Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/2
Nächste Seite
Gebruiksaanwijzing
CHRONOGYR
®
REV11…
CHRONOGYR
®
REV11… - De
temperatuurregelaar waarmee u op
eenvoudige wijze uw ruimte op het juiste
tijdstip de ideale temperatuur kunt geven.
Daarvoor staan meerdere individuele keuze-
en instelbare schakelprogramma’s ter
beschikking. U kunt daarbij op de
fabrieksinstellingen vertrouwen of ook naar
uw individuele behoeften aanpassen.
Inbedrijfstelling met snelstart
In de regelaar zijn vanaf de fabriek standaard
schakeltijden en temperaturen ingevoerd.
Gaat u voor de eerste inbedrijfstelling als
volgt te werk:
1.5V 'AA'
1.5V 'AA'
Verwijdert u de zwarte
isolatiestrook van de twee
meegeleverde batterijen.
Controleert u of het batterijenvak
op zijn plaats zit. Het apparaat
schakelt in.
Schuift u de instelkeuzeschuif op
de positie.
Met de toetsen de actuele tijd
ingeven.
Auto
Run
De instelkeuzeschuif weer
helemaal naar rechts schuiven, op
de positie, alleen zo kunt u het
deksel sluiten.
A
Met de bedrijfswijze-keuzeschuif
de gewenste bedrijfswijze kiezen
(bijv.
A
).
De bedieningshandleiding weer opvouwen, in
het klapdeksel schuiven en deze sluiten.
Wilt u automatisch bedrijf?
Zet u daarvoor de bedrijfswijze-
keuzeschuif op één van de
volgende posities:
A
U gebruikt de daginstelling
A
met
twee
verwarmingsperioden.
B
U gebruikt de daginstelling
B
met
één
verwarmingsperiode.
Wilt u continu comforttemperatuur?
Zet u de bedrijfswijze-keuzeschuif
op de positie comforttemperatuur.
Daarmee wordt continu op de
comforttemperatuur geregeld. In de
display verschijnt de aanduiding
.
Wilt u continu verlaagde
temperatuur?
Zet u de bedrijfswijze-keuzeschuif
op de positie verlaagde
temperatuur. Daarmee wordt
continu op de verlaagde
temperatuur geregeld. In de display
verschijnt de aanduiding
.
Wilt u continu uitgeschakeld bedrijf
(stand-by) met vorstbeveiliging?
Stelt u de bedrijfswijze-keuzeschuif
op de positie stand-by. Op deze
manier wordt er pas verwarmd, als
de temperatuur onder de vooraf
ingegeven vorstbeveiligingsgrens
(5
°
C) komt. In de display verschijnt
de aanduiding
.
Is het te warm of te koud?
°C
Met deze toetsen kunt u de actuele
temperatuur verhogen of verlagen
met stappen van 0,2
°
C tot en met
±
4
°
C. In de display verschijnt
allereerst de nieuw gekozen
temperatuur en aansluitend weer
de actuele gemeten waarde.
Deze
wijzigingen zijn alleen tot aan
het volgende schakeltijdpunt
geldig.
Indien het steeds te warm
of te koud is met de (fabrieks)
instellingen, kunt u de
temperaturen in de op dat ogenblik
ingestelde positie overeenkomstig
veranderen.
Instelkeuzeschuif
Veranderen van de
in
g
estelde waarden
Display
Instellen
Tijd
Gemeten
ruimtetemperatuur
Ti
j
d
Stand-b
y
Comforttemp. Verwarmin
g
aan
Verlaa
g
de temp.
Batteri
j
en verwisselen
°C
1.5V 'AA'
1.5V 'AA'
Bedienen
Continu
comforttemperatuur
Continu
verlaagde temperatuur
Uit (Stand-by)
met vorstbeveili
g
in
g
Bedrijfswijze-
keuzeschuif
Wisselen
Tussen comfort- en
verlaa
g
de temperatuur en
om
g
ekeerd tot aan het
vol
g
ende schakelti
j
dpunt
Warmer/ kouder
Instellin
g
tot aan het
vol
g
ende schakelti
j
dpunt
(0,2 ºC-stappen,
Dagbedrijf
met twee
verwarmin
g
sperioden
Dagbedrijf
met één
verwarmin
g
speriode
Auto
Run
A1 A2 A3 A4
B1 B2
Bedrijfspositie
Auto
Run
Verlaa
g
de
temperatuur
Comfort-
temperatuur
Schakeltijden
B1...B2
B1
B2
Schakeltijden
A1...A4
2222Z11H
A
B
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Landis Gyr Chronogyr rev 11 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Landis Gyr Chronogyr rev 11 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,13 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info