Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/2
Nächste Seite
Handleiding
DC5105
Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu
1. Leer uw camera kennen
1.1 Features
5.0 Mega pixels beeldsensor
Videofilmpjes
Audio Opnamen
Web camera
Ingebouwde Microfoon voor Spraakopnamen
Ingebouwde flitser
TV uitgang
2.4" LTPS ware kleuren weergave
16MB Intern geheugen en SD-geheugenkaarten ondersteuning
Geen Driver nodig voor Windows 2000/ME/XP/Vista en MAC 9.x en X.x
Macro mode
1.2 Specificaties
Beeldsensor 5.0 Mega pixel CMOS sensor
12.0 Mega pixels: (4032x3024) (Hardware Interpolatie)
8.0 Mega pixels: (3264x2448) (Hardware Interpolatie)
5.0 Mega pixels: (2560x1920)
3.1 Mega pixels: (2048x1536)
1.3 Mega pixels: (1280x960)
Beeldresolutie
300K pixels: (640x480)
Lens F/2.8 f=8.5mm
Scherpstelbereik 0.5m. ~ Oneindig
Macro modus 11cm – 18cm
Digitale zoom 8x
Flitsinstelling Ingebouwd (Automatisch/Invulflits/uit)
LCD scherm 2.4" ware kleuren LTPS TFT
Witbalans Automatisch/Daglicht/bewolkt/Gloeilamp-licht/TL-licht
Video modus
30fps@QVGA &20fps@VGA
Intern Geheugen
16MB Intern Geheugen
VGA: (640x480) --138 Foto’s
1.3M: (1280x960) – 54 Foto’s
3.1M: (2048x1536) -- 28 Foto’s
5.0M: (2560 x 1920) -- 21 Foto’s
8.0M: (3264x2448) -- 14 Foto’s
De capaciteit voor het
aantal foto’s bij 16M
geheugen (De
hoeveelheid foto’s
varieert en hangt af van
de complexiteit van de
scène)
12M: (4032x3024) --3 Foto’s
Externe
Geheu
g
enkaarten
SD geheugenkaarten ondersteunen tot aan 2GB
Bestandsindeling Foto: JPEG, Video: AVI, Geluid: WAV
Zelftimer 2/10/10+2 seconden
PC interface USB 1.1
TV- uitgang NTSC/PAL
Stroomvoorziening 2xAAA alkaline batterijen.(Oplaadbare batterijen worden niet aanbevolen)
1.3 Systeem vereisten
Windows 2000/ME/XP/Vista
Besturingssysteem
Mac 9.x of X.x
CPU Pentium II of hoger
RAM Minstens 64MB
Interface USB poort
CD 4x CD ROM snelheid of hoger
2. Functionele onderdelen:
1
Oogje voor
polskoord
Oogje voor het bevestigen van de polskoord met de camera.
2 Ontspanknop
Druk op deze knop om een foto te maken of het starten/stoppen van het
opnemen van een korte videofilm.
3 Hoofdschakelaar
Druk op deze knop ter inschakeling, druk nogmaals op deze knop ter
uitschakeling.
4 Zelftimer indicator
Knippert wanneer de zelftimer functie in werking is.
5 Flitser
Gebruik de ingebouwde flitser om een object meer licht te geven als het zich
bevindt in een donkere omgeving. (de aanbevolen beste flitsafstand is
maximaal 1.5m.).
6 Macro schakelaar
Macro mode: Selecteer deze mode voor het nemen van close-up foto’s
(afstand 11cm - 18cm).
Normale mode: Selecteer deze mode om foto’s te nemen van een afstand
van 0.5m - oneindig
7 USB interface Via deze verbinding kunt u foto’s en video’s downloaden naar een computer.
8
AV poort Voor verbinding met een TV.
9 Lens
Neemt de te nemen afbeelding op.
Opmerking: Houd de lens schoon. Vuil en vingerafdrukken hebben invloed op
de kwaliteit van de afbeelding.
10
LCD scherm Weergave van foto’s, video’s, camera instellingen en het menu.
11 Werkende LED Wanneer de indicator brandt, is de camera in werking.
12 Links/ weergave Voor de LINKER selectie van het menu, en het LCD scherm aan/uit.
13 Menu Voor camera instellingen.
14 Mode Druk op de knop om verschillende modi te selecteren.
15 OMHOOG OMHOOG & Digitale zoom-in
16 OK Druk op de knop om veranderingen te bevestigen..
17 Rechts/flitser Voor de RECHTER selectie van het menu, en selectie van de flitsstanden.
18 Omlaag Omlaag & Digitale zoom-uit
19 Afspelen Druk op de knop om bij de afspeelmode te komen.
20
Verwijderen Druk in de afspeelmode op de knop om een foto te verwijderen.
21 Batterijvak 2xAAA alkaline batterijen
22
SD geheugenkaart
poort
SD geheugenkaart poort.
23
Statief connector Om de camera te bevestigen op een statief.
12M pixel resolutie 4032 x 3024
8.0M pixel resolutie 3264 x 2448
5.0M pixel resolutie 2560 x 1920 (Standaard)
3.1M pixel resolutie 2048 x 1536
1.3M pixel resolutie 1280 x 960
Formaat
VGA resolutie 640 x 480
Kwaliteit
Hoog(Standaard)/Normaal/
Laag
Afbeeldingskwaliteit instellen
Scène mode
Auto(Standaard)/Sport/Nacht/
Portret/Landschap[/Tegenlicht
Onderwerpsstand (Scène) instellen
Belichtingswa
arde
+/-2, +/-5/3, +/-4/3,
+/-2/3,+/-1/3 +/-1,0(Standaard)
Niveau van belichting
Automatisch (Standaard) Automatische witbalans
Daglicht
Witbalans geselecteerd voor een daglicht
omgeving.
Bewolkt
Witbalans geselecteerd voor een bewolkte
omgeving.
Gloeilamp-licht Witbalans geselecteerd voor gloeilamp-licht.
Witbalans
TL-licht
Witbalans geselecteerd voor een TL-licht
omgeving.
ISO Auto(Standaard)/100/200 Selecteren van gevoeligheid
Kleur
Standaard (Standaard) /
Levendig / Sepia /
Monochroom
Instellen Kleur
Verzadiging
Normaal(Standaard) / Hoog /
Laag
Instellen Verzadiging
Scherpte Normal(Default) / Hard /Zacht Instelling Scherpte
2s
Zet de vertragingstijd op 2s voor het nemen
van een foto.
10s
Zet de vertragingstijd op 10s voor het nemen
van een foto.
Zelftimer
10+2s
Zet de vertragingstijd op 10s voor het nemen
van een foto, en neemt vervolgens elke 2s
automatisch een foto.
Datum
Invoegen
Uit(Standaard/Instellen DD,MM,YYYY
Tijdstempel
Uit(Standaard)/Alleen
Datum/Datum en Tijd
Laat de datum en/of tijd zien op de foto’s.
Opnameopties
Continu Continu
Kan continu foto’s nemen tot aan 3 foto’s
binnen 10 seconden.
Formatteren Uitvoeren/Annuleren Formatteren van de geheugenkaart.
Taal
Engels(Standaard)/T-Chinees/
S-Chinees/Frans/Duits/
Italiaans/Spaans/Portugees
Selecteren van de weergavetaal.
Automatische
uitschakeling
1/3/5 min en Uit
Automatisch uitschakelen in 1 min,
3min(standaard) of 5 min als er niets gebeurt.
Sys. Reset Uitvoeren/Annuleren Herstellen van de standaardinstelling.
50Hz Europese electriciteitsfrequentie Lichtnet-frequ
entie
(Flikkeren)
60Hz Amerikaanse electriciteitsfrequentie
NTSC Amerikaanse en Japanse video format
TV- Uitgang
PAL Europese video format.
PC Cam Werkt als een web camera.
Camera instelling details
Instellingen
USB
Disk Drive Werkt als een draagbare disk.
Opmerking: De camera zal in zijn laatste instelling blijven wanneer het wordt uitgeschakeld.
3. Uitleg van de status icoontjes.
Onderdeel Functie Beschrijving
1 Batterij indicator
De batterijen zijn vol.
De batterijen zijn leeg.
2 Opname mode
Instelling voor het nemen van foto’s.
Instelling voor de opname van video’s
3 Datumstempel Geeft de datum dag/maand/jaar weer.
4
Geheugen of SD
geheugenkaart indicator.
Geeft geheugen of SD kaart aan
:Foto’s worden opgeslagen in het interne geheugen.
:Foto’s worden opgeslagen op de SD kaart.
5 Foto / Video teller
Foto mode : Aantal resterende foto’s;
Video mode: Videoduur in seconden;
Afspeel mode: Het aantal foto’s of video’s.
6 Geselecteerde Resolutie
12M= 4032x3024;
8M= 3264x2448;
5M=2560x1920;
3.1M = 2048x1536;
1.3M=1280x960;
VGA=640x480;
7 Flitsindicator
: Invulflits.
: Automatische Flits: De camera bepaalt of de flits
wordt gebruikt of niet. .
: Geen Flits: De flitser is uitgeschakeld.
8 Fotokwaliteit
De kwaliteit is hoog (Standaard).
De kwaliteit is normaal.
De kwaliteit is laag.
9 Helderheidsalarm
Alarmeert de gebruiker om de camera stil te houden.
10
Normaal / Macro
mode indicator
Normale mode (0.5m – oneindig)
Macro mode (11cm –18cm)
11 Bekijk center
4. Het gebruiken van de camera
4.1 Plaatsen van de batterijen
1. Open het batterijklepje
2. Plaats 2 AAA alkaline batterien in de camera.
3. Schakel de camera in.
Druk op de Hoofdschakelaar knop om de camera in te schakelen (druk nogmaals op de knop
om het uit te schakelen)
4.2 Een geheugenkaart plaatsen (niet bijgeleverd)
Deze camera heeft een ingebouwd intern geheugen. Het geheugen kan uitgebreid worden met een SD
geheugenkaart (niet bijgeleverd)
Volg de onderstaande instructies voor het plaatsen van de optionele SD geheugenkaart in de camera.
1. Zet de camera eerst uit.
2. Plaats de geheugenkaart in de camera.
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Lenco dc 5105 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Lenco dc 5105 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,36 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Lenco dc 5105

Lenco dc 5105 Bedienungsanleitung - Deutsch - 2 seiten

Lenco dc 5105 Bedienungsanleitung - Englisch - 2 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info