Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/2
Nächste Seite
ideacentre
AIO 300 Series
Aan de slag
Service- en ondersteuningsinformatie
Windows help-systeem
De volgende informatie beschrijft de technische ondersteuning die beschikbaar
is voor uw product, tijdens de garantieperiode of de gehele levensduur van
uw product. Raadpleeg de Beperkte garantie van Lenovo voor een volledige
verklaring van de Lenovo garantievoorwaarden. Raadpleeg de "Kennisgeving
Lenovo beperkte garantie" verder in dit document voor informatie over het
bekijken van de volledige garantie. Indien u Lenovo diensten aankocht,
raadpleegt u de volgende voorwaarden voor meer informatie:
Voor upgrades of uitbreidingen van de Lenovo garantieservice
gaat u naar: http://support.lenovo.com/lwsu
Voor bescherming tegen accidentele schade van Lenovo
gaat u naar: http://support.lenovo.com/ladps
Er is online technische ondersteuning beschikbaar tijdens de levensduur van
een product op: http://www.lenovo.com/support
Het Windows help-systeem geeft u gedetailleerde informatie over het gebruik
van het Windows-besturingssysteem.
Ga als volgt te werk om het Windows-helpsysteem te openen:
Open het menu Start en tik of klik op Aan de slag voor meer informatie.
U kunt ook Aan de slag invoeren, of hetgeen u naar zoekt, in het zoekveld op
de taakbalk. U krijgt suggesties en antwoorden op uw vragen over Windows
en de beste zoekresultaten die beschikbaar zijn op uw pc en internet.
Om systeemherstel uit te voeren na een ernstige fout in Windows 10, klikt
of tikt u op de knop Start en selecteert u Instellingen
Bijwerken en
beveiliging
Systeemherstel. Volg daarna de instructies op het scherm voor
systeemherstel.
OPGEPAST: het Windows besturingssysteem wordt door
Microsoft Corporation geleverd. Gebruik dit in naleving van de
GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST (EULA) tussen u en Microsoft. Voor
alle vragen betreffende het besturingssysteem, neemt u contact op met
Microsoft.
Andere handleidingen bekijken
De computer dragen
De Handleiding met belangrijke productinformatie is op uw computer geplaatst.
Ga als volgt te werk om deze handleiding te openen:
1. Open het menu Start en klik of tik op Lenovo Companion. Als Lenovo
Companion niet wordt weergegeven in het menu Start, klikt of tikt u op
Alle apps om alle programma's weer te geven en klikt of tikt u op Lenovo
Companion.
2. Klik of tik op Ondersteuning
Gebruikershandleiding.
Modellen zonder vooraf geïnstalleerde besturingssystemen en Virtual
Desktop Infrastructure (VDI) clients:
Ga naar de Lenovo Support Website om uw handleidingen te bekijken. Bekijk
“Handleidingen downloaden” voor meer informatie.
Handleidingen downloaden
U vindt de nieuwste elektronische publicaties voor uw computer op de Lenovo
Support Website. Om de publicaties te downloaden,
gaat u naar: www.lenovo.com/UserManuals.
De volgende informatie verwijst naar ideacenter AIO 300 machinetype:
F0BC [AIO 300-23ACL/Energy Star] / F0BW [AIO 300-22ACL/Energy Star]
F0BY [AIO 300-23ISU/Energy Star] / F0BX [AIO 300-22ISU/Energy Star]
F0BV [AIO 300-20ISH/Energy Star]
Lenovo, het Lenovo logo en ideacenter zijn handelsmerken van Lenovo in de
Verenigde Staten of andere landen, of beide.
Windows is een handelsmerk van de Microsoft bedrijvengroep.
Andere bedrijfsnamen, productnamen of servicenamen kunnen handelsmerken of
servicemerken van anderen zijn.
© Copyright Lenovo 2015. AANKONDIGING BEPERKTE RECHTEN: Als gegevens
of computersoftware geleverd worden volgens een Algemene Dienstverlening
“GSA”-contract, is het gebruik, reproductie of publicatie ervan onderworpen aan de
beperkingen die in contractnr. GS-35F-05925 bepaald zijn.
Version 1.0 2015.09
SP40J79606
Hardware vervangen of upgraden
Veiligheidsinformatie voor de vervanging van CRU's
Maak uw computer niet open en probeer geen herstellingen uit te voeren voor
u de "Important safety information" (Belangrijke veiligheidsinformatie) in de met
uw computer meegeleverde Informatiehandleiding veiligheid, garantie, milieu en
recycling en de Handleiding met belangrijke productinformatie hebt gelezen.
Als u geen versie meer hebt van de Informatiehandleiding veiligheid, garantie,
milieu en recycling en de Handleiding met belangrijke productinformatie kunt u
deze downloaden van de website http://www.lenovo.com/UserManuals.
Richtlijnen voor het demonteren
Voor u doorgaat met de procedure voor het demonteren, controleert u het
volgende:
1. Schakel het toestel en alle randapparaten uit.
2. Ontkoppel alle voedings- en besturingskabels van de computer.
3. Plaats het systeem op een stabiel en vlak oppervlak.
De CRU's voor uw computer zijn:
• toetsenbord • adapter
• muis • vaste schijf
Dit gedeelte beschrijft de instructies voor de vervanging van de volgende
onderdelen:
Behuizing van de voer (Volg stappen:
1
)
Vaste schijf (Volg stappen:
1
2
)
Hardware vervangen of upgraden
1
De behuizing van de voet verwijderen
2
De vaste schijf vervangen
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Lenovo AIO 300 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Lenovo AIO 300 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,47 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info