Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/23
Nächste Seite
HANDLEIDING
AIR CONDITIONER
Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de
set gaat bedienen en bewaar de handleiding voor later gebruik.
TYPE: AAN DE MUUR BEVESTIGD
www.lg.com
http://www.lghvac.com
NEDERLANDS
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  HANDLEIDINGLees deze handleiding zorgvuldig door voordat u deset gaat bedienen en bewaar de handleiding voor later gebruik.TYPE: AAN DE MUUR BEVESTIGDhttp://www.lghvac.comwww.lg.comNEDERLANDSAIR CONDITIONER
 • Page 2

  Bedieningshandleiding airconditioningINHOUDA. Veiligheidsmaatregelen .....................3B. Elektrische veiligheid..........................6Tijdelijk gebruik van een adapter...........6Tijdelijk gebruik van een verlengsnoer ......6Symbolen gebruikt in deze handleiding.....6C. Inleiding tot het product .....................7Eenheden binnen ..................................7Lampen die aanwijzen dat apparaat werkt.....7D. Gebruiksaanwijzing.............................8Hoe de batterijen in te steken................8Draadloze afstandsbedieningOnderhoud ............................................8Bedieningsmethode...............................8Draadloze afstandsbediening................9Bedieningsmodus................................11Automatische wisselingswerking ..................12Automatisch werken ............................12Werking gezond ontvochtiger..............12Werking luchtcirculering ......................13Werking automatisch schoonmaken ...13NEO PLASMA zuiveringswerking .......13Energiebesparende koelmodus ....................14Glans weergeven ................................14De huidige tijd instellen .......................14Instellen timer ......................................15Om de instelling van de timer te annuleren..15Slaapmodus ........................................15Regeling horizontale vin ......................16Regeling verticale ventilatiekoepel..........16Werking koeling straalpijp ...................17Geforceerde bediening .......................17Automatisch opnieuw starten ..............18E. Onderhoud en service.......................19Eenheid binnen ...................................19Eenheid buiten ....................................20Tips voor werken met het apparaat!....20Functie voor zelfdiagnose ...................20Tips voor problemen oplossen! Tijd engeld besparen!.....................................21Roep de service onmiddellijk in devolgende situaties................................212 AirconditionerBELANGRIJKE GEGEVENSNoteer hier de naam en de nummers van het model en de serie:Model nr.Serie nr.Deze gegevens staan op een label aan de zijkant vanelk apparaat.Naam van de dealerDatum van aankoop Niet uw ontvangstbewijs en/of de aankoopnota opdeze pagina vast voor het geval u deze in verbandmet een aanspraak op garantie moet overleggen.LEES DEZE HANDLEIDINGZORGVULDIG DOORIn deze handleiding vindt u tal van nuttige wenken vooreen correct gebruik en onderhoud van uw airco. Eenbeetje aandacht en zorg van uw kant kan u gedurendede hele levensduur van uw aircosysteem veel tijd engeld besparen.In het overzicht van tips voor het oplossen vanproblemen kunt u in veel gevallen het antwoord op uwvragen vinden. Lees altijd eerst onze tips voor hetoplossen van problemen. Waarschijnlijk hoeft u dangeen service in te roepen.LET OP Bel een erkende servicetechnicus voor een reparatieof onderhoud van dit apparaat. Bel een erkende installateur voor het installeren vandit apparaat. Het aircosysteem mag zonder toezicht van eenvolwassene niet door kinderen en minder validepersonen worden bediend. Voorkom dat kinderen met het aircosysteem spelen. De netvoedingskabel van het aircosysteem magalleen met gebruikmaking van originelevervangingsonderdelen door een bevoegdeelektromonteur worden vervangen.
 • Page 3

  VeiligheidsmaatregelenVeiligheidsmaatregelenHoud u aan de volgende aanwijzingen om persoonlijk letsel van u of anderen en beschadiging van de apparatuur te voorkomen. Besturingsfouten door het negeren van de aanwijzingen kunnen de apparatuur beschadigen. De ernsthiervan wordt uitgedrukt door de volgende pictogrammen.WAARSCHUWINGLET OPDit teken wijst op de mogelijkheid van dodelijk of ernstig lichamelijk letsel.Dit symbool duidt de mogelijkheid van letsel of schade aan. De betekenis van de tekens die in deze handleiding worden gebruikt is hieronder aangegeven.Zeker niet doen.Volg deze instructie nauwgezet op.WAARSCHUWINGGebruik altijd een stekker en stopcontactmet een eindpunt voor aarde. Het risico bestaat op elektrische schokkenRoep voor elektrische installatie- ofreparatiewerkzaamheden de hulp in van de dealer, deleverancier, een deskundige elektromonteur of eenerkend elektrotechnisch installatiebureau. Haal hetproduct niet zelf uit elkaar en repareer het niet zelf. Daardoor kunt u brand, kortsluiting enschokgevaar voorkomen.Gebruik een stroomonderbreker ofzekering van de juiste waarde.Installeer het aircosysteem niet in eenbouwvallige structuur. Zorg ervoor dat hetinstallatiegebied niet met de tijd verslechtert. Dit kan tot gevolg hebben dat het productvalt.In een eenheid binnen levert destapcondensator elektriciteit van een hoogvoltage naar de elektrische componenten.Zorg ervoor de condensator volledig teontladen voordat u reparatiewerk onderneemt. Een geladen condensator kan elektrischeschokken veroorzaken. Daardoor kunt u brand, kortsluiting enschokgevaar voorkomen.Aard het product altijd zoals in hetbedradingsdiagram. Sluit de aardedraad nietaan op staven die contact hebben metgasslangen of waterslangen of met debedrading van de aarde van de telefoon. Daardoor kunt u brand, kortsluiting enschokgevaar voorkomen.Vervang of verleng de netvoedingskabelniet. Als de stroomkabel of het snoer gekrastis of het omhulsel is er af of dit is niet vangoede kwaliteit, moet dit vervangen worden. Daardoor kunt u brand, kortsluiting enschokgevaar voorkomen.Installeer nooit de eenheid buiten op eenbewegende basis of een plek waar dezekan vallen. De vallende eenheid buiten kan schade ofletsel veroorzaken of zelfs de dood van eenpersoon tot gevolg hebben.Wanneer u de eenheid installeert, gebruikdan de installatiekit die bij dit productgeleverd wordt. Anders kan de eenheid vallen en ernstigletsel veroorzaken.Gebruik geen stekkerdoos. Gebruik ditapparaat op een toegewijde circuitbreker. Anders kan dit elektrische schokken of brandveroorzaken.Zet het paneel en de afdekplaat van deschakelkast stevig vast. Er bestaat risico op elektrische schokken opgrond van stof, water et cetera.For installation, removal or reinstall ,Voor installatie, verwijdering of opnieuwinstalleren moet u altijd contact opnemenmet een gemachtigd servicecentrum. Daardoor kunt u brand-, schok- enexplosiegevaar en persoonlijk letsel voorkomen.Wanneer het product in aanraking komt metwater (door stroming of onderdompeling) moet ucontact opnemen met een gemachtigdservicecentrum voordat u dit opnieuw gebruikt. Het gevaar bestaat op brand of elektrischeschokken.Zorg ervoor alleen die onderdelen tegebruiken die u vindt opgenoemd in dereserveonderdelenlijst. Probeer in geengeval de apparatuur te wijzigen. Het gebruik van verkeerde onderdelen kan eenelektrische schok veroorzaken, excessievehitte genereren of ook brand veroorzaken.Handleiding 3NEDERLANDS Daardoor kunt u brand, kortsluiting enschokgevaar voorkomen.Gebruik geen defecte of te laaggewaardeerde stroomverbreker. Gebruik dejuist gemeten circuitbreker en zekering.
 • Page 4

  VeiligheidsmaatregelenBedradingsaansluitingen binnen/buitenmoet goed vastzitten en de kabel moetgoed geleid worden, zodat er geen krachtis die de kabel van de eindpunten van deaansluiting trekt.Doe de verpakkingsmaterialen veilig weg. Hetgaat hierbij om schroeven, nagels, batterijen,gebroken dingen et cetera na installatie ofservice en scheur de plasticverpakkingszakken dan open en gooi ze weg.Zorg ervoor dat de stekker van destroomkabel niet vuil, los of gebroken isen steek de stekker alleen volledig in. Onjuiste of losse aansluitingen kunnen hittegenereren of ook brand veroorzaken. Kinderen kunnen ermee gaan spelen en ditkan voor letsel zorgen. Vuile, losse of gebroken stroomstekker kanleiden tot elektrische schokken of brand.Zorg ervoor de koelvloeistof die gebruiktwordt te controleren. Lees het label op hetproduct.Gebruik geen stroomsnoer, een stekkerof losse sok die beschadigd is.Raak het product in geen geval aan, werk er nietmee of repareer het niet met natte handen. Houdde stekker in de hand wanneer u deze uittrekt. Onjuiste koelvloeistoffen kunnen verhinderendat de eenheid goed werkt.Zet geen verwarming of andereverwarmingsapparaten bij hetstroomsnoer. Daardoor helpt u brand, kortsluiting enschokgevaar te voorkomen. Dit kan anders zorgen voor brand of eenelektrische schok.Voorkom dat de elektrische onderdelen vanhet aircosysteem nat worden. Installeer deeenheid niet bij waterbronnen. Er bestaat het risico van brand, dat hetproduct niet werkt of elektrische schokken.Gebruik het aircosysteem niet langdurigin een hermetisch gesloten ruimte.Ventileer regelmatig.Open het rooster van het product niet als hetwerkt. (Raak het elektrostatische filter niet aanals het aircosysteem hiermee is uitgerust.) Zuurstoftekort zou kunnen optreden endaardoor uw gezondheid kunnen schaden. Daardoor kunt u lichamelijk letsel, kortsluiting,schokgevaar en uitvallen van hetaircosysteem voorkomen.Ventileer de productruimte van tijd tot tijdwanneer u het product gebruikt met eenstoof of verhittingselement et cetera.Zet de hoofdschakelaar uit en trek de stekkervan de eenheid uit het stopcontact wanneer uhet product schoonmaakt of repareert. Zuurstoftekort zou kunnen optreden endaardoor uw gezondheid kunnen schaden.Zorg ervoor er zeker van te zijn datniemand en met name geen kinderen opde eenheid buiten kunnen stappen ofdaar in kunnen vallen. Daardoor voorkomt u persoonlijk letsel enbeschadiging van het aircosysteem.Om de eenheid uit of in te schakelen moetu de stroomtoevoerstekker niet gebruikenom in te steken of uit te halen. Daardoor kunt u brand, kortsluiting enschokgevaar voorkomen. Daardoor kunt u schokgevaar voorkomen.Zorg ervoor dat de netvoedingskabel bijhet bedienen van het aircosysteem nietlosgetrokken of beschadigd kan worden. Daardoor kunt u brand, kortsluiting enschokgevaar voorkomen.Als ontvlambaar gas lekt, zet u het gas uiten opent een raam om te ventilerenvoordat u het product inschakelt. Gebruik geen telefoon en zet geenschakelaars aan of uit. Het risico bestaat opexplosie of brand. Daardoor kunt u brand, kortsluiting enschokgevaar voorkomen.Sla geen ontvlambaar gas of brandbarematerialen bij het product op. Het risico op brand bestaat.Als een vreemd geluid, een vreemde geurof rook uit het product komt, zet uonmiddellijk de circuitbreker uit of trektde stroomtoevoerkabel uit. Daardoor kunt u brand, kortsluiting enschokgevaar voorkomen.Wanneer het product lange tijd niet gebruiktwordt, trekt u de stroomtoevoerstekker uit ofzet de circuitbreker af. Daardoor voorkomt u beschadiging, onklaar wordenen per abuis inschakelen $van het aircosysteem.Zet NIETS op de stroomkabel. Daardoor kunt u brand, kortsluiting enschokgevaar voorkomen.Neem voor het reinigen van de binnenzijdecontact op met een erkend servicecentrum ofeen dealer. Gebruik geen agressievereinigingsmiddelen die corrosie of beschadigingvan de unit kunnen veroorzaken. Agressieve reinigingsmiddelen kunnen ookde oorzaak zijn van defecte apparatuur,brand of een elektrische schok.LET OPTwee of meer mensen moeten hetproduct opheffen en transporteren. Daardoor wordt persoonlijk letsel voorkomen.4 AirconditionerInstalleer het aircosysteem niet waar hetrechtstreeks blootstaat aan wind uit zee(zoutinwerking). Daardoor wordt corrosie van hetaircosysteem voorkomen.Installeer de afvoerpijp om te zorgen dathet gecondenseerde water goed wordtafgevoerd. Door een slechte aansluiting kunnenwaterlekken ontstaan.
 • Page 5

  VeiligheidsmaatregelenHoud het aircosysteem altijd horizontaal ook tijdens installatiewerkzaamheden. Om trillingen of ruis te voorkomenGebruik het aircosysteem niet voor specialetoepassingen als voedselconservering, deinstandhouding van kunstwerken e.d. Het iseen aircosysteem voor de gemiddeldeconsument, niet een precisiekoelsysteem. Zo voorkomt u schade van uw bezittingen.Raak bij het verwijderen van hetluchtfilter de metalen delen van hetaircosysteem niet aan. Voorkom dus dat u gewond raakt.Steek nooit uw vingers of een anderobject in de luchtinlaat of luchtuitlaatterwijl het systeem in werking is. Er zijn scherpe en bewegende onderdelenwaaraan u zich kunt verwonden.Zet de eenheid niet scheef als u dezeverwijdert of de installatie ongedaan maakt. Het gecondenseerde water binnen kangemorst worden.Het uit elkaar nemen van de eenheid, debehandeling van de koelvloeistofolie eneventuele onderdelen dienen uitgevoerdte worden in overeenstemming metplaatselijke en nationale standaards.Installeer het product niet aangezien de ruisof hete lucht van de eenheid buiten de buurtzou kunnen beschadigen of verstoren. Dit kan voor een probleem zorgen voor uwburen en daarom kan er ruzie ontstaan.Blokkeer de luchtinlaat of luchtuitlaatniet. Daardoor kan het product defect raken.Stap niet op het product en zet er nietsop. (buitenelementen) Daardoor voorkomt u persoonlijk letsel enstoringen van het aircosysteem.Behandel het aircosysteem voorzichtigbij het uitpakken en installeren. U kunt zich aan de scherpe randenverwonden.Stel uw huid of uw kinderen of plantenniet bloot aan tocht van koude of hetelucht. Dat is slecht voor uw gezondheid.Reinig het aircosysteem altijd met eenzachte doek. Gebruik geen agressievezepen, oplosmiddelen of mors geen wateret cetera. Daardoor voorkomt u brand, kortsluiting,schokgevaar en beschadiging van dekunststof onderdelen van de installatie.Steek altijd het filter stevig in na hetschoonmaken. Reinig het filter minstenselke veertien dagen of vaker als het nodig is. Een vuil filter vermindert de efficiency.Als het koelgas tijdens de reparatie lekt,raak dit gas dan niet aan. Het koelgas kan bevriezing tot gevolghebben.Als het koelgas tijdens de installatie lekt,ventileert u de lucht onmiddellijk. Als lucht het koelsysteem binnendringt, heeft diteen excessieve hoge druk tot gevolg en dit kanleiden tot schade of letsel aan de apparatuur. Anders kan dit schadelijk voor uw gezondheidzijn.Vervang uitgeputte batterijen in deafstandsbediening door nieuwe vanhetzelfde type. Gebruik geen oude ennieuwe of verschillende typen batterijendoor elkaar.Laad de batterijen niet op en haal ze nietuit elkaar. Gooi de batterijen niet in hetvuur.Als u de vloeistof uit de batterijen perongeluk in de mond hebt gekregen, poetsdan uw tanden en ga naar een arts.Gebruik de afstandsbediening niet als debatterijen lekken. Daardoor voorkomt u brandwonden enexplosiegevaar.Laat de airconditioner niet langdurigwerken wanneer de luchtvochtigheid zeerhoog en een deur of raam open staat. De chemicalin in de batterijen kunnenbrandwonden en anderegezondheidsproblemen veroorzaken. Daardoor kan vocht uit de lucht condenserenen het meubilair nat maken of beschadigen.Drink geen water dat door het systeemwordt afgevoerd.Gebruik een stevige stoel of ladder bij hetschoonmaken, onderhouden of reparerenvan het product op hoogte. Dit water is niet schoon en kan ernstigegezondheidsproblemen veroorzaken. Wees voorzichtig en zorg ervoor dat u nietvalt.Handleiding 5NEDERLANDS De chemicalin in de batterijen kunnenbrandwonden en anderegezondheidsproblemen veroorzaken. De airco-installatie kan door een te laagkoelmiddelniveau beschadigd worden.Meng een lucht of gas anders dan deopgegeven koelvloeistof gebruikt in het system. Het risico bestaat op brand of niet goedwerken van het apparaat.Als vloeistof uit de batterijen op uw huid,kleding, meubels of vloerbedekking isgelekt, was deze dan goed af met schoonwater. Gebruik de afstandsbediening nietals de batterijen lekken.IControleer na de installatie of eventuelereparaties het aircosysteem altijd opgaslekken (koelmiddel).
 • Page 6

  Elektrische veiligheidElektrische veiligheidWAARSCHUWING Deze toepassing moet goed geaard zijn.Om het risico op elektrische schokken te minimaliseren moet u de stekker altijd in een geaardstopcontact steken. Knip of verwijder de aardesteker niet van de stroomstekker. Als u het eindpunt van de aarde van de adapter bevestigt aan de schroef van de deksel van hetstopcontact aardt u het apparaat niet, tenzij de schroef van de deksel van metaal is en niet gesoleerden het stopcontact in de muur geaard is door de bedrading van de behuizing. Als u twijfelt of de airconditioner goed geaard is, laat dan het stopcontact en het circuit controleren dooreen gekwalificeerde elektricien. Het netsnoer van de unit moet gekozen worden aan de hand van de volgende specificaties.Tijdelijk gebruik van een adapterWij ontraden sterk het gebruik van een adapter op grond van mogelijke gevaren voor de veiligheid.Bijtijdelijke aansluitingen gebruikt u alleen een echte adapter, die u kunt krijgen bij de meeste winkels voorelektrische apparaten. Zorg ervoor dat de grote gleuf in de adapter uitgelijnd is met de grote gleuf in hetstopcontact voor een juiste polariteitsaansluiting.Om de aansluiting van het stroomsnoer van de adapter teverbreken gebruikt u n hand op elke om te voorkomen dat het eindpunt voor aarde wordt beschadigd.Vermijd frequent het stroomsnoer uittrekken. Dit kan leiden tot mogelijke schade aan het eindpunt van deaarde.WAARSCHUWING Gebruik de toepassing nooit met een gebroken adapter.Tijdelijk gebruik van een verlengsnoerWij raden u sterk af om een verlengsnoer te gebruiken op grond van mogelijke veiligheidsgevaren.WAARSCHUWINGDeze toepassing dient genstalleerd te worden in overeenstemming met nationale regels voor bedrading.Deze handleiding fungeert als gids voor het uitleggen van productfuncties.Symbolen gebruikt in deze handleidingDit symbool waarschuwt u voor het risico van elektrische schokken.Dit symbool waarschuwt u voor gevaren die de airconditionerkunnen beschadigen.OPMERKING6 AirconditionerDit symbool duidt special opmerkingen aan.
 • Page 7

  Inleiding tot het productInleiding tot het productEenheden binnenPlasmafilterRooster voor Driemaal werkend filterAllergievrij filterAAN/UIT-knopHorizontaalsub-waaierbladHorizontale vinLuchtuitvoer VerticaleSignaalontvangerventilatiekoepelLampen die aanduiden dat de eenheid werkt Koeling: Koeling lampen lichten op tijdens Werking van koelen Verhitten: Verhitten lampen lichten op tijdens Werking verhitten Plasma : Plasma lamp licht op tijdens werking plasmazuivering. Tijdens luchtcirculatie licht de koel-lamp op. Als plasmazuivering werkt met luchtcirculering, lichten de lampen voor koelen en plasma tegelijkertijdop. Het type Premium heeft geen plasma-lampNEDERLANDSHandleiding 7
 • Page 8

  GebruiksaanwijzingGebruiksaanwijzingHoe de batterijen in te steken1. Verwijder de batterijdeksel door deze te trekken in de richting van de pijl.2. Steek nieuwe batterijen in waarbij u ervoor zorgt dat de positieve ennegatieve polen van de batterij goed genstalleerd zijn.3. Plaats de deksel weer door het terug in positie te schuiven.OPMERKING1. Gebruik/vervang altijd batterijen van hetzelfde type2. Als het systeem lange tijd niet gebruikt wordt, verwijdert u de batterijenom de levensduur te sparen.3. Als het weergavescherm van de afstandsbediening begint metvervangen, vervangt u beide batterijen.4. Gebruik 2 AAA (1,5 volt) batterijen.Onderhoud controller draadloze afstandsbediening1. Kies een geschikte plek uit waar deze veilig enmakkelijk te bereiken is.2. Zet de houder stevig vast aan de muur et ceteramet de geleverde schroeven.3. Schuif de afstandsbediening in de houder.OPMERKING1. De afstandsbediening moet nooit blootgesteldworden aan direct zonlicht.2. Signaalzender en ontvanger moeten altijdschoon zijn om goed te kunnencommuniceren. Gebruik een zachte doek omdeze schoon te maken.3. In geval sommige andere toepassingen ook met de afstandsbediening worden bediend, verandert uhun positie of raadpleegt uw servicetechnicus.Methode van werken1. De signaalontvanger zit binnen de eenheid.2. Richt de afstandsbediening in de richting van de eenheid om met deze te werken. Er dient geen blokkadetussen deze twee te zijn.8 Airconditioner
 • Page 9

  GebruiksaanwijzingDraadloze afstandsbedieningDe regelaars zullen er als volgt uitzien.SignaalzenderAAN/UIT-knopWordt gebruikt om het aircosysteem in en uit teschakelen.SELECTIEKNOP WERKINGSMODUSBestemd voor het kiezen van de bedieningsmodus.INSTELLINGSKNOPPENKAMERTEMPERATUURBestemd voor het instellen van dekamertemperatuur.KNOP OM SNELHEID VENTILATOR BINNENTE SELECTERENGebruikt om ventilatorsnelheid te selecteren en in zes stappen:laag, middellaag, midden, middelhoog, hoog en natuurlijke wind.PLASMAKNOPGebruikt om de plasmazuivering te starten of te stoppenSLEEPKNOP AUTOMATISCHE MODUS SLAAPGebruik om de automatische werking van deslaapmodus in te stellenBedieningsmodusWerking van koelenAutomatisch werken of automatische wisselingWerking gezond ontvochtigenNEDERLANDSWerking verhitten (alleen hittepomp)LuchtcirculatieHandleiding 9
 • Page 10

  GebruiksaanwijzingDe regelaars zullen er als volgt uitzien.SignaalzenderKNOPPEN OM TIJD AAN TE PASSENGebruikt om de tijd aan te passenKNOP OM TIMER IN TE STELLEN/TE WISSEN(na aanpassen)Gebruikt om de werking van de timer in te stellenen te annulerenRESETKNOPGebruikt alvorens de tijd te resettenLED HELDERHEID KNOP (optioneel)Gebruikt om helderheid LED aan te passenSLEEPKnop JET COOL (koelen spuitstuk)Gebruikt om snel koelen te starten of te stoppen.De koeling voor het spuitstuk laat de ventilator meteen superhoge snelheid in de koelmodus lopen.KNOP OM HORIZONTALE VIN TE REGELENGebruikt om gewenste verticale luchtstroomrichting in te stellenKNOP VOOR REGELING VERTICALEVENTILATIEKOEPELBestemd voor het instellen van de gewenste richtingvan de horizontale luchtstroom.KNOP VOOR AUTOMATISCH SCHOONMAKENGebruikt om automatisch schoonmaken in te stellenKNOP OM KOELEN ENERGIEBESPAREND TE MAKENGebruikt om energie te sparenKNOP CONTROLE KAMERTEMPERATUURBestemd voor het controleren van de kamertemperatuur.TIMERKNOP (vr aanpassen)Gebruikt om de huidige tijd en de tijd vanstarten/stoppen in te stellen10 Airconditioner
 • Page 11

  GebruiksaanwijzingBedieningsmodus1Druk op de knop AAN/UIT om de eenheid in te schakelen.De eenheid zal met een pieptoon reageren.2Open de deksel van de afstandsbediening en druk op de knop voor debedieningsmodus. Telkens wanneer de knop wordt ingedrukt, wordt debedieningsmodus in de richting van de pijl geduwd.KoelenAutomatischewisselingGezondeontvochterON/OFFMODEVerhitting(alleen model hittepomp) LuchtcirculatieAutomatische bedizening(Multi Air Conditioner)Automatische wisseling(Single Air Conditioner)Voor koelen of verhitten stelt u de gewenste binnentemperatuur in door te drukken opde KNOPPEN OM DE KAMERTEMPERATUUR IN TE STELLEN.Voor koelen kan de temperatuur ingesteld worden binnen 18C~30C en voor verhittenis het temperatuurbereik 16C~30C.4Stel de snelheid van de ventilator in met de afstandsbediening.U kunt de snelheid van de ventilator in zes stappen selecteren: laag, middellaag, midden,middelhoog, hoog en natuurlijke wind door te drukken op de KNOP VOOR SELECTIE VANDE SNELHEID VAN DE VENTILATOR BINNEN. Telkens wanneer de knop wordt ingedrukt,wordt de modus van de ventilatorsnelheid in de richting van de pijl geduwd.Stap 1 (laag)Stap 2 (middellaag)Stap 3 (midden)Stap 4 (middelhoog)TEMPFAN SPEEDStap 5 (hoog)Natuurlijke windNatuurlijke wind Voor een frisser gevoel drukt u de KNOP VOOR SELECTIE SNELHEID VENTILATOR BINNEN en stelt u deze in opde modus voor natuurlijke wind. In deze modus blaast de wind als een natuurlijke bries door automatisch de snelheidvan de ventilator automatisch te veranderen.Handleiding 11NEDERLANDS3
 • Page 12

  GebruiksaanwijzingBediening automatisch wisselen (Single Air Conditioner)Deze werking is in wezen de functie voor verhitten of koelen van deairconditioner. Maar tijdens de werking van het apparaat verandertde controller de werkingsmodus automatisch om de temperatuurbinnen 2C van de temperatuur te houden met betrekking tot deinstellingstemperatuur.MODEAutomatische werking (Multi Air Conditioner)<Voor koelingsmodel>De temperatuur en de snelheid van de ventilator worden automatisch ingesteld door deelektronische regelaars op basis van de werkelijke kamertemperatuur. Als u zich heet of koudvoelt, drukt u op de knoppen voor temperatuurinstelling voor een effect van meer koelen of meerverhitten. U kunt de snelheid van de ventilator binnen niet overschakelen. Deze is al ingestelddoor de regel voor de modus van automatische bedieningTEMP Selecteer de code zoalsvereist isCodeGevoel2Koud1Enigszins koel0Neutraal-1 Enigszins warm-2Warm<Voor verhittingsmodel>U kunt de gewenste temperatuur en de snelheid van de ventilator binnen instellen.Instelling temperatuurbereik: 18~30COPMERKING: U kunt de werkelijke instellingstemperatuur en de snelheid van deventilator in de bedieningsmodus niet instellen. Maar u kunt deautomatische schakeling in deze modus gebruiken.Als het systeem nietwerkt zoals u wenst, schakelt u handmatig naar een andere modus.Werking voor gezonde ontvochtigingTijdens werking gezonde ontvochtiging Als u de modus voor ontvochtiging op de KNOP VOOR SELECTIE MODUSWERKING selecteert, begint het product de functie ontvochtiging te gebruiken.Deze stelt automatisch de kamertemperatuur in en het luchtstroomvolume voorde beste conditie voor ontvochtiging, gebaseerd op de opgemerkte huidigekamertemperatuur.In dit geval echter wordt de instellingstemperatuur niet weergegeven op deafstandsbediening en u bent ook niet in staat de kamertemperatuur te regelen. Tijdens de functie voor gezond ontvochtigen wordt de snelheid van deventilator automatisch ingesteld volgens het optimaliseringsalgoritme alsantwoord op de status van de huidige kamertemperatuur, zodat de conditie vande kamer gezond blijft en comfortabel, zelfs in het zeer vochtige seizoen.12 AirconditionerMODE
 • Page 13

  GebruiksaanwijzingWerking luchtcirculatieDeze werking circuleert de lucht zonder te koelen of te verhitten. Deze functiekan geactiveerd worden door te drukken op de KNOP VOOR SELECTIEMODUS BEDIENING. Wanneer de luchtcirculatie wordt geactiveerd, kunt ude snelheid van de ventilator selecteren door de KNOP VOOR SELECTIESNELHEID VENTILATOR BINNEN in te drukkenOPMERKINGMODE: Als deze functie actief is, licht de blauwe lamp op.Functie voor automatisch schoonmaken Tijdens de functie voor automatisch schoonmaken kan vocht dat na de koelfunctie of de functie voorgezonde ontvochtiging in de eenheden binnen is achtergebleven worden verwijderd.Selecteer de functie voor automatisch schoonmaken door de knopom de functie in te stellen () Wanneer nu de eenheiduitgeschakeld is, loopt de ventilator binnen nog gedurendeongeveer 30 minuten intern zonder dat deze koelt of ontvocht.Deze functie droogt eventuele overblijfselen van vocht op enmaakt de eenheid intern schoon. Als u opnieuw op de knop voorautomatisch schoonmaken duwt, wordt deze functie geannuleerd.OPMERKING Tijdens de functie van het automatisch schoonmaken wordt alleen de AAN/UITknop, de plasmaknop, de knop voor automatisch schoonmaken gebruikt. Tijdensdeze handeling licht de koel-lamp op.Functie voor zuivering PLASMAPlasmafilter is een technologie die ontwikkeld is door LG om microscopisch vuilin de invoerlucht kwijt te raken door een plasma van hoog geladen elektronente genereren. Het plasma doodt en vernietigt het vuil volledig om heldere enhyginische lucht te leveren.PLASMAOPMERKING Deze functie kan gebruikt worden in elke functiemodus en ventilatorsnelheid door op de plasmaknopte drukken. In de stopconditie is een afzonderlijke plasmazuiveringsfunctie mogelijk. Deze wordt geannuleerddoor op de plasmaknop of op de aan/uit-knop te drukken.Handleiding 13NEDERLANDSDe functie voor plasmazuivering kan gestart worden door te drukken op de KNOP PLASMAop de afstandsbediening.Opnieuw indrukken zal de functie deactiveren.
 • Page 14

  GebruiksaanwijzingModus voor energiebesparende koelingDe energiebesparende koelingsmodus kan energie besparen tijdens de koelfunctie, omdat deze efficint kanwerken door de lichaamsaanpassingstijd in te stellen op grond van de verandering van tijd en temperatuur enhet automatisch aanpassen van de gewenste temperatuur.1. Druk op de KNOP AAN/UIT om de eenheid te starten.2. Open de deksel van de afstandsbediening.Selecteer de koelfunctie.3. Druk op de KNOP MODUS ENERGIEBESPARENDE KOELING4. Om de modus voor energie besparend koelen te annuleren drukt u opnieuw opde KNOP MODUS ENERGIEBESPAREND KOELEN en de eenheid zal in devorige modus gaan werken (koelmodus).Helderheid weergevenDe helderheid van de display van de eenheid kan worden aangepast met de afstandsbediening.Open de deksel van de afstandsbediening en druk op de knop met de LED HELDERHEID.De LED van de display is donker. Druk opnieuw op de knop om een heldere display in te stellen.De huidige tijd instellen1Druk drie seconden op de TIMERKNOP.2Druk op de KNOPPEN OM DE TIMER IN TE STELLEN totdat de gewenste tijd is ingesteld.- De volgorde van a.m. en p.m. -> hour -> minute wordt herhaald wanneer u op de knop() drukt.- Door te drukken op de knop () kunt u de huidige tijd instellen.3Druk op de knop SET/CLEAR.OPMERKINGControleer de indicator op a.m. en p.m.14 Airconditioner
 • Page 15

  GebruiksaanwijzingInstelling timerBeschrijving1Druk eenmaal op de timerknop om degereserveerde On in te stellen.(Druk tweemaal op de timerknop om degereserveerde Off in te stellen.)2Druk op de knoppen om de tijd in te stellentotdat het gewenste tijdstip ingesteld is.- De volgorde van a.m. en p.m. -> hour ->minute wordt herhaald wanneer u op deknop () drukt.- Door op de knop () te drukken kunt ude gewenste tijd instellen.3Druk op de KNOP SET/CLEAR.(Druk nog een keer op de KNOPSET/CLEAR om te annuleren.)Knop op deafstandsbedieningIndicatie op de LCD-displayOm de timer-instelling te annuleren Als u alle timerinstellingen wilt annuleren, drukt u op de knop SET/CLEAR. Om de timerinstellingen apart te annuleren drukt u op de timerknop om de geselecteerde On of degeselecteerde Off te selecteren. U drukt vervolgens op de knop Set/Clear op de afstandsbediening bij designaalontvanger. (De timerlamp op de display zal uitgeschakeld worden.)Functie slaapmodusNEDERLANDSDruk op de KNOP AUTO SLAAPMODUS om de tijd in te stellen wanneer u wilt dat de eenheidautomatisch stopt. De timer wordt geprogrammeerd in stappen van n uur door 1 tot 7 maal tedrukken op de KNOP AUTO SLAAPMODUS. De slaapmodus is tussen 1 en 7 uur beschikbaar.OPMERKING De slaapmodus zal de ventilator binnen op superlage snelheid in de koelmodus laten werken en op lagesnelheid in de verhittingsmodus zodat u comfortabel kunt slapen.In de koelmodus of gezonde ontvochtigingsmodus:De instellingstemperatuur zal automatisch stijgen, tweemaal met 1 graad Celcius in de volgende 30minuten (maximal 2 graden Celcius) zodat u comfortabel kunt slapen.Dit zal de uiteindelijke insteltemperatuur worden, zo lang de slaapmodus functioneert.Handleiding 15
 • Page 16

  GebruiksaanwijzingRegeling horizontale vinDe horizontale vin kan worden aangepast door de afstandsbediening te gebruiken.1. Druk op de AAN/UIT-KNOP om de eenheid te starten.2. Druk op de knop voor een verticale luchtstroomrichting.Telkens wanneer de knop wordt ingedrukt, wordt de luchtstroomrichting veranderdin de richting van de pijl.STOPPEN1 Stap2 Stap3 Stap4 Stap5 Stap6 StapAutomatischoverschakelen Druk nog een keer op de verticale luchtstroomrichting tijdens automatisch schakelen in de richting van degewenste luchtstroom.Regeling verticale ventilatorkoepelDe verticale ventilatorkoepels kunnen worden aangepast met behulp van deafstandsbediening.1. Druk op de AAN/UIT-knop om de eenheid te starten.2. Druk op de knop voor de horizontale luchtstroomrichting.Telkens wanneer de knop wordt ingedrukt, wordt de luchtstroomrichting gewijzigd inde richting van de pijl.STOPPEN1 Stap2 Stap3 Stap4 Stap5 StapLinkseautomatischeomschakelingRechtseVolledigeautomatische automatischeomschakeling omschakeling Druk nog een keer op de knop voor de horizontale luchtstroomrichting tijdens volledige automatische omschakelingin de richting van de gewenste luchtstroom.OPMERKING Het handmatig verplaatsen van de horizontale vin of de verticale ventilatorkoepels kan het mechanismebeschadigen. Wanneer de eenheid wordt afgesloten, zullen de horizontale vin en de verticaleventilatorkoepels de luchtuitvoeropening van het product sluiten.16 Airconditioner
 • Page 17

  GebruiksaanwijzingFunctie koeling spuitstukFunctie koeling spuitstuk kan gebruikt worden om de ruimte snel in de hete zomer tekoelen. Wanneer deze functie wordt ingeschakeld, werkt de airconditioner in de modusvoor de koelfunctie met een superhoge ventilatorsnelheid en een insteltemperatuurvan 18 graden Celcius gedurende 30 minuten voor snel en effectief koelen.Op dezelfde manier warmt de functie om het spuitstuk te verhitten (alleen beschikbaarbij sommige modellen) de ruimte snel op door gedurende 30 minuten te werken meteen superhoge ventilatorsnelheid en een insteltemperatuur van 30C.U kunt dit gebruik activeren door op de JET COOL KNOP te drukken. Om de jet cool modus te veranderennaar hoge ventilatorsnelheid, druk op de JET COOL KNOP of BINNENSHUIS VENTILATORSNELHEIDKEUZEKNOP of opnieuw op de KAMER TEMPERATUUR INSTELLINGENKNOP.OPMERKING Functie spuitstuk koelen/verhitten kan niet geactiveerd worden tijdens functie met luchtcirculatie en auto wisselfunctie. Als het gaat om het model voor alleen koelen, kan spuitstuk koelen tijdens verhitting niet geactiveerd worden In geval van een inverter kunt u de functie voor het verhitten van het spuitstuk gebruiken door te drukken op de knop JETCOOL voor verhittingsdoeleinden.Geforceerde bedieningGeforceerde bediening wordt gebruikt wanneer de afstandsbediening niet gebruikt kan worden. De bediening zalgestart worden, als de AAN/UIT-knop ingedrukt wordt. Als u deze functie wilt stoppen, drukt u opnieuw op de knop.AAN/UIT-knopBedieningsmodusSnelheid binnenventilatorKoelenHoogKamertemp. 24CKoelenHoogRichtwaardetemperatuur22C22CWarmtepompmodel21C Kamertemp. < 24CGezonde ontvochtigerHoogKamertemp. < 21CVerwarmenHoog23C24CTestbedieningTijdens de TESTBEDIENING werkt de eenheid in de koelmodus met een hoge ventilatorsnelheid, onafhankelijk van dekamertemperatuur en wordt in 18 minuten gereset. Tijdens de testbediening, als het signaal van de afstandsbedieningwordt ontvangen, werkt de eenheid als de afstandsbediening instelt. Als u deze functie wilt gebruiken drukt u de knopON/OFF in en houdt deze gedurende 3-5 seconden ingedrukt, vervolgens hoort u de zoemer eenmaal gaan. Als udeze functie wilt stoppen, drukt u de knop opnieuw in.Handleiding 17NEDERLANDSKoelingmodel
 • Page 18

  Onderhoud en serviceAutomatisch opnieuw startenDeze functie wordt gebruikt in de situatie van stroomuitval.Wanneer de stroom na een stroomuitval wordt hervat, herstelt deze functie de eerdere werkingconditie en deairconditioner zal met dezelfde instellingen werken.OPMERKINGDeze functie wordt ingeschakeld als fabrieksstandaard, maar u kunt deze uitschakelen door de knop ON/OFFgedurende 6 seconden in te drukken. De eenheid zal tweemaal piepen en de blauwe lamp zal zesmaalknipperen. Om deze in te schakelen drukt u gedurende 6 seconden opnieuw op de knop. De eenheid zaltweemaal piepen en de blauwe lamp zal viermaal knipperenAAN/UIT-knop18 Airconditioner
 • Page 19

  Onderhoud en serviceOnderhoud en serviceLET OPVoordat u onderhoud uitvoert, schakelt u de hoofdstroom naar het systeem uit, verbreekt de verbinding van decircuitbreker en trekt het stroomsnoer uit.Eenheid binnenMaak de eenheid schoon met een zachte droge doek. Gebruik nooit blekende of schurende reinigingsmiddelen.LET OPGebruik deze nooit Water warmer dan 40 C. Dit kan vervorming en verkleuring tot gevolg hebben. Vluchtige middelen. Dit kan het oppervlak van de airconditioner beschadigen.LuchtfiltersDe luchtfilters achter het voorpaneel/het rooster dienen eenmaal per twee wekengecontroleerd en schoongemaakt te worden of ook vaker als dat nodig is. Om de filters teverwijderen verwijzen wij u naar de zelfverklarende diagrammen voor elkmodeltype.Maak de filters schoon met een stofzuiger of warm zeepwater.Als vuil niet makkelijk verwijderd wordt, wast u dit met een oplossingvan oplossingmiddel in lauwwarm water. Laat goed drogen in deschaduw na het wassen en installeer de filters opnieuw goed.PlasmafilterDe plasmafilters achter het luchtfilter dienen elke drie maanden of ook vaker als dat nodig te wordengecontroleerd en schoongemaakt. Om de filters te verwijderen verwijzen wij u naar de zelfverklarendediagrammen voor elk modeltype. Maak de filters schoon met een stofzuiger. Als hetvuil is, was u deze met water en droogt het in de schaduw en installeert het opnieuw.Allergievrij filter + driemaal werkend filterVerwijder het allergievrij filter en het driemaal werkend filter achter hetluchtfilter en zet ze twee uur in direct zonlicht.En steek vervolgens deze filters in de oorspronkelijke positie.Open het voorpaneel zoals afgebeeld.Trek de lip van het filter wat naar voren om het luchtfilter te verwijderen.Na het verwijderen van het luchtfilter verwijdert u het plasma- en allergievrij filter door het enigszins naarbeneden te trekken.Plasmafilter/Allergievrij filterDriemaal werkend filterLET OPRaak het plasmafilter niet binnen tien seconden na het openen van het invoerrooster aan, dit kan voorelektrische schokken zorgen.Handleiding 19NEDERLANDSVerwijdering van filters
 • Page 20

  Onderhoud en serviceEenheid buitenDe spoelen van de warmte-uitwisselaar en de paneelopeningen van de eenheid buiten dienen regelmatiggecontroleerd te worden. Indien verstopt met vuil of roet, is het mogelijk dat de warmteuitwisselaar en depaneelopeningen professioneel met stoom gereinigd moeten worden.OPMERKINGVuile of verstopte spoelen verminderen de werkingsefficiency van het systeem en kunnen leiden tothogere werkingskosten.Bedieningstips!Laat de ruimte niet te koudworden.Dit is slecht voor de gezondheiden een verspilling van elektrischeenergie.Zorg ervoor dat dedeuren en ramen echtgoed dicht zitten.Laat de deuren envensters zoveel mogelijkgesloten om de koelelucht in de ruimte vast tehouden.Houd de blinden engordijnen gesloten.Voorkom direct zonlicht in deruimte wanneer het aircosysteemin werking is.Houd de temperatuur in deruimte constant.Stel de richting van de verticaleen horizontale luchtstromen inom in de ruimte een uniformetemperatuur te handhaven.Reinig de luchtfiltersregelmatig.Ventileer de ruimte zonu en dan.Vervuilde luchtfiltersverminderen deluchtdoorstroming enverlagen het koelende enontvochtende effect.Reinig de luchtfiltersminstens eenmaal perveertien dagen.Aangezien ramen goedgesloten zijn, is het eengoed idee om deze teopenen en de ruimte nuen dan te ventileren.Gebruik een hogeventilatorsnelheid vooreffectieve en snelle koelingDe eenheid werkt op degemeten koelcapaciteitwanneer de snelheid vande ventilator hoog is.Functie van zelfdiagnoseDeze eenheid heeft een ingebouwde mogelijkheid voor foutdiagnose.Eenheid-LED zal knipperen in geval de thermistor niet goed werkt. Neem contact op met uwservicetechnicus/dealer in een dergelijke situatie.LED foutdisplay(eenmaal)2 sec.20 Airconditioner2 sec.2 sec.
 • Page 21

  Onderhoud en serviceTips voor problemen oplossen! Spaar tijd en geld!De airconditioner kan abnornaal werken wanneer:ProbleemAirconditionerstart nietAirconditionerkoelt nietzoals het zoumoetenMogelijke oorzakenWat u moet doen De airconditioner is nietaangesloten op stopcontact. Zorg ervoor dat de stekker van de airconditionervolledig in het stopcontact zit. De zekering is gesprongen/circuitbreker is doorgeknipt. Controleer de zekering van de behuizing/decircuitbrekerdoos en vervang de zekering ofreset de circuitbreker. Stroomuitval Als er stroomuitval optreedt, zet u de regelaarvoor de modus op OFF.Wanneer de stroom is hersteld, wacht u 3minuten om de airconditioner te herstarten omte voorkomen dat de overbelasting van decompressor voor problemen zorgt. Hoog voltage Als het voltage ongewoon hoog is of laag is zalde circuitbreker knappen. Luchtstroom is beperkt. Zorg ervoor dat er geen gordijnen, blinden ofmeubels de voorkant van de airconditionerblokkeren. Het luchtfilter is vuil. Maak het filters op zijn minst elke twee wekenschoon.Zie de sectie Onderhoud en service. De kamer is mogelijk te heet. Wanneer de airconditioner voor het eerstingeschakeld wordt, dient u tijd uit te trekken omde ruimte te laten afkoelen. Koude lucht ontsnapt. Controleer op open registers in de grond vaneen fornuis en of koude lucht terugkeert. Controleer de temperatuurinstellingen. Zorg ervoor dat ze correct zijn. Mogelijk is er een hittebronin de kamer. Controleer en verwijder een dergelijke bron ofschakel deze uit als u de airconditioner gebruikt.NEDERLANDSBel de service onmiddellijk in de volgende situaties1. Als er iets abnormaals is zoals een geur van brand, luid geluid et cetera. Stop deeenheid en zet de circuitbreker uit. Probeer nooit zelf te repareren of het systeem indergelijke gevallen te herstarten.2. Hoofdstroomsnoer is te heet of beschadigd.3. Foutcode wordt door zelfdiagnose gegenereerd.4. Water lekt van eenheid binnen zelfs als de vochtigheid laag is.5. Een schakelaar, circuitbreker (veiligheid, aarde) of zekering werkt niet correct.Gebruiker moet routinematig controle en schoonmaken uitvoeren om te voorkomendat de eenheid niet goed werkt. In geval van speciale situaties moet het werk alleengedaan worden door een servicetechnicus.Handleiding 21
 • Page 22

  22 Airconditioner
 • Page 23
Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für LG CS24AQ wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von LG CS24AQ in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,48 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von LG CS24AQ

LG CS24AQ Bedienungsanleitung - Englisch - 23 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info