Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/48
Nächste Seite
30
NL
Het verwijderen van de ijsbak
(optioneel)
Houd de ijsbak met beide handen vast en trek hem
al tillend omhoog.
Wanneer de automatische ijsmaker niet wordt
gebruikt, kan de ijsbak worden gebruikt als een
vriesvak.
Als de ijsbak volledig gevuld is met ijs, kan deze
zwaar zijn. Verwijder de bak met beide handen.
WAARSCHUWING
Raak de mechanische onderdelen van de
automatische ijsmaker niet aan met uw hand of
gereedschap. Dit kan schade aan het apparaat of
letsel veroorzaken.
Opgelet: de automatische ijsmaker blijft werken
nadat de deur van de vriezer is geopend wanneer
de schakelaar van de automatische ijsmaker in de
AAN-positie staat.
Demonteer, repareer of wijzig de automatische
ijsmaker niet. Deze taken mogen alleen worden
uitgevoerd door een servicemonteur.
LET OP
Gooi de eerste partijen ijs weg (ongeveer 20
blokjes en 7 kopjes water). Dit is ook nodig
wanneer het apparaat gedurende een lange tijd
niet wordt gebruikt.
Het eerste afgegeven ijs en water kan deeltjes
of geur uit de waterleiding of het waterreservoir
bevatten.
Houd kinderen uit de buurt van de dispenser.
Kinderen kunnen met de knoppen spelen of deze
beschadigen.
De ijsdoorvoer kan verstopt raken met ijs als
alleen het vergruisde ijs wordt gebruikt. Verwijder
het ijs dat zich ophoopt door het verwijderen van
de ijsbak en het vrijmaken van de doorvoer met
een rubberen spatel. Periodiek afnemen van
ijsblokjes kan ook helpen voorkomen dat ijs zich
ophoopt.
Wanneer er verkleurd ijs wordt afgegeven,
controleer dan het waterreservoir en de
watervoorziening op een mogelijke oorzaak
daarvan. Als het probleem aanhoudt, neem
dan contact op met het LG Electronics-
klanteninformatiecentrum. Gebruik het ijs of water
niet totdat het probleem is verholpen.
Gebruik nooit dunne kristallen glazen of servies
om ijs te verzamelen. Dergelijke houders kunnen
scheuren of breken waardoor glasscherven in het
ijs komen.
Tap het ijs in een glas voordat u het vult met water
of andere drankjes. Als het ijs wordt afgegeven in
een glas waarin al vloeistof zit, kan dit spetteren.
Raak het gedeelte waaruit het ijs komt of de
automatische ijsmaker niet met uw handen
of gereedschap aan. Dit kan schade aan het
apparaat of letsel veroorzaken.
Zorg bij het opnieuw plaatsen van de ijsbak, dat
deze op de juiste wijze wordt geplaatst. Als de
bak wordt gekanteld of niet waterpas staat, kan
het mogelijk geen ijs maken met als gevolg een
verstoring van de sensor.
Gebruik nooit een glas dat uitzonderlijk smal of
diep is. IJs kan vastlopen in de ijspassage en de
apparaatprestaties kunnen worden beïnvloed.
Houd het glas op een juiste afstand van het
gedeelte waaruit het ijs komt. Een glas dat te dicht
bij de de uitgang wordt gehouden kan mogelijk
verhinderen dat ijs wordt afgegeven.
Gooi het ijs in de ijsemmer in de diepvries weg
wanneer u op vakantie gaat of tijdens een
langdurige stroomuitval. Water van smeltend
ijs kan mogelijk van de dispenser op de vloer
druppelen.
30

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Forum

Suche zurücksetzen

  • Wenn man den Side by Side kurz mal beim Transport ins Haus quer legt und danach wieder richtig aufrecht hinstellt. Muss dann lange gewartet werden um das Netzteil anstecken zu können oder geht dies gleich. Eingereicht am 29-5-2020 16:17

    Antworten Frage melden

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für LG GSX961 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von LG GSX961 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,09 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von LG GSX961

LG GSX961 Bedienungsanleitung - Deutsch - 46 seiten

LG GSX961 Bedienungsanleitung - Englisch - 46 seiten

LG GSX961 Bedienungsanleitung - Alle Sprachen - 1250 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info