Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/23
Nächste Seite
HANDLEIDING
Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de
set gaat bedienen en bewaar de handleiding voor later gebruik.
TYPE : AAN DE MUUR BEVESTIGD
AIR
CONDITIONER
www.lg.com
NEDERLANDS
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  HANDLEIDINGAIRCONDITIONERNEDERLANDSLees deze handleiding zorgvuldig door voordat u deset gaat bedienen en bewaar de handleiding voor later gebruik.TYPE : AAN DE MUUR BEVESTIGDwww.lg.com
 • Page 2

  2TIPS OM ENERGIE TE BESPARENTIPS OM ENERGIE TE BESPARENHier zijn een aantal tips die u zullen helpen om het energieverbruik van de airco te verlagen.U kunt de airco efficinter gebruiken door de volgende instructies in acht te nemen: Binnenshuis niet te veel koelen. Dit kan slecht zijn voor uw gezondheid en verbruikt meerelektriciteit. Houd zonlicht tegen met zonwering of gordijnen wanneer u de airco gebruikt. Houd ramen en deuren gesloten wanneer u de airco gebruikt. Stel de luchtstroom van de airco verticaal of horizontaal in om luchtcirculatie te verkrijgen. Stel de ventilator in op een hogere stand om de binnenlucht sneller te verkoelen of verwarmen. Zorg regelmatig voor ventilatie door de ramen te openen, omdat de luchtkwaliteit kan verslechteren als de airco vele uren achterelkaar aan staat. Maak het luchtfilter om de week schoon. Stof en ander vuil dat zich ophoopt in het luchtfilterkan de luchtstroom blokkeren of de koeling of ontvochtiging verslechteren.NEDERLANDSVoor uw administratieNiet de aankoopbon aan deze pagina voor het geval u de aankoopdatum moet bewijzen en alsgarantiebewijs. Schijf hier het model- en serienummer op:Modelnummer:Serienummer:U kunt deze vinden op de sticker op de zijkant van het apparaat.Naam van de dealer:Aankoopdatum:
 • Page 3

  BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES3BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIESLEES DEZE INSTRUCTIES AANDACHTIG DOOR VOOR U HET APPARAAT GEBRUIKT.Neem altijd de volgende voorzorgsmaatregelen in acht om gevaarlijke situaties te voorkomen enom een zo goed mogelijke werking van uw product te waarborgen! WAARSCHUWINGRisico op zware verwondingen of levensgevaar wanneer deze instructies worden genegeerd! LET OPRisico op lichte verwondingen of schade aan het product wanneer deze instructies worden genegeerd! WAARSCHUWING Installatie of reparatie door ongekwalificeerde personen kan risicos voor u en anderen veroorzaken. Apparaat dient te worden geinstalleerd conform de nationale regelgeving. Gebruik ontvlambaar gas (nitrogeen) om lekken te ontdekken en om de lucht te zuiveren, het gebruikvan samengeperste lucht of brandbaar gas kan tot brand of een explosie leiden. De informatie in deze handleiding is bedoeld voor gebruik door een gekwalificeerde installatietechnicusdie bekend is met veiligheidsprocedures en over de benodigde werktuigen en meetinstrumentenbeschikt. Indien u alle instructies in deze handleiding niet zorgvuldig doorleest kan dit slecht functioneren van hetapparaat, schade aan eigendommen, verwondingen of de dood veroorzaken. Indien het netsnoer moet worden vervangen, worden vervangende werkzaamheden worden uitgevoerddoor bevoegd personeel met behulp van alleen originele vervangingsonderdelen.InstallatieNEDERLANDS Gebruik een normale stop afgestemd op het energieverbruik van de airco. Indien u dit niet doet, bestaater een risico op elektrische schokken of defecten aan het apparaat. Neem contact op met een lokale dienstverlener wanneer u de airco wilt installeren of verplaatsen. Indienu dit niet doet, bestaat er een risico op verwondingen of defecten aan het apparaat. Gebruik altijd een stekker en stopcontact met randaarde. Indien u dit niet doet, bestaat er een risico opelektrische schokken of defecten aan het apparaat. Zorg ervoor dat het deksel en de afdekplaat van het bedieningspaneel goed zijn bevestigd. Indien u ditniet doet, bestaat er een risico op een explosie of brand. Installeer een stopcontact met eigen stop speciaal voor de airco. Indien u dit niet doet, bestaat er eenrisico op elektrische schokken of defecten aan het apparaat. Breng geen verlengingen of andere veranderingen aan de stroomkabel aan. Als de stroomkabelbeschadigd is of anderszins in slechte staat dient deze vervangen te worden. Er bestaat risico op elektrische schokken. Wees voorzichtig bij het uitpakken en installeren van de airco. Indien u dit niet doet, bestaat er een risicoop verwondingen of defecten aan het apparaat. Installeer de airco niet op een onstabiele ondergrond of op een plek waar het apparaat zou kunnenvallen. Er bestaat levensgevaar of risico op zware verwondingen of defecten aan het apparaat. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke,zintuiglijke of mentale capaciteiten of met een gebrek aan ervaring en kennis, behalve als zij ondertoezicht staan of instructie hebben gehad inzake het gebruik van het apparaat door een persoon verantwoordelijk voor hun veiligheid. Kinderen moeten altijd onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat zijniet met het apparaat spelen. Selecteer installatielocaties die het gewicht van de binnenunit goed kunnen ondersteunen. Indien u hierniet aan voldoet kan dat leiden tot schade aan eigendommen, storing van het product en persoonlijk letsel. Onjuiste bedrading of installatie kan leiden tot brand of een elektrische schok. Wanneer de unit voorafgaand aan installatie blootgesteld wordt aan water of andere vochtigheid kan dit leiden toteen elektrische schok. Slap het product niet op in een vochtige kelder of stel het niet bloot aan regen of water.
 • Page 4

  4BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Gebruik bij de installatie van de unit de meegeleverde installatiekit. Anders kan de unit vallen of ernstigletsel veroorzaken. Installeer de buitenunit niet op een plaats waar kleine dieren een nest kunnen bouwen. Kleine dierenkunnenmogelijk in de unit gaan in interne elektrische onderdelen aanraken, wat tot een storing of brandkan leiden.BedieningNEDERLANDS Laat de airco niet lange tijd aanstaan bij een zeer hoge luchtvochtigheidsgraad of wanneer er een deur of raamopen is. Indien u dit niet doet, bestaat er een risico op defecten aan het apparaat. Zorg ervoor dat de stroomkabel niet strak staat of beschadigd is terwijl het apparaat in gebruik is. Indien u ditniet doet, bestaat er een risico op brand, elektrische schokken of defecten aan het apparaat. Plaats geen objecten op de stroomkabel. Er bestaat risico op elektrische schokken of defecten aan het apparaat. Zet de airco niet aan door de stekker in het stopcontact te steken, of aan door de stekker eruit te halen.Er bestaat risico op brand of elektrische schokken. Met natte handen het apparaat niet aanraken, bedienen of repareren. Er bestaat risico op elektrische schokkenof defecten aan het apparaat. Plaats geen verwarming of hete apparaten bij de stroomkabel. Er bestaat risico op brand, elektrische schokkenof defecten aan het apparaat. Zorg ervoor dat er geen water in de airco komt. Er bestaat risico op explosie of brand. Laat geen licht ontvlambare producten zoals benzine, benzeen of oplosmiddelen dicht bij de airco staan.Er bestaat risico op explosie of brand. Laat de airco niet lange tijd aanstaan in een kleine ruimte zonder ventilatie. Zorg voor voldoende en regelmatigeventilatie. Indien u dit niet doet, bestaat er een risico op een explosie of brand. In geval van een gaslek moet u de ruimte goed ventileren voor u de airco weer gebruikt. Indien u dit niet doet,bestaat er een risico op een explosie of brand. Trek de stekker uit het stopcontact als u opmerkt dat de airco vreemd geluid maakt, vreemd ruikt, of als er rookuit komt. Indien u dit niet doet, bestaat er een risico op een explosie of brand. Zet het apparaat uit en sluit de ramen tijdens een storm of onweer. Indien mogelijk, verwijder het apparaat vanhet raam voor de storm. Neem contact op met een geautoriseerd servicecentrum wanneer het apparaat waterschade heeft opgelopen.Indien u dit niet doet, bestaat er een risico op een explosie of brand. Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat komt. Zorg ervoor dat er voldoende geventileerd wordt wanneer deze airco tegelijk met een verwarming wordt gebruikt. Indien u dit niet doet, bestaat er een risico op brand, ernstige verwondingen of defecten aan het apparaat. Zet het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact wanneer u de airco schoonmaakt of repareert.Indien u dit niet doet, bestaat er levensgevaar of risico op ernstige verwondingen of defecten aan het apparaat. Trek de stekker uit het stopcontact wanneer de airco gedurende lange tijd niet gebruikt wordt. Indien u dit nietdoet, bestaat er een risico op defecten aan het apparaat. Plaats geen objecten op de airco. Er bestaat risico op defecten aan het apparaat. Neem voor het reinigen van de binnenzijde contact op met een erkend servicecentrum of een dealer. Gebruikgeen agressieve reinigingsmiddelen die corrosie of beschadiging van de unit kunnen veroorzaken. Agressievereinigingsmiddelen kunnen ook de oorzaak zijn van defecte apparatuur, brand of een elektrische schok. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijkeof mentale capaciteiten of met een gebrek aan ervaring en kennis, behalve als zij onder toezicht staan of instructie hebben gehad inzake het gebruik van het apparaat door een persoon verantwoordelijk voor hun veiligheid. Kinderen moeten altijd onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat zij niet met het apparaat spelen. Neem voor elektrisch werk contact op met de dealer, verkoper, een gekwalificeerde elektricien of een geautoriseerd Service Center. Er bestaat een risico op brand of een elektrische schok. Hang geen was of andere objecten aan de unit op. De unit kan vallen of schade aan eigendommen, storing aanhet product en persoonlijk letsel veroorzaken. Gooi het verpakkingsmateriaal op een veilige manier weg. Zoals schroeven, nagels, batterijen, gebroken onderdelen enz. na installatie of onderhoud en scheur weg en gooi de plastic verpakkingen weg. Kinderen kunnener mee spelen wat letsel kan veroorzaken.
 • Page 5

  BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES5! LET OPInstallatie Controleer na installatie of reparatie of er geen koelmiddel lekt. Indien u dit niet doet, bestaat er een risico opdefecten aan het apparaat. Zorg voor een correcte installatie van de afvoerleiding om te zorgen voor een correcte afvoer van gecondenseerd water. Indien u dit niet doet, bestaat er een risico op defecten aan het apparaat. Houd het apparaat rechtop ook wanneer u het installeert. Installeer de airco op een plek waar het lawaai van de buiten-unit of de uitlaatgassen geen overlast veroorzakenbij de buren. Indien u dit niet doet is er risico op een conflict met uw buren. Wanneer u het apparaat vervoert, dient het door minimaal 2 personen of door een heftruck opgetild te worden.Er bestaat risico op zware verwondingen. Installeer de airco niet op een plek waar deze wordt blootgesteld aan directe zeewind of opspattend zeewater.Er bestaat risico op defecten aan het apparaat.BedieningTemperatuurbereikOnderstaande tabel duidt de verschillende temperaturenbereiken van de airconditoner aan.StandKoelenVerwarmenBinnentemperatuur18C~32C16C~30CBuitentemperatuur-10C~48C-10C~24CNEDERLANDS Zorg ervoor dat er geen mensen, dieren of planten direct in de koude of warme luchtstromen staan.Er bestaat risico op zware verwondingen. Gebruik het apparaat niet voor speciale toepassingen zoals het conserveren van voedsel, kunstwerken, etc.Dit is een airco voor huishoudelijk gebruik, niet voor preciese koeling. Er bestaat levensgevaar of risico op brandof elektrische schokken. Blokkeer de luchtinlaat of -uitlaat niet. Er bestaat risico op explosies of defecten aan het apparaat. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen, oplosmiddelen of water om de airco schoon te maken. Gebruikeen zachte doek. Er bestaat risico op zware verwondingen of defecten aan het apparaat. Raak de metalen onderdelen van de airco niet aan wanneer u het luchtfilter verwijdert. Er bestaat risico opzware verwondingen of defecten aan het apparaat. Zorg ervoor dat u het luchtfilter correct terugplaatst na het schoonmaken. Maak het luchtfilter om de weekschoon, of vaker indien dit nodig is. Steek geen vingers, handen of andere objecten door de luchtinlaat of -uitlaat terwijl de airco aan staat.Er bestaat risico op elektrische schokken. Het water dat uit de airco komt is geen drinkwater! Er bestaat een risico voor de gezondheid. Gebruik een stevige kruk of ladder wanneer u de airco schoonmaakt, onderhoudt of repareert, indien deze hoogis geplaatst. Indien u dit niet doet, bestaat er een risico op verwondingen of defecten aan het apparaat. Gebruik geen batterijen van verschillende merken of types in de afstandsbediening; gebruik geen nieuwe en gebruikte batterijen samen. Indien u dit niet doet, bestaat er een risico op defecten aan het apparaat. Laadt de batterijen niet op en haal ze niet uitelkaar. Indien u dit niet doet, bestaat er een risico op een explosie,brand of zware verwondingen. Gebruik de afstandsbediening niet wanneer er een batterij lekt. Als vloeistof uit een batterij in aanraking komtmet uw kleding of huid, was dit er dan af met schoon water. Indien u dit niet doet, bestaat er risico op zwareverwondingen. Als vloeistof uit een batterij wordt ingeslikt, moet u uw mond grondig spoelen met schoon water en een dokterraadplegen. Indien u dit niet doet, bestaat er een risico voor uw gezondheid. Ga niet op de binnen-/buitenunit staan en zet er niets bovenop. Dit kan leiden tot persoonlijk letsel en storingvan het product. Kantel de unit niet tijdens het verwijderen of demonteren. Het gecondenseerde water binnen in de unit kanoverlopen Wees voorzichtig dat er geen vloeistof op de afstandsbediening morst. Anders kan dit leiden tot storing van deafstandsbediening. Stel de afstandsbediening niet bloot aan direct zonlicht of warmte. De airconditioner kan hierdoor onjuist functioneren.
 • Page 6

  6INHOUDINHOUD15C/F conversie16De airco bedienen zonder de afstandsbediening16BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIESDe airco automatisch opnieuw opstarten17Luchtfilter schoonmaken17Het reinigen van de 3M filter7VOOR GEBRUIK18 ONDERHOUD7Onderdelen8Het gebruik van de afstandsbediening23TIPS OM ENERGIE TEBESPAREN10 BASISFUNCTIES10De kamer koelen10De kamer Verwarming11De kamer ventileren11Ventilatorsnelheid instellen11De richting van de luchtstroom instellen.11De timer instellen12Slaapmodus instellenNEDERLANDS13 GEAVANCEERDE FUNCTIES13De kamertemperatuur snel behaaglijkmaken13Binnenlucht filteren14Plasmaster Zuiveringsfunctie14Automatische instelling14Automatisch omschakelen15Stilte-modus15Actief energiecontrole-modus15Helderheid van de display20 PROBLEMEN VERHELPEN20Zelfdiagnose20Voordat u een service-aanvraag doet
 • Page 7

  VOOR GEBRUIK7VOOR GEBRUIKOnderdelenEenheden binnenLuchtinvoer3M filterAAN/UIT-knopLamp dat deeenheid werktRooster voorLuchtfilterSignaalontvangerIonisatorLuchtuitvoerRichting(Verticale ventilatiekoepel / Horizontale vin)* De functie kan worden gewijzigd volgens een soort model.!N.B.Het aantal controlelampjes en hun positie kan variren al naar gelang het model van de airco.Eenheid buitenNEDERLANDS24k18kLuchtinvoer-openingenLuchtinvoer-openingenVerbindingskabelBuizenBuizenLuchtuitvoeropeningenAfvoerslangVerbindingskabelLuchtuitvoeropeningenBasisplaat* De functie kan worden gewijzigd volgens een soort model.AfvoerslangBasisplaat
 • Page 8

  8VOOR GEBRUIKHet gebruik van de afstandsbedieningHet is makkelijker om de airco te bedienen met de afstandsbediening.Onder het klepje van de afstandsbediening zitten knopjes voor extra functies.Draadloze afstandsbedieningBedienDisplayingspaneelDisplayAKl_|gBedieningspaneelf-OmschrijvingIonisatorknop*: De Plasmaster Ionisatorsteriliseert de bacterin in de lucht en andere schadelijke stoffen.Automatische slaapmodus*: Stelt de automatische slaapmodus in.Temperature adjustment buttons: Adjusts theroom temperature when cooling and heating.Aan/Uit-knop: Zet het apparaat aan of uit.Ventilatorsnelheid: Stelt de snelheid van deventilator van de binnen-unit in.Functieknop*: Stelt de functie in.A C Koelen (A) / Automatische functie ofautomatisch omschakelen (C) /D B E Ontvochtiging (D) / Verwarming (B) /Luchtcirculatie (E)MSnelkoeling/snelverwarming*: Koelt of verwarmt de binnenlucht binnen een korte tijd.NEDERLANDSiHLuchtstroomrichting: Stelt de richting vande luchtstroom verticaal.kSTemperatuurweergave: Laat de binnentemperatuur zien. Wijzigt de unit ook van C naar Findien gedurende 5 seconden ingedrukt.mnTimer: Om de huidige tijd en de start- / stoptijd in te stellen.CBIJp-Set/clear: Voor het instellen of annulerenvan functies.r-Resetknop: Om alle instellingen van deairco te resetten.H\JNavigatie- en functieknoppen*: Voor het instellen van de tijd en andere speciale functies.I Bedient de STILTE-modus/ J Bedientactief E/Controle-modus/ J: Automatischschoonmaken STILTE-modus en actiefE/Controle zijn niet gelijktijdig beschikbaar.LICHT-knop : Past de helderheid van hetdisplay van de binnen-unit aan.* Het kan zijn dat, afhankelijk van het model, bepaalde functies niet werken.
 • Page 9

  VOOR GEBRUIKBatterijen plaatsenPlaats de batterijen voor u de afstandsbediening gebruikt. Het te gebruiken type batterijenis AAA (1,5V).1 Verwijder het batterijenklepje.92 Bevestig de houder door de 2 schroevenmet een schroevendraaire stevig vast dedraaien.3 Plaats de afstandsbediening in de houder.2 Plaats de nieuwe batterijen. Zorg ervoor+ dat - de batterijen in de goede richtinggeplaatst worden.Gebruikshandleiding3 Bevestig het batterijenklepje.!Richt de afstandsbediening op de ontvangeraan de onderkant van de airco om hem te bedienen.N.B.De afstandsbedieninghouder bevestigen.Bevestig de afstandsbedieninghouder op eenplaats waar geen direct zonlicht op valt.1 Kies een veilige en makkelijk bereikbareplaats.NEDERLANDSAls de display van de afstandsbedieningzwakker wordt dienen de batterijen teworden vervangen.!N.B. Het kan zijn dat andere elektronische apparaten op de afstandsbediening reageren wanneer deze erop gericht is.Zorg ervoor dat de afstandsbedieninggoed op de airco gericht is. Om goed functioneren te waarborgen,dient u de zender en de ontvangerschoon te maken met een zachte doek.
 • Page 10

  10 BASISFUNCTIESBASISFUNCTIESDe kamer koelen(Koelen)1 Druk op | om de airco in te schakelen.2 Druk meermaals op f om koelen te selecteren.- A staat in de display.3 Druk op G of H om de gewenste temperatuur in te stellen.- De temperatuur kan ingesteld wordentussen 16C (60F) en 30C (86F).!N.B.Apparaten met alleen koeling ondersteunen deze functie niet.Luchtvochtigheid verlagen(Ontvochtiging)3 Druk op G of H om de gewenste temperatuur in te stellen.- De temperatuur kan ingesteld wordentussen 18C (64F) en 30C (86F).De kamer Verwarming(Verwarming)1 Druk op | om de airco in te schakelen.2 Druk meermaals op f om Verwarming teIn deze modus wordt een te hogeluchtvochtigheid van de omgeving gecorrigeerd om schimmelplekken te voorkomen.In deze modus worden de kamertemperatuuren de ventilatorsnelheid automatischaangepast om een optimale luchtvochtigheidte behouden.1 Druk op | om de airco in te schakelen.2 Druk meermaals op f om de ontvochtiging te selecteren.- D staat in de display.NEDERLANDSselecteren.- B staat in de display.!N.B. In deze modus kan de gewenste temperatuur niet ingesteld worden, daar dezeautomatisch aangepast wordt.De gewenste temperatuur wordt nietweergegeven op de display.
 • Page 11

  BASISFUNCTIESDe kamer ventileren(Ventilatie)In deze modus wordt de lucht alleen gecirculeerd zonder de kamertemperatuur te wijzigen.1 Druk op | om de airco in te schakelen.2 Druk meermaals op f om de ventilatiestand te selecteren.- E staat in de display.3 Druk op g om de ventilatorsnelheid in te11De richting van de luchtstroom instellen.1 Om de richting van de luchtstroom verticaal in te stellen: druk meermaals opD om de gewenste richting in te stellen.- Kies I om de horizontale richting automatisch in te stellen.!N.B. Het instellen van een willekeurige richting kan het apparaat beschadigen. Wanneer u de airco aanzet, start hij automatisch in de richting waarin de luchtstroom stond toen hij werd uitgezet,waardoor de richting mogelijk nietovereenkomt het de indicatie op de display van de afstandsbediening. Wanneerdit gebeurt, kunt u op D drukken omde richting weer in te stellen.stellen.Ventilatorsnelheid instellen1 Druk meermaals op g om de ventilatorsnelheid in te stellen.- Druk op R voor natuurlijke ventilatie.De snelheid van de ventilator wordt automatisch ingesteld.De timer instellenU kunt de timerfunctie inschakelen om energie te besparen en om de airco efficinter tegebruiken.De huidige tijd instellen.SnelheidHoogMiddenLaagNatuurlijke Windminstens 3 seconden vast.- Het AM/PM icoontje flikkert onder in dedisplay.NEDERLANDS1 Druk op p en houd deze knop gedurendeOpmerking
 • Page 12

  12 BASISFUNCTIES2 Druk opEofFom de juiste minuten teTimerfunctie uitschakelenkiezen.3 Druk op p om de instelling te beindigen.1 Druk op m of n om de uit te schakelentimerfunctie te selecteren.2 Druk op p.- Om alle timerfuncties uit te schakelen,drukt u op p.De airco automatisch op eenbepaald moment inschakelen.1 Druk op m.- Het hieronder aangegeven icoontjeflikkert onder in de display.2 Druk opEofFom de juiste minuten tekiezen.3 Druk op p om de instelling te beindi-Slaapmodus instellenGebruik de slaapmodus om de airco automatisch uit te schakelen wanneer u gaat slapen.1 Druk op | om de airco in te schakelen.2 Druk op l3 Druk opEofFom het juiste uur tekiezen (tot maximaal 7 uur).4 Druk op p om de instelling te beindigen.- T staat in de display tijdens slaapmodus.gen.4 Wanneer de timer ingesteld wordt zal dehuidige tijd en het AAN(ON)-icoon getoondworden op het display, wat aangeeft datde gewenste tijd ingesteld is.NEDERLANDSDe airco automatisch op eenbepaald moment uitschakelen.1 Druk op n.- Het hieronder aangegeven icoontjeflikkert onder in de display.2 Druk opEofFom de juiste minuten tekiezen.3 Druk op p om de instelling te beindigen.4 Wanneer de timer ingesteld wordt zal dehuidige tijd en het UIT(OFF)-icoon getoondworden op het display, wat aangeeft datde gewenste tijd ingesteld is.!N.B.In koelings- of ontvochtigingsmoduswordt de temperatuur automatisch 1Cverhoogd na 30 minuten, en nogmaals1C verhoogd na weer 30 minuten vooreen comfortabele slaap. De temperatuurwordt met maximaal 2C verhoogd vanafde ingestelde temperatuur.
 • Page 13

  GEAVANCEERDE FUNCTIES 13GEAVANCEERDE FUNCTIESDe airco heeft ook enkele geavanceerde functies.Binnenlucht filterenAutomatisch Schoon-functieDe kamertemperatuur snel behaaglijk maken(snelkoeling/snelverwarming)In deze modus wordt de kamertemperatuur inde zomer snel omlaag of in de winter snelomhoog gebracht.1 Druk op | om de airco in te schakelen.2 Druk op M.- In snelkoelingsmodus blaast de aircogedurende 30 minuten zo veel mogelijklucht van 18C (64F) uit.- In snelverwarmingsmodus blaast de aircogedurende 30 minuten zo veel mogelijklucht van 30C (86F) uit.N.B. In luchtcirculatiemodus, automatischemodus of automatische overschakelingsmodus kan deze functie niet gebruikt worden. Het kan zijn dat, afhankelijk van hetmodel, deze functie niet werkt.H- Indien u het apparaat uit zet blijft de ventilator gedurende 30 minuten werken enmaakt de binnenkant van de binnen-unitschoon.!N.B.Sommige knoppen kunnen niet wordengebruikt terwijl de airco met het automatisch schoonmaken bezig is.NEDERLANDS!Tijdens het koelen of het ontvochtigenontstaat er vocht in de airco. Gebruik de automatische schoonmaakfunctie om dit vochtte elimineren.1 Druk op | om de airco in te schakelen.2 Druk op.- J staat in de display.
 • Page 14

  14 GEAVANCEERDE FUNCTIESPlasmaster ZuiveringsfunctieCode210Ion-deeltjes van de door LG ontwikkelde Plasmaster Ionisator steriliseren de bacterin inde lucht en andere schadelijke stoffen.1 Druk op | om de airco in te schakelen.2 Druk op A.-1-2- K staat in de display.!DescriptionCoolCool slightlyMaintainroomtemperatureHeat slightlyHeatN.B. In deze modus kan de ventilatorsnelheidniet worden ingesteld, maar u kunt welautomatische rotatie van de blaasrichting instellen. Het kan zijn dat, afhankelijk van hetmodel, deze functie niet werkt.!N.B. U kunt deze functie inschakelen door opAte drukken zonder de airco eerst aante zetten. Het kan zijn dat, afhankelijk van hetmodel, deze functie niet werkt. Raak de plasmaster ionisator niet aan alsdeze in werking is.Automatisch omschakelenWarmtepomp modellenIn deze modus stelt de airco de modus automatisch in om de ingestelde temperatuur2C te behouden.1 Druk op | om de airco in te schakelen.2 Druk meermaals op f om Automatischomschakelen te selecteren.- C staat in de display.NEDERLANDSAutomatische instelling(Artificile Intelligentie)Modellen met alleen koelingIn deze modus worden de ventilatorsnelheiden de temperatuur automatisch ingesteldgebaseerd op de kamertemperatuur.1 Druk op | om de airco in te schakelen.2 Druk meermaals op f om automatischeinstelling te selecteren.- C staat in de display.3 Druk op G of H om de gewenste instelling te kiezen als de gewenste temperatuur hoger of lager dan de huidigekamertemperatuur is.3 Druk op G of H om de gewenste temperatuur in te stellen.- De temperatuur kan ingesteld wordentussen 18C (64F) en 30C (86F).4 Druk meermaals op g om de ventilatorsnelheid in te stellen.!N.B.Het kan zijn dat, afhankelijk van hetmodel, deze functie niet werkt.
 • Page 15

  GEAVANCEERDE FUNCTIES 15Stilte-modusDeze modus is om mogelijke klachten van deburen te voorkomen, door het geluid van debuiten-units te verminderen.De geluidsdruk in de koelings- of verwarmingsmodus van de buiten unit is met 3dBafgenomen in vergelijking met het gemetengeluid.1 Druk op | om aan te zetten.2 Druk op C.- I wordt op het display getoond.1 Druk op | om aan te zetten.2 Druk op B.- J wordt op het display getoond.Ingangsstap 1Ingangsstap 2De functie actief Energiecontrole-modus isbeschikbaar bij de onderstaande temperaturen- Koeling mogelijk temperatuurbereik:Binnen 18C(64F) ~ 30C (86F),Buiten 21C(70F) ~ 32C (90F)!De functie Stilte-modus is beschikbaar bij deonderstaande temperaturen- Koeling mogelijk temperatuurbereik: Binnen 18C(64F) ~ 30C (86F), Buiten 18C(64F) ~ 43C (109F).- Verwarming mogelijk temperatuurbereik:Binnen 16C (60F) ~ 30C (86F), Buiten6C (43F) ~ 24C (75F).!N.B. In de Koeling modus kan deze functiegebruikt worden. Telkens als er op de draadloze afstandsbediening op actief E/Controle gedruktwordt, worden Stap 1, Stap 2 en functies vrijgeven herhaald en afgewisseld.De gevraagde temperatuur verschijntgedurende 5 sec. De capaciteit kan afnemen wanneer debuiten unit in de stilmodus staat.N.B.Helderheid van de displayU kunt de helderheid van de display van debinnen-unit instellen.1 Druk meermaals op \ tot u de gewenstehelderheid hebt bereikt.!N.B.Het kan zijn dat, afhankelijk van hetmodel, deze functie niet werkt.Actief energiecontrole-modusDeze modus geeft energiebesparing.(Instelling is beschikbaar tijdens het koelen)Ingangsstap 1 : Het stroomverbruik in de koelingsmodus is met 20% afgenomen invergelijking met de gemeten capaciteit.Ingangsstap 2 : Het stroomverbruik in de koelingsmodus is met 40% afgenomen invergelijking met de gemeten capaciteit.C/F conversieDe installatie schakelt over van C naar F ofvan F naar C als u de knop voor dekamertemperatuur 5 seconden langindrukt.(F)NEDERLANDS Instelling is alleen beschikbaar als het apparaat aan staatDe Stilte-modus en E/Controle zijn niet gelijktijdig beschikbaar. Als er in de Stilte-modusop E/Controle gedrukt wordt, wordt de Stiltemodus opgeheven en start de E/Controle. De capaciteit kan afnemen wanneer debuiten unit in de stilmodus staat. Deze functie kan niet gebruikt worden inde Ventilator, Vochtigheid modus.
 • Page 16

  16 GEAVANCEERDE FUNCTIESDe airco bedienen zonder deafstandsbedieningDe airco automatisch opnieuwopstartenU kunt de aan/uit-knop op de binnen-unit gebruiken om de airco te bedienen wanneer deafstandsbediening niet beschikbaar is. De ventilatorsnelheid wordt in de hoogste standgezet.1 Open de kap.- Trek beide zijkanten van de kapvoorzichtig omhoog.Wanneer de airco weer aangaat na eenstroomstoring, herstelt deze functie de vorigeinstellingen. Deze functionaliteit is een standaardinstelling.Automatisch opeieuw starten1 Open de kap.- Trek beide zijkanten van de kapvoorzichtig omhoog.* De functie kan worden gewijzigd volgenseen soort model.2 Druk op de Aan-/Uit-knop* De functie kan worden gewijzigd volgenseen soort model.2 Druk op de Aan-/Uit-knop en houd deze 6seconden lang ingedrukt.- Het apparaat piept tweemaal en het lampje knippert 6 keer.* De functie kan worden gewijzigd volgenseen soort model.NEDERLANDS- Voor modellen met koeling en verwarming is de manier van instellen anders,afhankelijk van de kamertemperatuur.Kamertemp.Temp. inst.Modus* De functie kan worden gewijzigd volgenseen soort model.Onder 21C24CVerwarmenBoven 21C enonder 24C23COntvochtigen- Om deze functie weer in te schakelen,drukt u op de Aan-/Uit-knop en houd deze6 seconden lang ingedrukt. Het apparaatpiept tweemaal en het lampje knippert 4keer.Boven 24C22CKoelen!- Voor modellen met alleen koeling, wordtde temperatuur op 22C (72F) ingesteld.N.B.Als u de Aan-/Uit-knop 3 tot 5 secondenvasthoudt in plaats van 6 seconden, zalhet apparaat een testmodus starten.In de testmodus blaast het apparaat 18minuten lang zo veel mogelijk koele luchtuit alvorens naar de standaardinstellingterug te keren.
 • Page 17

  GEAVANCEERDE FUNCTIES 17Luchtfilter schoonmakenHet reinigen van de 3M filterMaak het luchtfilter om de week schoon, ofvaker indien nodig.1 Schakel het apparaat uit en trek de stekkeruit het stopcontact.2 Open de kap.- Trek beide zijkanten van de kapvoorzichtig omhoog.1 Schakel het apparaat uit en trek de stekker* De functie kan worden gewijzigd volgenseen soort model.* De functie kan worden gewijzigd volgenseen soort model.3 Pak de knop van het luchtfilter vast, trekdeze licht omhoog en verwijder het filter.uit het stopcontact.2 Open de kap en verwijder het luchtfilter(zie "Luchtfilter schoonmaken").3 Verwijder het 3M filter.4 Gebruik een stofzuiger om het stof te verwijderen. Was het 3M filter niet metwater, dit kan het filter beschadigen.!* De functie kan worden gewijzigd volgenseen soort model.4 Reinig het filter met een stofzuiger of met Wij adviseren het 3M filter iedere 6maanden te vervangen. De locatie van de filters kan, afhankelijkvan de modellen, verschillen. Als u meer filters nodig heeft, neem dancontact op met de klantenservice vanLG. (Raadpleeg de garantiekaart)NEDERLANDSwarm water.- Als het stof lastig te verwijderen is, kuntu het filter reinigen met lauw water enafwasmiddel.5 Laat het filter in de schaduw drogen.N.B.
 • Page 18

  18 ONDERHOUDONDERHOUDIndien de airconditioner gedurende een langere tijd niet gebruikt wordt, maak de airconditionerdan droog om hem in de beste staat te bewaren.1 Maak de airconditioner zorgvuldig droog door hem gedurende 3 tot 4 uur in de ventilatormodus te laten draaien en haal vervolgens de stekker uit het stopcontact. Er kan interneschade optreden als vocht in de componenten achterblijft.2 Voordat u de airconditioner opnieuw gebruikt, maak de componenten aan de binnenkant vande airconditioner dan weer droog door 3 tot 4 uur de ventilatormodus aan te zetten. Dit helptgeurtjes te verwijderen die zich hebben kunnen ontwikkelen uit vochtigheid.Maak het apparaat regelmatig schoon om een optimale werking te garanderen en om eventueledefecten te voorkomen.* Afhankelijk van het model kan dit onderdeel afwezig zijn.3M filterLuchtfilterIonisator* De functie kan worden gewijzigd volgens een soort model.TypeBeschrijvingLuchtfilter Zie "Luchtfilter schoonmaken".Ionisator Zie De Ionisator schoonmakenNEDERLANDS3M filterZIE 3M filter schoonmakenMaak de binnen-unit schoon met een zachte droge doek.Maak de condensaat-afvoerpijpEenhedenMaak de condensaat-vat schoonbinnenMaak de warmtewisselaar zorgvuldig schoon.Vervang de batterijen van de afstandsbediening.Gebruik stoom om de spiraal van de warmtewisselaar en delamellen schoon te maken. (raadpleeg een deskundige)EenheidbuitenInterval2 weken6 maanden1 maandRegelmatigIedere 4 maandenEenmaal per jaarEenmaal per jaarEenmaal per jaarRegelmatigReinig de ventilatorEenmaal per jaarMaak de condensaat-vat schoonEenmaal per jaarControleer of alle onderdelen van de ventilator stevig vastgemaakt zijn.Eenmaal per jaarControleer elektrische componenten met luchtjetsEenmaal per jaarMaak de elektrische componenten met luchtstralen schoon.Eenmaal per jaar
 • Page 19

  ONDERHOUD 19De Ionisator schoonmaken Zet het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact. Gebruik een droog wattenstaafje om stof te verwijderen.N.B. : Het kan zijn dat de Ionisator niet bij sommige modellen zit.! LET OP Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoud pleegt;doet u dit niet dan bestaat er een risico op elektrische schokken. Gebruik nooit water warmer dan 40C om de filters te reinigen. Dit kan namelijk vervormingen of verkleuringen veroorzaken. Gebruik nooit vluchtige stoffen voor het reinigen van de filters. Deze kunnen de oppervlakken van het filter beschadigen. Was het 3M filter niet met water, dit kan het filter beschadigen.!N.B. De locatie en vorm van de filters kan, afhankelijk van de modellen, verschillen. Maak de warmtewisselaar van de buiten-unit regelmatig schoon. Vuil dat zich in de warmtewisselaar ophoopt kan de efficintie van het apparaat verlagen waardoor het energieverbruik stijgt.NEDERLANDS
 • Page 20

  20 PROBLEMEN VERHELPENPROBLEMEN VERHELPENZelfdiagnoseDit apparaat heeft een ingebouwde zelfdiagnose-functie. Als er een fout optreedt, zal het lampjevan de binnen-unit knipperen met een interval van 2 seconden. Wanneer dit gebeurt, dient u contact op te nemen met uw dealer of servicecentrum.Voordat u een service-aanvraag doetControleer het volgende voordat u contact opneemt met uw servicecentrum. Als het probleemzich nog steeds voordoet, kunt u contact opnemen met uw servicecentrum.ProbleemMogelijke oorzakenOplossing-Schakel de airco uit, trek de stekker uit het stopcontact en neem contact op met uw servicecentrum.Er komt een brandlucht of eenvreemd geluid uit het apparaat.Er lekt water uit de binnen-unit,zelfs wanneer deluchtvochtigheid laag is.De stroomkabel is beschadigdof wordt ongebruikelijk warm.Een knop, een beveiliging, deaarding of een zekering werktniet goed.De stekker zit niet in hetControleer of de stekker in het stopcontact zit.stopcontact.NEDERLANDSEr is een zekeringdoorgeslagen of deaardlekschakelaar isgesprongen.De airco doet het niet.Vervang de zekering of controleer of controleerde aardlekschakelaar.Schakel de airco uit als zich een stroomstoringvoordoet. Wacht 3 minuten na het herstellenEr is een stroomstoring.van de stroomvoorziening voordat u de aircoweer inschakelt.Het voltage is te hoog ofControleer de aardlekschakelaar.te laag.De airco is na eenbepaalde tijd automatisch uitgegaan.Druk nogmaals op de Aan-/Uit-knop.
 • Page 21

  PROBLEMEN VERHELPEN 21ProbleemMogelijke oorzakenOplossingDe luchtstroom is nietcorrect.Zorg ervoor dat de voorkant van de airco nietgeblokkeerd wordt door en zonwering, gordijnof meubel.Het luchtfilter is vies.Maak het luchtfilter om de week schoon.Zie "Luchtfilter schoonmaken" voor meer informatie.In de zomer kan het enige tijd duren voor deDe kamertemperatuur is binnenlucht koel wordt. Gebruik in dit geval dete hoog.snelkoelen-modus om de binnenlucht snel tekoelen.De airco genereert geen koelelucht.Koude lucht ontsnapt uit Zorg ervoor dat er geen koude lucht uit dede kamer.kamer ontsnapt door ventilatiegaten.De ingestelde temperatuur is hoger dan dekamertemperatuur.Stel de gewenste temperatuur in zodat dezelager is dan de kamertemperatuur.Er is een warmtebrondichtbij de airco.Gebruik geen warmtebronnen zoals een elektrische oven of een gasbrander terwijl de aircoin gebruik is.In luchtcirculatiemodus blaast de airco luchtLuchtcirculatiemodus isrond zonder deze te koelen of verwarmen.ingeschakeld.Stel de modus in op koeling.Automatische modus,snelkoelen, snelverwarmen of ontvochtigingsmodus isingeschakeld.In sommige modi, zoals snelkoelen, snelverwarmen of ontvochtigen, kan de ventilatorsnelheid niet worden aangepast. Selecteer eenmodus waarin u de ventilatorsnelheid wel kuntaanpassen.De temperatuur kan niet ingesteld worden.Luchtcirculatiemodus,snelkoelen of snelverwarmen is ingeschakeld.In sommige modi, zoals luchtcirculatie,snelkoelen of snelverwarmen, kan de temperatuur niet worden ingesteld. Selecteer eenmodus waarin u de temperatuur wel kunt aanpassen.NEDERLANDSDe ventilatorsnelheid kan nietingesteld worden.
 • Page 22

  22NEDERLANDS
 • Page 23
Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für LG P18EL Standard Inverter V wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von LG P18EL Standard Inverter V in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,71 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von LG P18EL Standard Inverter V

LG P18EL Standard Inverter V Bedienungsanleitung - Englisch - 23 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info