Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/37
Nächste Seite
www.lg.com
HANDLEIDING
AIRCONDITIONER
Lees deze handleiding aandachtig door voordat u het apparaat gebruikt en houd deze
te allen tijde binnen handbereik.
TYPE: AAN DE MUUR BEVESTIGD
Vertaling van de oorspronkelijke instructie
Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Alle rechten voorbehouden.
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  HANDLEIDING

  AIRCONDITIONER

  Lees deze handleiding aandachtig door voordat u het apparaat gebruikt en houd deze
  te allen tijde binnen handbereik.

  TYPE: AAN DE MUUR BEVESTIGD
  Vertaling van de oorspronkelijke instructie

  www.lg.com
  Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Alle rechten voorbehouden. • Page 2

  INHOUDSOPGAVE

  Deze handleiding kan afbeeldingen of inhoud
  bevatten die verschillen van het aangeschafte
  model.
  Deze handleiding is onderhevig aan
  herziening door de fabrikant.

  VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN................................................3
  BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES................................................ 4

  GEBRUIK.....................................................................................11
  Aanwijzingen voor het gebruik....................................................................... 11
  Onderdelen en functies.................................................................................. 11
  Draadloze afstandsbediening........................................................................ 12
  De airconditioner automatisch herstarten...................................................... 17
  Gebruik van de functie modus....................................................................... 17
  De functie Jet Mode gebruiken...................................................................... 19
  De functie Ventilatiesnelheid gebruiken......................................................... 20
  De functie luchtstroomrichting gebruiken....................................................... 20
  De aan/uit-timer instellen............................................................................... 21
  De Slaapfunctie (optioneel) gebruiken........................................................... 22
  De Eenvoudige slaapfunctie (optioneel) gebruiken....................................... 22
  De functie Energieweergave (optioneel) gebruiken....................................... 23
  De functie Licht uit (optioneel) gebruiken...................................................... 23
  De functie Comfortlucht (optioneel) gebruiken.............................................. 23
  De functie Energiecontrole (optioneel) gebruiken.......................................... 24
  Speciale functies gebruiken........................................................................... 24

  SMART FUNCTIES.....................................................................26
  De LG SmartThinQ-applicatie gebruiken....................................................... 26

  ONDERHOUD..............................................................................29
  Reinig de luchtfilter........................................................................................ 31

  PROBLEEMOPLOSSING...........................................................32 • Page 3

  VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

  NL

  De volgende veiligheidsvoorschriften zijn bedoeld om onvoorziene
  risico's of schade door onveilig of verkeerd gebruik van het
  product te voorkomen.
  De richtlijnen zijn onderverdeeld in 'WAARSCHUWING' en ' LET OP
  ' zoals hieronder beschreven.

  Dit symbool wordt weergegeven om zaken en
  handelingen aan te geven die risico's kunnen
  veroorzaken. Lees het gedeelte met dit symbool
  zorgvuldig door en volg de instructies om risico's te
  vermijden.
  WAARSCHUWING
  Dit geeft aan dat het niet opvolgen van de instructies
  ernstig letsel of de dood tot gevolg kan hebben.
  LET OP
  Dit geeft aan dat het niet opvolgen van de instructies letsel
  of schade aan het product tot gevolg kan hebben.
  De onderstaande symbolen worden weergegeven op binnen- en
  buitenunits.

  Dit symbool geeft aan dat dit apparaat een brandbaar
  koelmiddel gebruikt. Als het koelmiddel lekt en
  blootgesteld wordt aan een externe ontstekingsbron,
  treedt er brandgevaar op.
  Dit symbool geeft aan dat de handleiding aandachtig
  moet wordt gelezen.
  Dit symbool geeft aan dat onderhoudspersoneel met dit
  apparaat moet omgaan aan de hand van de
  installatiehandleiding.
  Dit symbool geeft aan dat informatie, zoals de
  handleiding of installatiehandleiding, beschikbaar is.

  3 • Page 4

  NL

  BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

  WAARSCHUWING
  Volg om het risico op explosie, vuur, overlijden, elektrische
  schok, letsel of verbranding van personen tijdens het
  gebruik van dit product te verminderen de
  basisvoorzorgsmaatregelen, met inbegrip van de volgende,
  op:

  Kinderen in het gezin

  Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief
  kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale
  capaciteiten of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze met
  betrekking tot het gebruik van dit apparaat geïnstrueerd zijn door of
  onder toezicht zijn van een persoon die verantwoordelijk is voor
  hun veiligheid. Kinderen moeten onder toezicht gehouden worden
  om te garanderen dat ze niet met het apparaat spelen.

  Voor gebruik in Europa:

  Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en
  ouder en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of
  verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, als ze
  onder toezicht staan of worden geïnstrueerd over het veilig gebruik
  van het apparaat en bijbehorende gevaren begrijpen. Kinderen
  mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door
  de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder
  toezicht.

  Installatie

  •Installeer

  de airconditioner niet op een onstabiel oppervlak of op
  een plek waar gevaar op vallen bestaat.
  •Neem

  contact op met een geautoriseerd servicecentrum voor de
  installatie of verplaatsing van de airconditioner.
  •Installeer

  het paneel en de afdekking van de schakelkast veilig.

  4 • Page 5

  NL

  •Installeer

  de airconditioner niet op een plek waar ontvlambare
  vloeistoffen of gassen zoals diesel, propaan, verfverdunner etc.
  zijn opgeslagen.
  •Zorg

  ervoor dat de buis en voedingskabel die de units binnen en
  buiten verbinden niet te strak getrokken worden bij het installeren
  van de airconditioner.
  •Gebruik

  een standaard een stroomonderbreker en zekering die
  geschikt zijn voor de klasse van de air conditioner.
  •Voer

  geen gas of lucht in het systeem, met uitzondering van de
  specifieke koelvloeistof.
  •Gebruik

  een niet-ontvlambaar gas (stikstof) om op lekkage te
  controleren en lucht te verwijderen; het gebruik van perslucht of
  ontvlambaar gas kan tot vuur of explosie leiden.
  •De
  • binnen/buitenaansluitingen moeten stevig vastgezet worden en
  de kabel moet correct gelegd worden, zodat er geen spanning op
  staat en de kabel uit de aansluitingen getrokken kan worden.
  Onjuiste of slechte verbindingen kunnen leiden tot
  warmteproductie of vuur.
  •Installeer

  een specifieke elektrische aansluiting en
  stroomonderbreker, voordat u de airconditioner gebruikt.
  •Sluit

  de aardekabel niet aan op een gasleiding, een
  bliksemafleider of een telefoonaarding.
  •Zorg

  ervoor dat alle noodzakelijke ventilatieopeningen niet worden
  belemmerd.

  Gebruik

  •Gebruik

  alleen de delen die op de lijst met onderdelen staan.
  Probeer het apparaat nooit te wijzigen.
  •Zorg

  ervoor dat kinderen niet op de unit buiten klimmen of er op
  slaan.
  •Leg

  lege batterijen op een plek waar geen gevaar op vuur
  bestaat.
  •Gebruik

  alleen de op het label van de airconditioner
  gespecificeerde koelvloeistof.

  5 • Page 6

  NL

  •Onderbreek

  de stroomtoevoer als er lawaai, stank of rook uit de
  airconditioner komt.
  •Plaats

  geen ontvlambare substanties, zoals diesel, benzeen, of
  verdunner in de buurt van de airconditioner.
  •Neem

  contact op met een geautoriseerd servicecentrum als de
  airconditioner onder water heeft gestaan bij een overstroming.
  •Gebruik

  de airconditioner niet gedurende een langere periode in
  een kleine ruimte, zonder voldoende ventilatie.
  •In
  • geval van een gaslek (zoals Freon, propaangas, LP-gas etc.)
  voor het opnieuw gebruiken van de airconditioner goed ventileren.
  •Neem

  contact op met een geautoriseerd servicecentrum of een
  dealer voor de reiniging van de binnenzijde. Het gebruik van
  agressieve schoonmaakmiddelen kan leiden tot corrosie of schade
  aan de unit.
  •Zorg

  voor voldoende ventilatie als de air conditioner tegelijk met
  een verwarmend apparaat, zoals een verwarming, gebuikt wordt.
  •Blokkeer

  de luchttoevoer en -uitvoer niet.
  •Steek

  geen handen of objecten in de luchttoevoer of -uitvoer als
  de airconditioner aan staat.
  •Zorg

  ervoor dat de stroomkabel niet vuil, los of kapot is.
  •Zorg

  ervoor dat u de airconditioner nooit aanraakt of repareert met
  natte handen.
  •Plaats

  geen voorwerpen op de stroomkabel.
  •Plaats

  geen verwarming of andere verwarmende apparaten in de
  buurt van de stroomkabel.
  •Wijzig

  of verleng de stroomkabel niet. Krassen of loslatende
  isolatie op de stroomkabel kan leiden tot vuur of elektrische schok
  en moet vervangen worden.
  •Onderbreek

  de stroomtoevoer onmiddellijk in het geval van
  stroomstoring of een onweersbui.

  6 • Page 7

  NL

  •Zorg

  ervoor dat de voedingskabel er niet uit kan worden getrokken
  of beschadigd kan raken tijdens het gebruik.
  •Raak

  de koelmiddelleiding, de waterleiding of interne onderdelen
  niet aan wanneer het apparaat werkt of onmiddellijk na de
  werking.

  Onderhoud

  •Maak

  het apparaat niet schoon door direct water op het product te
  spuiten.
  •Koppel

  de stroomtoevoer los en wacht tot de ventilator stopt
  voordat u begint met schoonmaken of onderhoud.

  Technische veiligheid

  •Installatie

  of reparaties die uitgevoerd worden door
  ongeautoriseerde personen kunnen u en anderen in gevaar
  brengen.
  •Iedere

  persoon die betrokken is bij het werken aan op of het
  openen van een koelcircuit, moet een geldig certificaat van een
  door de industrie erkende beoordelingsinstantie bezitten die hun
  bevoegdheid verleent om koelmiddelen veilig te behandelen in
  overeenstemming met de door de industrie erkende
  beoordelingsspecificaties.
  •Onderhoud

  mag alleen worden uitgevoerd zoals aanbevolen door
  de fabrikant van de apparatuur. Onderhoud en reparatie waarbij
  de hulp van ander gekwalificeerd medewerker vereist is, moeten
  worden uitgevoerd onder toezicht van een persoon die bevoegd is
  om brandbare koelmiddelen te gebruiken.
  •De
  • informatie in deze handleiding is bedoeld voor gebruik door
  een gekwalificeerde technicus, die bekend is met de
  veiligheidsprocedures en die over het juiste gereedschap en
  testinstrumenten beschikt.
  •Het

  niet lezen en opvolgen van alle instructies uit deze
  handleiding kan leiden tot slechte werking van het apparaat,
  schade aan eigendommen, persoonlijk letsel en/of de dood.

  7 • Page 8

  NL

  •Dit
  • apparaat dient geïnstalleerd te worden conform de nationale
  richtlijnen voor de bedrading.
  •Indien

  een stroomkabel vervangen moet worden, dienen de
  werkzaamheden hiervoor uitgevoerd te worden door geautoriseerd
  personeel, dat uitsluitend originele reserveonderdelen gebruikt.
  •Dit
  • apparaat moet correct geaard worden om het risico op een
  elektrische schok te minimaliseren.
  •Snijd

  de aardingskabel niet door en verwijder deze niet uit het
  stopcontact.
  •Het

  bevestigen van de aardingsadapter aan de houder van de
  afdekschroef op de muur aardt het apparaat niet, tenzij de
  afdekschroef van metaal is, niet geïsoleerd is en de muurhouder
  geaard is door de huisbedrading.
  •Laat

  de muurhouder en het circuit controleren door een
  gekwalificeerde elektricien als u twijfelt of de airconditioner goed
  geaard is.
  •De
  • koelvloeistof en het isolatiegas die gebruikt worden in dit
  apparaat vereisen speciale procedures voor de verwijdering ervan.
  Neem contact op met een onderhoudsmonteur of een gelijksoortig
  gekwalificeerd persoon voordat u deze verwijderd.
  •Indien

  de voedingskabel beschadigd is, moet deze vervangen
  worden door de fabrikant of zijn onderhoudsmonteur om gevaren
  te vermijden.
  •Het

  apparaat moet worden opgeslagen in een goed geventileerde
  ruimte, waarbij de grootte van de ruimte overeenkomt met de
  ruimte die voor het gebruik is opgegeven.
  •Het

  apparaat moet worden opgeslagen in een ruimte zonder
  continu open vuur (bijvoorbeeld een werkend gasapparaat) en
  ontstekingsbronnen (bijvoorbeeld een werkend elektrische
  verwarmingsinrichting).
  •Het

  apparaat moet worden opgeslagen om te voorkomen dat
  mechanische schade optreedt.

  8 • Page 9

  NL

  LET OP
  Volg om het risico op licht letsel aan personen, slechte
  werking of schade aan het product of eigendommen bij het
  gebruik van dit product te verlagen de algemene
  voorzorgsmaatregelen, met inbegrip van de volgende, op:

  Installatie

  •Installeer

  de airconditioner niet in een gebied waar deze direct is
  blootgesteld aan zeewind (zoutnevel).
  •Installeer

  de afvoerpijp correct voor een goede afvoer van het
  condenswater.
  •Wees

  voorzichtig bij het uitpakken of installeren van de
  airconditioner.
  •Raak

  tijdens de installatie of reparatie lekkende koelvloeistof niet
  aan.
  •Verplaats

  de airconditioner met twee of meer personen of gebruik
  een heftruck.
  •Installeer

  de unit buiten op zo'n manier dat deze beschermd is
  tegen direct zonlicht. Plaats de unit binnen niet op een plek waar
  deze direct blootgesteld is aan zonlicht via de ramen.
  •Verwijder

  veilig het verpakkingsmateriaal, zoals schroeven, nagels
  of batterijen en gebruik een goede verpakking na installatie of
  reparatie.
  •Installeer

  de airconditioner op een plek waar het lawaai van de
  unit buiten of de uitlaatgassen niet voor overlast bij de buren
  zorgen. Als u dit niet doet, kan dit conflicten met de buren tot
  gevolg hebben.

  Gebruik

  •Verwijder

  de batterijen als de afstandsbediening gedurende een
  langere periode niet gebruikt wordt.

  9 • Page 10

  NL

  •Zorg

  ervoor dat de filter geïnstalleerd is voordat de airconditioner
  gebruikt wordt.
  •Controleer

  na installatie of reparatie van de air conditioner of er
  koelmiddel lekt.
  •Plaats

  geen voorwerpen op de airconditioner.
  •Mix

  nooit verschillende soorten batterijen, of oude en nieuwe
  batterijen in de afstandsbediening.
  •Laat

  de airconditioner niet gedurende lange tijd werken als de
  luchtvochtigheid zeer hoog is of als er een deur of raam open
  staat.
  •Gebruik

  de afstandsbediening niet meer als een batterij vloeistof
  gelekt heeft. Spoel goed af met schoon water als uw kleren of
  huid blootgesteld zijn aan de lekkende vloeistof van de batterij.
  •Stel

  geen personen, dieren of planten gedurende langere periodes
  bloot aan de koude of warme wind van de airconditioner.
  •Indien

  de lekkende batterijvloeistof ingeslikt wordt: de mond goed
  spoelen en contact opnemen met een arts.
  •Drink

  het door de airconditioner afgevoerde water niet.
  •Gebruik

  het product niet voor speciale doeleinden, zoals het
  conserveren van eten, kunstwerken etc. Dit betreft een
  airconditioner voor consumenten, geen nauwkeurig
  koelingssysteem. Er bestaat risico op schade of verlies van
  eigendommen.
  •Laad

  de batterijen niet opnieuw op en haal ze niet uit elkaar.

  Onderhoud

  •Raak

  de metalen onderdelen van de airconditioner niet aan bij het
  verwijderen van het luchtfilter.
  •Gebruik

  een stevige stoel of ladder bij het schoonmaken,
  onderhouden of repareren van de airconditioner op hoogte.
  •Gebruik

  nooit sterke schoonmaak- of oplosmiddelen bij het
  reinigen van de airconditioner en spuit niet met water. Gebruik een
  zachte doek.

  10 • Page 11

  GEBRUIK

  NL

  Aanwijzingen voor het gebruik
  Suggestie voor energiebesparing
  ••Koel binnen niet op een excessieve manier. Dit kan schadelijk zijn voor uw gezondheid en verbruikt meer
  elektriciteit.
  ••Blokkeer zonlicht met gordijnen of luiken als u de airconditioner gebruikt.
  ••Houd ramen en deuren goed dicht als u de airconditioner gebruikt.
  ••Pas de richting van de luchtstroom verticaal of horizontaal aan om lucht binnen te laten circuleren.
  ••Laat de ventilator sneller draaien om lucht binnen snel af te koelen of op te warmen, in een korte periode.
  ••Open de ramen regelmatig om te ventileren, de kwaliteit van de binnenlucht kan verslechteren als de
  airconditioner gedurende langere periodes gebruikt wordt.
  ••Reinig de luchtfilter een keer in de 2 weken. Stof en vuil in de luchtfilter kunnen de luchtstroom blokkeren
  of de koelende en ontvochtigende functies verslechteren.

  Onderdelen en functies
  Unit binnen

  Unit buiten

  1 Luchtfilter

  1 Luchttoevoeropeningen

  2 Luchttoevoer

  2 Luchtafvoeropeningen

  3 Voorpaneel
  4 Luchtafvoer
  5 Luchtdeflector (horizontale klep)
  6 Luchtdeflector (verticaal rooster)
  7 Aan-/uitknop

  OPMERKING
  ••Het aantal en de plaats van de lampjes kan afwijken afhankelijk van het model van de airconditioner.
  ••Dit kenmerk kan gewijzigd zijn afhankelijk van het type model.

  11 • Page 12

  NL

  Draadloze afstandsbediening

  Methode voor gebruik

  Batterijen plaatsen

  Richt om deze te gebruiken de afstandsbediening
  op de signaalontvanger aan de rechterkant van de
  airconditioner.

  Vervang de batterijen indien het display van de
  afstandsbediening vervaagt. Plaats AAA (1,5V)
  batterijen voordat u de afstandsbediening gebruikt.

  1

  Verwijder het batterijklepje.

  2

  Plaats de nieuwe batterijen en zorg ervoor dat
  de + en - aansluitingen van de batterijen
  correct geplaatst zijn.

  OPMERKING
  ••De afstandsbediening kan andere elektronische
  apparaten aansturen, indien deze erop gericht
  wordt. Zorg ervoor dat de afstandsbediening op
  de signaalontvanger van de airconditioner gericht
  wordt.
  ••Gebruik voor een goede werking een zachte doek
  om de ontvanger en zender van het signaal
  schoon te maken.

  De houder van de afstandsbediening
  installeren
  Plaats om de afstandsbediening te beschermen de
  houder op een plek waar geen direct zonlicht is.

  1

  Kies een veilige en makkelijk toegankelijke
  plek.

  2

  Bevestig de houder door de 2 schroeven stevig
  vast te draaien met een schroevendraaier.

  12

  ••In het geval een functie niet op het product
  beschikbaar is, zal er ook geen buzzergeluid te
  horen zijn als de knop voor deze functie op de
  afstandbediening wordt ingedrukt. Behalve bij de
  functies Richting luchtstroom ( SWING ),
  Energieweergave (

  ), Luchtzuivering (

  ). • Page 13

  NL

  De tijd instellen

  1

  2
  3

  De airconditioner gebruiken zonder
  de afstandsbediening

  Plaats de batterijen.
  ••Het icoon hieronder knippert onder op het
  scherm.

  Druk op de knop
  selecteren.

  of

  om de minuten te

  Druk op de knop SET/CANCEL om het te
  voltooien.

  U kunt de ON/OFF knop van de unit binnen
  gebruiken om de airconditioner aan of uit te zetten,
  als de afstandsbediening niet beschikbaar is.

  1

  Open het voorpaneel (Type2) of horizontale
  klep (Type1).

  2

  Druk op de knop ON/OFF.

  Type1

  OPMERKING
  ••De aan/uit-timer is beschikbaar nadat de tijd is
  ingesteld.

  Het gebruik van de °C/°F
  omschakelfunctie (optioneel)

  ON/OFF

  Type2

  Deze functie verandert eenheid tussen °C en °F
  ••Houd de knop
  ingedrukt.

  SWING

  ongeveer 5 seconden

  ON/OFF

  OPMERKING
  ••De stappenmotor kan kapot zijn, als de
  horizontale klep snel opent.
  ••De snelheid van de ventilator is te hoog ingesteld.
  ••Dit kenmerk kan gewijzigd zijn afhankelijk van het
  type model.
  ••De temperatuur kan niet veranderd worden bij het
  gebruik van deze noodknop voor ON/OFF.
  ••Voor modellen die koelen en verwarmen is de
  temperatuur ingesteld van 22 tot 24 °C

  13 • Page 14

  NL

  Het gebruik van de draadloze afstandsbediening
  U kunt de airconditioner beter gebruiken met de afstandsbediening.
  Beschikbare Functie
  Knop

  Beeldscherm

  Beschrijving

  gesplitst

  2

  O

  O

  Om de gewenste
  kamertemperatuur voor
  de koelings-,
  verwarmings- of
  overgangsmodus aan te
  passen.

  O

  O

  Om de koelingmodus te
  selecteren.

  O

  O

  Om de
  verwarmingsmodus te
  selecteren.

  O

  O

  Om de
  ontvochtigingsmodus te
  selecteren.

  O

  O

  Om de ventilatiemodus
  te selecteren.

  O

  O

  Om de automatische
  overgangs-/
  automatische
  werkingsmodus te
  selecteren.

  O

  O

  JET
  MODE

  Om de
  kamertemperatuur snel
  te veranderen.

  O

  O

  FAN
  SPEED

  Om de ventilatiesnelheid
  aan te passen.

  O

  O

  Om de richting van de
  luchtstroom verticaal of
  horizontaal aan te
  passen.

  O

  O

  *
  FAN
  SPEED

  MODE
  TEMP

  *

  JET
  MODE

  1

  kW [3 s]

  SWING
  ℃↔℉ [5 s]

  FUNC.

  TIMER

  SWING

  SET UP

  ROOM
  TEMP
  DIAGNOSIS [5 s]

  SET
  CANCEL

  CANCEL

  Multi

  Om de air conditioner
  aan of uit te zetten.

  -

  *

  Enkelvoudig

  MODE

  RESET

  SWING

  SWING

  OPMERKING
  ••* knoppen kunnen gewijzigd zijn afhankelijk van het model.
  ••Als het systeem is aangesloten op de Multi-Buiteneenheid, is het mogelijk dat
  de functies Energieweergave, Energiecontrole, Stille functie en de Smart
  Diagnosis-functie niet worden ondersteund.

  14 • Page 15

  NL
  Beschikbare Functie
  Knop

  Beeldscherm

  2

  *

  *

  -

  Om de speciale functies
  en timer in te stellen/te
  annuleren.

  O

  O

  -

  Om de instellingen van
  de timer te annuleren.

  O

  O

  -

  Om de tijd aan te
  passen.

  O

  O

  -

  Om de helderheid van
  het scherm op de unit
  binnen in te stellen.

  O

  O

  ROOM
  TEMP

  Om de
  kamertemperatuur weer
  te geven.

  O

  O

  °C↔°F
  [5 s]

  Om de eenheid tussen
  °C en °F te veranderen.

  O

  O

  *COMFORT
  AIR

  Om de luchtstroom aan
  te passen om de wind af
  te buigen.

  O

  O

  kW
  [3 s]

  Om in te stellen of
  informatie met
  betrekking tot de energie
  wel of niet weergegeven
  moet worden.

  O

  X

  Om het effect van de
  energiebesparing
  duidelijk te maken.

  O

  X

  Om eenvoudig de
  onderhoudsinformatie
  van een product te
  controleren.

  O

  X

  CANCEL
  JET
  MODE

  1

  kW [3 s]

  SWING
  ℃↔℉ [5 s]

  FUNC.

  TIMER

  SWING

  SET UP

  ROOM
  TEMP
  DIAGNOSIS [5 s]

  SET
  CANCEL

  CANCEL

  RESET

  Multi

  O

  SET/
  CANCEL

  TEMP

  gesplitst
  O

  FAN
  SPEED

  MODE

  Enkelvoudig

  Om de airconditioner
  automatisch op de
  gewenste tijd aan of uit
  te zetten.

  TIMER

  *

  Beschrijving

  *LIGHT
  OFF

  -

  *ENERGY
  CTRL
  DIAGNOSIS
  [5 s]

  -

  15 • Page 16

  NL
  Beschikbare Functie
  Knop

  Beeldscherm

  2

  *

  *

  FUNC.

  TEMP

  *

  JET
  MODE

  1

  kW [3 s]

  SWING
  ℃↔℉ [5 s]

  FUNC.

  TIMER

  SWING

  SET UP

  ROOM
  TEMP
  DIAGNOSIS [5 s]

  RESET

  SET
  CANCEL

  CANCEL

  -

  Enkelvoudig
  gesplitst

  Om de lucht te reinigen
  van ongewenste
  deeltjes.

  FAN
  SPEED

  MODE

  Beschrijving

  Multi

  O
  (optioneel)

  O
  (optioneel)

  Om het geluidsniveau
  van het buitendeel te
  reduceren.

  O

  X

  Om het vocht te
  verwijderen dat zich
  tijdens het koelen aan
  de binnenzijde van de
  unit gevormd heeft.

  O

  O

  Om de instellingen van
  de afstandsbediening te
  initialiseren.

  O

  O

  OPMERKING
  ••Sommige functies kunnen afhankelijk van het model niet ondersteund zijn.
  ••* knoppen kunnen gewijzigd zijn afhankelijk van het model.

  RESET

  16

  ••Druk op de knop SET/CANCEL om de geselecteerde FUNC te gebruiken. • Page 17

  NL

  De airconditioner automatisch
  herstarten.
  Wanneer de airconditioner weer wordt aangezet na
  een stroomstoring, herstelt deze functie de eerdere
  instellingen.

  Gebruik van de functie modus
  Met deze functie kunt u de gewenste functie
  selecteren.
  Koelmodus

  Automatisch herstarten uitschakelen

  1

  Open het voorpaneel (Type2) of horizontale
  klep (Type1).

  Modus Automatisch omschakelen /
  Modus Automatische werking (AI)

  2

  Druk op de knop ON/OFF en houd deze 6
  seconden ingedrukt, de unit zal twee keer
  piepen en het lampje zal twee keer 4 keer
  knipperen.

  Ontvochtigingsmodus

  ••Druk om de functie weer in te schakelen op
  de knop ON/OFF en houd deze gedurende 6
  seconden ingedrukt. De unit zal twee keer
  piepen en het lampje zal 4 keer knipperen.

  Verwarmingsmodus

  Ventilatiemodus

  Type1

  Koelmodus

  ON/OFF

  Type2

  1

  Zet het apparaat aan.

  2

  Druk herhaaldelijk op de knop MODE om de
  Koelmodus te selecteren.
  ••

  3
  ON/OFF

  wordt weergegeven op het scherm.

  Druk op de knop
  of
  temperatuur in te stellen.

  om de gewenste

  OPMERKING
  ••Dit kenmerk kan gewijzigd zijn afhankelijk van het
  type model.
  ••Als u de knop ON/OFF indrukt en gedurende 3
  - 5 seconden ingedrukt houdt, in plaats van 6
  seconden, zal de unit overschakelen op het
  testbedrijf. In het testbedrijf blaast de unit
  gedurende 18 minuten hard koele lucht en
  schakelt dan over op de standaardinstellingen.

  17 • Page 18

  NL

  Automatische werking (Kunstmatige
  Intelligentie)

  Modus Automatisch omschakelen

  Multi-model

  Deze modus verandert de modus automatisch om
  de ingestelde temperatuur op ±2 °C te houden.

  In deze bedrijfsmodus wordt het systeem
  automatisch bediend door de elektronische
  besturing.

  1

  Zet het apparaat aan.

  2

  Druk herhaaldelijk op de knop MODE om de
  Automatische werking te selecteren.
  ••

  3
  4

  wordt weergegeven op het scherm.

  Druk op de knop
  of
  temperatuur in te stellen.

  Enkelvoudig gesplitst model

  1

  Zet het apparaat aan.

  2

  Druk herhaaldelijk op de knop MODE om de
  Modus Automatisch omschakelen te selecteren.
  ••

  3

  wordt weergegeven op het scherm.

  Druk op de knop
  of
  temperatuur in te stellen.

  om de gewenste

  om de gewenste

  4

  Druk op de knop FAN SPEED om de
  ventilatiesnelheid aan te passen.

  Druk op de knop FAN SPEED om de
  ventilatiesnelheid aan te passen.

  Ontvochtigingsmodus
  Deze modus verwijdert het overtollige vocht uit een
  zeer vochtige omgeving of tijdens het regenachtige
  seizoen om schimmelvorming te voorkomen. Deze
  modus past de kamertemperatuur en de snelheid
  van de ventilator automatisch aan om het optimale
  vochtniveau te behouden.

  1

  Zet het apparaat aan.

  2

  Druk herhaaldelijk op de knop MODE om de
  Ontvochtigingsmodus te selecteren.
  ••

  wordt weergegeven op het scherm.

  OPMERKING
  ••In deze modus kunt u de kamertemperatuur niet
  aanpassen, deze wordt automatisch aangepast.
  ••De kamertemperatuur wordt niet weergegeven op
  het beeldscherm.

  18 • Page 19

  NL

  Verwarmingsmodus

  De functie Jet Mode gebruiken.

  1

  Zet het apparaat aan.

  2

  De kamertemperatuur snel
  veranderen

  Druk herhaaldelijk op de knop MODE om de
  Verwarmingsmodus te selecteren.

  Deze functie zorgt ervoor dat u in de zomer snel de
  binnenlucht af kunt koelen of het snel kunt
  opwarmen tijdens de winter.

  ••

  3

  wordt weergegeven op het scherm.

  Druk op de knop
  of
  temperatuur in te stellen.

  om de gewenste

  OPMERKING
  ••

  wordt weergegeven op de binnenunit wanneer
  ontdooien is geactiveerd.

  ••Bovendien wordt deze indicatie op de binnenunit
  weergegeven:
  −−Wanneer de voorverwarming werkt.
  −−Wanneer de ruimtetemperatuur de ingestelde
  temperatuur heeft bereikt.

  Ventilatiemodus
  In deze modus wordt lucht binnen gecirculeerd,
  zonder de kamertemperatuur te wijzigen.

  1

  Zet het apparaat aan.

  2

  Druk herhaaldelijk op de knop MODE om de
  Ventilatiemodus te selecteren.
  ••

  3

  wordt weergegeven op het scherm.

  Druk op de knop FAN SPEED om de
  ventilatiesnelheid aan te passen.

  ••De functie Jet Mode is beschikbaar met de
  modus Koelen, Verwarmen en Ontvochtigen.

  1

  Zet het apparaat aan.

  2

  Druk herhaaldelijk op de knop MODE om de
  gewenste modus te selecteren.

  3

  Druk op de knop JET MODE.
  ••

  wordt weergegeven op het scherm.

  OPMERKING
  ••De modus straalverwarming is op sommige
  modellen niet beschikbaar.
  ••In de modus Straalkoeling wordt gedurende 30
  minuten sterke lucht geblazen.
  ••Na 30 minuten blijft de insteltemperatuur op 18
  °C
  Als u de temperatuur wilt veranderen, druk dan
  of
  om de gewenste
  op de toets
  temperatuur in te stellen.
  ••In de modus Straalverwarming wordt gedurende
  30 minuten sterke lucht geblazen.
  ••Na 30 minuten blijft de insteltemperatuur op 30
  °C
  Als u de temperatuur wilt veranderen, druk dan
  op de toets
  of
  om de gewenste
  temperatuur in te stellen.
  ••Deze functie kan anders werken vanaf het
  scherm van de afstandsbediening.

  19 • Page 20

  NL

  De functie Ventilatiesnelheid
  gebruiken

  De functie luchtstroomrichting
  gebruiken

  De ventilatiesnelheid aanpassen

  Deze functie past de richting van de luchtstroom
  verticaal (horizontaal) aan.

  ••Druk herhaaldelijk op de knop FAN SPEED om
  de ventilatiesnelheid aan te passen.
  Beeldscherm

  Snelheid
  Hoog
  Gemiddeld - Hoog
  Gemiddeld
  Gemiddeld - Laag
  Laag

  -

  Natuurlijke wind

  OPMERKING
  ••De ventilatorsnelheid van natuurlijke wind wordt
  automatisch aangepast.
  ••De iconen van de ventilatiesnelheid worden op
  sommige units binnen weergegeven.

  ••De weergave op de unit binnen wordt gedurende
  slechts 5 sec getoond en keert op sommige
  modellen dan terug naar de temperatuurinstelling.

  20

  ••Druk herhaaldelijk op de knop SWING ( SWING ) en
  selecteer de gewenste richting.
  −−Selecteer
  (
  ) om de richting van de
  luchtstroom automatisch aan te passen.

  OPMERKING
  ••Het horizontaal aanpassen van de
  luchtstroomrichting kan afhankelijk van het model
  niet ondersteund zijn.
  ••De luchtdeflector willekeurig aanpassen kan
  leiden tot defecten aan het product.
  ••Als u de airconditioner herstart, begint deze te
  werken met de eerder ingestelde richting van de
  luchtstroom, waardoor de luchtdeflector eventueel
  niet overeenkomt met het op de
  afstandsbediening weergegeven icoon. Druk
  wanneer dit gebeurt op de knop SWING of SWING om
  de richting van de luchtstroom weer aan te
  passen.
  ••Deze functie kan anders werken vanaf het
  scherm van de afstandsbediening. • Page 21

  NL

  De aan/uit-timer instellen

  De Uit-timer instellen

  Met deze functie wordt de airconditioner in- of
  uitgeschakeld op het gewenste tijdstip.

  1

  Druk herhaaldelijk op de knop

  TIMER

  .

  ••Het icoon hieronder knippert onder op het
  scherm.

  De Aan-timer instellen

  1

  2
  3

  Druk herhaaldelijk op de knop

  TIMER

  .

  ••Het icoon hieronder knippert onder op het
  scherm.

  2
  3

  Druk op de knop
  selecteren.

  of

  om de minuten te

  weergegeven op het
  huidige tijd en
  beeldscherm en dat de gewenste tijd is
  ingesteld.

  of

  om de minuten te

  Druk op de knop SET/CANCEL om het te
  voltooien.
  ••Na het instellen van de timer wordt de
  weergegeven op het
  huidige tijd en
  beeldscherm en dat de gewenste tijd is
  ingesteld.

  Druk op de knop SET/CANCEL om het te
  voltooien.
  ••Na het instellen van de timer wordt de

  Druk op de knop
  selecteren.

  OPMERKING
  ••Deze functie is uitgeschakeld wanneer u de
  Eenvoudige timer instelt.

  De Uit-timer uitschakelen

  1

  De Aan-timer uitschakelen

  1

  Druk herhaaldelijk op de knop

  TIMER

  .

  TIMER

  .

  ••Het icoon hieronder knippert onder op het
  scherm.

  2
  2

  Druk herhaaldelijk op de knop

  ••Het icoon hieronder knippert onder op het
  scherm.

  Druk op de knop SET/CANCEL om de
  instelling te annuleren.

  Druk op de knop SET/CANCEL om de
  instelling te annuleren.

  De timerinstelling annuleren.
  ••Druk op de knop CANCEL om alle instellingen van de
  timer te annuleren.

  21 • Page 22

  NL

  De Slaapfunctie (optioneel)
  gebruiken

  De Eenvoudige slaapfunctie
  (optioneel) gebruiken

  Deze functie schakelt de airconditioner uit wanneer
  u gaat slapen.

  Deze functie schakelt de airconditioner uit wanneer
  u gaat slapen.

  1

  1

  2

  3
  4

  Zet het apparaat aan.
  Druk herhaaldelijk op de knop

  TIMER

  .

  ••Het icoon hieronder knippert onder op het
  scherm.

  Druk op de knop
  of
  te selecteren (tot 7 uren).

  om het aantal uren

  Druk op de knop SET/CANCEL om het te
  voltooien.
  ••

  wordt weergegeven op het scherm.

  2

  3
  4

  Zet het apparaat aan.
  Druk herhaaldelijk op de knop

  TIMER

  .

  ••Het icoon hieronder knippert onder op het
  scherm.

  Druk op de knop
  of
  te selecteren (tot 7 uren).

  om het aantal uren

  Druk op de knop SET/CANCEL om het te
  voltooien.
  ••

  wordt weergegeven op het scherm.

  OPMERKING

  OPMERKING

  ••

  ••Deze functie is uitgeschakeld wanneer u de Timer
  uitschakelt.

  wordt op sommige units binnen weergegeven.

  ••Op het scherm van de unit binnen wordt 1H tot
  7H weergegeven, gedurende slechts 5 sec en
  schakelt dan terug naar de temperatuurinstelling.
  ••In de Modus Koelen en Ontvochtigen stijgt de
  temperatuur na 30 minuten met 1 °C en na nog
  eens 30 minuten weer met 1 °C voor comfortabel
  slapen.
  ••De temperatuur stijgt met maximaal 2 °C vanaf
  de vooraf ingestelde temperatuur.
  ••Ook al kan de opmerking voor ventilatiesnelheid
  op het beeldscherm gewijzigd zijn, de
  ventilatiesnelheid wordt automatisch aangepast.

  22 • Page 23

  NL

  De functie Energieweergave
  (optioneel) gebruiken

  De functie Licht uit (optioneel)
  gebruiken

  Deze functie geeft de hoeveelheid gegenereerde
  elektriciteit weer op het scherm van de unit binnen,
  wanneer het product aan staat.

  De helderheid van het scherm

  Het huidige energieverbruik
  weergeven

  1
  2

  Zet het apparaat aan.

  Druk op de knop
  en houd deze circa 3
  seconden ingedrukt.
  ••Het huidige stroomverbruik ( ) wordt een
  tijdje weergegeven op sommige units binnen.

  OPMERKING
  ••Het wordt niet weergegeven op de draadloze
  afstandsbediening.
  ••De eenheid van de weergegeven waarde is kW.
  ••Als het verbruik meer dan 99 kW is, wat het
  weergavebereik is, blijft het display 99 kW
  weergeven.
  ••Onder 10 kW geeft het display het verbruik per
  0,1 kW weer. Boven 10 kW geeft het display het
  verbruik per 1 kW weer.

  U kunt de helderheid instellen van het beeldscherm
  op de unit binnen.
  ••Druk op de knop LIGHT OFF.

  OPMERKING
  ••Het weergavescherm in-/uitschakelen.

  De functie Comfortlucht
  (optioneel) gebruiken
  Gebruik comfort ventilatorblad
  Deze functie stelt het ventilatorblad handig in op
  een positie om de toegevoerde lucht niet direct op
  de aanwezige personen te blazen.

  1

  Zet het apparaat aan.

  2

  Druk herhaaldelijk op de knop COMFORT AIR
  om de gewenste richting te selecteren.
  ••

  of
  scherm.

  wordt weergegeven op het

  OPMERKING

  ••De huidige stroom kan afwijken van de
  weergegeven stroom.

  ••

  ••Als het systeem is aangesloten op de MultiBuiteneenheid, wordt deze functie mogelijk niet
  ondersteund.

  ••Deze functie is uitgeschakeld als u op de knop
  MODE of JET MODE drukt.

  of
  wordt op sommige units binnen
  weergegeven.

  ••Deze functie is uitgeschakeld en het automatisch
  draaien van de verticale richting wordt ingesteld
  als u op de knop

  drukt.

  ••Wanneer deze functie uit staat werkt het
  horizontale ventilatorblad automatisch, afhankelijk
  van de ingestelde modus.

  23 • Page 24

  NL

  De functie Energiecontrole
  (optioneel) gebruiken

  1

  Zet het apparaat aan.

  2

  Druk op de knop ENERGY CTRL.
  ••Druk herhaaldelijk op de knop ENERGY
  CTRL om iedere stap te selecteren.

  Speciale functies gebruiken

  1

  Zet het apparaat aan.

  2

  Druk herhaaldelijk op de knop FUNC om de
  gewenste functie te selecteren.

  3

  Druk op de knop SET/CANCEL om het te
  voltooien.

  OPMERKING
  ••1 stap: De stroomtoevoer wordt met 20 %
  gereduceerd in vergelijking met de nominale
  stroomtoevoer.
  −−

  wordt weergegeven op het scherm.

  ••2 stap: De stroomtoevoer wordt met 40 %
  gereduceerd in vergelijking met de nominale
  stroomtoevoer.
  −−

  wordt weergegeven op het scherm.

  ••3 stap (optioneel): De stroomtoevoer wordt met
  60 % gereduceerd in vergelijking met de nominale
  stroomtoevoer.
  −−
  ••

  Beeldscherm

  Om de lucht te reinigen van
  ongewenste deeltjes.
  Om het geluidsniveau van het
  buitendeel te reduceren.

  wordt weergegeven op het scherm.

  Om het vocht te verwijderen dat
  zich tijdens het koelen aan de
  binnenzijde van de unit gevormd
  heeft.

  (1 stap),
  (2 stap) wordt op sommige units
  binnen weergegeven.

  ••Deze functie is beschikbaar bij de
  Koelingsmodus.
  ••De capaciteit kan afnemen als de modus
  Energiecontrole geselecteerd is.
  ••De gewenste temperatuur wordt gedurende 5 sec
  weergegeven als u op de knop FAN SPEED,
  of

  drukt.

  ••De kamertemperatuur wordt gedurende 5 sec
  weergegeven als u op de knop ROOM TEMP
  drukt.
  ••Als het systeem is aangesloten op de MultiBuiteneenheid, wordt deze functie mogelijk niet
  ondersteund.

  24

  Beschrijving

  OPMERKING
  ••Sommige functies kunnen afhankelijk van het
  model niet ondersteund zijn.
  ••Sommige functies kunnen anders werken vanaf
  het scherm van de afstandsbediening. • Page 25

  NL

  Speciale functies annuleren

  De Functie stille modus gebruiken

  1

  Druk herhaaldelijk op de knop FUNC om de
  gewenste functie te selecteren.

  Deze functie voorkomt mogelijke klachten van
  buren door het geluid van de units buiten te
  reduceren.

  2

  Druk op de knop SET/CANCEL om de functie
  te annuleren.

  ••

  wordt weergegeven op het scherm.

  OPMERKING
  ••Deze functie is uitgeschakeld als u op de knop
  MODE of ENERGY CTRL of JET MODE drukt.

  De functie Luchtpurificatie
  gebruiken

  ••Deze functie is beschikbaar met de modus
  Koelen, Verwarmen, Automatisch omschakelen,
  Automatische werking.

  Deze functies geven schone, frisse lucht door
  iondeeltjes en filters.

  ••Als het systeem is aangesloten op de MultiBuiteneenheid, wordt deze functie mogelijk niet
  ondersteund.

  Functie

  Scherm

  Beschrijving

  Ionisator

  Iondeeltjes uit de
  ionisator
  steriliseren de
  bacteriën in de
  lucht en andere
  schadelijke
  stoffen.

  Plasma

  Verwijdert volledig
  microscopische
  vervuilende
  stoffen uit de
  luchttoevoer om
  schone en frisse
  lucht te leveren.

  OPMERKING

  De functie Automatisch reinigen
  gebruiken
  In de modus Koelen en Ontvochtigen wordt vocht
  gevormd in de unit binnen. Deze functie verwijdert
  dergelijk vocht.
  ••

  wordt weergegeven op het scherm.

  OPMERKING
  ••Sommige functies kunnen niet gebruikt worden
  terwijl de functie Automatisch reinigen aan staat.
  ••Als u de stroom uitschakelt werkt de ventilator
  nog 30 minuten en reinigt de binnenzijde van de
  unit binnen.

  ••U kunt deze functie gebruiken zonder de
  airconditioner aan te zetten.
  ••Zowel de lampjes van het plasma en het koelen
  lichten op sommige modellen op als de Rook
  weg/Plasma aan staat.
  ••Raak de ionisator niet aan tijdens gebruik.
  ••Deze functie kan anders werken vanaf het
  scherm van de afstandsbediening.

  25 • Page 26

  SMART FUNCTIES
  De LG SmartThinQ-applicatie
  gebruiken
  DIngen die u moet controleren
  voordat u de LG SmartThinQ
  gebruikt
  ••Voor apparaten met het logo

  1

  Controleer de afstand tussen het apparaat en
  de draadloze router (Wi-Fi-netwerk).
  ••Als de afstand tussen het toestel en de
  draadloze router te groot wordt kan het
  signaal zwak worden. Het registreren kan
  lange tijd duren of de installatie kan
  mislukken.

  2

  Schakel Mobiele gegevens op uw smartphone
  uit.
  ••Schakel gegevens voor iPhones uit via
  Instellingen → Mobiel → Mobiele
  gegevens.

  NL

  OPMERKING
  ••Om de Wifi-verbinding te verifiëren, controleert u
  -pictogram op het controlepaneel
  of het Wi-Fi
  aan is.
  ••Het toestel ondersteunt alleen Wi-Fi-netwerken
  van 2.4 GHz. Neem contact op met uw
  internetprovider of raadpleeg de handleiding van
  uw draadloze router om de netwerkfrequentie te
  controleren.
  ••LG SmartThinQ is niet verantwoordelijk voor
  fouten of problemen met de netwerkverbinding of
  voor gebreken, een verkeerde werking of fouten
  die door de netwerkverbinding worden
  veroorzaakt.
  ••Indien het apparaat moeilijkheden ondervindt bij
  het verbinden met het Wifi-netwerk, kan het te ver
  verwijderd zijn van de router. Koop een Wifisignaalversterker (bereikvergroter) om de sterkte
  van het Wifi-signaal te verbeteren.
  ••De omgeving van het thuisnetwerk kan
  veroorzaken dat er geen- of moeilijk verbinding
  met de applicatie kan worden gemaakt.
  ••Indien de netwerkverbinding niet correct werkt
  kan de oorzaak liggen bij de Netwerkprovider.
  ••De omgeving van het draadloosnetwerk kan
  veroorzaken dat de wifi-verbinding traag is.
  ••Het toestel kan niet geregistreerd worden
  vanwege problemen met het draadloze signaal.
  Haal de stekker van het toestel uit het stopcontact
  en wacht één minuut om het opnieuw te
  proberen.

  3

  Verbind uw smartphone met de draadloze
  router.

  ••As de firewall van uw draadloze router is
  ingeschakeld, schakel deze dan uit of voeg een
  uitzondering toe.
  ••De draadloze netwerknaam (SSID) moet een
  combinatie zijn van Engelse letters en nummers.
  (Gebruik geen speciale tekens.)
  ••De gebruikersinterface (UI) van de smartphone
  kan variëren afhankelijk van het mobiele
  besturingssysteem (OS) en de fabrikant.
  ••Als het beveiligingsprotocol van de router is
  ingesteld op WEP, kunt u mogelijk het netwerk
  niet instellen. Gebruik andere
  beveiligingsprotocollen (WPA2 wordt aanbevolen)
  en registreer het product opnieuw.

  26 • Page 27

  NL

  De applicatie installeren LG
  SmartThinQ
  Ga naar de LG SmartThinQ-applicatie in de Google
  Play Store & Apple App Store voor een
  smartphone. Volg de instructies om de applicatie te
  downloaden en te installeren.

  OPMERKING
  ••Als u kiest voor eenvoudig aanmelden om
  toegang te verkrijgen tot de LG SmartThinQtoepassing moet u het registratieproces doorlopen
  telkens wanneer u van smartphone verandert of
  de toepassing opnieuw installeert.

  Productregistratie

  1

  Activeer de LG SmartThinQ-applicatie op uw
  smartphone.

  2

  Maak een account aan en meld u aan.

  3

  Selecteer Registreren.

  4

  Selecteer Airconditioner.

  5

  Volg de instructies op de smartphone.

  Wifi-functie

  De applicatie gebruiken

  1

  Selecteer het apparaat in de applicatie en
  verbind het met het Wifi-netwerk.

  2

  Selecteer het menu rechts bovenaan om
  toegang te krijgen tot de instellingen en
  functies.

  Firmware-update
  Hou de prestaties van het apparaat up-to-date.

  Smart Diagnosis™
  Als u de functie Smart Diagnosis gebruikt, wordt u
  voorzien van nuttige informatie, zoals een juiste
  manier van gebruik van het apparaat op basis van
  het patroon van het gebruik.

  Instellingen
  Hiermee kunt u verschillende opties instellen op het
  apparaat en in de applicatie.

  OPMERKING
  ••Als u uw draadloze router, uw internetprovider of
  uw wachtwoord wijzigt nadat u het apparaat heeft
  geregistreerd, verwijdert u het uit de LG
  SmartThinQ Instellingen → Bewerk product en
  registreert u het opnieuw.
  ••De applicatie kan zonder voorafgaande
  kennisgeving worden gewijzigd.
  ••Functies kunnen per model variëren.

  ••Voor apparaten met het logo
  Communiceer met het apparaat via een
  smartphone met gebruik van de gemakkelijke
  smartphone-functies.

  27 • Page 28

  NL

  Informatiebericht over Open Sourcesoftware
  Ga naar http://opensource.lge.com om de broncode
  onder GPL, LGPL, MPL en andere licenties voor
  open sources in dit product te achterhalen.
  Naast de broncode zijn alle licentievoorwaarden,
  beperkingen van garantie en
  auteursrechtaanduidingen beschikbaar om te
  downloaden.
  LG Electronics zal u tevens open-source code ter
  beschikking stellen op CD-ROM tegen de kostprijs
  van verspreiding (zoals de kosten voor media,
  verzending en handling) na ontvangst van een
  verzoek per e-mail naar opensource@lge.com.
  Deze aanbieding is geldig voor een periode van
  drie jaar na onze laatste zending van dit product.
  Deze aanbieding is geldig voor iedereen die deze
  informatie ontvangt.

  Smart Diagnosis ™ met behulp van
  een Smart Phone
  ••Voor apparaten met het logo

  of

  Gebruik deze functie als u een nauwkeurige
  diagnose nodig hebt voor een LG Electronicsklanteninformatiecentrum wanneer het apparaat
  slecht of niet werkt.
  Smart Diagnosis™ kan niet worden geactiveerd,
  tenzij het apparaat is aangesloten op het
  stopcontact. Als het apparaat niet in staat is om in
  te schakelen, moet het oplossen van problemen
  worden gedaan zonder het gebruik van Smart
  Diagnosis™.

  1

  Activeer de LG SmartThinQ-applicatie op de
  smartphone.

  2

  Selecteer de airconditioner in het dashboard.

  3

  Druk op de knop Smart Diagnosis starten.

  4

  Volg de instructies op de smartphone.

  OPMERKING
  ••De functie Smart Diagnosis™ is afhankelijk van
  de lokale gesprekskwaliteit.
  ••Als de gegevensoverdracht van Smart
  Diagnosis™ slecht is vanwege een slechte
  gesprekskwaliteit, ontvangt u mogelijk niet de
  beste Smart Diagnosis™-dienst.
  ••Zorg ervoor dat het omgevingslawaai minimaal is,
  anders kan de telefoon de buzzerpiepjes niet
  goed ontvangen van de unit binnen.

  28 • Page 29

  ONDERHOUD

  NL

  WAARSCHUWING
  ••Koppel de stroomtoevoer los en wacht tot de ventilator stopt voordat u begint met schoonmaken of
  onderhoud.
  Droog de airconditioner, indien deze gedurende langere tijd niet gebruikt wordt, om de airconditioner in de
  beste conditie te houden. Reinig het product regelmatig om optimale prestaties te behouden en een
  eventuele storing te voorkomen.
  ••Droog gedurende 3 of 4 uur de airconditioner in de ventilatiemodus en koppel de stroom los. Er kan
  schade aan de binnenzijde optreden als vocht in de onderdelen achterblijft.
  ••Droog de binnenste componenten van de airconditioner in de ventilatiemodus gedurende 3 of 4 uren,
  voordat u de airconditioner weer gebruikt. Dit helpt de geur die door het vocht gegenereerd wordt te
  verwijderen.
  Luchtfilter

  ••Dit kenmerk kan gewijzigd zijn afhankelijk van het type model.

  29 • Page 30

  NL
  Type

  Beschrijving

  Luchtfilter

  Vacuüm reinigen of met de hand.

  Ionisator
  (optioneel)

  Gebruik een droog wattenstaafje om stof te verwijderen.
  Reinig het oppervlak van de unit binnen met een zachte, droge
  doek.

  Unit binnen

  Unit buiten

  Interval
  2 weken
  Iedere 6 maanden
  Regelmatig

  Laat de opvangbak van het condenswater professioneel
  reinigen.

  Een keer per jaar

  Laat de afvoerpijp van het condenswater professioneel
  reinigen.

  Iedere 4 maanden

  Vervang de batterijen van de afstandsbediening.

  Een keer per jaar

  Laat de warmtewisselaars en de paneelventilatoren
  professioneel reinigen. (Raadpleeg een technicus.)

  Een keer per jaar

  Laat de ventilator professioneel reinigen.

  Een keer per jaar

  Laat de opvangbak van het condenswater professioneel
  reinigen.

  Een keer per jaar

  Laat door een professional controleren of de ventilatordelen
  stevig vastzitten.

  Een keer per jaar

  Reinig de elektronische componenten met lucht.

  Een keer per jaar

  OPMERKING
  ••Gebruik nooit water dat warmer is dan 40 °C voor het reinigen van de filters. Dit kan voor vervorming of
  verkleuring zorgen.
  ••Gebruik nooit vluchtige substanties bij het reinigen van de filters. Ze kunnen het oppervlak van het product
  beschadigen.

  30 • Page 31

  NL

  Reinig de luchtfilter

  7

  Duw de haken naar beneden om het luchtfilter
  te monteren.

  8

  Controleer de zijde van het voorpaneel om het
  luchtfilter correct te plaatsen.

  Reinig de luchtfilters een keer in de twee weken, of
  vaker, indien nodig.

  OPMERKING
  ••De luchtfilter kan kapot gaan, als het gebogen
  wordt.
  ••Als de luchtfilter niet correct geplaatst wordt,
  kunnen stof en andere substanties in de unit
  binnen komen.

  Type1
  Als u van bovenaf in de unit binnen kijkt, kunt u de
  bovenste filter eenvoudig monteren.

  1
  2

  3

  Schakel de stroom uit en trek de stroomkabel
  eruit.

  Type2

  1

  Schakel de stroom uit en trek de stroomkabel
  eruit.

  2

  Open het voorpaneel.

  3

  Houd de knoppen van de luchtfilters vast en
  trek ze een stukje naar beneden en haal ze uit
  de unit binnen.

  4

  Reinig de filter met een vacuümreiniger of met
  lauwwarm water met pH-neutraal
  schoonmaakmiddel.

  Houd de knop van de luchtfilter vast en trek
  deze een stukje omhoog.

  ••Open de beide zijden van het paneel een
  stukje.

  Haal het uit de unit binnen.

  4

  Reinig de filter met een vacuümreiniger of met
  lauwwarm water met pH-neutraal
  schoonmaakmiddel.

  5

  Droog de filters in de schaduw.

  5

  Droog het filter in de schaduw.

  6

  Plaats de haken van de luchtfilters in het
  voorpaneel.

  6

  Plaats de haken van het luchtfilter in het
  voorpaneel.

  7

  Controleer de zijde van het voorpaneel om de
  luchtfilters correct te plaatsen.

  31 • Page 32

  PROBLEEMOPLOSSING

  NL

  Functie Zelfdiagnose
  Dit product heeft een ingebouwde zelfdiagnosefunctie. Als er een fout optreedt, knippert het lampje van de
  unit binnen met intervallen van 2 seconden. Neem wanneer dit gebeurt contact op met uw plaatselijke
  dealer of servicecentrum.

  Voor het bellen van de service
  Controleer voordat u contact op neemt met het servicecentrum het volgende. Neem contact op met uw
  plaatselijke servicecentrum als het probleem blijft bestaan.
  Probleem

  Mogelijke oorzaken

  Oplossing

  Er komen een verbrandingslucht
  en vreemde geluiden uit de unit.
  Waterlekkage uit de unit binnen,
  zelfs als het vochtniveau laag is.
  De airconditioner
  werkt niet normaal.

  De stroomkabel is beschadigd of ••Zet de airconditioner uit, trek de
  produceert veel hitte.
  stroomkabel eruit of koppel de
  stroomtoevoer los en neem contact op
  Een schakelaar,
  met uw installateur.
  stroomonderbreker (veiligheid,
  aarding) of zekering werkt niet
  goed.

  De unit geeft via de zelfdiagnose
  een foutcode.

  De airconditioner
  werkt niet.

  De airconditioner is niet
  aangesloten.

  ••Controleer of de stroomkabel in het
  stopcontact zit of dat de stroomisolatoren
  zijn ingeschakeld.

  Er is een zekering doorgeslagen
  of de stroomtoevoer is
  geblokkeerd.

  ••Vervang de zekering of controleer of de
  stroomonderbreker geactiveerd is.

  Er is een stroomstoring
  opgetreden.

  ••Zet de airconditioner uit wanneer er een
  stroomstoring optreedt.
  ••Wacht 3 minuten nadat de stroom terug
  is en zet dan de airconditoner weer aan.

  De spanning is te hoog of laag.

  ••Controleer of de stroomonderbreker
  geactiveerd is.

  De airconditioner is automatisch
  uitgeschakeld op een vooraf
  ingestelde tijd.

  ••Zet de airconditoner aan.

  ••Controleer of de batterijen correct in de
  afstandsbediening geplaatst zijn.
  De instelling van de batterij in de
  ••Vervang, als de batterijen correct
  afstandsbediening is niet
  geplaatst zijn, maar de airconditioner het
  correct.
  nog steeds niet doet, de batterijen en
  probeer opnieuw.

  32 • Page 33

  NL
  Probleem

  Mogelijke oorzaken

  Oplossing

  De lucht circuleert niet correct.

  ••Controleer of er geen gordijnen, luiken of
  meubelstukken de voorzijde van de
  airconditioner blokkeren.

  De luchtfilter is vies.

  ••Reinig de luchtfilter een keer in de 2
  weken.
  ••Zie 'Reinig de luchtfilter' voor meer
  informatie.

  ••In de zomer kan het enige tijd duren
  voordat de lucht binnen helemaal
  gekoeld is. Selecteer in dit geval de Jet
  De kamertemperatuur is te hoog.
  Mode om de lucht binnen snel af te
  koelen.
  De koude lucht verlaat de kamer.

  ••Zorg ervoor dat de koude lucht niet via
  de ventilatiepunten in de kamer
  wegstroomt.

  De gewenste temperatuur is
  hoger dan de huidige
  temperatuur.

  ••Stel de gewenste temperatuur op een
  lager niveau in dan de huidige
  temperatuur.

  Er is een verwarmingsbron in de
  buurt.

  ••Vermijd het gebruik van
  warmtegeneratoren, zoals elektrische
  ovens of gasbranders, terwijl de
  airconditioner in bedrijf is.

  De ventilatiemodus is
  geselecteerd.

  ••Tijdens de ventilatiemodus blaast de
  airconditioner lucht zonder dat de
  binnenlucht gekoeld of verwarmd wordt.
  ••Verander de bedrijfsmodus naar de
  koelmodus.

  De buitentemperatuur is te hoog.

  ••Het koelende effect kan onvoldoende
  zijn.

  De ventilatiesnelheid
  kan niet worden
  aangepast.

  De Straalmodus of Automatische
  Werkingmodus is geselecteerd.

  ••In sommige bedrijfsmodi kunt u de
  ventilatiesnelheid niet aanpassen.
  Selecteer een bedrijfsmodus waarbij u de
  ventilatiesnelheid kunt aanpassen.

  De temperatuur kan
  niet worden
  aangepast.

  De Ventilatiemodus of Jet Mode
  is geselecteerd.

  ••In sommige bedrijfsmodi kunt u de
  temperatuur niet aanpassen. Selecteer
  een bedrijfsmodus waarbij u de
  temperatuur kunt aanpassen.

  De airconditioner is plotseling
  uitgeschakeld.

  ••De timerfunctie kan afgelopen zijn,
  waardoor de unit wordt uitgeschakeld.
  Controleer de instellingen van de timer.

  Er is een stroomstoring
  opgetreden tijdens het bedrijf.

  ••Wacht totdat de stroom weer terug is.
  Indien de Automatische herstartfunctie
  ingeschakeld is, zal de unit enkele
  minuten nadat de stroom terug is verder
  gaan met het laatste bedrijf.

  De airconditioner
  blaast geen koele
  lucht.

  De airconditioner
  stopt tijdens het
  bedrijf.

  33 • Page 34

  NL
  Probleem

  Mogelijke oorzaken

  Oplossing

  De unit binnen werkt
  nog, zelfs als de
  stroom uitgeschakeld
  is.

  De Automatische
  reinigingsfunctie is in gebruik.

  ••Laat de Automatische reinigingsfunctie
  doorwerken, omdat het achtergebleven
  vocht in de unit binnen verwijdert. Als u
  deze functie niet wilt, kunt u de unit
  uitschakelen.

  De luchtafvoer op de
  unit binnen scheidt
  nevel uit.

  De gekoelde lucht uit de
  airconditioner produceert nevel.

  ••Als de kamertemperatuur afneemt,
  verdwijnt dit fenomeen.

  Er lekt water uit de
  unit buiten.

  Bij het verwarmingsbedrijf
  druppelt er water uit de
  warmte-uitwisselaar.

  ••Dit symptoom vereist het installeren van
  een afvoerpijp onder de opvangbak.
  Neem contact op met de installateur.

  Er kan een klikkend geluid
  gehoord worden als de unit start
  of stopt, vanwege een beweging
  van de terugslagklep.
  Krakend geluid: De plastic delen
  ••Dit zijn normale symptomen. Het geluid
  Er is lawaai of vibratie. van de unit binnen kraken als ze
  zal stoppen.
  uitzetten of krimpen vanwege
  temperatuurveranderingen.
  Stromend of Blazend geluid: Dit
  is het stromen van de
  koelvloeistof in de airconditioner.
  De unit binnen geeft
  een geur af.

  Geuren (zoals sigarettenrook)
  kunnen geabsorbeerd worden
  door de unit binnen en via de
  luchtstroom worden afgegeven.

  ••Als de geur niet verdwijnt, moet u de
  filter reinigen. Neem als dit niet werkt
  contact op met het servicecentrum om
  uw warmtewisselaar te reinigen.

  Wanneer de verwarmingsmodus ••Dit is een normaal symptoom. Wacht
  totdat de unit voldoende warme lucht
  start, is de klep bijna gesloten en
  heeft gegenereerd om door de unit
  komt er geen lucht uit, zelfs als
  binnen te worden uitgeblazen.
  de unit buiten in bedrijf.
  De airconditioner
  blaast geen warme
  lucht.

  34

  De unit buiten staat in de
  ontdooiingsmodus.

  ••In de Verwarmingsmodus vormt er zich
  ijs op de spoelen, wanneer de
  temperatuur buiten daalt. Deze functie
  verwijdert een laag ijs op de spoel en
  zou in circa 15 minuten klaar moeten
  zijn.

  De buitentemperatuur is te laag.

  ••Het verwarmende effect kan
  onvoldoende zijn. • Page 35

  NL
  Probleem

  Uw huishoudtoestel
  en smartphone zijn
  niet verbonden met
  het WiFi-netwerk.

  Mogelijke oorzaken

  Oplossing

  Het WiFi-wachtwoord waarmee u
  verbinding probeert te maken is
  onjuist.

  ••Zoek het WiFi-netwerk waarmee uw
  smartphone verbonden is en verwijder
  het, registreer daarna uw toestel op LG
  SmartThinQ.

  Mobiele gegevens voor uw
  smartphone is ingeschakeld.

  ••Schakel Mobiele gegevens uit op uw
  smartphone en registreer het toestel via
  het WiFi-netwerk.

  De naam van het draadloze
  netwerk (SSID) is foutief
  ingesteld.

  ••De draadloze netwerknaam (SSID) moet
  een combinatie zijn van Engelse letters
  en nummers. (Gebruik geen speciale
  tekens.)

  De frequentie van de router is
  niet 2.4 GHz.

  ••Enkel een frequentie van de router van
  2.4 GHz wordt ondersteund. Stel de
  draadloze router in op 2.4 GHz en
  verbind het toestel met de draadloze
  router. Raadpleeg uw internetprovider of
  de fabrikant van de router om de
  frequentie van de router te controleren.

  De afstand tussen het toestel en
  de router is te groot.

  ••Als de afstand tussen het toestel en de
  router te groot is kan het signaal zwak
  zijn en wordt de verbinding mogelijk
  onjuist geconfigureerd. Verplaats de
  router zodat deze zich dichter bij het
  toestel bevindt.

  OPMERKING
  ••Sommige functies kunnen afhankelijk van het model niet ondersteund zijn.

  35 • Page 36

  Memo • Page 37


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für LG PC09SQ wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von LG PC09SQ in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,75 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von LG PC09SQ

LG PC09SQ Bedienungsanleitung - Deutsch - 37 seiten

LG PC09SQ Bedienungsanleitung - Englisch - 37 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info