497618
35
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/37
Nächste Seite
Downloaded from www.vandenborre.be
35
Opname
Kan niet opnemen of neemt niet succesvol op
b Controleer de resterende ruimte op de schijf.
b Controleer dat de bron die u wilt opnemen niet tegen kopiëren beveiligd
is.
b De stroom is misschien uitgevallen tijdens de opname.
b Gebruik een VR modus geformatteerde schijf voor kopieer eenmaal
materiaal.
Timer neemt niet succesvol op.
b Klok is niet ingesteld op de juiste tijd.
b De starttijd van de timeropname is verstreken.
b Twee timeropnames overlappen elkaar, waardoor de eerste helemaal zal
stoppen.
b Bij het instellen van het opnamekanaal zorgt u dat de ingebouwde tuner
van het toestel de instellingen verzorgt, niet de tuner van de TV.
Stereo Audio Opname en/of Afspelen niet aanwezig.
b TV is niet Stereo compatibel.
b Uitzendprogramma is niet in stereoformaat.
b De A/V Uitvoer contactputen op het toestel zijn niet aangesloten op de TV
A/V ingangen.
HDMI
Het aangesloten HDMI toestel toont geen beeld.
b Probeer de HDMi kabel los te koppelen en weer aan te sluiten.
b Probeer het vermogen van het HDMI toestel uit- en weer in te schakelen.
b De video ingang van het aangesloten toestel is correct ingesteld voor
deze speler.
b De HDMI kabel die u gebruikt is volledig geschikt voor HDMI. Indien u
geen standaard kabel gebruikt, kan dit leiden tot geen beeld.
b Niet alle HDCP compatibele DVI apparaten zullen functioneren met deze
recorder.
Het aangesloten HDMI toestel voert geen geluid uit.
b Sommige HDMI compatibele toestellen voeren geen geluid uit (controleer
de handleiding van het aangesloten toestel).
b Indien uw TV niet in staat is om 96 kHz samplingfrequentie te verwerken,
stelt u de optie [Frequentie] in op [48 kHz] in het instellingenmenu. Na
deze keuze zal het toestel alle 96 kHz signalen omzetten naar 48 kHz.
Zodat uw systeem ze kan decoderen.
b Indien uw TV niet is uitgerust met Dolby Digital, DTS en MPEG decoder,
stelt u de [Dolby Digital] en [MPEG] opties in op [PCM] in het
instellingenmenu.
b Indien uw TV niet uitgerust is met DTS decoder, stelt u de optie [DTS] in
op [Uit] in het instellingenmenu. Om van DTS multikanaal surround te
genieten, dient u dit toestel aan te sluiten op een DTS compatibele ver-
sterker via een van de digitale audio uitgangen van dit toestel.
Het toestel resetten
Indien u een van de volgende symptomen aantreft…
Indien de speler ingeschakeld is, maar het toestel wilt niet aan of uit
schakelen.
Het voorpaneelscherm werkt niet.
Het toestel werkt niet normaal.
U kunt het toestel als volgt resetten:
Houd de POWER knop langer dan 5 seconden ingedrukt. Hierdoor
schakelt het toestel uit en weer in.
Trek de stroomkabel uit, wacht 5 seconden en steek weer in.
RH399H-P-BNLDLLK-DUT 1/26/12 3:06 PM Page 35
35

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für LG RH589H wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info