589061
3
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/21
Nächste Seite
Gebruikershandleiding 3
Veiligheidsmaatregelen
NEDERLANDS
Veiligheidsmaatregelen
Volg onderstaande instructies op om verwondingen aan de gebruiker of andere personen en schade aan eigendommen, te voorkomen.
n Onjuist gebruik veroorzaakt door het negeren van instructies zullen schade en verwondingen veroorzaken. De mate van
ernst wordt door de volgende symbolen aangegeven.
n ∑ Betekenis van symbolen die in deze handleiding gebruikt worden.
WAARSCHUWING
VOORZICHTIG
Dit symbool betekent de mogelijkheid op overlijden of ernstige
verwondingen.
Dit symbool betekent de mogelijkheid op verwondingen of schade.
Doe dit niet.
Volg Instructies op.
WAARSCHUWING
Gebruik altijd een geaarde stekker en
stopcontact.
• Het risico op elektrische schokken is
aanwezig.
Gebruik geen kapotte of te laag
ingeschaalde stop. Gebruik een correct
ingeschaalde stop en zekering.
• Het risico op elektrische schokken of brand is
aanwezig.
Gebruik geen meervoudige
stopcontacten. Sluit dit apparaat altijd
aan op een toegewezen circuit en stop.
• Dit kan elektrische schokken of brand
veroorzaken.
Neem voor elektrisch werk contact op met de
winkelier, verkoper, een erkende elektricien, of
een goedgekeurd Servicecentrum. Probeer het
product niet zelf te demonteren of te repareren.
• Het risico op elektrische schokken of brand is
aanwezig.
Aard het product altijd zoals aangegeven in
de bekabelingsdiagram. Sluit de aardekabel
niet aan op gas of waterleidingen,
bliksemafleiders of telefoonlijnen.
• Het risico op elektrische schokken of brand is
aanwezig.
Installeer het paneel en de klep van de
controledoos goed vast.
• Door stof en water etc, bestaat er een kans
op elektrische schokken of brand.
Gebruik de juist stop of zekering.
• Het risico op elektrische schokken of brand is
aanwezig.
Pas de stroomkabel niet aan en verleng deze
niet. Indien de stroomkabel beschadigd is,
versleten, er krassen op zijn, of het rubber
eraf is, dient deze vervangen te worden.
• Het risico op elektrische schokken of brand is
aanwezig.
Neem altijd contact op met de winkelier
of een goedgekeurd Servicecentrum voor
installatie, verwijdering of opnieuw
installeren van dit product.
• Het risico op brand, elektrische schokken,
explosies of verwondingen is aanwezig.
Plaats het product niet op een kapotte
installatiesteun. Let op dat de ruimte waarin u
installeert niet door de tijd verslechterd.
• Het product kan vallen.
Plaats het buitenshuis toestel nooit op
een verplaatsbare basis of op een plek
waar het kan vallen.
• Het product kan beschadigd raken door de
val, en zelfs verwondingen of overlijden van
een persoon tot gevolgd hebben.
Indien het product doorweekt is (overstroming of
ondergedompeld) met water, neem dan contact op
met een goedgekeurd Servicecentrum voor reparatie,
voordat u het product weer gebruikt.
• Het risico op brand of elektrische schokken is
aanwezig.
De step up condensator van het
buitenhuismodel voorziet in hoge voltage
elektriciteit voor de elektrische onderdelen.
Let op dat u de condensator volledig
ontlaadt voordat u reparaties gaat uitvoeren.
• Een opgeladen condensator kan elektrische
schokken veroorzaken.
Gebruik de bijgeleverde installatiekit voor
het installeren van dit product.
• Het toestel kan anders vallen en ernstige
verwondingen veroorzaken.
Let op dat u alleen de onderdelen
genoemd in de svc onderdelen lijst
gebruikt. Probeer dit product nooit aan te
passen.
• Het gebruik van onjuiste onderdelen kan
leiden tot elektrische schokken, te hoge hitte,
of brand.
3

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für LG S18AW wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Andere Handbücher von LG S18AW

LG S18AW Bedienungsanleitung - Englisch - 21 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info