589061
20
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/21
Nächste Seite
20 Kamer Airconditioner
Problemen Oplossen! Bespaar tijd en geld!
De airconditioner kan abnormaal functioneren indien:
Probleem
n
De airconditioner is niet
aangesloten op het stroomnet.
n De zekering is
gespronge/stop gesprongen.
n Stroomuitval.
n Hoog voltage
n Luchtstroom wordt beperkt
n De luchtfilter is vies.
n
Het was erg warm in de
kamer.
n Koude lucht ontsnapt.
n
Controleer de temperatuur
instellingen.
n Er bevindt zich een hittebron
in de kamer.
Airconditioner
start niet
Airconditioner
koelt niet
naar behoren
• Controleer dat de stekker volledig is
ingestoken.
• Controleer dat de stekker volledig is
ingestoken.
• Controleer de zekering/stopper doos en
vervang deze indien noodzakelijk.
Schakel de modus controle naar UIT indien
de stroom is uitgevallen. Wacht 3 minuten
nadat er weer stroom is voordat u de
airconditioner inschakelt om de voorkomen
dat de compressor wordt overladen.
• De stopper zal springen indien het voltage
erg hoog of laag is.
• let op dat de luchtstroom niet geblokkeerd
wordt door gordijnen, lamellen, meubels
etc.
• Reinig de filter één keer per 2 weken. Zie
het Onderhoudshoofdstuk.
• Laat de kamer afkoelen eerst afkoelen
indien de airconditioner net is
ingeschakeld.
• Controleer de kamer op openingen
waardoor de lucht kan ontsnappen.
• Controleer dat de instellingen correct zijn.
• Controleer naar en verwijder hittebronnen,
of schakel ze uit zolang de airconditioner
werkzaam is.
Wat te doenMogelijke Oorzaak
1. Bij alles wat niet normaal is, zoals brandgeur, lawaai etc. Stop het toestel en schakel
de stopper uit. Probeer nooit zelf te repareren of het systeem opnieuw op te starten.
2. Indien de stroomkabel te heet of beschadigd is.l
3. Foutcode na zelfdiagnose.
4. Waterlekkage van toestel voor in huis, bij lage luchtvochtigheid.
5. Indien knoppen, stopper (veiligheid, aarde) of zekering niet meer functioneert.
De gebruiker dient routine controles en reiniging regelmatig uit te voeren, zodat
wordt voorkomen dat het toestel slecht functioneert. Laat monteurs dit uitvoeren
indien er speciale omstandigheden zijn.
Bel onmiddellijk de servicedienst in de volgende situaties
Onderhoud en Service
20

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für LG S18AW wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Andere Handbücher von LG S18AW

LG S18AW Bedienungsanleitung - Englisch - 21 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info