Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/25
Nächste Seite
HANDLEIDING
AIR CONDITIONER
Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de
set gaat bedienen en bewaar de handleiding voor later gebruik.
www.lg.com
TYPE : Plenumluchtkanaal
NEDERLANDS
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  HANDLEIDING

  AIR CONDITIONER
  TYPE : Plenumluchtkanaal

  www.lg.com

  NEDERLANDS

  Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de
  set gaat bedienen en bewaar de handleiding voor later gebruik. • Page 2

  INHOUD
  BELANGRIJKE GEGEVENS
  Veiligheidsvoorzieningen......3

  Noteer hier de naam en de nummers van het model en de serie:
  Model nr.
  Serie nr.

  Voorbereidingen.....................6

  Deze gegevens staan op een label aan de zijkant van
  elk apparaat.
  Naam van de dealer
  Datum van aankoop

  Productintroductie .................7

  n Niet uw ontvangstbewijs en/of de aankoopnota op
  deze pagina vast voor het geval u deze in verband
  met een aanspraak op garantie moet overleggen.

  Bedieningsinstructies............8

  LEES DEZE HANDLEIDING
  ZORGVULDIG DOOR

  Onderhoud en service .........22

  In deze handleiding vindt u tal van nuttige wenken voor een
  correct gebruik en onderhoud van uw airco.
  Een beetje aandacht en zorg van uw kant kan u gedurende de
  hele levensduur van uw aircosysteem veel tijd en geld besparen.
  In het overzicht van tips voor het oplossen van problemen kunt u
  in veel gevallen het antwoord op uw vragen vinden.
  Lees altijd eerst onze tips voor het oplossen van problemen.
  Waarschijnlijk hoeft u dan geen service in te roepen.

  Voordat u om
  service belt ........................24

  LET OP
  • Bel een erkende servicetechnicus voor een reparatie of
  onderhoud van dit apparaat.
  • Bel een erkende installateur voor het installeren van dit
  apparaat.
  • Het aircosysteem mag zonder toezicht van een
  volwassene niet door kinderen en minder valide
  personen worden bediend.
  • Voorkom dat kinderen met het aircosysteem spelen.
  • De netvoedingskabel van het aircosysteem mag alleen
  met gebruikmaking van originele remplace-onderdelen
  door een bevoegde elektromonteur worden vervangen.
  • De installatiewerkzaamheden mogen uitsluitend door
  erkende, vaktechnisch geschoolde monteurs worden
  uitgevoerd in overeenstemming met de officiële KEMAvoorschriften.

  2 Binnenelement • Page 3

  Veiligheidsmaatregelen

  Veiligheidsmaatregelen
  Houd u aan de volgende aanwijzingen om persoonlijk letsel van u of anderen en beschadiging van de
  apparatuur te voorkomen.
  n Besturingsfouten door het negeren van de aanwijzingen kunnen de apparatuur beschadigen. De ernst
  hiervan wordt uitgedrukt door de volgende pictogrammen.

  WAARSCHUWING Dit teken wijst op de mogelijkheid van dodelijk of ernstig lichamelijk letsel.
  LET OP

  Dit teken wijst op de mogelijkheid van persoonlijk letsel of materiële schade.

  n De betekenis van de tekens die in deze handleiding worden gebruikt is hieronder aangegeven.

  Zeker niet doen.
  Volg deze instructie nauwgezet op.

  WAARSCHUWING
  n Installeren
  Gebruik geen defecte of te laag
  gewaardeerde stroomverbreker.
  Installeer dit apparaat in een speciaal
  daarvoor bestemde groep.

  Roep voor elektrische installatie- of
  reparatiewerkzaamheden de hulp in van de
  dealer, de leverancier, een deskundige
  elektromonteur of een erkend
  elektrotechnisch installatiebureau.

  • Daardoor voorkomt u het risico
  van brand of kortsluiting.

  • Demonteer of repareer het product
  niet zelf. Daardoor voorkomt u het
  risico van brand of kortsluiting.

  Zet het paneel en de afdekplaat
  van de schakelkast stevig vast.
  • Daardoor helpt u brand,
  kortsluiting en schokgevaar te
  voorkomen.

  • Daardoor helpt u brand,
  kortsluiting en schokgevaar te
  voorkomen.
  Bel de dealer of een erkende
  servicecentrale voor installatie.
  • Daardoor kunt u brand-, schoken explosiegevaar en persoonlijk
  letsel voorkomen.

  • Daardoor helpt u brand,
  kortsluiting en schokgevaar te
  voorkomen.
  Gebruik een
  stroomonderbreker of zekering
  van de juiste waarde.

  • Een verkeerde bedrading of
  installatie kan brand, kortsluiting
  en elektrisch schokgevaar
  veroorzaken.
  Als gebruiker mag u het
  aircosysteem niet zelf
  installeren, verwijderen of
  opnieuw installeren.

  • Daardoor helpt u brand,
  kortsluiting en schokgevaar te
  voorkomen.

  • Daardoor voorkomt u brand-,
  schok- en explosiegevaar en
  persoonlijk letsel.

  • U kunt zich aan de scherpe
  randen verwonden. Pas op voor
  de randen van het huis en de
  condensor- en verdampervinnen.

  Installeer het aircosysteem niet
  in een bouwvallige structuur.
  • Dit kan verwondingen, een
  ongeval of beschadiging van het
  aircosysteem veroorzaken.

  Behandel het aircosysteem
  voorzichtig bij het uitpakken en
  installeren.

  Zorg ervoor dat de
  installatiestructuur niet
  geleidelijk vervallen raakt.
  • De airconditioner kan tegelijk met
  de installatiestructuur vallen,
  onklaar raken en materiële
  schade en persoonlijk letsel
  veroorzaken.

  Handleiding 3

  NEDERLANDS

  Vervang of verleng de
  netvoedingskabel niet.

  Laat altijd een afzonderlijke groep
  inclusief hoofdstroomverbreker
  installeren.

  Dit apparaat moet altijd geaard
  worden. • Page 4

  Veiligheidsmaatregelen

  n Bediening
  Laat de airconditioner niet langdurig
  werken wanneer de luchtvochtigheid zeer
  hoog en een deur of raam open staat.
  • Daardoor kan vocht uit de lucht
  condenseren en het meubilair
  nat maken of beschadigen.
  Trek de stekker van de netvoedingskabel
  niet uit het stopcontact wanneer het
  aircosysteem in werking is.
  • Daardoor kunt u brand,
  kortsluiting en schokgevaar
  voorkomen.

  Zorg ervoor dat de netvoedingskabel bij
  het bedienen van het aircosysteem niet
  losgetrokken of beschadigd kan worden.
  • Daardoor kunt u brand,
  kortsluiting en schokgevaar
  voorkomen.
  Raak het aircosysteem niet met
  natte handen aan.
  • Daardoor kunt u brand,
  kortsluiting en schokgevaar
  voorkomen.

  Voorkom dat de elektrische
  onderdelen van het
  aircosysteem nat worden.

  Bewaar geen ontvlambare
  gassen en brandstoffen in de
  buurt van het aircosysteem.

  • Daardoor helpt u brand,
  kortsluiting, schokgevaar en
  uitvallen van het aircosysteem
  te voorkomen.

  • Daardoor helpt u brand en
  uitvallen van het aircosysteem
  te voorkomen.

  Als er een lek is van ontvlambaar
  gas, sluit dan de gaskraan en open
  een raam om te ventileren voordat
  u het aircosysteem inschakelt.
  • Gebruik geen telefoon en zet
  geen schakelaars aan of uit.
  Door vonken kan een explosie of
  brand ontstaan.
  Open het inlaatrooster van het
  aircosysteem niet als dit in werking is.
  (Raak het elektrostatische filter niet aan als
  het aircosysteem hiermee is uitgerust.)
  • Daardoor kunt u lichamelijk letsel,
  kortsluiting, schokgevaar en
  uitvallen van het aircosysteem
  voorkomen.

  Er komen vreemde geluiden of
  rookslierten uit het aircosysteem.
  Zet de hoofdschakelaar uit of trek de
  netvoedingskabel uit het stopcontact.
  • Daardoor kunt u brand,
  kortsluiting en schokgevaar
  voorkomen.
  Neem contact op met een erkend
  elektrotechnisch installatiebureau als
  het aircosysteem geheel of gedeeltelijk
  onder water heeft gestaan.
  • Daardoor kunt u brand,
  kortsluiting en schokgevaar
  voorkomen.

  Ventileer het aircosysteem regelmatig als u het
  samen met een kachel e.d. gebruikt.
  • Daardoor kunt u brand, kortsluiting en
  schokgevaar voorkomen.
  Trek de netvoedingskabel uit het stopcontact of
  schakel de centrale stroomverbreker uit als het
  aircosysteem lange tijd niet wordt gebruikt.
  • Daardoor voorkomt u beschadiging, onklaar
  worden en per abuis inschakelen van het
  aircosysteem.

  4 Binnenelement

  Plaats niets op de
  netvoedingskabel.
  • Daardoor kunt u brand,
  kortsluiting en schokgevaar
  voorkomen.
  Plaats geen verwarmingsapparaten
  of andere toestellen in de buurt van
  de netvoedingskabel.
  • Daardoor helpt u brand,
  kortsluiting en schokgevaar te
  voorkomen.
  Gebruik het aircosysteem niet
  langdurig in een hermetisch
  gesloten ruimte.
  • Dit kan leiden tot zuurstoftekort.

  Schakel het aircosysteem bij stormachtig
  weer uit. Verwijder het aircosysteem bij
  een orkaanwaarschuwing tijdig uit het
  venster.
  • Een orkaan kan materiële
  schade, uitvallen van het
  product en kortsluiting
  veroorzaken.
  Zorg ervoor dat geen water in
  het product kan doordringen.

  • Daardoor kunt u brand,
  kortsluiting, schokgevaar en
  beschadiging van het product
  voorkomen.

  Zet de hoofdschakelaar uit tijdens een reinigings- of
  controlebeurt van het aircosysteem.
  • Daardoor kunt u schokgevaar voorkomen.
  Zorg ervoor dat niemand op het buitenelement
  kan trappen of erover vallen.
  • Daardoor voorkomt u persoonlijk letsel en
  beschadiging van het aircosysteem. • Page 5

  Veiligheidsmaatregelen

  n Installeren
  Controleer na de installatie of
  eventuele reparaties het aircosysteem
  altijd op gaslekken (koelmiddel).
  • De airco-installatie kan door
  een te laag koelmiddelniveau
  beschadigd worden.
  Installeer het aircosysteem niet op
  plaatsen waar het geluid of warme
  lucht van het buitenelement
  omwonenden kan hinderen.
  • Daardoor voorkomt u
  problemen met de buren.

  LET OP
  Installeer altijd een afvoerbuis om
  condenswater correct af te voeren.
  • Door een slechte aansluiting
  kunnen waterlekken ontstaan.
  Het apparaat moet altijd door
  minimaal twee personen getild en
  verplaatst worden.
  • Daardoor wordt persoonlijk
  letsel voorkomen.

  n Bediening

  Houd het aircosysteem altijd
  horizontaal – ook tijdens
  installatiewerkzaamheden.
  • Daardoor voorkomt u trillingen
  en lekken.
  Installeer het aircosysteem niet
  waar het rechtstreeks blootstaat
  aan wind uit zee (zoutinwerking).
  • Daardoor wordt corrosie van het
  aircosysteem voorkomen. Door
  toenemende corrosievorming op de
  condensor en de verdampervinnen
  gaat het aircosysteem steeds
  slechter werken.

  Gebruik het aircosysteem niet voor speciale
  toepassingen als voedselconservering, de
  instandhouding van kunstwerken e.d. Het is
  een aircosysteem voor de gemiddelde
  consument, niet een precisiekoelsysteem.

  Blokkeer de luchtinlaat of
  luchtuitlaat niet.

  • Dat is slecht voor uw gezondheid.

  • Zo voorkomt u schade van uw bezittingen.

  • Daardoor kan het product defect raken.

  Reinig het aircosysteem altijd
  met een zachte doek. Gebruik
  geen agressieve detergenten,
  oplosmiddelen e.d.

  Raak bij het verwijderen van
  het luchtfilter de metalen delen
  van het aircosysteem niet aan.
  Deze zijn zeer scherp.

  Trap niet op de onderdelen van
  het aircosysteem en plaats er
  niets op. (buitenelementen)

  • Daardoor voorkomt brand, kortsluiting,
  schokgevaar en beschadiging van de
  kunststof onderdelen van de installatie.

  • Voorkom dus dat u gewond raakt.

  • Daardoor voorkomt u persoonlijk
  letsel en storingen van het
  aircosysteem.

  Breng het filter altijd voorzichtig aan.
  Reinig het filter minstens elke veertien
  dagen of vaker als het nodig is.

  Steek nooit uw vingers of een ander
  object in de luchtinlaat of luchtuitlaat
  terwijl het systeem in werking is.

  Drink geen water dat door het
  systeem wordt afgevoerd.

  • Een vuil filter vermindert de efficiëntie
  van het aircosysteem en kan
  storingen storing of beschadigingen
  van het systeem veroorzaken.

  • Er zijn scherpe en bewegende
  onderdelen waaraan u zich kunt
  verwonden.

  Ga bij het reinigen of controleren
  van het systeem altijd op een
  stevige stoel of ladder staan.

  Vervang uitgeputte batterijen in de
  afstandsbediening door nieuwe van hetzelfde
  type. Gebruik geen oude en nieuwe of
  verschillende typen batterijen door elkaar.

  Laad de batterijen niet op en
  haal ze niet uit elkaar. Gooi
  batterijen nooit in een
  (haard)vuur.

  • Daardoor voorkomt u brand- en
  explosiegevaar.

  • Daardoor voorkomt u
  brandwonden en explosiegevaar.

  • Wees voorzichtig en zorg
  ervoor dat u niet valt.

  • Dit water is niet schoon en kan
  ernstige gezondheidsproblemen
  veroorzaken.

  Als vloeistof uit de batterijen op uw huid, kleding,
  meubels of vloerbedekking is gelekt, was deze
  dan goed af met schoon water. Gebruik de
  afstandsbediening niet als de batterijen lekken.

  Als u de vloeistof uit de batterijen per ongeluk in
  de mond hebt gekregen, poets dan uw tanden en
  ga naar een arts. Gebruik de afstandsbediening
  niet als de batterijen lekken.

  • De chemicaliën in de batterijen kunnen brandwonden
  en andere gezondheidsproblemen veroorzaken.

  • De chemicaliën in de batterijen kunnen brandwonden
  en andere gezondheidsproblemen veroorzaken.

  Handleiding 5

  NEDERLANDS

  Stel uw huid (en die van andere
  kamersbewoners) niet langdurig
  aan koude lucht bloot. (Ga niet in
  de luchtstroom zitten.) • Page 6

  Vóór gebruik

  Vóór gebruik
  De bediening voorbereiden
  1. Laat de installatie uitvoeren door een installatiespecialist.
  2. Gebruik een afzonderlijke lichtnetgroep.

  Gebruik
  1. Langdurige blootstelling aan een rechtstreekse luchtstroom is slecht voor uw gezondheid. Stel
  kamerbewoners, huisdieren en planten niet langdurig bloot aan een rechtstreekse luchtstroom.
  2. Ter voorkoming van zuurstoftekort moet de kamer afdoende worden geventileerd als zich daarin
  ook kachels of andere verwarmingsapparaten bevinden.
  3. Gebruik dit aircosysteem niet voor niet vermelde speciale toepassingen (bijv. instandhouding
  resp. bewaren van precisieapparatuur, voedingsmiddelen, huisdieren, planten en kunstwerken).
  Een dergelijke toepassing kan schadelijk zijn.

  Reiniging en onderhoud
  1. Raak de metalen onderdelen van het systeem bij het verwijderen van het filter niet aan. Bij het
  hanteren van de scherpe metalen randen kunt u een verwonding oplopen.
  2. Maak de binnenkant van het aircosysteem niet met water schoon.
  De isolatie kan door contact met water beschadigd worden met schokgevaar als gevolg.
  3. Zorg ervoor dat de stroomvoorziening en de stroomverbreker uitgeschakeld zijn voordat u het
  systeem reinigt. De ventilator draait met zeer hoge snelheid wanneer het systeem ingeschakeld
  is. U riskeert ernstige verwondingen als het aircosysteem tijdens het reinigen van de inwendige
  delen per abuis wordt ingeschakeld.

  Service
  Neem voor reparaties en onderhoud contact op met een officiële dealer of erkende servicecentrale.

  6 Binnenelement • Page 7

  Productintroductie

  Productintroductie
  Naam en functie van onderdelen
  1

  4

  Air intake
  vents

  1: Binnenunit
  2: Buitenunit
  3: Afstandsbediening
  4: Ingang lucht
  5: Uitgang lucht
  6: Refrigerantleiding, aansluiting
  elektrische kabels
  7: Afvoerpijp
  8: Aardekabel
  Aardekabel naar aarde buitenunit om
  elektrische schokken te voorkomen.

  6 7
  2

  5
  Air outlet
  vents

  Remote
  Controller

  3

  8

  Wat te doen voor gebruik
  Synchro Systeem of gelijktijdig werkend systeem

  Indien uw installatie uitgerust is met
  een aangepast controlesysteem, vraagt
  u uw LG dealer voor het gebruik dat
  overeenkomt met uw systeem.
  Systeem
  1: Unit met afstandsbediening
  2: Unit zonder afstandsbediening
  (indien gebruikt bij gelijktijdige
  werking)

  NEDERLANDS

  Multisysteem

  Handleiding 7 • Page 8

  Productintroductie

  Bekabelde Afstandsbediening

  1
  10
  9
  8

  2
  3

  7

  4

  11
  12
  13

  5
  6

  14
  15

  Bevestig het informatie-etiket aan de binnenzijde
  van de deur van het systeem.
  Gebruik de taalversie die voor uw land geldt.

  1 BEDIENINGSSCHERM
  2 TEMPERATUURKNOP INSTELLEN
  3 KNOP VOOR
  VENTILATORSNELHEID
  4 AAN/UIT-KNOP
  5 INSTELKNOP VOOR
  BEDRIJFSMODUS
  6 ONTVANGER VOOR DRAADLOZE
  AFSTANDSBEDIENING
  • Sommige producten kunnen de
  draadloze signalen niet ontvangen.
  KNOP
  VOOR
  7
  LUCHTSTROOMREGELING
  8 SUBFUNCTIES
  9 FUNCTIEKEUZEKNOP
  10 VENTILATIEKNOP
  11 GERESERVEERD
  12 KNOP VOOR OP, NEER, LINKS,
  RECHTS
  • Druk op de
  -knop om de
  binnentemperatuur te regelen.
  13 KNOP VOOR REGELEN VAN DE
  KAMERTEMPERATUUR
  14 KNOP VOOR
  15 INSTELLEN/ANNULEREN
  KNOP VOOR SLUITEN

  j Afhankelijk van het producttype kunnen sommige functies niet worden ingeschakeld en weergegeven.

  OPMERKING
  h Getoonde temperatuur kan afwijken van daadwerkelijke kamertemperatuur indien de afstandsbediening
  geplaatst is op een plek waar deze blootgesteld wordt aan zonlicht of op een plek naast een hittebron.
  h Uw daadwerkelijke product kan verschillen van bovenstaande inhoud, afhankelijk van modeltype.
  h Wanneer u het systeem voor gelijktijdige bediening gebruikt, wordt het systeem wanneer u op een knop
  van de afstandsbediening drukt na 1-2 minuten ingeschakeld.

  8 Binnenelement • Page 9

  Productintroductie

  Draadloze Afstandsbediening (optioneel)
  Deze air conditioner is standaard uitgerust met een bekabelde afstandsbediening. Maar u kunt,
  indien gewenst, een draadloze afstandsbediening kopen.

  PQWRHDF0
  WAARSCHUWING

  OPMERKING

  h Voor meer inforamtie zie de handleiding van de draadloze afstandsbediening accessoire.
  h Uw daadwerkelijke product kan verschillen van bovenstaande inhoud, afhankelijk van modeltype.
  h De draadloze afstandsbediening werkt niet wanneer u het systeem voor gelijktijdige bediening
  gebruikt.

  Handleiding 9

  NEDERLANDS

  * Richt de signaalontvanger op de bekabelde afstandsbediening om te gebruiken.
  * Het signaal van de afstandsbediening kan tot 7m ontvangen worden.
  * Let op dat er geen obstructies aanwezig zijn tussen afstandsbediening en
  signaalontvanger.
  * Laat de afstandsbediening niet vallen en gooi er niet mee.
  * Plaats de afstandsbediening niet op een plek waar deze blootgesteld wordt aan direct
  zonlicht, of naast een kachel, of een andere hittebron.
  * Blokkeer een krachtig licht op de signaalontvanger met een gordijn etc.
  zodat abnormaal gebruik voorkomen wordt. (bijv. elektronische snelle start, ELBA, invertie type
  fluorescerende lamp) • Page 10

  Gebruiksinstructies

  Gebruiksinstructies
  Standaardbediening – standaard koelen
  Dit aircosysteem koelt de kamer met een aangename, schone luchtstroom.
  op de
  knop om het
  1 Druk
  binnenelement in te schakelen.

  op de
  knop om de
  2 Druk
  stand Koelen te selecteren.

  op de
  knoppen om de
  3 Druk
  gewenste temperatuur in te stellen.
  Druk op de
  knop om de
  kamertemperatuur te controleren.
  Wanneer u een temperatuur instelt die
  hoger is dan de kamertemperatuur,
  blaast het aircosysteem alleen lucht van
  omgevingstemperatuur uit in plaats van
  gekoelde lucht.

  h Instelbereik temperatuur : 18˚C~30˚C (64˚F~86˚F)

  Standaardbediening – verwarmingsmodus
  In deze stand wordt warme lucht aan de kamer toegevoerd.
  op de
  knop om het
  1 Druk
  binnenelement in te schakelen.

  op de
  knop om de
  2 Druk
  modus Verwarmen te selecteren.
  Druk op de knop om de
  binnentemperatuur te regelen.
  op de
  knoppen om de gewenste
  3 Druk
  temperatuur in te stellen.
  Wanneer u een temperatuur instelt
  die lager is dan de kamertemperatuur, blaast het
  aircosysteem alleen lucht van omgevingstemperatuur in
  plaats van verwarmde lucht.

  • De modus Verwarmen is alleen beschikbaar op modellen die zowel voor verwarmen als koelen geschikt zijn.
  • De modus Verwarmen is niet beschikbaar op modellen die alleen voor koelen geschikt zijn.
  10 Binnenelement • Page 11

  Gebruiksinstructies

  Standaardbediening – ontvochtingsmodus
  In deze modus wordt vocht uit de kamer verwijderd en de daarin aanwezige lucht licht gekoeld.
  op de
  knop om het
  1 Druk
  binnenelement in te schakelen.

  op de
  knop om de
  2 Druk
  ontvochtingsmodus te selecteren.
  In deze stand kan de temperatuur
  niet worden aangepast.
  op de
  knop om de
  3 Druk
  sterkte van de luchtstroom te
  selecteren; u kiest uit: zwak, gemiddeld,
  krachtig en automatisch.
  (Bij de start van de ontvochtingsmodus
  is de luchtstroom op ‘zwak’ ingesteld.)

  • Tijdens regenachtige periodes en in een klimaat met een hoge luchtvochtigheid kunnen de ontvochter
  en de koelstand gelijktijdig worden ingeschakeld om vocht effectief te verwijderen.

  • Afhankelijk van de uitvoering van het aircosysteem is het niet altijd mogelijk de blaaskracht te regelen.

  Modus Auto Wisselen
  Temperatuur wijzigen is een functie die het mogelijk maakt de koel- en de verwarmingsfuncties automatisch in te
  schakelen afhankelijk van de temperatuur van de door kunstmatige intelligentie aangestuurde inschakelmodus.
  een paar keer op de
  1 Druk
  knop tot het
  pictogram
  gaat knipperen.
  knop om de functie te
  NEDERLANDS

  op de
  2 Druk
  wijzigen.

  ❈ Temperatuurwaarde
  converteren: 1~7

  op de
  knop om de
  3 Druk
  instelprocedure te voltooien en
  te activeren.
  op de
  knop om af te sluiten of
  4 Druk
  het systeem wordt na 25 seconden
  zonder invoer automatisch gesloten.
  ❈ Als u afsluit zonder op de instelknop
  te drukken, wordt de ingevoerde
  waarde niet bevestigd.

  Handleiding 11 • Page 12

  Gebruiksinstructies

  Standaardbediening – automatische werking
  op de
  knop om het
  1 Druk
  binnenelement in te schakelen.

  op de
  knop om de
  2 Druk
  Kunstmatige Intelligentie-modus
  te kiezen.
  de temperatuur
  3 Uin kunt
  de koel- en de
  verwarmingsmodus
  aanpassen zoals op de
  afbeelding hiernaast.
  koelen
  4 Bij(zieuitsluitend
  afbeelding
  hiernaast) kunt u de
  temperatuur van
  hoog tot laag
  instellen tussen “-2”
  en “2” op basis van
  “00”.

  Wanneer koud
  Wanneer koel
  Wanneer naar wens
  Wanneer warm
  Wanneer heet

  In de modus Automatisch werking:
  • Kunt u de knop FAN SPEED (Ventilatorsnelheid) gebruiken.
  • Kunt u met de hand overschakelen naar een andere bedieningsmodus.

  Standaardbediening - ventilatormodus
  Hierin wordt lucht met de bestaande kamertemperatuur aangevoerd, geen koude lucht.
  op de
  knop om het
  1 Druk
  binnenelement in te schakelen.

  op de
  knop om de
  2 Druk
  ventilatormodus te selecteren.

  wanneer u op de
  knop
  3 Telkens
  drukt, kunt u de gewenste luchtstroom als

  volgt selecteren: zeer zwak → zwak → gemiddeld →
  krachtig → automatisch. Wanneer de ventilator is
  ingeschakeld, werkt de compressor van de AHU niet.

  • De ventilatorunit produceert geen koele blaaslucht maar circuleert de aanwezige lucht.
  • Omdat er in deze stand geen temperatuurverschil is tussen de uitgeblazen lucht en de
  kamertemperatuur, wordt de lucht alleen gecirculeerd.

  • Afhankelijk van de uitvoering van het aircosysteem is het niet altijd mogelijk de blaaskracht te regelen.
  12 Binnenelement • Page 13

  Gebruiksinstructies

  Standaardbediening – temperatuurinstelling/kamertemperatuur controleren
  Temperatuurinstelling
  kunt de gewenste temperatuur
  1 Ueenvoudig
  instellen.
  • Druk op de
  knoppen om de
  gewenste temperatuur in te stellen.
  : Elke keer dat u op de knop drukt, verhoogt
  u de temperatuur met 1˚C of 2˚F.
  : Met elke druk op de knop verlaagt u de
  temperatuur met 1˚C of 2˚F.
  • Kamertemperatuur: Geeft de huidige
  kamertemperatuur aan.
  • Instelde temperatuur: Geeft de temperatuur
  aan die de gebruiker wil instellen.
  h Afhankelijk van het geïnstalleerde type
  controller, kunt u de gewenste temperatuur in
  stappen van 0,5˚C of 1˚F instellen.
  Koelen:
  - De koelmodus werkt niet als de gewenste
  temperatuur hoger is dan de
  kamertemperatuur. Stel een lagere
  temperatuur in.
  Verwarmen:
  - De verwarmingsmodus werkt niet als de
  gewenste temperatuur lager is dan de
  kamertemperatuur. Stel een hogere
  temperatuur in.

  Als u op de
  knop drukt, wordt de
  1 1.kamertemperatuur
  binnen vijf seconden
  weergegeven. Na vijf seconden wordt
  het display naar de gewenste
  temperatuur overgeschakeld. Afhankelijk
  van de plaats van de afstandsbediening
  kunnen de werkelijke kamertemperatuur
  en de weergegeven temperatuur
  onderling afwijken.
  • U kunt de gewenste temperatuur voor gekoelde lucht selecteren van 18 °C tot 30 °C en voor
  verwarmde lucht van 16 °C tot 30 °C.
  • Tussen de kamertemperatuur en de temperatuur van de buitenlucht moet een verschil van
  minimaal 5 °C worden gemeten.

  Handleiding 13

  NEDERLANDS

  Kamertemperatuur controleren • Page 14

  Gebruiksinstructies

  Functies instellen - kinderslot
  Deze functie is bedoeld om de voorkomen dat kinderen en niet bevoegde personen het aircosysteem onvoorzichtig gebruiken.
  een paar keer op de
  1 Druk
  knop tot
  gaat knipperen.
  van de
  knop naar het
  2 Alsgebiedu metvanbehulp
  het 'setup' pictogram gaat, gaat het 'setup'
  pictogram knipperen en wordt de kinderslotfunctie
  ingesteld als u tevens op de
  knop drukt.
  de blokkeringsfunctie te annuleren gaat u met behulp
  3 Om
  van de
  knop naar het pictogram ‘cancel’
  (annuleren) en vervolgens drukt u op de
  kinderslotfunctie te annuleren.

  knop om de

  u de instellingen hebt aangebracht, drukt u op de
  4 Nadat
  knop om de functie af te sluiten.

  ❈ Na de installatie wordt de installatiemodus (setup) automatisch afgesloten
  als u meer dan 25 seconden niet op een van de knoppen drukt.
  ❈ Als u afsluit zonder op de instelknop te drukken, wordt de
  ingevoerde waarde niet bevestigd.

  Functies instellen – temperatuur wijzigen
  Temperatuur wijzigen is een functie die het mogelijk maakt de koel- en de verwarmingsfuncties automatisch in te
  schakelen afhankelijk van de temperatuur van de door kunstmatige intelligentie aangestuurde inschakelmodus.
  een paar keer op de
  1 Druk
  knop tot het
  pictogram
  gaat knipperen.
  op de
  2 Druk
  wijzigen.

  knop om de functie te

  ❈ Temperatuurwaarde
  converteren: 1~7

  op de
  knop om de
  3 Druk
  instelprocedure te voltooien en
  te activeren.
  op de
  knop om af te sluiten of
  4 Druk
  het systeem wordt na 25 seconden
  zonder invoer automatisch gesloten.
  ❈ Als u afsluit zonder op de instelknop
  te drukken, wordt de ingevoerde
  waarde niet bevestigd.

  14 Binnenelement • Page 15

  Gebruiksinstructies

  Functies instellen – huidige tijd aanpassen
  op de instelknop voor functies.
  1 Druk
  Wanneer u de functie-setupknop
  een paar keer indrukt, gaat deze
  naar het menu voor het instellen
  van de tijd. Vervolgens wordt het ‘Time setup’
  pictogram weergegeven en de datum knippert
  in de zone waar de huidige tijd wordt
  weergegeven.
  Bijv. de huidige tijd instellen als “Maandag /
  10.20 vm”.
  op de
  2 Druk
  stellen.

  toets om de dag in te

  op de
  toets om naar de AM/PM
  3 Druk
  (vm/nm) instelmodus te gaan (het
  AM/PM- segment knippert).

  de gewenste waarde
  4 Stel
  voor AM/PM in door op
  de
  knop te
  drukken.

  (het ‘uur’ segment knippert)

  de gewenste tijd in door op de
  6 Stel
  knop te drukken.

  Handleiding 15

  NEDERLANDS

  op de
  knop om naar
  5 Druk
  instelmodus voor de uren te gaan. • Page 16

  Gebruiksinstructies
  op de
  knop om naar
  7 Druk
  instelmodus voor de minuten te gaan.
  (het minutensegment knippert)

  tijd in minuten in door op de
  8 Stel hetknop
  te drukken.

  op de
  9 Druk
  wijzigen.

  10

  16 Binnenelement

  knop om de functie te

  Druk ten slotte op de
  knop
  om de instelmodus te sluiten.
  (Als u afsluit met onvolledige
  informatie, gaat het systeem
  naar de vorige instelling terug.)
  ❈ Als u afsluit zonder op de
  instelknop te drukken, wordt de
  ingevoerde waarde niet bevestigd. • Page 17

  Gebruiksinstructies

  Programmeren – eenvoudig reserveren
  U kunt de reservering eenvoudig in eenheden van 1 uur van één tot zeven uur instellen.
  op de
  knop om de
  1 Druk
  programmeermodus in te voeren.
  (het

  segment knippert)

  Bijv. Een eenvoudige reserveringstijd
  als ‘3’ instellen.
  op de
  knop om de
  2 Druk
  reserveringstijd aan te passen.

  op de
  3 Druk
  te voltooien.

  knop om de instellingen

  op de
  4 Druk
  wijzigen.

  knop om de functie te

  ❈ Na de installatie wordt de installatiemodus
  (setup) automatisch afgesloten als u meer dan
  25 seconden niet op een van de knoppen drukt.
  ❈ Als u afsluit zonder op de instelknop te drukken,
  wordt de ingevoerde waarde niet bevestigd.

  u ingestelde tijd.

  Handleiding 17

  NEDERLANDS

  h Nadat een eenvoudige reservering is ingesteld, werkt of stopt het product automatisch na de door • Page 18

  Gebruiksinstructies

  Programmeren: Wekelijkse reservering
  U kunt de dagelijkse reservering in wekelijkse eenheden instellen.
  De wekelijkse reservering blijft geldig tot u deze annuleert nadat u deze hebt ingesteld.

  1

  Druk op de reserveringsknop om naar de setup-modus voor reservering te gaan.
  ❈ U kunt twee wekelijkse reserveringen voor één dag instellen en totaal veertien
  reserveringen voor een week.
  Ga bijvoorbeeld als volgt te werk om (dinsdagmorgen 11:30 inschakelen t/m
  middag 12:30 uitschakelen) te programmeren.

  een paar keer op de reserveringsknop
  2 Druk
  om naar ‘wekelijks’ te gaan. 'Weekly'
  (wekelijks) gaat nu knipperen.
  met de
  knop de
  3 Selecteer
  wekelijkse reservering (1) of (2).
  ❈ Voor elke dag kunt u twee
  reserveringen instellen, wekelijkse
  reservering (1) en wekelijkse
  reservering (2).
  de
  knop om naar het
  4 Gebruik
  instelvak voor ‘datum’ te gaan. Als
  de ‘datum’ indicatie knippert, kunt u
  de datum instellen. U kunt een
  datum instellen van maandag tot
  zondag.
  met de
  knop naar het
  5 Ga
  instelvak voor ‘AM/PM’ (vm/nm).

  met de
  knop naar het
  6 Ga
  instelvak voor ‘hour’ (uur)
  inschakelen.
  - In dit vak stelt u het tijdstip in
  waarop het aircosysteem wordt
  ingeschakeld.
  de
  kunt u de tijd aanpassen.
  7 Met
  - U kunt de uren instellen van 0 t/m 12.
  8 Ga met de knop naar het instelvak voor ‘minute’ (minuut).
  9 Als de minutenindicatie knippert, kunt u de minuten met de

  18 Binnenelement

  knop instellen. • Page 19

  Gebruiksinstructies
  met de
  knop naar het
  10 Ga
  instelvak voor het uitschakelen van
  ‘AM/PM’ (vm/nm).
  - AM/PM (vm/nm) setup is gelijk aan
  de setup voor het inschakelen op
  een bepaalde tijd.

  11

  Ga met de rechter knop naar het
  instelvak voor de uitschakeltijd
  van ‘hour’ (uur).
  - In dit vak programmeert u het
  tijdstip waarop het
  aircosysteem moet worden
  uitgeschakeld.
  - Als de indicatie ‘hour’ (uur)
  knippert, programmeert u het
  uur.
  ❈ U kunt de uitschakeltijd van uren
  en minuten op dezelfde wijze
  instellen als bij het instellen van
  de inschakeltijd.

  u klaar bent met programmeren, drukt u op de knop voor instellen/annuleren.
  12 Wanneer
  Het instellen van de wekelijkse reservering voor de dag die u hebt ingesteld is nu voltooid.
  u programmeert met de hierboven aangegeven methode voor het
  13 Als
  selecteren van de dag die u wilt programmeren, wordt de wekelijkse

  Uitleg van weekprogrammering

  Reserveringsnummer

  Inschakeltijd

  Uitschakeltijd

  Onderstreping: geeft aan dat voor de betreffende dag een
  wekelijkse reservering is ingesteld.

  Handleiding 19

  NEDERLANDS

  reservering ingeschakeld. Als u een inschakeltijd programmeert die gelijk is
  aan de uitschakeltijd, werkt de programmering niet. • Page 20

  Gebruiksinstructies

  Programmeren - slaapreservering
  Slaapreservering is een functie van de airconditioner waarmee u het systeem een bepaalde tijd voor het slapen gaan
  automatisch in en uit kunt schakelen. Wanneer het aircosysteem met een ventilator is uitgerust en de slaaptijd is
  geprogrammeerd, schakelt het systeem over naar de slaapmodus nadat de geprogrammeerde tijd is verstreken.
  op de
  knop om de
  1 Druk
  programmeermodus in te voeren.
  Bijv. Een slaapreserveringstijd
  als ‘3’ instellen.
  een paar keer op de
  knop om de modus
  2 Druk
  voor SLEEP (Slaap) reservering in te voeren.
  (het

  segment knippert)

  op de
  knop om de
  3 Druk
  reserveringstijd aan te passen.
  U kunt een slaapreserveringtijd tussen 1
  en 7 uur programmeren.

  op de
  knop om de
  4 Druk
  functie te wijzigen wanneer de
  reservering voltooid is.
  op de
  5 Druk
  wijzigen

  knop om de functie te

  ❈ Na de installatie wordt de installatiemodus
  (setup) automatisch afgesloten als u meer dan
  60 seconden niet op een van de knoppen drukt.
  ❈ Als u afsluit zonder op de instelknop te drukken,
  wordt de ingevoerde waarde niet bevestigd.
  - Nadat de reservering is ingesteld, verschijnt
  de indicatie 'sleep' (slaaptijd) aan de
  onderkant van het lcd-scherm.
  u de slaaptijdprogrammering hebt
  6 Nadat
  voltooid, schakelt het aircosysteem zichzelf
  op de ingestelde tijdstippen in en uit.

  WAARSCHUWING
  Stel een geschikte tijd in voordat u inslaapt. (Teveel luchtkoeling is niet goed voor uw gezondheid.)
  • Omdat het systeem de gewenste temperatuur automatisch aanpast bij de slaapstand, kan er
  verschil zijn tussen de de ingestelde temperatuur op de afstandbediening en de ingestelde
  temperatuur op het aircosysteem zelf.
  • De slaapreservering werkt als uitschakeltijdprogrammering voor het product waarvan de
  temperatuurinstelling niet door eenheden van 0,5 °C wordt geregeld.

  20 Binnenelement • Page 21

  Gebruiksinstructies

  Programmeren: Vrijedagreservering
  Het systeem stopt automatisch op de door u geprogrammeerde dag.
  op de
  knop.
  1 Druk
  Het systeem schakelt over naar
  de modus voor het instellen van
  reserveringen.
  een paar keer op de
  knop om
  2 Druk
  naar ‘holiday’ (vrije dag) te gaan.

  op de
  knop om
  3 Druk
  naar de datum te gaan die
  u als vrije dag wilt instellen.

  de knoppen
  en
  om een vrije
  4 Gebruik
  dag aan te geven of te annuleren. Wanneer u
  bijvoorbeeld maandag t/m vrijdag als vrije dagen
  programmeert
  - verdwijnt de afkorting van maandag en vrijdag.

  op de
  knop om het
  5 Druk
  programmeren van vrije dagen af te

  Handleiding 21

  NEDERLANDS

  sluiten.
  ❈ Als de geprogrammeerde feestdag
  aanbreekt, stopt het aircosysteem
  automatisch. Nadat u een feestdag
  hebt geprogrammeerd en deze
  programmering nog niet hebt
  geannuleerd, stopt het aircosysteem
  automatisch binnen één uur, ook als u
  het aircosysteem met de hand
  inschakelt. • Page 22

  Onderhoud en service

  Onderhoud en service
  WAARSCHUWING: Schakel voordat onderhoudswerkzaamheden worden
  uitgevoerd altijd de centrale stroomvoorziening naar het aircosysteem uit.

  Rooster, behuizing en
  afstandsbediening
  o Maak het hele systeem voordat
  reinigingswerkzaamheden
  worden uitgevoerd volledig stroomloos. Het systeem mag
  uitsluitend met een droge zachte doek worden gereinigd.
  Gebruik nooit blekende of schurende reinigingsmiddelen.
  OPMERKING Voordat u het binnenelement reinigt, moet het
  hele aircosysteem stroomloos worden
  gemaakt.

  Luchtfilters
  De luchtfilters achter het rooster aan de voorzijde moeten
  eenmaal per veertien dagen – of vaker als het nodig is –
  gecontroleerd en gereinigd worden.

  Luchtuitlaat

  Luchtfilters

  1. Verwijder de luchtfilters
  n Pak het lipje vast en trek dit enigszins naar
  voren om het filter te verwijderen.

  WAARSCHUWING: Raak de
  metalen delen van het binnenelement
  niet aan wanneer het luchtfilter
  vervangen moet worden.
  Dit kan een verwonding veroorzaken.
  2. Verwijder het stof van het luchtfilter met
  een stofzuiger of door het in water te
  wassen.
  n Als het stof vastgekleefd is, was het filter dan
  in een lauwwarm sopje van een neutraal
  wasmiddel.

  Luchtuitlaat

  n Gebruik nooit een van de volgende
  reinigingsmiddelen:
  • Water warmer dan 40 °C.
  Dit kan vervorming en of verkleuring
  veroorzaken.
  • Vluchtige middelen.
  Deze kunnen het oppervlak van de verschillende
  onderdelen van het aircosysteem beschadigen.

  n Om te voorkomen dat het filter vervormt, mag
  het water niet warmer zijn dan 40 °C.
  3. Nadat u het filter in water hebt
  uitgespoeld, laat u het in de schaduw
  door en door drogen.
  n Laat het filter nooit in de volle zon of bij
  een kachel drogen.
  4. Plaats het luchtfilter terug.

  Th

  B en

  22 Binnenelement

  zeen

  i n ner

  S chu

  u r m id • Page 23

  Onderhoud en service

  Doe dit als het aircosysteem langdurig buiten gebruik is.
  Wanneer het systeem langdurig buiten
  gebruik is...

  Wanneer het aircosysteem opnieuw wordt
  gebruikt.

  Laat het aircosysteem met de volgende
  instellingen 2 tot 3 uur draaien.
  • Type bediening: Ventilator ingeschakeld.
  • Hierdoor worden de interne mechanieken
  kurkdroog.
  Schakel de stroomverbreker uit.

  CAUTION
  Schakel de stroomverbreker uit als het
  aircosysteem geruime tijd niet gebruikt wordt.
  Daardoor voorkomt u de opeenhoping van
  stof en brandgevaar.

  Praktische informatie
  De luchtfilters en uw energienota.
  Als de luchtfilters door stof verstopt raken, daalt de
  koelcapaciteit en is 6% van de energie die nodig is om
  het aircosysteem te laten werken weggegooid geld.

  Reinig het luchtfilter en plaats het in
  het binnenelement terug.

  Controleer of de luchtinlaat en de uitlaat van het binnen- en het
  buitenelement niet geblokkeerd zijn.

  Controleer of de aardleiding correct is
  aangesloten.
  Deze kan op de zijkant van het
  binnenelement zijn aangesloten.

  Gebruikstips
  Houd de blinden en gordijnen
  gesloten.

  Dit is slecht voor de
  gezondheid en een verspilling
  van elektrische energie.

  Voorkom direct zonlicht in de
  ruimte wanneer het
  aircosysteem in werking is.

  Zorg ervoor dat de deuren en
  vensters gesloten zijn.

  Reinig de luchtfilters
  regelmatig.

  Laat de deuren en vensters
  zoveel mogelijk gesloten om
  de koele lucht in de ruimte
  vast te houden.

  Vervuilde luchtfilters verminderen
  de luchtdoorstroming en verlagen
  het koelende en ontvochtende
  effect. Reinig de luchtfilters
  minstens eenmaal per veertien
  dagen.

  Houd de temperatuur in de
  ruimte constant.
  Stel de richting van de
  verticale en horizontale
  luchtstromen in om in de
  ruimte een uniforme
  temperatuur te handhaven.
  Ventileer de ruimte zo nu en
  dan.
  Omdat de vensters gesloten
  blijven, is het een goed idee
  ze nu en dan te openen en de
  ruimte te ventileren.

  Handleiding 23

  NEDERLANDS

  Laat de ruimte niet te koud
  worden. • Page 24

  Onderhoud en service

  Voordat u de service belt...

  ?

  Tips voor het oplossen van problemen Spaar tijd en geld!
  Controleer de volgende punten voordat u belt voor een reparatie of service...
  Bel uw dealer als u de storing niet zelf kunt oplossen.

  Het aircosysteem
  werkt niet.

  In de kamer hangt
  een vreemd luchtje.

  Het lijkt of er
  condenswater uit het
  aircosysteem lekt.

  Bij opnieuw opstarten
  duurt het zoʼn drie minuten
  voordat het aircosysteem
  ingeschakeld wordt.

  • Hebt u de timer
  misschien verkeerd
  ingesteld?
  • Is de zekering
  misschien
  doorgeslagen of de
  stroomverbreker
  ingeschakeld?

  • Controleer of dit
  wellicht een
  vochtluchtje van de
  muren, de
  vloerbedekking, de
  meubels of andere
  textielproducten in de
  ruimte is.

  • Condenswater kan
  ontstaan als de
  warme lucht in het
  lokaal door de
  luchtstroom van het
  aircosysteem wordt
  afgekoeld.

  • Dit komt door een
  veiligheidsschakeling
  van het mechanisme.
  • Wacht rustig drie
  minuten en het
  aircosysteem start.

  Het aircosysteem
  koelt of verwarmt
  niet echt.

  Het aircosysteem
  werkt niet echt
  geruisloos.

  U hoort een krakend
  geluid.

  Het display van de
  afstandsbediening is
  wazig of geeft niets
  aan.

  • Is het luchtfilter
  misschien vuil? Zie de
  aanwijzingen voor het
  reinigen van het
  luchtfilter.
  • Het is mogelijk dat de
  ruimte erg warm was
  toen het aircosysteem
  voor het eerst werd
  ingeschakeld. Laat de
  ruimte een tijdje
  afkoelen.
  • Is de temperatuur
  misschien niet goed
  ingesteld?
  • Is de luchtinlaat of de
  luchtuitlaat van het
  binnenelement mogelijk
  geblokkeerd?

  • U hoort een geluid als
  van stromend water.
  - Dit is het geluid van
  het koelmiddel freon
  dat door het
  aircosysteem
  stroomt.
  • U hoort een geluid als
  van perslucht die met
  kracht in de lucht
  stroomt.
  -Dit is het geluid van
  het
  ontvochtingswater
  dat binnen in het
  aircosysteem wordt
  verwerkt.

  • Dit geluid ontstaat door
  het uitzetten en krimpen
  van het frontpaneel e.d.
  als gevolg van de
  temperatuurwisselingen
  in het aircosysteem.

  • Zijn de batterijen
  misschien uitgeput?
  • Hebt u de batterijen
  om (+) en om (-)
  ingelegd?

  Het filterstatuslampje
  brandt.

  • Nadat u het filter hebt
  gereinigd, drukt u gelijktijdig
  gedurende drie seconden op
  de “Timer”-knop en op de (◀)knop van de met een kabel
  aangesloten
  afstandsbediening.

  OPMERKING
  WATERVAST : Het buitenelement van dit aircosysteem is waterbestendig.
  Het binnenelement is niet waterbestendig en mag niet echt nat worden.

  24 Binnenelement • Page 25


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für LG UB18 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von LG UB18 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 3,79 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von LG UB18

LG UB18 Bedienungsanleitung - Englisch - 19 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info