Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/25
Nächste Seite
2 Binnenelement
INHOUD
BELANGRIJKE GEGEVENS
Noteer hier de naam en de nummers van het model en de serie:
Model nr.
Serie nr.
Deze gegevens staan op een label aan de zijkant van
elk apparaat.
Naam van de dealer
Datum van aankoop
n Niet uw ontvangstbewijs en/of de aankoopnota op
deze pagina vast voor het geval u deze in verband
met een aanspraak op garantie moet overleggen.
LEES DEZE HANDLEIDING
ZORGVULDIG DOOR
In deze handleiding vindt u tal van nuttige wenken voor een
correct gebruik en onderhoud van uw airco.
Een beetje aandacht en zorg van uw kant kan u gedurende de
hele levensduur van uw aircosysteem veel tijd en geld besparen.
In het overzicht van tips voor het oplossen van problemen kunt u
in veel gevallen het antwoord op uw vragen vinden.
Lees altijd eerst onze tips voor het oplossen van problemen.
Waarschijnlijk hoeft u dan geen service in te roepen.
LET OP
Bel een erkende servicetechnicus voor een reparatie of
onderhoud van dit apparaat.
Bel een erkende installateur voor het installeren van dit
apparaat.
Het aircosysteem mag zonder toezicht van een
volwassene niet door kinderen en minder valide
personen worden bediend.
• Voorkom dat kinderen met het aircosysteem spelen.
De netvoedingskabel van het aircosysteem mag alleen
met gebruikmaking van originele remplace-onderdelen
door een bevoegde elektromonteur worden vervangen.
De installatiewerkzaamheden mogen uitsluitend door
erkende, vaktechnisch geschoolde monteurs worden
uitgevoerd in overeenstemming met de officiële KEMA-
voorschriften.
Veiligheidsvoorzieningen......3
Voorbereidingen.....................6
Productintroductie.................7
Bedieningsinstructies............8
Onderhoud en service.........22
Voordat u om
service belt ........................24
2

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für LG UB18 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von LG UB18 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 3,79 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info