Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/22
Nächste Seite
1/22
IAN 339806
Hochschrank
L
R
Hochschrank
Montageanleitung
Bathroom cabinet
Assembly instruction
DE
AT
CH
GB
US
MT
IE
Scaffale
Instruzioni per il montaggio
IT
CH
MT
ES
Armario
Las instrucciones de montaje
Estante
Instruções de montagem
PT
Armoire
Instructions de montage
FR
SE
CH
Ντουλάπι
Oδηγίες συναρμολόγησης
GR
CY
Hylla
Monteringsanvisning
SE
Spintelė
Montavimo instrukcija
LT
Kaappi
Asennusohje
FI
Szafka
Instrukcja montażu
PL
Skříňka
Návod k montáži
CZ
Skrinka
Návod na montáž
SK
Szekrény
Összeszerelési útmutató
HU
Kabinet
Monteringsvejledning
DK
Ormar
Upute za montažu
HR
Шкаф
Инструкция за монтаж
BG
Dulăpior
Instrucțiuni de instalare
RO
Шкафчик
Инструкция по сборке
RUS
Kastje
Montagehandleiding
BE
FR
NL
Kast
Montagehandleiding
BE
Orman
Uputstvo za montažu
RS
Omarica
Navodila za montažo
SI
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Forum

Suche zurücksetzen

 • Kann man irgendwo das Zubehör zum Zusammenbauen (Schrauben, Scharniere, Dübel usw.) bestellen. Eingereicht am 3-12-2021 16:29

  Antworten Frage melden

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  L

  R

  Hochschrank
  DE Hochschrank
  Montageanleitung
  AT
  CH
  GB Bathroom cabinet
  Assembly instruction

  US
  MT
  IE

  PL Szafka

  Instrukcja montażu
  IT Scaffale
  Instruzioni per il montaggio

  CH
  MT

  ES Armario
  Las instrucciones de montaje

  PT Estante

  Instruções de montagem

  BE Kastje
  Montagehandleiding
  FR
  NL
  SI

  Omarica
  Navodila za montažo

  FI Kaappi

  Asennusohje

  CZ
  SK

  BE Kast
  Montagehandleiding

  HU

  FR Armoire
  Instructions de montage
  SE
  CH

  DK

  GR Ντουλάπι
  Oδηγίες συναρμολόγησης
  CY

  BG

  SE Hylla

  Monteringsanvisning

  LT Spintelė

  Montavimo instrukcija

  HR

  RO
  RUS

  Skříňka
  Návod k montáži
  Skrinka
  Návod na montáž
  Szekrény
  Összeszerelési útmutató
  Kabinet
  Monteringsvejledning
  Ormar
  Upute za montažu
  Шкаф
  Инструкция за монтаж
  Dulăpior
  Instrucțiuni de instalare
  Шкафчик
  Инструкция по сборке

  RS Orman

  Uputstvo za montažu

  IAN 339806

  1/22 • Page 2

  6
  13
  7
  2 11
  1

  8
  12

  9
  4

  14
  8

  3

  7

  5

  2/22

  12

  10 • Page 3

  0
  1
  2

  Sie benötigen:
  You need:
  Potrzebne są:
  Vi servono:
  Necesita:
  Necessita:
  Benodigdheden:
  Potřebujete:
  Vous avez besoin de:
  Χρειάζονται τα εξής:
  Behövs:

  Reikalinga:
  Tarvitset:
  Nutno mít:
  Potrebné sú:
  Szükséges:
  Du behøver:
  Trebate:
  Необходими са:
  Aveți nevoie de:
  Необходимы:
  Potrebni su:

  3
  Beschläge / Fittings / Okucia / Raccordi / Herrajes / Ferragens / Beslag / Kovanie / Quincaillerie / Προσαρτήματα επίπλων / Rördelar
  / Furnitūra / Helat / Kování / Kovania / Vasalatok / Beslag / Oprema / Обков / Fitinguri / Оковки / Okovi

  4

  Ø8,0x32

  Ø8,0x50

  24 x K1
  5

  L150

  Ø7,5x45

  4 x K2
  Ø8/Ø10x20

  6

  1 x TM

  Ø15x12

  22 x T1
  Ø5

  Ø15x5

  Ø20

  7

  4 x S1T

  12 x TR

  8
  9

  3/22

  22 x M1

  4 x ZW
  Ø8,0x40

  14 x ZMN

  1 x W16
  Ø3,5x16

  4 x PR
  8 x B1

  2 x O1

  Ø4,5x16

  8 x W1
  Ø5,0x35

  1 x K7

  1 x W22 • Page 4

  Teile / Article / Części / Accessori / Piezas / Peças / Onderdelen / Diely / Éléments / Εξαρτήματα / Delar / Dalys
  / Osat / Díly / Časti / Alkatrészek / Dele / Dijelovi / Части / Piese / Части / Delovi

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  4/22

  7

  x2 • Page 5

  8

  9

  x2

  10

  12

  x2

  12

  x2

  11

  2,5

  13

  14
  2,5

  5/22 • Page 6

  DE
  AT
  CH

  GB
  US
  MT
  IE
  PL

  IT
  CH
  MT

  ES

  Sicherheitshinweis:
  Achtung: Die Montage muss exakt nach den Anweisungen des Herstellers erfolgen - anderenfalls kann
  eine fehlerhafte Montage zu einem Sicherheitsrisiko führen. Bei mangelhafter Montage besteht Gefahr für
  die Sicherheit. Aufbau durch fachkundiges Personal empfohlen!
  Pflegehinweis:
  Bitte nur mit einem Staubtuch oder einem feuchten Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel
  verwenden!
  Bestimmungsgemäße Verwendung:
  Produkt nutzbar für den privaten Wohnbereich.
  Safety instructions:
  Warning: Please follow directly the manufacturer assembly instruction. Deficient assembly causes safety
  risks. Deficient assembly causes safety risks. Assembling by qualified personnel is recommended.
  Care instructions: Please do only clean with a duster or a damp cloth. Do not use any scouring agents!
  Intended use: The appliance is intended for household use
  Uwaga o zagrożeniach :
  Uwaga: Montaż należy przeprowadzić dokładnie według wytycznych producenta, w innym przypadku
  może to prowadzić do naruszenia bezpieczeństwa. Przy wadliwym montażu istnieje zagrożenie dla
  bezpieczeństwa. Wykonanie prac montażowych należy zlecić specjaliście!
  Uwaga o pielęgnacji: Czyścić tylko przy pomocy suchej lub wilgotnej ściereczki. Nie stosować środków do
  szorowania!
  Określony zakres zastosowania: Produkt przeznaczony do użytku w mieszkaniu.
  Nota sui pericoli:
  Attenzione: L'installazione deve essere effettuata esattamente secondo le direttive del fabbricante,
  altrimenti può condurre a violazione di sicurezza. Il montaggio scorretto può essere pericoloso.
  Consigliato di affidare l`assemblaggio ad uno specialista!
  Nota sulla pulizia del mobile: Pulire con un panno asciutto o leggermente umido. Non usare detergenti abrasivi!
  Campo d`uso definito: Prodotto destinato ad usare all`interno dell`abitazione.
  Aviso de seguridad :
  Atención: Se debe realizar el montaje según las instrucciones del fabricante. De lo contrario, existe un
  riesgo para la seguridad. En caso de montaje incorrecto, existe peligro para la seguridad. ¡Se recomienda
  recurrir a un personal profesional especializado para efectuar el montaje!
  Aviso de cuidado: Limpiar sólo con un trapo seco o húmedo. ¡No utilizar productos de limpieza abrasivos!

  PT

  BE
  FR
  NL

  Ámbito de aplicación: El producto es utilizable para el área de vivienda privada.
  Aviso de segurança:
  Atenção: Efectuar a montagem segundo as orientações detalhadas do fabricante, caso contrário existe
  perigo de violação de segurança. A montagem incorreta pode comprometer a segurança. Recomenda-se
  recorrer a um profissional para efetuar a montagem!
  Nota de cuidados: Limpar apenas com um pano seco ou humedecido. Não usar produtos abrasivos!
  Âmbito de utilização: O produto destina-se a ser utilizado em interiores residenciais.
  Waarschuwing voor gevaren:
  Pas op: De montage moet zeer nauwkeurig in overeenstemming met de instructies van de fabrikant
  uitgevoerd worden, anders bestaat er gevaar voor de veiligheid. Bij foutieve montage treden
  veiligheidsrisico's op. Montagewerkzaamheden dienen te worden opgedragen aan een specialist!
  Opmerking m.b.t. onderhoud:
  Alleen schoonmaken met een droog of vochtig doekje. Geen schuurmiddelen gebruiken!
  Toepassingsgebied:
  Product bedoeld voor thuisgebruik.

  SI

  Varnostno opozorilo:
  Pozor: Pri pomanjkljivi montaži je ogrožena varnost. Priporočljiva montaža s strani usposobljenega
  osebja.
  Navodilo za vzdrževanje: Čistite, prosimo, le s krpo za prah ali z vla no krpo.Ne uporabljajte nobenih grobih čistil!
  Uporaba po navodilu: Produkt uporaben za zasebne bivanjske prostore.

  FR
  CH

  Avertissement:
  Attention: Le montage doit être effectué strictement selon les instructions du producteur. Au cas
  contraire, votre sécurité peut être mise en danger. Un assemblage incorrect entraîne des risques. Faites
  appel à un spécialiste en montage de meubles!
  Note d'entretien: Ne nettoyer qu'avec un chiffon sec ou humide. Ne pas utiliser de produits abrasifs!
  Destination du produit: Produit destiné à l'usage à l'intérieur.
  Pour plus d'informations sur la garantie et le service après-vente, voir page 21.

  6/22 • Page 7

  GR
  CY

  Προειδοποίηση περί κινδύνων:
  Προσοχή: Η συναρμολόγηση πρέπει να διεξαχθεί με λεπτομέρεια σύμφωνα με τις συστάσεις του
  κατασκευαστή, σε άλλη περίπτωση αυτό μπορεί να οδηγήσει σε παραβίαση της ασφάλειας. Κατά λάθος
  συναρμολόγηση υπάρχει κίνδυνος ασφαλείας. Πρέπει να αναθέσετε συναρμολόγηση σε έναν ειδικό
  τεχνικό!
  Παρατηρήσεις σχετικά με περιποίηση: Καθαρίστε με χρήση μόνο το υγραμένο ύφασμα. Μην χρησιμοποιήσετε
  τα μέσα τριβής και βουρτσαρίσματος!
  Περιορισμένο πεδίο εφαρμογής: Το προϊόν προορίζεται για οικιακή χρήση.

  SE

  Varning för faror:
  Varning: Montering ska ske exakt enligt tillverkarens anvisningar, i annat fall kan säkerheten äventyras.
  Vid felaktig montering uppstår risk för faror. Monteringen bör överlåtas till en expert!
  Anvisning om vård: Ska endast rengöras med en torr eller fuktig trasa. Får ej rengöras med hjälp av
  skur-poleringsmedel.
  Angivet tllämpningsområde: Produkten ska brukas inomhus.
  Įspėjimas apie pavojus:
  Dėmesio: Montavimas turi būti atliekamas tiksliai pagal gamintojo nurodymus, priešingu atveju kyla
  pavojus saugumui. Prie neatitinkamo sumontavimo kyla grėsmė saugumui. Montavimo darbus turi atlikti
  specialistas!
  Įspėjimas dėl priežiūros: Valyti tik su sausu arba drėgnu skudurėliu. Nenaudoti abrazyvinių priemonių!
  Apibrėžta panaudojimo sritis: Produktas skirtas naudoti gyvenamuosiuose butuose.
  Turvallisuusohje:
  Huomio: Asennus on tehtävä täsmälleen valmistajan ohjeiden mukaan, muussa tapauksessa turvallisuus
  voi vaarantua. Jos asennus tehdään huolimattomasti tai väärin, siitä saattaa aiheutua vaaroja.
  Suosittelemme ammattilaisten käyttöä asennustöihin!
  Hoito-ohje: Puhdista ainoastaan pölypyyhkeellä tai kostealla liinalla. Älä käytä hankaavia puhdistusaineita!
  Tarkoitettu käyttö: Tuote on tarkoitettu käytettäväksi yksityiskodeissa.
  Bezpečnostní pokyn:
  Upozornění: Montáž provádějte přesně podle pokynů výrobce, jinak by to mohlo vést k narušení
  bezpečnosti. Při nesprávné montáži vzniká nebezpečí úrazu. Provedení montážních prací svěřte
  odborníkovi!
  Poznámka k ošetřování: Čistěte pouze suchým nebo vlhkým hadříkem. Nepoužívejte abrazivní prostředky!
  Určená doba použití: Výrobek je určen pro používání v bytě.
  Poznámka o rizikách:
  Pozor: Inštalácia by mala byť vykonaná presne v súlade s pokynmi výrobcu, inak by mohlo dôjsť k
  narušeniu bezpečnosti. Pri chybných inštaláciách hrozí riziko nebezpečenstva. Vykonávanie montážnych
  prác je nevyhnutné ponechať na odborníkov!

  LT

  FI

  CZ

  SK

  HU

  DK

  HR

  Poznámka k správnemu užívaniu: Čistite len suchou alebo vlhkou handričkou. Nepoužívajte drsné čistiace
  prostriedky!
  Definovaný rozsah využitia: Výrobok je určený na používanie v byte.
  Veszélyekre vonatkozó felhívás:
  Figyelem: A szerelést pontosan a gyártó iránymutatásainak megfelelően kell elvégezni, ellenkező esetben
  az a biztonság megsértéséhez vezethet. A nem megfelelő összeszerelés balesetveszéllyel járhat Az
  összeszerelési tevékenységeket szakember végezze!
  Karbantartásra vonatkozó felhívás: Csak száraz vagy nedves ronggyal tisztítsa. Ne használjon súrolószereket!
  Meghatározott alkalmazási kör: A termék beltérben használandó.
  ADVARSEL:
  OBS!: Installationen skal udføres omhyggeligt i henhold til producentens anvisninger, ellers kan det føre
  til brud på sikkerheden. En ukorrekt montering medfører fare for sikkerheden.
  Monteringsarbejdet skal udføres af en faglært montør!
  Plejeanvisninger: Må kun rengøres med en tør eller fugtig klud. Det er ikke tilladt at anvende rengøringsmidler!
  Anvendelsesområde: Produktet er beregnet til indendørs brug.
  Napomena o rizicima:
  Upozorenje: Montažu treba provoditi točno prema uputama proizvođača, jer u protivnom može doći do
  narušavanja sigurnosti. Obratite pažnju na pogrešne instalacije, postoji sigurnosni rizik. Izvršenje
  montaže treba naručiti stručnjaku!
  Napomena o njezi: Čistiti samo suhom ili vlažnom krpom. Ne koristite sredstva za ribanje!
  Definirani opseg primjene: Proizvod namijenjen za uporabu u stanu.

  7/22 • Page 8

  BG

  Забележка относно опасностите:
  Внимание: Монтажът трябва да се извърши точно съгласно указанията на производителя, в
  противен случай това може да доведе до нарушение на безопасността. При неправилен монтаж
  съществува риск за безопасността. Монтажните дейности трябва да се възложат на специалист!
  Забележка относно поддръжката: Да се почиства само със суха или влажна кърпа. Да не се използват
  абразивни препарати!
  Определен обхват на използване: Продуктът е предназначен за използване в жилищна среда.

  RO

  Notă cu privire la riscurile:
  Notă : Montajul se va efectua exact după indicațiile producătorului, în caz contrar securitatea poate fi
  încălcată. la instalarea defectuoasă, există un risc de securitate. Executarea lucrărilor de montaj trebuie fi
  comandatǎ la specialist!
  Notă privind îngrijirea: Curățați numai cu o cârpă uscată sau umedă. Nu folosiți agenți de curățat! Definit
  domeniul de aplicare: Produsul este destinat utilizării în apartament.

  RUS

  Примечание по опасности:
  Внимание: Cборку следует производить точно в соответствии с указаниями производителя, в
  противном случае это может привести к нарушению безопасности. При порочной сборке
  существует опасность для безопасности. Выполнение сборочных работ следует поручить
  специалисту!
  Примечание по техуходу: Чистить только сухой или влажной тряпкой. Не использовать средств для
  шуровки!
  Рекомендуемая сфера применения: Продукт предназначен для домашнехозяйственного использования.

  RS

  Upozorenje o opasnostima:
  Opomena: Instalacija treba da se vrši tačno prema uputstvima proizvođača, u suprotnom ovo može
  dovesti do povrede bezbednosti. Postoji bezbednosna pretnja zbog pogrešne montaže. Izvođenje
  montažnih radova mora vršiti kvalifikovano osoblje!
  Napomena o nezi: Čistite samo suvom ili vlažnom krpom. Ne koristite sredstva za ribanje!
  Definisan obim upotrebe: Proizvod je namenjen za upotrebu u stanu.
  Uvozi i stavlja u promet:
  Lidl Srbija KD
  Prva južna radna 3,
  22330 Nova Pazova,
  Republika Srbija
  Tel. 0800-300-199,
  E-mail: kontakt@lidl.rs
  RS Kako izjaviti reklamaciju?
  Molimo Vas:
  ·
  da pozovete korisnički servis: 0800-300-199
  ·
  pošaljete e-mail na: kontakt@lidl.rs
  ·
  posetite najbližu Lidl prodavnicu.
  Da bismo osigurali najbržu asistenciju, molimo da sačuvate fiskalni račun ili drugi dokaz o kupovini (kopiju
  računa, slipa, i sl) i date ga na uvid prilikom izjavljivanja reklamacije.

  Lidl i proizvođač nisu u mogućnosti da garantuju obezbeđivanje servisiranja i dostupnost rezervnih delova
  nakon isteka garantog perioda/ perioda saobraznosti. Ukoliko za tim bude potrebe, putem naše Službe za
  potrošače možete proveriti dostupnost rezervnih delova i opcije za popravku. Hvala na razumevanju.

  8/22 • Page 9

  A1

  Ø7,5x45

  4 x PR

  Ø15x12

  Ø15x5

  16 x T1

  Ø8/Ø10x20

  6 x M1

  4 x S1T

  2 x O1
  Ø5

  8 x B1

  !
  ZW
  PR

  L
  M1

  T1

  M1

  T1

  1
  2

  B1
  T1

  1

  B1
  T1

  PR

  PR

  4
  3

  M1

  T1

  O1

  M1

  T1
  B1
  T1

  2

  B1
  T1

  T1

  !

  M1

  S1T
  T1

  B1
  PR

  B1

  S1T

  T1
  T1

  3

  PR

  M1

  S1T

  T1
  T1
  B1
  O1

  S1T
  B1

  T1
  T1

  4

  M1

  T1

  9/22 • Page 10

  A2

  Ø7,5x45

  4 x PR

  Ø15x12

  Ø15x5

  16 x T1

  6 x M1

  Ø8/Ø10x20

  4 x S1T

  2 x O1
  Ø5

  8 x B1

  !
  ZW
  PR

  R
  M1

  T1
  1

  M1

  T1

  2

  B1
  T1

  1

  B1

  O1

  T1

  3

  M1

  T1
  4

  PR

  M1

  T1

  B1
  T1

  PR

  2

  B1

  T1
  S1T

  T1

  !

  T1

  M1
  B1

  S1T
  B1

  3

  T1
  T1

  O1

  M1

  T1
  PR

  S1T

  T1

  B1

  S1T
  B1

  T1

  PR
  T1

  4

  M1

  T1

  10/22 • Page 11

  B

  Ø8,0x32

  Ø7,5x45

  24 x K1

  M1
  M1
  M1

  K1

  6 x T1

  16 x M1

  K1

  M1

  5

  Ø15x12

  K1
  M1 K1
  M1

  M1
  K1

  M1

  K1

  !

  K1

  6

  M1
  K1

  M1 K1
  M1
  M1
  M1

  K1

  8

  K1
  T1

  x2

  K1

  T1

  T1
  T1

  9

  K1

  T1

  K1

  12B

  T1

  K1

  x2
  K1

  !

  12A

  12B

  x2

  12C

  12D

  x2
  11/22

  9 • Page 12

  C

  Ø20

  8 x ZMN

  1
  ZMN

  ZMN
  ZMN

  6
  ZMN
  ZMN

  ZMN

  12B
  ZMN

  8

  ZMN

  2

  D
  1

  2

  13

  12/22 • Page 13

  E
  3

  8
  12B

  5
  4

  F
  14
  3

  4

  13/22 • Page 14

  G

  Ø8,0x50

  Ø20

  4 x K2

  2

  1
  K2
  K2

  K2
  K2

  ZMN
  ZMN
  ZMN ZMN

  9

  9

  ZMN
  ZMN

  3

  3

  4

  4

  14/22

  6 x ZMN • Page 15

  H
  12 x TR

  XX=YY≡90°

  90°

  TR

  TR

  TR

  13

  TR
  TR

  TR
  TR
  TR

  YY

  TR

  XX

  TR

  14
  160

  255

  255

  TR

  141

  304

  304

  141

  TR

  TR

  15/22 • Page 16

  I

  L150

  Ø4,5x16

  1 x TM

  Ø5,0x35

  1 x W16

  Ø8,0x40

  1 x W22

  159
  Ø8
  TM

  K7
  W22

  TM

  1768

  W16

  16/22

  1 x K7 • Page 17

  DE
  AT
  CH

  Wandmontage:
  WARNHINWEIS: Um ein Umkippen zu verhindern, ist dieses Produkt mit dem mitgelieferten Schrankaufhänger zu
  verwenden. Bei Verbindungsmittel für die Wandbefestigung ist das Trägermaterial auf
  Eignung zu prüfen.

  GB
  US
  MT
  IE

  Wall fixing:
  ANTI-TOPPLE WARNING:
  This product has to be permanently fixed to the wall with the bracket(s) included, to avoid fatal injury in case it
  topples over. In case of connective devices for the wall mounting, the supporting material must be checked for
  suitability.

  PL

  Sposób montażu do ściany:
  UWAGA: W celu uniknięcia przewrócenia, należy zastosować wskazane mocowanie do ściany. W przypadku
  użycia środków złącznych do mocowania do ściany należy sprawdzić zdatność materiału nośnego.

  IT
  CH
  MT

  Fissaggio su parete:
  ATTENZIONE: Per evitare il ribaltamento, si dovrebbe usare l'indicato montaggio a parete. Nel caso di fissaggio
  su parete con i raccordi si consiglia di verificare l`idoneità del materiale di supporto.

  ES

  Montaje en pared:
  ATENCIÓN: Para evitar un posible vuelco del mueble, es necesario fijarlo a la pared. Al emplear material de
  unión para la fijación a las paredes, debe comprobarse la idoneidad del material de soporte.

  PT

  Modo de fixação na parede:
  ATENÇÃO: Para evitar a queda do móvel, use meios de fixação a parede indicados. Em caso de utilização de
  material de fixação na parede, verificar a adequação do material de suporte.

  BE
  FR
  NL

  Montage aan de muur:
  ATTENTIE: Om het gevaar van het omvallen te vermijden, gebruik alleen een aangewezen wandbevestiging. In
  geval van het gebruik van verbindingsmiddelen voor vastzetting aan de muur de geschiktheid van het
  draagmateriaal controleren.

  SI

  Pritrditev na steno:
  OPOZORILO: Ta izdelek je treba trajno pritrditi na steno z vključenim nosilcem, da se izognete smrtnim
  poškodbam preliv. Pri priključnih napravah za pritrditev na steno je treba preveriti, ali je potreben podporni
  material primernost.

  BE

  Wandmontage:
  LET OP: Om een val te voorkomen dient men de aangegeven bevestigen tegen muur te gebruiken. Bij
  verbindingsmiddelen voor de wandbevestiging moet de geschiktheid van het dragermateriaal worden
  gecontroleerd.

  FR
  SE
  CH

  Montage mural:
  ATTENTION: Afin d'éviter la chute, la fixation au mur recommandée doit être appliquée. En cas d'utilisation de
  pièces de jonction pour la fixation au mur, il faut vérifier l'aptitude du matériel de support.

  GR
  CY

  Τρόπος συναρμολόγησης στον τοίχο:
  ΠΡΟΣΟΧΗ: Με σκοπό την αποφυγή του πεσίματος, πρέπει να εφαρμοστεί η τοποθέτηση στον τοίχοπου
  υποδεικνύεται. Σε περίπτωση που χρησιμοποιήσετε μέσα σύνδεσης με σκοπό τη συναρμολόγηση στον τοίχο
  πρέπει να ελέγξετε ικανότητα του φέροντος υλικού.

  SE

  Montering mot en vägg:
  OBSERVERA: För att undvika vältning använd rekommenderad vägginfästning. Vid användning av fästelement
  för att fästa på väggen, kontrolera lämpligheten hos bärarmaterialet.

  LT

  Būdas primontuoti prie sienos:
  DĖMESIO: Naudoti nurodytą tvirtinimą prie sienos, kad baldas neapvirstų. Jei montavimui prie sienos bus
  naudojamos dalys esančios rinkinyje, reikia patikrinti laikančiosios medžiagos tinkamumą.

  17/22 • Page 18

  FI

  Seinäasennus:
  VAROITUS: Kaatumisen estämiseksi kiinnitetävä seinään asiamukaisilla kiinnittimillä. Jos seinään
  kiinnittämisessä käytetään kiinnitysosia, on ensin selvitettävä, onko seinämateriaali kiinnitykseen sopiva.

  CZ

  Způsob montáže na stěnu:
  UPOZORNĚNÍ: Aby se zabránilo převrácení, použijte uvedené připevnění ke zdi. Pokud budete používat
  spojovací prvky pro připevnění na stěnu, zkontrolujte únosnost podkladu.

  SK

  Spôsob montáže na stenu:
  UPOZORNIENIE: Aby sa predišlo pádu, je nevyhnutné použiť určené upevnenie do steny. V prípade použitia
  spojovacích materiálov na upevnenie na stenu je potrebné skontrolovať vhodnosť nosného materiálu.

  HU

  Falhoz rögzítés módja:
  HU FIGYELEM: A felborulás megelőzése érdekében a terméket a falhoz kell erősíteni a bemutatott módon.
  Amennyiben rögzítő eszközöket használ a falra szerelés során, úgy le kell ellenőrizni a hordozóanyag
  alkalmasságát.

  DK

  Fastgørelse til væggen:
  OBS: For at undgå væltning, brug egnet vægmontering. Anvendes der fastgørelseselementer mhp. fastgørelse til
  væggen, kontrollér bærematerialets egnethed”

  HR

  Montaža na zid:
  NAPOMENA: Kako bi se izbjeglo prevrtanje, treba primjenjivati naznačeno montiranje na zid. U slučaju korištenja
  sredstava za kačenje na zid, provjerite snagu nosača materijala.

  BG

  Начин на монтаж към стената:
  ВНИМАНИЕ: C цел избягване на преобръщането е необходимо да се приложи посоченият прикрепващ
  елемент към стената. В случай на използване на съединителни елементи за монтаж към стената, трябва
  да проверите, дали носещият материал е подходящ.

  RO

  Montarea pe perete:
  ATENȚIE: Pentru a evita răsturnare, se va aplica fixarea la perete indicată. În cazul utilizării de mijloace de
  cuplare pentru atașarea la perete trebuie verificat caracterul adecvat al materialului purtător.

  RUS

  RS

  Способ прикрепления к стене:
  ПРИМЕЧАНИЕ: Во избежание опрокидывания следует использовать рекомендованное крепление к стене.
  При использовании соединительных элементов для прикрепления к стене необходимо проверить
  пригодность несущего материала.
  Postupak za montiranje za zid:
  NAPOMENA: U cilju izbegavanja prevrtanja, treba primeniti indikovanu zidnu montažu. U slučaju korišćenja
  pričvršćivača za montiranje na zid, proverite podobnost nosečeg materijala.

  18/22 • Page 19

  J

  Ø3,5x16

  4 x ZW

  W1

  W1

  ZW
  W1

  W1

  8 x W1

  W1

  10

  W1
  W1

  ZW

  W1

  11

  ZW

  ZW

  K

  !
  7

  R

  11

  11

  10

  7
  10

  19/22 • Page 20

  L

  C
  C

  C

  C

  C

  C

  C

  B

  B

  B

  A

  A

  A
  A

  20/22 • Page 21

  FR Indications concernant la garantie et le service après-vente
  Le produit a été fabriqué avec le plus grand soin et sous un contrôle permanent. Vous avez sur ce produit une
  garantie de trois ans ŕ partir de la date d'achat. Conservez le ticket de caisse. La garantie est uniquement valable pour
  les défauts de matériaux et de fabrication, elle perd sa validité en cas de maniement incorrect ou non conforme. Vos
  droits légaux, tout particuličrement les droits relatifs ŕ la garantie, ne sont pas limitées par cette garantie.
  Article L217-16 du Code de la consommation
  Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de
  l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période
  d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court
  à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si
  cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.
  Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien et
  des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles L217-4 à L217-13 du Code de la consommation et
  aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.
  Article L217-4 du Code de la consommation
  Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
  Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de
  l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
  Article L217-5 du Code de la consommation
  Le bien est conforme au contrat :
  1° S´il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
  - s'il correspond à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur
  sous forme d'échantillon ou de modèle ;
  - s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le
  vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
  2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage
  spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
  Article L217-12 du Code de la consommation
  L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.
  Article 1641 du Code civil
  Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage
  auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné
  qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
  Article 1648 1er alinéa du Code civil
  L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la
  découverte du vice.

  Ce produit est recyclable. Il est soumis ŕ la responsabilité
  élargie du fabricant et est collecté séparément.

  21/22 • Page 22

  MEBLOMASTER
  Furniture Factory
  Poland, 07-100 Węgrów
  Zelce I 3a
  @ reklamacje@meblomaster.pl
  ( +48 (25) 740 26 21
  R

  IAN 339806

  22/22


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Livarno IAN 343408 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Livarno IAN 343408 in der Sprache / Sprachen: Alle Sprachen als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,68 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info