Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/70
Nächste Seite
233–32122.011
Gebruiksaanwijzing
DVD
Centros 1102
Centros 1172
32122 DVD Rec_Buch_NL.indb 1 32122 DVD Rec_Buch_NL.indb 1 26.04.2005 11:07:5026.04.2005 11:07:50
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Gebruiksaanwijzing
  DVD
  Centros 1102

  233–32122.011

  Centros 1172

  32122 DVD Rec_Buch_NL.indb 1

  26.04.2005 11:07:50 • Page 2

  Inhoud

  Bediening met DVD en Video-CD
  Weergeven van een DVD of Video-CD (VCD, SVCD)
  Algemene functies

  30
  30
  30

  Afstandsbediening RC3 – DVD-modus

  3

  Audio-CD- en MP3-modus

  35

  Vooraanzicht Centros

  4

  Geprogrammeerde weergave met Audio-CD en MP3

  37

  Achteraanzicht Centros & display

  5

  Fotodiskmodus

  38

  Hartelijk welkom

  6

  Audio/Foto Card-Reader-modus

  39

  Wij danken u
  Accessoires
  Installatie
  Afvalverwijdering
  Reinigen
  Veiligheidsvoorschriften
  Voordelen van aansluiting op een Loewe tv-toestel

  Basisinformatie
  Opneembare disks
  Afspeelbare disks
  Termen i.v.m. disks
  Soorten video-CD’s
  Symbolen
  DVD-R- en DVD-RW disks
  DVD-R en DVD-RW-disks
  DVD+R en DVD+RW-disks
  DVD-opnamen
  Eerste ingebruikneming van de afstandsbediening
  Resetten van de DVD-recorder

  Eerste ingebruikneming
  Transport van het toestel
  Opmerkingen in verband met disks
  Aansluiten - Algemeen
  Aansluiten op de antenne
  Aansluiten op het tv-toestel
  Aansluiten van Set-Top Box / Satellietontvanger
  Aansluiten van een externe decoder-box
  Aansluiten op het versterker
  Aansluiten van audio/video-accessoires (A/V)
  Aansluiten van een digitale camcorder
  Standaardinstellingen
  Digital Link activeren
  Het menu Algemeen
  Het menu Taal
  Het menu Geluid
  Het menu Blokkeren
  Het menu Opname
  Het menu Disk
  Andere beeldschermmenu‘s

  6
  6
  6
  6
  7
  7
  7

  8
  8
  8
  9
  9
  9
  9
  10
  10
  10
  12
  12

  12
  13
  13
  13
  13
  14
  14
  15
  15
  16
  16
  16
  17
  17
  21
  22
  23
  24
  25
  27

  Overzicht
  Audio/Foto Card-Reader-functies van de afstandsbediening RC3
  Fotomodus
  MP3-modus

  Opnamen maken - de eerste stappen
  Manuele opname

  Timeropname

  39
  40
  41
  42

  43
  43

  44

  Timeropnamen met ShowView®-systeem

  45

  Opnemen van externe bronnen

  46

  Titel- en hoofdstukkenoverzicht (VR)

  48

  Het menu Titeloverzicht-Origineel VR
  Het menu Hoofdstukkenoverzicht-Origineel VR
  Het menu Titeloverzicht-Playlists VR
  Het menu Hoofdstukkenoverzicht-Playlists VR
  Het menu TiteloverzichtVideo

  Titel- en hoofdstukkenoverzicht (video)
  Het menu Titeloverzicht Video +RW
  Het menu Titeloverzicht Video +R

  48
  48
  49
  49
  50

  50
  51
  52

  Titel en hoofdstuk bewerken

  53

  Wat te doen als ...

  59

  Technische gegevens

  61

  Bediening van bijkomende apparaten met RC3

  62

  RC3 Codeliste

  63

  Taalcodelijst

  68

  Landcodelijst

  69

  Serviceadressen

  70

  -2

  32122 DVD Rec_Buch_NL.indb 2

  26.04.2005 11:07:57 • Page 3

  Afstandsbediening RC3 – DVD-modus

  DVD

  schakelaar voor de
  bediening van
  tv, VCR, dvd of SetTopBox

  TV

  STB

  VCR

  inschakelen/op standby
  zetten
  menubalk aan,
  hoofdstukselectie actief
  herhalen

  geluid uit/aan
  -Set

  markeringsteken plaatsen /
  in het lijst: markeren van een titel/hoofdstuk

  -List
  REC-MENU

  selectie camerapositie

  RADIO

  menu "Timeropname" /
  menu "Timeropnamelijst" aan

  AV-selectie (AV1-AV4, DV, TV)

  abc

  def

  ghi

  jkl

  mno

  pqrs

  tuv

  wxyz

  AV

  PIP

  DVD-AV

  EPG

  menu aan/uit
  gebruikersinterface van de ingevoerde DVD aan /
  in het menu: omschakelen originele lijst / afspeellijsten

  beeld-in-beeld (PIP) aan/uit
  menu sluiten

  M

  statusvenster / menubalk aan/uit
  volgende hoofdstuk /
  in stop modus (menu uit): volgende zender

  V–/V+ geluid zachter/harder
  OK

  V–

  V+

  in het menu: selecteren / instellen
  P–

  ShowView-menu aan
  Druk kort tijdens de weergave:
  begin hoofdstuk /vorige hoofdstuk
  Druk kort tijdens de pauze: slow motion achteruit
  Druk lang tijdens de weergave: zoeken achteruit
  opname
  weergave

  in het menu: cijfers invoeren /
  in stop modus (menu uit): zender kiezen (TV)

  C-

  S
  DI

  P+

  toevoegen van een hoofdstukmarkering

  zoom

  C-

  RD

  SE

  CA

  T
  SV

  TITLE

  statusvenster (TV, DVD-RW) /
  in het menu: menukeuze bevestigen
  begin hoofstuk / vorige hoofdstuk /
  in stop modus (menu uit): vorige zender
  Audio/Foto Card Reader-modus aan/uit
  nieuwe overzichtsafbeelding /
  omschakelen MP3-modus/fotomodus
  Druk kort tijdens de weergave: volgende hoofdstuk
  Druk kort tijdens de pauze: slow motion vooruit
  Druk lang tijdens de weergave: zoeken vooruit
  stop

  pauze /beeld voor beeld

  -3

  32122 DVD Rec_Buch_NL.indb 3

  26.04.2005 11:07:57 • Page 4

  Vooraanzicht Centros
  Inschakelen
  In Standby schakelen

  Disklade

  Display

  Frontpaneel
  (gesloten)

  Disklade
  openen / sluiten

  Ingang 4 /
  S-Video IN

  kort: begin hoofdstuk Stop
  / vorige hoofdstuk /
  lang; Zoeken achterwaarts

  DV IN

  DVD

  -R W

  ST

  Weergave

  kort: Volgende hoofdstuk
  lang: zoeken vooruit

  SQ

  AUDIO/PHOTO
  CARD READER

  VIDEO IN 4 /
  AUDIO IN 4 L/R

  Frontpaneel
  (geopened)

  Opname

  Pauze /
  Audio/Videobeeld voor Cardreader
  beeld
  SD / MMC / MSformaat

  -4

  32122 DVD Rec_Buch_NL.indb 4

  26.04.2005 11:07:57 • Page 5

  Achteraanzicht Centros & display
  EURO AV 2 DECODER
  DIDITAL OUT
  SCART-aansluiting van een
  Digitale, coaxiale audioexterne bron (decoder, Set-Top Box, uitgang
  videorecorder, enz.).*

  AERIAL
  Antenneaansluiting

  RF. OUT
  Verderleiding
  van het antennesignaal
  naar de tv

  EURO AV 1 AUDIO/
  VIDEO
  SCART-aansluiting
  voor tv-toestel

  COMPONENT VIDEO VIDEO OUT/AUDIO OUT
  OUT (Y Pb Pr)
  (L/R)
  Aansluiting van een tv met Aansluiting van een tv met
  Component Video-ingan- Video / Audiogen (Cinch). *
  ingangen (Cinch).

  VIDEO OUTPUT-schakelaar
  RGB-stand: EURO AV1-bus levert RGB-signaal en
  COMPONENT VIDEO OUT-bus levert geen signaal
  COMPONENT-stand: COMPONENT VIDEO OUT-bus levert
  RGB-signaal en EURO AV1-bus levert geen signaal
  * Hier moet op de stand van de schakelaar worden gelet.

  VIDEO IN 3/AUDIO IN 3 (L/R)
  Aansluiting van een externe bron
  (audiosysteem, tv/monitor, videorecorder, camcorder, enz.) met
  video / audio-ingangen (Cinch).

  Netsnoer

  OPTICAL
  S-VIDEO OUT
  Digitale, optisch audio- Aansluiting van een tv
  uitgang
  met S-Video-ingang.

  Let op: Raak de inwendig pennen van de aansluitbussen op de achterkant van de behuizing niet aan. Eventueel optredende elektrostatische ladingen kunnen het
  toestel ernstig beschadigen.
  TITLE Geeft het
  huidige titelnummer
  weer.

  TRK Geeft het
  huidige tracknummer
  weer.

  DVD A + - R W
  A
  S VCD

  TITLE

  TV

  CHP Geeft het huidige BIL Geeft aan dat er een TWEETALIGE
  hoofdstuknummer weer. uitzending wordt ontvangen.

  TRK

  CHP

  BIL

  ST

  HQ, SQ, LQ, EQ
  Geeft de opnamemodus
  weer.

  HQ SQ LQ EQ

  REC

  -RW

  Disktype
  Geeft het type van de
  geladen disk weer.

  Tekenindicatoren
  ST Geeft de ontvangst
  Tijd, totale speelduur, verstreken tijd, titelnummer, hoofd- van een stereo-uitzending aan.
  stuk/tracknummer, kanaal, enz.

  Geeft aan of er een timeropname
  geprogrammeerd is en/of er een
  timeropname actief is.

  REC Geeft aan dat de
  opnamemodus actief is.

  5-

  32122 DVD Rec_Buch_NL.indb 5

  26.04.2005 11:07:58 • Page 6

  Hartelijk welkom
  Wij danken u

  Met de afstandsbediening kunt u vier toestellen
  bedienen: deze DVD-recorder, een Loewe-tv-toestel, een Loewe-videorecorder en een Set-Top Box
  (STB).

  culeren en er zich geen warmte kan opstapelen.
  • Het is mogelijk dat het beeld en de klank van
  een tv, VCR of radio in de nabijheid van het
  toestel worden vervormd. In dat geval doet u er
  goed aan het toestel verder uit de buurt van de
  tv, VCR of radio te plaatsen of het toestel uit te
  schakelen nadat u de disk er uit hebt verwijderd.
  • Installeer de DVD-recorder zo dat het infraroodsignaal van de afstandsbediening het display
  van de DVD-recorder ongehinderd kan bereiken.
  • Plaats geen sterke lichtbronnen voor het apparaat. Dat kan de infraroodontvangst belemmeren.
  • Trek bij onweer de antenne- en netstekker uit het
  stopcontact. Overspanningen door blikseminslag
  kunnen het toestel zowel via de antenne-installatie als via het stroomnet beschadigen.
  • Ook als u langere tijd afwezig bent, mag u de
  netstekker niet in het stopcontact laten zitten.
  • De netstekker moet gemakkelijk bereikbaar zijn,
  zodat het apparaat te allen tijde snel van het net
  kan worden losgekoppeld.
  • Leg het netsnoer zo dat het niet kan worden beschadigd. Het netsnoer mag niet geknikt worden
  of over scherpe randen worden gelegd, je mag
  er niet op gaan staan en het mag niet worden
  blootgesteld aan chemicaliën; dat laatste geldt
  overigens voor alle onderdelen van het toestel.
  Een netsnoer met beschadigde isolatie kan
  elektrische schokken en brand veroorzaken.
  • Wanneer u de netstekker uit het stopcontact
  haalt, doe dat dan niet door aan de kabel te
  trekken. Anders kan het snoer in de netstekker
  beschadigd raken en kan er kortsluiting ontstaan
  wanneer de stekker weer in het stopcontact
  wordt gestoken.

  Installatie

  Lees ook de veiligheidsinstructies op de volgende
  bladzijde en neem ze in acht.

  voor uw aankoop van dit Loewe-product en zijn blij
  u als klant te mogen begroeten.
  De naam Loewe staat voor producten die zowel
  inzake techniek als inzake design en gebruikersvriendelijkheid aan zeer hoge eisen voldoen. Dat
  geldt zowel voor tv als voor DVD, video, audio en
  accessoires.
  Techniek en design mogen daarbij echter geen
  doel op zich zijn, maar moeten onze klanten een
  optimaal kijk- en luisterplezier verschaffen.
  Wij lieten ons voor het design ook niet leiden
  door modetrends, die snel overwaaien. U hebt zich
  tenslotte een hoogwaardig toestel aangeschaft,
  waar u niet graag vlug op uitgekeken bent.

  Accessoires

  DVD-recorder Loewe Centros
  Afstandsbediening RC3 met 2 batterijen
  Euro-AV-kabel (scartkabel)
  Audio-cinchkabel
  Video-cinchkabel
  Antennekabel
  1x DVD-RW-disk
  Deze gebruiksaanwijzing

  • Plaats de DVD-recorder op een stabiele, vlakke
  ondergrond.
  • Plaats de DVD-recorder niet in de buurt van
  sterke warmtebronnen en stel hem niet bloot
  aan direct zonlicht.
  • Bij installatie in een kast of een gesloten rek:
  houd rondom de DVD-recorder ca. 2,5 cm vrij
  zodat de lucht er ongehinderd omheen kan cir-

  Afvalverwijdering
  Doos en ander verpakkingsmateriaal
  U hebt gekozen voor een technisch hoogwaardig
  en duurzaam product. Voor het als afval verwerken
  van de verpakking betaalden wij een afvalverwerkingsbijdrage, zoals voorgeschreven door de nationale wetgeving. Desondanks adviseren wij u de
  originele doos en het overige verpakkingsmateriaal
  goed te bewaren, zodat u de apparatuur indien
  nodig optimaal beschermd kunt transporteren.

  Het toestel
  Let op: De EU-richtlijn 2002/96/
  EG regelt de correcte terugname,
  behandeling en verwerking van
  gebruikte elektronische toestellen.
  Oude elektronische toestellen moeten dan ook
  afzonderlijk als afval worden verwerkt. Gelieve dit
  toestel bij het gewone huisvuil te zetten! U kunt
  afgedankte toestellen gratis afgeven op speciaal
  daarvoor ingerichte terugnameplaatsen, of in een
  speciaalzaak, wanneer u een gelijkaardig nieuw
  toestel koopt. Verdere bijzonderheden over de
  terugname (ook voor niet-EU-landen) vindt u bij uw
  plaatselijke overheid.

  Batterijen van de afstandsbediening
  De batterijen die bij de afstandsbediening worden
  geleverd, bevatten geen schadelijke stoffen zoals
  cadmium, lood en kwik.
  Gebruikte batterijen mogen volgens de geldende
  voorschriften niet meer bij het huisvuil worden
  gegooid. Deponeer uw lege batterijen gratis
  in de speciaal daartoe bestemde bakken, die u
  onder meer in bepaalde winkels vindt. Ook bij uw
  leverancier vindt u een dergelijke bak voor lege
  batterijen.

  -6

  32122 DVD Rec_Buch_NL.indb 6

  26.04.2005 11:07:59 • Page 7

  Hartelijk welkom
  Reinigen

  Bescherm uw DVD-recorder voor ...

  • Reinig uw DVD-recorder uitsluitend met een
  lichtjes bevochtigde, zachte en schone doek
  (gebruik geen bijtende of schurende reinigingsmiddelen).
  • Wanneer de DVD-recorder de disk niet correct
  leest, is het mogelijk dat de leeseenheid in het
  apparaat vuil is. Dat probleem kunt u verhelpen
  met een in de handel verkrijgbare reinigingsdisk.
  • Houd de disklade altijd gesloten, zodat er geen
  stof van de disklade op de lens terechtkomt.


  Veiligheidsvoorschriften
  Met het oog op uw eigen veiligheid en om schade
  aan uw installatie te voorkomen, is het van belang
  dat u de onderstaande veiligheidsinstructies leest
  en in acht neemt:
  • Deze DVD-recorder is uitsluitend bestemd voor
  het ontvangen, opnemen en weergeven van
  beeld- en geluidssignalen.
  • Schakel uw DVD-installatie (Centros, tv-toestel
  en eventuele andere aangesloten audiocomponenten) steeds uit alvorens u er apparaten of
  luidsprekers op aansluit of van loskoppelt.

  • Probeer de behuizing niet te openen, om te
  voorkomen dat u rechtstreeks zou worden
  blootgesteld aan de laserstraal. Wanneer de
  behuizing open is, ziet u zichtbare laserstralen.
  KIJK NIET IN DE LASERSTRALEN.

  water en vocht
  schokken en mechanische belastingen
  magnetische en elektrische velden
  koude, hitte, direct zonlicht en grote temperatuurschommelingen
  • stof
  • ventilatieremmende afdekkingen
  • ingrepen aan de binnenkant van het apparaat
  Uw Centros is uitsluitend bestemd voor gebruik in
  een huiselijke omgeving. De garantie is beperkt tot
  dit normale gebruik van de DVD-recorder.
  LET OP: OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN UIT TE SLUITEN, MAG U DE BEHUIZING (OF DE
  ACHTERKANT VAN HET TOESTEL) NOOIT VERWIJDEREN. BINNEN IN HET APPARAAT ZITTEN GEEN
  ONDERDELEN DIE DOOR DE GEBRUIKER MOETEN
  WORDEN ONDERHOUDEN. LAAT EVENTUELE
  REPARATIE-INGREPEN UITSLUITEND DOOR LOEWESPECIALISTEN UITVOEREN.
  Wanneer u de DVD-recorder vanuit een koude
  in een warme omgeving brengt, laat hem dan
  ongeveer een uur staan om condensatievorming
  te voorkomen. Schakel hem pas in wanneer hij de
  kamertemperatuur heeft bereikt. Zo voorkomt u
  ernstige schade aan de onderdelen.
  Neem deze gebruiksaanwijzing aandachtig door
  en verken de mogelijkheden van uw nieuwe toestel
  om het beter te leren kennen.

  Voordelen van aansluiting
  op een Loewe tv-toestel
  Met Digital Link kunt u de DVD-recorder bijv. in
  een gesloten rack of een kastwand plaatsen zodat
  hij niet zichtbaar is. Met de DVD-afstandsbediening
  kunt u de DVD-recorder bedienen via het Loewetv-toestel.
  Digital Link moet u inschakelen op de DVD-recorder (zie pagina 17).
  Bij het maken van timeropnames van de satelliettuner van het tv-toestel wordt het opnemen
  aangestuurd door Digital Link.
  Met Digital Link Plus worden de gegevens van
  tv-zenders die via de antenne of de kabel worden
  ontvangen, overgedragen naar de videorecorder,
  zodat die zenders in de videorecorder dezelfde
  programmaplaats hebben als in het tv-toestel.
  Het voordeel daarvan is dat timeropnames van
  via de antenne of de kabel ontvangen programma’s met EPG (Electronic Program Guide) via het
  tv-toestel geprogrammeerd kunnen worden. De
  timergegevens worden overgedragen naar de DVDrecorder, die de timeropname dan onafhankelijk
  van het tv-toestel maakt. Bij timergegevens voor
  satellietprogramma’s start en stopt het tv-toestel
  de DVD-recorder en stelt het deze in op de Euro AV
  1-ingang.
  Als het afspelen wordt gestart, verschijnen de
  opgenomen beelden direct op het tv-scherm,
  onafhankelijk van de ingestelde zender (als het tvtoestel uitgeschakeld is, wordt het ingeschakeld).

  7-

  32122 DVD Rec_Buch_NL.indb 7

  26.04.2005 11:08:00 • Page 8

  Basisinformatie
  Opneembare disks
  DVD-RW (Digital Video Disk
  - ReWritable)
  Deze disks kunnen opnieuw worden
  beschreven. Bestaande opnamen
  kunnen worden gewist om plaats te
  maken voor nieuwe opnamen.

  DVD-R (Digital Video Disk
  - Recordable)
  Deze disks kunnen slechts één keer
  worden beschreven. Na het finaliseren van een DVD-R kan de disk
  niet meer worden beschreven noch
  bewerkt.

  DVD+RW (Digital Video Disk
  +ReWritable)
  Deze disks kunnen opnieuw worden
  beschreven. Bestaande opnamen
  kunnen worden gewist om plaats te
  maken voor nieuwe opnamen.

  DVD+R (Digital Video Disk +
  Recordable)
  Deze disks kunnen slechts één keer
  worden beschreven. Na het finaliseren van een DVD+R kan de disk
  niet meer worden beschreven noch
  bewerkt.
  Opmerkingen:
  • Deze recorder kan geen CD-R of CD-RW disks
  beschrijven.
  • DVD-R/RW-, DVD+R/RW- en CD-R/RW-disks die
  met een PC of op een DVD/CD-recorder werden
  beschreven, kunnen niet worden afgespeeld
  indien de disk beschadigd of vuil is, of indien er
  zich damp of vuil op de lens bevindt.

  • Indien u een disk met een PC beschrijft, kan het
  gebeuren dat hij niet kan worden afgespeeld
  wegens de software-instellingen die werden
  gebruikt om de disk te beschrijven (zelfs wanneer het formaat compatibel is). (Neem voor
  meer informatie contact op met de uitgever van
  de software).

  Afspeelbare disks
  Video-DVD

  Video-CD (VCD)
  (8 cm- / 12 cm-Disk)
  Audio-CD
  (8 cm- / 12 cm-Disk)

  Met dit toestel kunt u bovendien
  DVD-R/DVD-RW-disks, DVD+R/DVD+RW-disks en
  CD-R/CD-RW-disks met audiotitels, MP3*-bestanden of JPEG-bestanden afspelen, alsook SVCD- en
  Kodak Picture-CD‘s.
  * MP3-disks ook met ID3-Tag
  Opmerkingen:

  Regionale code van de DVD-recorder
  en van DVD’s
  Deze DVD-recorder kan uitsluitend
  DVD‘s afspelen met “2“ of “Alle“
  als regiocode. Sommige DVD’s
  vermelden op het label met welk
  soort apparaat ze kunnen worden
  afgespeeld. Wanneer u andere disks probeert af te
  spelen, verschijnt de foutmelding “Foute regiocode.
  Weergave niet mogelijk.” op het tv-scherm.
  Sommige DVD’s beschikken misschien niet
  over een regiocodelabel, ook al is het op basis van
  geografische grenzen verboden ze af te spelen.

  2

  Wat u moet weten over DVD’s en videoCD’s: het is mogelijk dat sommige weergavefuncties van DVD‘s en Video-CD‘s op een speciale manier werden geprogrammeerd door de softwarefabrikant. Aangezien dit toestel DVD‘s en video-CD‘s
  weergeeft zoals bepaald door de softwarefabrikant, is het mogelijk dat bepaalde weergavefuncties niet beschikbaar zijn of dat er een aantal extra
  functies beschikbaar zijn. Meer informatie vindt u
  in de handleidingen bij de DVD‘s en Video-CD‘s.
  Het is mogelijk dat sommige DVD’s, die uitsluitend
  bestemd zijn voor handelsdoeleinden, niet op het
  toestel kunnen worden afgespeeld.

  • Naar gelang van de toestand van de opnameapparatuur of van het CD-R/RW-disk (of van een
  DVD±R/±RW), kunnen sommige CD-R/RW-disks
  (of DVD±R/±RW-disks) niet op het toestel worden afgespeeld.
  • Kleef geen labels of zegels op een disk, noch op
  de gelabelde zijde, noch op de opnamezijde.
  • Gebruik geen CD’s met onregelmatige vormen
  (vb. hartvormige of achthoekige). Dat kan ervoor
  zorgen dat het toestel storingen gaat vertonen.

  -8

  32122 DVD Rec_Buch_NL.indb 8

  26.04.2005 11:08:00 • Page 9

  Basisinformatie
  Termen i.v.m. disks
  Titel (uitsluitend DVD)
  Een titel is de inhoud van de hoofdfilm, van het begeleidende deel of van het muziekalbum. Elke titel
  krijgt een titelnummer waarmee u het gemakkelijk
  kunt terugvinden.

  Hoofdstuk (uitsluitend DVD)
  Hoofdstukken zijn gedeelten van een titel. Een
  titel bestaat uit een of meer hoofdstukken. Elk
  hoofdstuk krijgt een hoofdstuknummer, waarmee u
  het gewenste hoofdstuk kan terugvinden. Sommige
  disks bevatten helemaal geen hoofdstukken.

  Track (uitsluitend video-CD en audioCD)
  Een fragment van een film op een video-CD en
  een nummer, een lied of een fragment van een
  muziekstuk op een audio-CD. Elke track krijgt
  een tracknummer, zodat u ze gemakkelijk kunt
  terugvinden.

  Scène
  Op een video-CD met PBC-functies (Playback
  Control) worden bewegende beelden en stilstaande
  beelden onderverdeeld in “scènes‘. Elke scène
  wordt in het Scène-menu weergegeven en krijgt
  een scènenummer toegewezen. Aan de hand van
  dit nummer kan u de gewenste scène terugvinden.
  Een scène bestaat uit een of meer tracks.

  Soorten video-CD’s

  Video

  Er bestaan twee soorten video-CD’s:

  VR

  Video-CD’s die zijn uitgerust met PBC
  (Versie 2.0)

  +R
  +RW
  DVD
  VCD
  CD
  MP3
  JPEG

  PBC-functies (Playback Control) verschaffen u de
  mogelijkheid met uw toestel te communiceren met
  behulp van menu’s, zoekfuncties of andere typische
  computerelementen. Bovendien kunnen stilstaande
  hoge-resolutiebeelden worden weergegeven, voor
  zover die zich op de disk bevinden.

  DVD-R/RW-disk met VideoRecording-modus
  DVD-RW-disk met Video-Recordingmodus
  DVD+R-disk
  DVD+RW-disk
  DVD-videodisk
  video-CD
  audio-CD
  MP3-CD
  JPEG-CD

  Een gefinaliseerde DVD-disk is een DVD-Video-disk.

  Video-CD’s die niet zijn uitgerust met
  PBC (Versie 1.1)

  DVD-R- en DVD-RW disks

  Deze CD’s kan u op dezelfde manier gebruiken als
  audio-CD’s. Met deze disks kan u videobeelden en
  geluidsfragmenten afspelen, maar ze beschikken
  niet over PBC.

  Verschillen tussen DVD-R- en DVD-RW
  disks

  Symbolen
  Het symbool op het scherm
  Tijdens de bediening kan het symbool “ ” op het
  tv-scherm verschijnen. Dat symbool betekent dat
  de gewenste functie op deze disk en op dit ogenblik niet beschikbaar is.
  Disksymbolen in deze handleiding
  Wanneer een van de volgende symbolen bij een
  hoofdstuk van deze handleiding vermeld staat, betekent dat dat het hoofdstuk in kwestie uitsluitend
  van toepassing is op de disk waar het symbool
  naar verwijst.
  Veel functies van deze recorder hangen af van
  de geselecteerde opnamekwaliteit. Een of meer
  symbolen (DVD, Video, +RW, MP3) worden
  voor iedere in deze handleiding beschreven functie
  weergegeven, zodat u in een oogwenk kunt zien of
  ze relevant zijn voor de geladen disk.

  Het belangrijkste verschil tussen een DVD-R en een
  DVD-RW is, dat je een DVD-R slechts één keer kunt
  beschrijven, terwijl een DVD-RW meerdere keren
  kan worden beschreven. Bovendien kan de inhoud
  van DVD-RW worden gewist. U kunt een DVD-RW
  ca. 1000 keer opnieuw beschrijven en/of wissen.

  Weergeven van beschrijfbare disks in
  gewone DVD-spelers
  In videomodus beschreven DVD-R-disks en DVDRW-disks kunnen in sommige gewone DVD-spelers
  worden weergegeven. Ze moeten echter eerst gefinaliseerd worden. Daarbij wordt de inhoud van de
  disks zo gedefinieerd dat ze op andere DVD-spelers
  als DVD-Video-disks kunnen worden afgespeeld.

  9-

  32122 DVD Rec_Buch_NL.indb 9

  26.04.2005 11:08:01 • Page 10

  Basisinformatie
  Wat zijn “opnamemodi”?
  Er zijn twee opnamemodi voor dit toestel beschikbaar: VR-modus en videomodus. Wanneer u op een
  DVD-R-disk opneemt, gebeurt dat in videomodus.
  Opnamen op DVD-RW-disks kunnen zowel in VRals in videomodus plaatsvinden.

  DVD-R en DVD-RW-disks
  Opnemen in VR-modus
  • 4 mogelijke instellingen voor beeldkwaliteit/opnameduur (EQ, LQ, SQ, HQ), zie pagina 24.
  • Niet afspeelbaar op gewone DVD-spelers.
  • Opnamen kunnen uitgebreid worden bewerkt.
  • Gebruik van originele en afspeellijsten (zie
  pagina 48 en 49).

  Opnemen in videomodus
  • 4 mogelijke instellingen voor beeldkwaliteit/opnameduur (EQ, LQ, SQ, HQ), zie pagina 24.
  • Afspeelbar op gewone DVD-spelers (na finalisering).
  • Beperkte bewerkingsfuncties.
  Opmerking: het DVD-videoformaat “Videomodus“ is een nieuw formaat voor het opnemen op
  DVD-R/RW-disks die door het DVD-forum in 2000
  werd goedgekeurd. Om die reden kunnen er zich
  op bepaalde DVD-spelers problemen voordoen
  bij het afspelen van beschrijfbare DVD-disks.
  Voorkomende symptomen zijn videostoringen,
  audio- en/of videodropouts en het plots stoppen
  van de weergave. Onze firma kan niet aansprakelijk worden gesteld voor problemen die kunnen
  ontstaan wanneer u met deze recorder opgenomen
  disks op andere toestellen afspeelt.

  Gebruik van “Origineel” en
  “Afspeellijst”
  In deze handleiding worden de daadwerkelijke
  inhoud van een disk en de bewerkte versie van een
  disk vaak aangeduid met de respectieve termen
  “Origineel” en “Afspeellijst”.
  • Origineel: de inhoud is datgene wat op de disk
  werd opgenomen.
  • Afspeellijst: de inhoud verwijst naar de
  bewerkte versie van de disk, d.w.z. de manier
  waarop de originele inhoud van de disk moet
  worden afgespeeld.

  DVD+R en DVD+RW-disks
  Opnamen op DVD+RW-disks
  • 4 mogelijke instellingen voor beeldkwaliteit/opnameduur (EQ, LQ, SQ, HQ), zie pagina 24.
  • Kan op vele DVD-spelers die het +RW-formaat
  ondersteunen (eventueel pas na finalisering)
  worden afgespeeld.
  • Titels/hoofdstukken van opnamen kunnen
  worden bewerkt.
  • Bewerkte inhoud kan op bepaalde DVD-spelers
  uitsluitend na finalisering worden weergegeven.

  Opnamen op DVD+R-disks
  • 4 mogelijke instellingen voor beeldkwaliteit/opnameduur (EQ, LQ, SQ, HQ), zie pagina 24.
  • Kan op vele DVD-spelers die het +R-formaat
  ondersteunen (eventueel pas na finalisering)
  worden afgespeeld.
  • Titel/hoofdstukken kunnen beperkt bewerkt
  worden.
  • Bewerkte inhoud kan niet op gewone DVD-spelers worden afgespeeld. (Verbergen, gecombineerde hoofdstukken, toegevoegde hoofdstukmarkeringen, enz).

  DVD-opnamen
  Opmerking: vingerafdrukken en krassen op
  de disk kunnen de weergave en/of de opname
  beïnvloeden. De disks dienen dan ook met zorg te
  worden behandeld.

  Disktypes en opnameformaten, -modi
  en -instellingen
  Deze recorder kan vijf verschillende DVD-disktypes
  afspelen:
  • DVD-videodisk,
  • DVD-RW-disk,
  • DVD-R-disk,
  • DVD+RW-disk,
  • DVD+R-disk.
  Een DVD-R wordt altijd in “Videoformaat“ geïnitialiseerd, net als een vooraf opgenomen DVD-videodisk. Dat betekent dat u een gefinaliseerde DVD-Rdisk op een gewone DVD-speler kunt afspelen.
  Een DVD-RW-disk wordt standaard in het
  “Video-Recording-formaat“ (VR) geïnitialiseerd.
  Door ze achteraf opnieuw te initialiseren (“Disk
  ➜ Initialiseren“ in het hoofdmenu) kan de disk
  desgewenst in videoformaat worden geïnitialiseerd
  (Let op! De diskinhoud wordt daarbij gewist).
  De opnamekwaliteit hangt nauw samen met
  de initialisering.

  - 10

  32122 DVD Rec_Buch_NL.indb 10

  26.04.2005 11:08:02 • Page 11

  Basisinformatie
  Als een disk in Video-Recording-formaat wordt
  geïnitialiseerd, wordt de opnamemodus voor de
  disk “VR-modus“ genoemd. Analoog daaraan
  wordt de opnamemodus van een in videoformaat
  geïnitialiseerde disk aangeduid met “videomodus“
  (uitzondering: een voorbespeelde DVD-videodisk
  waar niet op kan worden opgenomen, heeft geen
  opnamemodus).
  De opnamemodi bepalen de opname- en bewerkingsmogelijkheden voor de volledige disk. Ze
  bepalen onder meer de beeldkwaliteit en hoeveel
  plaats de opname op de disk inneemt.

  Opmerkingen over opnamen
  • De weergegeven duur van de opnames is
  niet nauwkeurig aangezien de recorder een
  videocompressiemethode met een variabele
  bitsnelheid gebruikt. Dat betekent dat de exacte
  opnametijd afhankelijk is van wat er wordt
  opgenomen.
  • Wanneer u een TV-programma opneemt en de
  ontvangst zwak is of de beeldkwaliteit slecht is,
  kan de opnametijd korter zijn.
  • Wanneer u stilstaande beelden of alleen geluid
  opneemt, kan de opnametijd langer zijn.
  • Het is mogelijk dat de som van de afgebeelde
  opnametijd en resterende tijd niet overeenkomt
  met de totale lengte van de disk.
  • Wanneer een disk veel wordt bewerkt, kan de
  beschikbare opnametijd afnemen.
  • Indien u een DVD-RW-disk gebruikt, dient u
  ervoor te zorgen dat u eerst het opnameformaat
  (videomodus of VR-modus) bepaalt alvorens u
  de disk beschrijft. Kijk hiervoor op pagina 25
  (Initialiseren).

  • Wanneer u een DVD-R-disk gebruikt, kunt u
  zolang opnemen tot de disk vol is of tot de disk
  gefinaliseerd werd. Controleer de resterende
  opnametijd op de disk alvorens u een opnamesessie start.
  • Wanneer u een DVD-RW-disk in videomodus
  gebruikt, wordt de beschikbare opnametijd
  verlengd wanneer u de laatst opgenomen titel
  van de disk wist.
  • De functie ’Titel wissen’ in het menu ’Titellijst
  - Origineel’ verbergt de titel op de disk slechts
  maar wist hem niet, zodat de resterende opnametijd van disk ook niet wordt verlengd (behalve
  voor de laatst opgenomen titel op een DVD-RW
  in videomodus).
  • Het overschrijven van opnamen kan uitsluitend
  met DVD+RW-disks.

  Disktype

  Initialiseren

  Opnamekwaliteit

  Functies

  DVD-Video

  Niet mogelijk

  Niet van toepassing

  Alleen afspelen

  DVD-RW

  Video-Recording-formaat
  (standaard)

  VR-modus

  Afspelen, opnemen, bewerken van
  originele/afspeellijst

  Videoformaat

  Videomodus

  Afspelen, beperkt opnemen, beperkt bewerken

  DVD-R

  Videoformaat

  Videomodus

  Afspelen, beperkt opnemen, beperkt bewerken

  DVD+RW

  +RW Videoformaat

  Videomodus

  Afspelen, beperkt opnemen,
  titel/hoofdstuk bewerken

  DVD+R

  +R Videoformaat

  Videomodus

  Afspelen, beperkt opnemen, beperkte bewerking van titel/hoofdstuk

  11 -

  32122 DVD Rec_Buch_NL.indb 11

  26.04.2005 11:08:02 • Page 12

  Eerste ingebruikneming
  Opnemen van tv-audiokanalen

  Copyright

  Deze recorder kan ook NICAM-stereogeluid opnemen. Wanneer de NICAM-instelling (pagina 20) op
  “Auto“ staat, wordt er in NICAM-Audio opgenomen
  wanneer het een NICAM-uitzending betreft.

  • De opnameapparatuur mag uitsluitend worden
  gebruikt voor het maken van wettelijk toegestane kopieën. U dient zich zorgvuldig te
  informeren over welke kopieën in het land waar
  u een kopie wenst te maken als wettelijk worden
  beschouwd. Het kopiëren van auteursrechtelijk
  beschermd materiaal zoals films of muziek is
  illegaal tenzij het middels een wettelijke uitzondering of de toestemming van de houder van de
  auteursrechten wordt toegestaan.
  • Dit product is uitgerust met technologie die beschermd is op grond van bepaalde Amerikaanse
  octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten en de eigendom is van de Macrovision
  Corporation en andere rechthebbenden. Het
  gebruik van deze auteursrechtelijk beschermde
  technologie moet door de Macrovision Corporation worden toegestaan. Dit is bestemd voor
  privé- of ander beperkt gebruik, in zoverre er
  geen andere toestemming werd verleend door
  de Macrovision Corporation. Reverse-engineering en demontage zijn streng verboden.

  Beperkingen van video-opname
  • Met deze recorder kunt u geen filmmateriaal kopiëren dat werd beveiligd tegen kopiëren. Tegen
  kopiëren beveiligde video omvat DVD-videodisks
  en bepaalde satellietzenders. Indien de recorder
  tijdens het opnemen beschermd materiaal tegenkomt, wordt de opname automatisch gestopt
  en verschijnt er een foutmelding op het scherm.
  • “Copy-once only”-video’s (video’s voor eenmalig
  kopiëren) kunnen alleen op een DVD-RW-disk in
  VR-modus met CPRM worden opgenomen (kijk
  hieronder).
  • Deze recorder kan NTSC-formaatsignalen van
  analoog- of DV-inputs niet correct opnemen.
  • Videosignalen in SECAM-formaat (van de ingebouwde tv-ontvanger of van analoge ingangen)
  worden in PAL-formaat opgenomen.

  CPRM
  CPRM is een tegen kopiëren beveiligd systeem
  (met “scramble“-systeem) dat slechts één kopie
  (‘copy once’) van TV-programma’s toelaat. CPRM
  staat voor Content Protection for Recordable Media
  (inhoudsbescherming van opneembare media).
  Deze recorder is CPRM-compatibel. Een keer
  kopieerbare programma‘s kunt u dus wel opnemen
  maar u kunt er geen kopieën meer van maken.
  CPRM-opnames kunnen alleen op in VR-modus
  geformatteerde DVD-RW-disks worden opgenomen en kunnen uitsluitend op CPRM-compatibele
  spelers worden afgespeeld.

  Eerste ingebruikneming van
  de afstandsbediening

  +

  +

  Om batterijen te plaatsen of te vervangen, drukt
  u op de plaats waar het pijltje zich bevindt. Schuif
  het deksel van het batterijvakje naar beneden en
  verwijder het deksel. Gebruik batterijen van het
  type alkali-mangaan LR 03 (AAA) en let op de
  juiste positie van de min- en pluspool.
  Breng het deksel vervolgens opnieuw aan.

  Resetten van de DVDrecorder
  Indien u een van de volgende problemen opmerkt…
  • Het toestel is aangesloten maar kan niet in of uit
  worden geschakeld.
  • Het display van het voorpaneel werkt niet.
  • De DVD-recorder werkt niet normaal.
  ... kunt u de DVD-recorder als volgt resetten:
  • Houd de toets
  minstens gedurende 5 seconden ingedrukt. Het toestel wordt uitgeschakeld.
  Druk nogmaals op de toets
  om het toestel
  opnieuw in te schakelen.
  • of trek de stekker uit het stopcontact, wacht ten
  minste 20 seconden en steek de stekker opnieuw
  in het stopcontact.

  - 12

  32122 DVD Rec_Buch_NL.indb 12

  26.04.2005 11:08:02 • Page 13

  Eerste ingebruikneming
  Transport van het toestel

  Aansluiten op de antenne

  De originele transportdoos en verpakkingsmaterialen zijn ideaal om het toestel te transporteren. Voor
  een maximale bescherming verpakt u het toestel
  opnieuw zoals het oorspronkelijk in de fabriek
  werd verpakt.

  Verwijder de bestaande antennekabelstekker (voor
  terrestrische uitzendingen of kabeltelevisie) uit het
  tv-toestel en steek hem in de antenne-ingang op
  de achterkant van de DVD-recorder (“AERIAL“-bus).
  Steek vervolgens een uiteinde van de bijgeleverde
  antennekabel in de tv-ingang op de DVD-recorder
  (“RF. OUT“) en het andere uiteinde in de antenneingang van het tv-toestel.

  Opmerkingen in verband
  met disks
  Het behandelen van disks
  Raak de weergavezijde van de disk nooit aan.
  Neem de disk bij de randen vast zodat er geen
  vingerafdrukken op het oppervlak komen. Plak
  geen papier of kleefband op de disk.

  Het bewaren van disks
  Nadat u de disk heeft afgespeeld, dient u ze weer
  op te bergen in het daartoe voorziene doosje. Stel
  de disk niet bloot aan rechtstreeks zonlicht of aan
  warmtebronnen. Laat geen disks in een in de zon
  geparkeerde wagen liggen, aangezien de temperatuur in de wagen behoorlijk hoog kan oplopen.

  Reinigen van disks

  Gebruik geen oplosmiddelen zoals alcohol, benzine, thinner, in de handel verkrijgbare schoonmaakmiddelen of anti-statische spray voor vinyl
  platen.

  Achterkant van het tv-toestel
  ? ? ???

  Aansluiten - Algemeen
  Opmerkingen:
  • Abhängig vom Fernsehgerät und den anderen
  Afhankelijk van het televisietoestel en de andere
  toestellen die u wenst aan te sluiten, bestaan er
  meerdere mogelijkheden om de recorder aan te
  sluiten op uw tv-toestel. Gebruik uitsluitend die
  hieronder beschreven aansluitingen.
  • Lees eventueel de documentatie bij uw tvtoestel, uw DVD-recorder, uw stereo-installatie
  en andere toestellen om de best mogelijke
  aansluitingen tot stand te brengen.

  ?

  ?? ????
  ? ? ???? ?
  ??

  ?? ????

  ??

  ?

  ?? ?
  ??

  ?? ?? ?

  ? ? ??? ?
  ? ? ?? ???

  ??

  ? ? ??? ?

  ??

  ?? ?? ?

  Antenne
  ?? ? ? ? ???
  ? ??

  R

  Achterkant van de DVD-recorder

  Let op:
  • De DVD-recorder moet rechtstreeks op het
  tv-toestel worden aangesloten. Stel het correcte
  video-ingangskanaal in op het tv-toestel.
  • Verbind de AUDIO OUT-bus van de DVD-recorder
  niet met de Phono In-bus van het audiosysteem.

  Vingerafdrukken en krassen op de disk kunnen
  de beeld- en geluidskwaliteit beïnvloeden. Maak
  de disk met een zachte doek schoon voor u ze
  afspeelt. Wrijf de disk van binnen naar buiten
  schoon.

  13 -

  32122 DVD Rec_Buch_NL.indb 13

  26.04.2005 11:08:03 • Page 14

  Eerste ingebruikneming
  Aansluiten op het tv-toestel
  Breng een van de volgende verbindingen tot stand
  afhankelijk van de functies van uw bestaande
  apparatuur.

  Audioverbinding (links/rechts)
  Verbind de linker en rechter AUDIO OUT-bus van de
  DVD-recorder met behulp van de audiokabel (A) met
  de linker en rechter IN-bus op het tv-toestel.

  Wat is “Digital Out“ ?

  Achterkant van het tv-toestel
  SCART INPUT
  S-VIDEO
  INPUT

  COMPONENT VIDEO INPUT

  Y

  T

  S

  Pb

  Pr

  C

  VIDEO
  INPUT

  AUDIO INPUT

  L

  R

  A

  V

  Wandcontactdoos voor
  antenne/kabel-tv

  Als uw Loewe-tv-toestel is uitgerust met een AC3of DIS-module, moet u die via Digital Audio met
  de DVD-recorder verbinden. Daarvoor verbindt u
  de DIGITAL-OUT-bus van de DVD-recorder met de
  DIGITAL-IN-bus van het tv-toestel. Vervolgens wijst
  u in het tv-menu INSTELLINGEN ➜ AV-INSTELLINGEN ➜ AUDIO DIGITAL de AV-bus op het tv-toestel
  toe aan de DIGITAL-IN-bus.

  SCART-kabel. Dat stelt u in staat de tv-zenders
  die via die toestellen binnenkomen te bekijken.
  Opmerkingen: deze recorder werd uitgerust
  met een“Loop-Through”-functie. Die functie stelt
  u in staat een tv-uitzending van de ingebouwde
  tv-tuner van deze recorder op te nemen, terwijl u
  kijkt naar een satelliet- of Set-Top Box-kanaal (zie
  pagina 43).
  Sluit de recorder niet aan “via” uw videorecorder,
  satellietontvanger of Set-Top Box.
  Wandcontactdoos
  voor antenne/kabel-tv
  Set-Top Box of
  satellietontvanger
  AERIAL
  INPUT

  Achterkant van de DVD-recorder

  SCART-verbinding (bijv. Loewe-tv)
  Verbind de EURO AV1 AUDIO/VIDEO-Scart-bus van
  de DVD-recorder met behulp van de Scart-kabel
  (T) met de overeenkomstige ingangsbus op het
  tv-toestel.

  Videoverbinding
  Verbind de VIDEO OUT-bus van de DVD-speler met
  behulp van de videokabel (V) met de video-ingang
  op het tv-toestel.

  S-videoverbinding
  Verbind de S-VIDEO OUT-bus van de DVD-recorder
  met behulp van de S-videokabel (S) met de Svideo-ingang op het tv-toestel.

  Component Video-verbinding
  Verbind de COMPONENT VIDEO OUT-bus op de
  DVD-recorder met een Y Pb Pr-kabel (C) met de
  overeenkomstige ingang op het tv-toestel.

  AERIAL
  OUTPUT

  SCART AV1

  SCART AV2

  Opmerking: wanneer u de COMPONENT VIDEO
  OUT-aansluitingen gebruikt, zet u de VIDEO
  OUTPUT-schakelaar op COMPONENT. Wanneer u
  de SCART-bus gebruikt, zet u de VIDEO OUTPUTschakelaar op RGB.

  Aansluiten van Set-Top Box
  / Satellietontvanger
  Achterkant van de

  Wanneer u een kabel- of satellietontvanger met
  ingebouwde decoder gebruikt, dient u die aan
  te sluiten op de recorder en uw tv-toestel zoals
  hieronder wordt beschreven. Wanneer u een
  afzonderlijke decoder-box voor uw kabel-/satelliettelevisie gebruikt, dient u te werk te gaan zoals
  beschreven in het hoofdstuk “Aansluiten van een
  externe decoder-box“.

  DVD-recorder
  ? ? ???
  ?

  ?? ????
  ?? ????

  ??

  ?

  ?? ?
  ??

  ? ? ??? ?
  ? ? ?? ???

  ??

  ? ? ??? ?

  ??

  ?? ?? ?

  1. Sluit de antennekabel aan zoals getoond in de
  afbeelding. Dat stelt u in staat tv-zenders te
  bekijken en op te nemen.
  2. Verbind de EURO AV1 AUDIO/VIDEO-aansluiting
  met een EURO AV-aansluiting op uw tv-toestel
  met behulp van de SCART-kabel. Dat stelt u in
  staat disks te bekijken.

  ?? ? ? ? ???
  ? ??

  Achterkant van het tv-toestel

  3. Verbind de EURO AV2 DECODER-aansluiting
  met een EURO AV-aansluiting op uw Set-Top
  Box / uw satellietontvanger met behulp van een

  - 14

  32122 DVD Rec_Buch_NL.indb 14

  26.04.2005 11:08:03 • Page 15

  Eerste ingebruikneming
  Aansluiten van een externe
  decoder-box
  Wanneer u een externe decoder-box voor uw satelliet- of kabel-tv-systeem gebruikt, dient u het hier
  beschreven aansluitschema te volgen.

  Aansluiten op een versterker met
  tweekanaals Digital Stereo (PCM) of
  op een audio/video-receiver met een
  multikanaaldecoder (Dolby Digital™,
  MPEG 2 of DTS).

  Decoder
  SCART AV

  Wandcontactdoos
  voor antenne/kabel-tv
  Set-Top Box of
  satellietontvanger
  AERIAL
  INPUT

  AERIAL
  OUTPUT

  SCART AV1

  SCART AV2

  1. Verbind uw antennecontactdoos in de muur met
  behulp van een antennekabel met de antenneingang van de Set-Top Box / satellietontvanger.
  2. Sluit de decoder met een SCART-kabel aan
  op de EURO AV DECODER-aansluiting van de
  Set-Top Box / satellietontvanger. Meer informatie hierover vindt u in de handleiding bij uw
  decoder-box.
  3. Verbind de EURO AV2-aansluiting van de DVDrecorder met een EURO AV-aansluiting van uw
  Set-Top Box / satellietontvanger met behulp van
  een SCART-kabel.

  1. Verbind een DIGITAL AUDIO OUT-bus (OPTICAL
  O of COAXIAL X) van de DVD-recorder met de
  overeenkomstige ingangsbus van uw versterker.
  Gebruik daarvoor de gepaste digitale audiokabel
  (Optical O of Coaxial X).
  1. U moet de digitale uitgang van de recorder
  configureren (zie “Geluid” op pagina 22).
  Achterkant van de DVD-recorder

  Achterkant van de
  DVD-recorder
  ? ? ???
  ?

  ?? ????
  ?? ????

  ??

  ?

  ?? ?

  4. Verbind de EURO AV1-aansluiting van de DVDrecorder met een EURO AV-aansluiting op uw
  tv-toestel met behulp van de SCART-kabel.
  Let op:
  • Sluit de decoder-box niet rechtstreeks aan op de
  recorder.
  • Informatie van de decoder (bijv. via Pay-TV-diensten) kan uitsluitend worden bekeken wanneer
  de recorder uitgeschakeld is (standby-modus).
  • Opdat de timeropnamefunctie correct zou functioneren op deze recorder, moet de satelliet-/SetTop Box ook tijdens de opname ingeschakeld
  zijn.
  • Bij deze configuratie kunt u niet gelijktijdig een
  tv-uitzending bekijken en een andere opnemen.

  ??

  ? ? ??? ?
  ? ? ?? ???

  ??

  ? ? ??? ?

  ??

  X

  ?? ?? ?

  O

  ?? ? ? ? ???
  ? ??

  Achterkant van het tv-toestel

  Aansluiten op het
  versterker

  COAXIAL
  DIGITAL INPUT

  L

  R

  AUDIO INPUT

  OPTICAL
  DIGITAL INPUT

  Versterker (receiver)

  Digitaal multikanaalgeluid
  Aansluiten op een versterker met
  analoge 2-kanaals-stereo of Dolby Pro
  Logic II / Pro Logic
  Verbind de linker en rechter AUDIO OUT-bus van
  de DVD-recorder met behulp van de audiokabel (A)
  met de linker en rechter IN-bus van de versterker,
  de receiver of de stereo-installatie.

  Een digitale multikanaalverbinding biedt de beste
  geluidskwaliteit. Daarvoor hebt u een multikanaalaudio/video-ontvanger voor nodig, die een of meer
  audioformaten ondersteunt, bijv. MPEG 2, Dolby
  Digital en DTS. Aanwijzingen daarover vindt u in de
  documentatie bij de receiver en op de logo‘s op het
  frontpaneel van de receiver.
  Let op: op grond van de DTS-licentieovereenkomst
  vindt de digitale output plaats bij het selecteren
  van een DTS-audiostroom op DTS-Digital-Out.

  15 -

  32122 DVD Rec_Buch_NL.indb 15

  26.04.2005 11:08:04 • Page 16

  Eerste ingebruikneming
  Opmerkingen:
  • Wanneer het audioformaat van de digitale output niet overeenstemt met de mogelijkheden van
  uw receiver, maakt die een hard en vervormd
  geluid of helemaal geen geluid
  • 5.1 Digital-stereofonie via de digitale aansluiting
  is mogelijk wanneer uw receiver met een digitale
  multikanaalsdecorder is uitgerust.
  • Informatie over het audioformaat van de huidige
  DVD vindt u in het menu “Disk-Info“ (zie pagina
  28 en 33).
  • Deze recorder voert geen interne (2-kanaals-)
  decodering (Downmix) van een DTS-geluidsspoor door. Om DTS-multikanaalsstereo te
  genieten moet u deze recorder via een digitale
  audio-uitgang van de recorder aansluiten op een
  DTS-compatibele receiver.

  Aansluiten van audio/videoaccessoires (A/V)
  Verbind de ingangsbussen (AV3 = AUDIO IN 3 /
  VIDEO IN 3 op de achterkant van het toestel of de
  AV4 = ingang 4 op de voorzijde van het toestel (zie
  pagina 4)) van de DVD-recorder met behulp van
  audio-/videokabels met de audio-/video-out-bussen
  van de accessoirecomponenten.

  Aansluiten van een digitale
  camcorder
  Op de DV IN-bus op het frontpaneel kunt u een
  digitale camcorder (DV) of een digitale DVD-R/RWrecorder aansluiten en de inhoud van DV-banden
  of DVD-/RW-disks digitaal overdragen op DVDR/RW-disks.
  Gebruik een DV-kabel (niet bijgeleverd) om de DV
  IN-/OUT-bus van uw DV-camcorder/videorecorder
  aan te sluiten op de DV IN-bus op het frontpaneel
  van deze recorder.
  Opmerking: op deze bus kunnen uitsluitend DVapparaten worden aangesloten (Het signaal van de
  bron moet het DV-25-formaat hebben; zie pagina
  46 en 47). Ze is niet compatibel met digitale satelliettuners of S-VHS-videorecorders.

  DV
  IN/OUT

  Standaardinstellingen
  DVD

  TV

  STB

  Zet de draaischakelaar van de afstandsbediening op DVD-modus.

  VCR

  Druk op de aan-/uit-toets op het
  toestel of ...
  ... op de aan/uit-toets van de
  afstandsbediening.
  Het menusysteem biedt verschillende mogelijkheden om de instellingen te wijzigen. De meeste
  menu‘s hebben drie niveaus waarop opties kunnen
  worden ingesteld. Wanneer u op
  drukt,
  worden uitsluitend het eerste en het tweede
  niveau van het menusysteem op het beeldscherm
  weergegeven. U kunt het derde niveau oproepen
  door te drukken op “”. Bij het navigeren in het
  menu toont “” aan de rechterkant van het menuopschrift dat het volgende niveau kan worden
  opgeroepen.

  Hoofdmenu:
  Auto Programmeren

  Opmerking: wanneer de S-VIDEO IN-bus op het
  frontpaneel wordt gebruikt, is de VIDEO IN-bus op
  het frontpaneel niet beschikbaar.

  Programma Bewerken
  Tijdinstelling

  Automatisch

  Beeldscherm

  Handmatig

  Display Mode
  Aansluitlijst van een accessoirecomponent
  (VCR, camcorder, enz.)

  S-Video

  AUDIO
  OUTPUT

  Datum - - /

  --

  AV1 to Decoder

  S-VIDEO
  OUTPUT

  DV

  PBC

  Jaar

  Fabriekinstelling

  Tijd

  ----- :

  --

  R

  L

  Video L-Audio-R
  VIDEO
  OUTPUT

  Niveau 1

  Niveau 2 Niveau 3

  DV
  S-Video

  Video

  Achterkant van de
  DVD-recorder

  L-Audio-R

  Voorkant van de
  DVD-recorder

  - 16

  32122 DVD Rec_Buch_NL.indb 16

  26.04.2005 11:08:04 • Page 17

  Eerste ingebruikneming
  Navigeren in het menu
  In deze handleiding worden de pijltjestoetsen van
  de afstandsbediening RC3 als volgt voorgesteld:

  OK

  in de tekst worden de pijltjes
  weergegeven met: “ “
  De OK-functie wordt in de tekst
  met “OK“ weergegeven.

  1. Druk op
  .
  Het menu verschijnt op het scherm.
  2. Selecteer de gewenste optie met / .
  3. De gewenste optie is geselecteerd. Druk nu op
   om het bijbehorende tweede niveau op te
  roepen.
  4. Selecteer de tweede optie met / .
  5. Druk op / om het bijbehorende derde
  niveau op te roepen.
  6. Gebruik om de gewenste instelling te selecteren en bevestig uw keuze met OK.
  Bepaalde opties vereisen nog bijkomende
  ingrepen.
  7. Druk op

  om het menu te sluiten.

  Digital Link activeren
  Met Digital Link geven de Loewe-tv-toestellen de
  signalen van de afstandsbediening via de Euro
  AV-verbinding door aan Centros. Digital Link is erg
  handig wanneer u Centros verborgen wilt installeren, bijvoorbeeld in een gesloten rek.
  • Digital Link activeren
  Uw Centros moet ingeschakeld zijn. Druk langer
  dan 3 sec. op de toets
  op Centros In
  het display van Centros verschijnt eventjes het
  woord “LINK“.
  • Digital Link uitschakelen
  Uw Centros moet ingeschakeld zijn. Druk langer
  dan 3 sec. op de toets
  op Centros In
  het display van Centros verschijnt eventjes het
  woord “FRONT“.

  Het menu Algemeen

  Digital Link Plus

  Automatische Programmering
  Deze DVD-recorder werd uitgerust met een tuner
  die maximaal 88 kanalen kan ontvangen.
  Opmerking: bij gebruik van Digital Link Plus vindt
  het instellen van de kanalen automatisch plaats.
  Voorbereiding:
  Sluit de DVD-recorder aan op de antenne-installatie. Zie “Aansluiten van de antenne” op pagina 13.
  1. Druk op
  .
  Het menu verschijnt op het scherm.
  2. Selecteer de optie “Algemeen” met / .
  3. Druk nu op om het tweede niveau op te
  roepen.
  4. Selecteer de optie “Auto Programmeren” met
   / .
  5. Druk op om het derde niveau op te roepen.
  De landoptie is gemarkeerd.
  6. Selecteer een land met / en druk vervolgens op .
  Het symbool “Zoeken starten” is gemarkeerd.
  7. Druk op OK om het zoeken van zenders te
  starten.
  De tuner loop automatisch al de beschikbare
  kanalen af en slaat de gevonden zenders op in
  het geheugen van de tuner.
  Auto Programmeren

  Nederland

  Programma Bewerken Stoppen de zoekfuncie
  Tijdinstelling
  Beeldscherm
  Display Mode
  AV1 to Decoder
  PBC
  Fabriekinstelling

  Zoeken

  11%

  Wanneer u de DVD-recorder heeft aangesloten
  op een tv-toestel met Digital Link Plus of een
  vergelijkbaar systeem van een andere fabrikant
  (bijv. EasyLink, Mega Logic, Project 50), wordt het
  zenderoverzicht van het televisietoestel naar de
  videorecorder overgedragen. Dat gebeurt wanneer
  u de DVD-recorder aanmeldt in het tv-toestel of
  wanneer u de zenders in het tv-toestel wijzigt (sorteren, verwijderen, toevoegen). Na een dergelijke
  wijziging wordt u door middel van een boodschap
  op het beeldscherm van het tv-toestel verzocht de
  overdracht van het gewijzigde zenderoverzicht te
  starten.
  De DVD-recorder herkent een aangesloten tvtoestel met Digital Link Plus of een vergelijkbaar
  systeem van een andere fabrikant en wordt daarop
  ingesteld. In een dergelijk geval kunt u met de
  DVD-recorder geen tv-zenders zoeken, verwijderen
  of sorteren. De betreffende menuopties worden
  grijs weergegeven en bij het automatisch zoeken
  is het alleen mogelijk de zendergegevens over te
  nemen van het tv-toestel.
  Denk erom dat alle zenders die worden ontvangen
  via de antenne of de kabel, opgeslagen moeten
  worden op de programmaplaatsen 1 t/m 88 van
  het tv-toestel.
  Wanneer de melding dat u de overdracht van de
  programmagegevens moet starten niet op het
  beeldscherm van het tv-toestel verschijnt, start u
  de overdracht met behulp van de DVD-recorder.
  Als uw tv-toestel is uitgerust met Digital Link Plus
  of een vergelijkbaar systeem van een andere fabrikant, dient u de programmagegevens uitsluitend in
  het tv-toestel te wijzigen.
  Als het tv-toestel waarop u de DVD-recorder heeft
  aangesloten niet is uitgerust met Digital Link Plus
  of een vergelijkbaar systeem, moet u de zenderoverzichten van de DVD-recorder en het tv-toestel
  op elkaar afstemmen. Dit vergemakkelijkt het
  opzoeken van zenders met het tv-toestel en de
  DVD-recorder.

  17 -

  32122 DVD Rec_Buch_NL.indb 17

  26.04.2005 11:08:06 • Page 18

  Eerste ingebruikneming
  Voorbereiding

  Kanaalinstelling

  Sluit de DVD-recorder met behulp van een SCARTkabel aan op het tv-toestel met Digital Link Plus.
  Zie “Aansluiten op het tv-toestel” op pagina 14.
  Activeer Digital Link op de DVD-recorder zoals
  beschreven op pagina 17.

  U kunt een kanaal manueel bewerken (toevoegen,
  wissen, naam wijzigen, verplaatsen, enz.).
  Auto Programmeren
  Bewerken

  Programma Bewerken
  Tijdinstelling

  Zenderlijst overbrengen

  Beeldscherm
  Display Mode

  1. Druk op
  .
  Het menu verschijnt op het scherm.

  AV1 to Decoder

  2. Selecteer de optie “Algemeen” met / .

  Fabriekinstelling

  PBC

  3. Druk nu op om het tweede niveau op te
  roepen.
  4. Selecteer de optie “Auto Programmeren” met
   / .

  1. Druk op
  .
  Het menu verschijnt op het scherm.

  5. Druk op om het derde niveau op te roepen.
  De landoptie is gemarkeerd.

  2. Selecteer de optie “Algemeen” met / .

  6. Selecteer een land met / en druk vervolgens tweemaal op .
  Het symbool “Start DLP” is gemarkeerd.
  Auto Programmeren
  Programma Bewerken

  Nederland
  Start zoekfuncie

  Tijdinstelling
  Beeldscherm
  Display Mode
  AV1 to Decoder

  Start DLP

  3. De optie “Algemeen“ werd geselecteerd. Druk nu
  op om het tweede niveau op te roepen.
  4. Gebruik / om de optie “Programma
  Bewerken“ te selecteren. Druk vervolgens op 
  om naar het derde niveau te gaan. Het symbool
  “Bewerken” is gemarkeerd.
  5. Druk op OK. Het menu “Zenderlijst“ verschijnt
  op het scherm.

  PBC
  Fabriekinstelling

  7. Druk op OK om het overnemen van de in de tv
  opgeslagen zenderlijst in de DVD-recorder te
  starten.
  Dit kan enkele seconden duren. Op het display
  van de DVD-recorder staat “DLP“ tijdens de
  overbrenging.

  PR-01 Decoder NICAM

  OK

  Opmerking: (Centros 1172). Franse zenders worden met Digital Link Plus slechts in de juiste norm
  ontvangen, wanneer u vooraf als land “Frankrijk“
  selecteert (zie hoger punt 6).

  Kiezen

  Move

  PR
  01
  02
  03
  04
  05
  06
  07
  08
  09
  10
  11

  Ch.
  C 12
  C 23
  C7
  C 27
  C 17
  C 33
  C 34
  C 47
  C 10

  MFT
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0

  Pagina boven/beneden

  Station
  ARD
  ZDF
  RTL
  SAT1
  PRO7
  BBC
  CNN
  ABC
  TV5

  END

  Afsluiten

  6. Selecteer een PR-nummer met / en druk
  vervolgens op OK. In het veld linksonder worden
  alle beschikbare opties weergegeven die op
  het gemarkeerde programma kunnen worden
  toegepast.

  7. Selecteer een optie met / en druk op OK
  om te bevestigen.

  Programma Bewerken
  Zender Wijzigen
  Verplaatsen
  Verwijderen
  Decoder aan/uit
  NICAM auto/uit
  Programma Bewerken: zoeken, kanaalinvoer,
  fijnafstelling.
  Zender Wijzigen: de naam van de zender
  wijzigen.
  Verplaatsen: de zender in de zenderlijst
  verplaatsen.
  Verwijderen: de zender uit de zenderlijst
  wissen.
  Decoder aan/uit: de zender omleiden via de
  decoder (“aan“).
  NICAM auto/uit: NICAM-ontvangst uitschakelen (“uit“).
  of
  8. Druk op
  derlijst“ te sluiten.

  om het menu “Zen-

  Zender bewerken
  Naast de automatische programmering bestaat de
  mogelijkheid zenders manueel te zoeken en op te
  slaan.
  1. Selecteer met / een zender in het menu
  “Zenderlijst“ en druk vervolgens op OK. De
  opties worden op de linkerpagina van het menu
  “Zenderlijst“ weergegeven.
  2. Selecteer met / de optie „Zender wijzigen“
  en druk op OK. Het menu “Zender wijzigen“
  verschijnt op het scherm.
  PR Seek

  Ch.

  07

  C7

  MFT PAL/SECAM
  0

  SECAM

  OK

  3. / (links/rechts): verplaatst de cursor naar
  - 18

  32122 DVD Rec_Buch_NL.indb 18

  26.04.2005 11:08:07 • Page 19

  Eerste ingebruikneming
  de vorige of volgende kolom.
   / (omhoog/omlaag): wijzigt de instelling
  op de huidige cursorpositie.
  PR: geeft het zendernummer aan (uitsluitend
  display)
  Seek: zoekt automatisch naar zenders. Selecteer
  met / de optie “Zoeken“ en druk vervolgens op / . Het zoeken wordt gestopt wanneer de DVD-recorder een zender detecteert.
  Ch.: wijzigt het kanaalnummer. Selecteer met
   / de optie “Kanaal“ en druk vervolgens op
   / .
  MFT: wijzigt de frequentie voor een fijne afstemming. Selecteer met / de optie “Fijn“ en
  druk vervolgens op / .
  PAL/SECAM (bij Centros 1172): wijzigt de ontvangstnorm. Selecteer bij een vervormd negatief
  beeld met / de optie “PAL/SECAM“ en
  selecteer vervolgens met / “SECAM“ voor
  de norm SECAM-L.
  4. Druk vervolgens op OK om de instellingen te
  bevestigen en terug te keren naar het menu
  “Zenderlijst“.
  Opmerking: wanneer de DVD-recorder via Digital
  Link Plus (DLP) de zenders van een Loewe-tv heeft
  overgenomen, zijn de functies “Zender bewerken“,
  “Verplaatsen“ en “Wissen“ geblokkeerd en kunnen
  pas opnieuw worden gebruikt wanneer de zenders
  door de automatische programmering opnieuw
  overschreven werden.

  Naam van zender wijzigen
  U kunt de namen van de zenders naar believen
  wijzigen. De namen mogen maximaal vijf tekens
  lang zijn.
  1. Selecteer met / een zender in het menu
  “Zenderlijst“ en druk vervolgens op OK. De
  opties worden op de linkerpagina van het menu
  “Zenderlijst“ weergegeven.
  2. Selecteer met / de optie “Naam van
  zender wijzigen“ en druk op OK. Het menu
  “Toetsenbord“ verschijnt op het scherm.

  bevestigen en terug te keren naar het menu
  “Zenderlijst“.

  ABC
  Hoofd letter
  1

  2

  A
  K
  U

  OK

  3

  4

  B

  C

  D

  L

  M

  N

  V

  W

  X

  Y

  Z

  Annuleren

  5

  6

  7

  8

  E

  F

  G

  H

  I

  J

  O

  P

  Q

  R

  S

  T

  Ruimte

  9

  0

  Verwijderen

  3. Voer een naam voor de zender in. Selecteer een
  teken met en druk vervolgens op
  OK.
  • Hoofdletters: schakelt het toetsenbord om op
  hoofdletters.
  Kleine letters: schakelt het toetsenbord om op
  kleine letters.
  • Symbolen: schakelt het toetsenbord om op
  symbolen.
  • ABC...123: voegt het overeenkomstige teken in
  op de cursorpositie.
  • OK: selecteer deze optie om af te sluiten en de
  nieuwe naam op te slaan.
  • Annuleren: selecteer deze optie om het menu
  te sluiten. De reeds doorgevoerde wijzigingen
  worden daarbij verworpen.
  • Spatie: voegt een spatie in op de cursorpositie.
  • Wissen: wist het teken links van de cursorpositie.
  • / : verplaatst de cursor naar links of rechts.
  Opmerking: toetsen van de afstandsbediening
  voor het invoeren van een naam (alle selecties
  moeten met de OK-toets van de afstandsbediening
  worden bevestigd):
  : voegt een spatie in op de cursorpositie.
  : wist het teken rechts van de cursorpositie.
  : wist het teken links van de cursorpositie.
  P+ / P-: verplaatst de cursor naar links of rechts.
  TEXT, INFO: schakelt het toetsenbord achtereenvolgens om op hoofdletters, kleine letters en
  symbolen.

  Verplaatsen van zenders
  U kunt de zenders in het menu “Zenderlijst“
  sorteren.
  1. Selecteer met / een zender in het menu
  “Zenderlijst“ en druk vervolgens op OK. De
  opties worden op de linkerpagina van het menu
  “Zenderlijst“ weergegeven.
  2. Selecteer met / de optie “Verplaatsen“ en
  druk op OK.
  3. Gebruik / om de gewenste plaats te
  selecteren. Druk vervolgens op OK of op
  om opnieuw naar de zenderlijst te gaan.

  Wissen van een zender
  In het menu “Zenderlijst“ kunt u een zender wissen.
  1. Selecteer met / een zender in het menu
  “Zenderlijst“ en druk vervolgens op OK.
  2. Selecteer met / de optie “Wissen“ en druk
  op OK. De zender wordt gewist.

  Decoder aan / uit
  1. Gebruik / om de zender te selecteren die
  u via de decoder wenst om te leiden en druk op
  OK. De opties worden op de linkerpagina van
  het menu “Zenderlijst“ weergegeven.
  2. Selecteer met / de optie “Decoder aan/
  uit” en druk op OK. Wanneer u “aan” selecteert,
  wordt onder de in het kleine beeld getoonde
  zender “Decoder” weergegeven.

  4. Druk vervolgens op OK om de instellingen te
  19 -

  32122 DVD Rec_Buch_NL.indb 19

  26.04.2005 11:08:08 • Page 20

  Eerste ingebruikneming
  NICAM auto/uit

  Tv-beeldverhouding

  druk op OK.

  Deze DVD-recorder kan hifi-uitzendingen in NICAM-stereo ontvangen. Bij een slechte ontvangst
  kunnen er echter vervormingen optreden. Schakel
  de functie in dat geval uit (“uit“).
  1. Selecteer met / een zender in het menu
  “Zenderlijst“ en druk vervolgens op OK. De
  opties worden op de linkerpagina van het menu
  “Zenderlijst“ weergegeven.
  2. Selecteer me / de optie “NICAM auto/uit“
  het menu “Zenderlijst“ en druk op OK. Wanneer
  u “auto” selecteert, wordt onder de in het kleine
  beeld getoonde zender “NICAM” weergegeven.

  Tijd instellen
  Wanneer de automatische zenderzoekprocedure afgesloten is, worden de datum en het uur
  eveneens automatisch ingesteld (afhankelijk van
  het zendstation). Dat gebeurt ook na het herstellen
  van de voeding na een stroomonderbreking of na
  het uittrekken van de netstekker. Daarvoor moet de
  optie “Automatisch“ ingesteld zijn.

  7. Druk op

  om het menu te sluiten.

  Opmerking: controleer of het jaar en de datum
  automatisch correct werden ingesteld. Anders moet
  u ze manueel instellen.

  Manueel instellen van datum / tijd
  Het kan gebeuren dat het tv-toestel geen of
  verkeerde datum- en/of tijdinformatie verstuurt en
  de DVD-recorder de verkeerde tijd instelt. Wanneer
  dat het geval is, raden wij u aan de tijd manueel in
  te stellen.
  1. Volg de hierboven beschreven stappen 1 - 5
  (automatisch instellen van de tijd).

  Tijdinstelling

  Automatisch

  Beeldscherm

  Handmatig

  Display Mode

  Datum - - /

  PBC
  Fabriekinstelling

  Tijd

  ----- :

  Tijdinstelling
  Beeldscherm

  4:3

  Display Mode

  16:9

  AV1 to Decoder
  PBC
  Fabriekinstelling

  Auto Programmeren

  Automatisch

  Tijdinstelling
  Beeldscherm

  Handmatig
  Datum - - /

  PBC

  Jaar

  Fabriekinstelling

  Tijd

  --

  ----- :

  --

  --

  AV1 to Decoder
  Jaar

  Programma Bewerken

  Programma Bewerken

  AV1 to Decoder

  Programma Bewerken

  Auto Programmeren

  2. Selecteer met / de optie “Handmatig“ en
  druk op OK.

  Display Mode

  Auto Programmeren

  U kunt kiezen uit:
  - 4:3: selecteer deze instelling wanneer u een
  tv-toestel aansluit met het beeldformaat 4:3.
  - 16:9: selecteer deze instelling wanneer u een
  breedbeeld-tv-toestel aansluit met beeldformaat
  16:9.

  --

  1. Druk op
  .
  Het menu verschijnt op het scherm.
  2. Selecteer de optie “Algemeen” met / .

  3. Geef vervolgens de vereiste informatie in voor de
  datum en de tijd.
   / (links/rechts): verplaatst de cursor naar
  de vorige of volgende kolom/regel.
   / (omhoog/omlaag): wijzigt de instelling
  op de huidige cursorpositie.
  4. Met OK keert u terug naar niveau 2 of met de
  toets
  kunt u het menu sluiten.

  3. Druk nu op om het tweede niveau op te
  roepen.
  4. Selecteer de optie “Tijdinstelling” met / .
  5. Druk op om het derde niveau op te roepen.
  6. Selecteer met / de optie “Automatisch“ en
  - 20

  32122 DVD Rec_Buch_NL.indb 20

  26.04.2005 11:08:09 • Page 21

  Eerste ingebruikneming
  Het menu Taal

  Beeldmodus

  Weergavesturing - PBC

  De beeldmodusinstelling (“Display Mode”)is slechts
  beschikbaar wanneer de tv-beeldverhouding van
  het tv-toestel op 4:3 werd ingesteld. U kunt kiezen
  uit:
  - Letter Box:
  opnamen in breedbeeldformaat
  verschijnen met zwarte balken
  langs de bovenste en onderste
  beeldschermrand.
  - Pan Scan:
  het beeld vult het volledige
  scherm maar snijdt indien nodig
  gedeelten van het beeld af langs
  beide zijden.

  VCD, SVCD
  Als een VCD (of SVCD) een weergavesturingsfunctie
  (PBC = Playback Control) bevat en als de menuoptie “PBC“ op “aan“ werd ingesteld, vindt de sturing
  van de diskweergave plaats via het menu dat zich
  op de disk bevindt. Anders wordt de VCD weergegeven als een audio-CD.

  Menutaal
  Selecteer een taal voor de menu‘s en dialoogvensters die op de DVD-recorder worden weergegeven.
  Display Menu

  English
  Deutsch

  Auto Programmeren

  Disc Menu
  Audio

  Programma Bewerken

  Ondertiteling

  Italiano

  Français

  Tijdinstelling

  Español

  Beeldscherm

  Nederlands

  Display Mode

  Português
  Swenska

  Auto Programmeren

  AV1 to Decoder

  Programma Bewerken

  PBC

  Uit

  Tijdinstelling

  Fabriekinstelling

  Aan

  Beeldscherm
  Display Mode

  Letter Box

  AV1 to Decoder

  Pan Scan

  PBC

  Disktaal
  Fabrieksinstellingen
  Indien nodig kunt u de fabrieksinstellingen van de
  recorder herstellen. Selecteer het symbool “SET“ en
  druk op OK.

  Fabriekinstelling

  AV1 to Decoder
  Op pagina 15 beschreven wij reeds hoe een
  decoder wordt aangesloten. Als u een analoge
  decoder ook voor uw tv-toestel wenst te gebruiken
  (te decoderen zenders worden via de DVD-recorder
  naar de decoder gestuurd), moet u de optie “AV1
  to Decoder“ op “aan“ zetten. Als u “uit“ selecteert,
  is de decoder uitsluitend beschikbaar voor de
  DVD-recorder.

  Opmerking: sommige opties kunnen niet worden
  teruggezet (veiligheidsniveau, wachtwoord en
  landcode, zenderlijst, timerlijst).

  Tijdinstelling
  Beeldscherm

  PBC

  Tijdinstelling

  Fabriekinstelling

  AV1 to Decoder

  Uit

  PBC

  Aan

  Fabriekinstelling

  Ondertiteling

  Engels
  Duits
  Frans
  Italians
  Spaans

  Zweeds
  Overig - - - -

  Programma Bewerken

  AV1 to Decoder

  Display Mode

  Disc Menu
  Audio

  Origineel

  Portugees
  Auto Programmeren

  Programma Bewerken
  Beeldscherm

  Display Menu

  Nederlands

  Display Mode

  Auto Programmeren

  Selecteer een taal voor het menu, het geluid en de
  ondertiteling van de disk.

  SET

  Het gaat om voorinstellingen die, indien beschikbaar, na het laden van de disk worden ingesteld.
  Anders wordt telkens de “originele“ versie van de
  disk gebruikt.
  - Origineel:
  de originele taal van de disk
  wordt geselecteerd.
  - Overig:
  om een andere taal in te stellen,
  selecteert u “Overig” en drukt u
  op OK. Gebruik de cijfertoetsen
  en de OK-toets om het overeenkomstige viercijferige nummer
  in overeenstemming met de
  21 -

  32122 DVD Rec_Buch_NL.indb 21

  26.04.2005 11:08:09 • Page 22

  Eerste ingebruikneming
  taalcode op pagina 68 in te
  voeren. Als u het foute nummer hebt ingevoerd en nog niet
  op OK hebt gedrukt, kunt u de
  cijfers achtereenvolgens wissen
  door herhaaldelijk op de toets 
  te drukken, om vervolgens het
  correcte nummer in te voeren.

  DTS

  Dolby Digital

  Uit: wanneer u “uit” selecteert, wordt het DTS-signaal niet via de DIGITAL OUT-bus uitgevoerd.
  Bitstream: selecteer “Bitstream” wanneer u op de
  DIGITAL OUT-bus van de DVD-recorder een Dolby
  Digital-decoder (of een versterker, een Loewe-tv
  met AC3 of een DIS-module of een ander toestel
  met Dolby Digital-decoder) hebt aangesloten.

  Het menu Geluid

  DTS

  Uit

  MPEG

  Bitstream

  Frequentie
  DRC
  Geluid

  Dolby Digital
  PCM: Selecteer deze optie wanneer het toestel
  werd aangesloten op een digitale tweekanaalsstereo-versterker. De Digital Audio-uitgangen van de
  DVD-recorder voeren het geluid in PCM 2-kanaalsformaat uit, wanneer u een DVD-videodisk met
  Dolby-Digital-geluidsformaat afspeelt.
  Bitstream: selecteer “Bitstream” wanneer u op de
  DIGITAL OUT-bus van de DVD-recorder een Dolby
  Digital-decoder (of een versterker, een Loewe-tv
  met AC3 of een DIS-module of een ander toestel
  met Dolby Digital-decoder) hebt aangesloten.
  Dolby Digital

  PCM

  DTS

  Bitstream

  Frequentie
  DRC
  Geluid

  MPEG
  Frequentie

  48KHz

  DRC

  96KHz

  Geluid

  Dolby Digital

  Iedere DVD-disk heeft meestal verschillende geluidsformaten waaruit u kunt kiezen.
  Leg de geluidsformaten van de recorder vast in
  overeenstemming met het type van audiosysteem
  dat u gebruikt.

  MPEG

  DTS

  MPEG
  PCM: selecteer deze optie wanneer het toestel
  werd aangesloten op een digitale tweekanaalsstereo-versterker. De Digital-Audio-uitgangen van de
  DVD-recorder voeren het geluid in PCM 2-kanaalsformaat uit, wanneer u een DVD-videodisk met
  Dolby-Digital-geluidsformaat afspeelt.
  Bitstream: selecteer “Bitstream” wanneer u op de
  DIGITAL OUT-bus van de DVD-recorder een Dolby
  Digital-decoder (of een versterker, een Loewe-tv
  met AC3 of een DIS-module of een ander toestel
  met Dolby Digital-decoder) hebt aangesloten.

  Nachtmodus
  Dankzij de digitale audiotechnologie van het DVDformaat kunnen soundtracks bijzonder nauwkeurig
  en werkelijkheidsgetrouw worden weergegeven.
  Misschien wenst u de dynamiek (dat wil zeggen,
  het verschil tussen de luidste en de zachtste geluiden) niettemin te begrenzen. Op die manier kunt
  u een film ook met geringere volumeverschillen
  weergeven. Zet daarvoor de optie “DRC“ op “aan“.
  Dolby Digital
  DTS
  MPEG
  Frequentie
  DRC

  Uit

  Geluid

  Aan

  Bemonsteringssnelheid
  Wanneer uw receiver of versterker NIET werd
  berekend op 96-kHz-signalen, selecteert u 48 kHz.
  Wanneer u deze selectie hebt gemaakt, converteert
  het toestel 96-kHz-signalen automatisch in 48
  kHz-signalen, die het systeem wel kan decoderen.
  Wanneer uw receiver of versterker daarentegen
  wel werd berekend op 96-kHz-signalen, selecteert
  u 96 kHz.

  - 22

  32122 DVD Rec_Buch_NL.indb 22

  26.04.2005 11:08:10 • Page 23

  Eerste ingebruikneming
  Karaokegeluid
  Schakel de zangoptie (“Geluid) in wanneer u een
  multikanaals karaoke-DVD wenst af te spelen. De
  karaokekanalen op de disk worden in normaal
  stereogeluid gemixt.
  Dolby Digital

  6. Wanneer u nog geen wachtwoord bezit:
  voer met de cijfertoetsen een viercijferig getal in
  om een persoonlijk wachtwoord in te stellen en
  druk op OK. Voer het viercijferige wachtwoord
  ter controle opnieuw in en druk op OK om het
  te bevestigen.
  Wanneer u reeds een wachtwoord bezit:
  voer uw wachtwoord in en druk op OK.

  DTS
  MPEG
  Frequentie
  DRC
  Geluid

  Uit
  Aan

  Opmerking: wanneer u een fout nummer hebt
  ingevoerd en nog niet op OK hebt gedrukt, kunt u
  de cijfers achtereenvolgens wissen door herhaaldelijk op de toets te drukken, om vervolgens het
  correcte wachtwoord in te voeren.
  7. Wanneer de optie “Veranderen” geselecteerd is,
  drukt u op OK.

  Het menu Blokkeren
  Wachtwoord
  Wijzigen van de viercijferige code
  Instellen Wachtwoord
  Beveiligingsniveau

  Veranderen
  Niew paswoord
  Verwijderen

  Landcode

  8. Voer met de cijfertoetsen een nieuw viercijferig
  wachtwoord in en druk op OK.
  9. Vervolgens voert u het wachtwoord ter controle
  opnieuw in en bevestigt u het opnieuw met OK.
  Opmerking: wanneer u een fout nummer hebt
  ingevoerd en nog niet op OK hebt gedrukt, kunt u
  de cijfers achtereenvolgens wissen door herhaaldelijk op de toets te drukken, om vervolgens het
  correcte wachtwoord in te voeren.

  Wachtwoord wissen
  Wanneer u de wachtwoordbeveiliging wenst uit te
  schakelen, gaat u als volgt te werk.
  1. Druk op
  het scherm.

  1. Druk op
  scherm.

  . Het menu verschijnt op het

  2. Selecteer de optie “Blokkeren” met / .
  3. De optie „Blokkeren“ is geselecteerd. Druk nu op
   om het tweede niveau op te roepen.
  4. Selecteer de optie “Instellen Wachtwoord” met
   / .
  5. Druk op om het derde niveau op te roepen.

  . Het hoofdmenu verschijnt op

  2. Selecteer de optie “Blokkeren” met / .
  3. De optie „Blokkeren“ werd geselecteerd. Druk nu
  op om het tweede niveau op te roepen.
  4. Selecteer de optie “Instellen Wachtwoord” met
   / .
  5. Druk op om het derde niveau op te roepen.
  6. Selecteer de optie “Verwijderen“ en druk op OK.
  7. Voer met de cijfertoetsen het bestaande viercijferige wachtwoord in en druk op OK.

  U bent uw huidige wachtwoord
  vergeten ?
  Wanneer u uw wachtwoord niet meer kent, gaat
  u als volgt te werk om het huidige wachtwoord te
  wissen.
  1. Druk op

  om het menu op te roepen.

  2. Gebruik de cijfertoetsen om het zescijferige getal
  “210499” in te voeren.
  3. Selecteer “Ja“ en druk op OK. Het viercijferige
  wachtwoord wordt gewist. Voer een nieuw
  wachtwoord in zoals links wordt beschreven.

  Beveiligingsniveau
  Films op DVD‘s kunnen scènes bevatten die niet
  geschikt zijn voor kinderen. Om die reden kunnen
  disks kinderbeveiligingsinformatie bevatten, die
  voor de volledige disk gelden of slechts voor
  bepaalde scènes. De beveiligingsgraden zijn
  afhankelijk van het betreffende land. De kinderbeveiligingsfunctie stelt u in staat te voorkomen
  dat uw kinderen bepaalde disks of scènes kunnen
  bekijken.
  Instellen Wachtwoord
  Beveiligingsniveau
  Landcode

  Deactiveren
  8 (volwassenen)
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1 (kinderen)

  1. Volg de stappen 1-3 zoals beschreven onder
  “Wachtwoord”.
  2. Selecteer de optie “Beveiligingsniveau” met 
  / .
  3. Druk op om het derde niveau op te roepen.
  4. Volg stap 6 zoals links beschreven (zie “Wachtwoord”).
  23 -

  32122 DVD Rec_Buch_NL.indb 23

  26.04.2005 11:08:12 • Page 24

  Eerste ingebruikneming
  5. Selecteer met de toetsen / een beschermingsgraad tussen 1 en 8. 1 heeft de minste
  weergavebeperkingen. 8 heeft de meeste
  weergavebeperkingen.
  Geen beperking: wanneer u “Geen beperking”
  selecteert, is de kinderbeveiliging niet actief. De
  disk wordt volledig weergegeven.
  Graad 1 tot 8: sommige disks kunnen scènes
  bevatten die niet geschikt zijn voor kinderen.
  Wanneer u de DVD-recorder een beschermingsgraad toekent, worden alleen die scènes van
  de afgespeelde disk weergegeven waarvan de
  beschermingsgraad even hoog of lager is dan de
  aan de recorder toegewezen beschermingsgraad.
  Scènes met een hogere beschermingsgraad worden slechts weergegeven wanneer de disk bijbehorende vervangscènes bevat. De vervangscènes
  moet dezelfde of een lagere beschermingsgraad
  hebben. Wanneer er geen gepaste alternatieve
  scènes worden gevonden, wordt de weergave
  gestopt. U moet het viercijferige wachtwoord
  invoeren of de bescherminggraad wijzigen om
  de disk te kunnen afspelen.
  6. Druk op OK om de geselecteerde beschermingsgraad te bevestigen. Druk op
  om het
  menu te verlaten.

  Landcode (voor classificatie)

  Het menu Opname

  Voer de code van een land/streek in waarvan de
  normen worden gebruikt om de DVD-videodisk te
  classificeren. (Zie “Landcodelijst” op pagina 69.)
  Voor Nederland selecteert u ”NL“.

  Opnamekwaliteit

  Instellen Wachtwoord
  Beveiligingsniveau
  Landcode

  D

  E

  Voor de opname kan de beeldkwaliteit worden
  vastgelegd:
  • EQ (Super Long Play),
  • LQ (Long Play),
  • SQ (standaardkwaliteit),
  • HQ (hoge kwaliteit),
  (zie pagina 61).
  Opname Mode Instelling
  Opname Aspect
  DV Opname Audio
  TV Rec Audio

  EQ
  LQ
  SQ
  HQ

  Auto Periode

  .
  1. Druk op
  Het menu verschijnt op het scherm.
  2. Selecteer de optie “Blokkeren” met / .
  3. De optie „Blokkeren“ werd geselecteerd. Druk nu
  op om het tweede niveau op te roepen.
  4. Selecteer de optie “Landcode” met / .

  1. Druk op
  .
  Het menu verschijnt op het scherm.

  5. Druk op om het derde niveau op te roepen.

  2. Selecteer de optie “Opname” met / .

  6. Wanneer u nog geen wachtwoord hebt
  ingevoerd:
  Volg stap 6 zoals beschreven onder „Wachtwoord“ op pagina 23.

  3. De optie „Opname“ is geselecteerd. Druk nu op
   om het tweede niveau op te roepen.

  7. Selecteer het eerste teken met de toetsen
   / .

  4. Selecteer de optie “Opname Mode Instelling” met
   / .
  5. Druk op om naar het derde niveau te gaan.

  8. Verplaats de cursor met de toets en selecteer
  het tweede teken met de toetsen / .

  6. Met / wordt de gewenste opnamekwaliteit
  vastgelegd (HQ, SQ, LQ of EQ)

  9. Druk op OK om de geselecteerde landcode te
  bevestigen. Druk op
  om het menu te
  verlaten.

  7. Druk op OK om uw keuze te bevestigen en vervolgens op
  om het menu te verlaten.

  - 24

  32122 DVD Rec_Buch_NL.indb 24

  26.04.2005 11:08:13 • Page 25

  Eerste ingebruikneming
  Het menu Disk

  Opname Aspect

  TV-geluid

  Voor het opnemen kunt u het beeldformaat (16:9
  of 4:3) aanpassen aan het op te nemen beeldmateriaal.

  Bij een tweetalige tv-opname kan het op te nemen
  geluidskanaal worden geselecteerd.
  Geluid 1+2: beide talen worden opgenomen
  Geluid 1: alleen taal 1
  Geluid 2: alleen taal 2

  Opname Mode Instelling
  Opname Aspect

  4:3

  Opname Mode Instelling

  DV Opname Audio

  16:9

  Opname Aspect

  TV Rec Audio

  DV Opname Audio

  Auto Periode

  TV Rec Audio
  Auto Periode

  Toon 1+2
  Toon 1
  Toon 2

  DV-geluid

  Automatische hoofdstukken

  U moet deze instelling uitvoeren wanneer uw
  camcorder met 32-KHz-/12-Bit op de DV IN-bus op
  de voorkant werd aangesloten.
  Sommige digitale camcorders hebben twee stereosporen voor audio. Een van de twee wordt gebruikt
  voor de opname, het andere voor de nabewerking.
  Met de instelling Audio 1 wordt de originele klank
  opgenomen.
  Met de instelling Audio 2 wordt bewerkte klank
  gebruikt.

  Bij de opname worden op regelmatige afstanden
  hoofdstukmarkeringen ingevoegd op de disk. Er
  zijn afstanden van 5, 10 of 15 minuten mogelijk.
  Wanneer u “Geen“ selecteert, wordt de automatische hoofdstukmarkering uitgeschakeld.

  TV Rec Audio

  TV Rec Audio

  Audio 2

  Auto Periode

  Geen

  Alle 15 Min.
  Audio 1

  Start

  Voltooien
  Disc Label
  Disc beveiliging

  Opname Aspect

  Alle 10 Min.

  DV Opname Audio

  Opstarten

  DV Opname Audio

  Alle 5 Min.

  Opname Aspect

  Wanneer u een volledig lege disk in de disklade
  legt, wordt die eerst automatisch geïnitialiseerd
  door de recorder (zie tabel pagina 11).
  DVD-R: de recorder initialiseert de disk in Videomodus.
  DVD-RW: de recorder initialiseert de disk in VRmodus.
  DVD+R: de recorder initialiseert de disk in Videomodus.
  DVD+RW: de recorder initialiseert de disk in
  Videomodus.
  Een RW-disk kan ook achteraf via het menu geïnitialiseerd worden:

  Opname Mode Instelling

  Auto Periode

  Opname Mode Instelling

  Initialiseren

  1. Druk op
  .
  Het menu verschijnt op het scherm.
  2. Selecteer de optie “Disk” met / .
  3. De optie “Disk“ is geselecteerd. Druk nu op 
  om het tweede niveau op te roepen.
  4. Selecteer de optie “Opstarten” met / .
  5. Druk op om het derde niveau op te roepen.
  Het symbool “Starten” is gemarkeerd.
  6. Druk op OK. Het menu “Opstarten“ verschijnt.
  7. Selecteer voor een DVD-RW me / een
  gewenste initialiseringsmodus (VR-modus of
  videomodus) en druk vervolgens op OK.

  25 -

  32122 DVD Rec_Buch_NL.indb 25

  26.04.2005 11:08:14 • Page 26

  Eerste ingebruikneming
  Disc Label

  Opstarten

  Opstarten

  Selecteer een instelling
  VR Mode

  Voltooien

  Afsluiten

  Disc Label

  Ongedaan maken

  Disc beveiliging

  Video Mode

  Gebruik deze optie om een naam voor de disk in
  te voeren. De naam wordt getoond wanneer u de
  disk laadt en wanneer u de diskinformatie op het
  scherm roept.
  • De disknaam kan tot 32 tekens lang zijn.
  • Voor op een andere DVD-recorder geformatteerde disks ziet u slechts een beperkte tekenreeks.
  Opstarten

  8. Selecteer “Ok“ met / en druk vervolgens
  op OK.
  9. Het volgende dialoogvenster verschijnt:

  Bewerken

  Disc Label
  Disc beveiliging

  2. Selecteer de optie “Voltooien” met / .

  Opstarten

  Alle informatie op de schijf wordt gewist.

  OK

  Voltooien

  1. Volg de stappen 1-3 zoals beschreven op pagina
  25 (Initialiseren).

  Annuleren

  Let op: wanneer u de initialisering start, worden alle opnamen van de disk gewist.
  10. Nadat u op OK hebt gedrukt, begint de
  initialisering van de disk, die enkele minuten kan
  duren.

  3. Druk op om het derde niveau op te roepen.
  “Voltooien” wordt benadrukt.
  4. Druk op OK. Het menu “Voltooien” verschijnt op
  het scherm.
  Voltooien

  1. Volg de stappen 1-3 zoals beschreven op pagina
  25 (Initialiseren).

  Wilst u doorgaan?

  2. Selecteer de optie “Disc Label met / .

  Ok

  Annuleren

  Voltooien

  5. Druk op OK. De recorder start de finalisering van
  de disk.

  Bij het finaliseren worden de opnamen als het ware
  ‚gefixeerd‘, zodat de disk op normale DVD-spelers
  of computers met een DVD-rom-drive kan worden
  afgespeeld. Bij het finaliseren van een videomodusdisk wordt er een menu gecreëerd om te navigeren
  op de disk. U kunt het menu oproepen door de
  toets
  in te drukken.

  Opmerking: de duur van de finalisering hangt
  af van het disktype, van de hoeveelheid opnamen
  op de disk en van het aantal titels op de disk.
  Het finaliseren van een beschreven disk kan tot 8
  minuten duren.

  Let op: na de opname en finalisering van DVDR‘s en DVD+R‘s is er geen verdere bewerking of
  opname op de disk meer mogelijk. Dat geldt echter
  niet voor een DVD+RW-disk en DVD-RW disk.

  Tip: bij het laden van een gefinaliseerde DVD-RW
  of DVD+RW kan de finalisering worden opgeheven
  door de optie „Voltooien doorgaan“ in het menu
  “Voltooien“ te selecteren. Daarna kan de disk weer
  bewerkt en beschreven worden.

  3. Druk op om het derde niveau op te roepen.
  Het symbool “Bewerken” is gemarkeerd.
  4. Druk op OK. Het menu „Toetsenbord“ verschijnt
  op het scherm.
  DVD-RW
  Hoofd letter
  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  A

  B

  C

  D

  E

  F

  G

  H

  I

  J

  K

  L

  M

  N

  O

  P

  Q

  R

  S

  T

  U

  V

  W

  X

  Y

  Z

  OK

  Annuleren

  Ruimte

  0

  Verwijderen

  5. Voer een naam voor de disk in. Gebruik 
   om een teken te selecteren. Druk vervolgens
  op OK om het teken te gebruiken in de naam.
  Zie stap 3 op pagina 19 (de naam van een
  zender wijzigen).

  - 26

  32122 DVD Rec_Buch_NL.indb 26

  26.04.2005 11:08:15 • Page 27

  Eerste ingebruikneming
  6. Selecteer OK en druk vervolgens op OK om de
  naam op te slaan en terug te keren naar het
  menu “Disk“.

  Weergeven van informatie wanneer
  het tv-programma binnenkomt via de
  DVD-recorder

  7. Druk op

  Wanneer u een tv-programma bekijkt dat wordt
  geleverd door de ingebouwde ontvanger van de
  DVD-recorder (DVD-recorder staat in de stopmodus), kunt u met OK of
  informatie over het
  tv-programma en over de geladen disk oproepen
  (en weer doen verdwijnen).
  Voorbeeld: er zit een DVD-RW in VR-modus in de
  recorder en de tv-zender 06 met de naam “ABC“
  wordt weergegeven op het scherm:

  om het menu te sluiten.

  Disc beveiliging
  Bij het opnemen van een DVD+RW/+R-disk in
  DVD+RW-diskmodus moet de beveiliging op “aan“
  worden ingesteld, om het per ongeluk opnemen,
  wijzigen of wissen van de disk te voorkomen. Om
  de disk opnieuw vrij te geven, selecteert u “uit“.
  Opstarten
  Voltooien
  Disc Label
  Disc beveiliging

  Uit

  Toont het kanaalnummer, de zendernaam en het
  audiosignaal (NICAM, STEREO, MONO) van het
  weergegeven programma.

  Weergeven van diskinformatie op het
  beeldscherm tijdens de diskweergave
  U kunt verschillende gegevens over de disk in het
  toestel oproepen op het scherm.
  1. Druk tweemaal op
  om de informatie over
  de disk weer te geven, waarvan de parameters
  kunnen worden gewijzigd.
  2. Om de weergegeven informatie weer te verwijderen, drukt u op
  of
  .
  Een uitvoerige toelichting bij de weergave van
  een disk vindt u in de beschrijvingen op de
  volgende pagina‘s.

  Tijdelijk weergegeven symbolen
  Weergave op deze plaats
  voortzetten
  Handeling niet toegelaten of niet
  beschikbaar

  Aan

  Andere beeldschermmenu‘s
  Deze handleiding bevat basisinstructies voor het
  bedienen van de DVD-recorder. Sommige DVD‘s
  veronderstellen een specifieke behandeling of
  laten slechts een beperkte bediening toe tijdens
  de weergave. In dat geval wordt het symbool
  op het beeldscherm weergegeven. Dat wijst erop
  dat bepaalde operaties op bepaalde ogenblikken
  niet mogelijk zijn of dat er geen menu op de disk
  aanwezig is.

  Toont in de vorm van een balk de
  verhouding tussen ingenomen en
  vrije ruimte op de geladen disk, alsook de
  vrije ruimte in minuten en de opnamekwaliteit (voor andere disks zie volgende
  pagina).

  Opmerkingen:
  1. Niet alle disks bieden al de functies die op de
  volgende pagina‘s worden beschreven.
  2. Na tien seconden zonder toetsbediening verdwijnt het beeldschermmenu.

  Toont de naam en het
  formaat van de disk.

  DVD-RW
  VR Mode

  PR-06
  SQ 1H 32M Vrij

  N STEREO

  ABC

  28/8/2005 11:35

  Toont de huidige datum en de huidige tijd.

  27 -

  32122 DVD Rec_Buch_NL.indb 27

  26.04.2005 11:08:16 • Page 28

  Eerste ingebruikneming
  Weergeven van diskinformatie op het beeldscherm tijdens de diskweergave
  DVD-Video
  1x

  2x

  Toont de verstreken tijd en de totale tijd.

  Toont het huidige titel/hoofdstuknummer en het
  totale aantal titels/hoofdstukken.

  Kapitel
  : 2/20
  CHAPTER
  : 3/28 SQ

  1/6

  Hoofdstuk

  4/26

  Tijd

  0:10:30

  Audio

  1. ENG
  D 5.1CH

  Ondertiteling
  ABC

  Camera
  Geluid

  OFF

  1/3

  NORMAL

  Toont het huidige
  tracknummer en het totale
  aantal tracks of de
  PBC-modus.

   / of
  cijfers, OK

  Toont het huidige hoofdstuknummer en het
  totale aantal hoofdstukken en springt naar het
  gewenste hoofdstuknummer.
  Toont de verstreken weergavetijd en zet de film
  op het gewenste tijdstip voort.
  Toont de heersende filmtaal en het heersende
  geluidsformaat en wijzigt die.
  Toont de heersende ondertitelingstaal
  en wijzigt die.
  Toont de geselecteerde camerastand / het totale aantal
  camera‘s en wijzigt de camerastand.
  Toont de heersende geluidsmodus en wijzigt die.

   / of
  cijfers, OK

  Track

  Tijd

  0:10:30

  /
  /
  /

  Toont de verhouding tussen de reeds verstreken en de
  resterende weergavetijd.

  0:06:32 / 1:00:00

  Functie (selecteer de gewenste optie met / )
  1/4

   / of
  cijfers, OK

  /

  Track : 1/17

  Menuopties

  Selectiemethode

  Toont het huidige titelnummer en het totale aantal titels en springt
  naar het gewenste titelnummer.

  Toont de verstreken tijd en de totale tijd.

  VCD, SCVCD

  D

  Toont de heersende recordermodus.

  0:06:32 / 2:12:10

  Functie (selecteer de gewenste optie met / )

  Titel

  2x

  Titel
  TITLE: 1/22
  : 1/17

  Menuopties

  1x

  Toont de verhouding tussen de reeds verstreken en de
  resterende weergavetijd.

  Toont het huidige tracknummer / totale aantal tracks en springt
  naar het gewenste tracknummer of geeft aan dat de PBC-modus actief
  is, als die in het hoofdmenu op “Aan“ werd gezet.
  Toont de verstreken weergavetijd en zet de film op het
  gewenste tijdstip voort.

  Toont de heersende recordermodus.

  Selectiemethode
   / of
  cijfers, OK


  Audio

  STEREO

  Toont het geluidsformaat en wijzigt het.

  /

  Geluid

  NORMAL

  Toont de heersende filmtaal en het heersende geluidsformaat
  en wijzigt die..

  /

  - 28

  32122 DVD Rec_Buch_NL.indb 28

  26.04.2005 11:08:17 • Page 29

  Eerste ingebruikneming
  Weergeven van diskinformatie op het beeldscherm tijdens de diskweergave
  DVD-VR
  1x

  2x

  Toont de verhouding tussen de reeds verstreken en
  de resterende weergavetijd.

  Toont de verstreken tijd en de totale tijd.
  Toont de titelnamen, de opnamedatum,
  de opnamekwaliteit enz.
  ORG: Origineel Afspeellijst
  PLIST: Playlist
  Menuopties
  1/6

  Hoofdstuk

  4/26

  Tijd

  0:10:30

  1. STEREO
  D 2CH

  Audio

  Geluid

  0:06:32 / 2:12:10

  Functie (selecteer de gewenste optie met / )

  Titel

  Ondertiteling

  Titel: 1/22
  Kapitel: 2/20 ORG SQ

  ABC

  OFF

  NORMAL

  Toont het huidige titelnummer en het totale aantal titels en springt
  naar het gewenste titelnummer.
  Toont het huidige hoofdstuknummer en het totale aantal
  hoofdstukken en springt naar het gewenste
  hoofdstuknummer.
  Toont de verstreken weergavetijd en zet de film op het
  gewenste tijdstip voort.
  Toont de heersende filmtaal en het heersende geluidsformaat
  en wijzigt die.
  Toont de heersende ondertitelingstaal en wijzigt die.
  Toont de heersende geluidsmodus en wijzigt die..

  Toont de heersende
  recordermodus.
  Selectiemethode
   / of
  cijfers, OK
   / of
  cijfers, OK
   / of
  cijfers, OK
  /
  /
  /

  29 -

  32122 DVD Rec_Buch_NL.indb 29

  26.04.2005 11:08:18 • Page 30

  Bediening met DVD en Video-CD
  Weergeven van een DVD of
  Video-CD (VCD, SVCD)
  Weergavevoorbereiding
  Schakel het televisietoestel in en stel als videobron
  de ingang in waarop de DVD-recorder werd aangesloten of activeer de optie „Schakelspanning aan“
  voor de AV-ingang van het tv-toestel.
  Wanneer u de DVD-recorder op een audiosysteem hebt aangesloten, schakelt u het audiosysteem in en stelt u de ingang waarop de DVD-recorder werd aangesloten in als bron.
  1. Druk op het toestel op
  openen.

  om de disklade te

  2. Leg de gewenste disk in de lade met de zijde
  die moet worden weergegeven naar beneden
  gericht.
  3. Druk op het toestel op
  openen.

  om de disklade te

  4. Op het display wordt READING weergegeven terwijl het apparaat de disk tracht te identificeren.

  Weergave
  Nadat de disk door het apparaat werd geïdentificeerd, wordt de weergave automatisch gestart
  (als dat niet het geval is, start u ze manueel met
  ) en wordt het menu dat zich op de disk
  bevindt op het scherm weergegeven (ofwel wordt
  de film direct gestart als de disk geen menu bevat).
  In het weergegeven diskmenu gaat u als volgt te
  werk:
  DVD: selecteer met de toetsen   de titel/het hoofdstuk dat u wenst te bekijken. Druk
  vervolgens op de toets OK om de weergave te
  starten.
  VCD: selecteer met behulp van de cijfertoetsen de
  gewenste track.

  De menu-instelling en de bediening kunnen
  verschillen van de ene disk tot de andere. Volg de
  instructies op de menupagina‘s.
  Meer informatie hierover vindt u op pag. 21.
  Opmerkingen:
  1. wanneer de kinderbeveiliging actief is en het
  veiligheidsniveau van de DVD-disk hoger is dan
  het niveau van de kinderbeveiliging, moet u het
  viercijferige wachtwoord invoeren om de inhoud
  van de disk te kunnen weergeven (zie „Classificatie“ op pagina 23).
  2. DVD‘s hebben een landcode. De recorder speelt
  geen disks af waarvan de landcode verschilt van
  de in het apparaat opgeslagen landcode. Deze
  recorder heeft landcode 2.
  3. U kunt Weergavesturing - PBC (zie op pagina 21)
  in het hoofdmenu ook uitschakelen (AUS).

  Algemene functies
  Opmerking: tenzij anders aangegeven kunnen
  de beschreven functies met de afstandsbediening
  worden aangestuurd. Sommige functies kunnen
  echter ook met de bedieningselementen van de
  DVD-recorder worden aangestuurd.

  Een andere TITEL selecteren
  1/6

  DVD Video VR
  Wanneer er zich meerdere titels op een disk bevinden, kunt als volgt overgaan naar een andere titel:
  druk tweemaal op
  en selecteer het titelsymbool met behulp van / . Druk vervolgens op
  de overeenkomstige cijfertoets (0-9) of op / 
  om een titelnummer te selecteren. Nadat u op OK
  hebt gedrukt, wordt de titel afgespeeld.

  Een ander HOOFDSTUK/een andere
  TRACK selecteren
  4/26

  1/4

  DVD Video VR VCD
  Wanneer een titel op een disk uit meerdere hoofdstukken/tracks bestaat, kunt u als volgt een ander
  hoofdstuk/een andere track selecteren:
  Druk tijdens de weergave op P+ of P- om over te
  gaan naar het volgende hoofdstuk/de volgende
  track of om terug te keren naar het begin van het
  huidige hoofdstuk/de huidige track.
  Druk tweemaal kort op P- om terug te keren naar
  het vorige hoofdstuk/de vorige track.
  U kunt een hoofdstuk/track ook rechtstreeks selecteren tijdens de weergave door tweemaal op
  te drukken. Gebruik vervolgens / om het
  hoofdstuksymbool te selecteren (of voor een videoCD het tracksymbool). Voer vervolgens met behulp
  van de cijfertoetsen (0-9) het hoofdstuk/tracknummer in of selecteer het met / . Nadat u op

  - 30

  32122 DVD Rec_Buch_NL.indb 30

  26.04.2005 11:08:19 • Page 31

  Bediening met DVD en Video-CD
  OK hebt gedrukt wordt het hoofdstuk/de track
  afgespeeld.

  Slow-motion

  Zoeken

  1. Druk tijdens de weergave op
  .
  De recorder wordt in de PAUZE-modus geschakeld.

  DVD Video VR VCD
  of
  .
  1. Druk tijdens de weergave op
  De recorder wordt in de zoekmodus geschakeld.
  2. Druk herhaaldelijk op
  of
  om de gewenste snelheid te
  selecteren:
  wisselt tussen x2, x4, x8, x16, x100
  (achterwaarts) of
  x2, x4, x8, x16, x100 (voorwaarts).
  Voor een video-CD volgen de verschillende zoeksnelheden zich als volgt op: x2, x4, x8.
  3. U kunt de zoekmodus beëindigen door te drukken op
  .

  Stilstaand beeld of beeld-voor-beeldweergave
  DVD Video VR VCD
  Druk tijdens de weergave op
  .
  De recorder wordt in de PAUZE-modus geschakeld.
  1. U kunt beeld voor beeld voor- of achterwaarts
  bladeren, door herhaaldelijk op / te drukken, of u kunt blijven bladeren door / 
  ingedrukt te houden.
  2. U kunt de PAUZE-modus beëindigen door te
  drukken op
  .
  Opmerking: het beeld voor beeld achterwaarts
  bladeren wordt niet ondersteund door video-CD‘s.
  U kunt wel beeld voor beeld voorwaarts bladeren
  door herhaaldelijk op de toets
  van de
  afstandsbediening te drukken.

  DVD Video VR VCD

  Opmerking: op een video-CD met PBC moet u
  in het submenu “Disk“ van het hoofdmenu PBC
  op AUS zetten om de herhalingsfunctie te kunnen
  gebruiken. Meer informatie hierover is te vinden
  op blz. 21.

  2. Druk in de PAUZE-modus op
  of
  . De recorder wordt in de “slowmotion“-modus
  geschakeld.

  Tijd (Weergave vanaf…)

  3. Met de toets
  of
  selecteert u de
  gewenste snelheid door verschillende keren te
  drukken:
  1/16, 1/8, 1/4, 1/2 ( achterwaarts) of
  1/16, 1/8, 1/4, 1/2 ( voorwaarts).
  Voor een video-CD volgen de verschillende
  slowmotionsnelheden zich als volgt op:
  1/8, 1/4 of 1/2 (voorwaarts).

  DVD Video VR
  De functie “Tijd“ stelt u in staat het weergavebegin
  van een disk te selecteren.

  4. U kunt de slowmotionmodus beëindigen door te
  drukken op
  .
  Opmerking: video-CD‘s ondersteunen geen
  achterwaartse slowmotionweergave.

  Herhalen
  Hoofdstuk

  DVD Video VR VCD
  DVD-Disks - herhaling hoofdstuk/titel/uit
  Druk op
  om de gewenste herhalingsmodus te selecteren:
  • Hoofdstuk: herhaalt het huidige hoofdstuk.
  • Titel: herhaalt de huidige titel.
  • Alles: herhaalt alle titels op de disk.
  • (VR-modus; alleen DVD-RW-disk)
  • Uit: geen herhaalde weergave.
  Video-CD’s - herhaling track/alle/uit
  Druk op
  om de gewenste herhalingsmodus te selecteren.
  • Track: herhaalt de huidige track.
  • Alles: herhaalt alle tracks op de disk.
  • Uit: geen herhaalde weergave.

  0:10:30

  1. Druk tijdens de weergave tweemaal op
  .
  De infobalk wordt op het tv-scherm weergegeven.
  In het veld “Tijd“ wordt de reeds verstreken
  weergavetijd van de huidige disk weergegeven.
  2. Selecteer het symbool „Tijd“ met behulp van 
  / .
  In het veld “Tijd“ wordt “0:00:00“ weergegeven.
  3. Voer binnen 20 seconden de gewenste starttijd
  in met behulp van de cijfertoetsen. Voer van
  links naar rechts het uur, de minuten en de
  seconden van de diskstarttijd in.
  U kunt geen ongeldige starttijd invoeren. Wanneer u een verkeerd cijfer hebt ingevoerd, drukt
  u op / om de cursor (_) naar het foutieve
  cijfer te verplaatsen. Voer vervolgens het correcte cijfer in.
  4. Druk binnen 20 seconden op OK om de starttijd
  te bevestigen. De weergave wordt op de geselecteerde tijd gestart.

  31 -

  32122 DVD Rec_Buch_NL.indb 31

  26.04.2005 11:08:21 • Page 32

  Bediening met DVD en Video-CD
  Zoomen
  DVD Video VR VCD
  Met de zoomfunctie kunt u het videobeeld vergroten en in het vergrote beeld navigeren.
  1. Druk tijdens de normale weergave of de
  stilstaand-beeldweergave op RADIO om de
  zoomfunctie te activeren.
  Telkens wanneer u de toets RADIO indrukt,
  wordt het beeldscherm als volgt gewijzigd:
  formaat x1, formaat x2, formaat x4, formaat x1
  (normaal formaat)

  2. Selecteer met de toetsen   de gemarkeerde scène die u wenst te bekijken.
  3. Druk op OK.
  De weergave wordt gestart op de gemarkeerde
  positie.
  4. Om het menu “Markeringen zoeken“ te doen
  verdwijnen, drukt u op
  .

  Opmerking: de zoomfunctie werkt in bepaalde
  omstandigheden niet bij bepaalde DVD‘s.

  Markeringen
  1/6

  DVD Video VR VCD
  Zo plaatst u een markering
  U kunt de weergave vanaf een opgeslagen markering starten. Er kunnen maximaal zes markeringen
  worden opgeslagen.
  Zo plaatst u een markering:
  1. Druk tijdens de weergave op
  wanneer
  u zich op de positie bevindt die u wenst op te
  slaan. Op het scherm verschijnt het markeringssymbool heel even.
  2. Herhaal stap 1 om maximaal zes markeringen op
  een disk op te slaan.

  DVD‘s bevatten meestal eigen menu‘s. Daarbij
  wordt een onderscheid gemaakt tussen het eigenlijke diskmenu en het zogenaamde titelmenu.

  Titelmenu
  DVD
  . Wanneer de DVD in de
  1. Druk op TITLE
  recorder een titelmenu heeft, verschijnt dat op
  het scherm. Anders kan het diskmenu worden
  opgeroepen.

  Markeerder Zoeken

  2. Met de toetsen   kunt u zich verplaatsen in het gezoomde beeld.
  3. Om terug te keren naar de normale weergave,
  drukt u meerdere keren o RADIO tot het beeld
  weer met het normale formaat wordt weergegeven.

  Diskmenu‘s

  2. Het menu kan camerahoeken, gesproken talen,
  ondertitelingsopties en hoofdstukken voor de
  titels bevatten.

  Diskmenu
  Kiezen

  OK

  Raadplegen

  MENÜ Schrappen

  END

  Afsluiten

  Zo wist u een markering
  1. Druk tijdens de weergave of in de stopmodus op
  .
  Het menu “Markeringen zoeken“ wordt op het
  scherm weergegeven.
  2. Selecteer met de toetsen   de te
  wissen markering.

  DVD
  .
  1. Druk op
  Het diskmenu verschijnt.
  2. Voer de gewenste instellingen uit met behulp
  van   en OK.
  om het diskmenu te
  3. Druk opnieuw op
  sluiten (of het verdwijnt automatisch nadat u op
  OK hebt gedrukt).

  3. Druk op
  .
  De melding “De geselecteerde markering wordt
  gewist.“ verschijnt op het scherm.
  4. Selecteer met / de optie “Ja“ en druk op
  OK.
  5. Herhaal stappen 2-4 om nog meer markeringen
  te wissen.
  6. Om het menu “Markeringen zoeken“ te doen
  verdwijnen, drukt u op
  .

  Zo roept u een gemarkeerde scène op
  1. Druk tijdens de weergave op
  . Het menu
  “Markeringen zoeken“ wordt op het scherm
  weergegeven.
  - 32

  32122 DVD Rec_Buch_NL.indb 32

  26.04.2005 11:08:22 • Page 33

  Bediening met DVD en Video-CD
  Cameraposities

  Veranderen van audiokanaal
  STEREO

  1/3

  DVD
  Wanneer de DVD scènes bevat die met verschillende camera-instellingen werden opgenomen, is
  het mogelijk tijdens de weergave om te schakelen
  naar een andere camera-instelling.
  • Druk tijdens de weergave op
  en
  vervolgens meerdere keren op / om de
  gewenste camerahoek te selecteren.
  Het nummer van de geselecteerde camerapositie
  wordt op het scherm weergegeven.
  Opmerking: er wordt een camerasymbool op het
  scherm weergegeven bij scènes die met verschillende cameraposities werden opgenomen.

  Digitale geluidsformaten en filmtaal
  1.
  ENG
  D 5.1CH

  DVD
  Hier kunt u het digitale geluidsformaat in combinatie met de filmtaal selecteren. Druk daarvoor
  tijdens de weergave tweemaal op
  en
  selecteer met / het menupunt “Audio“. Druk
  vervolgens op / om een andere filmtaal of
  een ander geluidsformaat te horen.

  VCD Video VR
  Wanneer u een video-CD in de recorder hebt
  gestoken, drukt u tijdens de weergave tweemaal
  op
  en selecteert u met / het menupunt “Audio“. Druk vervolgens op / om een
  ander audiokanaal te horen (STEREO, LEFT (links)
  of RIGHT (rechts)).

  3D Surround
  NORMAL

  DVD Video VR VCD
  Dit toestel kan een 3D Surround-effect genereren,
  zodat u met twee gewone luidsprekers een meerkanaalsaudioweergave kunt krijgen, waarvoor u
  normaal vijf of meer luidsprekers nodig hebt, zoals
  bij een home cinema-systeem.
  1. Druk 2x op
  en selecteer met / de
  menuoptie “Geluid“. Druk vervolgens tijdens de
  weergave op / om “3D SUR.“ te selecteren.
  2. Selecteer “NORMAAL“ om het 3D Surround-effect uit te schakelen.

  Ondertiteling
  ABC

  Opmerking: heel wat disks bevatten Dolby
  Digital- en DTS-geluidssporen. Wanneer DTS werd
  geselecteerd, is er geen analoge audio-uitgang.
  Om het DTS-geluidsspoor te beluisteren, dient u de
  recorder via een van de digitale uitgangen op een
  DTS-versterker aan te sluiten (zie pagina 15).

  OFF

  DVD Video VR
  Druk 2x op
  en selecteer met / de
  menuoptie “Ondertiteling“. Druk vervolgens op
  b / om de taal van de ondertiteling op de
  betreffende DVD te selecteren.

  33 -

  32122 DVD Rec_Buch_NL.indb 33

  26.04.2005 11:08:24 • Page 34

  Bediening met DVD en Video-CD
  Bewaring van de laatste
  diskinstellingen
  DVD Video VR
  De recorder onthoudt de gebruikersinstellingen
  voor de laatste disk die u hebt bekeken. De instellingen blijven opgeslagen tot u de disk uit de
  recorder verwijdert of tot u de recorder uitschakelt.
  Wanneer u een disk in de recorder plaatst die reeds
  eerder werd weergegeven, wordt de weergave op
  de laatste stoppositie voortgezet.

  Beeld-in-beeld (PIP)
  DVD Video VR VCD
  Deze functie maakt het mogelijk tijdens een DVDweergave televisieprogramma‘s of beelden van
  andere aangesloten AV-bronnen te bekijken in een
  klein beeld dat in het grote beeld wordt ingelast.

  Selecteren van het klein beeld
  EPG om de signaalbron voor het klein
  Druk op
  beeld te selecteren. Telkens wanneer deze toets
  wordt ingedrukt, wordt een andere signaalbron
  weergegeven, zoals hieronder wordt getoond.
  Tuner, AV1, AV2, AV3, AV4, Tuner
  Selecteren van een tv-zender voor het klein
  beeld
  Gebruik de toetsen / om de zender te wijzigen wanneer de ingang van het klein beeld op tuner werd ingesteld. Het geselecteerde programmanummer wordt op het beeldscherm weergegeven.
  U kunt de tv-zender die in het klein beeld wordt
  getoond overnemen in het groot beeld door met de
  toets
  de DVD-weergave te beëindigen (het
  klein beeld verdwijnt).
  Wijzigen van de positie van het klein beeld
  Druk meerdere keren op / tot u de gewenste
  positie hebt bereikt. Het klein beeld kan in wijzerzin en in tegenwijzerzin worden verplaatst.
  Zoomen van het klein beeld
  Druk meerdere keren op RADIO om het klein
  beeld te vergroten. Er zijn 3 verschillende formaten
  beschikbaar.

  PIP aan / uit
  PIP om het klein beeld in te schakeDruk op
  len. Druk opnieuw op deze toets om het weer uit
  te schakelen.

  - 34

  32122 DVD Rec_Buch_NL.indb 34

  26.04.2005 11:08:24 • Page 35

  Audio-CD- en MP3-modus
  Audio-CD of MP3-disk afspelen
  CD MP3
  Met de DVD-recorder kunnen audio-CD‘s worden
  afgespeeld. Bovendien kunnen er opnamen in
  MP3-formaat op CD-ROM-, CD-R- of CD-RW-disks
  mee worden weergegeven (lees voor het afspelen
  van MP3-opnamen de opmerkingen in verband
  met MP3-opnamen op pagina 36).
  1. Leg de disk in de lade en sluit de lade. Het menu
  “Muziek - Audio-CD“ of “Muziek - MP3-CD“
  verschijnt op het scherm.
  Muziek
  Duur
  04:24
  04:01
  04:09
  03:30
  04:47
  04:11
  03:48
  05:01
  03:01
  05:10

  Title
  Track 1
  Track 2
  Track 3
  Track 4
  Track 5
  Track 6
  Track 7
  Track 8
  Track 9
  Track 10

  - Audio CD

  0:52:16

  OK

  Kiezen

  SET Markeren TEXT Programma END Afsluiten

  AUDIO CD-menu
  Muziek
  152 Items

  - MP3 CD

  FILE 1.mp3
  FILE 2.mp3
  FILE 3.mp3
  FILE 4.mp3
  FILE 5.mp3
  FILE 6.mp3
  FILE 7.mp3
  FILE 8.mp3
  FILE 9.mp3
  FILE 10.mp3

  0:00:00

  OK

  Kiezen

  SET Markeren

  3. U kunt de weergave te allen tijde stoppen door
  te drukken op
  .

  Opties in het muziekmenu
  1. Om menuopties op te roepen, selecteert u in het
  menu een track (of map) en drukt u op OK.
  2. Selecteer een optie met / en druk vervolgens altijd op OK om de functie uit te voeren.
  Opties in het menu “Musik-Audio CD”
  CD

  Opmerkingen:
  a.) Om de door de DVD-recorder geleverde televisiezender of de beelden van de AV-ingangen
  te zien, drukt u op DVD-AV/ EPG .
  Met de toets DISC-M/
  keert u terug naar
  het hoofdscherm.

  Bij het selecteren van een map.
  Open
  Program add
  Folder
  Alleen Titel
  Copie

  • Open: opent de map en toont de inhoud van de
  map.
  • Program add.: voegt alle tracks van de geselecteerde map toe aan de programmalijst (zie
  pagina 37).
  • Folder: geeft een lijst van de mappen op de
  disk, wanneer eerder met “Alleen titel“ alleen de
  tracks werden weergegeven.
  • Alleen Titel: toont alle MP3-bestanden op de
  disk (zonder mappen).
  Pauze
  CD MP3

  Program add

  1. Druk tijdens de weergave op

  TEXT Programma TITLE Jpeg

  2. Selecteer met / een track en druk op
  . een track en druk op . De weergave
  begint. Tijdens de weergave wordt de verstreken speelduur van de huidige track in het
  venster links weergegeven. De weergave stopt
  automatisch op het einde van de disk.

  • Alleen Titel: toont alle MP3-bestanden op de
  disk (zonder mappen).

  Afspelen

  • Afspeelen: start de weergave van de geselecteerde track.
  • Program add.: voegt de geselecteerde track toe
  aan de programmalijst. (pagina 37)

  MP3 CD-menu

  OK

  b.) Met de toets
  kunt u omschakelen tussen de programmalijst en de originele lijst (zie
  pagina 37).
  of
  om de vorige/volDruk op
  gende lijstpagina op te roepen.
  c.) Bij gemengde CD‘s (audiotracks, MP3- en
  JPEG-bestanden) kunt u in de Stop-modus
  omschakelen tussen de menu‘s “Audio CD“,
  “MP3 CD“ en “Foto CD“ door meerdere keren te
  drukken op
  TITLE.

  Opties in het menu “Musik-MP3 CD”
  Afspelen
  Program add
  Folder
  Alleen Titel
  Copie

  Bij het selecteren van een track:
  • Afspeelen: start de weergave van de geselecteerde track.
  • Program add.: voegt de geselecteerde track toe
  aan de programmalijst. (pagina 37)
  • Folder: geeft een lijst van de mappen op de disk.

  .

  2. Om de weergave opnieuw te starten, drukt u op
  of
  opnieuw afspelen.
  Een andere TRACK afspelen
  CD MP3
  • Druk tijdens de weergave heel even op P+ of
  P- om over te gaan naar de volgende track of
  om terug te keren naar het begin van de huidige
  track.
  • Druk tweemaal kort op P- om terug te keren
  naar de vorige track.
  • Bij een audio-CD kunt u voor het afspelen van
  een bepaalde titel ook gewoon het tracknummer
  invoeren met behulp van de cijfertoetsen (0-9).

  35 -

  32122 DVD Rec_Buch_NL.indb 35

  26.04.2005 11:08:25 • Page 36

  Audio-CD- en MP3-modus
  Herhalen

  disk mag ten hoogste 999 bedragen.

  CD MP3
  Druk op
  voor de gewenste herhalingswijze.
  • TRACK: herhaalt de huidige track.
  • ALLES (CD): herhaalt alle tracks van de CD.
  • FOLDER (MP3): herhaalt alle tracks in de huidige
  map.
  • UIT: geen herhaling.
  Zoeken
  1. Druk tijdens de weergave op
  of
  .
  De recorder wordt in de zoekmodus geschakeld.
  2. Selecteer met behulp van de toets
  of
  de zoekrichting en de gewenste
  zoeksnelheid:
  x2, x4, x8 (achterwaarts) of
  x2, x4, x8 (voorwaarts).
  De zoeksnelheid en de zoekrichting worden op
  het scherm weergegeven.
  .

  Opmerkingen over MP3-opnamen
  Informatie over MP3
  • Een MP3-bestand bestaat uit audiogegevens die
  werden gecomprimeerd met de MPEG1 Audio
  Layer-3-bestandscodering. Bestanden met de extensie “.mp3“ worden MP3-bestanden genoemd.
  • De recorder kan geen MP3-bestanden lezen die
  een andere extensie dan “.mp3“ hebben.
  De compatibiliteit van MP3-disks en deze
  recorder is aan de volgende beperkingen
  onderworpen:
  1. Het fysieke formaat van de CD-R moet voldoen
  aan de ISO 9660- en JOLIET-normen.

  Program add
  Folder
  Alleen Titel
  Copie
  2. Het menu “Kopiëren“ verschijnt.
  Kopie

  CD

  3. U kunt de zoekmodus uitschakelen met

  Om een optimale weergavekwaliteit te verkrijgen,
  moeten de op de DVD-recorder afgespeelde disks
  en opnamen aan bepaalde technische standaarden
  voldoen. Vooraf opgenomen DVDs voldoen aan die
  standaarden. Beschrijfbare diskformaten bestaan
  in veel verschillende types (bijv. een CD-R met
  MP3-bestanden), die aan bepaalde voorwaarden
  moeten voldoen (zie hierboven) om de compatibiliteit bij de weergave te waarborgen.

  Afspelen

  Daarenboven dient men er rekening mee
  te houden dat het downloaden van MP3bestanden en muziek van het Internet
  verboden is zonder de toestemming van
  de eigenaar van de auteursrechten. Onze
  firma heeft niet het recht een dergelijke
  toestemming te verlenen. De vereiste
  toestemmingen moeten altijd worden
  verleend door de betreffende auteursrechtenhouder.

  Bestanden / mappen kopiëren van een
  CD naar Audio/Foto Card
  MP3- en fotobestanden kunnen vanaf een CD naar
  de geheugenkaart van een Audio/Foto Card-reader
  worden gekopieerd. Dat is bijvoorbeeld zinvol
  voor het weergeven van bestanden op draagbare
  weergaveapparaten (zoals een MP3-speler).
  Opmerking: ga eerst na of de eventuele schrijfbeveiliging van de geheugenkaart uitgeschakeld is en
  of de kaart over voldoende vrije ruimte beschikt.

  Kies album
  C:\

  Kopie
  Annuleren

  Nieuw
  Album

  3. Selecteer met / een doelmap op de
  geheugenkaart voor de kopie en druk vervolgens
  op .
  4. Selecteer “Copie“ en druk op OK. De geselecteerde bestanden / mappen worden op
  de geheugenkaart in de geselecteerde map
  gekopieerd.
  Met “Annuleren“ keert u terug naar het beginmenu.
  Met “Nieuwe Album“ wordt er op de geheugenkaart eerst een nieuwe map aangemaakt. Daarin
  kunt u de geselecteerde bestanden / map dan
  kopiëren.

  1. Selecteer met / een bestand / map op de
  CD en druk vervolgens op OK. Selecteer in het
  weergegeven menu de optie “Kopiëren“ met
  behulp van.

  2. Wanneer u MP3-bestanden opneemt met een
  software die geen BESTANDSSYSTEEM kan
  genereren, bijvoorbeeld “Direct-CD“, kunt u de
  MP3-bestanden niet afspelen.
  3. Het totale aantal bestanden en mappen op de
  - 36

  32122 DVD Rec_Buch_NL.indb 36

  26.04.2005 11:08:26 • Page 37

  Geprogrammeerde weergave met Audio-CD en MP3
  Met de programmeerfunctie kunt u een persoonlijk
  programma samenstellen van uw favoriete muziekstukken. In het geheugen kunnen 99 tracks (Audio
  CD) of 256 tracks (MP3) worden opgeslagen.
  1. Leg een audio-CD of een MP3-disk of geheugenkaart in de lade. Het menu “Audio-CD“ of
  “MP3-CD“ / “MP3-Card“ verschijnt.
  2. Selecteer met / een track (of een map).
  Ga als volgt te werk om meerdere tracks/mappen
  in één keer te selecteren :
  a.) Druk op
  .
  Op de track/map verschijnt een markering (✓).
  U kunt de markering
  weer wissen door
  opnieuw op te drukken.
  b.) Herhaal stap a) voor andere tracks (mappen).
  3. Druk op OK.
  In de linkermenuhelft worden de opties weergegeven.
  4. Selecteer met behulp van / de optie “Toev.
  aan progr.“ en druk vervolgens op OK om de
  geselecteerde elementen van de programmalijst
  over te dragen.
  Opmerking: bij het toevoegen van een map in
  de programmalijst worden alleen de tracks van
  deze map (en dus niet die van de submappen)
  overgedragen naar de lijst.
  5. Herhaal stappen 2-4 om nog meer tracks toe te
  voegen aan de programmalijst.
  6. Wanneer u klaar bent met het samenstellen van
  uw programmalijst, drukt u op
  , om ze toe
  te voegen aan het menu “Programmalijst“. (met
  de toets
  schakelt u om tussen programmalijst en originele lijst).
  Muziek
  Title
  Track 1
  Track 2
  Track 3
  Track 4
  Track 5
  Track 6
  Track 7
  Track 8
  Track 9
  Track 10

  - Audio CD

  0:52:16

  OK

  Kiezen

  Duur
  04:24
  04:01
  04:09
  03:30
  04:47
  04:11
  03:48
  05:01
  03:01
  05:10

  SET Markeren TEXT Programma END Afsluiten

  7. Selecteer met / de track van het programma die als eerste moet worden afgespeeld.

  Opmerking: door programmalijsten die uit
  meerdere pagina‘s bestaan, kunt u bladeren met
  de toetsen
  en
  .
  8. Druk op
  .
  De weergave begint in de geprogrammeerde
  volgorde van de tracks. De weergave stopt
  nadat de laatste track van het programma werd
  afgespeeld.

  Opties in het menu ‚Programmalijst‘
  CD MP3
  1. Om de menuopties bij een element van de programmalijst weer te geven, selecteert u een track
  in het menu “Programmalijst“ en drukt u op OK.
  In de linkermenuhelft worden de opties weergegeven.
  2. Selecteer een optie met / en druk op OK
  om te bevestigen.
  Afspelen
  Move
  Wissen
  Alles Wissen
  Kopie

  • Afspelen: de weergave start bij de geselecteerde track en de tracks worden in de geprogrammeerde volgorde afgespeeld.
  • Move: verplaatst de geselecteerde track(s) en
  wijzigt de volgorde.
  • Wissen: om tracks uit de programmalijst te
  wissen.
  • Alles wissen: om alle tracks uit de programmalijst te wissen.
  • Kopie (alleen MP3-lijst): kopieert de geselecteerde tracks/mappen naar de geheugenkaart.
  Geprogrammeerde tracks herhalen
  Druk tijdens de weergave meerdere keren op
  om een herhalingswijze te kiezen.
  • TRACK: herhaalt de huidige track.
  • ALLES (alleen CD): herhaalt al de geprogrammeerde tracks van de CD.
  • FOLDER (alleen MP3): herhaalt alle tracks in
  de huidige map.

  • UIT: geen herhaling.
  Tracks uit de programmalijst wissen
  1. Selecteer de track die u uit de programmalijst
  wenst te wissen.
  Opmerking: Met de toets
  kunt u
  meerdere tracks selecteren.
  2. Druk op OK.
  In de linkermenuhelft worden de opties weergegeven.
  3. Selecteer “Wissen“ en druk op OK. De geselecteerde track wordt uit de programmalijst
  verwijderd.
  Opmerking: Selecteer “Alles wissen“ om alle
  tracks uit de lijst te verwijderen.
  Wijzigen van de trackvolgorde in de programmalijst
  1. Selecteer de track die u wenst te verplaatsen.
  Hinweis: met de toets
  kunt u meerdere tracks selecteren.
  2. Druk op OK.
  In de linkermenuhelft worden de opties weergegeven.
  3. Selecteer “Verplaatsen“ en druk op OK.
  Er verschijnt een blauwe streep in de programmalijst.
  4. Verplaats de blauwe streep met / naar de
  gewenste positie en druk op OK.
  De geselecteerde track werd verplaatst.
  Programmalijst opslaan
  MP3
  Deze recorder slaat de geprogrammeerde gebruikerslijst voor de disk automatisch op. De programmalijst blijft in het geheugen bewaard, zelfs
  wanneer de disk wordt uitgeworpen of wanneer de
  recorder wordt uitgeschakeld.

  37 -

  32122 DVD Rec_Buch_NL.indb 37

  26.04.2005 11:08:27 • Page 38

  OK
  OK

  Fotodiskmodus
  Een fotodisk afspelen
  JPEG
  Met deze recorder kunt u ook disks afspelen die
  JPEG-beeldbestanden bevatten. Lees voor de weergave de “Opmerkingen in verband met JPEG-bestanden“ rechts.
  1. Leg de disk in de lade en sluit de lade.
  Het fotomenu (overzicht) wordt op het scherm
  weergegeven.
  OK

  Foto

  op / op de afstandsbediening om he
  -symbool te markeren en druk vervolgens op OK.
  b.) Om de door de DVD-recorder geleverde televisiezender of de beelden van de toestellen op de
  EPG . Met de
  AV-ingangen te zien, drukt u op
  toets
  keert u terug naar het menu.
  c.) Druk op
  of
  in het fotomenu om
  naar de vorige/volgende pagina te gaan.
  d.) Bij gemengde CD‘s (audiotracks, MP3- en JPEGbestanden) kunt u in de Stop-modus omschakelen
  tussen de menu‘s Audio- CD, MP3-CD en Foto-CD
  door meerdere keren te drukken op TITLE
  .

  - CD
  Folder 01

  Folder 02

  Folder 03

  Folder 04

  Folder 05

  Folder 06

  Folder 07

  Folder 08

  Kiezen

  SET Markeren

  JPEG

  Open

  6. Selecteer de optie “Totaal“ met / en druk
  vervolgens op OK. Op de onderste rand van het
  scherm worden bedieningstips en informatie bij de
  getoonde afbeelding weergegeven. Met OK kunt u
  die balk verbergen en weer zichtbaar maken.

  Kopie
  OK

  TITLE MP3

  2. Selecteer een map met behulp van  
  en druk vervolgens op OK. In de linker menuhelft
  worden de opties getoond die u op het geselecteerde element kunt toepassen. Selecteer een
  JPEG-bestand en druk op OK. Ga vervolgens
  verder met punt 6.
  Opmerking: wanneer het symbool in het
  fotomenu verschijnt, kunnen deze JPEG-bestanden
  niet worden weergegeven.
  3. Selecteer met   de optie “Openen“ en
  druk op OK.
  OK

  OK

  4. De inhoud van de geselecteerde map wordt
  weergegeven.
  JPEG

  Foto
  - CD

  4/20 Pic.
  File 04.jpg

  4/20

  90°

  7. Met

  90°

  Stop

  END Overzicht

  keert u terug naar het overzicht.

  Beelden na elkaar oproepen
  Druk in de volledige schermweergave eenmaal op
  /
  , om het volgende/vorige bestand
  weer te geven.
  Beeld draaien
  Druk op / om een weergegeven foto 90° te
  draaien in wijzerzin of tegenwijzerzin.
  Diavoorstelling
  1. Selecteer “Diashow“ in het fotomenu.

  Totaal
  Diashow
  Kopie

  File 03.jpg

  OK

  Kiezen

  SET Markeren

  TITLE

  MP3

  5. In de linker menuhelft worden de opties weergegeven.
  Opmerkingen:
  a.) Om van de bestandenlijst terug te keren naar
  de bovenliggende map doet u het volgende: druk

  Diashow
  Alle
  Snelheid Normaal

  Onderwerp
  Start

  3. Stel de opties in met  .
  Voorwerp: alleen de geselecteerde bestanden
  (zie onderstaande opmerking) of alle bestanden
  weergeven. Tempo: bepalen van de snelheid van de
  diavoorstelling (langzaam, normaal of snel).
  4. Selecteer “Start“ en druk op OK om de diavoorstelling te starten.
  OK

  5. Druk op
  om de diavoorstelling te stoppen
  en terug te keren naar het fotomenu.
  Opmerking: met de toets
  kunt afzonderlijke bestanden selecteren om een diavoorstelling
  samen te stellen.
  Opmerkingen in verband met JPEG-bestanden
  Afhankelijk van het aantal en de omvang van de
  JPEG-bestanden op een disk kan het lezen van de disk
  enkele minuten duren. Wanneer er na enkele minuten
  nog steeds niets op het scherm te zien is, betekent
  dat dat sommige bestanden te groot zijn. Verklein de
  resolutie van de JPEG-bestanden tot minder dan 4
  megapixels en brand de disk opnieuw in.
  Het totale aantal bestanden en mappen is onbegrensd. Het totale aantal bestanden in een map moet
  echter minder dan 999 bedragen.
  Soms zijn bepaalde disks niet compatibel op
  grond van verschillende opnameformaten of van de
  toestand van de CD.
  Bij het inbranden van JPEG-bestanden met
  een inbrandsoftware op een CD-R moeten al de
  geselecteerde bestanden de extensie “.jpg“ of “.jpeg“
  hebben alvorens ze op de CD worden gebrand.
  Als de bestanden de extensie “.jpe“ hebben,
  moet hun extensie worden veranderd in “.jpg“ of
  “.jpeg“.
  Bestandsnamen zonder de extensie “.jpg“ of “.jpeg“
  kunnen niet door deze recorder worden gelezen, zelfs
  niet wanneer de betreffende bestanden in Windows
  Explorer als JPEG-beeldbestanden worden weergegeven.

  Annuleren

  2. Druk op OK.
  Het menu “Diashow“ verschijnt.

  - 38

  32122 DVD Rec_Buch_NL.indb 38

  26.04.2005 11:08:28 • Page 39

  Audio/Foto Card-Reader-modus
  Overzicht

  Compatibiliteit van de gegevens /
  geheugenkaarten

  Over het systeem

  De op de kaart opgeslagen foto‘s moeten het JPEG
  Baseline DCF-formaat hebben. Andere formaten
  worden niet weergegeven en worden in het overzicht met een vraagteken gemarkeerd. De resolutie
  van de foto‘s (aantal pixels) mag niet meer dan 8
  megapixels bedragen. Verdere opmerkingen betreffende JPEG-bestanden vindt u op pagina 38.
  MP3-bestanden worden met bitsnelheden
  van 32 – 320 kBps en met variabele bitsnelheden
  weergegeven.
  Als u de geheugenkaart formateert op een pc of
  Mac om vervolgens een reeks foto‘s op de kaart op
  te slaan, moet u de geheugenkaart in het formaat
  FAT 12, 16 of 32 formateren. Anders geformateerde
  geheugenkaarten kunnen niet worden gelezen.

  Met de in de DVD-recorder ingebouwde digitale
  Audio/Foto Card-Reader kunt u foto‘s van digitale
  camera‘s met de meest gebruikelijke geheugenkaarten op het scherm weergeven.
  Bovendien kunt u MP3-audiobestanden weergegeven. Er kan een programmalijst worden samengesteld en weergegeven, bestaande uit een selectie
  van MP3-titels.
  De Audio/Foto Card-Reader bedient u met de
  afstandsbediening van de Loewe DVD-recorder.
  Na het insteken van de geheugenkaart kan de
  recorder met de toets CARD
  in Audio/Foto
  Card-Reader-modus worden geschakeld. Er
  verschijnt dan een overzicht van de op de kaart
  opgeslagen foto‘s of MP3-bestanden, afhankelijk
  van de laatst gebruikte modus.
  Als er meer dan 9 foto‘s op de geheugenkaart
  staan, kunt u met
  of
  naar de
  volgende pagina‘s van het overzicht bladeren.
  U kunt een foto markeren en bekijken en overschakelen naar de vorige of de volgende foto.
  Foto‘s die een staand formaat hebben of die
  ondersteboven werden genomen, kunnen geroteerd
  worden.
  Met de functie „Diavoorstelling“ wordt er steeds
  automatisch overgegaan naar de volgende foto.
  Hoe lang de foto‘s telkens worden weergegeven,
  kunt u via het menu instellen (zie pagina 41).
  MP3- of JPEG-bestanden kunnen van een data-CD
  naar een geheugenkaart met voldoende vrije opslagruimte worden gekopieerd, om ze bijvoorbeeld
  te kunnen afspelen in een draagbaar weergavetoestel (zie pagina 37).

  Capaciteit van de geheugenkaarten
  Memory Stick (MS)
  MultiMediaCard (MMC)
  Secure Digital (SD)

  16MB … 1 GB
  32MB … 256 MB
  32MB … 256 MB

  Geteste geheugenkaarten *
  MS-kaarten
  Sony

  Capaciteit
  16MB - 1GB

  SD-kaarten
  Apacer
  Panasonic
  Lexar
  Kingston
  Toshiba
  Transcend

  Capaciteit
  128 - 256MB
  32MB
  128
  128MB
  128 - 256MB
  32 - 64MB

  MMC-kaarten
  Pretec
  Kodak
  Apacer

  Capaciteit
  64MB
  64 - 128MB
  32MB

  * Voor niet geteste geheugenkaarten kan er
  geen afspeelgarantie worden verleend.

  Geheugenkaart insteken/
  verwijderen
  Het is raadzaam de geheugenkaart uitsluitend bij
  uitgeschakeld apparaat in het apparaat te steken /
  uit het apparaat te verwijderen.

  MultiMedia
  Card

  Secure
  Digital

  Memory
  Stick

  Geheugenkaart insteken: schuif de kaart in het
  apparaat tot ze erin vastklikt.
  Geheugenkaart verwijderen: druk lichtjes vooraan op het midden van de kaart tot ze
  loskomt, waarna u ze voorzichtig uit het apparaat
  kunt verwijderen.
  Opmerkingen:
  • De DVD-recorder moet zich bij het activeren van
  de Audio/Foto Card-Reader in rusttoestand bevinden, zonder weergaven op het scherm (geen
  menuweergave, geen PIP-weergave).
  • Let op de polariteit / identificatie van de kaart
  (zie afbeelding boven).
  • Bewaar de geheugenkaarten steeds buiten het
  bereik van kinderen. Bij inslikken onmiddellijk
  een arts raadplegen.
  • Raak de elektrische contacten van de kaarten
  niet aan, om schade aan het geheugen te
  voorkomen.

  39 -

  32122 DVD Rec_Buch_NL.indb 39

  26.04.2005 11:08:30 • Page 40

  Audio/Foto Card-Reader-modus
  Audio/Foto Card-Reader-functies van de afstandsbediening RC3

  DVD

  TV

  STB

  VCR

  MP3-modus: muting
  -Set

  -List

  Selectie markeren
  REC-MENU

  RADIO

  abc

  def

  ghi

  jkl

  mno

  pqrs

  tuv

  wxyz

  AV

  PIP

  DVD-AV

  Omschakelen signaalbron
  Audio/Foto Card-Reader-modus uit en
  hoofdmenu aan
  MP3-modus:
  omschakelen MP3 originele lijst / afspeellijsten

  EPG

  Audio/Foto Card-Reader-modus uit
  / achterwaarts in het menu
  Info menu

  -M

  SC

  DI

  OK

  V–

  MP3-modus tijdens weergave:
  eenmaal drukken: naar begin van huidige track
  meerdere malen drukken: naar vorige tracks
  Audio/Foto Card-Reader-modus uit
  en ShowView-menu aan
  In lijst achterwaarts bladeren /
  Fotomodus tijdens weergave: vorige foto
  MP3-modus: weergave starten

  MP3-modus tijdens weergave: volgende track

  P+

  Fotomodus tijdens weergave:
  foto roteren links/rechts
  /in het menu: selecteren vorige/volgende

  Functie uitvoeren / weergave starten
  Fotomodus in het menu:
  selecteren of instellen rechts/links

  V+

  MP3-modus: volume - / +
  P–

  Audio/Foto Card-Reader-modus aan/uit

  C-

  RD

  SE

  CA

  T
  SV

  TITLE

  Omschakelen MP3-modus/fotomodus:
  In lijst voorwaarts bladeren /
  Fotomodus tijdens weergave: volgende foto
  Weergave beëindigen
  / achterwaarts in het menu
  Pauze

  - 40

  32122 DVD Rec_Buch_NL.indb 40

  26.04.2005 11:08:31 • Page 41

  Audio/Foto Card-Reader-modus

  OK

  OK

  Fotomodus
  Beeldbestanden weergeven
  1. Druk op de toets CARD
  waardoor de modus
  “Foto-Card“ wordt weergegeven.
  Het fotomenu verschijnt op het scherm.
  Foto
  - Card
  OK

  Folder 01

  Folder 02

  Folder 04

  Folder 05

  Folder 06

  Folder 07

  Folder 08

  Kiezen

  SET Markeren

  JPEG

  Folder 03

  Open
  Verwijderen

  OK

  TITLE MP3

  2. Selecteer een map met behulp van  
  en druk vervolgens op OK. In de linker menuhelft
  worden de opties getoond die u op het geselecteerde element kunt toepassen. Selecteer een
  JPEG-bestand en druk op OK. Ga vervolgens verder
  met punt 6.
  Opmerking: wanneer het symbool in het
  fotomenu verschijnt, kunnen deze JPEG-bestanden
  niet worden weergegeven.
  OK

  3. Selecteer met   de optie “Open“ en
  druk op OK.
  4. De inhoud van de geselecteerde map wordt
  weergegeven.

  Opmerkingen:
  a.) Om van de bestandenlijst terug te keren naar
  de bovenliggende map doet u het volgende: druk
  op / op de afstandsbediening om het
  -symbool te markeren en druk vervolgens op OK.
  b.) Om de door de DVD-recorder geleverde televisiezender of de beelden van de toestellen op de
  AV-ingangen te zien, drukt u op DVD-AV/ EPG
  . Met de toets DISC-M/
  keert u terug naar het
  menu.
  c.) Druk op
  of
  in het fotomenu om
  naar de vorige/volgende pagina te gaan.
  d.) Bij gemengde CD‘s (audiotracks, MP3- en JPEGbestanden) kunt u in de Stop-modus omschakelen
  tussen de menu‘s Audio-CD, MP3-CD en Foto-CD
  door meerdere keren te drukken op TITLE
  .
  6. Selecteer de optie “Totaal“ met / en druk
  vervolgens op OK. Op de onderste rand van het
  scherm worden bedieningstips en informatie bij de
  getoonde afbeelding weergegeven. Met OK kunt u
  die balk verbergen en weer zichtbaar maken.

  JPEG

  - Card

  1. Selecteer “Diashow“ in het fotomenu.
  2. Druk op OK.
  Het menu “Diashow“ verschijnt.
  Diashow
  Alle
  Snelheid Normaal

  Onderwerp
  Start

  OK

  3. Stel de opties in met  .
  Voorwerp: alleen geselecteerde of alle bestanden
  weergeven. Tempo: bepalen van de snelheid van de
  diavoorstelling (langzaam, normaal of snel).
  4. Selecteer “Start“ en druk op OK om de diavoorstelling te starten.
  5. Druk op
  om de diavoorstelling te stoppen
  en terug te keren naar het fotomenu.
  6. Opmerking: met de toets
  kunt u afzonderlijke bestanden selecteren om een diavoorstelling samen te stellen.

  File 03.jpg
  4/20

  7. Met

  90°

  90°

  Stop

  END Overzicht

  keert u terug naar het overzicht.

  Opmerking:Om terug te keren naar de bovenliggende map, markeert
  u met  en druk u
  op OK.

  1. Selecteer de te wissen map of het te wissen
  bestand met behulp van  .
  U kunt meerdere mappen/bestanden markeren met
  de toets
  .
  2. Druk op OK en selecteer “Wissen“ uit het fotomenu.
  Het menu “Wissen“ verschijnt.
  Geselecteerde files wissen?
  Ja

  4/20 Pic.
  File 04.jpg

  Foto‘s na elkaar oproepen
  Druk in de volledige schermweergave eenmaal op
  /
  om het volgende/vorige bestand
  weer te geven.

  Totaal
  Diashow
  Verwijderen

  OK

  Kiezen

  SET Markeren

  TITLE MP3

  5. In de linker menuhelft worden de opties weergegeven.

  Annuleren

  Foto‘s of mappen wissen

  OK

  Foto

  Diavoorstelling

  Foto‘s draaien
  Druk op / om een weergegeven foto 90° te
  draaien in wijzerzin of tegenwijzerzin.

  Nee

  3. Selecteer “OK“ wanneer u de geselecteerde
  map/bestanden definitief wenst te wissen en druk
  vervolgens op OK. Het wisproces op de geheugenkaart kan niet ongedaan worden gemaakt.
  Opmerking: een eventueel aanwezige schrijfbeveiliging op de geheugenkaart moet vooraf worden
  uitgeschakeld.

  41 -

  32122 DVD Rec_Buch_NL.indb 41

  26.04.2005 11:08:31 • Page 42

  Audio/Foto Card-Reader-modus
  MP3-modus
  MP3-bestanden afspelen
  Lees voor het afspelen van MP3-opnamen de
  opmerkingen met betrekking tot MP3-opnamen op
  pagina 36.
  1. Steek de geheugenkaart in het toestel. Druk op
  de toets CARD
  . De modus “MP3-Card“ of
  “Foto-Card“ wordt weergegeven. In het laatste
  geval drukt u op de toets TITLE
  om het
  menu “Muziek-MP3 Card“ op het scherm te
  roepen.
  Musiek
  2 Items

  - MP3 CARD

  FOLDER1
  FOLDER2
  0:00:00

  Open

  weergegeven. De weergave stopt automatisch
  op het einde van de lijst.
  Met de toets DISC-M/
  kunt u omschakelen
  tussen de programmalijst en de originele lijst.
  Druk op
  of
  in het menu “Muziek-MP3 Card“ om de vorige/volgende pagina
  op te roepen.
  Bij een gemengde inhoud van de geheugenkaart (MP3- en JPEG-bestanden) kunt u in de
  Stop-modus omschakelen tussen de menu‘s
  Muziek-MP3-CD en Foto-CD door te drukken op
  TITLE
  .
  4. U kunt de weergave te allen tijde stoppen door
  te drukken op
  .

  Opties in het muziekmenu

  Kiezen

  OK

  SET Markeren

  TEXT Programma TITLE Jpeg

  2. Selecteer een map of een bestand met behulp
  van   en druk vervolgens op OK.
  De menuopties worden op de linkerpagina
  weergegeven.
  Wanneer u een map hebt geselecteerd en op
  OK hebt gedrukt, selecteert u de menuoptie
  “Openen“ en drukt u op OK.
  OK

  Musiek
  152 Items

  - MP3 CARD

  OK

  0:00:00

  Afspelen
  Program add
  Wissen
  OK

  FILE 1.mp3
  FILE 2.mp3
  FILE 3.mp3
  FILE 4.mp3
  FILE 5.mp3
  FILE 6.mp3
  FILE 7.mp3
  FILE 8.mp3
  FILE 9.mp3
  FILE 10.mp3

  Kiezen

  SET Markeren

  Open
  Program add
  Wissen
  • Open: toont alle MP3-bestanden in deze map.
  • Program add: voegt alle tracks in de map toe
  aan de lijst. (zie pagina 37)
  • Wissen: wist de geselecteerde map.
  Opmerking: alleen lege mappen kunnen worden
  gewist.

  Pauze

  1. Om menuopties op te roepen, selecteert u in het
  menu een track (of map) en drukt u op OK.

  1. Druk tijdens de weergave op

  2. Selecteer een optie met / en druk op OK
  om te bevestigen.

  2. Om de weergave opnieuw te starten, drukt u op
  of opnieuw op
  .

  Opties in het menu Muziek-MP3-kaart

  Een andere TRACK afspelen

  Program add
  Wissen

  Bij het selecteren van een map.

  Afspelen
  Program add
  Wissen
  Bij het selecteren van een track:
  • Afspelen: start de weergave van de geselecteerde track.
  • Program add.: voegt de geselecteerde tracks
  toe aan de programmalijst. (pagina 37)
  • Wissen: wist de geselecteerde track.

  .

  • Druk tijdens de weergave heel even op P+ of
  P- om over te gaan naar de volgende track of
  om terug te keren naar het begin van de huidige
  track.
  • Druk tweemaal kort op P- om terug te keren
  naar de vorige track.

  Herhalen
  Druk op
  voor de gewenste herhalingswijze.
  • TRACK: herhaalt de huidige track.
  • MAP: herhaalt alle tracks in de huidige map.
  • UIT: geen herhaling.

  TEXT Programma TITLE Jpeg

  3. Selecteer een bestand met behulp van / 
  en druk op
  of druk op OK, selecteer uit
  de weergegeven menuopties de optie “Weergave“ en druk opnieuw op OK. De weergave
  begint. Tijdens de weergave wordt de verstreken
  speelduur van de huidige track in het menu
  - 42

  OK

  32122 DVD Rec_Buch_NL.indb 42

  26.04.2005 11:08:34 • Page 43

  Opnamen maken - de eerste stappen
  Manuele opname

  Onderbreken van de opname

  Om televisieprogramma‘s op te nemen dient u
  te werk te gaan zoals beschreven in de volgende
  punten.
  De opname wordt onmiddellijk gestart en blijft
  lopen tot de disk vol is of u de opname stopzet.

  1. Druk op
  te stoppen.

  1. Schakel de recorder in en leg een beschrijfbare
  disk in de lade.
  2. Schakel de recorderingang met behulp van de
  toets DVD-AV/
  op de signaalbron waarvan
  u wenst op te nemen. Wanneer u een lege disk
  in de lade legt, wordt die eerst automatisch
  geïnitialiseerd door de recorder zie pagina 25).
  3. Stel de opnamekwaliteit in (zie pagina 24).
  4. Wanneer u een tv-programma wenst op te
  nemen, gebruikt u de toetsen P+ / P- om een
  televisiezender of een signaalbron (bijv. AV1) te
  selecteren.
  5. Het zendernummer, de zendernaam en de
  actieve klankstatus worden op het scherm
  weergegeven.
  • Selecteer het klankkanaal bij tweetalige tv-opnamen in het submenu “Opname ➜ tv-geluid“
  van het hoofdmenu (zie pagina 25).
  • Deze recorder kan ook NICAM-stereogeluid of
  gewoon stereogeluid opnemen. Wanneer de
  NICAM-instelling (zie pagina 20) op Auto werd
  ingesteld, wordt Audio automatisch in NICAM
  gewijzigd, zodra er een NICAM-programma
  wordt uitgezonden. Wanneer het NICAM-geluid
  ten gevolge van een gebrekkige ontvangst
  vervormd wordt, kunt u de NICAM-instelling
  van de zender uitschakelen.

  om de disk tijdens de opname

  2. Wanneer u de opname verder wenst te zetten,
  drukt u op
  .

  Controleren van de opnameduur
  om de opnameduur te
  Druk een keer op
  controleren. Eerst verschijnt de resterende opnameduur. Wanneer u nogmaals op de toets drukt terwijl de invoeging nog zichtbaar is op het scherm,
  verschijnt het woord “Voortzetten“ in plaats van de
  resterende opnameduur.

  Directe timeropname
  Met de functie “Directe timeropname” kunt u een
  opname met een vooraf ingestelde duur maken
  zonder gebruik van de programmatimer.
  1. Volg de stappen 1-4 (zie “Manuele opname”).
  ,om de duur van
  2. Druk meerdere keren op
  de opname in te stellen.
  De opname wordt gestart na de eerste druk op
  de toets. Telkens wanneer u de toets opnieuw
  indrukt, wordt de opnameduur met 10 minuten
  verlengd. Na het verstrijken van de ingestelde
  duur stopt de DVD-recorder met opnemen. Vervolgens wordt hij automatisch uitgeschakeld.

  Verlengen van de opnameduur
  U kunt de opnameduur te allen tijde verlengen
  door op
  te drukken terwijl “Voortzetten“ nog
  zichtbaar is.
  Bij iedere druk op de toets
  wordt de opname
  met 10 minuten verlengd, en wordt de nieuwe
  opnameduur in plaats van het woord “Voortzetten“
  weergegeven.
  Let op: wanneer de recorder tijdens de opname
  wordt losgekoppeld van het stroomnet (of wanneer
  er een stroomonderbreking plaatsvindt) gaat de
  opname verloren.

  Doorgaan
  65min. leeg
  Het menu “Directe timeropnamen”

  4. Druk een keer op
  .
  De opname wordt gestart. (op het display van
  de DVD-recorder brandt nu de rode indicatie
  REC.)
  5. De opname blijft duren tot u op
  drukt of
  tot de disk vol is.
  Informatie over hoe u de duur van een opname
  kunt bepalen, vindt u onder “Directe timeropname”.
  43 -

  32122 DVD Rec_Buch_NL.indb 43

  26.04.2005 11:08:35 • Page 44

  Timeropname
  Deze DVD-recorder kan zo worden geprogrammeerd, dat hij in een tijdspanne van een maand
  automatisch maximaal zeven opnamen maakt.
  Voor onbeheerde opnamen moet de timer de
  signaalbronnen (tv-zender of AV-toestellen) kennen
  die moeten worden opgenomen, alsook de starttijd
  en de duur van de opname.
  1. Plaats een beschrijfbare disk in de recorder en
  druk op
  .
  Het menu “Timeropname” verschijnt op het
  scherm.
  Timer opname

  SQ

  PR

  Datum

  Anvangstijd

  02

  9/5 Ma

  19:20

  C7 ZDF
  Invoeren
  OK

  REC-MENU

  Duur
  ----

  196Min. leeg

  Instelling Verhalen
  SQ

  Timer opname overzicht

  Een keer

  END

  VPS/
  PDC

  Opmerkingen::
  • De timer-LED brandt in het display van het
  toestel wanneer de recorder in de standbymodus
  staat en er minstens één timeropname geprogrammeerd werd.
  • Selecteer het klankkanaal bij tweetalige tv-opnamen in het submenu “Opname ➜ tv-geluid“ van
  het hoofdmenu (zie pagina 25).
  • Om een lopende timeropname af te breken,
  drukt u op de toets
  .
  • De starttijd voor de opname moet minstens 3
  minuten in de toekomst liggen!

  Uit

  Afsluiten

  • PR – Selecteer een opgeslagen programmanummer of een van de externe ingangen
  voor de opname.
  • Datum – Selecteer de datum, die maximaal
  een maand verder in de toekomst mag
  liggen.
  • Aanvangstijd – Selecteer het tijdstip waarop
  de opname moet beginnen (zie Opmerkingen).
  • Duur – Stel de duur van de opname in.
  • Instelling – Selecteer een opnamekwaliteit
  (HQ, SQ, LQ, EQ of AT).
  • De AT-modus (Auto) bepaalt hoeveel disktijd
  er nog beschikbaar is, en schakelt eventueel
  over op een andere opnamekwaliteit om de
  uitzending volledig op de disk te kunnen
  krijgen (zie pagina 24 voor uitleg over de
  andere modi).
  • Verhhalen – Selecteer de gewenste herhaling (een keer, dagelijks (maandag - vrijdag)
  of wekelijks).
  • VPS/PDC – Het VPS/PDC-systeem past de
  opnamestarttijd automatisch aan wanneer
  de betreffende uitzending vroeger of later
  begint dan werd aangegeven in het programmaoverzicht. Om ervoor te zorgen dat
  VPS/PDC correct werkt, moet u de VPS-tijd
  (die kan verschillen van de juiste tijd; zie de
  opmerking hieronder) en de datum opgeven
  OK

  van de uitzending die u wenst op te nemen.
  Opmerkingen:
  • Denk eraan dat niet iedere zender met VPS
  werkt.
  • Zenders die VPS/PDC gebruiken, verstrekken
  meestal VPS/PDC-informatie op de teletekstpagina‘s. Kijk op teletekst wanneer u een
  timeropname wenst te programmeren.
  • Het duurt ongeveer 30 seconden alvorens
  de recorder wordt ingeschakeld en de
  opname start. Wanneer u VPS/PDC gebruikt,
  kan het gebeuren dat de eerste seconden
  van de uitzending niet worden opgenomen.
  • Zorg ervoor dat de tijd en de datum correct
  werden ingesteld in de DVD-recorder (zie
  pagina 20).
  2. Voer de vereiste gegevens in voor uw
  timeropname(n).
  • / (links/rechts) – selecteren van de
  invoervelden
  • / (omhoog/omlaag) – wijzigen van de
  waarde in het geselecteerde invoerveld.
  Andere bedieningsmogelijkheden in dit menu:
  • OK - slaat uw invoeringen op in de timer
  (zie onder punt 3).

  - verlaat het menu en verwerpt uw
  invoeringen.

  - opent de timeropnamelijst.
  3. Druk op OK: de DVD-recorder slaat de opnameprogrammering op en toont de timeropnamelijst.
  Controleer hier in de kolom “Controleren“ of de
  timeropname correct geprogrammeerd werd en
  of er zich een beschrijfbare disk in de recorder
  bevindt.
  4. Druk op
  verdwijnen.

  om de timeropnamelijst te doen

  5. Druk op
  om het toestel in de standbymodus te schakelen.

  - 44

  32122 DVD Rec_Buch_NL.indb 44

  26.04.2005 11:08:36 • Page 45

  Timeropnamen met ShowView®-systeem
  Met dit systeem is het programmeren van timeropnamen werkelijk kinderspel. De meeste tv-programmabladen verstrekken naast informatie over
  de tv-programma‘s ook de ShowView-programmeernummers. Wanneer u een timeropname van
  een bepaalde uitzending wenst te maken, hoeft u
  slechts het overeenkomstige ShowView-programmeernummer in te tikken. De datum, de starttijd,
  de eindtijd en de zender worden dan automatisch
  ingesteld. U hoeft slechts de opnamekwaliteit in
  te stellen en te bepalen of het om een eenmalige
  of een herhaalde opname gaat. U kunt maximaal
  zeven timeropnamen opslaan in de recorder.
  1. Druk op SV
  .
  Het menu “ShowView“ verschijnt op het scherm.

  4. Druk op OK nadat u al de programma-informatie hebt ingevoerd.
  Het menu “Timer Opname“ verschijnt. De eerder
  gemaakte instellingen kunnen nu achteraf nog
  worden gewijzigd.
  5. Voer de stappen 3-5 van de vorige pagina uit
  (Timeropname).

  Controleren/wijzigen van de
  timeropnamegegevens
  U kunt de programmering controleren wanneer
  de DVD-recorder ingeschakeld is. Druk tweemaal
  op
  . Het menu “Timer Opname overzicht”
  verschijnt op het scherm.
  OK

  Timer opname overzicht

  Showview

  PR

  Number

  Verhalen

  VPS/ Controleren
  Datum Aanvangstijd Duur Instelling PDC

  5

  10/4 Di

  19:20

  30M

  LQ

  Uit Dubbele datum

  5

  10/4 Di

  20:15

  45M

  HQ

  Uit Dubbele datum

  Een keer

  0-9 Invoeren

  OK

  Kiezen

  MENU

  Schrappen

  END

  Afsluiten

  Om het menu te sluiten, drukt u opnieuw op SV
  .
  Invoervelden
  • Number – Voer het ShowView-programmeernummer in.
  • Verhalen – Selecteer de gewenste herhaling
  (een keer, dagelijks of wekelijks).
  2. Gebruik de cijfertoetsen om het ShowView-programmeernummer in te voeren.
  • / (links/rechts) – selecteren van de
  invoervelden.
  • Als u het foute nummer hebt ingevoerd
  en nog niet op OK hebt gedrukt, kunt u
  de cijfers achtereenvolgens wissen door
  herhaaldelijk op de toets
  te drukken, om vervolgens het correcte nummer
  in te voeren. U kunt echter ook met 
  / rechtstreeks naar het te corrigeren
  invoerveld springen en met 0-9 de eerder
  ingevoerde cijfers overschrijven.
  3. Gebruik / ,om de cursor in de kolom “Herhalen” te plaatsen. Selecteer de optie “Verhalen”
  (een keer, dagelijks (maandag - vrijdag) of
  wekelijks) met / .

  OK

  Bewerken

  MENU

  Schrappen

  REC-MENU

  Timer opname

  END

  Afsluiten

  Bewerken van een
  timerprogrammering
  • Selecteer met / de timeropname die u
  wenst te controleren.
  • Druk op OK om de geselecteerde timeropname
  te bewerken.
  • Druk op
  om het menu “Timeropname“
  te openen, waarin u de wijziging kunt doorvoeren.

  Wissen van een timerprogrammering
  U kunt een timerprogrammering te allen tijde wissen, vóór de opname gestart wordt.
  Selecteer het item dat moet worden gewist met
  behulp van / . Wanneer u het item wenst te
  wissen, drukt u op
  .

  Afbreken van een timeropname
  Na het starten van een timeropname kunt u die te
  allen tijde afbreken door te drukken op
  .

  Opnamevoorwaarden
  Bij geprogrammeerde timeropnamen neemt de recorder onder de volgende omstandigheden niet op:
  • Er werd geen disk in de recorder gelegd.
  • Er werd een onbeschrijfbare disk in de recorder
  gelegd.
  • De optie “diskbeveiliging” in het hoofdmenu is
  ingeschakeld (zie pagina 27).
  • De voeding is onderbroken.
  • Op de disk bevinden zich reeds 99 opgenomen
  titels.
  • De starttijd voor de opname valt minder dan 3
  minuten na het tijdstip van de programmering
  Onder de volgende omstandigheden kunt u
  geen timeropname programmeren:
  • Er is een opname bezig.
  • De gewenste starttijd ligt in het verleden.
  • Er werden reeds zeven timeropnamen geprogrammeerd.
  Verschillende geprogrammeerde timeropnamen overlappen elkaar:
  • De vroegste opname heeft voorrang.
  • Wanneer de vroegere opname beëindigd is,
  wordt de latere gestart.
  • Wanneer twee opnamen op hetzelfde tijdstip
  beginnen, heeft de eerst geprogrammeerde
  opname voorrang.
  Wanneer de disk beschadigd is, kan de opname
  in bepaalde gevallen niet correct worden voltooid.
  Zelfs wanneer in het veld “Controleren” de melding
  “Opname OK” wordt weergegeven, klopt dat in dat
  geval niet altijd.

  45 -

  32122 DVD Rec_Buch_NL.indb 45

  26.04.2005 11:08:37 • Page 46

  Opnemen van externe bronnen
  Opnemen van externe componenten

  Algemene informatie over “DV”

  Meldingen in verband met DV

  U kunt opnamen maken van een externe bron,
  bijv. een op een externe ingang van de recorder
  aangesloten camcorder of videorecorder.

  Met DV (Digital Video, ook bekend onder de
  benaming i.LINK) kunt u een met DV uitgeruste
  camcorder met een DV-kabel als ingang en uitgang
  van audio-, videogegevens en -stuursignalen
  op deze recorder aansluiten. De i.LINK-interface
  voldoet aan de standaard IEEE 1394-1995.
  “i.LINK” en het “i.LINK”-logo zijn geregistreerde
  merken.

  Wanneer u de DV IN-bus gebruikt, kunnen de
  volgende meldingen op het scherm worden weergegeven:

  1. De component vanaf welke u wenst op te
  nemen, moet correct op de DVD-recorder zijn
  aangesloten. Meer informatie hierover is te
  vinden op blz. 16.
  2. Druk verscheidene keren op DVD-AV/ EPG
  om de externe ingang te selecteren via welke er
  moet worden opgenomen.
  • Tuner: ingebouwde tuner
  • AV1: EURO AV1 AUDIO VIDEO op de achterkant van de behuizing
  • AV2: EURO AV2 DECODER op de achterkant
  van de behuizing
  • AV3: AUDIO AV IN 3 / VIDEO IN 3 op de
  achterkant van de behuizing
  • AV4: AUDIO IN 4 / VIDEO IN 4 / S-Video IN
  op de voorkant van de behuizing
  • DV: DV IN op de voorkant van de behuizing
  3. Plaats een beschrijfbare disk in de recorder.
  Wanneer u een lege disk in de lade legt, wordt
  die eerst automatisch geïnitialiseerd door de
  recorder zie pagina 25).
  4. Stel de opnamekwaliteit in (zie pagina 24).
  5. Druk een keer op
  .
  De opname wordt gestart (op het display van het
  toestel brandt de rode REC-indicatie).
  De opname blijft duren tot u op
  drukt of
  tot de disk vol is.
  Informatie over hoe u de duur van een opname
  kunt bepalen, vindt u onder “Directe timeropname” op pagina 43.
  6. Om de opname weer te stoppen, drukt u op
  .

  • Deze recorder is uitsluitend compatibel met
  DV-formaatcamcorders (of DV-25-camcorders).
  Digitale satelliettuners en digitale VHS-videorecorders zijn niet compatibel.
  • U kunt niet meerdere DV-camcorders gelijktijdig
  op deze recorder aansluiten.
  • U kunt deze recorder niet aansturen vanaf
  externe apparaten die op de DV IN-bus werden
  aangesloten (inclusief twee DVD-recorders).
  • Een op de DV IN-bus aangesloten camcorder kan
  mogelijk niet in alle gevallen worden bediend.
  • Met digitale camcorders kan men normaal audio
  als 16-Bit-/48 kHz-stereo of twin-stereo-tracks
  met 12 Bit/32 kHz opnemen. Deze recorder kan
  uitsluitend een stereo-audio-track opnemen. Stel
  de optie “Opname ➜ DV-geluid” desgewenst in
  op Audio 1 of Audio 2 (zie pagina 25).
  • De bemonsteringssnelheid van het digitale
  ingangsgeluid op de DV IN-bus moet 32 of 48
  kHz bedragen (niet 44,1 kHz).
  • Tijdens de opname kunnen er zich beeldstoringen voordoen wanneer de camcorder de
  weergave stopt of een niet geregistreerd fragment van de band weergeeft, de voeding van de
  camcorder uitvalt of de DV-kabel uitgetrokken
  werd.
  • Wanneer de optie “Opname DV-geluid” wordt
  ingesteld op “Audio 2” en het Audio 2-signaal
  niet beschikbaar is, wordt de optie “Opname ➜
  DV-geluid” automatisch op “Audio 1” gezet.

  Niet verbonden met camcorder
  De camcorder werd niet correct aangesloten, of de
  camcorder is uitgeschakeld.
  Te veel toestellen aangesloten
  De DV-bus van deze recorder ondersteunt de
  aansluiting van slechts één camcorder.
  Band controleren
  Het aangesloten apparaat bevat geen cassette.
  Incompatibel toestel
  De recorder kan de camcorder niet aansturen.
  Informatie wordt opnieuw geladen
  De camcorder actualiseert informatie voor DV.
  Cameramodus
  De camcorder staat in de cameramodus.
  Storingsverhelping
  Wanneer u geen beeld en/of geen klank via de
  DV In-bus krijgt, dient u de volgende punten te
  controleren:
  De DV-kabel moet correct aangesloten zijn.
  Schakel de aangesloten camcorder uit en vervolgens weer in.
  Stel de audio-ingang op de DVD-recorder in.
  Opmerking: niet alle aangesloten camcorders
  kunnen door deze DVD-recorder worden aangestuurd.

  Opmerking: wanneer uw bron met CopyGuard
  werd beveiligd tegen kopiëren, kunt u met deze
  recorder niet van die bron opnemen. Lees in dat
  verband de opmerkingen over auteursrechten op
  pagina 12.

  - 46

  32122 DVD Rec_Buch_NL.indb 46

  26.04.2005 11:08:37 • Page 47

  Opnemen van externe bronnen
  Opnemen van een digitale camcorder
  U kunt met deze DVD-recorder opnemen vanaf een
  digitale camcorder die werd aangesloten op de DV
  IN-bus op het frontpaneel van de recorders. Met
  de afstandsbediening van de recorder kunt u de
  camcorder en de recorder bedienen. Let er voor de
  opname op dat de audio-ingang werd ingesteld
  voor de DV IN-bus (zie pagina 25).
  Opmerking:
  • Het signaal van de bron moet het DV-25-formaat
  hebben.
  • Niet alle camcorders kunnen door deze DVDrecorder worden aangestuurd.
  • Wanneer u met een DV-kabel een tweede DVDrecorder aansluit, kunt u de tweede DVD-recorder niet bedienen vanaf uw eerste toestel.
  • U kunt de DVD-recorder niet op afstand bedienen via een toestel dat op de DV IN-bus werd
  aangesloten.
  • U kunt de datum- en tijdinformatie niet vanaf
  een DV-cassette opnemen.

  5. Druk een keer op
  om de opname te
  starten.
  • De opname wordt automatisch gestopt,
  wanneer de DVD-recorder geen signaal
  meer herkent.
  • U kunt de opname onderbreken of stoppen
  of
  te drukken.
  door op
  Tijdens de opname kunt u de camcorder niet
  via de DVD-recorder bedienen.
  • In de videomodus wordt het laatste frame
  van de opname ook na afloop van de
  opname gedurende korte tijd op het scherm
  weergegeven.
  • Opdat de timeropnamefunctie correct
  zou functioneren op deze recorder, moet
  de digitale camcorder ingeschakeld en in
  werking zijn.

  1. De digitale camcorder moet aangesloten zijn op
  de DV IN-bus op de voorzijde van het toestel.
  Meer informatie hierover is te vinden op blz. 16.
  2. Ga na of de DV-audio-ingang aan de voorwaarden voldoet.
  U hebt de keuze tussen Audio 1 (Original Audio)
  en Audio 2 (Overdubbed Audio). De DV-ingang
  wordt via het submenu “Opname-➜ DDVgeluid” van het hoofdmenu (zie pagina 25)
  ingesteld.
  3. Druk meerdere keren op DVD-AV/ EPG om de
  DV-ingang te selecteren.
  “DV“ wordt weergegeven op het display van de
  DVD-recorder en op het tv-scherm.
  4. Zoek de positie op de camcorderband vanaf
  waar u wenst op te nemen. Voor een optimaal
  resultaat dient u de weergave te onderbreken
  vanaf de positie waarop u de opname wenst te
  starten. Afhankelijk van de camcorder kunt u
  via de DVD-recorder de functies STOP, PLAY en
  PAUSE bedienen.
  47 -

  32122 DVD Rec_Buch_NL.indb 47

  26.04.2005 11:08:38 • Page 48

  Titel- en hoofdstukkenoverzicht (VR)
  Het menu TiteloverzichtOrigineel VR
  In het menu “Titellijst-Origineel“ wordt de afspeellijst (zie pagina 49) gecreëerd en bewerkt. Er kunnen
  titels worden gewist en andere wijzigingen worden
  aangebracht aan de oorspronkelijke inhoud van de
  disk. Er kunnen verschillende afspeellijsten worden
  gecreëerd en bewerkt (net als programma‘s bij een
  audio-CD).
  De afzonderlijke titels kunnen rechtstreeks vanuit
  het menu worden gestart. Voor het bewerken van
  een titel in dit menu moet het toestel in de stopmodus staan.
  1. Druk op DISC-M/
  om het menu “Titellijst-Origineel“ op te roepen.
  Bij meer dan 6 titels kunt u met / naar de
  vorige/volgende pagina gaan.
  Druk op
  om het menu “Titellijst-Origineel“
  te verlaten.
  1/12

  Titeloverzicht
  - Orgineel

  • Hoofdstuk: schakelt om naar het menu
  “Hoofdstukkenlijst-Origineel“ van de geselecteerde titel.
  • Verwijderen: wist al de geselecteerde
  titels (zie pagina 50).
  • Beveilinging: verhindert het per ongeluk
  wijzigen of wissen van de titel (zie pagina
  57).
  • Bewerken: bevat de volgende bewerkingsmogelijkheden.
  * Naam: om de naam van de titel te
  bewerken.
  * Gedeelte uitvegen: om een fragment
  van de titel te wissen.
  * ongedaan maken: om de laatste
  wisoperatie ongedaan te maken (zie
  pagina 55).
  * herhalen: om de ongedaan gemaakte
  situatie te herstellen (zie pagina 55).
  • Playlists: om de geselecteerde titel toe te
  voegen aan het einde van een geselecteerde
  afspeellijst.
  3. Druk meerdere keren op
  om het menu
  “Titellijst-Origineel“ te verlaten.

  DVD-RW
  TITEL 1
  HQ

  1H 5M
  Vrij

  7/12

  TITEL 2
  0:16:00

  9/12

  0:08:00

  16/12

  TITEL 4
  13/12
  OK

  Kiezen

  TITEL 3
  0:35:00

  10/12

  0:10:00

  19/12

  TITEL 5

  INFO

  Info

  0:30:00

  Opmerking: Druk op
  , om nadere informatie
  te krijgen over de geselecteerde titel.

  TITEL 6

  TEXT

  Playlists

  0:15:00
  END

  Afsluiten

  2. Om de opties van de Titellijst-Origineel weer te
  geven, selecteert u de gewenste titel en drukt u
  op OK.
  De opties worden in de linker menuhelft weergegeven.
  Selecteer een optie met / en druk op OK
  om te bevestigen.
  • Afspelen: start de weergave van de
  geselecteerde titel.
  Afspelen
  Hoofdstuck
  Verwijderen
  Beveilinging
  Bewerken

  Naam

  Playlists

  Gedeelte uitvegen
  ongedaan maken
  herhalen

  Het menu
  HoofdstukkenoverzichtOrigineel VR
  1. Druk op DISC-M/
  om het menu “TitellijstOrigineel“ op te roepen.
  2. Selecteer met behulp van   de titel
  waarvan de bijbehorende hoofdstukkenlijst moet
  worden weergegeven en druk vervolgens op OK.
  De menuopties worden in de linker menuhelft
  weergegeven.

  Hoofdstukken
  overzicht

  TITEL 1
  7/12 So

  - Orgineel

  30M56S
  1/9

  OK

  Kiezen

  TEXT

  Playlists

  END

  Afsluiten

  4. Om de opties van het menu “Hoofdstukkenoverzicht-Origineel“ weer te geven, selecteert u het
  gewenste hoofdstuk en drukt u op OK.
  De menuopties worden in de linker menuhelft
  weergegeven.
  5. Selecteer een optie met / en druk op OK
  om te bevestigen.
  Afspelen
  Titeloverzicht
  Verwijderen
  Samenvoegen
  Playlists

  • Afspelen: start de weergave van het geselecteerde hoofdstuk.
  • Titeloverzicht: brengt u naar het menu
  “Titellijst-Origineel“ (zie links op deze
  pagina).
  • Verwijderen: wist al de geselecteerde
  hoofdstukken (zie pagina 54).
  • Samenvoegen: voegt twee hoofdstukken
  samen tot één (zie pagina 56).
  • Playlists: voegt de geselecteerde titel
  toe aan het einde van een geselecteerde
  afspeellijst (zie pagina 53).
  6. Druk meerdere keren op
  om het menu
  “Hoofdstukken Overzicht-Origineel“ te verlaten.

  3. Selecteer de optie “Hoofdstukkenlijst“ met /
   en druk vervolgens op OK.
  Het menu “Hoofdstukken Overzicht-Origineel“
  wordt op het scherm weergegeven.

  - 48

  32122 DVD Rec_Buch_NL.indb 48

  26.04.2005 11:08:38 • Page 49

  Titel- en hoofdstukkenoverzicht (VR)
  Het menu TiteloverzichtPlaylists VR
  Een afspeellijst is een aaneenschakeling van willekeurige titels en hoofdstukken.
  1. Druk tweemaal op DISC-M/
  om het menu
  “Titeloverzicht-Playlist“ op te roepen.
  • Bij meer dan 6 titels kunt u met / 
  naar de vorige/volgende pagina gaan.
  • Om het menu “Titellijst-Afspeellijsten“ te
  verlaten drukt u op
  .
  1/12

  Titeloverzicht
  - Playlists

  DVD-RW
  NAAM 1
  HQ

  1H 5M
  Vrij

  7/12

  NAAM 2
  0:16:00

  NAAM 4
  13/12
  OK

  Kiezen

  NAAM 3
  0:35:00

  9/12

  NAAM 5
  0:08:00
  INFO

  16/12

  Info

  0:30:00

  10/12

  TEXT

  19/12

  Orgineel

  END

  Opmerking:
  Druk op
  om nadere informatie te krijgen over
  de geselecteerde afspeellijst.

  Het menu
  HoofdstukkenoverzichtPlaylists VR
  1. Druk tweemaal op DISC-M/
  om het menu
  „Titeloverzicht-Playlists“ op te roepen.

  NAAM 6
  0:10:00

  afspeellijst te wijzigen (zie pagina 56).
  • Gedeelte uitvegen: om een gedeelte van
  de geselecteerde afspeellijst te wissen (zie
  pagina 55).
  Druk meerdere keren op
  om het menu
  “Titeloverzicht-Playlists“ te verlaten.

  om te bevestigen.
  • Afspelen: start de weergave van het geselecteerde hoofdstuk.
  • Titeloverzicht: schakelt om naar het menu
  “Titellijst-Afspeellijsten“
  • Wissen: wist al de geselecteerde hoofdstukken uit de afspeellijst (zie pagina 54).
  • Samenvoegen: voegt twee hoofdstukken
  samen tot één (zie pagina 56).
  • Verplaatsen: verplaatst het geselecteerde
  hoofdstuk naar een andere gewenste plaats
  in de afspeellijst (zie pagina 56).

  Afspelen
  Titeloverzicht
  Verwijderen
  Samenvoegen

  0:15:00

  Afsluiten

  2. Om de opties weer te geven, selecteert u de
  gewenste titel en drukt u op OK.
  De menuopties worden in de linker menuhelft
  weergegeven.
  3. Selecteer een optie met / en druk op OK
  om te bevestigen.

  Afspelen
  Hoofdstuck

  2. Selecteer met behulp van   de titel
  (afspeellijst) waarvan de bijbehorende hoofdstukkenafspeellijst moet worden weergegeven
  en druk vervolgens op OK.
  De menuopties worden in de linker menuhelft
  weergegeven.

  Verplaatsen

  >

  6. Druk meerdere keren op
  ,om het menu
  “Hoofdstukkenoverzicht-Playlist“ te verlaten.

  3. Selecteer de optie “Hoofdstukken Overzicht“ met
   / ‚ en druk vervolgens op OK.
  Het menu “Hoofdstukken Overzicht - Playlists“
  wordt op het scherm weergegeven.
  Hoofdstukken
  overzicht

  NAAM1
  7/12 Di

  - Playlists

  30M56S
  1/9

  Verwijderen
  Naam
  Gedeelte uitvegen
  • Afspelen: start de weergave van het geselecteerde afspeellijst.
  • Hoofdstuk: schakelt om naar het menu
  “Hoofdstukkenlijst-Afspeellijsten“ van de
  geselecteerde titel.
  • Verwijderen: wist al de geselecteerde
  afspeellijsten (zie pagina 54).
  • Naam: om de naam van de geselecteerde

  OK

  Kiezen

  TEXT

  Orgineel

  END

  Afsluiten

  4. Om de opties weer te geven, selecteert u het
  gewenste hoofdstuk en drukt u op OK.
  De menuopties worden in de linker menuhelft
  weergegeven.
  5. Selecteer een optie met / en druk op OK
  49 -

  32122 DVD Rec_Buch_NL.indb 49

  26.04.2005 11:08:40 • Page 50

  Titel- en hoofdstukkenoverzicht (video)
  Het menu Titeloverzicht

  Opmerking: Druk op
  om nadere informatie
  te krijgen over de geselecteerde titel.

  Video

  In het menu “Titellijst“ worden al de opgenomen titels weergegeven. Verder kunnen hier titels worden
  weergegeven, herbenoemd en gewist.
  Na het finaliseren van een disk in de videomodus
  is het aantal functies beperkt en kunt u alleen nog
  titels weergeven.
  1. Druk op DISC-M/
  roepen.

  om de titellijst op te

  Titeloverzicht
  1/12

  Titel

  Datum

  Duur

  12/11

  0:20:15

  DVD-RW

  NAAM1

  1H 5M
  Vrij

  NAAM2

  14/11

  0:43:30

  NAAM3

  18/11

  0:33:00

  NAAM4

  20/11

  0:10:00

  NAAM5

  23/11

  0:15:00

  NAAM6

  25/11

  0:17:00

  SQ

  OK

  Kiezen

  INFO

  Info

  END

  Wissen van een titel
  Vóór het finaliseren van een disk kunt u de op de
  disk geregistreerde titels wissen.

  3. Selecteer een optie met / en druk op OK
  om te bevestigen.

  Afspelen

  3. Selecteer de optie “Verwijderen“ met / en
  druk op OK om te bevestigen.
  Nadat u op OK hebt gedrukt, wordt de bijgewerkte titellijst op het scherm weergegeven.

  Afspelen

  Verwijderen

  Naam

  • Afspelen: start de weergave van de geselecteerde titel.
  • Naam: om de naam van de titel te bewerken (pagina 56)
  • Verwijderen: wist de geselecteerde titel
  uit de titellijst.
  4. Druk meerdere keren op
  “Titeloverzicht“ te verlaten.

  DVD-RW

  1/2

  1

  NAME 1

  12/11 0:30:21

  2

  NAME 2

  14/11 0:20:08

  3

  NAME 3

  18/11 1:10:03

  4

  NAME 4

  20/11 0:43:21

  5

  NAME 5

  23/11 0:15:21

  6

  NAME 6

  25/11 1:13:21

  PAGE
  UP
  PAGE
  DOWN

  EXIT

  om de titeloverzicht op

  2. Selecteer de titel die u wenst te wissen met
  behulp van   en druk vervolgens op
  OK.
  De menuopties worden in de linker menuhelft
  weergegeven.

  Naam

  Huidige pagina / totaal aantal pagina‘s
  Titelgegevens

  • Wanneer u een titel van een DVD-R-disk wist,
  verdwijnt de titel wel uit de titellijst maar komt
  er geen extra diskruimte vrij.
  • Wanneer u een titel van een DVD-RW-disk
  wist, wordt de resterende opnametijd slechts
  verlengd wanneer de betreffende titel de laatste
  titel op de disk was. In dat geval wordt hij ook
  daadwerkelijk van de disk gewist en niet louter
  onzichtbaar gemaakt.

  Afsluiten

  2. Selecteer een titel met / en druk vervolgens op OK.
  De menuopties worden in de linker menuhelft
  weergegeven.

  Direct na het in de recorder plaatsen van een gefinaliseerde disk verschijnt het diskmenu (voorheen
  “Titeloverzicht“) automatisch, zoals hier wordt
  getoond:

  Disknaam

  Let op:

  1. Druk op DISC-M/
  te roepen.

  Na het finaliseren van de disk

  Met “PAGE UP“ of “PAGE DOWN“ kunt naar
  andere pagina‘s bladeren.
  U kunt dit menu met EXIT verlaten.
  Druk op OK of op
  om de geselecteerde
  titel af te spelen. Met / en OK kunt u naar
  boven of naar beneden bladeren in de lijst en met
  “Exit“ kunt u het menu verlaten.

  Verwijderen
  4. Herhaal stappen 2-3 om nog meer titels uit de
  titellijst te wissen.
  5. Druk meerdere keren op
  om de titellijst
  van het scherm te verwijderen.

  om het menu

  - 50

  32122 DVD Rec_Buch_NL.indb 50

  26.04.2005 11:08:41 • Page 51

  Titel- en hoofdstukkenoverzicht
  Het menu Titeloverzicht Video
  +RW

  In de titellijst worden al de opgenomen titels
  weergegeven. Er kunnen titels worden gewist en er
  kunnen andere wijzigingen worden aangebracht aan
  de oorspronkelijke inhoud van de disk. Titels kunnen
  rechtstreeks vanuit het menu “Titellijst“ worden
  afgespeeld. Om te kunnen bewerken met behulp van
  het menu “Titellijst“ mag de DVD-recorder niet in de
  weergavemodus staan.
  1. Druk op DISC-M/
  om het menu “Titeloverzicht“ te openen.
  Bij meer dan 6 titels kunt u met / naar de
  vorige/volgende pagina gaan.
  Druk op
  om het menu “Titeloverzicht“ te
  verlaten.
  1/12

  Titeloverzicht

  DVD+RW
  TITEL 1

  SQ 1H 5M

  7/12

  TITEL 2
  0:16:00

  TITEL 3
  0:35:00

  9/12

  0:30:00

  10/12

  Vrij

  • Afspelen: start de weergave van de
  geselecteerde titel zonder de verborgen
  hoofdstukken.
  • Full play: start de weergave van de
  geselecteerde titel inclusief de verborgen
  hoofdstukken van die titel.
  • Hoofdstuk: schakelt om naar het menu
  „Hoofdstukkenlijst“ van de geselecteerde
  titel.
  • Verwijderen: wist al de geselecteerde
  titels (zie pagina 54).
  • Beveilinging: verhindert het per ongeluk
  overschrijven, wijzigen of wissen van de titel
  (zie pagina 57).
  • Bewerken: bevat de volgende bewerkingsmogelijkheden:
  * Naam: om de titelnaam te bewerken (zie
  pagina 56)
  * Verdelen: om een titel in twee delen te
  splitsen (zie pagina 57).
  * Verbergen: om al de hoofdstukken van
  een titel te verbergen/zichtbaar te maken
  (zie pagina 57).
  4. Druk meerdere keren op
  “Titeloverzicht“ te verlaten.

  TITEL 4
  13/12

  OK

  Kiezen

  TITEL 5
  0:08:00

  INFO

  16/12

  Info

  TITEL 6
  0:10:00

  REC

  19/12

  END

  Afsluiten

  3. Selecteer een optie met / en druk op OK
  om te bevestigen.
  Afspelen
  Full Play

  Beveilinging
  Bewerken

  Opmerking: Druk op
  om nadere informatie
  te krijgen over de geselecteerde titel.
  Voorzichtig: wanneer u op
  drukt in het
  menu “Titeloverzicht“ wordt de geselecteerde titel
  gewist en wordt de opname gestart (zie pagina 54
  voor meer informatie).

  Gebruiken van het menu
  “Hoofdstukkenoverzicht“
  1. Druk op DISC-M/
  zicht“ op te roepen.

  Hoofdstuck
  Naam
  Verdelen
  Verbergen

  Hoofdstuk
  -kenoverzicht

  TITLE 1
  7/12 Do

  30M56S
  1/9

  OK

  Kiezen

  END

  Afsluiten

  4. Om de opties van de hoofdstukkenoverzicht
  weer te geven, selecteert u het gewenste hoofdstuk en drukt u op OK.
  De menuopties worden in de linker menuhelft
  weergegeven.
  5. Selecteer een optie met / en druk op OK
  om te bevestigen.

  Afspelen
  Titeloverzicht
  Samenvoegen
  Verbergen

  0:15:00

  2. Om de opties van de Titeloverzicht weer te
  geven, selecteert u de gewenste titel en drukt u
  op OK.
  De menuopties worden in de linker menuhelft
  weergegeven.

  Verwijderen

  om het menu

  3. Selecteer de optie “Hoofdstukkenoverzicht“ met
   / ‚ en druk vervolgens op OK.
  Het menu “Hoofdstukkenoverzicht“ verschijnt.

  om het menu “Titelover-

  • Afspelen: start de weergave van het geselecteerde hoofdstuk.
  • Titeloverzicht: brengt u naar het menu
  “Titellijst“ van het hoofdstuk (zie links op
  deze pagina).
  • Samenvoegen: voegt twee hoofdstukken
  samen tot één (zie pagina 56).
  • Verbergen: bij het weergeven van de
  bovenliggende titel wordt het geselecteerde
  hoofdstuk niet mee afgespeeld (wanneer
  deze functie opnieuw wordt toegepast,
  wordt het geselecteerde hoofdstuk wel mee
  afgespeeld (zie pagina 57)).
  6. Druk meerdere keren op
  om het menu
  “Hoofdstukkenoverzicht” te verlaten.

  2. Selecteer de gewenste titel met behulp van
    en druk vervolgens op OK. De
  menuopties worden in de linker menuhelft
  weergegeven.
  51 -

  32122 DVD Rec_Buch_NL.indb 51

  26.04.2005 11:08:42 • Page 52

  Titel- en hoofdstukkenoverzicht
  Het menu Titeloverzicht
  Video +R

  In de titeloverzicht worden al de opgenomen titels
  weergegeven. Er kunnen titels worden gewist en er
  kunnen andere wijzigingen worden aangebracht aan de
  oorspronkelijke inhoud van de disk.
  Titels kunnen rechtstreeks vanuit het menu “Titeloverzicht“ worden afgespeeld. Om te kunnen bewerken
  met behulp van het menu “Titeloverzicht“ mag de
  DVD-recorder niet in de weergavemodus staan.
  1. Druk op DISC-M/
  om het menu “Titeloverzicht“ te openen.
  Bij meer dan 6 titels kunt u met / naar de
  vorige/volgende pagina gaan.
  Druk op
  om het menu “Titeloverzicht“ te
  verlaten.
  1/12

  Titeloverzicht

  DVD+R
  TITEL 1
  SQ

  1H 5M
  Vrij

  7/12

  TITEL 2
  0:16:00

  9/12

  TITEL 3
  0:35:00

  Hoofdstuk
  -kenoverzicht

  • Afspelen: start de weergave van de geselecteerde titel zonder de verborgen hoofdstukken.
  • Full play: start de weergave van de geselecteerde titel inclusief de verborgen hoofdstukken
  van die titel.
  • Hoofdstuk: schakelt om naar het menu
  “Hoofdstukkenlijst“ van de geselecteerde titel.
  • Verwijderen: wist al de geselecteerde titels
  (zie pagina 54).
  • Beveiligen: verhindert het per ongeluk
  overschrijven, wijzigen of wissen van de titel (zie
  pagina 57).
  • Bewerken: bevat de volgende bewerkingsmogelijkheden:
  * Naam: om de titelnaam te bewerken (zie
  pagina 56)
  * Verdelen: om een titel in twee delen te
  splitsen (zie pagina 57).
  * Verbergen: om al de hoofdstukken van een
  titel te verbergen/zichtbaar te maken (zie
  pagina 57).

  0:30:00

  10/12

  4. Druk meerdere keren op
  lijst“ te verlaten.
  TITEL 4
  13/12

  OK

  Kiezen

  TITEL 5
  0:08:00

  INFO

  16/12

  TITLE 6
  0:10:00

  Info

  19/12

  END

  0:15:00

  Afsluiten

  Opmerking: Druk op
  om nadere informatie te
  krijgen over de geselecteerde titel.

  2. Om de opties van de Titeloverzicht weer te geven,
  selecteert u de gewenste titel en drukt u op OK.
  De menuopties worden in de linker menuhelft
  weergegeven.

  Gebruiken van het menu
  “Hoofdstukkenoverzicht“

  3. Selecteer een optie met / en druk op OK om te
  bevestigen OK.

  1. Druk op DISC-M/
  op te roepen.

  om het menu “Titeloverzicht“

  2. Selecteer de gewenste titel met behulp van 
   en druk vervolgens op OK. De menuopties
  worden in de linker menuhelft weergegeven.

  Afspelen
  Full Play
  Hoofdstuk

  3. Selecteer de optie “Hoofdstukkenoverzicht“ met /
  ‚ en druk vervolgens op OK.
  Het menu “Hoofdstukkenoverzicht“ verschijnt.

  Verwijderen
  Beveilinging

  Bewerken

  om het menu “Titel-

  TITLE 1
  7/12 Do

  30M56S
  1/9

  OK

  Kiezen

  END

  Afsluiten

  4. Om de opties van de hoofdstukkenoverzicht weer
  te geven, selecteert u het gewenste hoofdstuk
  en drukt u op OK.
  De menuopties worden in de linker menuhelft
  weergegeven.
  5. Selecteer een optie met / en druk op OK
  om te bevestigen.

  Afspelen
  Titeloverzicht
  Samenvoegen
  Verbergen
  • Afspelen: start de weergave van het geselecteerde hoofdstuk.
  • Titeloverzicht: brengt u naar het menu
  „Titellijst“ van het hoofdstuk (zie links op
  deze pagina).
  • Samenvoegen: voegt twee hoofdstukken
  samen tot één (zie pagina 56).
  • Verbergen: bij het weergeven van de
  bovenliggende titel wordt het geselecteerde
  hoofdstuk niet mee afgespeeld (wanneer
  deze functie opnieuw wordt toegepast,
  wordt het geselecteerde hoofdstuk wel mee
  afgespeeld (zie pagina 57)).
  6. Druk meerdere keren op
  om het menu
  “Hoofdstukkenoverzicht” te verlaten.

  Naam
  Verdelen
  Verbergen

  - 52

  32122 DVD Rec_Buch_NL.indb 52

  26.04.2005 11:08:44 • Page 53

  Titel en hoofdstuk bewerken
  Originele lijsten en afspeellijsten

  Toevoegen van hoofdstukmarkeringen

  VR
  Door het bewerken van de originele lijsten (voor
  titels en hoofdstukken) wijzigt u de inhoud van
  de disk. Wanneer u bijvoorbeeld een titel of een
  hoofdstuk uit de lijst wist, wordt de titel of het
  hoofdstuk van de disk gewist en komt er dus
  fysieke diskruimte vrij.
  Wanneer u een afspeellijst bewerkt, wijzigt u de
  inhoud van de disk echter niet. Voorbeeld: wanneer
  u een titel uit de afspeellijst verwijdert, vertelt u de
  DVD-recorder slechts dat de betreffende titel niet
  mag worden weergegeven. Daarbij wordt er echter
  niets van de disk gewist.

  VR

  Titels, hoofdstukken en fragmenten

  1. Geef een titel weer (een originele titel of een titel
  uit een afspeellijst).

  VR
  De titels van de oorspronkelijke inhoud van
  een disk bestaan uit een of meer hoofdstukken.
  Wanneer u een titel toevoegt aan een afspeellijst
  worden al de hoofdstukken van die titel aan de lijst
  toegevoegd. De hoofdstukken in een afspeellijst
  gedragen zich precies zoals de hoofdstukken op
  een DVD-videodisk.
  Fragmenten zijn gedeelten van titels uit
  originele of afspeellijsten. Via de menu‘s “TitellijstOrigineel“ en “Hoofdstukkenlijst-Origineel“ kunt u
  fragmenten toevoegen aan een afspeellijst. U kunt
  ook fragmenten uit een afspeellijst verwijderen.
  Opmerkingen:
  • Wanneer u fragmenten toevoegt, wist of verplaatst, kunnen de begin- en eindbeelden vaak
  lichtjes afwijken.
  • Tijdens de weergave van een afspeellijst kunnen
  er korte pauzes worden ingelast tussen de afzonderlijke elementen. Dit is normaal en hoeft niet
  als een probleem te worden beschouwd.

  Titel

  Tijdens de opname en weergave kunt u een hoofdstukmarkering inlassen op een willekeurige plaats
  in een afspeellijst of een originele titel.
  De op die manier gecreëerde titels kunnen worden
  opgezocht met de hoofdstukzoekfunctie en kunnen
  in de menu‘s “Hoofdstukkenlijst-Origineel“ of
  “Hoofdstukkenlijst-Afspeellijst“ worden gewist,
  gecombineerd en verplaatst.
  Er kunnen maximaal 999 hoofdstukmarkeringen
  worden ingelast.

  2. Druk op C-SET
  op de plaats waar er een
  nieuw hoofdstuk moet beginnen.
  De hierboven getoonde inlassing wordt op het
  beeldscherm weergegeven.
  Opmerkingen:
  • Hoofdstukmarkeringen kunnen ook op regelmatige afstanden worden ingelast.
  • U kunt het interval wijzigen in het hoofdmenu
  “Opnam ➜ Automatische hoofdstukken“ (zie
  “Automatische hoofdstukken“ op pagina 25).

  Samenstellen van een nieuwe
  afspeellijst
  VR
  U kunt titels of hoofdstukken uit de overeenkomstige originele lijst naar een vooraf te selecteren
  afspeellijst kopiëren en als hoofdstuk achteraan
  toevoegen. (U kunt fragmenten wissen die u later
  niet meer nodig hebt. Zie “Wissen van een fragment“ op pagina 55).
  Wanneer u later echter hoofdstukmarkeringen
  toevoegt aan een element van de originele lijst
  dat reeds naar een afspeellijst werd gekopieerd,
  worden die nieuwe hoofdstukmarkeringen niet
  automatisch overgenomen in het overeenkomstige
  element in de afspeellijst.
  1. Druk op DISC-M/
  om het menu “Titeloverzicht-Origineel“ op te roepen.
  Om het menu “Hoofdstukkenoverzicht-Origineel“
  op te roepen, verwijzen wij u naar “Het menu
  Hoofdstukkenoverzicht-Origineel“ op pagina 48.
  2. Selecteer in het menu “Origineel“ een titel of een
  hoofdstuk dat u in een afspeellijst wenst op te
  nemen en druk op OK.
  De opties worden op de linkerpagina van het
  menu “Origineel“ weergegeven.
  Afspelen
  Hoofdstuck

  Afspelen
  Hoofdstuck

  Titeloverzichtsafbeelding wijzigen

  Verwijderen

  VR Video

  Beveilinging

  Verwijderen

  Bewerken

  Samenvoegen

  Playlists

  Playlists

  Thumbnail

  Iedere in het menu “Titellijst“ weergegeven titel
  wordt voorgesteld door middel van een afbeelding. Die
  overzichtsafbeelding kunt u desgewenst wijzigen.

  Titeloverzicht-Origineel
  Origineel

  Hoofdstukkenoverzicht-

  1. Geef een titel weer (een originele titel of een titel
  uit een afspeellijst).
  2. Druk op TITLE
  wanneer het gewenste
  nieuwe beeld op het scherm verschijnt. Nu bevat
  het menu “Origineel“ of “Afspeellijsten“ een
  nieuwe overzichtsafbeelding voor de betreffende
  titel.
  53 -

  32122 DVD Rec_Buch_NL.indb 53

  26.04.2005 11:08:45 • Page 54

  Titel en hoofdstuk bewerken
  3. Selecteer de optie “Playlists“ met / en
  druk vervolgens op OK.
  Kies een playlist
  Nieuwe lijst

  OK

  Selecteer de optie “Verwijderen“.

  Kies een playlist

  Afspelen
  Nieuwe lijst

  Hoofdstuck

  TITEL 1

  Verwijderen

  TITEL 2

  OK

  Beveilinging
  Bewerken

  4. Selecteer “Playlist Nieuw“ en druk op OK.
  De nieuwe titel wordt in de bijgewerkte afspeellijst weergegeven (alle hoofdstukken van de titel
  worden aan de afspeellijst toegevoegd wanneer
  u een titel overdraagt naar de playlist).

  Nog andere titels/hoofdstukken
  toevoegen aan een playlist
  VR
  U kunt een titel of een hoofdstuk uit de originele
  lijst toevoegen aan een playlist.
  om het menu “Titelover1. Druk op DISC-M/
  zicht-Origineel“ op te roepen.
  Om het menu “Hoofdstukkenoverzicht-Origineel“
  op te roepen, verwijzen wij u naar “Het menu
  Hoofdstukkenoverzicht-Origineel“ op pagina 48.
  2. Selecteer uit de originele lijst een titel of een
  hoofdstuk dat u in een playlist wenst op te
  nemen en druk op OK.
  De opties worden op de linkerpagina van het
  beeldscherm weergegeven.
  Afspelen

  Afspelen

  Hoofdstuck

  Hoofdstuck

  Verwijderen

  Verwijderen

  Beveilinging

  Samenvoegen

  Bewerken

  Playlists

  Playlists

  3. Selecteer de optie “Playlists“ met / en
  druk vervolgens op OK.

  Playlists
  4. Selecteer een reeds bestaande playlist om er een
  titel of hoofdstuk aan toe te voegen en druk op
  OK.
  De bijgewerkte playlist wordt weergegeven.
  5. Herhaal stappen 1-4 om nog meer titels of
  hoofdstukken aan de playlist toe te voegen.
  6. Selecteer
  om het menu te verlaten of
  DISC-M/
  om terug te keren naar het menu
  “overzicht-Origineel“.

  Titels/hoofdstukken wissen
  VR
  Bij het wissen van een titel of een hoofdstuk uit
  een afspeellijst op DVD-RW-disks in VR-modus
  wordt alleen het item uit de playlist verwijderd.
  De/het betreffende titel/hoofdstuk blijft op de disk
  aanwezig.
  Bij het wissen van een titel of een hoofdstuk
  uit de originele lijst wordt de titel of het hoofdstuk
  daadwerkelijk van de disk gewist, waardoor er
  eventueel extra ruimte op de disk wordt vrijgemaakt. De uit de originele lijst gewiste titels/hoofdstukken worden ook uit de playlists verwijderd.

  2. Druk op OK om te bevestigen.
  De melding voor het bevestigen van de wisoperatie wordt weergegeven.
  Geselecteerde titel wissen?

  Ja

  Nee

  3. Selecteer met / de optie “Ja“ en druk op
  OK.
  De geselecteerde titel of het geselecteerde
  hoofdstuk wordt gewist.
  Nadat u op OK hebt gedrukt, wordt de lijst
  bijgewerkt.
  4. Herhaal stappen 1-4 om nog meer elementen te
  wissen.
  5. Druk meerdere keren op
  te sluiten.

  om het menu

  Opmerking:
  • Bij DVD+RW-opnamen verandert de naam van
  de gewiste titel in “Lege titel“.
  • Bij het wissen van meer dan twee titels worden
  de titels tot één “lege titel“ samengevoegd.

  Opmerking: het is mogelijk dat hoofdstukken die
  korter zijn dan vijf seconden niet gewist kunnen
  worden.
  1. Selecteer in het menu “Titeloverzicht“ of in het
  menu “Hoofdstukkenoverzicht“ met  
   een titel of een hoofdstuk om te wissen en
  druk vervolgens op OK.
  De opties verschijnen links op het beeldscherm.

  - 54

  32122 DVD Rec_Buch_NL.indb 54

  26.04.2005 11:08:46 • Page 55

  Titel en hoofdstuk bewerken
  Wissen van een fragment
  VR
  U kunt een fragment uit de originele lijst of uit een
  afspeellijst verwijderen

  wordt op het scherm weergegeven.
  De menuoptie “Beginpunt“ is gemarkeerd.
  Titel bewerken

  NAAM 1
  20/8 00:35:42

  - Gedeeltelijk
  Verwijderen

  Laatste wisoperatie ongedaan maken

  om
  1. Druk een of twee keer op DISC-M/
  het menu “Titellijst-Origineel“ of “TitellijstAfspeellijsten“op te roepen
  2. Selecteer met behulp van  
  • Beeld-voor-beeldweergave (meerdere keren
  o
  drukken),
  • Slowmotion (
  +
  /
  ),
  • Zoekfunctie (
  /
  ) en / of
  • Springen naar het volgende / vorige hoofdstuk (P+ / P-)
  en druk op OK.
  De opties worden op de linkerpagina van
  het menu weergegeven.
  3. Selecteer de optie “Fragment wissen“ in het
  menu “Afspeellijsten“ of “Bewerken ➜ Fragment
  wissen“ in het menu “Titellijst-Origineel“
  Afspelen
  Hoofdstuck
  Verwijderen
  Beveilinging

  Verwijderen

  Bewerken

  Gedeelte uitvegen

  Playlists

  Ongedaan maken
  Herhalen

  Menuopties bij “Titeloverzicht-Origineel“
  Afspelen
  Hoofdstuck
  Verwijderen

  Start punt
  0:00:00.00
  0:00:00.00

  Eind punt
  Annuleren
  Voltooid

  OK

  Kiezen

  P+ P-

  Verplaats punt

  5. Start de weergave met OK en gebruik
  • Beeld-voor-beeldweergave (meerdere keren
  op
  drukken),
  • Slowmotion (
  +
  /
  ),
  • Zoekfunctie (
  /
  ) en / of
  • Springen naar het volgende / vorige hoofdstuk (P+ / P-),om het beginpunt te zoeken.
  6. Druk bij het beginpunt van het fragment dat u
  wenst te wissen op OK.
  De menuoptie “Eindpunt“ is nu gemarkeerd.
  Het te wissen fragment wordt voorgesteld door
  middel van gestileerde tijdsbalken tussen de
  beide aangebrachte markeringen in verhouding
  tot de volledige afspeellijst.
  7. Zoek het eindpunt met behulp van
  • Beeld-voor-beeldweergave (meerdere keren
  op
  drukken),
  • Slowmotion (
  +
  /
  ),
  • Zoekfunctie (
  /
  ) en / of
  • Springen naar het volgende / vorige hoofdstuk (P+ / P-).
  8. Druk bij het eindpunt van het fragment dat u
  wenst te wissen op OK.
  Om de wisoperatie te annuleren, selecteert u
  het symbool “Annuleren“ met / en drukt u
  vervolgens op OK.

  Menuopties bij “Titeloverzicht-Playlists”

  9. Om het geselecteerde fragment te wissen,
  selecteert u de menuoptie “Voltooien“ en drukt
  u op OK.
  De melding voor het bevestigen van de wisoperatie wordt weergegeven.

  4. Druk op OK.
  Het menu “Titel bewerken - Fragment wissen“

  10. Selecteer de optie “Ja“ met / en druk
  vervolgens op OK.

  Naam
  Gedeelte uitvegen

  Het geselecteerde fragment wordt uit de
  titel verwijderd en het menu “TiteloverzichtOrigineel“ of “Titeloverzicht-Playlists“ wordt
  weergegeven.

  VR
  Het wissen van elementen uit de originele lijst (niet
  uit een playlist!) kan ongedaan worden gemaakt.
  Alleen de laatste wisoperatie (dus slechts één
  operatie) kan ongedaan worden gemaakt.
  1. Selecteer “Ongedaan maken“ in het menu
  “Titeloverzicht-Origineel“ en druk op OK.
  Afspelen
  Hoofdstuk
  Verwijderen
  Beveilinging

  Naam
  Gedeelte uitvegen
  Ongedaan maken
  Herhalen

  Bewerken
  Playlists

  Opmerking: u kunt niets meer ongedaan maken
  nadat u de DVD-disk uit de DVD-recorder hebt
  verwijderd of nadat u de DVD-recorder in de
  standbymodus hebt geschakeld. U kunt ook geen
  opnamen ongedaan maken.
  Tip: De laatste ongedaanmaking kan eveneens ongedaan worden gemaakt met behulp van de optie
  “Herstellen“. Selecteer de optie “Herstellen“ in
  het menu “Titeloverzicht-Origineel“ en druk op OK.

  55 -

  32122 DVD Rec_Buch_NL.indb 55

  26.04.2005 11:08:48 • Page 56

  Titel en hoofdstuk bewerken
  De naam van een titel wijzigen
  VR Video
  De namen van titels kunnen worden gewijzigd. De
  namen kunnen tot 32 tekens lang zijn.
  1. Selecteer in het menu “Titeloverzicht“ met 
    de titel waarvan u de naam wenst te
  wijzigen en druk op OK.
  De menuopties worden in de linker menuhelft
  weergegeven.
  2. Selecteer de optie “Naam” met / en drug
  op OK.
  Afspelen
  Hoofdstuk

  Naam

  Verwijderen

  Gedeelte uitvegen

  Twee hoofdstukken samenvoegen tot
  één

  Verplaatsen van een hoofdstuk /
  playlist

  VR
  Gebruik deze functie om twee naast elkaar liggende playlist-hoofdstukken of originele hoofdstukken
  tot één hoofdstuk samen te voegen.

  VR
  Gebruik deze functie om de afspeelvolgorde van de
  hoofdstukken in het menu “Titeloverzicht-Playlists“
  te wijzigen.

  1. Selecteer in het menu “Hoofdstukkenoverzicht“
  het tweede van de twee hoofdstukken die u
  wenst samen te voegen en druk op OK.
  De menuopties worden in de linker menuhelft
  weergegeven.

  1. Druk tweemaal op DISC-M/
  om het menu
  “Titeloverzicht-Playlists“ op te roepen.
  Om het menu “Hoofdstukkenoverzicht-Playlists“
  op te roepen, verwijzen wij u naar “Het menu
  Hoofdstukkenoverzicht-Playlists“ op pagina 49.

  2. Gebruik / om de optie “Samenvoegen“ te
  selecteren.

  Titeloverzicht

  DVD-RW

  Afspelen

  Beveilinging

  Ongedaan maken

  Titeloverzicht

  Bewerken

  Herhalen

  Verwijderen
  Samenvoegen

  Playlists

  3. Voer een andere naam voor de titel in. Selecteer
  een teken met behulp van   en
  bevestig uw keuze door op OK te drukken. Zie
  stap 3 op pagina 19 (de naam van een zender
  wijzigen).

  Hoofd letter
  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  0

  A

  B

  C

  D

  E

  F

  G

  H

  I

  J

  Q

  R

  S

  T

  K

  L

  M

  N

  O

  P

  U

  V

  W

  X

  Y

  Z

  Playlists

  TITEL 1
  HQ

  1H 5M
  Vrij

  7/12

  3. Druk op OK om te bevestigen.
  Nadat u op OK hebt gedrukt, wordt de bijgewerkte lijst op het scherm weergegeven.

  TITEL 2
  0:16:00

  9/12

  0:08:00

  16/12

  TITEL 4
  13/12
  OK

  Opmerking: Opmerking: deze functie is niet
  beschikbaar wanneer de titel slechts één hoofdstuk
  bevat.

  NAAM1

  1/12

  - Playlists

  Kiezen

  TITEL 3
  0:35:00

  10/12

  0:10:00

  19/12

  TITEL 5

  INFO

  Info

  0:30:00

  TITEL 6

  TEXT

  Orgineel

  0:15:00
  END

  Afsluiten

  2. Selecteer een hoofdstuk in het menu “Hoofdstukkenoverzicht-Playlists“.
  3. Druk op OK.
  De menuopties worden in de linker menuhelft
  weergegeven.
  4. Selecteer de optie “Verplaatsen“ met / en
  druk vervolgens op OK.
  Afspelen
  Titeloverzicht
  Verwijderen

  OK

  Annuleren

  Ruimte

  Verwijderen

  4. Selecteer de knop OK in de laatste regel van het
  menu en druk op OK om de nieuwe naam op te
  slaan en terug te keren naar het beginmenu.
  5. Druk meerdere keren op
  om het menu
  te sluiten.
  Opmerking: bij het opnemen van DVD-R‘s,
  DVD+R‘s of DVD+RW‘s wordt de ingevoerde
  naam pas na het finaliseren door de DVD-speler
  weergegeven.

  Samenvoegen
  Verplaatsen

  5. Gebruik   om de positie te selecteren
  (de loodrechte blauwe streep verplaatsen) waar u
  het hoofdstuk naar wenst te verplaatsten en druk
  op OK om de verplaatsing door te voeren.
  Nadat u op OK hebt gedrukt, wordt het bijgewerkte menu op het scherm weergegeven.
  Opmerking: deze functie is niet beschikbaar wanneer er slechts één hoofdstuk beschikbaar is.

  - 56

  32122 DVD Rec_Buch_NL.indb 56

  26.04.2005 11:08:49 • Page 57

  Titel en hoofdstuk bewerken
  Beveiligen van een titel

  3. Selecteer de optie “Bewerken ➜ Verbergen“.

  VR
  Met deze functie kunt u een titel beveiligen tegen
  overschrijven, bewerken of wissen.

  Afspelen

  1. Druk op DISC-M/
  zicht“ op te roepen.

  Verwijderen

  om het menu “Titelover-

  2. Selecteer een titel om te beveiligen met behulp
  van   en druk vervolgens op OK.
  De opties verschijnen links op het beeldscherm.
  3. Selecteer de optie “Beveilinging“.

  Full Play
  Hoofdstuk
  Beveilinging

  Naam
  Verdelen
  Verbergen

  Hoofdstuk
  Verwijderen
  Beveilinging

  Opmerking: een reeds beveiligde titel wordt door
  middel van deze procedure opnieuw vrijgegeven.
  Daarna kan de titel weer worden overschreven,
  bewerkt en gewist.

  Verbergen van een titel/hoofdstuk
  Video +RW +R
  Met deze functie kan een titel/hoofdstuk in het
  menu “Titellijst“ of “Hoofdstukkenoverzicht“
  worden verborgen.
  1. Selecteer in het menu “Titeloverzicht“ of in het
  menu “Hoofdstukkenoverzicht“ met  
   een titel of een hoofdstuk om te verbergen
  en druk vervolgens op OK.

  Titel bewerken

  TITLE 1
  20/8 00:35:42

  - Verdelen

  #1

  Opmerking: een reeds verborgen titel wordt door
  het uitvoeren van de optie “Bewerken ➜ Tonen“
  weer “zichtbaar“ gemaakt (d.w.z. dat het verbergen ongedaan wordt gemaakt).

  Bewerken

  4. Druk op OK om te bevestigen.
  Het beveiligingssymbool (slot) verschijnt in de
  overzichtsafbeelding van de beveiligde titel.

  Huidig beeld

  Bewerken

  4. Druk op OK om te bevestigen.
  De overzichtsafbeelding van de te verbergen titel
  wordt nu met een geringer contrast weergegeven.

  Afspelen
  Full Play

  3. Druk op OK om te bevestigen..
  Het menu “Titel bewerken - Splitsen“ verschijnt
  en de film wordt gestopt.

  Een titel verdelen in twee titels
  Video +RW
  Met deze functie kunt u een titel opsplitsen in twee
  nieuwe titels.
  1. Selecteer in het menu “Titeloverzicht“ met 
    de titel die u wenst te splitsen en druk
  op OK.
  De menuopties worden op de linker schermpagina weergegeven.
  2. Selecteer de optie “Bewerken ➜ Splitsen“.
  Afspelen
  Full Play

  Naam

  Hoofdstuk

  Verdelen

  Verwijderen
  Beveilinging

  Verbergen

  Thumbnail

  Verdelen
  0:00:00.00
  0:00:00.00

  Annuleren
  Voltooid
  OK

  Kiezen

  [

  P+ P-

  ] Verplaats punt

  Overzichtsafbeelding van de
  eerste titel
  Overzichtsafbeelding van de
  tweede titel

  4. Start de weergave en zoek het punt waarop u de
  titel wenst te splitsen met behulp van
  • Beeld-voor-beeldweergave (meerdere keren
  op
  drukken),
  • Slowmotion (
  +
  /
  ),
  • Zoekfunctie (
  /
  ) en / of
  • Springen naar het volgende / vorige hoofdstuk (P+ / P-).
  5. Druk vervolgens op OK bij het beginpunt van
  het tweede deel.
  In de overzichtsafbeelding #2 wordt het splitsingspunt weergegeven. Om het splitsingspunt
  te corrigeren, selecteert u de functie “Annuleren“. U kunt nu een nieuwe splitsingspunt instellen of u kunt de functie “Annuleren“ opnieuw
  selecteren om het volledige splitsingsproces
  te annuleren en terug te keren naar het menu
  “Titellijst“.
  6. Om het splitsen af te sluiten, selecteert u „Voltooien“ en drukt u op OK om de splitsing door
  te voeren.
  De titel wordt verdeeld in twee nieuwe titels. Dit
  proces kan 4 minuten duren.

  Bewerken

  2. De opties verschijnen links op het beeldscherm.

  57 -

  32122 DVD Rec_Buch_NL.indb 57

  26.04.2005 11:08:50 • Page 58

  Bijkomende informatie
  Disk wissen en nieuwe opname starten

  starten.
  De nieuwe opname begint bij het beginpunt van
  de titel die wordt overschreven.

  Video VR
  Het is mogelijk RW-disks met enkele toetsdrukken
  volledig te wissen en vervolgens automatisch een
  nieuwe opname te starten. De initialisering blijft
  ongewijzigd.

  5. Om de opname weer te stoppen, drukt u op
  .
  De nieuwe titel wordt aangemaakt en het bijgewerkte menu wordt weergegeven.

  1. Schakel de recorder in en leg een beschrijfbare
  disk in de lade.

  Opmerkingen:

  2. Houd de toets
  langer dan 3 seconden
  ingedrukt.
  De volgende melding verschijnt op het beeldscherm.
  Alle titiels wissen en hierna opnemen?

  Ja

  Nee

  3. Selecteer de optie “Ja“ met / en druk vervolgens op OK. De opname wordt gestart. (De
  rode REC-indicatie brandt in het display.)

  Een opname overschrijven
  Video +RW
  Om een bestaande titel te overschrijven met een
  nieuwe opname, gaat u als volgt te werk (dit is bij
  een DVD+R niet mogelijk; daarbij worden nieuwe
  opnamen telkens achter de bestaande ingevoegd):

  • Deze functie kan niet worden gebruikt voor het
  overschrijven van een beveiligde titel.
  • Als de nieuwe titel langer is dan de te overschrijven titel, wordt de volgende titel eveneens
  overschreven. Als die echter beveiligd is tegen
  overschrijven, wordt de opname op het einde
  van de eerste overschreven titel gestopt.
  • Als de opnameduur van de geselecteerde titel
  korter is dan 10 seconden, wordt de volgende
  titel overschreven. Indien de volgende titel
  echter beveiligd is tegen overschrijven, wordt de
  opname gestopt.

  Weergeven van op een DVD-recorder
  samengestelde titeloverzicht

  1. Selecteer de op te nemen signaalbron
  (tv-zender, AV1-4, DV).

  Video +R +RW
  Titellijstmenu‘s van DVD+RW- of DVD+R-disks die
  op andere DVD-recorders werden aangemaakt,
  kunnen op deze recorder eveneens worden weergegeven.

  2. Druk op DISC-M/
  op te roepen.

  1. Plaats een reeds beschreven DVD+R- of
  DVD+RW-disk in de disklade.

  om het menu “Titellijst“
  1/12

  Titeloverzicht

  DVD+RW
  TITEL 1

  SQ 1H 5M

  7/12

  TITEL 2
  0:16:00

  9/12

  TITEL 3
  0:35:00

  drukt u op OK of op

  .

  Opmerking: het menu „Titeloverzicht“ kan worte drukken.
  den gesloten door op

  Opnamen op andere DVD-spelers
  weergeven
  Op de meeste DVD-spelers kunnen gefinaliseerde
  video-, DVD+R- of DVD+RW-disks worden afgespeeld.
  Sommige DVD-spelers kunnen beschreven
  gefinaliseerde en niet-gefinaliseerde DVD-RW-disks
  in VR-modus afspelen. In de handleiding van de
  betreffende DVD-speler worden de ondersteunde
  diskformaten opgegeven. Bij de finalisering worden
  de opnamen als het ware ‚gefixeerd‘, zodat de
  disk op normale DVD-spelers of computers met
  een DVD-rom-drive kan worden afgespeeld. Bij de
  finalisering van een disk in videomodus wordt er
  een diskmenu gegenereerd voor het aansturen van
  de disk. Dat menu kan worden opgeroepen met de
  toets DISC-M/
  .
  Opmerking: niet gefinaliseerde DVD+RW-disks
  waarvan de opnamen niet achteraf werden
  bewerkt, kunnen op normale DVD-spelers worden
  weergegeven.

  in de stopmodus
  2. Houd de toets DISC-M/
  gedurende drie seconden ingedrukt.
  Het menu “Titeloverzicht“ verschijnt als volgt.

  0:30:00

  10/12

  Vrij

  DVD+RW

  Titeloverzicht

  TITEL 4
  13/12

  TITEL 5
  0:08:00

  16/12

  TITEL 6
  0:10:00

  19/12

  0:15:00

  TITEL 1
  7/12

  OK

  Kiezen

  INFO

  Info

  REC

  END

  TITEL 2
  0:16:00

  9/12

  0:08:00

  16/12

  TITEL 3
  0:35:00

  10/12

  0:10:00

  19/12

  0:30:00

  Afsluiten

  3. Selecteer een te overschrijven titel met behulp
  van  .

  TITEL 4
  13/12

  TITEL 5

  TITEL 6
  0:15:00

  1/2

  4. Druk een keer op

  om de opname te

  3. Om een titel af te spelen, selecteert u de titel en

  - 58

  32122 DVD Rec_Buch_NL.indb 58

  26.04.2005 11:08:53 • Page 59

  Wat te doen als ...
  Probleem

  Mogelijke oorzaak

  Oplossing

  Geen stroom

  Het netsnoer is niet aangesloten

  Steek de stekker van het netsnoer behoorlijk in het stopcontact

  Geen beeld

  De televisie werd niet omgeschakeld op de
  ontvangst van signalen van de DVD-recorder

  Selecteer de gepaste video-ingangsmodus op het
  televisietoestel, zodat het beeld van de DVD-recorder
  op het televisiescherm wordt weergegeven

  De SCART-kabel werd niet correct aangesloten

  Sluit de SCART-kabel correct aan

  Het aangesloten televisietoestel is uitgeschakeld

  Schakel het televisietoestel in

  De aangesloten audioapparatuur werd niet omgeschakeld op DVD-weergave

  Stel de audio-receiver zo in dat u de geluidsweergave van uw
  DVD-recorder hoort

  De audiokabels werden niet correct aangesloten

  Sluit de audiokabel correct aan

  De aangesloten audioapparatuur is
  uitgeschakeld

  Schakel de aangesloten audioapparatuur in

  Geen geluid

  De audioverbindingskabel is defect

  Vervang de kabel

  Slechte beeldkwaliteit

  De disk is vuil

  Reinig de disk

  Weergave niet mogelijk

  Er zit geen disk in de recorder

  Plaats een disk in de recorder
  (Ga na of de diskindicator op het display brandt)

  Er werd een onbeschrijfbare disk in de recorder
  gelegd

  Plaats een afspeelbare disk in de recorder (Controleer het
  disktype, het kleurensysteem en de regionale code)

  De disk werd niet met de beschreven/beschrijfbare
  zijde naar beneden in de recorder geplaatst

  Plaats de disk met de beschreven/beschrijfbare zijde naar
  beneden in de recorder

  De disk werd niet in de geleiding van de disklade
  geplaatst

  Plaats de disk correct in de geleiding van de disklade

  De disk is vuil

  Reinig de disk

  Er werd een beveiligingsgraad ingesteld

  Annuleer de beveiliging of wijzig de beveiligingsgraad

  Het beeld van externe bron is vervormd

  Het videosignaal van de externe component is
  beveiligd tegen kopiëren

  U kunt via deze recorder geen verbinding tot stand
  brengen. Sluit de component rechtstreeks aan op het televisietoestel

  Bepaalde zenders worden bij het gebruik van
  P+ / P- overgeslagen

  De kanalen werden niet in de recorder opgeslagen

  Leg de kanalen opnieuw vast. Zie kanaalinstelling op pagina 18-19

  Het beeld of het geluid van het uitzendingskanaal is zwak of niet aanwezig

  De antenne of de kabel zitten los

  Draai de aansluitingen aan of vervang de kabel

  Het camcorderbeeld wordt niet weergegeven

  De camcorder is uitgeschakeld

  Schakel de camcorder in en bedien hem correct

  Het camcorderbeeld via de A/V-ingang of DV
  IN naar de DVD-recorder is niet zichtbaar op
  het televisiescherm

  De AV-selectie op de DVD-recorder is fout

  Selecteer het ingangskanaal (AV1, AV2, DV enz.) met DVD-AV

  59 -

  32122 DVD Rec_Buch_NL.indb 59

  26.04.2005 11:08:54 • Page 60

  Wat te doen als ...
  Probleem

  Mogelijke oorzaak

  Oplossing

  Een met deze DVD-recorder opgenomen disk
  kan niet met een andere DVD-speler worden
  weergegeven

  De disk werd in videomodus opgenomen

  Finaliseren van de disk (zie pagina 26)

  Heel wat DVD-spelers geven in videomodus opgenomen disks met finalisering niet weer

  Geen oplossing

  De disk werd in VR-modus opgenomen

  De andere speler moet RW-compatibel zijn

  De afspeelgeschiktheid van CD-R/RW’s (MP3, JPEG,
  VCD, SVCD) en DVD+R/RW’s alsook DVD-R/RW’s
  wordt beïnvloed door de gebruik-te opnameapparatuur, opnamemethoden en gegevensdragers.
  Daardoor kunnen er zich in bepaalde gevallen
  moeilijkheden voordoen wanneer men de disks
  tracht af te spelen op een gewone DVD-speler

  Geen oplossing

  Er is niet voldoende ruimte op de disk

  Gebruik een andere disk

  De bron die u wenst op te nemen is beveiligd tegen
  kopiëren

  U kunt de bron niet opnemen

  Eenmaal tegen kopiëren beveiligde uitzendingen
  kunnen niet op een videomodus-disk worden
  opgenomen

  Gebruik een in VR-modus geformateerde disk voor éénmaal
  kopieerbaar materiaal

  De tijdinstelling van de DVD-recorder is niet correct

  Stel de juiste tijd in. Zie “Automatisch instellen van de tijd“ of
  “Manueel instellen van de tijd“ op pagina 20

  De timer werd verkeerd geprogrammeerd

  Programmeer de timer opnieuw. Zie “Timeropname“ op
  pagina 44

  De tijd tussen timerprogrammering en
  opnamestart is te kort

  De starttijd voor de opname moet minstens 3 minuten in de
  toekomst liggen

  De timeropname-LED brandt niet meer na het
  programmeren

  Programmeer de timer opnieuw

  Het televisietoestel is niet stereocompatibel of het
  televisieprogramma wordt niet in stereo uitgezonden

  Geen oplossing

  De A/V Out-bussen van de DVD-recorder werden
  niet aangesloten op de A/V In-bussen van de tv

  Breng de A/V-verbindingen tot stand.

  DVD-recorder-audio/video Out werd niet geselecteerd voor het televisietoestel

  Selecteer de AUX- of A/V-bron als tv-ingang

  Het tv-audiokanaal van de DVD-recorder moet op
  mono worden gezet

  Zet het tv-audiokanaal op stereo (zie pagina 43)

  Opnemen niet mogelijk of niet gelukt

  Timeropname niet mogelijk

  Stereo-audio-opname en/of -weergave niet
  beschikbaar

  De afstandsbediening werkt niet naar behoren De batterijen van de afstandsbediening zijn leeg

  Vervang de oude batterijen door nieuwe

  - 60

  32122 DVD Rec_Buch_NL.indb 60

  26.04.2005 11:08:54 • Page 61

  Technische gegevens
  Algemeen
  Centros 1102
  Centros 1172
  Voeding
  Krachtontneming
  Afmetingen (ongeveer)
  Gewicht (ongeveer)
  Bedrijfstemperatuur
  Vochtigheidsgraad
  Tv-norm
  Opnameformaat

  Ingangen
  Art.Nr. 64501
  Art.Nr. 64511
  AC 110-240V, 50/60 Hz
  in bedrijf: 35 W
  standby: 5 W
  430 X 75 X 325 mm (B x H x D)
  5,5 kg
  5 °C tot 35 °C
  5 % tot 90 %
  Centros 1102: PAL B/G, PAL I, Secam DK
  Centros 1172: PAL B/G, Secam L
  PAL

  AERIAL IN
  VIDEO IN
  AUDIO IN
  DV IN
  Cardreader

  Uitgangen
  VIDEO OUT
  S-VIDEO OUT

  Opnemen
  Opnameformaat
  Opneembare disks
  Opneembare tijd

  Video-opnameformaat
  Aftastfrequentie
  Comprimeringsformaat
  Audio-Aufnahmeformat
  Aftastfrequentie
  Comprimeringsformaat

  DVD Video-Recording, DVD-VIDEO
  DVD-ReWritable, DVD-Recordable,
  DVD+ReWritable, DVD+Recordable
  ca. 1 uur (HQ-modus), 2 uur
  (SQ-modus), 4 uur (LQ-modus),
  6 uur (EQ-modus)
  27MHz
  MPEG 2
  48kHz
  Dolby Digital

  Weergave
  Frequentiebereik

  Ruisspanningsafstand
  Harmonische vervorming
  Dynamiek

  antenne-ingang, 75 ohm
  1,0 Vp-p 75 ohm, negatieve sync. ,
  RCA-bus x 2 / SCART x 2
  0 dBm via 47 kohm, RCA-bus
  (L, R) x 2 / SCART x 2
  4 pins (i.LINK/IEEE 1394-standaard)
  3 in 1: SD, MMC, Memorystick

  COMPONENT VIDEO OUT

  Audio-uitgang (Digital-Audio)
  Audio-uitgang (Optical-Audio)
  Audio-uitgang (Analog-Audio)

  1 Vp-p 75 ohm, negatieve sync.,
  RCA-bus x 1/ SCART
  (Y) 1,0 V (p-p), 75 ohm, negative Sync.,
  Mini DIN 4-pin x 1
  (C) 0,3 V (p-p) 75 ohm
  (Y) 1,0 V (p-p), 75 ohm, negative Sync.,
  RCA-bus x 1 (Pb)/(Pr) 0,7 V (p-p), 75 ohm,
  RCA-bus x 2
  0,5 V (p-p), 75 ohm, RCA-Buchse x 1
  Optical-aansluiting x 1 (TOS-Link)
  2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 ohm,
  RCA-bus (L, R) x 1 / SCART

  • Het design en de technische gegevens kunnen zonder voorafgaande
  kennisgeving worden gewijzigd.
  • Vervaardigd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby, Prologic en
  het double-D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.
  • “DTS“ en “DTS Digital Out“ zijn handelsmerken van Digital Theater Systems,
  Inc.

  DVD (PCM 48 kHz): 8 Hz tot 22 kHz,
  CD: 8 Hz tot 20 kHz
  DVD (PCM 96 kHz): 8 Hz tot 44 kHz
  meer dan 100 dB (AUDIO OUT-aansluiting)
  minder dan 0,008%
  (AUDIO OUT-aansluiting)
  meer dan 95 dB (AUDIO OUT-aansluiting)

  61 -

  32122 DVD Rec_Buch_NL.indb 61

  26.04.2005 11:08:54 • Page 62

  Bediening van bijkomende apparaten met RC3
  Andere Loewe-apparaten met de
  afstandsbediening RC3 bedienen
  Met deze afstandsbediening kunt u nog andere
  apparaten van Loewe bedienen.
  TV
  Met de draaischakelaar selecteert
  DVD
  STB
  u VCR, tv of een Set-Top Box.
  VCR
  In de fabriek wordt de in Duitsland gebruikelijke d-box ingesteld
  in Loewe-videorecorders, LoeweDVD-recorders en in STBs (Set-Top Box).

  Gebruiken van de bedieningstoetsen
  in tv- en STB-modus voor VCR, DVD of
  Digital Recorder
  U kunt de zes bedieningstoetsen (
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ) zowel in de
  tv-modus als in de STB-modus omschakelen voor
  bediening van een videorecorder of een DVD-speler/recorder (in de fabriek wordt de bediening van
  de ingebouwde “Digital Recorder Plus“ ingesteld):
  Zet eerst de schakelaar op de
  TV
  hoofdfunctie tv of STB.
  DVD
  STB
  VCR
  Druk vervolgens gedurende
  minstens 5 seconden gelijktijdig
  op de toetsen END en * EPG
  De indicator links boven op de
  afstandsbediening knippert twee
  EPG
  keer.
  wxyz
  Voer de cijfers 988 achter elkaar
  tuv
  in. De indicator knippert weer
  tweemaal.
  tuv
  Zet nu de schakelaar op de
  TV
  DVD
  STB
  gewenste functie voor de bedieVCR
  ningstoetsen:
  op DVD, VCR of op tv, wanneer
  u de Digital Recorder wenst te
  bedienen.
  PIP
  Druk op de toets # PIP om de instelling af te sluiten. De indicator
  knippert tweemaal.

  Afstandsbediening instellen voor de
  bediening van apparaten van andere
  fabrikanten
  U kunt de afstandsbediening instellen op de
  bediening van videorecorders, DVD-spelers en set
  top-boxen, als de infraroodcode van het betreffende apparaat in de codelijst vermeld staat of in
  het codegeheugen van de RC2 werd opgeslagen.
  Ook wanneer de fabrikant van het toestel in de
  codelijst vermeld staat, is het mogelijk dat het niet
  kan worden bediend.

  Afstandsbediening instellen door het
  invoeren van een code
  Zoek het codecijfer voor uw apparaat in de codelijst (zie vanaf pagina 63). De lijst is gerangschikt
  op apparaattype (dvd, vcr, stb) en alfabetisch op
  leverancier. Naast de namen van de leveranciers
  vindt u ook een of meerdere codecijfers.
  TV
  Met de draaischakelaar selecteert
  DVD
  STB
  u of u een VCR, een DVD-toestel
  VCR
  of een Set-Top Box wenst in te
  stellen.
  Druk gedurende minstens 5
  seconden gelijktijdig op de toetse
  EPG
  END en * EPG. De indicator
  links boven op de afstandsbedieAV
  ning knippert twee keer.
  jkl
  Voer de vier cijfers die u in de codelijst hebt gevonden achtereendef
  volgens in (bijv. voor Loewe-DVDwxyz
  spelers 0539).
  Na ieder cijfer dat u invoert,
  knippert de indicator eenmaal, en na het laatste
  cijfer tweemaal. Als het laatste cijfer fout is, licht
  de indicator langer op. Het codecijfer werd niet
  aanvaard. Als de code werd aanvaard (de indicator
  knippert tweemaal), kunt u de functionaliteit van
  het zonet geprogrammeerde toestel testen.
  Als dat niet of slecht lukt, herhaalt u de
  invoerprocedure en probeert u de volgende code
  uit de lijst. Als er geen andere codes voor deze
  leverancier worden opgegeven, probeert u het met
  de codevoorstellen van de afstandsbediening.

  Afstandsbediening instellen met de
  voorstellen van de afstandsbediening
  Zet het apparaat waarop u de afstandsbediening
  wenst in te stellen aan. Standby is niet voldoende!
  Met de draaischakelaar selecteert
  TV
  DVD
  STB
  u of u een VCR, een DVD-toestel
  VCR
  of een Set-Top Box wenst in te
  stellen.
  Druk gedurende minstens 5
  seconden gelijktijdig op de toetse
  END en * EPG De indicator links
  EPG
  boven op de afstandsbediening
  wxyz
  knippert twee keer.
  wxyz
  Voer de cijfers 991 achter elkaar
  in. De indicator knippert telkens
  een keer na iedere cijferinvoer.
  Druk op de toets # PIP om de
  PIP
  code te selecteren.
  Houd de afstandsbediening in de richting van het
  apparaat waarop u de afstandsbediening wenst in
  te stellen. Observeer het apparaat.
  Druk nu op de toets (Play)
  of aan/uit op de afstandsbediening.
  Wacht een ogenblik op de reactie
  van het apparaat. Als het apparaat niet reageert, is het niet de
  correcte code. Druk op de toets
  # PIP om de volgende code op
  PIP
  te roepen.
  Druk opnieuw op de toets 
  (Play) of aan/uit.
  EPG

  Wanneer het apparaat reageert,
  drukt u op de toets * EPG om de
  code te aanvaarden.

  - 62

  32122 DVD Rec_Buch_NL.indb 62

  26.04.2005 11:08:54 • Page 63

  RC3 Codeliste
  Loewe
  DVD-speler
  0539
  DVD-Recorder
  0741
  STB
  1127
  VCR
  0866
  In VCR-modus kunnen de volgende videorecorders worden bediend: ViewVision
  8106H, 8136H, 8176H, 6306H, 6336H,
  6376H, 6396H, 4306H, 4376H, 2102M,
  2302M, 4206, 4236, 4276.
  Voor andere dan de genoemde Loewetoestellen dient u gebruik te maken van de
  originele afstandsbediening of de videoknoppenbalk.

  DVD
  3DLAB
  A-Trend
  Acoustic Solutions
  AEG
  Aiwa
  Akai 0790 0788 0690
  AKI
  Akira
  Alba
  0717 0699
  All-Tel
  Amitech
  Amstrad
  Apex Digital
  Audiosonic
  AWA
  Black Diamond
  Blaupunkt
  Blue Sky 0699 0695
  Boman
  Brain Wave
  Brandt
  Bush
  0699
  0713 0818
  C-Tech
  Cambridge Audio
  Cambridge Soundworks
  CAT
  Celestial
  Centrex
  Centrum
  cineULTRA
  Classic
  Clatronic
  Clayton
  Coby

  0788
  0641
  0716 0713
  0713 0723

  0713 0672
  0651
  0690 0689
  0695 0831

  0672

  0539
  0714
  0730
  0770
  0695
  0705
  0718
  0699
  0695
  0790
  0770
  0713
  0672
  0690
  0730
  0713
  0717
  0651
  0783
  0770
  0551
  0717
  0723
  0768
  0696
  0696
  0699
  0672
  1004
  0713
  0699
  0730
  0788
  0713
  0730

  Conia
  Crown
  Cybercom
  CyberHome
  Cytron
  Daewoo
  Daewoo International
  Dansai
  Dantax
  DEC
  Decca
  Denon
  Denver
  Denzel
  Diamond
  Digihome
  digiRED
  Digitrex
  DiK
  Dinamic
  DiViDo
  DK digital
  DMTECH
  Dragon
  Dual
  0665

  0672
  0770 0651 0690
  0831
  0714 0816
  0716 0651 0705
  0770 0705 0714
  0699
  0770 0783
  0723
  0699 0818
  0770
  0490 0634
  0699 0788
  0665
  0651 0768 0723
  0713
  0717
  0672
  0831
  0788
  0705
  0831
  0783 0790
  0831
  0651 0713 0730
  0783 0790 0831
  E-Boda
  0723
  Eclipse
  0723
  Electrohome
  0770
  Elin
  0770
  Elta
  0690 0770 0788 0790
  Emerson
  0591 0705
  Enzer
  0665
  Ferguson
  0651
  Finlux
  0741 0770 0783
  Firstline
  0651
  Funai
  0695
  GE
  0717
  Global Solutions
  0768
  Global Sphere
  0768
  Go Video
  0783
  GoldStar
  0591 0741
  Goodmans
  0651 1004 0790 0690
  0783 0723 0818
  Graetz
  0665
  Grandin
  0716
  Grundig
  0539 0695 0651 0775
  0705 0790 0713 0670 0723
  Grunkel
  0770
  H&B
  0818 0713
  Haaz
  0768
  Hanseatic
  0741
  HCM
  0788
  HDT
  0705
  HE
  0730
  Henß
  0713
  Hitachi
  0664 0665 0573

  Hiteker
  0672
  Home Electronics
  0730
  Hyundai
  0783
  Ingelen
  0788
  ISP
  0695
  Jeken
  0699
  JMB
  0695
  JVC
  0623 0539 0503 1901 1940
  Karcher
  0783
  Kendo
  0699
  Kenwood
  0534 0490 0737
  Kiiro
  0718 0770
  Kingavon
  0818
  Kiss
  0665
  Koda
  0818
  Koss
  0651
  Lawson
  0705 0716 0768
  Lecson
  0696
  Lenco
  0699 0651 0770 0818
  Lenoxx
  0690
  Lexia
  0699
  LG
  0591 0741 1906
  Lifetec
  0651
  Limit
  0716 0768
  Loewe
  0539 1922
  LogicLab
  0768
  Logix
  0705 0783
  Lumatron
  0705
  Luxman
  0573
  Luxor
  1004
  Magnavox
  0503 0818
  Magnex
  0723
  Manhattan
  0705
  Marantz
  0539
  Mark
  0713
  Matsui
  0651 0695
  MBO
  0690 0730
  MDS
  0699
  Medion
  0651 0783 0716 0831
  Memorex
  0831
  Metz
  0571 0713
  MiCO
  0723
  Microboss
  0718
  Micromaxx
  0695
  Micromedia
  0503 0539
  Micromega
  0539
  Microsoft
  0522
  Microstar
  0831
  Minax
  0713
  Minoka
  0770
  Mitsubishi
  0713
  Mizuda
  0818
  Monyka
  0665
  Mustek
  0730
  Mx Onda
  0651 0723
  NAD
  0741
  Naiko
  0770

  Neufunk
  Nordmende
  Omni
  Onkyo
  Optimus
  Orava
  Orion
  Oritron
  P&B
  Pacific
  Palladium
  Palsonic
  Panasonic
  Panda
  Philips
  Phonotrend
  Pioneer
  Pointer
  Powerpoint
  Proline
  Proscan
  Prosonic
  Provision
  Radionette
  Raite
  Rank Arena
  RCA
  REC
  Red Star
  Reoc
  Revoy
  Roadstar 0699
  Rotel
  Rowa
  Saba
  Sabaki
  Salora
  Samsung
  Sansui
  0695
  Sanyo
  Scan
  ScanMagic
  Schaub Lorenz
  Schneider 0651
  Scientific Labs
  Scott
  SEG
  Shanghai
  Sharp
  Sherwood
  Shinco
  Silva
  SilvaSchneider
  Singer
  Skymaster
  Slim Art
  SM Electronic

  0690
  0627

  0768 0790 0713
  0689
  0490
  0539 0646 0503
  0571 0631 1900
  0651 0672 0790

  0522
  0689
  0770
  0690 0689 0713

  0573
  0716 0768 0723
  0670 0695
  0788
  0783 0705 0790
  0718 0651
  0665 0713
  0630
  0717 0741

  0690 0716
  0730
  0730 0768

  0665
  0831
  0699
  0503
  0571
  0818
  0695
  0651
  0818
  0831
  0695
  0672
  1908
  0783
  1914
  0699
  1902
  0770
  0718
  1004
  0522
  0699
  0699
  0741
  0665
  0718
  0651
  0490
  0788
  0768
  0699
  0818
  0623
  1004
  0651
  0768
  0741
  0490
  0770
  0790
  0705
  0730
  0770
  0788
  0768
  0672
  0768
  0672
  0695
  0633
  0717
  0788
  0831
  0723
  0768
  0770
  0690
  63 -

  32122 DVD Rec_Buch_NL.indb 63

  26.04.2005 11:08:56 • Page 64

  RC3 Codeliste
  Smart
  0718
  Sonashi
  Sony
  0533 0573
  Soundmaster
  Soundmax
  Soundwave
  Standard
  Starmedia
  Sunwood
  Supervision
  SVA
  Synn
  Tandberg
  Tatung
  Teac
  0717 0741 0571
  Technics
  Technika
  Techwood
  Tensai
  Tevion
  Theta Digital
  Thomson
  Tokai
  Tokiwa
  Toshiba
  Umax
  United
  Universum
  Venturer
  Vieta
  Voxson
  Walkvision
  Welkin
  Wesder
  Wharfedale
  Windy Sam
  XBox
  XLogic
  XMS
  Yamada
  Yamaha
  Yamakawa
  Yelo
  Yukai
  Zenith

  0788
  0741

  0490
  0665
  0503

  0705 0713
  0716
  1903 1904
  0768
  0768
  0783
  0651 0768
  0818
  0788
  0730 0768
  0672
  0768
  0713
  0770
  0768 0591
  0790
  0490 1908
  0770
  0713
  0690 0651
  0651 0768
  0571
  0551 0522
  0665 0788
  0705 0716
  0503
  0690
  0730 0790
  0713 0591
  0790
  0705
  0730 0831
  0717
  0831
  0699
  0696 0723
  0573
  0522
  0770 0768
  0788 0689
  1004
  0539 0646
  0710 0765
  0718
  0730
  0591 0741

  VCR
  Adyson
  0072
  Aiwa0307 0000 0209 0348 0352 0037
  0041
  Akai
  0106 0315 0041 0352 0240
  Akashi
  0072
  Akiba
  0072
  Akura
  0072 0041
  Alba0278 0072 0209 0352 0000 0315

  Allorgan
  Allstar
  Amstrad
  Anitech
  Ansonic
  Aristona
  ASA
  Asuka
  0072
  Audiosonic
  AVP
  AWA
  Baird
  0106
  Basic Line
  Bestar
  Black Diamond
  Black Panther
  Blaupunkt
  Blue Sky

  0000

  0037 0081
  0037 0278
  0278 0104
  0278

  1562
  0037 0209
  0352

  Bondstec
  Brandt
  Brandt Electronique
  Brinkmann
  Bush0072 0278 0315 0209

  0348 0081
  0240
  0081
  0278 0072
  0072
  0000
  0081
  0037 0081
  0000 0038
  0278
  0352 0000
  0642 0043
  0041 0000
  0209 0072
  0278
  0642 0278
  0278
  0226 0081
  0348 0072
  0278 0000
  0072
  0041 0320
  0041
  0209 0348
  0352 0000
  0348 0081
  0209 0081
  0045
  0000
  0278
  0041 0000
  0072 0209
  0072 0000
  0352
  0278
  0278 0072
  0081
  0348 0352

  Carena
  Carrefour
  Casio
  Cathay
  CGE
  Cimline
  Clatronic
  Combitech
  Condor
  Crown
  Cyrus
  Daewoo 0278 0642 0209
  0045
  Dansai
  0072 0278
  Daytron
  0278
  de Graaf
  0042 0081 0104 0048
  Decca
  0000 0041 0081 0067 0348
  0209
  Deitron
  0278
  Denko
  0072
  Diamant
  0037
  Domland
  0209
  Dual
  0041 0081 0278 0000
  Dumont
  0000 0081 0104
  Elbe
  0278 0038
  Elcatech
  0072
  Elin
  0240
  Elsay
  0072
  Elta
  0072 0278
  Emerson
  0072 0045 0000
  ESC
  0278 0240

  Etzuko
  0072
  Fast
  0897
  Ferguson
  0041 0320 0000 0278
  Fidelity
  0000 0072 0240
  Finlandia 0104 0081 0042 0000 0048
  0384
  Finlux
  0000 0081 0104 0042
  Firstline 0072 0209 0348 0043 0037
  0045 0042 0278
  Fisher
  0047 0104 0038
  Flint
  0209
  Frontech
  0072
  Fujitsu
  0000
  Funai
  0000
  Galaxi
  0000
  Galaxis
  0278
  GE
  0320
  GEC
  0081
  General Technic
  0348
  Genexxa
  0104
  Goldhand
  0072
  GoldStar
  0037 0000
  Goodmans
  0000 0072 0240 0278
  0037 0081 0348 0209 0352 0642
  Graetz
  0041 0104 0240
  Granada 0104 0048 0081 0240 0037
  0226 0042 0000
  Grandin 0072 0037 0000 0278 0209
  Grundig 0081 0347 0226 0320 0348
  0072
  Haaz
  0348 0209
  Hanimex
  0352
  Hanseatic 0037 0209 0278 0081 0038
  Harwood
  0072
  HCM
  0072
  Hinari
  0072 0209 0352 0041 0278
  0240
  Hisawa
  0209 0352
  Hischito
  0045
  Hitachi
  0042 0041 0000 0240 0081
  0104 0384
  Hornyphone
  0081
  Hypson
  0072 0209 0278 0352
  Imperial
  0000 0240
  Ingersoll
  0209 0240
  Inno Hit
  0240 0278 0072
  Interbuy
  0037 0072
  Interfunk
  0081 0104
  Internal
  0278
  International
  0278 0037
  Intervision 0000 0278 0037 0209 0348
  Irradio
  0072 0037 0081
  ITT
  0106 0041 0384 0104 0240
  ITT Nokia
  0048
  ITV
  0278 0037
  JMB
  0209 0352
  Joyce
  0000

  JVC
  0041 0067
  Kaisui
  Kambrook
  Karcher
  Kendo
  0106 0209 0315 0348
  Kenwood
  KIC
  Kimari
  Kneissel
  Kolster
  Korpel
  Kuba
  Kuba Electronic
  Kuwa
  Kyoto
  Lenco
  Leyco
  LG
  Lifetec
  Loewe
  0081
  Logik
  Lumatron
  Luxor
  0106

  0041
  0352 0209 0348
  0209

  0037 0000
  0209
  1562 0226 0866
  0240 0072 0106
  0043 0072 0104

  Magnavox
  Manesth
  0072 0045 0081
  Marantz
  0081 0038
  Mark
  Matsui
  0209 0348 0037 0240
  Mediator
  Medion
  Melectronic
  Memorex 0104
  Memphis
  Metz
  1562
  Micormay
  Micromaxx
  Migros
  Mitsubishi
  Multitec
  Multitech
  Murphy
  Myryad
  NAD
  National
  NEC
  0041
  Neckermann
  Nesco
  Neufunk
  Nikkai
  Nokia
  0104

  0209 0348
  0000 0037
  0000 0037 0048
  0347 0081 0226

  0043 0067
  0000 0072

  1562
  0038 0067 0104
  0041
  0072 0000

  0072
  0106 0315 0041
  0240 0048 0042
  Nordmende
  0041 0384 0320
  NU-TEC
  0209
  Oceanic 0000 0048 0106 0081

  0384
  0072
  0037
  0278
  0072
  0037
  0038
  0000
  0047
  0037
  0348
  0072
  0047
  0047
  0226
  0072
  0278
  0072
  0278
  0348
  0037
  0209
  0278
  0047
  0048
  0081
  0209
  0209
  0278
  0352
  0000
  0081
  0352
  0038
  0047
  0072
  0037
  0348
  0209
  0000
  0081
  0037
  0104
  0000
  0081
  0104
  0226
  0037
  0081
  0352
  0209
  0278
  0278
  0081
  0067
  0348
  0104

  - 64

  32122 DVD Rec_Buch_NL.indb 64

  26.04.2005 11:08:57 • Page 65

  RC3 Codeliste
  0041
  Okano
  0315 0209 0348 0072 0278
  Orbit
  0072
  Orion
  0209 0352 0348
  Orson
  0000
  Osaki
  0000 0037 0072
  Osume
  0072
  Otake
  0209
  Otto Versand
  0081
  Palladium 0072 0315 0037 0041 0209
  0240 0348 0432
  Palsonic
  0072 0000
  Panasonic
  1562 0226
  Pathe Cinema
  0043
  Pathe Marconi
  0041
  Perdio
  0000 0209
  Philco
  0038 0072
  Philips
  0081 0384
  Phoenix
  0278
  Phonola
  0081
  Pioneer
  0067 0081 0042
  Portland
  0278
  Prinz
  0000
  Profitronic
  0081 0240
  Proline
  0000 0320
  Prosco
  0278
  Prosonic
  0209 0278 0000
  Protech
  0081
  Provision
  0278
  Pye
  0081
  Quasar
  0278
  Quelle
  0081
  Radialva
  0037 0072 0081 0048
  Radiola
  0081
  Rank
  0041
  Reoc
  0209 0348 0278
  Rex
  0041 0384
  RFT
  0072
  Roadstar
  0240 0072 0037 0278
  Royal
  0072
  Saba
  0041 0320 0384 0278
  Saisho
  0209 0348
  Salora
  0043 0106 0104
  Samsung
  0240 0432
  Sansui
  0041 0067 0106 0072 0348
  Sanyo
  0104 0047 0048 0067
  Saville
  0352 0278 0240
  SBR
  0081
  Scan Sonic
  0240
  Schaub Lorenz 0041 0104 0000 0106
  0315
  Schneider 0072 0000 0037 0081 0278
  0240 0042 0897
  Seaway
  0278
  SEG
  0072 0240 0278 0642 0081
  SEI
  0081
  Sei-Sinudyne
  0081

  Seleco
  0041 0384 0037
  Sentra
  0072
  Setron
  0072
  Sharp
  0048 0037 0569
  Shintom
  0072 0104
  Shivaki
  0037
  Siemens 0037 0104 0081 0320 0347
  Siera
  0081
  Silva
  0037
  Silver
  0278
  Singer
  0045
  Sinudyne
  0081 0209
  Smaragd
  0348
  Sonitron
  0047
  Sonneclair
  0072
  Sonoko
  0278
  Sonolor
  0048
  Sontec
  0037 0278
  Sony
  0032 0106
  Soundwave
  0037 0209 0348
  Ssangyong
  0072
  Standard
  0278
  Starlite
  0037 0104
  Stern
  0278
  Sunkai
  0209 0348 0278
  Sunstar
  0000
  Suntronic
  0000
  Sunwood
  0072
  Supra
  0037 0240
  Symphonic
  0000 0072
  T+A
  0226
  Taisho
  0209
  Tandberg
  0278
  Tashiko
  0000 0048 0240 0081 0037
  Tatung
  0000 0041 0081 0048 0043
  0209 0348 0352
  Teac
  0072 0041 0000 0278 0642
  0037 0081 0307
  TEC
  0278 0072
  Tech Line
  0072
  TechniSat
  0348 0209
  Teleavia
  0041
  Telefunken
  0041 0320 0384 0278
  Teletech
  0072 0278 0000
  Tenosal
  0072
  Tensai
  0000 0037 0072
  Tevion
  0348 0209
  Thomson 0320 0041 0067 0384 0278
  Thorn
  0041 0104 0037
  Thorn-Ferguson
  0320
  Tokai
  0072 0037 0041 0104
  Tokiwa
  0072
  Topline
  0348
  Toshiba 0045 0041 0384 0043 0081
  Towada
  0072
  Tredex
  0278
  Uher
  0037 0240

  Ultravox
  Unitech
  United Quick Star
  Universum
  0000
  0106
  Victor
  Watson
  0081
  Weltblick
  Yamaha
  Yamishi
  Yokan
  Yoko
  ZX

  0081 0240
  0348 0209
  0352 0278
  0072
  0037 0072

  0278
  0240
  0278
  0037
  0104
  0067
  0642
  0037
  0041
  0278
  0072
  0240
  0209

  SAT /STB)
  @sat
  ABsat
  ADB
  Adcom
  AGS
  Akai
  Akena
  Alba
  Allsat
  Alltech
  Alpha
  Altai
  Amitronica
  Ampere
  Amstrad 0847
  0882 0885
  Anglo
  Ankaro
  AntSat
  Apollo
  Arcon
  1205
  Armstrong
  Asat
  ASLF
  AssCom
  Astacom
  Aston
  Astra
  Astro
  0133

  1300
  0668 0123 1323 0710
  0642
  0200
  0668 0710
  0200
  0668
  0455 0713
  0200 1017 1043
  0713
  0668 0200
  0396
  0713
  0396 0132
  0713 0742 0396 0132
  0863 0501 0795 1113
  0713
  0713
  1017 1083
  0455
  1043 0834 0132 1075
  0200
  0200
  0713
  0853
  0668 0710
  1129
  0607 0713
  0173 0501 0658 0607
  1113 1099 1100 0200
  Athena
  0668
  Atlanta
  0871
  Aurora
  0879
  Austar
  0863 0642 0497 0879 1176
  Avalon
  0396
  Axiel
  0668 0710
  Axis
  1111 0834
  Beko
  0455
  Bentley Walker
  1017

  Blaupunkt
  Blue Sky
  Boca
  Boston
  Broco
  BskyB
  BT
  Bubu Sat
  Cambridge
  Canal Satellite
  Canal+
  Cherokee
  Chess
  0157
  CityCom
  1176
  Clemens Kamphus
  Cobra
  Colombia
  Columbia
  Columbus
  Comag
  Condor
  Connexions
  Conrad
  0607
  Conrad Electronic
  Cryptovision
  Cyrus
  D-box
  Daeryung
  Daewoo
  Delfa
  Deltasat
  DGTEC
  Digatron
  Digenius
  Digiality
  Digipro
  DigiQuest
  Diskoverer
  Diskovery
  Diseqc
  Distratel
  Distrisat
  DMT
  DNT
  DREAM multimedia.TV
  DStv
  Echostar
  Einhell
  Elap
  Elsat
  Elta
  Emme Esse
  Engel
  EP Sat

  0173
  0713 0885
  0132 0713
  0132 0710 0668
  0713
  0847 1175
  0668 0710
  0713
  0501
  0853
  0853
  0123 0710 1323
  0605 0713 1085
  0115 0607 0299
  0834 0396
  0396
  0668 0132
  0132
  0668
  0132
  0607
  0396
  0573 0115 0501
  0607 0713
  0455 0795
  0200
  1127 1114 0723
  0396
  1296 0713
  0863
  1075
  1242
  1294
  0299
  0607
  1105
  0863
  0605 0157
  0668 0710
  0710
  0084 0885 1205
  0200
  1075
  0200 0396
  1237
  0642 0879

  0610 1169 0871
  1086 1200 0454
  0668
  0132
  0713 1129

  0167
  0396
  0511
  0713
  0668

  0853
  0713
  0453
  0501
  0710
  0713
  0200
  0871
  1017 0713
  0455
  65 -

  32122 DVD Rec_Buch_NL.indb 65

  26.04.2005 11:08:57 • Page 66

  RC3 Codeliste
  Eurieult
  Eurocrypt
  Europa
  Europhon
  Eurosky
  Eurostar
  Fenner
  Ferguson
  Fidelity
  Finlandia
  Finlux
  Flair Mate
  Force
  Fortec Star
  Foxtel

  0863
  0607
  0668

  0879

  0084 0885 0882
  0455
  0607 0501 0200
  0299 0607
  0132 0299 0115
  0114 0501
  0607 0115
  0157 0605 0713
  0455
  0501
  0455
  0573 0455
  0713
  1101
  1017 1083
  0720 0455 0497
  0795 1176
  0871 0668
  0501 0173
  0882
  0713 0863
  0573 0115 0299
  1105
  0834 0863 1176

  Fracarro
  Freecom
  Freesat
  FTEmaximal
  Fuba
  0396 0173
  Fugionkyo
  Galaxis
  1111 1101
  0853 0115 0879
  Garnet
  GF
  0834
  GF Star
  GOD Digital
  Goldbox
  Goldvision
  Gooding
  Goodmans
  1284
  Gradiente
  Granada
  Grandin
  Grundig 0173 0847 1150 1291
  0571 0750 0879 0885 0853
  1297
  Hanseatic
  0605 1099
  Hänsel & Gretel
  0132
  Hauppauge
  HDT
  Heliocom
  Helium
  Hirschmann
  0396 0882 1113
  0173 0573 1085 0299
  0710 0607
  Hitachi
  HNE
  0742
  Houston
  0668
  Humax
  1176
  Huth
  0132 0607 1017
  Hyundai
  1011 1159
  ID Digital
  1176
  Imex
  Ingelen
  0396

  1075
  1043
  1043
  0200
  0853
  1017
  0571
  0455
  0887
  0455
  0084
  1435
  0501
  1330
  1100
  0607
  1294
  1011
  0607
  0607
  1111
  0501
  0668
  0455
  0132
  0396
  0863
  1075
  1075
  0863
  0084
  0882

  International
  Interstar
  Intervision
  Invideo
  IRTE
  Italtel
  ITT Nokia
  0573
  JOK
  JVC
  K-SAT
  Kamm
  Kaon
  KaTelco
  Kathrein
  0658 0249
  1221 0200 0713
  0123 0115
  Kathrein Eurostar
  Kiton
  Klap
  Konig
  Koscom
  Kreiling
  0658
  Kreiselmeyer
  Kyostar
  L&S Electronic
  Labgear
  LaSAT
  0607 0115 0132
  Lenco
  0713
  Lenson
  Lexus
  LG
  Lifesat
  0605 0299
  Logix
  Lorenzen 0299 1294 0607
  Luxor
  M&B1
  Manata
  0710
  Manhattan
  1083 0455
  Marantz
  Maspro
  0750
  Matsui
  Max
  MB
  Mediabox
  Mediacom
  MediaSat
  Medion
  Medison
  Mega
  Metronic 0713 1215
  Metz
  Micro
  Micro electronic
  Micro Technology
  Micromaxx
  Microtec

  0713
  0571

  0713
  0084
  0607

  0132
  1105 1017
  0628 0607
  0871
  0609
  0871
  0455 0723
  0710
  0571
  0713
  0713
  1300
  1111
  1057 0173
  0668 0742
  1323 0710
  0115
  0114
  0668 0710
  0607
  0834 1043
  0249 0114
  0173
  0132
  1043
  1296
  0157 0299
  0115 0607
  0501
  0200
  1075
  1043 0713
  1017 1075
  0742 0132
  0573 0501
  0605
  0668 0713
  0710 0668
  0834 1017
  0200
  0173 0571
  0710 0173
  0607
  0605
  0853
  1206
  0501 0853
  0299 1043
  0713
  0200
  0885 1205
  0173
  0501 0713
  0713
  0713
  0299
  0713

  Minerva
  0571
  Mitsubishi
  0455
  Morgan’s
  0200 0713 0132
  Motorola
  0856
  Multichoice
  0642 0879
  Multitec
  0157
  Myryad
  0200
  Mysat
  0713
  Netgem
  1322
  Neuhaus
  0501 0713 0834 0607
  Neusat
  0713 0834
  Nikko
  0713 0723 0200
  Nokia
  1023 1114 0751 1127 0723
  0853 0573 1223 0455 1723
  1310 1312
  Nordmende
  0455
  Nova
  0879
  OctalTV
  1294
  Okano
  0668
  OnDigital 0751 0329 0241 0867 0133
  Optex
  0834
  Optus
  0879 0853
  Orbitech 1099 1100 0200 0501 0157
  Origo
  0497
  Ouralis
  1205
  Oxford
  0668
  Pace
  0455 0847 0887 1175 0241
  0867 0123 1323 0791 0795
  0720 0497 0200 0853 0710 1423
  Packsat
  0710
  Palcom
  0299
  Palladium
  0571 0501
  Palsat
  0501
  Panasat
  0879 0615
  Panasonic
  0847 1104 0455 1320
  Panda
  0455 0607 0173 0834
  Patriot
  0668
  Philips
  0200 1114 0853 0455 0750
  0710 0668 0571 0173 0133 1336
  Phonotrend
  0863 1017 1200
  Pioneer
  0329 0853 0352
  Planet
  0871 0396
  Polytron
  0396
  Praxis
  0511
  Preisner
  0132 0396 1101 1113
  Premiere 0853 1114 1127 0723 1111
  1176 1195 1100 0249 0658 1435
  Primacom
  1111
  Profile
  0668 0710
  Promax
  0455
  Prosat
  0628
  Prosonic
  0742
  Pye
  0571
  Pyxis
  0834
  Quadral
  0628 0668 0710 1323
  Quelle
  0607 0742 0115
  Radiola
  0200

  Radix
  0396 1113
  RFT
  Roadstar
  Rover
  0628
  Saba
  0710 0885 0115
  Sabre
  Sagem
  0820 1114
  Samsung 0863 1243 1343 0853
  1017 1293
  SAT
  Sat Control
  Sat Partner
  Sat Team
  Satcom
  0605
  Satec
  0713
  Satline
  Satstation
  Schneider
  0710 0668 0157
  Schwaiger
  0605 0157 0607
  1111 0132
  SCS
  0115
  Seemann
  SEG
  0605 0742 0114
  Seleco
  Septimo
  1205
  Siemens
  Skantin
  Skinsat
  SKR
  Sky
  0847 0856 0887
  SKY+
  Skymaster
  0713 0605 0157
  1085 1075
  Skymax
  SkySat
  0157 0605
  SL
  0132
  SM Electronic
  0157 0713
  1075
  Smart
  0132 0299 1101
  0396 1113 0115
  Sony
  0282 0847 0853
  SR
  Starland
  Strong
  0879 0853 1105 1159
  Sunsat
  Sunstar
  Tantec
  Tatung
  Teac
  Tecatel
  TechniSat
  0200 1099 1100
  0501
  Technosat
  Technowelt
  0607
  Techsan
  Techwood
  Telasat
  0605 0115

  0882
  0200
  0713
  0713
  0607
  0455
  1253
  1206
  1292
  0501
  1300
  0501
  0713
  0607
  0834
  0628
  1083
  1206
  0885
  1075
  0299
  0396
  1087
  0871
  0885
  0173
  0713
  0501
  0713
  1014
  1175
  1200
  0628
  0200
  0713
  0742
  1200
  1085
  0882
  0713
  0455
  0132
  0713
  1300
  0713
  0132
  0455
  0455
  1322
  1200
  1195
  1322
  1206
  0885
  1017
  0114
  0607

  - 66

  32122 DVD Rec_Buch_NL.indb 66

  26.04.2005 11:08:57 • Page 67

  RC3 Codeliste
  Teleciel
  1043
  Telecom
  0713
  Telefunken
  0710
  Teleka
  0396 0750 0501 0607 0834
  Telesat
  0605 0607
  Telestar
  0501 1099 1100 0114
  0200 0157
  Teletech
  0114
  Televes
  0455 0501 0132
  Thomson 0455 0713 0853 0115 0607
  12910820 0668 0710 1046
  Thorn
  0455
  Tokai
  0200
  Tonna
  0455 0668 0501 0713 0834
  Topfield
  1206
  Toshiba
  0455
  TPS
  0820 1253
  Triasat
  0501
  Triax
  0501 0115 0200 0396 0713
  08530114 1296 1291 0132
  Turnsat
  0713
  Twinner
  0132 0713
  UEC
  0879
  Uher
  0157
  Unisat
  0200
  Universum
  0173 0571 0607 0299
  0115 0742 1087
  Van Hunen
  0299
  Variosat
  0173
  Ventana
  0200
  Vestel
  0742
  VH-Sat
  0299
  Viasat
  1323 1023 0820
  Visionic
  1105
  Visiosat
  0710 0713
  Wetekom
  0157 0605 0501
  Wewa
  0455
  Wisi
  0173 0396 0299 0455 0501
  0607 0834
  Worldsat
  0710 0114 0123 0668
  XCOM
  0123 0668
  XSat
  0668 0713 0123
  Xtreme
  1300
  YES
  0887
  Zehnder 1075 0742 0114 0115 0419
  Zenith
  0856
  Zeta Technology
  0200
  Zinwell
  1176

  France Telecom
  General Instruments
  Jerrold
  Kabelvision
  Macab
  Melita
  MNet
  Mr Zapp
  Noos
  NTL Cabletell
  Ono
  Optus
  Pace
  Philips
  PVP Stereo Visual
  Sagem
  Tele+1
  Telepiu
  Tudi
  United Cable
  Visiopass

  0003

  0276
  1068
  0817

  0817
  0276
  0276
  0003
  0817
  0003
  0443
  0817
  0817
  0276
  1068
  1060
  1060
  0286
  0003
  0817
  0443
  0443
  0286
  0003
  0817

  Cable Box (STB)
  Austar
  BT
  Canal Plus
  Comcrypt
  Decsat
  Filmnet

  0276
  0003
  0443
  0443
  0423
  0443
  67 -

  32122 DVD Rec_Buch_NL.indb 67

  26.04.2005 11:08:58 • Page 68

  Taalcodelijst
  Voer de gepaste code in voor de eerste instelling van“Disk Audio”, “Disk Ondertiteling” en/of “Disk Menu”. (Meer informatie hierover vindt u onder
  „Disktalen“ op pagina 21.)
  Code
  6565
  6566
  6570
  6577
  6582
  6583
  6588
  6590
  6665
  6669
  6671
  6672
  6678
  6679
  6682
  6765
  6779
  6783
  6789
  6865
  6869
  6890
  6976
  6978
  6979
  6983
  6984
  6985
  7065
  7073
  7074
  7079
  7082
  7089
  7165
  7168
  7176
  7178
  7185
  7265
  7273
  7282
  7285
  7289
  7365
  7378
  7383
  7384

  Taal
  Afar
  Abchazisch
  Afrikaans
  Amharisch
  Arabisch
  Assamitisch
  Aymara
  Azeri
  Bashkir
  Witrussisch
  Bulgaars
  Bihari
  Bengaals
  Tibetaans
  Bretoens
  Catalaans
  Corsicaans
  Tsjechisch
  Welsh
  Deens
  Duits
  Bhutaans
  Grieks
  Engels
  Esperanto
  Spaans
  Estisch
  Baskisch
  Persisch
  Fins
  Fiji
  Faeröers
  Frans
  Fries
  Iers
  Schots
  Gaelisch
  Galicisch
  Guarani
  Gujarati
  Hausa
  Hindi
  Kroatisch
  Hongaars
  Armeens
  Interlingua
  Indonesisch
  IJslands
  Italiaans

  Code
  7387
  7465
  7473
  7487
  7565
  7575
  7576
  7577
  7578
  7579
  7583
  7585
  7589
  7665
  7678
  7679
  7684
  7686
  7771
  7773
  7775
  7776
  7778
  7779
  7782
  7783
  7784
  7789
  7865
  7869
  7876
  7879
  7982
  8065
  8076
  8083
  8084
  8185
  8277
  8279
  8285
  8365
  8368
  8372
  8373
  8375
  8376
  8377
  8378

  Taal
  Hebreeuws
  Japans
  Jiddisch
  Javaans
  Georgisch
  Kazachs
  Groenlands
  Cambodjaans
  Canadees
  Koreaans
  Kashmiri
  Koerdisch
  Kirgizisch
  Latijn
  Lingala
  Laotiaans
  Litouws
  Lets
  Malagassisch
  Maori
  Macedonisch
  Malayalam
  Mongools
  Moldavisch
  Marathi
  Maleis
  Maltees
  Birmees
  Nauru
  Nepali
  Nederlands
  Noors
  Oriya
  Punjabi
  Pools
  Pushto
  Portugees
  Quechua
  Reto-Romaans
  Roemeens
  Russisch
  Sanskriet
  Sindhi
  Servokroatisch
  Singhalees
  Slovaaks
  Sloveens
  Samoaans
  Shona

  Code
  8379
  8381
  8382
  8385
  8386
  8387
  8465
  8469
  8471
  8472
  8473
  8475
  8476
  8479
  8482
  8484
  8487
  8575
  8582
  8590
  8673
  8679
  8779
  8872
  8979
  9072
  9085

  Taal
  Somalisch
  Albanees
  Servisch
  Sudanees
  Zweeds
  Swahili
  Tamil
  Telugu
  Tadzjieks
  Thai
  Tigrinya
  Turkmeens
  Tagalog
  Tonga
  Turks
  Tataars
  Twi
  Oekraïens
  Urdu
  Oezbeeks
  Vietnamees
  Volapük
  Wolof
  Xhosa
  Yoruba
  Chinees
  Zoeloe

  - 68

  32122 DVD Rec_Buch_NL.indb 68

  26.04.2005 11:08:58 • Page 69

  Landcodelijst
  Voer de correcte code in voor de eerste instelling van de “landcode“ (zie pagina 24).
  Code
  AD
  AE
  AF
  AG
  AI
  AL
  AM
  AN
  AO
  AQ
  AR
  AS
  AT
  AU
  AW
  AZ
  BA
  BB
  BD
  BE
  BF
  BG
  BH
  BI
  BJ
  BM
  BN
  BO
  BR
  BS
  BT
  BV
  BW
  BY
  BZ
  CA
  CC
  CF
  CG
  CH
  CI
  CK
  CL
  CM
  CN
  CO
  CR
  CS
  CU

  Land
  Andorra
  Verenigde Arabische Emiraten
  Afghanistan
  Antigua en Barbuda
  Anguilla
  Albanië
  Armenië
  Nederlandse Antillen
  Angola
  Antarctica
  Argentinië
  Amerikaans-Samoa
  Oostenrijk
  Australië
  Aruba
  Azerbeidzjan
  Bosnië-Herzegovina
  Barbados
  Bangladesh
  België
  Burkina Faso
  Bulgarije
  Bahrein
  Burundi
  Benin
  Bermuda
  Brunei Darussalam
  Bolivië
  Brazilië
  Bahama‘s
  Bhutan
  Bouvet-eilanden
  Botswana
  Wit-Rusland
  Belize
  Canada
  Kokos-eilanden (Keeling)
  Centraal-Afrikaanse Republiek
  Kongo
  Zwitserland
  Ivoorkust
  Cookeilanden
  Chili
  Kameroen
  China
  Colombia
  Costa Rica
  Vroegere Tsjechoslowakije
  Cuba

  Code
  CV
  CX
  CY
  CZ
  DE
  DJ
  DK
  DM
  DO
  DZ
  EC
  EE
  EG
  EH
  ER
  ES
  ET
  FI
  FJ
  FK
  FM
  FO
  FR
  FX
  GA
  GB
  GD
  GE
  GF
  GH
  GI
  GL
  GM
  GN
  GP
  GQ
  GR
  GS
  GT
  GU
  GW
  GY
  HK
  HM
  HN
  HR
  HT

  Land
  Kaapverdië
  Christmaseiland
  Cyprus
  Tsjechische Republiek
  Duitsland
  Djibouti
  Denemarken
  Dominica
  Dominicaanse Republiek
  Algerije
  Ecuador
  Estland
  Egypte
  West Sahara
  Eritrea
  Spanje
  Ethiopië
  Finland
  Fiji
  Falklandeilanden
  Micronesia
  Faeröer
  Frankrijk
  Frankrijk (Europees
  grondgebied)
  Gabon
  Groot-Brittannië
  Grenada
  Georgië
  Frans-Guyana
  Ghana
  Gibraltar
  Groenland
  Gambia
  Guinea
  Guadeloupe (Frans)
  Equatoriaal-Guinea
  Griekenland
  S. Georgia & S. Sandwich
  eilanden
  Guatemala
  Guam (USA)
  Guinee-Bissau
  Guyana
  Hongkong
  Heard en McDonald eilanden
  Honduras
  Croatië
  Haïti

  Code
  HU
  ID
  IE
  IL
  IN
  IO
  Oceaan
  IQ
  IR
  IS
  IT
  JM
  JO
  JP
  KE
  KG
  KH
  KI
  KM
  KN
  KP
  KR
  KW
  KY
  KZ
  LA
  LB
  LC
  LI
  LK
  LR
  LS
  LT
  LU
  LV
  LY
  MA
  MC
  MD
  MG
  MH
  MK
  ML
  MM
  MN
  MO
  MP
  MQ
  MR

  Land
  Hongarije
  Indonesië
  Ierland
  Israël
  India
  Brits territorium in de Indische
  Irak
  Iran
  IJsland
  Italië
  Jamaica
  Jordanië
  Japan
  Kenia
  Kirgizië
  Cambodja
  Kiribati
  Comoren
  Saint Kitts en Nevis
  Noord-Korea
  Zuid-Korea
  Koeweit
  Caymaneilanden
  Kasachstan
  Laos
  Libanon
  Saint Lucia
  Liechtenstein
  Sri Lanka
  Liberia
  Lesotho
  Litouwen
  Luxemburg
  Letland
  Libië
  Marokko
  Monaco
  Moldavië
  Madagaskar
  Marshalleilanden
  Macedonië
  Mali
  Myanmar
  Mongolië
  Macau
  Noordelijke Marianen
  Martinique (French)
  Mauretanië

  Code
  MS
  MT
  MU
  MV
  MW
  MX
  MY
  MZ
  NA
  NC
  NE
  NF
  NG
  NI
  NL
  NO
  NP
  NR
  NU
  NZ
  OM
  PA
  PE
  PF
  PG
  PH
  PK
  PL
  PM
  PN
  PR
  PT
  PW
  PY
  QA
  RE
  RO
  RU
  RW
  SA

  Land
  Montserrat
  Malta
  Mauritius
  Maldiven
  Malawi
  Mexico
  Maleisië
  Mozambique
  Namibië
  Nieuw-Caledonië (Frans)
  Niger
  Norfolkeiland
  Nigeria
  Nicaragua
  Nederland
  Noorwegen
  Nepal
  Nauru
  Niue
  Nieuw-Zeeland
  Oman
  Panama
  Peru
  Polynesië (Frans-)
  Papoea-Nieuw-Guinea
  Filipijnen
  Pakistan
  Polen
  Saint-Pierre en Miquelon
  Pitcairneilanden
  Puerto Rico
  Portugal
  Palau
  Paraguay
  Qatar
  Réunion (Frans)
  Roemenië
  Russische Federatie
  Rwanda
  Saoedi-Arabië

  69 -

  32122 DVD Rec_Buch_NL.indb 69

  26.04.2005 11:08:58 • Page 70

  Serviceadressen
  Australië
  International Dynamics Australasia Pty Ltd.
  129 Palmer Street
  AUS - Richmond, Victoria 3121
  Tel. 03–94 29 08 22
  Fax 03–94 29 08 33
  Benelux
  Loewe Opta Benelux NV/SA
  Uilenbaan 84
  B–2160 Antwerpen
  Tel. 0902–88 00 2
  Tel. 03–270 99 30
  Fax 03–271 01 08
  Loewe Opta Nederland B.V.
  Ravenswade, 54A1
  NL–3439 LD Nieuwegein (Utrecht)
  Tel. 0900–20 20 180
  Fax 030–280 33 27
  Denemarken
  Kjaerulff 1 A/S
  C.F.Tietgens Boulevard 19
  DK–5220 Odense SØ
  Danmark
  Tel. 0661–354 80
  Fax 0661–354 10
  Duitsland
  Loewe Opta GmbH
  Customer Care Center
  Industriestraße 11
  D–96317 Kronach
  Tel. 01801–22256393
  Fax 09261–99500
  www.loewe.de
  Frankrijk
  Loewe France S.A.
  11 rue de la Durance
  F–67100 Strasbourg Cédex 1
  Tel. 03–88 79 72 50
  Fax 03–88 79 72 59
  Griekenland
  SOUND HELLAS S.A.
  Kleanthous Str. 10
  GR–54642 Thessaloniki
  Tel. 2310–856 100
  Fax 2310–856 300
  Groot-Brittannië
  LinnSight Ltd.
  PO Box 8465
  Prestwick
  UK – KA 7 2YF
  Tel. 01292–47 15 52
  Fax 01292–47 15 54
  GUS
  Service Center Loewe
  ul. Verkhnyaya Maslovka, d. 29
  RUS–125083 Moscow
  Tel. 095–212 50 43, 956 67 64
  Fax 095–212 47 10

  Israël
  RIF TRADING LTD
  29 Izhak Sade Street
  ISR–Tel Aviv 67213
  Tel. 03–62 40 555
  Fax 03–62 40 303
  Italië
  Loewe Italiana srl
  Lago del Perlar, 12
  I–37135 Verona
  Tel. 045–82 51 611
  Fax 055–82 51 622
  Malta
  Mirage Holdings Ltd
  Flamingo Complex
  Cannon Road
  M–Qormi
  Tel. 22 79 40 00
  Fax 21 44 59 83
  Marokko
  SOMARA S.A.
  377, Rue Mustapha El Maani
  MA–20000 Casablanca
  Tel. 02–22 20 308
  Fax 02–22 60 006
  Noorwegen
  CableCom AS
  Østre Kullerød 5
  N–3214 Sandefjord
  Tel. 033–48 33 48
  Fax 033–44 60 44
  Oostenrijk
  Loewe Austria GmbH
  Parkring 10
  A–1010 Wien
  Tel 01–51 63 33 034
  Fax 01–51 63 33 032
  Polen
  Piotech
  ul. Boh. Getta Warszawskiego 18
  PL–81-609 Gdynia
  Tel./Fax 058–62 43 467 / 058–62 45 009
  Portugal
  Vídeoacustica
  Comercio e Representacoes de
  Equipamentos Electronicos S.A.
  Estrada Circunvalacao
  Quinta do Paizinho, Arm. 5
  P–2795-632 Carnaxide
  Tel. 21–42 41 770
  Fax 21–41 88 093
  Zweden
  Canseda AB
  Amalia Jönssons Gata 19
  S–421 31 Västra Frölunda
  Tel. 031–70 93 760
  Fax 031–47 65 15

  Zwitserland
  Telion AG
  Rütistrasse 26
  CH-8952 Schlieren
  Tel. 044–732 15 11
  Fax 044–730 15 02
  Slovenië
  Jadran Trgovsko Podjetje
  Partizanska cesta 69
  SL–6210 Sezana
  Tel. 057–310 441
  Fax 057–310 442
  Spanje/Kanarische eilanden
  Gaplasa S.A.
  Conde de Torroja, 25
  E–28022 Madrid
  Tel. 91–748 29 60
  Fax 91–329 06 71
  Zuid-Afrika
  THE SOUNDLAB PTY LTD
  P.O. Box 31952
  Kylami 1684
  Republic of South Africa
  Tel. 011–46 64 700
  Fax 011–46 64 285
  Tsjechische Republiek
  TIPA sdruzení
  Dolní nám. 9
  CZ–746 01 Opava 1
  Tel: 0553-62 49 44
  Fax: 0553-62 31 47
  Turkije
  Enkay Elektronik Servis Müdürlügü
  Alemdag Cad: Site Yolu No.: 10
  Ümraniye/ Istanbul
  Tel. 0216–523 15 94/96
  Fax 0216–523 16 58
  Hongarije
  Basys Magyarorszagi KFT
  Epitok utja 2–4
  H–2040 Budaörs
  Tel. 023–415 637/121
  Fax 023–415 182
  Cyprus
  L&M Euroappliances Ltd
  P.O. Box 23426
  Kennedy Avenue 1A&B
  CY–Nicosia
  Tel. 02–42 05 10
  Fax 02–42 87 70

  CH/05/04/1.2
  Wijzigingen voorbehouden!

  - 70

  32122 DVD Rec_Buch_NL.indb 70

  26.04.2005 11:08:58


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Loewe Centros 1102 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Loewe Centros 1102 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 13,23 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Loewe Centros 1102

Loewe Centros 1102 Bedienungsanleitung - Deutsch - 70 seiten

Loewe Centros 1102 Bedienungsanleitung - Englisch - 70 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info