574095
2
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/2
Nächste Seite
La marca CE confirma que este producto cumple los principales
requisitos de la Directiva 1999/5/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo de Europa en materia de telecomunicaciones y los terminales
sobre la seguridad y la salud de los usuarios y del cumplimiento de la
interferencia electro-magnética. La CE ha sido demostrada. Estas
declaraciones son depositados por el fabricante.
VG0001
De audio USB 2.0
Video Grabber mit
Manual del usuario
Best Connectivity
1 32
Captura y edición de alta calidad de vídeo y audio!
No tirar el aparato lejos con la basura normal, al final de su vida, sino
que los entreguen en un punto de recogida oficial para el reciclaje. Al
hacer esto usted ayudará a preservar el medio ambiente.
Znak CE potwierdza, że niniejszy produkt spełnia główne założenia
dyrektywy 1999/5/CE Parlamentu Europejskiego oraz Rady Europy w
zakresie urządzeń i terminali telekomunikacyjnych zarówno jeśli chodzi o
bezpieczeństwo jak zdrowie użytkownika oraz spełnia wymogi zgodności
interferencji elektromagnetycznej. Produkt posiada znak CE. Niniejsze
oświadczenie jest oświadczeniem producenta.
VG0001
USB2.0 Video Grabber mit Audio
Instrukcja obs ł ugi
Best Connectivity
U
S
1 32
Nagrywanie i edytowanie wysokiej jakości zapisów wideo i audio!
Nie należy wyrzucać urządzenia do kosza na śmieci, a gdy
przestanie służyć należy zwrócić je do oficjalnego odbiorcy tego typu
odpadów dla celów recyclingu. Postępując w ten sposób pomagamy
chronić środowisko naturalne.
PL
1.0 Instrukcje z zakresu bezpieczeństwa
1. Urządzenie powinno zawsze stać na stabilnym i płaskim podłożu. Upadek
może spowodować uszkodzenie urządzenia.
2. Nie wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie słońca, ani nie stawiać
w miejscach gdzie narażone byłoby na działanie wysokich temperatur.
Wysoka temperatura może spowodować uszkodzenie urządzenia lub
znacznie skrócić okres jego użytkowania.
3. Nie należy pozostawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła takich jak
grzejniki czy wydmuchy.
4. Nie należy wystawiać urządzenia na działanie deszczu, wody, wilgoci ani
wilgotnego powietrza.
5. Nie należy pozostawiać urządzenia w kuchni czy łazience w pobliżu kranu.
Należy unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.
6. Nie otwierać obudowy urządzenia.
Gratulujemy zakupu tunera VG0001!
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy starannie zapoznać się z
instrukcją obsługi. Niewłaściwe korzystanie z urządzenia może prowadzić do
jego uszkodzenia
2.0 Instrukcje
Adapter Video z Audio z USB 2.0 firmy Logilink umożliwia nagrywanie wysokiej
jakości zapisów wideo oraz audio bezp
ośrednio przez port USB 2.0 i nie
wymaga karty dźwiękowej. Instalacja jest bardzo prosta a zasilanie zewnętrzne
zbędne. Niniejszy produkt to doskonałe rozwiązanie dla laptopów dodatkowo
dostarczany z oprogramowaniem do edycji plików wideo Ulead Video Studio
8.0 SE DVD zapewniającym najdoskonalsze narzędzie w rękach użytkownika.
Video Studio to oprogramowanie, które sprawia, że edytowanie plików sprawia
równie dużo przyjemności jak nagrywanie. Kreator oprogramowania Video
Studio umożliwia obróbkę surowego materiału filmowego w trzech prostych
krokach. Podziel się gotowymi projektami nagrywając je na DVD, płycie, w
sieci oraz innych nośnikach danych. Dzięki szybkiemu transferowi danych oraz
pracy oprogramowania w czasie rzeczywistym, użytkownik spędza mniej
czasu na czekaniu i zyskuje więcej czasu na tworzenie. Atrakcji dodają efekty
specjalne do wykorzystania przy obróbce plików wideo i innych.
3.0 Kluczowe funkcje
Dostarczany z profesjonalnym i prostym w obsłudze oprogramowaniem do
edycji plików wideo: Ulead Video Studio 8.0 SE DVD
Standardowy interfejs USB 2.0 bez konieczności innych
źródeł zasilania
Nagrywanie ścieżek wideo i audio przez interfejs z USB 2.0
Regulacja jaskrawości, kontrastu, tonu barwy oraz nasycenia koloru
Wymiary odpowiednie do prostego transportu
Nadrywanie ścieżek audio bez karty dźwiękowej
Plug & Play
Obsługuje wszystkie formaty: nagrane na DVD+/-R/RW, DVD+/-VR, oraz
DVD-Video
Zastosowanie w konferencjach internetowych/ spotkaniach w sieci
Pracuje w środowisku Windows 2000/XP/Vista
4.0 Specyfikacja
Zgodny ze specyfikacją kontrolerów uniwersalnej magistrali szeregowej
wersja 2.0.
Obsługuje format wideo NTSC i PAL
Dane wejściowe wideo: Jeden RCA, jeden S-Video
Dane wejściowe audio: Stereo audio (RCA)
Wymiary: 88 mm dł x 28 mm szer. x 18 mm wys.
Zasilanie z USB
Obsługuje wysoką rozdzielczość plików wideo
NTSC: 720 x 480 @ 30fps
PAL: 720 x 576 @ 25fps
5.0 Wymagania systemowe
USB: wolny port USB 2.0
OS: Windows 2000, XP, VISTA
Procesor: Pentium III 800 lub wyższy
Twardy dysk: dostępne 600 MB na twardym dysku do instalacji programu
Obsługa formatu, 4 GB + miejsce na twardym dysku do zapisywania i edycji
plików wideo
Pamięć RAM: 256MB
Wyświetlacz: Kompatybilny z systemem Windows o rozdzielczości co
najmniej 1024x768
Karta dźwiękowa: Kompatybilna z systemem Windows
6.0 Zawartość opakowania:
Adapter wideo i audio VG0001 USB 2.0
Instrukcja szybkiej instalacji
CD-ROM (z sterownikami oraz oprogramowaniem do edycji plików wideo)
1.0 Instrucciones de seguridad
1. Coloque siempre el dispositivo en una superficie estable y recta. En caso
de caída, el dispositivo puede estar dañado.
2. No coloque el dispositivo en la luz directa del sol o en lugares con alta
temperatura. Esto puede dañar o reducir su promedio de vida útil.
3. No coloque el dispositivo en la cerca de fuentes de calor, como radiadores
u otros artefactos que producen calor.
4. No exponga el dispositivo a la lluvia, el agua, la humedad o alta humedad.
5. No lo coloque en el baño o la cocina en la cerca de un fregadero. Evite el
contacto directo con agua.
6. No intente abrir el dispositivo.
Enhorabuena por la compra de la VG0001!
Lea las instrucciones de advertencia y las referencias en este manual de
instrucciones cuidadosamente antes de utilizar el producto por primera vez.
Durante el descuido puede llegar a los daños del equipo.
2.0 Introducción
El LogiLink USB 2.0 Adaptador de video con audio, puede capturar vídeo de
alta calidad y archivo de audio directa de la interfaz USB 2.0 sin tarjeta de
sonido. Sin embargo, la instalación es muy simple y la alimentación externa es
unnecessauy. Solución para portátil, hemos cerrado el profesional de software
de edición de vídeo Ulead Video Studio 8.0 SE DVD a continuación,
proporcionar la mejor función de edición para que usted. Video Studio es un
software de edición de vídeo que hace que la edición de sus películas como
diversión como toma de fotografías. El nuevo Video Studio Movie Wizard
ayuda a los usuarios novatos terminar las películas con estilo en sólo tres
pasos. Compartir proyectos terminados en DVD, de cinta, la Web y
dispositivos móviles. Rdndering de alta velocidad y el rendimiento en tiempo
real significa menos tiempo de espera y más tiempo creando. Por cierto, usted
puede crear efectos especiales y muchos archivos de video clip, etc.
3.0 Características principales:
Incluir profesional y fácil de aprender y utilizar software de edición de vídeo:
Ulead Video Studio 8.0 SE DVD
Popular interfaz USB 2.0 y no necesita energía de otros
Captura de vídeo y audio aunque la interfaz USB 2.0
Soporta valores de brillo, contraste, tono, saturación
y el control
La dimensión adecuada que es fácil de llevar
Podría capturar el audio sin la tarjeta de sonido
Plug & Play
Soportes para todos los formatos: grabar en DVD + / -R/RW, DVD + /-VR y
DVD-Video
Aplicando a Internet de conferencias
Soporta Windows 2000/XP/Vista
4.0 Especificación
Cumple con Universal Serial Bus Specification Rev. 2.0.
Compatible con NTSC, PAL, formato de vídeo
Entrada de vídeo: RCA composite, S-Video.
Entrada de audio: audio estéreo (RCA)
Dimensión (L) x 88mm (W) x 28mm (H) 18 mm
Alimentación de bus USB
Soporta resolución de vídeo de alta calidad de
NTSC: 720 x 480 @ 30fps
PAL: 720 x 576 @ 25fps
5.0 Requisitos del sistema:
USB: Compliant USB 2.0 libre
OS: Windows 2000, XP ,VISTA
CPU: Pentium III 800 o superior
HD: 600 MB de espacio disponible en disco duro para la instalación del
programa de archivo
Compatibilidad con el formato, 4 GB + espacio en disco duro para la captura
y edición de video
Memoria: 256 MB de RAM
Pantalla: pantalla de Windows compatible con al menos 1024x768
Tarjeta de sonido: compatible con Windows
tarjeta de sonido
6.0 Incluido en el paquete:
VG0001 USB 2.0 Adaptador de video con audio
Guía de instalación rápida
CD-ROM (incluye controladores y el software profesional de editor de vídeo)
* Size: 93 x 108mm
* 100P
2

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln
1

Forum

logilink-vg0001---usb2.0-video-adapter-with-audio

Suche zurücksetzen

  • VHS Kassette digitalisieren mit LogiLink Grabber VG0001A Eingereicht am 29-3-2018 11:52

    Antworten Frage melden

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Logilink VG0001 - USB2.0 Video Adapter with Audio wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Logilink VG0001 - USB2.0 Video Adapter with Audio in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Spanisch, Polnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 4 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Logilink VG0001 - USB2.0 Video Adapter with Audio

Logilink VG0001 - USB2.0 Video Adapter with Audio Bedienungsanleitung - Deutsch - 73 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info