Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/88
Nächste Seite
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1 • Page 2 • Page 3 • Page 4

  35 • Page 5 • Page 6 • Page 7 • Page 8 • Page 9 • Page 10 • Page 11 • Page 12 • Page 13 • Page 14 • Page 15 • Page 16 • Page 17 • Page 18 • Page 19

  Cărucior cu funcții multiple KARA
  Instrucțiuni pentru folosire
  ÎNAINTE DE A ÎNCEPE SĂ FOLOSIȚI CĂRUCIORUL, CITIȚI CU
  ATENȚIE ACESTE INSTRUCȚIUNI ȘI PĂSTRAȚI-LE PENTRU
  REFERINȚE VIITOARE! NERESPECTAREA LOR POATE
  AFECTA SIGURANȚA COPILULUI DUMNEAVOASTRĂ !

  RO

  MĂSURI DE SIGURANȚĂ
  1. Acest vehicul este proiectat pentru copii de la 0 luni și greutate până la 15 kg!
  2. Scaunul auto este compatibil cu căruciorul model KARA! *
  3. Cosuletul pentru bebelus este compatibil cu caruciorul model KARA !
  4. Scaunul auto nu înlocuiește patul de copil sau un pat obișnuit! Dacă copilul dumneavoastră are
  nevoie de somn, el trebuie să fie așezat într-un coș de nou-născut, pat de copil sau pat obișnuit!
  5. Nu utilizati saltea suplimentara !
  6. Folosiți-vă de frâne dacă nu țineți căruciorul cu mâna!
  7. Nu lăsați căruciorul în pantă chiar dacă frâna lui este activată!
  8. Folosiți-vă de dispozitivele de staționare când îi așezați sau când ii ridicați pe copii!
  9. Coșul de cumpărături poate fi încărcat până la 2 kg!
  10. Orice greutate, agățată de mâner pe lateral sau spatele căruciorului afectează stabilitatea lui!
  Nu agățați genți și pachete grele!
  11. Verificați periodic dacă nu sunt părți desprinse ale căruciorului! Verificați, întrețineți și curățați
  căruciorul!
  12. Căruciorul este proiectat pentru 1 copil!
  13. Accesorii care nu sunt aprobate de către producător nu trebuie să fie folosite!
  14. Piesele suplementare de folos nu trebuie să fie decât cele recomandate de către producător/
  distribuitor!
  15. Începeți să folosiți centurile de siguranță îndată ce copilul dumneavoastră începe să se așeze
  fără ajutor extern!
  16. Folosiți întotdeauna centurile de siguranță atunci când copilul este în cărucior! Aveți grijă să
  folosiți mereu centura dintre piciorușe împreună cu cea pentru talie! Pentru a preveni o eventuală
  rânire ca urmare a unei căderi sau o contuzie a copilului, folosiți mereu centurile pentru umeri!
  17. Asigurați-vă că centura de siguranță este plasată corect!
  18. Căruciorul trebuie să fie folosit întotdeauna sub supravegherea unui adult!
  19. Nu permiteți copilului să se joace în cărucior sau să se legene singur!
  20. Nu permiteți copilului să se ridice din cărucior!
  21. Nu permiteți copilului să se ridice pe scaun sau bară!
  22. Nu folosiți căruciorul pe suprafețe denivelate, în aproprierea unui foc sau a altor locuri
  periculoase!
  23. Nu folosiți căruciorul pe scări normale sau rulante!
  24.Pliați căruciorul înainte de a vă urca sau coborî pe scări. Urcarea căruciorului pe scări, trotuare
  și alte obstacole prin a apăsa pe mâner duce la deformarea lui și nu se află sub incidența termenilor
  de garanție!
  25. Copilul nou-născut nu e capabil de a sta așezat singur și să-și țină capul ridicat. De aceea nu
  fixați spatele atunci când copilul este așezat! Întindeți-l la maxim pe spate!
  26. Reglarea părți din spate a căruciorului trebuie să se execute doar de către cineva familiarizat
  cu aceasta parte a instrucțiunilor!
  27. Bagajul suplementar plasat în cărucior poate să ducă la debalansarea căruciorului!
  28. Persoana care asamblează căruciorul trebuie să fie familiarizată cu funcțiunile lui!
  29. Înălțimea copilului condus în cărucior nu trebuie sa depășească 96 de cm!
  30. Căruciorul este proiectat pentru folosire de către copii până la vârsta de 3 ani!
  * Scaunul auto pentru copii se ofera numai in combinatie 3 in 1
  19 • Page 20 • Page 21 • Page 22 • Page 23 • Page 24 • Page 25 • Page 26 • Page 27 • Page 28 • Page 29 • Page 30 • Page 31 • Page 32 • Page 33 • Page 34 • Page 35 • Page 36 • Page 37 • Page 38 • Page 39 • Page 40 • Page 41 • Page 42 • Page 43 • Page 44 • Page 45 • Page 46 • Page 47 • Page 48 • Page 49 • Page 50 • Page 51 • Page 52 • Page 53 • Page 54 • Page 55 • Page 56 • Page 57 • Page 58 • Page 59 • Page 60 • Page 61 • Page 62 • Page 63 • Page 64 • Page 65 • Page 66 • Page 67 • Page 68 • Page 69 • Page 70 • Page 71 • Page 72 • Page 73 • Page 74 • Page 75 • Page 76 • Page 77 • Page 78 • Page 79 • Page 80 • Page 81 • Page 82 • Page 83 • Page 84 • Page 85 • Page 86 • Page 87 • Page 88


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Lorelli Kara wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Lorelli Kara in der Sprache / Sprachen: Englisch, Französisch, Italienisch, Polnisch, Türkisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 62,77 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info