Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/32
Nächste Seite
DVD Recorder+VCR 3200
Gebruikershandleiding
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  DVD Recorder+VCR 3200
  Gebruikershandleiding

 • Page 2

  Veiligheidsinstructies
  PRODUCTGEGEVENS

  Bewaar het garantiebewijs van de DVD-videocombinatie zorgvuldig samen met de kassabon.

  Voorzorgsmaatregelen
  • Lees deze handleiding grondig.
  • Controleer of de netspanning overeenkomt met de gegevens op de
  achterkant van het apparaat.
  • Lees deze pagina en het hoofdstuk "De DVD-videocombinatie installeren"
  voor het juist installeren en instellen van dit apparaat.
  • Zet de DVD-videocombinatie niet in een natte of vochtige ruimte.
  • Open het apparaat niet. Laat reparaties over aan een deskundig monteur.
  • Sluit de DVD-videocombinatie niet aan op de stroomvoorziening als het
  apparaat net verplaatst is van een koude naar een warme ruimte. Hierdoor
  kan vocht condenseren in het apparaat en kunnen beschadigingen ontstaan.
  Geef het apparaat 2 uur de tijd om op kamertemperatuur te komen.
  • Zorg dat er rondom het apparaat een ruimte vrij blijft van ongeveer 10 cm
  om voldoende ventilatie mogelijk te maken.
  • Stel het apparaat niet bloot aan spattend of druppelend water. Plaats geen
  vazen of andere voorwerpen met vloeistof op het apparaat.
  • Trek tijdens onweersbuien of als het apparaat langere tijd niet wordt
  gebruikt de stekkers uit het stopcontact en de antenneaansluiting.
  • Plaats het apparaat op een vlakke, stevige ondergrond.
  • Maak het apparaat alleen schoon met een zachte, vezelvrije doek. Gebruik
  geen schoonmaakmiddelen op basis van alcohol of schuurmiddelen.

  Voor uw eigen veiligheid
  • Dit product bevat geen onderdelen die u zelf kunt onderhouden of repareren.
  • Open de behuizing van de DVD-videocombinatie niet. Laat reparaties en
  onderhoud over aan een deskundig monteur.
  • Dit apparaat is ontworpen om continu gebruikt te worden. Als u het
  apparaat uitschakelt en in stand-by zet, blijft er spanning op het apparaat
  staan. Om de stroomtoevoer te onderbreken moet u de stekker uit het
  stopcontact trekken.

  1

 • Page 3

  Belangrijke voorzorgsmaatregelen
  GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE
  SCHOKKEN:NIET OPENMAKEN.

  LET OP: VERMIJD GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE
  SCHOKKEN: VERWIJDER HET BOVENPANEEL EN
  ACHTERPANEEL NIET. BEVAT GEEN ONDERDELEN
  DIE DOOR DE GEBRUIKER KUNNEN WORDEN
  NDERHOUDEN. LAAT ONDERHOUD DOOR EEN
  GEKWALIFICEERDE MONTEUR UITVOEREN.

  Het symbool bestaande uit een bliksemflits
  met pijlpunt in een driehoek waarschuwt de
  gebruiker voor de aanwezigheid van
  ongeïsoleerde gevaarlijke spanning binnen in
  het product die zo groot kan zijn dat er gevaar
  voor een elektrische schok bestaat.
  Het symbool bestaande uit een driehoek met
  een uitroepteken geeft aan dat de
  documentatie bij het apparaat belangrijke
  bedienings- en onderhoudsinstructies bevat.

  WAARSCHUWING: STEL DIT APPARAAT NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT OM DE KANS OP BRAND EN
  ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN.
  LET OP: OM ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN STEEKT U DE STEKKER VOLLEDIG IN HET
  STOPCONTACT.

  In deze dvd-speler wordt een lasersysteem gebruikt. Lees deze handleiding zorgvuldig door om
  ervoor te zorgen dat dit apparaat correct wordt gebruikt en bewaar deze voor toekomstig gebruik.
  Wanneer het apparaat onderhoud nodig heeft, neemt u contact op met een erkend servicepunt –
  zie de onderhoudsprocedure. Wanneer u zich bij het bedienen van het apparaat en uitvoeren van
  de procedures niet houdt aan de instructies, kan dit leiden tot gevaarlijke blootstelling aan straling.
  U kunt blootstelling aan straling voorkomen door het apparaat niet te openen. Zichtbare
  laserstraling wanneer het apparaat wordt geopend en vergrendelingen worden omzeild. KIJK NIET
  IN DE STRAAL.

  GEVAAR

  Zichtbare laserstraling wanneer het apparaat wordt geopend en vergrendelingen niet goed
  gesloten of ontgrendeld. Voorkom directe blootstelling aan de straal.

  LET OP

  Open de bovenkant van de behuizing niet. Dit apparaat bevat geen
  onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Laat al
  het onderhoud door een erkende monteur verrichten.

  LET OP:

  CLASS 1 LASER PRODUCT
  LUOKAN 1 LASERLAITE
  KLASS 1 LASERAPPARAT

  Indien wijzigingen of aanpassingen aan de constructie van dit apparaat zijn uitgevoerd zonder
  uitdrukkelijk goedkeuring van de partij die verantwoordelijk is voor het voldoen aan de
  regelgeving, verliest de gebruiker het recht om het apparaat te bedienen.

  • Plaats het apparaat op minstens 8 cm afstand van andere apparaten en obstakels om voldoende ventilatie
  te garanderen.
  • Stel dit apparaat niet bloot aan druipend of spattend water. Zet geen voorwerpen met vloeistof, zoals
  vazen, op het apparaat.
  • Als u het apparaat uitzet, blijft de stroomtoevoer ingeschakeld (stand-by).

  2

  1

  LEES DE INSTRUCTIES
  Alle instructies met betrekking tot veiligheid en
  bediening moeten worden gelezen voordat het
  apparaat in gebruik wordt genomen.

  2

  BEWAAR DE INSTRUCTIES
  Bewaar de instructies voor veiligheid en
  bediening, zodat u deze op elk gewenst moment
  kunt raadplegen.

  3

  BELANGRIJKE OPMERKINGEN BIJ LASERPRODUCTEN
  LASER

  Dit toestel is zo ontworpen en gemaakt dat het
  voldoet aan alle eisen voor persoonlijke veiligheid.
  Onjuist gebruik kan leiden tot een elektrisch schok of
  brand. De beveiliging die is ingebouwd in deze
  apparatuur biedt bescherming wanneer u zich bij
  installatie, gebruik en onderhoud aan de
  onderstaande procedures houdt. Dit apparaat is
  volledig getransistoriseerd en bevat geen onderdelen
  die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd.

  LEES DE WAARSCHUWINGEN
  U dient zich te houden aan de
  bedieningsinstructies en waarschuwingen op het
  apparaat.

  4

  VOLG DE INSTRUCTIES
  Volg alle instructies voor bediening en gebruik.

  5

  SCHOONMAKEN
  Trek de stekker uit het stopcontact voordat u
  begint met schoonmaken. Gebruik geen vloeibare
  reinigingsmiddelen of reinigingsmiddelen in
  spuitbussen. Gebruik voor het schoonmaken een
  vochtige doek.

  6

  HULPSTUKKEN
  Gebruik geen hulpstukken, tenzij aanbevolen door
  de fabrikant van het apparaat. Deze kunnen
  gevaarlijke situaties opleveren.

  7

  WATER EN VOCHT
  Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water,
  bijvoorbeeld bij eenbad, wasbak of gootsteen, in
  een vochtige kelder of in de buurt van een
  zwembad.

  8

  ACCESSOIRES

  WAARSCHUWING VOOR
  DRAAGBARE KAR (symbol
  beschikbaar gesteld door
  retac)

  Zet dit apparaat niet op een
  kar, stelling, driepoot,
  draagconstructie of tafel.
  Deze bieden niet de vereiste
  stabiliteit. Als u dit toch
  doet, kan het apparaat
  vallen en ernstige
  verwondingen toebrengen aan kinderen of

  volwassen of ernstige schade aan het apparaat
  veroorzaken. Gebruik dit apparaat alleen met een
  door de fabrikant aanbevolen kar, stelling,
  driepoot, draagconstructie of tafel.

  8A Wanneer het apparaat zich op een kar bevindt,
  moet u deze voorzichtig verplaatsen. Plotseling
  stoppen, overmatige kracht en hobbelige
  oppervlakken kunnen ervoor zorgen dat de kar
  met het apparaat omvalt.

  9

  VENTILATIE
  De behuizing bevat sleuven en openingen die
  bedoeld zijn voor ventilatie. Deze voorkomen
  oververhitting van het apparaat en zorgen voor
  een betrouwbare werking. U mag deze openingen
  niet blokkeren of bedekken. Plaats het apparaat
  niet op een bed, bank, kleed of gelijksoortig
  oppervlak. Hierdoor kunnen deze openingen
  worden geblokkeerd. Dit apparaat mag nooit
  naast of op een radiator of andere warmtebron
  worden geplaatst. Plaats dit apparaat niet in een
  gesloten constructie zoals een boekenkast of rek,
  tenzij er voldoende ventilatie is of de instructies
  van de fabrikant worden nageleefd.

  10 STROOMBRONNEN
  Dit apparaat mag alleen worden aangesloten op
  een elektriciteitsnet met de netspanning die op
  het label is aangegeven. Raadpleeg uw dealer of
  lokale energiebedrijf als u niet zeker weet welke
  netspanning u thuis hebt. Raadpleeg de
  bedieningsinstructies voor apparaten die werken
  op batterijen of andere bronnen.

  11 BEVEILIGING VAN HET NETSNOER
  Leid netsnoeren zodanig dat er niet op getrapt
  kan worden en ze niet bekneld kunnen raken door
  voorwerpen die erop of ertegen worden
  geplaatst. Let hierbij vooral op het gedeelte bij
  stekkers, contactdozen en het punt waar het
  snoer uit het apparaat komt.

  12 BLIKSEMBEVEILIGING
  U kunt dit apparaat extra beveiligen door het
  tijdens een onweersbui of wanneer het
  onbeheerd wordt achtergelaten of gedurende
  lange periode niet wordt gebruikt, van de
  stroomtoevoer af te koppelen (door de stekker uit
  het stopcontact te halen) en het antenne- of
  kabelsysteem te ontkoppelen. Hiermee voorkomt
  u schade aan het apparaat als het gevolg van
  blikseminslag en spanningspieken.

  13 DISC-LADE

  3

  PRODUCTGEGEVENS

  LET OP:

  Important Safeguards

 • Page 4

  Important Safeguards

  14 OVERBELASTING
  Zorg dat u de contactdozen van verlengsnoeren
  niet overbelast. Dit kan brand of elektrische
  schokken veroorzaken.

  15 VLOEISTOF EN VOORWERPEN IN HET APPARAAT

  werkzaamheden door een erkende monteur nodig
  om het apparaat weer te herstellen.
  E. Wanneer het apparaat is gevallen of de behuizing
  is beschadigd.
  F. Wanneer het apparaat duidelijk anders
  functioneert – dit duidt erop dat het apparaat
  moet worden nagekeken.

  20 VERVANGENDE ONDERDELEN
  Wanneer er onderdelen moeten worden
  vervangen, moet u de onderhoudstechnicus laten
  controleren of de vervangende onderdelen
  dezelfde veiligheidskenmerken hebben als de
  oorspronkelijke onderdelen. U kunt brand,
  elektrische schokken of andere gevaarlijke
  situaties voorkomen door door de fabrikant
  aanbevolen reserveonderdelen te gebruiken.

  Duw nooit voorwerpen in de openingen van het
  apparaat. Deze kunnen gevaarlijke
  spanningspunten raken en kortsluiting tussen
  onderdelen veroorzaken, wat tot brand of
  elektrische schokken kan leiden. Mors nooit
  vloeistof van welke soort dan ook op het
  apparaat.

  16 BELADING
  Plaats nooit een zwaar voorwerp op het product
  en ga er nooit op staan. Het voorwerp kan vallen,
  wat tot ernstige verwondingen of zware
  beschadiging van het apparaat kan leiden.

  21 VEILIGHEIDSCONTROLE
  Laat na onderhouds- of reparatiewerkzaamheden
  aan het apparaat de onderhoudstechnicus de
  veiligheidscontrole uitvoeren die wordt
  aanbevolen door de fabrikant, om na te gaan of
  het apparaat veilig is voor gebruik.

  17 DISC
  Gebruik geen discs met barsten of vervormde of
  gerepareerde discs. Deze discs kunnen
  gemakkelijk breken. Dit kan leiden tot ernstige
  verwondingen of niet functioneren van het
  apparaat.

  18 ONDERHOUD
  Probeer niet dit product zelf te onderhouden; u
  kunt bij het openen of verwijderen van panelen
  worden blootgesteld aan gevaarlijke spanning of
  andere gevaren. Laat het onderhoudswerk over
  aan daarvoor opgeleide monteurs.

  22 BEVESTIGING AAN MUUR OF PLAFOND
  Bevestig dit product alleen aan de muur of het
  plafond op de manier die door de fabrikant is
  aanbevolen.

  23 WARMTE
  Plaats het product niet in de buurt van
  warmtebronnen, zoals radiators, kachels of
  andere apparaten (waaronder versterkers) die
  warmte produceren.

  24 Bij lekkage van de batterijen kunnen

  19 SCHADE WAARVOOR ONDERHOUD IS VEREIST

  A.
  B.
  C.
  D.

  4

  Verwijder de stekker van dit apparaat uit de
  wandcontactdoos en roep in de volgende
  gevallen de hulp in van een erkende monteur.
  Wanneer het netsnoer of de stekker is
  beschadigd.
  Wanneer er vloeistof is gemorst op het apparaat
  of voorwerpen in het apparaat zijn gevallen.
  Als het apparaat blootgesteld is geweest aan
  regen of water.
  Als het apparaat niet normaal werkt nadat u de
  bedieningsinstructies hebt opgevolgd. Gebruik
  alleen de bedieningselementen die in de
  bedieningsinstructies worden besproken. Bij een
  onjuiste bediening van andere elementen kan
  schade ontstaan en zijn er vaak uitgebreide

  A.
  B.
  C.
  D.
  E.

  verwondingen of schade aan het apparaat of
  andere voorwerpen ontstaan. Neem daarom de
  volgende veiligheidsmaatregelen:
  Plaats alle batterijen met de plus- en mintekens
  op de juiste plaats.
  Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door
  elkaar.
  Gebruik batterijen van hetzelfde merk en type.
  Verwijder de batterijen als het apparaat
  gedurende langere tijd niet gebruikt wordt.
  Als de batterijen leeg zijn, moeten ze in
  overeenstemming met de plaatselijke wetten en
  regels worden afgedankt.

  Productgegevens

  Opnemen

  Veiligheidsinstructies __________________________1
  Belangrijke voorzorgsmaatregelen____________2
  Inhoudsopgave ________________________________5
  Overzicht ______________________________________6
  Bedieningspunten en aansluitingen ___________10

  Basic Recording________________________________43

  Installatie
  Aansluitmogelijkheden ________________________15
  Een tv aansluiten ______________________________16
  Een versterker/receiver aansluiten ____________17
  Andere apparatuur aansluiten ________________18

  Instellingen

  Een tv-programma opnemen
  Opnemen met één druk op de knop
  (OTR)
  De opnameduur controleren
  De opname onderbreken
  Kopiëren met één druk op de knop DVD naar VHS
  Kopie bewerken (DVD ›VCR)
  Kopiëren met één druk op de knop VHS naar DVD
  Kopie bewerken (VCR › DVD)

  43
  44
  44
  44
  45
  45
  46
  46

  Timeropname__________________________________47
  Timeropname met het menu
  Opname handmatig instellen
  47
  Een timeropname annuleren
  48
  Een timeropname stoppen na de start
  van de opname
  48
  Problemen oplossen bij timeropnames48

  Opnemen van externe apparaten _____________49

  Basisinstallatie_________________________________19
  Basisinstellingen _______________________________21
  Overzicht instelmenu
  De weg vinden in het menu
  Installatiemenu
  De opnameopties instellen
  Taalinstellingen
  Voorkeuren / beeldinstellingen
  Voorkeuren / Audioinstellingen
  Voorkeur / beperkingsfunctie
  Voorkeuren / automatische instellingen
  System Information
  Fabrieksinstellingen herstellen

  21
  21
  21
  24
  25
  27
  28
  29
  31
  32
  32

  Overzicht van het statusmenu _________________33

  Het programma bewerken
  Een DVD initialiseren __________________________50
  DVD-menu _____________________________________50
  Titelmenu ______________________________________53
  Bewerken _____________________________________55

  Diversen
  Problemen verhelpen__________________________57
  Technische gegevens __________________________59

  Afspelen
  Een DVD afspelen______________________________36
  Afspelen met de videorecorder ________________39
  Andere disks afspelen _________________________41

  5

  PRODUCTGEGEVENS

  Houd uw vingers bij de lade vandaan wanneer
  deze dicht gaat. U kunt zich verwonden als u dit
  niet doet.

  Inhoudsopgave

 • Page 5

  Overzicht

  Overzicht
  PRODUCTGEGEVENS

  DVD, DVD+R, DVD+RW?

  Alleen afspelen

  Wat is een DVD?

  DVD (Digital Versatile Disk)

  DVD betekent Digital Versatile Disk (Digitale veelzijdige schijf). Het is een medium dat het gemak van de
  compact disk combineert met de nieuwste videotechnieken. DVD-video gebruikt de moderne MPEG2
  datacompressie technologie, die het mogelijk maakt om een volledige speelfilm op een 12 cm disk op te slaan.

  DVD-R (DVD-writable): Deze disks kunnen alleen maar afgespeeld worden als de opname in videomodus is
  gemaakt, en als de opname is voltooid).

  Hoe goed is de resolutie van een DVD in vergelijking met VHS?
  Het haarscherpe digitale beeld heeft een resolutie van 500 lijnen en 720 pixels per lijn. Dat is meer dan twee
  keer zo hoog als de resolutie van VHS en zelfs nog beter dan die van de laserdisk. De beeldkwaliteit van een
  DVD is vergelijkbaar met die van de digitale masters uit de opnamestudio's.

  Wat is een DVD+RW?

  DVD-RW (DVD-rewritable): Deze disks kunnen alleen maar afgespeeld worden als de opname in videomodus is
  gemaakt, en als de opname is voltooid.
  Audio-cd (Compact Disc Digital Audio)
  CD-R (CD writable) Audio/ MP3-bestanden
  CD-RW (CD rewritable) Audio/ MP3 files
  • Het is mogelijk dat het apparaat sommige beschrijfbare disks niet afspeelt.

  DVD+ReWritable(overschrijfbaar) maakt gebruikt van Phase Change-technologie, net als de CD-ReWritable. Een
  hoge-prestatielaser wijzigt de reflectie-eigenschappen van de opnamelaag; dit proces kan meer dan duizend
  keer herhaald worden.

  De DVD/cd-terminologie

  Wat is een DVD+R?

  Titel (alleen bij DVD)

  In tegenstelling tot de DVD+RW kan de DVD+R (eenmalig beschrijfbare DVD) maar één keer beschreven
  worden. Als hij na een opname niet wordt voltooid kunnen er nog opnames aan worden toegevoegd. Oude
  opnames kunnen later gewist worden, maar ze kunnen niet worden overschreven. De gewiste opnames worden
  gemarkeerd met 'gewiste titel'.

  Een hoofdfilm, bijgevoegde extra's of een concertopname. Elke titel krijgt een titelnummer mee, zodat u hem
  gemakkelijk kunt vinden.

  Hoofdstuk (alleen bij DVD)

  Als u de DVD+R in een DVD-speler wilt afspelen, moet u deze voltooien in de DVD-videocombinatie. Als dat
  eenmaal is gebeurd, kunnen er geen opnames meer worden toegevoegd.

  Kleinere delen van een film of een concertopname. Een titel bestaat uit één of meerdere hoofdstukken. Elk
  hoofdstuk krijgt een hoofdstuknummer mee, zodat u het gemakkelijk kunt vinden. Het hangt van de DVD af of de
  hoofdstukken genummerd zijn.

  Wat kunt u allemaal doen met uw DVD-videocombinatie?

  Track (alleen audio-cd)

  Uw DVD-videocombinatie is een apparaat waarmee video digitaal kan worden opgenomen en afgespeeld met
  "tweeweg"-compatibiliteit in de universele DVD-standaard. Dat betekent:

  De muziekstukken op een audio-cd. Elke track krijgt een tracknummer mee, zodat u hem gemakkelijk kunt
  vinden.

  • Bestaande DVD's kunnen op deze recorder worden afgespeeld.
  • Opnames die met de DVD-videocombinatie gemaakt zijn kunnen worden afgespeeld in andere DVD-spelers
  en in DVD-ROM-spelers.

  Regiocode

  2

  ALL

  Als het regionummer op de DVD niet overeenstemt met het regionummer
  van deze speler, kan de speler de disk niet afspelen.

  Welke disks kunt u gebruiken?
  De volgende disks kunnen met de DVD-videocombinatie worden afgespeeld:

  Over het opnemen van DVD's
  Opmerkingen over opnemen
  • De weergegeven opnametijden zijn niet nauwkeurig, omdat de DVD-videocombinatie een videocompressie
  met variabele bitstroom gebruikt. De exacte opnametijd is daardoor afhankelijk van het opgenomen
  materiaal.
  • Als de ontvangst bij de opname van een tv-uitzending slecht is of als het beeld gestoord is, kan de
  opnametijd korter zijn.
  • Het is mogelijk, dat disks die bij hoge snelheid zijn opgenomen (2X of meer) niet worden herkend.
  • als u stilstaande beelden of alleen geluid opneemt, kan de opnametijd langer zijn.
  • De weergegeven tijden voor de verstreken opnametijd en de overgebleven opnametijd zijn samen niet altijd
  gelijk aan de totale tijd die de disk moet kunnen bevatten.
  • De beschikbare opnametijd kan minder worden als u de opnames intensief bewerkt.
  • Bij gebruik van een DVD+R disk, kunt u blijven opnemen tot de disk vol is, of tot de disk wordt voltooid.
  Controleer voor u met opnemen begint, of er nog voldoende ruimt op de disk over is.

  Opnemen en weergeven

  Geluid van de tv opnemen.

  DVD+RW (Digital Versatile Disk + herschrijfbaar)

  De DVD-videocombinatie kan één of twee geluidskanalen opnemen. Bij tv-uitzendingen is dat meestal mono of
  stereo, maar sommige programma's worden tweetalig uitgezonden. U kunt dan taal I, taal II of beide opnemen.

  DVD+R (Digital Versatile Disk + eenmalig beschrijfbaar)

  6

  7

 • Page 6

  Overzicht

  • Materiaal met een opnamebeveiliging kan met deze DVD-videocombinatie niet worden opgenomen. DVD's en
  sommige satellietuitzendingen zijn beveiligd tegen opnemen. Als tijdens het opnemen beveiligd materiaal wordt
  gevonden, stopt de opname of wordt deze gepauzeerd. Op het scherm wordt dan een foutmelding weergegeven.
  • Beeldmateriaal met een beveiliging die één opname toestaat, kan alleen worden opgenomen op DVD+RW-disks met
  CPRM.

  Opmerkingen betreffende Copyright
  • U mag met de DVD-videocombinatie alleen beeld- en geluidsopnames maken voor eigen gebruik. U mag ze niet
  verkopen, verhuren of uitlenen aan anderen.
  • Dit apparaat is uitgerust met technologie die het auteursrecht beschermt. Deze technologie is gepatenteerd in de
  Verenigde Staten. Alle rechten berusten bij Macrovision Corporation en andere rechtmatige eigenaren. Het gebruik
  van wettelijk beschermde technologie is alleen mogelijk met toestemming van Macrovision Corporation. Dit apparaat
  is bedoeld voor thuisgebruik en andere beperkte omgevingen, tenzij anders is toegestaan door Macrovision
  Corporation. Demontage en ontmanteling met namaak als doel zijn verboden.

  Voorzorgsmaatregelen
  Het apparaat hanteren
  Bij transport van het apparaat
  Wij adviseren om de originele verpakking van het apparaat te bewaren. Verpak het apparaat zoals het oorspronkelijk door
  de fabriek was verpakt. Daarmee is het optimaal beschermd.
  Bij het installeren van het apparaat
  Bij het afspelen kunnen beeld of geluid van een dichtbij geplaatste tv, videorecorder of radio gestoord worden. Als dat het
  geval is, moet u het apparaat wat verder weg zetten of uitzetten als u het niet gebruikt.
  Het oppervlak schoonhouden
  Gebruik geen vluchtige vloeistoffen bij het apparaat zoals spuitbussen met insecticiden. Rubberen of plastic voorwerpen
  mogen niet gedurende langere tijd contact maken met het apparaat. Ze kunnen sporen achterlaten op de lak.

  PRODUCTGEGEVENS

  Beperkingen bij het opnemen van beeldmateriaal

  Overzicht

  Omgaan met disks
  Disks vasthouden
  Raak de afspeelzijde van de disk niet aan. Houd de disk bij de randen
  vast, zodat er geen vingerafdrukken op het oppervlak kunnen komen.
  Plak geen plakband of papier op de disk.

  Disks bewaren
  Plaats de disk na het afspelen weer in het doosje. Stel disks niet bloot
  aan de volle zon of warmtebronnen. Laat ze ook niet in een auto liggen als die in de volle zon geparkeerd staat.
  de temperatuur in de auto kan dan hoog oplopen.

  Disks schoonmaken
  Vingerafdrukken en stof op de disk kunnen de beeld- en
  geluidskwaliteit verslechteren. Maak de disk voor het afspelen met een
  schone doek schoon. Veeg van het midden van de disk naar de rand.
  Gebruik geen sterke oplosmiddelen zoals alcohol, wasbenzine of
  thinner. Gebruik ook geen antistatische spray die bedoeld is voor vinyl
  platen.

  Yes

  No

  Pictogrammen
  Het

  pictogram

  Tijdens het bedienen van de toetsen kan op het scherm het pictogram ‘
  betreffende functie voor de afgespeelde disk niet beschikbaar is.

  ‘ verschijnen. Dit betekent dat de

  Het apparaat schoonmaken
  De behuizing schoonmaken
  Gebruik een zachte, droge doek. Als het oppervlak erg vuil is, kunt u een zachte doek bevochtigen met een oplossing met
  wat afwasmiddel. Gebruik geen sterke oplosmiddelen zoals alcohol, benzeen of thinner. Ze kunnen het oppervlak
  beschadigen.
  Voor een helder beeld
  De DVD-videocombinatie is een technologisch hoogwaardig apparaat. Als de optische lens en onderdelen van de
  aandrijving van de schijf vuil of versleten zijn, wordt de beeldkwaliteit minder. Laat het apparaat na 1000 speeluren
  controleren en onderhouden. (Dit is afhankelijk van de omgeving waarin het apparaat gebruikt wordt.) Vraag uw
  leverancier om advies.

  Bereik van de afstandsbediening
  Richt de afstandsbediening op de sensor in het apparaat en druk op een toets.
  Afstand: minder dan zeven meter van de sensor.
  Hoek: 30° aan weerszijden van de sensor.

  De batterijen in de afstandsbediening plaatsen
  Verwijder het deksel van het batterijvakje achter op de afstandsbediening en plaats twee
  AAA-batterijen. Zorg dat de plus- en mintekens op de batterijen en in het batterijvak
  overeenkomen.
  Voorzichtig
  Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar. Gebruik verschillende soorten
  batterijen niet door elkaar(standaard, alkaline enzovoort).

  8

  9

 • Page 7

  Bedieningspunten en aansluitingen

  Bedieningspunten en aansluitingen

  Display voorpaneel
  !

  @

  #

  2& *(^) 1

  3

  $

  4 5

  %

  ! @

  #

  $ %

  ! AAN/UIT
  Schakelt de DVD-videocombinatie in en uit. Als u
  de toets langer dan vijf seconden ingedrukt
  houdt, worden de toetsen op het voorpaneel of de
  afstandsbediening geblokkeerd of geactiveerd.
  @ Cassettevak (videogedeelte)
  Plaats hier een videocassette.
  # EJECT (videorecorder)
  Druk op deze toets om de cassette uit te werpen.
  $ Disklade (DVD-gedeelte)
  Plaats hier een disk.
  % OPENEN/SLUITEN (DVD)
  Hiermee opent of sluit u de lade.
  ^ REW
  DVD : Hiermee gaat u naar het vorige hoofdstuk.
  Videorecorder : Spoelt de cassette terug als het
  afspelen eerst gestopt is. Als u tijdens het
  afspelen op deze toets drukt wordt versneld
  achteruit afgespeeld.
  & DISC MENU
  * PLAY/PAUSE
  Start het afspelen van een disk of cassette.
  Onderbreekt het afspelen of opnemen tijdelijk.
  ( STOP
  Stopt het afspelen.

  ^

  & *

  (

  ) 1

  6
  2

  10

  PRODUCTGEGEVENS

  Voorpaneel

  ) FF
  DVD : Hiermee gaat u naar het vorige hoofdstuk.
  Videorecorder : Spoelt de cassette vooruit als het
  afspelen eerst gestopt is. Als u tijdens het
  afspelen op deze toets drukt wordt versneld
  afgespeeld.
  1 REC SPEED(opnamesnelheid)
  2 DVD/VCR kiezen
  Schakelt tussen het gebruik van de DVD-speler en
  de videorecorder.
  3 Display voorpaneel
  Geeft de status weer van de DVDvideocombinatie.
  4 PR+/–
  Hiermee kunt u kiezen uit de opgeslagen zenders.
  Ook gaat u hiermee omhoog en omlaag in de
  DVD-menu's.
  5 REC
  Start het opnemen. Druk meerdere keren op de
  toets om de opnametijd in te stellen. Als de DVDvideocombinatie bezig is met opnemen, licht de
  toets rood op.
  6 AVF (VIDEO, L-AUDIO-R)
  Aansluiting voor de audio/video-uitgangen van
  een extern apparaat (Videorecorder, Camcorder
  enzovoort).

  ! Licht op als een VHS-cassette is geladen.
  @ Cirkel : de videorecorder is bezig met opnemen.
  Klok : een timeropname is ingesteld voor de
  videorecorder.
  # De ontvangen uitzending is in stereo.
  $ Een cassette wordt door de DVD-videocombinatie
  wordt afgespeeld of opgenomen met hifi-geluid.
  % De DVD-videocombinatie is ingesteld als tvontvanger (met de toets TV/DVD).
  ^ Geeft de herhaalmodus weer.
  & Geeft weer of de DVD-videocombinatie is
  geblokkeerd.
  * Het video-uitgangssignaal van de DVDvideocombinatie is een progressive scan-signaal.

  3

  4

  ( Indicatoren disktype
  Deze geven het disktype weer.
  ) Cirkel : de DVD-recorder is bezig met opnemen.
  Klok : een timeropname is ingesteld voor de DVDrecorder.
  1 Licht op als een disk is geladen.
  2 Geeft de opnamemodus weer.
  3 Informatie in het display op het voorpaneel
  Weergave van de kloktijd, de totale afspeeltijd,
  de verstreken tijd, de overgebleven tijd, het
  titelnummer, het hoofdstuk/tracknummer, de
  zender, de teller van de videorecorder enzovoort.
  4 DTS : De afgespeelde DVD bevat een DTSgeluidsspoor.
  Dolby : De afgespeelde DVD bevat een Dolby
  Digital-geluidsspoor.

  11

 • Page 8

  Bedieningspunten en aansluitingen

  Bedieningspunten en aansluitingen

  Schakelt de DVD-videocombinatie in en uit.
  - Opent en sluit de lade als het DVD-gedeelte is geselecteerd.
  - Werpt de cassette uit als het videogedeelte is geselecteerd.
  Selecteert het DVD-gedeelte.
  Selecteert het videogedeelte.

  Start het opnemen. Druk meerdere keren op de toets om de opnametijd in
  te stellen. Zie One Touch Record (OTR) op pagina 44 voor meer details.
  Kopieert de opname van DVD naar video (of van video naar DVD).
  Selecteert de opnamekwaliteit : - DVD : HQ (1 uur), SP (2 uur), EP (4 uur) of
  SLP (6 uur). - Videorecorder: SP of LP.

  Schakelt tussen de tuner van de DVD-videocombinatie en de tuner van de tv.

  Schakelt tussen de ingangen van de DVD-videocombinatie: tuner, AV1,
  AV2, AV-F, of DV.

  Schakelt de tv over naar het signaal van de DVD-videocombinatie.

  Kiest de taal van de ondertiteling als die beschikbaar is.

  - Kiest genummerde opties in de menu's.
  - Kiest de tv-zender.
  - Stelt de spoorregeling handmatig bij.

  Kiest het camerastandpunt als dat voor de DVD beschikbaar is.

  Zet de teller van de videorecorder op nul.

  Herhaalt het hoofdstuk, de track, de titel of de hele disk.

  Houd deze toets drie seconden ingedrukt om te schakelen tussen
  progressive scan en interlace scan.

  Speelt een episode tussen A en B herhaald af).

  Geeft toegang tot DVD-menu's.

  Vergroot het beeld bij DVD's.

  Zoekt een bepaalde titel of track.
  Selecteert een dialoogtaal (DVD), geluidsspoor(CD) of audio-instelling (TV).

  Schakelt het instelmenu in of uit.
  Bewerkt de hoofdstukken of splitst de titels bij DVD+R(+RW).

  Roept het titelmenu van een disk op als dat beschikbaar is.
  Roept het menu voor de timeropname op.

  Roept de informatie op over de huidige disk, videocassette, tv-zender.
  - œ √…† : Kiest de menuopties.
  - PR +/– : Kiest de zenders.
  Bevestigt menukeuzes.
  Ga naar het volgende of vorige hoofdstuk/track
  - DVD : zoek achteruit/vooruit
  - Videorecorder : Spoelt achteruit/vooruit nadat het afspelen is gestopt. Als
  u tijdens het afspelen op deze toets drukt wordt versneld vooruit of
  achteruit afgespeeld.

  Progressive scan
  • Als uw tv progressive scan ondersteunt, kunt u beelden van hoge kwaliteit bekijken
  door de DVD-videocombinatie op progressive scan te zetten. Als de tv progressive
  scan niet ondersteunt, moet u niet omschakelen.Als u dat per ongeluk toch doet,
  moet u de [P.SCAN]-toets drie seconden ingedrukt houden om weer normaal beeld
  te krijgen.
  • Als het uitgangssignaal wordt gewijzigd van RGB naar interlace of progressive (scart
  1), kan de kleur bij componentvideo afwijken.
  • Omdat er aparte uitgangen zijn voor componentvideo, moet de tv worden
  aangesloten op die uitgangen en worden ingesteld op de componentingangen op de
  tv.
  • Ga omgekeerd te werk als wordt overgeschakeld van progressive naar RGB

  Verhoogt of verlaagt de snelheid bij vertraagd afspelen van een DVD of
  cassette.
  - Start het afspelen.
  - Onderbreekt het afspelen of opnemen tijdelijk. Druk nogmaals op de toets
  om het afspelen of opnemen te hervatten.
  Stopt het afspelen of opnemen.

  12

  13

  PRODUCTGEGEVENS

  Afstandsbediening

 • Page 9

  Bedieningspunten en aansluitingen

  Aansluitmogelijkheden

  !

  @#

  $

  • U kunt de DVD-videocombinatie op diverse manieren aansluiten op de tv en andere apparatuur. Gebruik maar één
  van de onderstaande aansluitmogelijkheden tegelijk. Het maakt niet echt uit welke aansluiting u gebruikt.
  • Lees in de handleidingen voor de tv of andere aan te sluiten apparatuur, welke aansluiting het beste is.
  • Sluit de audio-uitgangen van de DVD-videocombinatie aan op de audio-ingangen van uw versterker, tv-ontvanger
  of andere audio/videoapparatuur. Zie het gedeelte "Een versterker/receiver aansluiten" op pagina 17.

  ^

  • Sluit de tv rechtstreeks aan op de DVD-videocombinatie en stel de tv in op de juiste ingang.
  • Sluit de audiouitgang van de DVD-videocombinatie nooit aan op de microfooningang van uw geluidsapparatuur.
  • Sluit de tv niet op de DVD-videocombinatie aan via een videorecorder. Het beeld van de DVD kan worden
  vervormd door de kopieerbeveiliging.

  ( *

  ! Netsnoer
  Steek de stekker in een stopcontact.
  @ AUDIO OUT (L, R)
  Verbind deze uitgangen met de audio-ingangen
  van een tv of ander apparaat.
  # COMPONENT/PROGRESSIVE VIDEO OUT (Y Pb Pr)
  Verbind deze uitgangen met de component
  ingangen op de tv.
  $ Scart aansluiting 2
  Voor aansluiting van een ander apparaat
  (satellietontvanger, tv-decoder, videorecorder,
  camcorder enzovoort)
  % Scart aansluiting 1
  Voor aansluiting van een tv. Composietuitgang en
  RGB-uitgang

  %

  &

  ^ RF IN (RF-ingang) (van antenne)
  Verbind deze ingang met de antenne of
  kabelaansluiting.
  & RF OUT (RF-uitgang )(naar tv)
  Verbind deze uitgang met de coaxiale RF-ingang
  van een tv.
  * Coaxiale digitale audiouitgang
  Verbind deze uitgang met de coaxiale digitale
  audioingang van een versterker.
  ( S-VIDEO OUT
  Verbind deze uitgang met de S-Video-ingang van
  een tv.

  Voorzichtig
  • Raak de pinnetjes van de aansluitingspunten achter op het apparaat niet aan. Een elektrostatische ontlading kan
  de DVD-videocombinatie onherstelbaar beschadigen.

  14

  De antenne of kabel aansluiten
  1
  2

  Trek de stekker van de antenne of kabel uit de tv.

  Antenne

  Antenne

  Steek deze stekker in de RF-ingang op het
  achterpaneel van de DVD-videocombinatie.

  Kabelaansluiting
  Platte kabel
  (300 Ohm)
  300/75 ohm
  adapter (niet meegeleverd)

  Of

  Of

  Achterkant van DVD-videocombinatie

  Als u een kabelaansluiting heeft zonder omvormer of decoder, moet u de kabel van uw tv los maken en
  verbinden met de RF-ingang op de achterkant van de DVD-videocombinatie.
  Gebruik de meegeleverde RF-kabel om de RF-uitgang van de DVD-videocombinatie te verbinden met de
  antenne-ingang op de tv. Via deze aansluiting kunt u alle middenband-, superband- en hyperbandkanalen (alle
  kabelkanalen) ontvangen.

  15

  INSTALLATIE

  Voorzichtig

  PRODUCTGEGEVENS

  Achterpaneel

 • Page 10

  Aansluitmogelijkheden

  Aansluitmogelijkheden

  Een tv aansluiten

  Een versterker/receiver aansluiten

  Kies één van de volgende aansluitmogelijkheden voor de tv. Dit is afhankelijk van de mogelijkheden van uw
  apparatuur.

  Een versterker met 2 kanaal analoge stereo of Dolby Pro Logic II/Pro Logic aansluiten

  Elke videouitgang kan alle videosignalen doorgeven. Dat betekent dat, welke verbinding u ook gebruikt, de
  verbinding bij elk invoersignaal zal werken; zelfs bij een VHS signaal van de progressive component uitgang.

  ANTENNA
  INPUT

  COMPONENT/PROGRESSIVE VIDEO INPUT

  Pr

  Pb

  C

  V

  R

  Verbind de blauwe EURO AV2/decoder
  scartaansluiting op de DVD-videocombinatie via
  een scartkabel met de overeenkomstige
  scartaansluiting achter op een decoder.

  Achterkant van DVD-videocombinatie
  S-Video-aansluiting
  1 Verbind de S-Video-uitgang op de DVD-videocombinatie via een S-Videokabel met de S-Video-ingang op de

  tv.(S)

  2

  Verbind de digitale coaxiale audiouitgang van de DVD-videocombinatie met de overeenkomstige ingang op
  de versterker. Gebruik een apart verkrijgbare digitale coaxiale audio-kabel.

  2

  U moet de digitale uitgang van de DVD-videocombinatie inschakelen; zie "Audio-instellingen" op pagina 28.

  Wat is digitaal multi-kanaal geluid?
  S

  DVD-videocombinatie via een scartkabel met de
  scartaansluiting achter op een tv.

  2

  1

  Y

  Verbind de linker en rechter audio uitgang op de DVD-videocombinatie via audiokabels met de linker en
  rechter audioingang op de tv.

  Een digitale multi-kanaal verbinding biedt de beste geluidskwaliteit. Hiervoor hebt u een multi-kanaal
  audio/video-ontvanger nodig, die net als de DVD-videocombinatie één van de volgende audioformaten kan
  verwerken: MPEG 2, Dolby Digital of DTS. Controleer dit aan de hand van de handleiding van de ontvanger of de
  logo's op het apparaat zelf.
  • Volgens de licentieovereenkomst met DTS is het digitale uitgangssignaal in DTS als DTS-audiostream wordt
  geselecteerd.
  • Als het digitale uitgangssignaal niet in overeenstemming is met de specificaties van de ontvanger, produceert de
  ontvanger een krachtig, vervormd geluid of helemaal geen geluid.
  • Een 5.1 kanaal digitaal surround-signaal via de digitale verbinding kan alleen worden weergegeven als de
  ontvanger is uitgerust met een digitale multi-kanaal decoder.
  • Druk op [AUDIO] om de audiogegevens van de huidige DVD op het scherm weer te geven.
  De DVD-videocombinatie heeft geen interne decoder om DTS-geluid in twee kanaal stereo om te zetten. Om van DTS
  multi-kanaal surround-geluid te kunnen genieten moet u de digitale aansluitingen van de DVD-videocombinatie
  verbinden met een receiver die geschikt is voor DTS.

  Component videoaansluitingen
  1 Verbind de progressive componentuitgangen op de DVD-videocombinatie via een YPbPr-kabel (C) met de

  Achterkant van DVD-videocombinatie

  overeenkomstige aansluitingen op de tv, als die aanwezig zijn.

  2

  Verbind de linker en rechter audio uitgang op de DVD-videocombinatie via audiokabels met de linker en
  rechter audioingang op de tv.

  Progressive scan-verbinding
  • Als u een high-defenition tv heeft, of een tv die geschikt is voor digitale signalen, kunt u gebruik maken van de
  voordelen van de progressive scan-uitgang op de DVD-videocombinatie en de hoogste beeldresolutie realiseren.
  • Als de tv geen progressive scan ondersteunt, zal het beeld er vervormd uitzien.

  1

  Verbind de progressive componentuitgangen op de DVD-videocombinatie via een apart verkrijgbare YPbPrkabel (C) met de overeenkomstige aansluitingen op de tv.

  2

  Verbind de linker en rechter audio uitgang op de DVD-videocombinatie via audiokabels met de linker en
  rechter audioingang op de tv.

  A

  L

  X

  R

  AUDIO INPUT

  COAXIAL
  DIGITAL INPUT

  versterker (receiver)

  • Schakel de progressive scan-functie op de DVD-videocombinatie in door de [P,SCAN]-toets gedurende drie
  seconden in te drukken (of wijzig het video-uitgangssignaal in het instelmenu; zie pagina 27).
  • De progressive scan-functie werkt niet bij RF- audio/video- of S-Video- verbindingen.

  16

  17

  INSTALLATIE

  S-VIDEO
  INPUT

  Verbind de RF-uitgang van de DVD-videocombinatie
  met de antenne-ingang op de tv met behulp van de
  meegeleverde 75 ohm RF-kabel (R).

  Scartverbinding
  1 Verbind de EURO AV1 scartaansluiting op de

  Een versterker met 2 kanaal digitale stereo (PCM) of een tv-receiver met multi-kanaal decoder (Dolby Digital™,
  MPEG 2, of DTS) aansluiten

  Achterkant van TV

  RF-aansluiting

  Verbind de linker en rechter audio uitgang op de DVD-videocombinatie via de meegeleverde audiokabels met de
  linker en rechter audio-ingang op de versterker, receiver of stereo-installatie (A).

 • Page 11

  Aansluitmogelijkheden

  Andere apparatuur aansluiten
  Om signalen van een ander apparaat te kunnen verwerken,
  moet u de AV.F-ingangen op de voorkant van de DVDvideocombinatie via los verkrijgbare audio/videokabels
  verbinden met de audio/video-uitgangen op het andere
  apparaat.

  Basisinstallatie
  Basisinstallatie

  Aansluitpaneel van ander apparaat
  (videorecorder, camcorder enz.)

  nadat u de DVD-videocombinatie met succes heeft verbonden met de tv en
  andere apparaten, leest u in dit hoofdstuk hoe u de basisinstallatie uit kunt
  voeren.

  Installation

  Welcome.
  Press [Enter] to begin auto channel search.

  INSTALLATIE

  • U moet deze procedures uitvoeren om de tijd, datum, zenders en de
  taalvoorkeuren voor de DVD-videocombinatie in te stellen.

  Ensure antenna is connected.

  1
  2

  Op het scherm verschijnt de welkomsttekst. Controleer of de RF-kabel
  voor de antenne of kabel is aangesloten. Druk op [ENTER] om met het
  instellen te beginnen.
  Selecteer de gewenste taal voor de schermmenu's met de toetsen
  […/†]. Druk op [ENTER] om de keuze te bevestigen.

  Setup-Exit

  Installation
  Please select your language to begin auto
  install procedure:
  English
  Spanish
  French
  Czech
  Danish
  German
  Dutch
  Instructions
  Enter-Confirm Setup-Exit Move …†

  3

  Kies het land waar u verblijft met […/†]. Druk op [ENTER] om de keuze
  te bevestigen.

  Installation
  Please select your country of use:
  Australia
  Belgium
  Denmark
  Finland
  France

  Instructions
  Enter-Confirm Setup-Exit Move …†

  4

  Selecteer de gewenste taal voor de diskmenu's met […/†]. Druk op
  [ENTER] om de keuze te bevestigen.

  Installation
  Please select disc menu language:
  Default
  English
  Spanish
  French
  Czech
  Danish
  German
  Instructions
  Enter-Confirm Setup-Exit Move …†

  5

  Selecteer de gewenste dialoogtaal met […/†]. Druk op [ENTER] om de
  keuze te bevestigen.

  Installation
  Please select disc audio language:
  Default
  English
  Spanish
  French
  Czech
  Danish
  German
  Instructions
  Enter-Confirm Setup-Exit Move …†

  18

  19

  INSTELLINGEN

  Voorkant van DVD-videocombinatie

  Instructions

 • Page 12

  Basisinstallatie

  6

  Selecteer de gewenste taal van de ondertiteling met […/†]. Druk op
  [ENTER] om de keuze te bevestigen.

  Overzicht instelmenu
  Installation
  Please select disc subtitle language:
  Default
  English
  Spanish
  French
  Czech
  Danish
  German
  Instructions
  Enter-Confirm Setup-Exit Move …†

  7

  De DVD-videocombinatie zoekt de beschikbare zenders automatisch op en
  slaat ze op in het geheugen.

  Basisinstellingen

  Installation
  Searching for available TV stations:

  De weg vinden in het menu
  1
  2
  3

  Druk op [SETUP]. Het instelmenu wordt weergegeven.

  4
  5

  Druk op [ENTER] om naar het volgende niveau te gaan.

  Ga met [œ/√] naar het gewenste submenu.
  Als u het gewenste submenu heeft geselecteerd, drukt u op […/†] om een keuze uit het submenu te
  maken.
  Ga met […/†] naar de gewenste instelling en druk op [ENTER] om uw keuze te bevestigen.
  Bij sommige instellingen zijn verdere stappen nodig. Als u op enig moment op [SETUP] drukt, gaat u weer
  terug naar het hogere niveau.

  6

  Druk op [SETUP] om het instelmenu te verlaten.

  Instructions
  Setup-Exit

  8
  9
  10

  Stel na het automatisch zoeken van de zenders, de klok in.
  Ga met [œ/√] naar links of naar rechts en wijzig de instelling met […/†] .
  Druk op [ENTER] om de tijdsinstelling vast te leggen. Als u de
  basisinstallatie onderbreekt, moet u de procedure herhalen.

  Set Clock
  Please set the clock:

  Time : 13 : 00

  Date : Jan / 02 / 2010 (SAT)
  Instructions
  Enter-Confirm Setup-Exit Move …†

  Installatiemenu
  Handmatig instellen
  Als de DVD-videocombinatie niet alle zenders in het geheugen heeft
  opgeslagen of als u een nieuwe zender wilt toevoegen, kunt u dat
  handmatig doen.

  1
  2
  3
  4

  Druk op [SETUP]. Het instelmenu wordt weergegeven.

  Installeren
  Handmatig instellen
  Automatisch instaleren
  Klok instellen
  Kanalen aanpassen

  Selecteer "Installatie" met [œ/√] .
  Selecteer "Handmatig instellen" uit het installatiemenu met [†] .
  Druk op [ENTER]. Het submenu "Handmatig instellen" wordt
  weergegeven.

  5

  Selecteer "Systeem" met […/†] Druk op [ENTER] om naar het
  volgende niveau te gaan.

  6

  Selecteer het gewenste systeem met […/†] (PAL-BG, PAL-II, PAL-DK
  of SECAM-L) en druk op [ENTER].

  Instructies
  Enter- Bevestig Setup-Exit
  Film …†

  Handmatig installeren
  Standaard
  Ontvangst
  Auto. zoeken
  Fijnafstemming
  Decoder
  Kanaal opslaan
  Zendernaam
  Instructies

  PAL-BG
  Standaard
  Antenne
  selecteren
  CH02
  PAL-BG
  PAL-II
  Uit
  PR01
  PAL-DK
  P-01
  SECAM-L

  Enter- Bevestig Setup-Exit Film …†

  7

  Selecteer "Ontvangst" met […/†] Druk op [ENTER] om naar het
  volgende niveau te gaan.

  8

  Kies het gewenste ontvangstsysteem (antenne of kabel) met […/†] en
  druk op [ENTER].

  Antenne : Als u een gewone antenne gebruikt voor ontvangst.
  Kabel : Als u een kabelaansluiting heeft.

  20

  Handmatig installeren
  Standaard
  Ontvangst
  Auto. zoeken
  Fijnafstemming
  Decoder
  Kanaal opslaan
  Zendernaam
  Instructies

  PAL-BG
  Antenne
  Ontvangst
  CH02
  selecteren
  Antenne
  Uit
  PR01
  Kabel
  P-01

  Enter- Bevestig Setup-Exit Film …†

  21

  INSTELLINGEN

  2 channels found
  Please wait...

  Het instelmenu van de DVD-videocombinatie bevat de volgende onderdelen: Installatie, opnameopties, talen,
  voorkeuze, systeeminfo, en fabrieksinstellingen herstellen. Druk op [SETUP] en op [œ/√] op de
  afstandsbediening voor het eerste en tweede niveau van het instelmenu.

 • Page 13

  Basisinstellingen

  9
  10

  Ga met […/†] naar "Autom zoeken".
  Zoek het zendernummer met [œ/√].

  Handmatig installeren
  Standaard
  Ontvangst
  Auto. zoeken
  Fijnafstemming
  Decoder
  Kanaal opslaan
  Zendernaam
  Instructies

  PAL-BG
  Antenne
  CH02
  Uit
  PR01
  P-01

  Enter- Bevestig Setup-Exit Film …†

  11

  Selecteer "Fijnafstemming". U kunt hiermee nauwkeurig afstemmen.

  Handmatig installeren
  PAL-BG
  Antenne
  CH02

  Automatisch instellen
  De DVD-videocombinatie heeft een tuner met frequentiesynthesizer die 119
  kanalen kan ontvangen. Hieronder vallen VHF-kanalen 2-20 en 74-80, UHFkanalen 21-69 en CATV-kanalen 1-41.

  Voorbereiding:
  Sluit de DVD-videocombinatie aan op de antenne of de kabel, volgens de
  instructies in het gedeelte "De antenne of kabel aansluiten" op pagina 15.

  1
  2
  3

  12

  Selecteer "Decoder" met […/†] Druk op [ENTER] om naar het volgende
  niveau te gaan.

  13

  Als het programma gecodeerd is (en een decoder is aangesloten op de
  EURO AV2-aansluiting), kiest u "Aan" met […/†] en drukt u op [ENTER]
  om te bevestigen.

  14

  Selecteer "Opslaan" met […/†] Druk op [ENTER] om naar het volgende
  niveau te gaan.

  15

  Ga met […/†] naar het gewenste programmanummer en druk op
  [ENTER] om te bevestigen.

  16
  17

  Selecteer "Zendernaam"met […/†] Druk op [√] om naar het volgende
  niveau te gaan. Als de DVD-videocombinatie geen zendernaam of de
  verkeerde zendernaam geeft, kunt u die zelf invoeren.
  U kunt een naam uit de lijst kiezen, of zelf een uit vier tekens
  bestaande naam invoeren. Wijzig de tekens met […/†], en ga naar het
  volgende teken met [œ/√].

  Selecteer "Autom instellen" uit het installatiemenu met […/†] .
  Druk op [ENTER] om het zoeken naar zenders te starten.

  • Nadat het automatisch instellen is afgerond, moet u de eerdere instructies
  volgen om te controleren of de afstemband juist is ingesteld.

  Enter- Bevestig Setup-Exit Film …†

  PAL-BG
  Antenne
  CH02
  Uit
  Decoderstatus
  PR01
  selecteren
  P-01
  Uit

  Enter- Bevestig Setup-Exit
  AanFilm …†

  De klok instellen
  1 Volg de stappen 1 en 2 uit "Handmatig instellen".
  2 Selecteer "Klok instellen"met […/†].

  PR99
  Enter- Bevestig Setup-Exit Film
  …†

  PAL-BG
  Antenne
  CH02
  Uit
  PR01
  Verander
  P-01
  kanaalnaam

  Beschikbare tv- stations worden
  gezocht.

  Installeren

  Instructies

  3
  4

  Druk op [ENTER]. Het menu "Klok instellen" wordt weergegeven.
  Voer een datum en tijd in.
  œ /√ (links/rechts): verplaatst de cursor naar de vorige of volgende kolom.

  Handmatig installeren
  Standaard
  Ontvangst
  Auto. zoeken
  Fijnafstemming
  Decoder
  Kanaal opslaan
  Zendernaam
  Instructies

  Automatisch installeren

  Handmatig instellen
  Automatisch instaleren
  Klok instellen
  Kanalen aanpassen

  PAL-BG
  Antenne
  CH02
  Uit
  OpPR01
  te slaan
  P-01selecteren
  kanaal

  Enter- Bevestig Setup-Exit
  Film …†

  Setup-Exit

  Handmatig installeren
  Standaard
  Ontvangst
  Auto. zoeken
  Fijnafstemming
  Decoder
  Kanaal opslaan
  Zendernaam
  Instructies

  Instructies

  5 kanalen gevonden
  Even wachten a. u. b....
  Instructies

  Handmatig installeren
  Standaard
  Ontvangst
  Auto. zoeken
  Fijnafstemming
  Decoder
  Kanaal opslaan
  Zendernaam
  Instructies

  Handmatig instellen
  Automatisch instaleren
  Klok instellen
  Kanalen aanpassen

  Volg de stappen 1 en 2 uit "Handmatig instellen".

  De tuner zoekt automatisch alle zenders die binnen het bereik te vinden zijn
  en slaat ze op in het geheugen.

  Uit
  PR01
  P-01

  Installeren

  …/† (omhoog/omlaag): Wijzigt de instelling op de positie van de cursor.

  5

  Druk op [ENTER] om de instellingen te bevestigen en druk dan op [SETUP]
  om het instelmenu te verlaten.

  Enter- Bevestig Setup-Exit
  Film …†

  Klok instellen
  Stel de klok in:


  Tijd : 12 : 00


  Datum: 02 \ Jan \ 2010 (Zat)
  Instructies
  Enter- Bevestig Setup-Exit Film …†

  P Film
  – …†
  0 1
  Enter- Bevestig Setup-Exit

  22

  23

  INSTELLINGEN

  Standaard
  Ontvangst
  Auto. zoeken
  Fijnafstemming
  Decoder
  Kanaal opslaan
  Zendernaam
  Instructies

  Basisinstellingen

 • Page 14

  Basisinstellingen

  Zenders aanpassen
  1 Volg de stappen 1 en 2 uit "Handmatig instellen".
  2 Selecteer "Zenders aanpassen" met[…/†].
  3 Druk op [ENTER]. Het menu voor het aanpassen van de zenders wordt

  Opnamekwaliteit videorecorder
  Installeren
  Handmatig instellen
  Automatisch instaleren
  Klok instellen
  Kanalen aanpassen

  weergegeven.

  4

  Selecteer het programmanummer dat u aan wilt passen met […/†] Druk
  vervolgens op [ENTER].

  Opnameopties
  DVD- opnamekwaliteit
  VCR- opnamekwaliteit
  Automatische hoofdstukken

  Enter- Bevestig Setup-Exit
  Film …†

  LP

  Kanalen aanpassen

  Bewerken  Wijzig de naam met […/†] of [œ /√].

  PR-01
  PR-02
  PR-03
  PR-04
  PR-05
  PR-06

  Druk op [ENTER] om de keuze te bevestigen.

  Instructies

  Nadat alle zenders in de DVD-videocombinatie zijn opgeslagen, zult u van
  sommige zenders de naam willen wijzigen.
  Selecteer "Bewerk" met […/†] en druk op [ENTER].  SP

  Kies kanaal
  opties
  Wissen

  Automatisch hoofdstukken markeren
  Tijdens het opnemen wordt de opname op vaste tijdstippen automatisch
  voorzien van hoofdstukmarkeringen. U kunt de intervallen in stellen op
  5, 10 of 15 minuten. Selecteer "Uit" om de automatische
  hoofdstukmarkering uit te schakelen. Volg dezelfde werkwijze als bij
  "DVD-opnamekwaliteit".

  Bewerk

  Opnameopties
  DVD- opnamekwaliteit
  VCR- opnamekwaliteit
  Automatische hoofdstukken
  Instructies

  Uitlijnen

  INSTELLINGEN

  Selecteer "Bewerk" met […/†] en druk op [ENTER].

  HQ
  LPVCRKies
  Uit
  opnamekwaliteit

  Enter- Bevestig Setup-Exit
  Film …†

  Instructies

  Nadat alle zenders in de DVD-videocombinatie zijn opgeslagen, zult u van
  sommige zenders de naam willen wijzigen.

  1
  2
  3

  U kunt de standaard opnamekwaliteit voor de videorecorder instellen op
  SP (Standard Play) of LP (Long Play). SP levert een hogere
  beeldkwaliteit,
  maar LP verdubbelt de opnametijd. bijvoorbeeld: een band voor twee
  uur kan vier uur opnemen in de LP-stand. Volg dezelfde werkwijze als bij
  "DVD-opnamekwaliteit".

  Instructies

  Bewerken

  1

  Basisinstellingen

  HQ
  Kies hoofdst
  LP
  autom.
  Uit
  Uit
  5min
  10min

  Enter- Bevestig Setup-Exit
  15min
  Film …†

  Enter- Bevestig Setup-Exit Film …†

  Volgorde wijzigen.
  Nadat alle zenders in de DVD-videocombinatie zijn opgeslagen, zult u van
  sommige zenders de positie willen wijzigen.

  Taalinstellingen

  1
  2

  Selecteer "Volgorde" met […/†] en druk op [ENTER].

  Menutaal

  Druk op […/†] om het programmanummer te kiezen waarnaar u de zender
  wilt verplaatsen.

  Kies een taal voor het menu en de schermmeldingen van de DVDvideocombinatie

  3

  Druk op [ENTER]. De geselecteerde zender wordt naar het nieuwe
  programmanummer verplaatst.

  1
  2
  3
  4
  5
  6

  De opnameopties instellen
  DVD-opnamekwaliteit
  U kunt de standaard opnamekwaliteit instellen als: HQ (High Quality- 1
  uur/disk), SP (Standard Play - 2 uur/disk), EP (Extended Play - 4 uur/disk),
  of SLP (Super Long Play - 6 uur/disk).

  Opnameopties

  1
  2
  3
  4
  5

  Druk op [SETUP]. Het instelmenu wordt weergegeven.

  6

  Druk op [ENTER] om de instelling te bevestigen en druk dan op [SETUP] om het instelmenu te verlaten.

  24

  Selecteer "Opnameopties" met [œ/√].

  DVD- opnamekwaliteit
  VCR- opnamekwaliteit
  Automatische hoofdstukken

  Kies bij "Opnameopties" de "DVD-opnamekwaliteit" met [†].
  Druk op [ENTER] om naar het volgende niveau te gaan.
  Selecteer de gewenste opnamekwaliteit (HQ, SP, EP, of SLP) met
  […/†] .

  HQ
  Kies
  LP
  opnamekwaliteit
  Uit
  SLP

  Druk op [SETUP]. Het instelmenu wordt weergegeven.
  Selecteer "Taal" met [œ] en [√] .
  Selecteer onder "Taal" de "OSD-taal" met [†] .
  Druk op [ENTER] om naar het volgende niveau te gaan.
  Selecteer de gewenste taal met […/†] .
  Druk op [ENTER] om de keuze te bevestigen en druk dan op [SETUP]
  om het instelmenu te verlaten.

  Talen
  OSD- taal
  Dutch
  Kies taal voor
  Fabrieksinstellingen
  Menu- taal
  OSD
  Ondertiteltaal
  Fabrieksinstellingen
  Engels
  Taal geluidsspoor Fabrieksinstellingen
  Spaans
  Instructies
  Frans
  Enter- Bevestig Setup-Exit
  Czech
  Film …†

  EP
  Instructies

  SP

  Enter- Bevestig Setup-Exit
  HQ
  Film …†

  25

 • Page 15

  Basisinstellingen

  Voorkeuren / beeldinstellingen

  Taal voor menu, ondertiteling en dialoog
  Kies de gewenste taal voor de diskmenu's, de ondertiteling en de
  dialogen.
  Volg de zelfde werkwijze als bij de OSD-taal

  Standaardinstelling: De standaardinstelling voor het afspelen wordt
  ingesteld.

  Basisinstellingen

  Talen
  OSD- taal
  Dutch
  Kies taal voor
  Fabrieksinstellingen
  Menu- taal

  menu
  Ondertiteltaal
  Fabrieksinstellingen
  Taal geluidsspoor Fabrieksinstellingen
  Fabrieksinstellingen
  Instructies

  1
  2
  3
  4

  Druk op [SETUP].
  Voorkeuze

  Selecteer "Voorkeuren" met [œ/√] .

  Video
  Audio
  Beperkingsniveau
  Automatisch instellen
  VCR

  Ga bij "Voorkeuren" met [†] naar "Beeld".
  Druk op [ENTER]. Het submenu "Beeld" wordt weergegeven.

  Engels

  Enter- Bevestig Setup-Exit Spaans
  Film …†
  Frans

  Instructies  Enter- Bevestig Setup-Exit
  Film …†

  Talen

  Instructies

  Engels

  Enter- Bevestig Setup-Exit Spaans
  Film …†
  Frans  Talen
  OSD- taal
  Dutch
  Kies taal
  Fabrieksinstellingen
  Menu- taal
  geluidsspoor …
  Ondertiteltaal
  Fabrieksinstellingen
  Taal geluidsspoor Fabrieksinstellingen
  Fabrieksinstellingen
  Instructies

  Engels

  Enter- Bevestig Setup-Exit Spaans
  Film …†
  Frans  Beeldverhouding
  1 Ga bij "Beeld" met […/†] naar "Beeldverhouding".
  2 Druk op [ENTER] of [√] om naar het volgende niveau te gaan.
  3 Selecteer de gewenste beeldverhouding met […/†] .
  4 Bevestig uw keuze met [ENTER].
  5 Druk op [SETUP] om het menu te verlaten.
  4:3 LB : Selecteer deze optie wanneer uw tv-scherm de
  standaardverhouding heeft van 4:3. Breedbeeld wordt weergegeven met
  zwarte balken boven en onder.

  Video
  Beeldverhouding
  Video- uit

  Auto
  Kies
  Interlace
  beeldverhouding
  4:3 LB
  4:3 PS
  16:9

  Instructies

  Auto

  Enter- Bevestig Setup-Exit Film …†

  4:3 PS : Selecteer deze optie wanneer uw tv-scherm de standaardverhouding heeft van 4:3. Breedbeeld wordt
  over de volle hoogte van het scherm weergegeven. De zijkanten van het beeld worden afgesneden.
  16:9 : Selecteer deze optie als een breedbeeld-tv met een schermverhouding van 16:9 is aangesloten.
  Auto : De juiste beeldverhouding wordt automatisch toegepast.

  Video-uitgangssignaal
  Progressive scan levert de hoogste beeldkwaliteit met minder trilling.

  RGB : Als u de DVD-videocombinatie op een analoge televisie aansluit
  met een scart-kabel, moet u het uitgangssignaal instellen op "RGB".

  Video
  Beeldverhouding
  Video- uit

  Interlace of progressive:
  Als u de DVD-videocombinatie aansluit op een digitale televisie (DTV) of
  monitor via de componentaansluitingen, kunt u het videouitgangssignaal
  instellen op "Interlace" of "Progressive".
  Volg verder dezelfde werkwijze als bij "Beeldverhouding" voor het
  wijzigen van het uitgangssignaal.

  Auto
  Interlace
  Kies video
  format
  Interlace
  Progressief

  Instructies

  RGB

  Enter- Bevestig Setup-Exit Film …†

  Voorzichtig
  • Als het signaal is ingesteld op progressive scan zal alleen op toestellen die daar geschikt voor zijn, nog een beeld
  te zien zijn. Houd [P.SCAN] drie seconden ingedrukt om het signaal weer als Interlace in te stellen.

  26

  27

  INSTELLINGEN

  OSD- taal
  Dutch
  Kies taal
  Fabrieksinstellingen
  Menu- taal
  ondertiteling …
  Ondertiteltaal
  Fabrieksinstellingen
  Taal geluidsspoor Fabrieksinstellingen
  Fabrieksinstellingen

 • Page 16

  Basisinstellingen

  Basisinstellingen

  Voorkeuren / Audioinstellingen

  Voorkeur / beperkingsfunctie

  Ga voor het selecteren van de audio-instellingen op de zelfde wijze te werk als
  bij de video-instellingen.

  De beperkingsniveaus instellen
  Voorkeuze

  Digitaal uitgangssignaal
  1 Selecteer "Digitaal uit" in het audiosubmenu met […/†] .
  2 Druk op [ENTER] of [√] om naar het volgende niveau te gaan.
  3 Selecteer het gewenste digitale uitgangssignaal met […/†] .
  4 Bevestig uw keuze met [ENTER].
  5 Druk op [SETUP] om het menu te verlaten.
  Er gaat geen signaal via de digitale uitgangen.

  LPCM

  Instructies
  Enter- Bevestig Setup-Exit
  Film …†

  Audio
  Digitale uitgang
  Dynamisch bereik
  Virtueel surround

  Met het instellen van de beperkingsfunctie, voorkomt u dat kinderen DVD's
  afspelen met een inhoud die voor hen niet geschikt is. U kunt een
  beperkingsniveau instellen beperking van "1: Kinderen" tot "8 Volwassen".

  1
  2
  3

  4
  Uit
  Kies digitale
  Uit
  uitgang
  Uit
  Uit
  Bitstream

  Kies deze optie als het apparaat is aangesloten op een digitale 2
  LPCM
  kanaal stereoversterker. Het uitgangssignaal van de DVDInstructies
  ideocombinatie wordt omgezet naar 2 kanaal PCM bij het afspelen van
  Enter- Bevestig Setup-Exit Film …†
  een DVD (of videocassette) die is opgenomen met Dolby Digital (alleen
  DVD) of met een MPEG-geluidsspoor. Als de DVD is opgenomen met een DTS-geluidsspoor, zal er geen geluid
  te horen zijn.

  Druk op [SETUP].
  Selecteer "Voorkeuren" met [œ/√].
  Selecteer "Voorkeuren" uit het submenu "Beperkingsfunctie" met [†] en
  druk op [ENTER] om te bevestigen.

  Selecteer "Kies het beperkingsniveau" met […/†] en druk op [ENTER] om te
  bevestigen. Het dialoogvenster voor het invoeren van de toegangscode
  wordt weergegeven. Voer een viercijferige toegangscode in met de
  cijfertoetsen. Als u de toegangscode voor de eerste keer invoert, moet u de
  code nog een keer extra invoeren om hem te bevestigen.

  Voorkeuze
  Video
  Audio
  Beperkingsniveau
  Automatisch instellen
  VCR
  Instructies
  Enter- Bevestig Setup-Exit
  Film …†

  Beperkingsniveau

  INSTELLINGEN

  Uit

  Video
  Audio
  Beperkingsniveau
  Automatisch instellen
  VCR

  Kies het beperkingsniveau Uit
  Wijzig de toegangscode
  Voer beperkingsniveau in

  • De toegangscode vanuit de fabriek is ‘0000‘. U moet deze toegangscode
  invoeren voordat u het beperkingsniveau kunt wijzigen.
  Instructies
  Enter- Bevestig Setup-Exit Film …†

  5

  Bitstroom:

  Druk, na het invoeren van het wachtwoord, op [ENTER] terwijl
  "Beperkingsniveau instellen" is geselecteerd.

  Kies deze optie als het apparaat is aangesloten op een Dolby Digital- of DTS-decoder (of op een versterker of
  ander apparaat met een Dolby Digital- of DTS-decoder).

  Wijzig de toegangscode
  Huidige code

  ____

  Voer nieuwe code in

  ____

  Bevestig de code

  ____

  Instructies

  6

  Dynamisch bereik
  Tijdens het kijken naar beelden van een DVD kan het gewenst zijn om
  het dynamisch bereik van het geluid (het verschil tussen harde en zachte
  passages) te verminderen. U kunt dan het geluid van de film zachter
  zetten zonder dat het minder duidelijk wordt. Zet het dynamisch bereik
  hiervoor laag of hoog.
  Volg voor het instellen van het dynamisch bereik verder de zelfde
  werkwijze als bij het digitale uitgangssignaal.

  Audio
  Digitale uitgang
  Dynamisch bereik
  Virtueel surround

  • Gebruik als nieuwe toegangscode een andere combinatie dan '0000'.
  Uit
  Uit
  Kies dynamic
  Uit
  range
  Uit
  Low

  Instructies

  High

  Enter- Bevestig Setup-Exit Film …†

  Audio
  Digitale uitgang
  Dynamisch bereik
  Virtueel surround

  Uit
  Uit
  Uit
  Kies virtueel
  surround
  Uit

  Instructies

  Toegangscode
  Voer toegangscode in

  **__

  Instructies
  Setup-Exit

  7

  Selecteer het gewenste beperkingsniveau met […/†] en druk op [ENTER]
  om te bevestigen.

  Uit : Als u Unlock kiest, is de beperking niet actief. Alle disks worden in hun
  geheel afgespeeld.

  Virtueel surround instellen
  U kunt ook over twee luidsprekers het 3D effect simuleren door
  virtueel surround "Aan" te zetten.
  Volg voor het instellen van virtueel surround verder de zelfde werkwijze
  als bij het digitale uitgangssignaal.

  Setup-Exit

  Voer de nieuwe toegangscode in.

  Beperkingsniveau
  Kies het beperkingsniveau
  Uit
  Kies het
  beperkingsniveau
  Wijzig de toegangscode
  Uitin
  Voer beperkingsniveau

  Kinderen tot Volwassen : Sommige DVD's kunnen scènes bevatten die niet
  VOLW.
  geschikt zijn voor kinderen. Als u het beperkingsniveau voor de DVDNC-17
  videocombinatie instelt, worden alle scènes met dezelfde of een lagere
  waardering afgespeeld. Scènes met een hogere waardering worden niet
  Instructies
  Enter- Bevestig Setup-Exit Film …†
  afgespeeld, tenzij een alternatieve scène op de disk beschikbaar is. De
  alternatieve scène moet wel in overeenstemming zijn met het ingestelde
  beperkingsniveau. Als er geen geschikt alternatief wordt gevonden, stopt het afspelen. U moet dan de
  viercijferige toegangscode invoeren of het beperkingsniveau wijzigen om de disk af te kunnen spelen.

  Aan

  Enter- Bevestig Setup-Exit Film …†

  28

  29

 • Page 17

  Basisinstellingen

  8

  Druk op [ENTER] om de keuze te bevestigen en druk dan op [SETUP] om het
  instelmenu te verlaten.

  Basisinstellingen

  Voorkeuren / automatische instellingen
  Beperkingsniveau
  Kies het beperkingsniveauVOLW.
  Wijzig de toegangscode
  Voer beperkingsniveau in

  1
  2

  Selecteer "autom. inst" in het submenu "Voorkeuren" met [†] .
  Druk op [ENTER] om het submenu te openen.

  Video
  Audio
  Beperkingsniveau
  Automatisch instellen
  VCR

  Instructies

  De toegangscode wijzigen
  1 Selecteer "Beperkingsfunctie" uit het submenu "Voorkeuren" met [†] .
  2 Druk op [ENTER]. Het submenu "Beperkingsfunctie" wordt weergegeven.
  submenu.
  Selecteer "Toegangscode wijzigen" met […/†] en druk op [ENTER].

  5

  Voer een nieuwe viercijferige toegangscode in. Voer de code nogmaals in
  om te bevestigen.

  Enter- Bevestig Setup-Exit Film …†

  Instructies
  Enter- Bevestig Setup-Exit
  Film …†

  Beperkingsniveau
  Kies het beperkingsniveauVOLW.
  Wijzig de toegangscode
  Voer beperkingsniveau in

  Het submenu "Toegangscode wijzigen" wordt weergegeven. Voer uw
  bestaande viercijferige toegangscode in.

  • Veiligheidscode : Mocht u uw toegangscode ooit vergeten, dan moet u met
  de afstandsbediening 3,3,0,8 invoeren en op [ENTER] drukken.
  • Gebruik als nieuwe toegangscode een andere combinatie dan '0000'.

  Instructies
  Enter- Bevestig Setup-Exit Film …†

  Wijzig toegangscode
  Huidige code

  ****

  Voer nieuwe code in

  ****

  Bevestig de code

  **__

  Instructies

  INSTELLINGEN

  3
  4

  Voorkeuze

  AV-verbinding
  Als er een AV-verbinding via de scart1-aansluiting is met de tv, kunt u de
  zenderinformatie van uw tv kopiëren naar de DVD-videocombinatie.
  Volg voor het instellen van de AV-verbinding dezelfde werkwijze als bij
  het instellen van de automatische klok.

  1
  2

  Selecteer "AV-verbinding" met […/†] en druk op [ENTER].

  Automatisch instellen
  Automatische klok
  AV -link
  VPS/PDC

  Wijzig de instelling met […/†] en druk op [ENTER] om te
  bevestigen.

  N/A
  Uit
  Selecteer AVN/A
  link status
  Uit
  Aan

  Instructies

  • N/A : Bij dit model niet mogelijk.

  Enter- Bevestig Setup-Exit Film …†

  Setup-Exit

  De landelijke beperking instellen
  1 Selecteer "Beperkingsfunctie" uit het submenu "Voorkeuren" met [†]
  Selecteer "Landelijke beperking instellen" met [†] .

  2
  3

  Druk op [ENTER]. Voer uw viercijferige toegangscode in en druk op [ENTER].
  Selecteer het gewenste land met […/†] en druk op [ENTER].

  Beperkingsniveau
  Kies het beperkingsniveauVOLW.
  Wijzig de toegangscode
  Voer beperkingsniveau in

  Instructies
  Enter- Bevestig Setup-Exit Film …†

  Stel het beperkingsniveau in
  Selecteer a.u.b. het beperkingsniveau voor het juiste land.


  Australia

  België
  Denemarken
  Finland
  Frankrijk
  Instructies
  Enter- Bevestig Setup-Exit Film …†

  30

  31

 • Page 18

  Basisinstellingen

  Overzicht van het statusmenu
  Het statusmenu geeft informatie over de status van de DVD-videocombinatie en/of de geplaatste disk of
  cassette. Druk op [DISPLAY] om de statusinformatie weer te geven.

  VCR
  Met deze functie kunt u indexmarkeringen zoeken of een startpunt instellen op
  een VHS-cassette.

  Voorkeuze

  Selecteer "VCR" met […/†].

  Video
  Audio
  Beperkingsniveau
  Automatisch instellen
  VCR

  Druk op [ENTER] om het submenu te openen.

  Instructies

  1
  2
  3
  4
  5

  Druk bij "Voorkeuren" op [†] om naar het volgende niveau te gaan.

  6

  Als u "Ga naar 0" selecteert en op [ENTER] drukt, spoelt de band terug naar 0:00:00 en stopt.

  Enter- Bevestig Setup-Exit
  Film …†

  Kies "Index+", "Index–" of "Ga naar "0".
  Als u "Index+" (of "Index–") kiest en op [ENTER] drukt, zoekt het apparaat de
  eerstvolgende indexmarkering en begint met afspelen.

  Index+
  Index–
  Ga naar Nul

  VCR

  Statusinformatie op het scherm

  1
  2

  Druk meerdere keren op [DISPLAY] om de informatie op het scherm weer te geven of te wijzigen.
  Om het schermmenu weer uit te schakelen, drukt u net zolang op [DISPLAY] tot de informatie verdwijnt.
  Zie de beschrijving hieronder voor een nadere uitleg over de informatie per medium.
  • Sommige disks geven niet alle informatie zoals die in de voorbeelden wordt gegeven.

  Informatiepictogrammen

  VCR

  Index+
  Index–
  Ga naar Nul

  Al u informatie wilt over de geplaatste disk of cassette:

  INSTELLINGEN

  VCR

  Diskinformatie weergeven

  Handelingen niet toegestaan of niet beschikbaar

  Index+
  Index–
  Ga naar Nul

  Van zender wisselen

  • Het VCR-menu kan alleen worden geactiveerd als een cassette is geplaatst.

  System Information
  Met System Information kan een monteur essentiële fabrieksinformatie over de
  DVD-videocombinatie vinden als onderhoud nodig is.

  Systeeminfo
  Versie
  Main Build
  Micom Software
  DVD Navigation
  Loader versie

  EP Set 1.0
  DR3-1.0.2
  0.0.0
  1.0.0
  DVS-RA20

  Instructies
  Enter- Bevestig Setup-Exit
  Film …†

  Fabrieksinstellingen herstellen

  Druk op [SETUP].
  Ga met [œ/√] naar "Fabrieksinstellingen herstellen".
  Druk op [ENTER].
  Het herstelmenu wordt weergegeven. Selecteer "Ja" met […/†] en
  druk op [ENTER].

  U kunt het geluidssignaal voor de tv wijzigen met de[AUDIO]-toets.

  Druk meerdere keren op [AUDIO] om het signaal in onderstaande volgorde te wijzigen. De mogelijkheden zijn
  afhankelijk van de uitzending.
  • Stereosignaal
  Stereo ➝ Mono (Geen weergave in het display) ➝ Stereo

  • Tweetalig signaal
  BIL I ➝ BIL II ➝ (tweetalig uit) ➝ BIL I

  Als u dat wilt kunt u de oorspronkelijke fabrieksinstellingen voor de DVDvideocombinatie herstellen.

  1
  2
  3
  4

  Het geluidssignaal voor de tv wijzigen

  • Monosignaal
  Fabrieksinstellingen
  Als u deze functie kiest, worden
  alle instellingen vervangen door
  Weet u zeker dat u de
  de oorspronkelijke
  fabrieksinstellingen wilt herstellen?
  fabrieksinstellingen.
  Ja
  Nee
  Instructies

  Mono
  Het bestaande geluidssignaal wordt op het scherm weergegeven.
  • Als de geluidskwaliteit bij een stereo-uitzending slecht is, kan dat vaak verbeterd worden door naar mono
  te schakelen.
  • Als een extern apparaat is gekozen, kan het geluidssignaal alleen op stereo worden gezet.

  Enter- Bevestig Setup-Exit
  Film …†
  • Voor sommige opties, zoals de beperkingsfunctie, de toegangscode en
  de landencode, kunnen de instellingen niet worden hersteld.
  • Na het herstellen van de fabrieksinstellingen start het apparaat opnieuw op en verschijnt het installatiemenu. U
  moet het land, de taal, de zenders en de klok opnieuw instellen.

  32

  33

  AFSPELEN

  Als er geen disk wordt afgespeeld, kunt u met de cijfertoetsen of [PR+/-]-toetsen op de afstandsbediening, of
  met de [PR+/-]-toetsen op het voorpaneel, van zender wisselen.

 • Page 19

  Overzicht van het statusmenu

  Overzicht van het statusmenu

  Menuopties bij een DVD
  Druk tijdens het afspelen van een DVD op [DISPLAY] om de diskinformatie
  weer te geven. Als u daarna nog een keer op DISPLAY drukt, wordt de overgebleven
  tijd voor de disk weergegeven.

  3
  4

  Wijzig de cijfers met […†] .
  Druk op [ENTER] om de keuze te bevestigen.

  Ondertiteling
  Geeft de huidige taal voor de ondertiteling weer. U kunt de instelling hier ook wijzigen.

  1
  2
  Titel
  Geeft het huidige titelnummer en het totaal aantal titels weer. U kunt hier direct naar de gewenste titel gaan.

  1
  2
  3
  4

  3
  4

  Druk op [DISPLAY] tijdens het afspelen. Het statusmenu wordt op het scherm weergegeven.
  Selecteer het ondertitelpictogram in het menu met […†]. Druk op [ENTER] om het submenu weer te
  geven.
  Wijzig de cijfers met […†].
  Druk op [ENTER] om de keuze te bevestigen.

  Druk op [DISPLAY] tijdens het afspelen. Het statusmenu wordt op het scherm weergegeven.

  Verstreken tijd

  Selecteer het titelpictogram in het menu met […†] Druk op [ENTER] om het submenu weer te geven.

  Geeft de verstreken afspeeltijd weer. U kunt hier ook vanaf een bepaalde punt laten starten.

  1
  2

  Druk op [DISPLAY] tijdens het afspelen. Het statusmenu wordt op het scherm weergegeven.

  Hoofdstuk

  3

  Geeft het huidige hoofdstuknummer en het totaal aantal hoofdstukken weer. U kunt hier direct naar het
  gewenste hoofdstuk gaan.

  Wijzig de tijdsaanduiding voor het startpunt met […†] en verplaats de cursor met [œ √] naar links of
  rechts.

  4

  Druk binnen 7 seconden op [ENTER ] om het startpunt te bevestigen. Het afspelen begint automatisch vanaf
  het ingestelde startpunt op de disk.

  Druk op [ENTER] om de keuze te bevestigen.

  Druk op [DISPLAY] tijdens het afspelen. Het statusmenu wordt op het scherm weergegeven.
  Selecteer het hoofdstukpictogram in het menu met […†] Druk op [ENTER] om het submenu weer te geven.
  Wijzig de cijfers met […†].

  Selecteer het pictogram voor verstreken tijd in het menu met […†] . Druk op [ENTER] om een startpunt in
  te stellen. Het submenu wordt weergegeven.

  • Als een titel van een DVD is opgenomen zonder zoekinformatie, bijvoorbeeld bij een televisie-uitzending of van
  een ander apparaat, kan de verstreken tijd niet worden weergegeven.

  Druk op [ENTER] om de keuze te bevestigen.

  Camerastandpunt
  Geeft het huidige camerastandpunt en het totaal aantal camerastandpunten weer. U kunt hier het
  camerastandpunt wijzigen.

  1
  2

  Druk op [DISPLAY] tijdens het afspelen. Het statusmenu wordt op het scherm weergegeven.

  3
  4

  Wijzig de cijfers met […†].

  Selecteer het camerastandpuntpictogram in het menu met […†] Druk op [ENTER] om het submenu weer te
  geven.
  Druk op [ENTER] om de keuze te bevestigen.

  Audio
  Geeft de huidige taal voor het geluidsspoor, de geluidscodering en het aantal geluidskanalen weer. U kunt de
  instelling hier ook wijzigen.

  1
  2
  34

  Druk op [DISPLAY] tijdens het afspelen. Het statusmenu wordt op het scherm weergegeven.
  Selecteer het audiopictogram in het menu met […†] Druk op [ENTER] om het submenu weer te geven.

  35

  AFSPELEN

  1
  2
  3
  4

  Wijzig de cijfers met […†].

 • Page 20

  Afspelen met de DVD-speler
  Een DVD afspelen
  1

  Afspelen met de DVD-speler

  Een ander taal voor het geluidsspoor kiezen

  Druk op [DVD] om de afstandsbediening in te stellen op het bedienen van de DVD-speler.

  Druk tijdens het afspelen meerdere keren op [AUDIO] om de taal voor de dialogen te wijzigen.

  Zet de tv aan en selecteer de video-ingang waar de DVD-videocombinatie op is aangesloten.
  Geluidsinstallatie: Zet de geluidsinstallatie aan en selecteer de ingang waar de DVD-videocombinatie op is
  aangesloten.

  Ondertiteling

  2 Druk op [OPEN/CLOSE] om de disklade te openen.
  3 Leg de disk in de lade met de informatiedragende kant naar beneden (het label naar boven).
  4 Druk op [OPEN/CLOSE] om de lade te sluiten.
  5 Op het display op het voorpaneel wordt "READING" weergegeven en het afspelen start automatisch. Druk op
  [PLAY (√)]. als het afspelen niet automatisch start. In sommige gevallen verschijnt eerst het DVD-menu.

  Druk tijdens het afspelen meerdere keren op [SUBTITLE] om de taal voor de ondertiteling te kiezen uit de
  beschikbare talen.

  Camerastandpunten
  Als een DVD scènes bevat die vanuit meerdere camerastandpunten zijn opgenomen, wordt automatisch het
  camerapictogram weergegeven. U kunt tijdens het afspelen uit deze standpunten kiezen.
  Druk tijdens het afspelen op [ANGLE] om het gewenste camerastandpunt te kiezen.
  Het nummer van het gekozen standpunt wordt op het scherm weergegeven:

  Een DVD+R (+RW) afspelen
  Als een DVD+RW of niet-voltooide DVD+R is geplaatst, wordt geen enkele titel automatisch afgespeeld, maar
  wordt de gekozen tv-zender op het scherm weergegeven. Als u de titel van de DVD+R (+RW), wilt afspelen,
  moet u op [MENU] of [PLAY] drukken voor het DVD-menu. Kies de af te spelen titel en druk op [ENTER].
  Als een DVD-menu wordt weergegeven
  • Als u een DVD plaatst, kan een DVD-menu worden weergegeven. Kies de titel of het hoofdstuk dat u wilt zien met
  de [œ √…†] -toetsen en druk op [ENTER] om het afspelen te starten. Druk op [TITLE] of [MENU] om terug te
  gaan naar het DVD-menu.

  Zoom
  Met de zoomfunctie kunt u het beeld vergroten en het vergrote beeld op het scherm heen en weer schuiven.

  1

  Bij elke druk op de toets wijzigt de vergrotingsfactor in onderstaande volgorde: X1 (normaal formaat) ➝ X2
  ➝ X4 ➝ X1 (normaal formaat)

  2
  3

  Verschuif het vergrote beeld over het scherm met de [œ √…†] toetsen.

  AFSPELEN

  • Als de beperkingsfunctie is geactiveerd en de instelling voor de DVD boven het ingestelde beperkingsniveau ligt, moet eerst
  de viercijferige toegangscode worden ingevoerd en het afspelen van de disk toegestaan. Zie "De beperkingsniveaus
  instellen" op pagina 29.
  • De DVD-videocombinatie speelt geen DVD's af met een andere regiocode dan die van het apparaat. De regiocode voor deze
  DVD-videocombinatie is 2.
  • Voor alle hieronder beschreven handelingen is de afstandsbediening nodig, tenzij anders is aangegeven. Sommige functies
  zijn ook via het instelmenu toegankelijk.
  • Een disk die met hoge snelheid op een computer is opgenomen (hoger of gelijk aan 2x) wordt mogelijk niet erkend.
  • Een DVD waarop illegaal filmmateriaal is opgenomen, wordt mogelijk niet afgespeeld.
  • Een disk die is opgenomen met een andere recorder of die niet goed is opgenomen, wordt mogelijk niet herkend of
  afgespeeld.

  • Het camerapictogram wordt op het scherm weergegeven als alternatieve standpunten beschikbaar zijn.

  Voor de normale weergave drukt u net zolang op [ZOOM] tot 1X (normaal formaat) wordt weergegeven.
  • Bij sommige DVD's werkt de zoomfunctie niet.
  • De zoomfunctie werkt niet in pauzestand.

  Herhalen
  1 Druk op [REPEAT] om het afgespeelde hoofdstuk herhaald af te spelen. Op het scherm verschijnt
  "HOOFDSTUK HERHALEN".

  2
  3

  Druk nogmaals op [REPEAT] om de titel herhaald af te spelen. Op het scherm wordt "TITEL HERHALEN" weergegeven.

  Stilstaand beeld en beeld voor beeld afspelen.
  1 Druk op [PLAY/PAUSE] tijdens het afspelen. De DVD-videocombinatie geeft een stilstaand beeld weer.
  2 U kunt nu beeld voor beeld vooruit of achteruit afspelen door herhaaldelijk op [FF (√√)] te drukken.

  4

  Door nog vaker op [REPEAT] te drukken, krijgt u toegang tot andere afspeelmogelijkheden (A-B herhalen,
  willekeurige volgorde en zoeken).

  Snel vooruit of achteruit afspelen
  1 Druk tijdens het afspelen op [REW (œœ)] of [FF (√√)] .De DVD-videocombinatie speelt versneld af.
  2 Druk meerdere keren op [REW] of [FF] om de gewenste snelheid te kiezen: √√ X2, √√ X4, √√ X8, √√

  A-B

  X16, √√ X32, √ (vooruit) of œ, œœ X2, œœ X4, œœ X8, œœ X16, œœ X32 (achteruit).

  Vertraagd afspelen
  Druk op [SLOW]+ om vertraagd af te spelen. De standaard snelheid voor vertraagd afspelen is 1/2. Als u
  meerdere keren op [SLOW+] drukt, wijzigt de afspeelsnelheid in de volgorde: 1/4, 1/8, normale snelheid.
  • Het apparaat kan niet vertraagd achteruit afspelen.

  36

  Druk drie keer op [REPEAT] om de hele disk herhaald af te spelen. Op het scherm wordt "DISK HERHALEN"
  weergegeven.

  • Als "Herhalen A-" wordt weergegeven, wordt de scène vanaf dat punt herhaald afgespeeld. Druk op [A-B] om het
  einde van het fragment te markeren. Druk nogmaals op [A-B] om het fragment herhaald af te spelen.

  U kunt een fragment tussen twee punten A-B herhaald afspelen.

  1
  2
  3
  4
  5

  Druk bij het begin van het gewenste fragment op [PLAY/PAUSE].
  Druk op [A-B] om het startpunt te markeren.
  Zoek het eindpunt met [FF] of [NEXT].
  Druk op [A-B] om het einde van het fragment te markeren.
  De gemarkeerde scènes worden continu herhaald afgespeeld tot u weer op [A-B] drukt.

  37

 • Page 21

  Afspelen met de DVD-speler

  Zoeken
  1 Druk op [SEARCH] om het zoekmenu weer te geven.
  2 Ga met [œ √] naar titel (T) of hoofdstuk(C) en kies het titel- of hoofdstuknummer met
  […†].

  Afspelen met de videorecorder
  Voordat u begint

  T/
  3
  œ  C
  1


  Druk op [VCR] om de afstandsbediening in te stellen op het bedienen van de videorecorder.
  Zet de tv aan en selecteer de video-ingang waar de DVD-videocombinatie op is aangesloten: Zet de
  geluidsinstallatie aan en selecteer de ingang waar de DVD-videocombinatie op is aangesloten.  Titels kiezen
  Als er op een disk meerdere titels staan, kunt u op de volgende wijze uit de beschikbare titels kiezen:

  1

  Druk op [DISPLAY] en kies het titelsymbool met […†] Druk op [ENTER] om het submenu weer te geven.
  Selecteer de gewenste titel met […†] en druk op [ENTER]om te bevestigen.

  Hoofdstukken kiezen
  Als er in een titel op een disk meerdere hoofdstukken staan, kunt u op de volgende wijze uit de beschikbare
  hoofdstukken kiezen:

  1

  Druk tijdens het afspelen kort op [PREV (§)] of [NEXT (∞)] om naar het vorige of volgende hoofdstuk te
  gaan.

  2

  Druk tijdens het afspelen op [DISPLAY] om het gewenste hoofdstuk rechtstreeks te kunnen kiezen. Kies het
  hoofdstuksymbool met […†] en druk op [ENTER] om het submenu weer te geven. Selecteer het gewenste
  hoofdstuk met[…†] en druk op [ENTER]om te bevestigen.

  Veel DVD's bevatten een menu waarmee u toegang heeft tot speciale inhoud van de DVD. Druk op [MENU] om
  het DVD-menu te openen. Kies de gewenste opties rechtstreeks met de cijfertoetsen of selecteer ze met de
  […†] -toetsen en druk op [ENTER].

  1
  2

  Druk op [MENU]. Het DVD-menu wordt weergegeven.
  Druk op [STOP] of [TV VIEW] om het DVD-menu te verlaten.

  Titelmenu's
  1 Druk op TITLE Als er een menu is voor de huidige titel, wordt het titelmenu weergegeven op het scherm.
  Als dat niet het geval is, kan het DVD-menu verschijnen.

  2

  Het titelmenu kan de camerastandpunten, de talen voor de dialoog en de ondertiteling en de hoofdstukken
  van de titel bevatten.

  1 Plaats een bespeelde videocassette in het apparaat.
  Als de DVD-videocombinatie uit staat, zal het apparaat hierna automatisch aan gaan. Controleer of het
  TIMER-indicatielampje op het voorpaneel niet brandt. Als dat wel het geval is, drukt u één keer op
  POWER].
  Als de beveiliging van de geplaatste cassette is verwijderd, start het afspelen automatisch.
  • Als de DVD-videocombinatie wordt aangezet door een videocassette te plaatsen, start het afspelen niet
  automatisch.

  2 Druk op [PLAY/PAUSE].
  Het afspeelsymbool wordt weergegeven op het beeldscherm. De snelheid voor het afspelen (SP, LP) hoeft
  niet te worden gekozen. De DVD-videocombinatie stelt die automatisch vast.

  3 Druk op [STOP] om het afspelen te stoppen.
  Het stopsymbool wordt weergegeven op het beeldscherm. Als het einde van de tape in de cassette wordt
  bereikt zonder dat op [STOP] wordt gedrukt, stopt de DVD-videocombinatie automatisch, spoelt terug en
  werpt de cassette uit.

  Spoorregeling
  Automatische spoorregeling
  De automatische spoorregeling regelt het beeld zodat sneeuw en strepen worden verwijderd. De functie wordt
  in de volgende gevallen geactiveerd:
  • als een cassette voor de eerste keer wordt afgespeeld;
  • als de snelheid van de band wordt gewijzigd;
  • als het beeld strepen of sneeuw vertoond als gevolg van beschadigingen op de band.

  Handmatige spoorregeling
  Als tijdens het beeld het afspelen beeldruis vertoond, drukt u net zolang op de [TRACKING+/-] toetsen op de
  afstandsbediening tot de beeldstoring minimaal is.
  • Als het beeld verticaal trilt, moet deze functie voorzichtig bediend worden.
  • Als de cassette wordt uitgeworpen of als de stekker langer dan drie minuten uit het stopcontact wordt
  gehaald, wordt de spoorregeling weer teruggezet in de oorspronkelijke stand.

  38

  39

  AFSPELEN

  DVD-menu's

  Een videocassette afspelen

 • Page 22

  Afspelen met de videorecorder

  Andere disks afspelen

  Speciale afspeelmogelijkheden

  Audio-cd's en MP3 afspelen

  Opmerkingen bij speciale afspeelmogelijkheden

  De DVD-videocombinatie kan audio-cd's en MP3-bestanden op CD-ROM,
  CD-R of CD-RW disks afspelen.

  Op het scherm zullen horizontale lijnen verschijnen Dat is normaal.
  Bij de speciale manieren van afspelen wordt het geluid automatisch uitgeschakeld. Er is dus geen geluid bij het zoeken,
  vertraagd afspelen enzovoort.
  Als u na het versneld afspelen weer terugschakelt naar normaal afspelen, is er enige tijd nodig om de bandsnelheid weer te
  stabiliseren. Tijdens deze tijd kan er enige storing in het beeld optreden.

  Snel vooruit/achteruit

  1

  IPlaats de cd en sluit de lade. Enkele ogenblikken nadat de audio-cd of
  MP3-cd is geplaatst, verschijnt het bijbehorende menu op het tvscherm.

  2

  Selecteer een track of een bestand met […†] en druk op [PLAY] of
  [ENTER].

  Met deze functie kunt u visueel vooruit en achteruit naar een gewenste scène op de band zoeken.

  1

  Tijdens het afspelen wordt de verstreken tijd van de afgespeelde track
  weergegeven op het display in het voorpaneel en in het menu. Het
  afspelen stopt als het eind van de disk bereikt is.

  Druk tijdens het afspelen op [REW] of [FF].
  De zoekfunctie wordt gestart. Als de zoekfunctie langer dan drie minuten geactiveerd blijft, schakelt de
  DVD-videocombinatie automatisch terug naar normaal afspelen om de band en de videokoppen te
  beschermen.

  2

  3

  Tijdens het afspelen van een audio-cd kunt u twee keer sneller
  afspelen met [FF] of [REW].

  4
  5

  Druk op [PLAY/PAUSE] om het afspelen tijdelijk te onderbreken.
  Druk op [STOP] om het afspelen te stoppen.
  • Druk eenmaal op [REPEAT] om een track of bestand te laten herhalen en
  druk nogmaals op de toets om de hele disk te laten herhalen.
  • Als de disk zowel JPEG-bestanden als MP3-bestanden bevat, kunt u met
  [TITLE] omschakelen tussen de weergave van JPEG en MP3.

  Druk op [PLAY] om normaal afspelen te hervatten.

  Vertraagd afspelen
  1 Druk op [SLOW+] om vertraagd af te spelen.
  2 Druk meerder keren op [SLOW+] of [SLOW-] om de snelheid bij het vertraagd afspelen aan te passen.

  JPEG en Kodak beeld-cd afspelen

  Tellergeheugen

  De DVD-videocombinatie kan JPEG-bestanden op CD-R/RW en Kodak
  beeld-cd's weergeven.

  Deze functie is handig als u een bepaalde scène direct na het opnemen wilt bekijken of als u vaker naar
  hetzelfde punt terug wilt gaan.

  1

  Plaats de cd en sluit de lade. De mappenlijst voor JPEG-bestanden of
  Kodak beeld-cd wordt weergegeven.

  2

  Als mappen worden weergegeven met JPEG-bestanden (bijvoorbeeld
  afbeeldingen op een Kodak beeld-cd, kunt u de gewenste map kiezen
  met […†œ √]. Druk vervolgens op [ENTER].

  1
  2

  Start het opnemen of afspelen van een cassette.

  3
  4

  Druk op [STOP] als het opnemen of afspelen klaar is.

  40

  ••• MP3 •••

  AFSPELEN

  Het beeld op het scherm blijft stilstaan.
  Als het stilstaande beeld in verticale richting trilt, kunt u dat bijstellen met de [TRACKING +/-]-toetsen op
  de afstandsbediening. Als het stilstaande beeld langere dan vijf minuten blijft staan, stopt de DVDvideocombinatie het afspelen automatisch om de band en de videokoppen te beschermen.

  2

  • Bij een cd met een MP3-menu kunt u de lijst met mappen op de disk
  weer geven. Selecteer het mappenpictogram in het MP3-menu met de
  […†œ √] toetsen en druk op [ENTER] of [PLAY]. U kunt ook alleen de
  tracks in de mappen weer laten geven. Selecteer een map met […†œ
  √] en druk op [ENTER].

  Druk op [PLAY] om normaal afspelen te hervatten.

  Stilstaand beeld
  1 Druk op [PLAY/PAUSE] tijdens het afspelen.

  ••• Audio CD •••

  Op het punt dat u later terug wilt vinden, zet u de teller terug op 0:00:00 met de toets [CLEAR]. Ga gewoon
  verder met afspelen of opnemen.
  Als u de counter in de "Go-to"zoekfunctie ("installatie" ➝ "Voorkeur" ➝ ‘VCR’; op 0:00:00 zet, stopt de
  band automatisch als hij de tellerstand 0:00:00 bereikt heeft; zie pagina 32.

  41

 • Page 23

  Andere disks afspelen

  Eenvoudig opnemen
  Een tv-programma opnemen

  3

  Kies de gewenste miniatuur met […†œ √] en druk op [ENTER].

  Volg onderstaande instructies voor het opnemen van een tv-programma.

  1 Zet de DVD-videocombinatie aan en plaats een disk of cassette waarop opgenomen kan worden.
  Zorg dat de tv zo is afgesteld, dat u de beelden van de DVD-videocombinatie te zien krijgt.

  2 Druk herhaaldelijk op [REC MODE] om de gewenste opnamemodus in te stellen.
  4

  Het beeld wordt op ware grote weergegeven en een diavoorstelling
  met een interval van 10 seconden start automatisch.

  5

  Ga met [NEXT] of [PREV] handmatig naar het volgende of vorige beeld.

  DVD: HQ (High Quality- 1 uur/disk), SP (Standard Play - 2 uur/disk), EP (Extended Play - 4 uur/disk), of SLP
  (Super Long Play - 6 uur/disk).
  VIDEORECORDER: SP (Standard Play), LP (Long Play - 2 keer SP)

  3 Als uw DVD-videocombinatie geen tv-programma laat zien, moet u op [TV VIEW] op de afstandsbediening
  drukken. Kies de zender waarvan u wilt opnemen met de [PR+/-]-toetsen.

  4 Druk op audio om de op te nemen geluidskanalen te kiezen (stereo, tweetalig of mono).

  6

  Druk op [√] (of [œ]) om het beeld met de klok mee (tegen de klok in)
  te laten draaien.

  7

  Druk op [STOP] om de diavoorstelling te beëindigen.

  diavoorstelling kunt u MP3-bestanden afspelen.

  1
  2
  3

  Maak een cd met zowel MP3- als JPEG-bestanden.

  4
  5

  Selecteer een beeldbestand en druk op [ENTER] om de diavoorstelling te starten.

  42

  Plaats de cd en speel een MP3-bestand af.
  Druk tijdens het afspelen van het MP3-bestand op [TITLE] om de afspeelmodus om te schakelen. Het
  afspelen van de muziek stopt niet.

  gekozen
  geluidskan.

  MONO

  MONO
  STEREO
  MONO
  BIL I
  BIL II
  (BIL uit)

  STEREO
  BIL

  uitgezonden geluidskan.
  L kan
  R kan
  MONO
  MONO
  L
  R
  MONO
  MONO
  BIL I
  BIL I
  BIL II
  BIL II
  (BIL I)
  (BIL I)

  Monitorgeluid
  MONO
  STEREO
  MONO
  BIL I
  BIL II
  (BIL uit)

  5 Druk één keer op [REC (●)] .
  Het opnemen start. De opname-indicator op het voorpaneel gaat branden. Het opnemen duurt tot u op
  [STOP] drukt of de disk vol is. Zie "Opnemen met één druk op de knop" op de volgende pagina voor het
  opnemen met een bepaalde tijdsduur.

  OPNEMEN

  MP3-bestanden afspelen bij een diavoorstelling Tijdens een

  tv-uitzending

  AFSPELEN

  • Als de disk zowel JPEG-bestanden als MP3-bestanden bevat, kunt u met
  [TITLE] omschakelen tussen de weergave van JPEG en MP3.
  • Als een cd zowel MP3- als JPEG-bestanden bevat, worden standaard de
  JPEG-bestanden weergegeven.
  • De DVD-videocombinatie kan maximaal 1000 bestanden per disk
  afspelen.
  • MP3-bestanden met een codering beneden 64Kbps zijn niet geschikt.

  De onderstaande tabel laat zien welke geluidskanalen worden opgenomen bij elke combinatie van
  instelling en soort uitzending.
  In de laatste kolom (monitorgeluid) ziet u welk geluid u hoort tijdens het opnemen. Als bijvoorbeeld de tvuitzending in stereo is, zal de DVD-videocombinatie bij de instelling "stereo" de uitzending in stereo
  opnemen, terwijl u het geluid ook in stereo hoort.

  6 Druk op [STOP (■)] om de opname te stoppen.
  • Het maximale aantal DVD-titels per disk is 49. Als de DVD-videocombinatie tijdens het opnemen van een DVD
  wordt uitgezet, blijft de opname niet bewaard.
  • Als een DVD+RW of een niet-voltooide DVD+R wordt geplaatst, wordt deze na het sluiten van de lade niet
  automatisch afgespeeld.
  • Als u opneemt op een lege DVD+R (+RW), kan het nabewerken na de opname tot 7 minuten duren (afhankelijk van
  de disk).

  Het gekozen MP3-bestand wordt afgespeeld tijdens de JPEG-diavoorstelling.

  43

 • Page 24

  Eenvoudig opnemen

  Opnemen met één druk op de knop (OTR)
  Met OTR kunt u met één druk op de knop vaste stukken opnametijd toevoegen.

  1 Volg de eerste vier stappen bij "Een tv-programma opnemen".
  2 Druk meerdere keren op [REC (●)] om de duur van de opname in te stellen.
  Het opnemen begint direct na de eerste druk op de toets. Bij elke volgende druk op de toets wordt de
  opnameduur met 15 minuten (DVD) binnen de beschikbare ruimte of met 30 minuten (Video, tot een
  maximum van 10 uur)verlengd. De opnameduur wordt weergegeven op het voorpaneel.

  Eenvoudig opnemen

  Kopiëren met één druk op de knop - DVD naar VHS
  • Als de te kopiëren DVD tegen kopiëren beveiligd is, kunt u hem niet kopiëren. DVD's die met Macrovision gecodeerd
  zijn, mogen niet worden gekopieerd.
  • Als Progressive scan is ingesteld, kunt u niet naar de videorecorder kopiëren.

  1 Plaats een disk in de lade.
  Plaats de te kopiëren disk en sluit de lade.

  2 Plaats een VHS-cassette.
  Plaats een onbespeelde VHS-cassette in het videogedeelte.

  De opnameduur controleren
  Als u op [DISPLAY] drukt, worden de totale tijd en de opgenomen tijd op het tv-scherm weergegeven. De
  opgenomen tijd wordt ook weergegeven op het voorpaneel.

  3 Druk op [COPY] op de afstandsbediening.
  4 Selecteer (DVD -> VCR) en druk op [ENTER] of [COPY] om te bevestigen.
  5 Selecteer de gewenste opnamemodus met […/†] in het menu "Kopiëren
  naar cassette" of druk op [REC SPEED]
  • SP(Standard Play)
  • LP(Long Play, 2 keer SP).

  Snel kopieermenu
  Selecteer a.u.b. het Snel Kopieer menu
  DVD -> VCR
  VCR -> DVD
  Instructies
  Enter- Bevestig Film …†

  6 Druk nog een keer op [COPY] om het kopiëren te starten.
  7 Stop het kopiëren.

  De opname onderbreken
  1
  2

  Druk op [STOP] om het kopiëren te stoppen. Als de film op de DVD is afgelopen, moet
  u het kopiëren handmatig stoppen. De DVD wordt anders herhaalt en het apparaat
  gaat dan gewoon door met opnemen.

  Kopieer naar cassette.
  Kies de snelheid en druk
  vervolgens op COPY.
  LP
  SP

  Druk op [PLAY/PAUSE] om het opnemen op disk of cassette te onderbreken.
  Als u het opnemen wilt voortzetten, druk u op [PLAY/PAUSE] of op [REC (●)] bij het opnemen op DVD en op
  [REC (●)] bij het opnemen op videocassette.

  Wanneer u van ieder mogelijk punt van de disc wil beginnen met kopieëren.
  1.

  Zoek met [PLAY/PAUSE], [REW] en [FF] het punt op de DVD vanwaar u wilt starten voor
  de opname.
  Druk op [COPY] terwijl de DVD in de pauze stand staat of in resume stop ( » STOP) .
  Volg dezelfde procedure 5-7.

  OPNEMEN

  2.
  3.

  ■ ■ ■ Stop

  Let op
  • Om het opnemen met OTR te stoppen, moet u [STOP] gedurende 3 seconden ingedrukt houden.
  • Als een opname met OTR klaar is, schakelt de DVD-videocombinatie automatisch uit.

  Tip (alleen bij video)
  • Voor de beste resultaten bij een onderbroken opname, moet u altijd de [PLAY/PAUSE]-toets gebruiken.
  Bijvoorbeeld: U wilt halverwege van een andere zender opnemen. Onderbreek de opname met [PLAY/PAUSE].
  Kies vervolgens de gewenste zender op de DVD-videocombinatie en druk weer op [PLAY/PAUSE] om de opname
  te hervatten.

  • U kunt niet tegelijkertijd opnemen met het DVD-gedeelte en het videogedeelte.
  • Het is wel mogelijk om een DVD af te spelen terwijl u met het videogedeelte opneemt. Als u met het DVDgedeelte opneemt, zijn alle videofuncties uitgeschakeld.

  44

  Kopie bewerken (DVD ➝VCR)
  Tijdens het kopiëren met één druk op de knop kunt u zoeken of de opnamesnelheid wijzigen en daarna het
  kopiëren weer hervatten.

  1 Druk tijdens het kopiëren met één druk op de knop op [PLAY/PAUSE] om toegang te krijgen tot de
  bewerkmodus bij kopiëren.

  2 Zoek met de [FF/REW] of [NEXT/PREV]-toets.
  3 Druk op [COPY] om de opnamesnelheid te kunnen wijzigen.
  4 Druk nogmaals op [COPY] om het kopiëren te hervatten.

  45

 • Page 25

  Eenvoudig opnemen

  Timeropname

  Kopiëren met één druk op de knop - VHS naar DVD

  Timeropname met het menu "Opname handmatig instellen"

  U kunt het materiaal op een cassette met de [COPY]-toets kopiëren naar DVD+R of DVD+RW. U kunt zo uw oude
  video-opnames overzetten op DVD.

  Met de functie timeropname kunt u in 1 maand tijd tot 8 programma's opnemen.

  Als de te kopiëren videocassette tegen kopiëren beveiligd is, kunt u hem niet kopiëren. Cassettes die met Macrovision
  gecodeerd zijn, mogen niet worden gekopieerd.

  Het menu vraagt u om een opnamemethode te kiezen.

  1 Plaats een VHS-cassette.

  3 Selecteer het menu "Opname handmatig instellen" met […/†] en bevestig met

  Plaats de te kopiëren videocassette in het videogedeelte.

  [ENTER].

  2 Plaats een DVD+R of DVD+RW.
  Plaats een onbespeelde DVD+R of DVD+RW in de lade van het DVD-gedeelte en sluit de lade.
  • Als u een DVD+RW gebruikt, moet u deze geschikt maken voordat u kunt kopiëren; zie pagina 49.

  3 Zoek met [PLAY/PAUSE], [REW] en [FF] het punt op de videocassette vanwaar u wilt starten voor de opname.
  en druk op [STOP].

  4 Druk op [COPY] op de afstandsbediening.
  5 Selecteer (VCR➝DVD) en druk op [ENTER] of
  [COPY] om te bevestigen.

  6 Selecteer de gewenste opnamemodus met […/†]

  in het menu "Kopiëren naar disk" of druk op [REC
  SPEED]:


  1 Plaats een onbespeelde VHS-cassette of een DVD+R- of DVD+RW.
  2 Druk op [TIMER].

  Snel kopieermenu
  Selecteer a.u.b. het Snel Kopieer menu
  DVD -> VCR
  VCR -> DVD
  Instructies
  Enter- Bevestig Film …†

  HQ (High Quality - 1 uur/disk)
  SP (Standard Play - 2 uur/disk)
  EP (Extended Play - 4 uur/disk)
  SLP (Super Long Play - 6 uur/disk)

  Druk op [STOP] om het kopiëren te stoppen.
  Het kopiëren stopt automatisch als het einde van de band bereikt is.

  Kies de kwaliteit en druk
  vervolgens op COPY.
  HQ
  SP
  EP
  SLP
  DVD- status
  ■ Stop

  0 : 00 : 10

  Kopieer naar disk.
  Stop opname en update van de disk.
  Dit kan even duren. Wachten a. u. b…
  Instructies
  Setup-Exit

  4 Voer de noodzakelijk informatie voor de timeropname(s) in.
  • œ √ – Verplaats de cursor naar links of rechts.
  • …† – Wijzig de instelling op de plaats van de cursor.
  • Druk op [SETUP] om het timermenu te verlaten.
  • Druk op [ENTER] als u alle programma-informatie heeft ingevoerd.
  • Druk op [TIMER] om de lijst met timeropnames weer te geven.

  5 Druk op [ENTER] om het programma op te slaan.
  De lijst met timeropnames wordt weergegeven.

  Kopie bewerken (VCR ➝ DVD)

  6 Druk op [SETUP] om de lijst met timeropnames te verlaten.
  7 Het indicatielampje voor timeropname brandt of knippert. Zet de DVD-

  Tijdens het kopiëren met één druk op de knop kunt u zoeken en daarna het kopiëren weer hervatten.

  videocombinatie uit, zodat de timeropname kan starten.

  1
  2
  3
  4

  Opmerking:

  46

  Druk op [PLAY/PAUSE] om toegang te krijgen tot de bewerkmodus.
  Druk weer op [PLAY/PAUSE] om af te spelen.
  Zoek met de [FF/REW]-toets.
  Druk op [COPY] om het kopiëren te hervatten.

  • Als het indicatielampje op het voorpaneel brandt, is de DVD-videocombinatie
  klaar om met de timeropname te beginnen.
  • Het indicatielampje voor de timer voor de video knippert als er geen
  bespeelbare cassette is geplaatst. De indicatielampjes voor video en DVD
  knipperen allebei, als timeropnames voor video en DVD elkaar overlappen.
  • Als de timeropname klaar is, schakelt de DVD-videocombinatie vanzelf uit.
  • Als de timeropname klaar is, is er een kort moment nodig om de opname te
  bevestigen. Als twee timeropnames op elkaar aansluitend geprogrammeerd
  zijn, wordt het begin van het tweede programma mogelijk niet opgenomen.

  Selecteer a.u.b. het scherm waarop de
  opname details ingevoerd kunnen.
  Handmatig instellen van opname details

  Instructies
  Enter- Bevestig Setup-Exit Film …†

  Timer- opname
  PR No. Datum Start
  ---- --/-- --:----- --/-- --:----- --/-- --:----- --/-- --:----- --/-- --:----- --/-- --:----- --/-- --:----- --/-- --:-Instructies

  EindeModus
  --:-- ----:-- ----:-- ----:-- ----:-- ----:-- ----:-- ----:-- ---

  Enter bew. Setup-Exit Film …†

  Bewerk Timer
  Media
  PR No.
  Date
  Start
  Einde
  Modus
  Herh.
  Wissen
  Instructies

  PR-03
  Jan/02 Zon
  13:30
  14:30
  HQ
  1x

  Enter- opslaan Setup-Exit

  Timer- opname
  PR No. Datum Start
  PR03 01/02 13:30
  ---- --/-- --:----- --/-- --:----- --/-- --:----- --/-- --:----- --/-- --:----- --/-- --:----- --/-- --:-Instructies

  EindeModus
  14:30 HQ
  --:-- ----:-- ----:-- ----:-- ----:-- ----:-- ----:-- ---

  Enter bew. Setup-Exit Film …†

  47

  OPNEMEN

  7 Druk nog een keer op [COPY] om het kopiëren te starten.
  8 Stop het kopiëren.

  Kopieer naar disk.

  Het menu "Timeropname" wordt weergegeven.
  Selecteer een geheugenplaats met […†] en druk op [ENTER] om deze te
  bewerken.
  Als u de klok van de DVD-videocombinatie nog niet heeft ingesteld, moet u dat
  eerst doen voordat u opnames kan maken met de timer.
  • Medium - Selecteer het gewenste medium (DVD of VHS) met […†].
  • PR No. – Selecteer de gewenste zender of één van de ingangen waarvan u
  een programma wilt opnemen.
  • Datum – Voer een datum in die niet verder weg is dan één maand, of kies
  een dagelijks of wekelijks programma.
  • Starttijd – Stel de starttijd voor de opname in.
  • Eindtijd – Stel de eindtijd voor de opname in.
  • Modus – Kies een opnamemodus.
  • Herhaal-Kies de frequentie van het opnemen. Eenmaal, dagelijks, wekelijks.
  DVD: HQ, SP, SLP of EP
  VCR: SP, LP

  Selecteer a.u.b. de opname methode

 • Page 26

  Timeropname

  Opnemen van een extern signaal

  Een timeropname annuleren

  Opnemen van externe apparaten

  U kunt een timeropname voor de start van de opname altijd annuleren.
  • Selecteer het programma dat u wilt wissen uit de lijst met timeropnames met […†].
  Druk vervolgens op [ENTER] om het te bewerken. Selecteer "Wissen" met [œ √]en druk op [ENTER].

  U kunt signalen van apparaten die aangesloten zijn op de ingangen van de DVD-videocombinatie, zoals een
  camcorder of videorecorder, opnemen.

  1 Zorg dat het apparaat waarvan u wilt opnemen, goed is aangesloten op de DVD-videocombinatie; zie pagina's
  15~18.

  Een timeropname stoppen na de start van de opname.
  Als een timeropname al is begonnen, kunt u die toch nog stoppen. Druk daarvoor langer dan 3 seconden op
  [STOP].

  2 Selecteer de ingang waarvan u wilt opnemen met [PR+/–] of [INPUT].
  3 Plaats een disk of cassette waarop opgenomen kan worden.
  4 Druk meerdere keren op [REC SPEED] om de gewenste opnamemodus in te stellen.
  DVD: HQ (High Quality- 1 uur/disk), SP (Standard Play - 2 uur/disk), EP (Extended Play - 4 uur/disk), of SLP
  (Super Long Play - 6 uur/disk).
  VIDEORECORDER: SP (Standard Play), LP (Long Play - 2 keer SP)

  5 Druk één keer op [(●)] .

  Problemen oplossen bij timeropnames
  Als een timeropname is ingesteld, zal de DVD-videocombinatie toch niet opnemen als:

  er geen disk is geplaatst.
  een niet-bespeelbare disk is geplaatst.
  de diskbeveiliging is ingeschakeld in het menu "diskinstellingen";zie pagina 50.
  er al 49 titels op de disk zijn opgenomen.

  U kunt geen timeropname invoeren als:

  Het opnemen start. De opname-indicator op het voorpaneel gaat branden. Het opnemen duurt tot u op
  [STOP] drukt of de disk vol is. Zie "Opnemen met één druk op de knop" op de pagina 44 voor het opnemen
  met een bepaalde tijdsduur.

  6 Druk op [STOP (■)] om de opname te stoppen.
  Opmerking
  • Als de te kopiëren bron tegen kopiëren beveiligd is, kunt u hem niet kopiëren. Zie het gedeelte over copyright op
  pagina 8 voor meer details.

  • er al een opname bezig is.
  • de starttijd in het verleden ligt.
  • er al acht timeropnames zijn geprogrammeerd.

  Als twee of meer timeropnames elkaar overlappen:
  OPNEMEN

  • gaat het eerste programma voor.
  • start het latere programma zodra het eerste programma is afgelopen.
  • Als de starttijd voor twee programma's precies hetzelfde is, gaat het eerst ingevoerde programma voor.

  Bevestiging is niet mogelijk als:
  • De diskbeveiliging is ingeschakeld.
  • er al 49 titels op de disk zijn opgenomen.
  Als de disk beschadigd is, is het mogelijk dat de opname niet volledig is, zelfs als in het controleveld "opname
  OK" weergegeven wordt.
  Opnameprioriteit
  • Een timeropname en een OTR-opname hebben dezelfde prioriteit. Handmatig opnemen gaat echter voor. Tijdens
  het handmatig opnemen worden timeropnames of OTR-opnames genegeerd.

  48

  49

 • Page 27

  Het programma bewerken

  Het programma bewerken

  Een DVD initialiseren
  • Als u een onbespeelde DVD+R(+RW) plaatst, wordt de disk geinitialiseerd (geformatteerd om geschikt te
  maken voor opname).
  • Start de opname niet voor het initialiseren klaar is.
  • Als u een DVD+RW plaatst waarop al opgenomen is, kunt u direct beginnen met opnemen.

  Voltooien (geschikt maken)
  Door een DVD+R te voltooien, wordt de opname afgesloten. De Disk kan dan in de meeste standaard DVDspelers en in computers met een DVD-ROM-station worden gespeeld.
  Bij het geschikt maken van een DVD+RW wordt gelijk een menu gemaakt om de disk te kunnen beheren. Het
  menu is toegankelijk met de toetsen [MENU] of [TITEL].

  DVD-menu

  • Als een DVD+R éénmaal is voltooid, kan er verder niets meer
  op die disk worden opgenomen.

  Bij bespeelbare media zoals DVD+R en DVD+RW kunt u de disk bewerken via het diskmenu.
  In het diskmenu van een DVD+R kunt u de naam van de disk wijzigen en de disk voltooien, zodat hij geschikt
  wordt voor de meeste andere DVD-spelers. In het menu van een DVD+RW kunt u de disk wissen, blokkeren of
  deblokkeren. U kunt hem ook geschikt maken voor de meeste andere DVD-spelers.

  Informatie / disk wissen (DVD+RW)
  1 Druk op [MENU] om toegang te krijgen tot het diskmenu.
  2 Ga naar de menubalk met […] .
  3 Druk op [√] om het diskmenu weer te geven.
  4 Het diskmenu geeft informatie over het disktype, het aantal
  opnames, het totaal aantal titels, de overgebleven ruimte
  enzovoort.

  5
  6
  7

  Selecteer het menu om de disk te wissen met [œ/√] .
  Druk op [ENTER] als u de hele disk wilt wissen.

  Informatie

  Wis de disk

  Type
  DVD+RW
  Opnames
  5
  Totaal aantal titels 00:57:57
  Vrije ruimte
  01:48:48
  Afgesloten
  Beveiligd
  Nee
  Geschikt
  Ja

  Druk op [Enter] als u de
  disk wilt wissen. Alle
  bestaande opnames
  worden gewist.

  Instructies
  Setup-Exit

  Instructies
  Enter- Bevestig

  Kies "Ja" om te bevestigen. Kies "Nee" om te annuleren. Als u "Ja"selecteert en
  vervolgens op "ENTER" drukt, is alle informatie op de disk gewist.
  • Een DVD+R kan niet worden geblokkeerd (gedeblokkeerd) of gewist.

  Wis de disk
  Disk wissen? Alle
  opnames gaan verloren.
  Ja
  Nee

  Instructies
  Enter- Bevestig Film …†

  Een disk blokkeren / deblokkeren (DVD+RW)

  1
  2
  3

  Ga naar de menubalk met […] .

  Disk afsluiten

  Geschikt maken

  Druk op [√] om het diskinformatiemenu weer te geven.

  Druk op [Enter] om eerdere
  titels geschikt te maken
  voor uw DVD- speler.

  Druk op [Enter] om eerdere
  titels geschikt te maken
  voor uw DVD- speler.

  4

  Druk op [ENTER] volgens de instructie in het scherm.

  Instructies
  Enter- Bevestig

  Instructies
  Enter- Bevestig

  5

  Selecteer "Ja" met […] en druk op [ENTER] om de disk te
  voltooien (of geschikt te maken in het geval van een
  DVD+RW).

  Disk afsluiten

  Geschikt maken

  Maak disk geschikt voor
  uw DVD-speler.
  Ja
  Nee

  Maak disk geschikt voor
  uw DVD-speler.
  Ja
  Nee

  6
  7

  Druk nogmaals op [ENTER].
  Instructies
  Enter- Bevestig Film …†

  Instructies
  Enter- Bevestig Film …†

  Disk afsluiten

  Geschikt maken

  Klaar.
  Deze disk zou al geschikt
  moeten zijn.
  ok

  Klaar.
  Deze disk zou al geschikt
  moeten zijn.
  ok

  Instructies
  Enter- Bevestig Film …†

  Instructies
  Enter- Bevestig Film …†

  Selecteer "Voltooien"voor een DVD+R, of "Geschikt maken"
  voor een DVD+RW.

  Druk op [SETUP] om naar de menubalk te gaan.

  • Het voltooien of geschikt maken kan 3 tot 4 minuten duren en
  is afhankelijk van het type disk, de hoeveelheid opgenomen
  materiaal en het aantal titels op de disk.
  • Als u de DVD+RW niet geschikt maakt, kunnen de bewerkingen
  niet herkend worden door andere DVD-spelers.

  Beveilig/ ontgrendel disk

  te beveiligen tegen
  verdere opnames of
  bewerkingen.

  De disk is niet beveiligd.
  Wilt u hem beveiligen?
  Ja
  Nee

  Instructies
  Enter- Bevestig

  Instructies
  Enter- Bevestig Film …†

  2
  3
  4
  5

  Druk op [√] om het diskinformatiemenu weer te geven.

  U kunt de bestaande diskstatus aflezen (geblokkeerd of
  gedeblokkeerd).

  Beveilig/ ontgrendel disk

  6
  7

  Selecteer "Ja" en druk op [ENTER] om de status te wijzigen.

  Beveiligingsstatus wordt
  gewijzigd

  Er verschijnt een balk die het wijzigen van de status weer geeft. Dit proces duurt een
  paar seconden.

  Even wachten a. u. b…

  8

  Nadat de bewerking klaar is verdwijnt het menu automatisch.

  50

  ••• DVD+RW disc •••

  HET PROGRAMMA BEWERKEN

  Als u de disk wilt beveiligen tegen onbedoeld opnemen of wissen,
  kunt u de disk blokkeren. Als u later toch wilt opnemen op de disk
  kunt u hem deblokkeren.
  Beveilig/ ontgrendel disk
  Druk op [Enter] om de disk
  1 Ga naar de menubalk met […] .

  ••• DVD+R disc •••

  Selecteer "disk blokkeren/deblokkeren" met [œ/√].
  Druk op [ENTER] volgens de instructie in het scherm.

  51

 • Page 28

  Het programma bewerken

  Titelmenu

  De naam van de disk wijzigen
  U kunt de disk een willekeurige naam geven. Op de fabriek is "mijn DVD" als naam
  ingesteld.

  1
  2
  3
  4
  5
  6

  Ga naar de menubalk met […].
  Druk op [√] om het diskinformatiemenu weer te geven.

  In het titelmenu kunt u de titels op de DVD+R/RW beheren.

  Een titel afspelen
  Naam disk wijzigen
  Druk op [Enter] om de
  naam van de disk te
  wissen.

  Selecteer "De disknaam wijzigen"met [√].
  Druk op [ENTER] volgens de instructie in het scherm.

  Instructies
  Enter- Bevestig

  Het toetsenbordmenu wordt weergegeven.
  Selecteer de tekens met [œ √…†] en druk op [ENTER] om de naam van de disk in
  te voeren.
  CLR : Wis de naam van de disk.
  SP : spatie
  DEL : Wis een letterteken.

  Naam disk wijzigen
  MY DVD
  CLR SP
  1 2 3 4 5
  ABC D E
  K LMN O
  U VW X Y
  : ; &

  DEL
  6 7
  F G
  P Q
  Z (

  SAVE
  8 9 0
  H I J
  R S T
  ) . ,

  Enter- Bevestig Film …†

  SAVE : Sla de naam op.

  7
  8

  Naam disk wijzigen

  Druk weer op [ENTER].
  Om de naam van de disk op te slaan moet u "SAVE" selecteren en op [ENTER]
  drukken.

  Het programma bewerken

  Om een titel af te spelen:

  1
  2
  3
  4
  5

  Druk op [MENU] om het diskmenu weer te geven.
  Selecteer de gewenste titel met […†].

  Speel titel


  Druk op [√] om het titelmenu weer te geven.
  Selecteer "Titel afspelen"met [œ √] .

  Druk op [Enter] om
  afspelen titel te starten
  Druk op [ENTER] om de titel af te spelen.

  Instructies
  Enter- Bevestig

  Een titel wissen
  1 Volg stap 1 tot en met 3 uit "Een titel afspelen".
  2 Selecteer "Wis titel" met [œ √].
  3 Druk op [ENTER] om de titel te wissen.
  Wis titel

  Probleem. De disk is
  beveiligd en kan niet
  worden gewist.
  ok  Druk op [ENTER] om de
  titel te wissen.
  • Als de disk is geblokkeerd in het menu "Diskinstellingen", kunt u de naam niet wijzigen;
  zie pagina 50.

  Instructies
  Enter- Bevestig Film …†

  4

  Instructies
  Enter- Bevestig

  Selecteer "Ja" en druk op [ENTER] om te bevestigen.

  Wis titel  Wilt u de titel wissen?


  Ja
  Nee  5

  Er verschijnt een balk waarop de voortgang van het wissen wordt
  weergegeven. Dit kan een aantal seconden duren.

  6

  Nadat het wissen klaar is, blijft de gewiste titel als lege titel staan.
  Wis titel


  Titel wordt gewist


  • U kunt alleen titels wissen op DVD+RW.


  52

  Even wachten a. u. b…

  53

  HET PROGRAMMA BEWERKEN

  Instructies
  Enter- Bevestig Film …†

 • Page 29

  Het programma bewerken

  Bewerken

  Naam wijzigen
  De naam van een bestand wijzigen

  1
  2
  3

  Volg stap 1 tot en met 3 uit "Een titel afspelen".
  Selecteer "Naam wijzigen" met [œ √] .

  Het programma bewerken

  Wijzig naam


  Druk op [ENTER] om de naam van de titel te wijzigen.  Druk op [Enter] om de
  naam van de titel te
  wijzigen.

  Als u een DVD+R of DVD+RW plaatst waarop al is opgenomen met de DVD-videocombinatie, kunt u de titels en
  hoofdstukken op diverse manieren bewerken.
  Om een opgenomen titel te bewerken, selecteert u de titel in het diskmenu en druk u op [EDIT].
  De geselecteerde titel wordt automatisch afgespeeld.
  • Als u klaar bent met het bewerken van de DVD+RW, moet u hem geschikt maken als u hem wilt afspelen in
  andere DVD-spelers; zie pagina 51.  4

  Instructies
  Enter- Bevestig

  CLR : Wis de hele titel.
  SP : spatie
  DEL : wis een letterteken
  SAVE : Sla de naam op

  5

  Titels en hoofdstukken

  Het toetsenbordmenu wordt weergegeven. Selecteer de tekens of een
  functie met [œ √…†] en druk op [ENTER].
  Wijzig naam

  Als de naam van de titel compleet is, selecteert u "SAVE" en drukt u op
  [ENTER].

  TITLE
  CLR SP
  1 2 3 4 5
  ABC D E
  K LMN O
  U VW X Y
  : ; &

  DEL
  6 7
  F G
  P Q
  Z (

  SAVE
  8 9 0
  H I J
  R S T
  ) . ,

  Enter- Bevestig Film …†

  Opnameopties:
  Om de opnameopties voor DVD+R en DVD+RW in te stellen:

  1
  2
  3

  Volg stap 1 tot en met 3 uit "Een titel afspelen".
  Selecteer "Opnameopties" met [œ √] en druk op [ENTER].

  Opnamemogelijkheden


  Selecteer de gewenste opnameoptie voor elk disktype (DVD+R
  DVD+RW):

  Voor DVD+R
  De laatst opgenomen titel : Hiermee kunt u de nieuwe opname
  toevoegen aan de laatst opgenomen titel of
  opnemen als een nieuwe titel.
  Overige : U kunt de nieuwe titel opnemen tot het einde van de disk.

  Voor DVD+RW  Druk op [Eneter] om voor
  deze titel een
  overschrijfmethode te
  kiezen  Instructies
  Enter- Bevestig

  Titel
  Een bepaalde titel kiezen:

  DVD-bewerken

  1
  2
  3

  Titel
  1 van 2 Kies titel

  Hoofdst.
  1 van 11
  Bewerk hoofdstukken
  1 van 2 †
  Verb. Hoofdst.
  Wijz. Indexbeeld
  Splits titel

  Selecteer titel met […†].
  Druk op [ENTER] om het submenu te openen.
  Selecteer de gewenste titel met […†] en druk op [ENTER].

  Hoofdstuk

  Opnamemogelijkheden

  1
  2
  3

  Selecteer hoofdstuk met […†].
  Druk op [ENTER] om het submenu te openen.
  Selecteer het gewenste hoofdstuk met […†] en druk op [ENTER].

  U kunt tijdens het afspelen op een willekeurige plaats in de titel een
  hoofdstukmarkering aanbrengen. Als een hoofdstuk is gemarkeerd, kunt u het
  zoeken met de zoekfunctie voor hoofdstukken zoals hierboven is beschreven.
  U kunt een hoofdstukmarkering toevoegen of wissen, of alle
  hoofdstukmarkeringen in een titel wissen.

  1
  2
  3

  Selecteer "Hoofdstukken bewerken" met […†].

  4

  Druk op [ENTER] om de keuze te bevestigen.

  Druk op [ENTER] om het submenu te openen.

  DVD-bewerken
  Titel
  1 van 2 Kies hoofdst.

  Hoofdst.
  1 van 11
  Bewerk hoofdstukken
  1 van 11 †
  Verb. Hoofdst.
  Wijz. Indexbeeld
  Splits titel
  Instructies
  Enter- Bevestig Setup-Exit
  Film …†

  DVD-bewerken
  Titel
  1 van 2 Kies
  Hoofdst.
  1 van 11
  Bewerk hoofdstukken bewerkingsfunctie
  Toev.
  Verb. Hoofdst.
  Verw.
  Wijz. Indexbeeld
  Splits titel
  Verw. Alle
  Instructies
  Enter- Bevestig Setup-Exit
  Film …†

  Selecteer één van de bewerkingsfuncties voor hoofdstukken (toevoegen,
  wissen of alles wissen) met […†].

  55

  HET PROGRAMMA BEWERKEN

  • Omdat het overschrijven en opslaan een aantal minuten duurt, adviseren wij u de titel en de opname funktie te
  verwijderen.

  Instructies
  Enter- Bevestig Setup-Exit
  Film …†

  Een bepaald hoofdstuk kiezen:

  Hoofdstukken bewerken


  Maak uw keuze:
  De laatste lege titel : U kunt de nieuwe titel opnemen tot het einde van de disk.
  De laatst opgenomen titel : U kunt opnemen over uw laatst opgenomen
  Overschrijvan daarna stoppen

  Overschrijvan daarna doorgaan
  titel heen en dan stoppen. U kunt opnemen
  (of toevoegen aan

  bestaand)
  over uw laatst opgenomen titel heen en
  doorgaan met opnemen tot het eind van de
  Instructies
  disk. Hier mee kunt u de nieuwe opname
  Enter- Bevestig Film …†
  toevoegen aan de laatst opgenomen titel.
  (optie)
  Overige : U kunt over de titel heen opnemen en dan stoppen U kunt over de titel heen opnemen en
  doorgaan met opnemen tot het eind van de disk.

  54

  Als u een DVD+R of DVD+RW plaatst waarop al is opgenomen met de DVD-videocombinatie, worden alle titels
  die op de disk zijn opgenomen op het scherm weergegeven. Als een titel is onderverdeeld in hoofdstukken, kunt
  u met [NEXT] of [PREV] naar het volgende of vorige hoofdstuk gaan.
  Als u tijdens het afspelen op [DISPLAY] drukt, kunt u ook zien hoeveel hoofdstukken er in een titel gaan.

 • Page 30

  Het programma bewerken

  Problemen verhelpen
  Kijk eerst in het volgende overzicht voordat u contact opneemt met de klantenservice.

  Hoofdstukken verbergen
  Met deze functie kunt u hoofdstukken verbergen of weer tevoorschijn halen. Als
  een hoofdstuk is verborgen, is het nog niet gewist. In het menu staat "hoofdstuk
  tevoorschijn halen", als een hoofdstuk is verborgen en "Hoofdstuk verbergen",
  als dat niet het geval is.

  Probleem
  DVD-bewerken
  Titel
  1 van 2
  Hoofdst.
  1 van 11
  Bewerk hoofdstukken
  Verb. Hoofdst.
  Wijz. Indexbeeld
  Splits titel

  Elke titel wordt in het overzicht weergegeven met een miniatuurafbeelding van
  het openingsbeeld van de titel of het hoofdstuk. Als u wilt kunt u een ander
  beeld uit de titel kiezen voor deze miniatuur.

  1
  2
  3
  4

  Selecteer "Indexbeeld wijzigen" met […†] .
  Druk op [ENTER] om het submenu te openen.
  Kies "Ja" met […†] als u het beeld wilt wijzigen.

  Het netsnoer is niet aangesloten.

  Controleer of de stekker goed in het stopcontact zit.

  Geen beeld

  De ingang van de tv waar de DVD-videocombinatie
  op is aangesloten, is niet geselecteerd.

  Selecteer op de tv de juiste ingang voor de DVDvideocombinatie.

  De videokabel is niet goed aangesloten.

  Steek de stekkers van de videokabel goed in de
  aansluitingen.
  Zet de tv aan.
  Selecteer op het audioapparaat de juiste ingang voor de
  DVD-videocombinatie.

  Geen geluid
  DVD-bewerken
  Titel
  1 van 2
  Hoofdst.
  1 van 11
  Bewerk hoofdstukken
  Wijzig beeld. Weet
  Verb. Hoofdst.
  u het zeker
  Wijz. Indexbeeld
  Splits titel
  Ja
  Nee
  Instructies
  Enter- Bevestig Setup-Exit
  Film …†

  De weergave van het beeld is
  slecht.

  Druk op [ENTER] zodra het gewenste beeld op uw scherm verschijnt.

  Een titel splitsen
  Met deze functie kunt u de titel in twee titels splitsen.

  DVD-bewerken

  1
  2
  3
  4

  Titel
  1 van 2
  Hoofdst.
  1 van 11
  Bewerk hoofdstukken
  Titel in tweeën
  Verb. Hoofdst.
  splitsen?
  Wijz. Indexbeeld
  Splits titel
  Ja

  Selecteer "Titel splitsen" met […†].
  Druk op [ENTER] om het submenu te openen.
  Kies "Ja" met […†] als u de titel wilt splitsen.
  Druk op [ENTER] om de keuze te bevestigen. Het kan een paar minuten
  duren voor de titel is gesplitst.

  De DVD-videocombinatie start
  niet met afspelen.

  Nee
  Instructies
  Enter- Bevestig Setup-Exit
  Film …†

  Splits titel

  De tv is uitgeschakeld.
  De audioingang van het andere apparaat waarop
  de DVD-videocombinatie is aangesloten, is niet
  geselecteerd.
  De audiokabels zijn niet goed aangesloten.

  Zet het audioapparaat aan.

  De audiokabels zijn beschadigd.
  De disk is vuil.
  De videokoppen zijn vuil.
  De videocassette is gehuurd of op een ander
  apparaat opgenomen.
  De lade bevat geen disk. Er is geen cassette
  geplaatst.
  Er is een niet-afspeelbare disk in het apparaat
  geplaatst.
  De disk ligt ondersteboven in de lade.

  Vervang de audiokabels.
  Maak de disk schoon.
  Maak de videokoppen schoon.
  Stel het videospoor tijdens het afspelen in met de
  [TRACKING+/-]-toetsen.
  Plaats een disk of cassette. (Controleer of de
  diskindicator in het display op het voorpaneel brandt.)
  Plaats een afspeelbare disk in de lade. (Controleer het
  type disk, het kleursysteem en de regiocode.)
  Plaats de disk met de afspeelzijde naar beneden.

  De disk ligt niet goed in de uitsparing van de lade.

  Plaats de disk goed in de uitsparing van de disklade.

  De disk is vuil.
  De afspeelbeperking is ingesteld.

  Maak de disk schoon.
  Schakel de beperkingsfunctie uit of wijzig het
  beperkingsniveau.
  U kunt de verbinding niet maken via de DVDvideocombinatie. Sluit het apparaat rechtstreeks op de tv
  aan.
  Stel de zenders opnieuw in met de functie "Zenders
  aanpassen".
  Steek de stekkers goed in de aansluitingen of vervang de kabels.
  Probeer alle automatische afstemopties; zie pagina 23
  voor de details.
  Zet de camcorder aan en bedien hem op de juiste
  manier.
  Druk op [INPUT] om een AV-ingang te kiezen (AV1, AV2,
  AV-F of DV).

  • Het splitsen van een bepaalde titel kan enige tijd in beslag nemen.

  Het videosignaal van een ander apparaat is
  voorzien van een kopieerbeveiliging.

  Als ik van zender wissel met [PR+/-]
  worden sommige zenders overgeslagen.
  Het beeld of geluid van een
  uitzending is zwak of wordt niet
  weergegeven.
  Beelden van de camcorder
  worden niet weergegeven.

  De overgeslagen zenders zijn gewist met de
  functie "Zenders aanpassen".
  De antenne- of kabelaansluiting zit los.
  In het instelmenu van de DVD-videocombinatie is
  de verkeerde afstemband gekozen.
  De camcorder staat uit.

  Beelden van de Camcorder via de
  A/V-ingang van de DVDvideocombinatie worden niet op
  het scherm weergegeven.
  Ik kan een disk die op deze
  DVD-videocombinatie is
  opgenomen, niet afspelen op
  een andere DVD-speler.

  De juiste ingang op de DVD-videocombinatie is
  niet geselecteerd (AV1, AV2, AV-F of DV - DV )

  De disk is niet voltooid (of geschikt gemaakt als het
  DVD+RW betreft).
  Sommige spelers kunnen ook een voltooide disk
  niet afspelen.

  DIVERSEN

  56

  Het beeld van een extern
  apparaat is vervormd.

  HET PROGRAMMA BEWERKEN

  Instructies
  Setup-Exit

  Steek de stekkers van de audiokabels goed in de
  aansluitingen.

  Het apparaat dat via de audiokabels is
  aangesloten, is uitgeschakeld.

  Titel wordt in tweeën gesplitst.
  Even wachten a. u. b…

  Oplossing

  Geen spanning

  Instructies
  Enter- Bevestig Setup-Exit
  Film …†

  Het indexbeeld wijzigen

  Oorzaak

  Geen oplossing beschikbaar.
  Gebruik een andere disk.

  57

 • Page 31

  Problemen verhelpen

  Probleem

  Ik kan niet opnemen of de
  opname is mislukt.

  Een timeropname is niet
  mogelijk.

  Het geluid wordt niet in stereo
  opgenomen of afgespeeld.

  Oorzaak

  Oplossing

  Disks waarop materiaal is opgenomen dat maar
  één keer kan worden gekopieerd, kunnen niet op
  andere spelers worden afgespeeld.
  Er is onvoldoende onbespeelde ruimte over op de
  disk.
  De bron waarvan u op wilt nemen, is beveiligd
  tegen kopiëren.
  De zender waarvan u op wilde nemen was wel
  ingesteld op de tv maar niet op de DVDvideocombinatie.
  De klok van de DVD-videocombinatie staat niet op
  tijd.
  De timer is niet goed geprogrammeerd.
  Het indicatielampje van de timer gaat na het
  programmeren niet branden.
  De tv is niet geschikt voor stereo.
  Het uitgezonden programma is niet in stereo.

  Geen oplossing beschikbaar.

  Gebruik een andere disk.
  U kunt de bron niet opnemen.
  Kies de zender met de tuner van de DVDvideocombinatie.
  Stel de juiste tijd in. zie "Klok instellen" op pagina 23.
  Programmeer de timer opnieuw; zie "Timeropname" op
  pagina 47.
  Programmeer de timer opnieuw.
  Geen oplossing beschikbaar.
  Geen oplossing beschikbaar.

  De A/V-uitgangen van de DVD-videocombinatie
  Verbind de A/V-aansluitingen. Stereogeluid is alleen
  zijn niet verbonden met de A/V-ingangen van de tv. mogelijk via de A/V-uitgangen van de DVDvideocombinatie.
  Het audio/videosignaal van de DVDKies op de tv AUX of A/V als invoer. Stel het geluid van
  videocombinatie is op de tv niet geselecteerd.
  de tv in op stereo.
  Het audiosignaal van de DVD-videocombinatie is
  Zie "Het geluidssignaal voor de tv wijzigen" op pagina
  ingesteld als Tweetalig of Mono.
  33.
  De afstandsbediening is niet gericht op de sensor
  Richt de afstandsbediening op de sensor van de DVDvan de DVD-videocombinatie.
  videocombinatie.
  De afstandsbediening werkt
  niet goed.

  De afstand tussen de afstandsbediening en de
  DVD-videocombinatie is te groot.
  Een voorwerp vormt een obstakel tussen de
  afstandsbediening en de DVD-videocombinatie.

  De afstandsbediening moet zich binnen 7 meter van het
  apparaat bevinden.
  Verwijder het obstakel.

  De batterijen in de afstandsbediening zijn leeg.

  Vervang de batterijen.

  DVD RESET : Wanneer het apparaat opeens niet goed werkt, dan dient u 4 seconden op de DVD/VCR knop op de
  voorzijde van het toestel te drukken. Omdat het toestel een Digital Media produkt is, kan het voorkomen dat het toestel
  soms niet correct werkt.

  Condensatie
  Op plaatsen waar condensatie kan optreden:

  als de DVD-videocombinatie wordt verplaatst van een
  warme ruimte naar een koude.

  Laat de stekker van de DVD-videocombinatie in het
  stopcontact zitten. Dat helpt condensatie voorkomen.

  onder extreem vochtige omstandigheden.

  Als condensatie is opgetreden, moet u een paar uur
  wachten voordat u de DVD-videocombinatie weer aanzet.

  58

  Algemeen
  Netspanning
  Stroomverbruik
  Afmetingen (ongeveer)
  Gewicht (ongeveer)
  Omgevingstemperatuur
  Luchtvochtigheid
  Tv-systeem

  200–240V~, 50/60 Hz
  32W
  16.9 x 3.54 x 14.0 inches (430 x 91 x 354 mm) (b x h x d)
  6,18 kg
  41°F tot 95°F (5°C tot 35°C)
  5% tot 90%
  PAL/SECAM (Frankrijk enz.) kleur

  Opnemen
  Opnamemogelijkheden
  Bespeelbare disks
  Opnameduur

  Opnemen met DVD en DVD-VIDEO
  DVD+R, DVD+RW
  DVD; ong. 1 uur (HQ-stand), 2 uur (SP-stand), 4 uur (EP-stand), 6 uur (SLP-stand)
  Videorecorder; SP: 3 uur (E-180), LP: 6 uur (E-180)

  Video opnamesysteem
  Samplingfrequentie
  Compressiesysteem

  27mHz
  MPEG 2

  Audio opnamesysteem
  Sampling-frequentie
  Compressiesysteem

  48kHz
  MPEG1 laag 2

  Videorecorder specificaties
  Koppen
  Timer
  Bandsnelheid
  Bandbreedte
  Terugspoeltijd
  Antenne
  Zenderbereik
  Frequentiebereik
  Beeldsignaal/ruis
  Audiosignaal/ruis
  Resolutie

  4 videokoppen, 2 koppen met azimutsysteem met spiraalvormige aftasting
  24-uursweergave
  SP:23,39mm/sec, LP: 11,70 mm/sec
  12,7mm
  minder dan 150 seconden (E-180)
  75 ohms VHF/UHF
  VHF: 2-12, 13-20, 74-80 / UHF: 21-69 / CATV: 1-41
  20Hz tot 20kHz
  meer dan 43dB (standaardopname)
  meer dan 65dB (hifi) 40dB (Mono)
  meer dan 240 lijnen (standaardopname)

  DVD-speler specificaties
  Lasersysteem
  Frequentierespons
  Beeldsignaal/ruis
  Audiosignaal/ruis
  Harmonische vervorming
  Dynamisch bereik
  Resolutie

  halfgeleidende laser, golflengte 650nm
  DVD (PCM 48 kHz): 8 Hz tot 22 kHz, CD: 8 Hz tot 20 kHz
  meer dan 60dB
  meer dan 90dB
  minder dan 0,01%
  meer dan 90dB
  meer dan 500 lijnen (HQ-opname)

  Ingangen
  Antenne in/uit
  Video In
  Audio In

  U/V-gemengd; 75 Ω unbalanced
  1.0 Vp-p, unbalanced
  -8.8 dBm

  DIVERSEN

  Condensatie kan optreden:

  Technische gegevens

  59

 • Page 32

  Technische gegevens

  Uitgangen
  Videouitgang (DVD/Videorecorder)
  Videouitgang (DVD)
  Audiouitgang (DVD/Videorecorder)
  Audiouitgang (DVD)
  S-Videouitgang(Y)

  Video-aansluiting, 1.0 Vp-p unbalanced
  RGB -aansluiting (75 Ω belast, R: 0.7Vp-p, G : 0.7Vp-p, B : 0.7Vp-p)
  Audioaansluiting (2 soorten), -5.8dBm (VCR), 2Vrms (DVD)
  Analoge audioaansluiting: 2.0Vrms, Digitale audioaansluiting: coaxiaal
  1.0Vp-p, 75 Ω unbalanced, Mini DIN 4-pin x 1, C : 0.286Vp-p, 75 Ω
  Onder voorbehoud van wijzigingen.

  Accessoires
  RF kabel ................................................... 1
  Scartkabel................................................ 1

  Afstandsbediening................................... 1
  Batterijen ................................................. 2

  Vervaardigd onder licentie van Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic" en het dubbele D-symbool zijn
  handelsmerken van Dolby Laboratories.

  "DTS" en "DTS Digital Out" zijn handelsmerken van Digital Theater Systems, Inc.

  60
Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Magnum VCR 3200 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Magnum VCR 3200 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,31 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info