486012
1
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/32
Nächste Seite
Let op
Bewaar het garantiebewijs en de rekening van uw recorder, voor het geval u een
beroep moet doen op de garantie.
Lees zorgvuldig deze gebruiksaanwijzing om deze hoogwaardige
videorecorder goed te leren kennen.
Controleer of de elektrische spanning in uw huis overeenstemt met de
waarde op het typeschildje van uw recorder.
Installeer en stel uw recorder in met behulp van dit hoofdstuk en het
hoofdstuk "De ingebruikneming".
Belangrijke aanwijzingen ...
Stel het toestel niet bloot aan vocht of hitte, om brand of elektrocutie te
voorkomen.
Open het toestel niet; laat herstellingen uitvoeren door een gekwalificeerd
technicus.
Zet het toestel niet onmiddellijk aan nadat u het vanuit een koude in een
warme omgeving heeft gebracht. Condensatievocht kan uw recorder en uw
cassettes ernstig beschadigen. Wacht ongeveer twee uur, tot het toestel op
kamertemperatuur is.
Zet het toestel op een vlakke, stabiele ondergrond.
Installeer het toestel zo, dat er voldoende luchtcirculatie is.
Reinig het toestel enkel met een zachte, niet-pluizende doek; gebruik geen
bijtende, schurende of alcoholhoudende schoonmaakmiddelen.
Trek de stekker uit het stopcontact als het toestel niet juist werkt, raar
klinkt of ruikt, rookt of als er vloeistoffen in het toestel gelopen zijn. Laat
het in dat geval door een gekwalificeerd technicus controleren.
Trek de stekker uit het stopcontact en maak de antennekabel los tijdens
een onweer of als u het toestel langere tijd niet gebruikt.
Stel dit apparaat niet bloot aan vocht, Plaats geen vochtige voorwerpen of
voorwerpen gevuld met vloeistoffen (vazen e,d.) op dit toestel.
Installeer het toestel zo, dat er voldoende luchtcirculatie is.
Er dient tenminste 10cm ruimte onder en boven de ventilatie openingen van
de videorecorder vrij te worden gehouden.
Voorwerpen met ‘open vuur’ (brandende kaars, olielamp, ed.) mogen nooit
op het toestel geplaatst worden.
Voor uw eigen veiligheid!
In het toestel bevinden zich geen onderdelen die u zelf kunt
onderhouden of herstellen.
Open het toestel niet. Laat het enkel door gekwalificeerde
technici onderhouden of herstellen.
Dit toestel werkt continu. Als u het uitschakelt, wordt het niet
van het stroomnet gescheiden (stand-by). Om het toestel van het
stroomnet te scheiden, moet u de stekker uit het stopcontact
trekken.
Het opnemen van auteursrechtelijk beschermd materiaal kan
een overtreding van het auteursrecht zijn.
AUTO SET
CH.
OP EJECT
Wetenswaardigheden
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Magnum VCR5500 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info