Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/26
Nächste Seite
1
Gebruiksaanwijzing
DBC3310
DBC4010
DBC4510
Let op:
Lees voor de eerste inbedrijfname deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en neem alle veiligheidsvoorschriften in acht.
Gebruiksaanwijzing zorgvuldig bewaren!
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Gebruiksaanwijzing

  DBC3310
  DBC4010
  DBC4510

  Let op:
  Lees voor de eerste inbedrijfname deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en neem alle veiligheidsvoorschriften in acht.
  Gebruiksaanwijzing zorgvuldig bewaren!

  1 • Page 2

  Hartelijk dank voor uw vertrouwen!
  Wijwillen graag dat u een tevreden MAKITA -klant bent. U heeft
  u keuze laten vallen op een der modernste MAKITA motorzeisen.
  In de motorzeisen type DBC3310, DBC4010 en DBC4510
  gaat de modernste techniek gepaard aan een ergonomisch
  ontwerp. Het zijn daardoor professionele motorzeisen voor
  uiteenlopende toepassingen.
  Het zeer krachtige drijfwerk - het hart van de motorzeis - is
  volledig nieuw ontwikkeld: de motor met optimaal
  cilinderontwerp, computerberekende distributietijden en een
  onderhoudsvrije elektronische ontsteking geeft een hoog
  vermogen bij een gering brandstofgebruik.
  De aandrijfas is voorzien van een negenvoudige lagering en
  een solide centrifugaalkoppeling voor zeer langdurig gebruik.
  De voorliggende brandstoftank zorgt voor een gunstige zwaartepuntsligging en een goede balans van de machine tijdens het
  werk.
  Bijzondere technische voordelen van deze MAKITA motorzeis
  zijn bovendien:
  - De optimaal afgestemde trillingsdemping: Door de vier
  kegelvormige holle-cel dempingselementen tussen motoren
  draagbuis enerzijdsende tankunit met handgrepen
  anderzijds worden trillingen in hoge mate weggehouden van
  de gebruiker ook bij langdurig gebruik met een minimum
  aan inspanning en comfortabel gewerkt kan worden.
  - Demultifunctionelehandgreep: Alle belangrijke bedieningselementen zijn gebruikersvriendelijk ondergebracht in de
  rechterhandgreep.
  - De gemakkelijke verwisseling van het snijgereedschap:
  D.m.v. een nieuwe,door MAKITA ontwikkelde, vergrendeling
  wordt het snijgereedschap met een druk op een knop
  vergrendeld voor een eenvoudige en veilige verwisseling
  van gereedschap.
  - Deuitersteffectievegeluiddemping: Doordat de motor
  geheel ommanteld is en de aangezogen lucht door een
  resonantiekamer wordt gedempt,werkt de motorzeis
  bijzonder stil.
  In het apparaat zijn de volgende octrooirechten in de praktijk
  gebracht: US 512606, EP 0438611, EP 0696414, GBM
  9106194, GBM 9412925.
  Om uw persoonlijke veiligheidte waarborgen en optimaal
  functioneren en optimale beschikbaarheid van de motorzeis te
  garanderen, verzoeken wij u het volgende:
  Leest u voor de eerste ingebruikname van de motorzeis
  deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en neem alle de
  veiligheidsvoorschriften in acht. Niet-inachtneming kan
  levensgevaarlijke verwondingen veroorzaken!

  EU-conformiteitsverklaring
  De ondergetekenden Junzo Asada en Rainer Bergfeld
  gemachtigd door DOLMAR GmbH, verklaren hiermede, dat
  de apparaten van het merk MAKITA,
  Type: (384, 385, 386) DBC3310, DBC4010, DBC4510
  vervaardigd door DOLMAR GmbH, Jenfelder Str. 38, D-22045
  Hamburg, aan de fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen van de desbetreffende, EU-richtlijnen voldoen:
  EU-machinerichtlijn 98/37/ EG, EU-EMV-richtlijn 89/336/ EEG
  (gewijzigd door 91/263 EWG, 92/31 EEG en 93/68 EEG),
  Geluidsemissie 2000/14/EG. Ter vakkundige realisering van
  de in deze EU-richtlijnen vervatte eisen zijn doorslaggevend
  de volgende normen als grondslag genomen: EN 11806,
  CISPR 12, EN 50082-1, DIN VDE 0879 T1. Het
  conformiteitsbeoordelingsprocédé 2000/14/EG is volgens
  appendix V doorgevoerd. Het gemeten peil van geluidsniveau
  (Lwa) bedraagt 109 dB(A). Het gegarandeerde peil van
  geluidsniveau (Ld) is 111 dB(A).
  Hambug, 1.12. 2001, voor DOLMAR GmbH

  Junzo Asada
  Directeur
  2

  Rainer Bergfeld
  Directeur

  Inhoudsopgave

  bladzijde

  EG-conformiteitsverklaring ............................................... 2
  Verpakking .......................................................................... 2
  Omvang van de levering .................................................... 3
  Verklaring van de symbolen .............................................. 3
  VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
  Algemene voorschriften .................................................. 4
  Persoonlijke beschermingsuitrusting .............................. 4
  De omgang met brandstoffen / tanken ........................... 5
  Inbedrijfname .............................................................. 5-6
  Terugslag (Kickback) ...................................................... 6
  Werkomstandigheden en -techniek ................................ 7
  Gebruiksgebied van de snijgereedschappen ................. 7
  Transport ......................................................................... 7
  Opslag ............................................................................. 7
  Onderhoud ...................................................................... 8
  Eerste hulp (E.H.B.O.) .................................................... 8
  Technische specificaties ................................................... 9
  Benaming van de onderdelen ........................................... 9
  INBEDRIJFNAME
  Montage van de buishandgreep ................................... 10
  Montage van de beschermkap ............................... 10-11
  Montage van het struikgewasmes,
  van het wervelblad met 8 tanden
  of het slagmes met vier tanden. ............................. 11-12
  Montage van de snoerkop ............................................ 12
  Montage van het snoersnijmes ..................................... 12
  Montage van de metalen beschermkap
  en het beiteltandzaagblad ............................................. 13
  Het konisch drijfwerk ..................................................... 13
  Benzine / olie mengsel .................................................. 14
  Brandstofopslag ............................................................ 14
  Tanken .......................................................................... 14
  Aanleggen van de draagriem ........................................ 15
  Uitbalanceren van de motorzeis ................................... 15
  Motor starten ................................................................. 16
  Instellen van de stationairloop ...................................... 17
  IREPARATIE EN ONDERHOUDSTAKEN
  Snijgereedschap slijpen ................................................ 18
  Snoersnijkop ................................................................. 19
  Starterkabel vernieuwen ......................................... 19-20
  Luchtfilter schoonmaken ............................................... 20
  Bougie vervangen / controleren .................................... 21
  Uitlaatdemperschroeven controleren ........................... 21
  Zuigkop in de brandstoftank ......................................... 21
  Opmerking over het konische drijfwerk ........................ 22
  Uitbedrijfnemen en opbergen ....................................... 22
  Werkplaatsservice, reservedelen en garantie ......... 22-23
  Storingzoeken ................................................................... 23
  Uittreksel uit de reserveonderdelenlijst ......................... 24
  Aantekeninge .............................................................. 24-25
  Lijst van service-adressen (zie bijlage)

  Verpakking
  Uw MAKITA motorzeis is afzonderlijk in een doos verpakt ter
  bescherming tegen transportschade.
  Karton is een grondstof en is als zodanig geschikt voor te
  hergebruik, of kan in de grondstofkringloop teruggebracht
  worden (oudpapierverwerking).

  RE Y • Page 3

  Omvang van de levering

  3
  2
  1
  4

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.

  Motorzeis
  Schoudergordel*
  Snijgereedschap*
  Beschermkap*
  Werktuigbescherming* (niet afgebeeld)
  Onderhoudsgereedschap (niet afgebeeld)
  Gebruiksaanwijzing (niet afgebeeld)

  *

  De afgebeelde onderdelen worden voor de verschillende modelvarianten in afwijkende uitvoeringen geleverd.
  De afbeeldingen kunnen daarom afwijken van de werkelijke geleverde onderdelen.

  Indien een van de hier afgebeelde onderdelen bij de levering ontbreekt, wendt u zich dan tot uw verkoper!

  Verklaring van de symbolen
  Op de machine en bij het lezen van de gebruiksaanwijzing treft u de volgende symbolen aan:

  Gebruiksaanwijzing lezen en de waarschuwings- en veiligheidsaanwijzingen
  opvolgen!

  Carburatorafstelling

  Choke

  Opgelet!

  Verboden!

  Beschermende handschoenen dragen!

  Motor starten

  STOP

  Motor afzetten!

  Veiligheidsschoenen dragen!
  Roken verboden!
  Helm, gezichts-, ogen- en
  oorbeschermers dragen!
  Geen open vuur!
  Veiligheidsafstand van 15 meter
  aanhouden!
  Brandstofmengsel
  Gevaar:
  Let op wegvliegende delen!
  Eerste hulp

  Attentie:
  Terugslag (Kickback)!

  max.
  10.000 1/min

  max.
  11.500 1/min

  Max. toerental van het snijgereedschap

  Draairichting van het snijgereedschap

  RE Y

  Recycling

  CE-Norm

  3 • Page 4

  VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
  Algemene voorschriften
  Om een veilig gebruik te garanderen moet degene die het
  apparaat bedient altijd deze gebruiksaanwijzing lezen, om
  zich met de werking ervan vertrouwd te maken (1).
  Onvoldoende geïnstrueerde gebruikers kunnen zichzelf en
  anderen door ondeskundig gebruik in gevaar brengen.
  -

  De motorzeis alleen uitlenen aan personen met ervaring in
  het gebruik van een motorzeis. De gebruiksaanwijzing
  dient daarbij overhandigd te worden.

  -

  Nieuwe gebruikers moeten zich door de verkoper laten
  instrueren, of een cursus volgen. Om vertrouwd te raken
  met het maaien met motoraandrijving in het begin alleen
  maaien en pas later zagen.

  -

  Kinderen en jeugdige personen onder 18 jaar mogen de
  motorzeis niet met metalensnijgereedschap (struikgewasmes, slagmes etc.) gebruiken. Voor jeugdigen boven
  16 jaar geldt dit verbod niet als zij in het kader van hun
  opleiding onder toezicht staan van een vakman.

  -

  Het werken met de motorzeis vereist een hoge mate van
  concentratie.

  -

  Alleen in goede lichamelijke konditie werken. Alle
  werkzaamheden rustig en precies uitvoeren. De gebruiker
  is verantwoordelijk ten opzichte van derden.

  -

  Nooit onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen werken
  (2).

  Persoonlijke beschermingsuitrusting
  -

  De kleding moet doelmatig zijn, d.w.z. nauw aansluitend,
  maar mag niet hinderen. Geen sieraden of kleding dragen
  waarmee u in struikgewas verstrikt kunt raken.

  -

  Om bij het maaien verwondingen aan hoofd, ogen,
  handen of voeten en schade aan het gehoor te
  vermijden, moet de hierna omschreven beschermende
  uitrusting gedragen worden.

  -

  Het dragen van een veiligheidshelm wordt aangeraden; bij
  het werken in bosgebieden is dit beslist noodzakelijk. De
  veiligheidshelm (1) moet regelmatig op beschadigingen
  gecontroleerd worden en moet na maximaal 5 jaar
  vervangen worden. Alleen goedgekeurde helmen gebruiken.
  Bij lang haar een haarnet dragen.

  -

  De gezichtsbeschermer (2) van de helm houdt opstuivend
  snijdsel of wegvliegende voorwerpen tegen. Om verwonding
  van de ogen te vermijden, moet bovendien een veiligheidsbril
  als gezichtsbeschermer worden gedragen.

  -

  Om gehoorschade te voorkomen moet geschikte persoonlijke gehoorbescherming gedragen worden (Oorbeschermers (3), oorproppen, oorwatten etc.). Octaafbandanalyse
  op aanvraag.

  -

  De bosbouw-veiligheidsjas (4) heeft signaalrode
  schouderpassen. De armen en de hals te allen tijde door
  kleding beschermen.

  -

  De veiligheidsbroek (5) bestaat uit 22 lagen nylonweefsel
  en beschermt tegen snijwonden. Het gebruik ervan wordt
  dringend aanbevolen. In ieder geval een lange broek dragen
  van een stevige stof.

  -

  Werkhandschoenen (6) van een zware kwaliteit leer
  behoren tot de voorgeschreven uitrusting en moeten bij het
  werken met de motorzeis altijd gedragen worden.

  -

  1

  2

  1
  3

  2
  3

  4
  7

  Bij het werken met de motorzeis moeten veiligheidsschoenen of veiligheidslaarzen (7) met profielzool, stalen
  neus en beenbeschermers gedragen worden. Veiligheidsschoeisel met een beschermende inleg biedt bescherming
  tegen snijverwondingen en zorgen ervoor dat men stabiel
  staat.

  5
  4

  4

  6 • Page 5

  De omgang met brandstoffen / tanken
  -

  Bij het aftanken van de motorzeis moet de motor afgezet
  worden (10).

  -

  Roken en open vuur niet toegestaan (5).

  -

  Laat de motor afkoelen alvorens te tanken.

  -

  Brandstoffen kunnen oplosmiddelachtige substanties
  bevatten. Huid- en oogcontact met mineraalolieprodukten
  vermijden. Draag bij het aftanken handschoenen. Vervang
  en reinig beschermende kleding regelmatig. Adem de
  brandstofdampen niet in. Het inademen van motorbrandstofdampen kan lichamelijk letsel veroorzaken.

  -

  Motorzeis vóór het bijtanken in een stabiele ligging brengen.

  -

  Mors geen brandstof of kettingolie. Als er toch brandstof of
  olie gemorst is moet de motorzeis direct schoongemaakt
  worden. Zorg dat er geen brandstof op uw kleding
  terechtkomt. Als dat toch gebeurt kleedt u dan direct om.

  -

  Let erop dat er geen brandstof of kettingolie in de grond
  wegloopt (bescherming van het milieu). Leg iets op de
  grond ter bescherming.

  -

  Tank niet in afgesloten ruimten. Brandstofdampen
  verzamelen zich op de bodem (explosiegevaar).

  -

  Sluit de tankdop van brandstoftank goed en controleer
  regelmatig op lekkage.

  -

  Start de motorkettingzaag niet op dezelfde plek als waar u
  getankt heeft (tenminste 3 meter verwijderd van de
  tankplaats) (6).

  -

  Brandstof is niet onbeperkt houdbaar. Koop niet meer dan
  u binnen een redelijke tijd zult gebruiken.

  -

  Vervoer en bewaar brandstof alleen in goedgekeurde en
  gewaarmerkte jerrycans. Sla brandstof zo op dat kinderen
  er niet bij kunnen.

  5

  3 meter

  6

  Inbedrijfname
  -

  Werk niet alleen, in noodgevallen moet er iemand in de
  buurt zijn (gehoorafstand).

  -

  Verzeker u ervan dat er zich geen kinderen of andere
  personen binnen een straal van 15 meter van het apparaat
  bevinden. Let hierbij ook op dieren.

  -

  Voor aanvang van de werkzaamheden de motorzeis
  controleren op de volgende punten. Controleer:
  stevig zitten van het snijgereedschap, de gashendel moet
  bij het loslaten vanzelf naar 0 teruggaan, functie van de
  gashendelblokkering, snijgereedschap mag niet onbelast
  draaien, schone en droge handvatten, functie van de start/
  stopschakelaar, bescherminrichtingen niet beschadigd en
  op de juiste plaats vast gemonteerd zijn. Anders bestaat
  er gevaar van letsel!

  -

  Motorzeis alleen starten volgens gebruiksaanwijzing.
  Andere start-technieken zijn niet toegestaan!

  -

  De motorzeis en de snijgereedschappen mogen alleen
  voor het beschreven gebruiksdoel ingezet worden.

  -

  De motorzeis eerst na volledige montage en controle
  starten. De machine mag uitsluitend geheel gemonteerd
  gebruikt worden!

  -

  Het maaigereedschap moet met de bijbehorende
  bescherminrichting uitgerust zijn. Gebruik het apparaat
  nooit zonder de bescherminrichting.

  -

  Bij stationair draaien mag het snijgereedschap niet
  meedraaien; zo nodig op standgas zetten.

  360o

  15 meter

  7

  8
  5 • Page 6

  -

  Vóór het starten erop letten dat het snijgereedschap niet in
  contact komt met harde voorwerpen, b.v. takken, stenen
  etc.

  -

  Bij merkbaar veranderd gedrag van het apparaat de motor
  onmiddellijk afzetten.

  -

  Als het snijgereedschap met stenen of andere harde
  voorwerpen in aanraking gekomen is, direct de motor
  afzetten en het snijgereedschap inspecteren.

  -

  Het snijgereedschap moet regelmatig op beschadigingen
  gecontroleerd worden (eventuele haarscheuren door kloppen -klanktest- vaststellen). Na langer gebruik kunnen
  haarscheurtjes in het bereik van de getande wortel (9)
  optreden. Beschadigt snijgereedschap en snijgereedschap met haarscheurtjes mogen in geen geval meer
  worden gebruikt!

  -

  De motorzeis alleen met schouderriem gebruiken (10), en
  deze vóór aanvang van de werkzaamheden aanbrengen.
  Een goede afstelling van de schouderriem is noodzakelijk,
  om onnodig vermoeid raken te voorkomen. De motorzeis
  nooit met één hand bedienen.

  -

  Bij het werken met de motorzeis deze altijd met beide
  handen vasthouden (10). Let er voordurend op dat u
  stevig staat!

  -

  De motorzeis moet zodanig gehanteerd worden dat er
  geen uitlaatgassen ingeademd kunnen worden. Met de
  motorzeis mag niet in gesloten ruimtes worden gewerkt; hij
  mag er ook niet in gestart worden (vergiftigingsgevaar).
  Koolmonoxidegas is reukloos. Uitsluitend op goed
  geventileerde plaatsen werken.

  -

  9

  10

  Gedurende pauzes tijdens het werk en vóór de motorzeis
  alleen gelaten wordt, moet hij uitgeschakeld (11) en zo
  neergezet worden, dat niemand gevaar kan lopen.

  -

  De hete motorzeis niet in droog gras of bij brandbare
  voorwerpen leggen.

  -

  Bij het veranderen van werkplek tijdens het maaien moet
  de motor afgezet (11).

  -

  Machine niet gebruiken bij defecte uitlaatpot.

  STOP

  STOP

  11

  ● Werkonderbreking
  ● Transport
  ● Tanken
  ● Onderhoud
  ● Wisselen van gereedschap

  Terugslag (kickback)
  Bij het werken met de motorzeis kan ongecontroleerde terugslag voorkomen.
  Dit gebeurt in het bijzonder dan, wanneer in de sector tussen
  12 en 2 wordt gemaaid (12).
  Bij vast materiaal, zoals onderhout, struiken enz., mag hier
  nooit met maaien worden begonnen.
  De motorzeis wordt daarbij ongecontroleerd met grote energie
  naar de zijkant weggeslingerd respectievelijk versneld (gevaar van letsels!).

  Attentie:
  Terugslag
  (Kickback)!

  In de sector 12-2 (Afb. 12) nooit met het maaien beginnen!
  Terugslag vermijden (13):
  -

  Om terugslag te voorkomen, moet op het volgende
  gelet worden:

  -

  Het maaien altijd observeren. Wees voorzichtig als bij
  reeds begonnen sneden verder gewerkt wordt.

  -

  Het maaigereedschap moet het volle werktoerental bereikt
  hebben voordat met maaien mag worden begonnen.

  -

  In het bereik tussen 12 en 2 bestaat verhoogd gevaar voor
  terugslag, in het bijzonder bij gebruik van metalen snijwerktuigen!

  -

  Werkzaamheden in het bereik 11-12 en 2-5 mogen alleen
  door geschoolde personen op eigen risico uitgevoerd worden!

  -

  In het bereik 8-11 kan gemakkelijk en met weinig gevaar
  voor terugslag gemaaid worden.

  6

  12

  12

  Attentie:
  Terugslag
  (Kickback)!
  13

  9

  3
  6 • Page 7

  Werkomstandigheden en -techniek
  -

  Alleen bij goed zicht en goede verlichting werken. In de
  winter bijzonder letten op gladheid, nattigheid, ijs en sneeuw
  (uitglijgevaar). Zorg ervoor dat u stabiel staat.

  -

  Nooit boven schouderhoogte maaien.

  -

  Nooit staande op een ladder werken.

  -

  Nooit met de motorzeis in een boom klimmen en
  werkzaamheden uitvoeren.

  -

  Nooit werken op een onstabiele ondergrond.

  -

  Het maaibereik van vreemde voorwerpen, zoals b.v. stenen,
  metaaldelen etc. ontdoen. Vreemde voorwerpen kunnen
  terugstuiten (gevaar van verwondingen, 14), zij beschadigen
  het snijgereedschap en kunnen tot gevaarlijke terugslag
  (kickback) leiden.

  -

  Gevaar:
  Let op wegvliegende delen!

  14

  Het maaigereedschap moet het volle werktoerental bereikt
  hebben voordat met maaien mag worden begonnen.

  Snijgereedschappen
  2/ 4-Snoersnijkop

  De snijgereedschappen alleen voor het aangegeven doel
  gebruiken!

  8-tands wervelblad

  Snoersnijkop met 2 of 4 snoeren:
  Uitsluitend voor het maaien nabij muren, hekwerken, graskanten, bomen, palen etc. (afwerken na het grasmaaien).

  4-tands slagmes

  Wervelblad met 8 tanden, Slagmes met 4 tanden en
  struikgewasmes:
  Voor het snijden van stevig materiaal zoals: onkruid, hoog gras,
  hakhout, struiken, wildgroei e.d. met een maximale doorsnede
  van 2 cm. Bij deze werkzaamheden wordt de motorzeis van
  rechts naar links in een halve cirkel heen en weer bewogen
  (zoals bij een handzeis) (16).

  15

  Struikgewasmes

  Beiteltandzaagblad

  Beiteltandzaagblad:
  Voor schoonmaakwerkzaamheden in de bosbouw en
  kleinhoutproduktie. Maximale stamdoorsnede 15 cm (17). Het
  zagen onder gelijkmatige druk uitvoeren.

  Vervoer
  -

  Bij het vervoer en bij plaatsverandering tijdens het
  werk moet de motorzeis stil worden gezet om te
  voorkomen, dat het maaigereedschap ongewild begint
  te draaien.

  -

  Draag of vervoer de motorzeis nooit bij lopend maaigereedschap!

  -

  Bij vervoer over een grotere afstand moet in ieder geval de
  meegeleverde maaierbeschermkap worden aangebracht.

  -

  Bij het transport in voertuigen op veilige ligging van de
  motorzeis letten. De benzinetank vóór het transport
  leegmaken.

  -

  16

  Bij verzending van de motorzeis moet de brandstoftank
  geheel leeg zijn.

  Opslag
  -

  De motorzeis veilig in een droge ruimte opslaan en de
  beschermkap voor metalen snijwerktuigen aanbrengen.
  Berg de motorzeis ontoegankelijk voor kinderen op.

  -

  Bij langere opslag de motorzeis door een MAKITA
  servicewerkplaats grondig laten nakijken en een
  onderhoudsbeurt laten ondergaan.

  -

  Bij langere opslag van de motorzeis moet de brandstoftank
  geheel worden leeggemaakt en de vergasser leeggedraaid.
  Brandstoffen zijn slechts beperkt houdbaar en kunnen in de
  tank of in de vergasser afzetting vormen.

  -

  Brandstofresten in reservetanks voor andere motoren
  gebruiken of ontzorgen.

  Max
  ø15 cm

  17
  7 • Page 8

  Onderhoud
  -

  Iedere keer vóór werkbegin moet de bedrijfszekere toestand
  van het maaigereedschap, de bescherminrichting, de draagriem en de dichtheid van het brandstofsysteem worden gecontroleerd. In het bijzonder moet erop gelet worden dat het
  snijgereedschap volgens voorschrift is geslepen.
  ATTENTIE:
  Metalen maaigereedschappen mogen enkel en alleen door
  een servicewerkplaats worden nageslepen!
  Een niet vakkundig nageslepen snijwerktuig kan tot onbalans
  leiden en wordt daardoor tot een aanzienlijk verwondingsrisico. Bovendien kunnen door vibraties schade aan het
  apparaat ontstaan.
  - Bij het wisselen van maaigereedschap, het schoonmaken van
  het apparaat en van het maaigereedschap etc. moet de
  motor worden afgezet en de bougiestekker afgenomen.
  - Beschadigd maaigereedschap mag niet gericht of gelast
  worden.
  - De machine moet zo geluidsarm mogelijk en met zo min
  mogelijk schadelijke uitlaatgassen gebruikt worden. Hierbij is
  een correcte afstelling van de vergasser zeer belangrijk.
  - De motorzeis regelmatig reinigen en alle schroeven en moeren controleren op loszitten.
  - Onderhoud en opslag van de motorzeis moet niet in de
  nabijheid van open vuur geschieden (18)!
  - De motorzeis mag uitsluitend met lege tank en leeggedraaide
  vergasser in gesloten vertrekken worden opgeborgen. Berg
  de motorzeis ontoegankelijk voor kinderen op.
  Veiligheidsvoorschriften van de Arbeidsinspektie en verzekeringsmaatschappijen in acht nemen.
  In geen geval veranderingen in de constructie van de motorzeis aanbrengen. Uw brengt daarmee uw veiligheid in gevaar.
  Onderhouds- en montagewerkzaamheden mogen alleen uitgevoerd worden voorzover deze in deze gebruiksaanwijzing beschreven zijn. Alle verdere werkzaamheden moeten door de
  MAKITA service uitgevoerd worden (19).
  Slechts originele MAKITA onderdelen en toebehoren gebruiken.
  Bij gebruik van nietoriginele MAKITA onderdelen, toebehoren of
  gereedschappen moet er met een groter gevaar van ongelukken
  rekening worden gehouden. Bij ongelukken of schade als gevolg
  van niet geautoriseerde maaigereedschappen, bevestigingen
  van maaigereedschappen of accessoires vervalt iedere aansprakelijkheid.

  18

  SERVICE
  19

  Eerste Hulp (E.H.B.O.)
  Voor eventuele ongevallen dient altijd een verbanddoos op de
  werkplek aanwezig te zijn. Gebruikt materiaal direct weer aanvullen.
  Als u om hulp vraagt, geeft u dan de volgende informatie:
  - waar gebeurde het,
  - wat gebeurde er,
  - hoeveel gewonden,
  - aard van de verwondingen,
  - noem uw naam!
  Aanwijzing:
  Bij personen met circulatiestoornissen kunnen vaak optredende
  vibraties tot beschadiging van do bloedvaten of van het
  zenuwstelsel leiden. Door vibraties aan vingers, handen of polsen
  kunnen de volgende symptomen optreden: inslapen van
  lichaamsdelen, prikkelen, pijn steken, verandering van de
  huidkleur of van de huid.
  Bij het waarnemen van zulke symptomen moet u een dokter
  opzoeken.
  8

  20

  21 • Page 9

  Technische specificaties

  DBC3310

  DBC4010

  DBC4510

  Cilinderinhoud
  Boring
  Slag
  Nominaal vermogen vlgs. ISO 8893
  Nominaal toerental
  Max. motortoerental
  bij een ééndelig metalen snijwerktuig 1)
  Max. toerental van de gereedschapsas
  bij een ééndelig metalen snijwerktuig 1)
  Stationair toerental
  Koppeltoerental

  cm3
  mm
  mm
  kW
  1/min

  33
  37
  31
  1,6
  9.000

  39
  40
  31
  1,8
  9.000

  45
  43
  31
  2,3
  9.000

  1/min

  13.500

  13.500

  13.500

  1/min
  1/min
  1/min

  10.400
  2.500
  3.500

  10.400
  2.500
  3.500

  10.400
  2.500
  3.500

  Vergasser (membraanvergasser)
  Ontsteking
  Bougie
  Elektrodenafstand

  Typ
  Typ
  Typ
  mm

  WALBRO WT-225 A
  Transistorontsteking
  CHAMPION RCJ6Y
  0,5 - 0,8

  WALBRO WT-225 A
  Transistorontsteking
  CHAMPION RCJ6Y
  0,5 - 0,8

  WALBRO WT-225 A
  Transistorontsteking
  CHAMPION RCJ6Y
  0,5 - 0,8

  Geluidsniveau LWA av vlgs. ISO 10884 2), a)
  Geluidsdruk LpA av op de werkplek vlgs. ISO 7917 2), a)
  Zwaaiversnelling ah,w vlgs. ISO 7916 2), a)
  - rechter handvat (stationair / max. toerental)
  - llinker handvat (stationair / max. toerental)

  dB (A)
  dB (A)

  108
  97

  108
  96

  108
  96

  1,0 / 3,9
  1,0 / 2,3

  1,0 / 4,2
  1,0 / 2,3

  1,1 / 2,8
  1,4 / 1,6

  Brandstofverbruik vlgs. ISO 8893 3)
  Specifiek gebruik vlgs. ISO 8893 3)
  Brandstoftankinhoud
  Mengverhouding (brandstof/MAKITA 2-takt-olie)
  - bij gebruik van MAKITA -olie
  - bij gebruik van MAKITA HP 100 olie
  - bij gebruik van andere oliën

  kg/h
  g/kWh
  l

  0,72
  450
  0,9

  0,81
  450
  0,9

  1,03
  450
  0,9

  50 : 1
  100 : 1
  40 : 1

  50 : 1
  100 : 1
  40 : 1

  50 : 1
  100 : 1
  40 : 1

  m/s2
  m/s2

  Overbrengingsverhouding tandwielkast
  Maten gemonteerd: lengte / breedte / hoogte
  mm
  Gewicht met kunststof beschermkap (zonder snijgereedschap) kg
  1)
  2)
  3)
  a)

  1 : 1,3

  1 : 1,3

  1 : 1,3

  1805 / 680 / 227
  7,9

  1805 / 680 / 227
  7,9

  1805 / 680 / 227
  7,9

  Bij gebruik van MAKITA snoerkoppen wordt het geoorloofde maximumtoerental van de snoerkoppen niet overschreden.
  Opgaves houden in gelijke delen rekening met de bedrijfstoestanden stationair en maximum toerental.
  Bij maximaal vermogen
  Bij een ééndelig metalen snijwerktuig

  Benaming van de onderdelen

  8

  1
  2

  3
  10

  22

  7

  4
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23

  9

  Snijgereedschap
  5
  Hoekig drijfwerk
  12
  Vergrendelknop
  Bescherminrichting (beschermkap)
  Draagbuis
  11
  Buishandgreep
  Gashefboom (Gashendel)
  13
  Kortsluitschakelaar (Start/Stopschakelaar)
  6
  Halfgasvastzetter
  Veiligheidssperknop (Gashendelblokkering)
  Bowdenkabelgeleiding
  Klem voor handvatbuis
  21
  Gatenprofiel bevestiging schoudergordel
  Tankdop
  20
  Bougiekap
  Typeplaatje
  (Afbeelding
  DBC4510)
  Startergreep
  Ventilatorhuis
  DBC4510
  2003 123456
  Typeplaatje
  Serienummer
  Choke
  Bouwjaar
  Luchtfilter (achter luchtfilterdeksel)
  Afdekplaat
  Schoudergordel
  Bij bestellen van eserveonderdelen
  opgeven!
  Heupbescherming

  23
  14

  15

  16

  19
  18

  17

  386.000.000

  9 • Page 10

  INBEDRIJFNAME

  STOP
  ATTENTIE:

  Bij alle werkzaamheden aan de motorzeis te allen tijde de motor afzetten, de bougiestekker eraf trekken en
  werkhandschoenen dragen!

  ATTENTIE:

  De motorzeis mag alleen na volledige montage en controle worden gestart!

  Montage van de buishandgreep
  De buishandgreep (A/1) is bij levering parallel aan de draagbuis gemonteerd.

  1
  900

  A
  -

  2

  Bevestigingsschroeven (A/2) met de combisleutel zover
  tegen de klok in losdraaien, tot de buishandgreep zich 90°
  laat draaien.

  Montage van de beschermkap

  B

  450

  2

  C

  -

  Nadat de buishandgreep voelbaar in positie is gekomen,
  de bevestigingsschroef (B/2) licht aandraaien, de buishandgreep moet namelijk nog afgesteld worden voor uw
  lichaamsgrootte (in navolgende hoofdstuk „Motorzeis
  uitbalanceren“).

  -

  De buishandgreep in een positie van ongeveer 45° ten
  opzichte van de hoofdbuis brengen (C).

  Attentie: Op grond van de bestaande veiligheidsbepalingen uitsluitend de in de tabel staande gereedschaps/beschermkapcombinaties gebruiken! Bij het vervangen van snijgereedschap moet absoluut de passende beschermkap
  gemonteerd worden!

  Attentie: Uitsluitend de hier genoemde snijgereedschappen gebruiken! Het gebruik van andere snijgereedschappen kan
  tot verhoogd gevaar van ongevallen en tot beschadiging van het apparaat leiden, en is derhalve ontoelaatbaar!

  Gereedschap / beschermkap-combinaties voor DBC3310, DBC4010 en DBC4510
  Snijgereedschap

  Beschermkap

  Struikgewasmes Onderdeel-no 385 224 130
  Uitwendige diameter: 300 mm, boring: 20,0 mm

  Onderdeel-no 010 341 612

  Wervelblad met 8 tanden Onderdeel-no 385 224 180
  Uitwendige diameter: 255 mm, boring: 20,0 mm

  Onderdeel-no 010 341 612

  Slagmes met 4 tanden Onderdeel-no 385 224 140
  Uitwendige diameter: 255 mm, boring: 20,0 mm

  Onderdeel-no 010 341 612

  2-Snoersnijkop Onderdeel-no 385 224 501
  4-Snoersnijkop Onderdeel-no 385 224 541

  10

  *

  Snijgebied: (ø 400 mm / Reservesnoeren uitsluitend met ø 2,4 mm gebruiken!

  Onderdeel-no 010 341 612

  15 m Onderdeel-no 369 224 670
  120 m Onderdeel-no 369 224 672

  * Afsnij-inrichting (mes)
  Onderdeel-no 957 341 010 monteren!

  Beiteltandzaagblad Onderdeel-no 385 224 160
  Uitwendige diameter: 225 mm, boring: 20,0 mm

  Onderdeel-no 010 341 640 (voor 225 mm)

  Beiteltandzaagblad Onderdeel-no 385 224 170
  Uitwendige diameter: 200 mm, boring: 20,0 mm

  Onderdeel-no 010 341 630 (voor 200 mm)
  Stempel 385 341 030

  Stempel: 385 341 045 • Page 11

  Opgelet:
  De bijgeleverde beschermkap moet onvoorwaardelijk in de juiste positie worden aangebracht, om uw persoonlijke
  veiligheid te waarborgen en aan de wettelijke ongevalpreventievoorschfiften te voldoen.
  Het gebruik zonder deze bescherminrichting is niet toegestaan.

  A

  2

  1

  B
  D

  C
  De bevestigingsplaat (C/1) heeft, afhankelijk van de keuze van
  snijgereedschap (snoersnijkop of metalen snijgereedschappen), een bepaalde montagepositie.
  De beschermkap kan in hoge of lage positie gemonteerd
  worden.
  Positie (A) moet gekozen worden bij gebruik van de snoersnijkop.
  Positie (B) van de bevestigingsplaat moet gekozen worden bij
  gebruik van de volgende metalen snijgereedschappen:
  • 4-tands slagmes
  • 8-tands wervelblad
  • 3-tands mes

  -

  Voor de montage wordt de beschermkap op de opname
  van het conische drijfwerk gelegd, de bevestigingsplaat
  (D/2) in overeenstemming met het gekozen gereedschap
  (A of B) op de beschermkap zetten en de bevestigingsschroeven met de sleutel vastdraaien.

  Opgelet: Bij toepassing van het beiteltanzaagblad moet de
  metalen beschermkap gemonteerd worden (zie blz. 13).

  Montage van het struikgewasmes, van het
  wervelblad met 8 tanden of het slagmes met vier
  tanden.
  STOP

  Bij de montage van snijgereedschappen beslist de motor
  uitschakelen, bougiestekker aftrekken en veiligheidshandschoenen dragen.

  5

  3

  4

  6

  3

  F
  -

  E

  4

  Bij gebruik van de bovenstaande gereedschappen de beschermkap met de bevestigingsplaat in de montagestand (B)
  monteren (zie “Montage van de beschermkap”)!
  - Bevestigingsmoer (E/3) met de klok mee van de as
  afdraaien.
  Opgelet: De bevestigingsmoer heeft linkse draad!
  - Drukschijf (E/4) en opnameschijf (E/5) eraf halen.
  - De wikkelbescherming (E/6) met de drie schroeven
  bevestigen.
  - Opnameschijf (E/5) er weer opleggen (let op de
  montagestand).

  -

  7

  8

  Gereedschap (F/8) en daarna de drukschijf (F/4) zoals op
  de afbeelding getoond wordt erop leggen.
  Let op! Op de afbeelding is het struikgewasmes
  afgebeeld. Bij het opleggen van het wervelblad
  met 8 tanden beslist op de draairichting letten
  (pijl op gereedschap en beschermkap)!
  De glijschotel (F/7) opleggen en bevestigingsmoer (F/3)
  met de hand op de as schroeven.
  De glijschotel bevindt zich in de bijverpakking van de
  machine!
  Let op: De bevestigingsmoer (F/3) is met een
  kunststofveiligheid uitgerust en moet bijmerkbaar
  licht lopen onmiddellijk, uiterlijk echter nadat het
  gereedschap 10 keer vervangen is, om veiligheidsredenen door een nieuwe bevestigingsmoer
  vervangen worden! (Bestelnummer 385 228 041)
  11 • Page 12

  G

  Op de vastzetknop (G/9) drukken en ingedrukt houden, de
  as met de combinatiesleutel tegen de richting van de wijzers
  van de klok in draaien tot de vast-zetknop inklikt en de as
  blokkeert.

  -

  Met de combi-sleutel de bevestigingsmoer tegen de klok
  in vastdraaien (25-30 Nm).

  -

  Ontgrendelingsknop (G/10) indrukken, om devergrendel de
  as weer vrij te geven. De vergrendelknop (G/9) springt weer
  uit (eventueel gereedschap iets draaien).

  -

  Vrijlopen van het snijgereedschap controleren.

  Bij de montage van snijgereedschappen tevens de vergrendelinrichting gebruiken.

  9

  10

  -

  Montage van de snoerkop
  Vóór het monteren van de snoerkop
  in elk geval de motor uitschakelen
  en de bougiestekker aftrekken.

  5

  STOP

  Afbeelding:
  2-Snoersnijkop

  6

  4

  1

  H

  I

  Bij gebruik van de snoerkop de beschermkap met bevestigingsplaat in de montagestand (A) zetten (zie „Montage van de
  beschermkap“)! Het snoermes moet beslist gemonteerd
  worden. (Zie „Montage van het snoermes“)!
  - Bevestigingsmoer (H/1) in de richting van de wijzers van de
  klok van de as halen en samen met het onderhoudsgereed
  schap bewaren.
  Opgelet: De bevestigingsmoer heeft linkse draad!
  -

  Drukschijf (H/4) zoals op de afbeelding getoond wordt erop
  leggen.

  Montage van het snoersnijmes

  11

  10

  9

  -

  De wikkelbescherming (H/6) moet eventueel gemonteerd
  worden (3 schroeven), daarvoor de opneemschijf (H/5) er
  van tevoren afhalen (let op de montagestand).

  -

  Snoerkop tegen de klok in op de as schroeven.

  -

  Op de vastzetknop (I/9) drukken en ingedrukt houden, de
  snoerkop tegen de richting van de wijzers van de klok in
  draaien tot de vastzetknop inklikt en de as blokkeert.

  -

  Vervolgens de snoerkop met de hand vast aandraaien.

  -

  Ontgrendelingsknop (I/10) indrukken, om de vergrendelde
  as weer vrij te geven. De vergrendelknop (I/9) springt weer
  uit (eventueel de snoerkop iets draaien).

  -

  Vrije loop van de snoerkop controleren.

  STOP

  Het snoersnijmes met de bijbehorende schroef bevindt zich
  in de bijverpakking.
  -

  Het snoermes (J/11) wordt, zoals op de afbeelding te zien
  is met schroef aan de beschermkap bevestigt.
  Opgelet:
  Als de snoerlengte bijgesteld is (zie blz. 19), snijdt het
  snoermes de snoereinden tijdens het werk automatisch
  op dezelfde lengte af.
  Let op:

  J

  12

  De snoerlengte alleen bij uitgeschakelde motor
  bijstellen! • Page 13

  Montage van de metalen beschermkap en het
  beiteltandzaagblad.
  Bij de montage van snijgereedSTOP
  schappen beslist de motor uitschakelen, bougiestekker
  aftrekken en veiligheidshandschoenen dragen.

  5

  12

  6

  3

  L

  4

  K

  Bij gebruik van het bovenstaand gereedschap moet de metalen beschermkap gemonteerd worden!

  5

  -

  Wikkelbeschermkap (K/6), indien gemonteerd eraf
  schroeven (3 schroeven).

  -

  Metalen beschermkap (L/12) vastschroeven.

  -

  Opnameschijf (L/5) opleggen.

  -

  Zaagblad en daarna de drukschijf (M/4) zoals op de
  afbeelding te zien is erop leggen.

  -

  Bevestigingsmoer (K/3) met de klok mee losdraaien van
  de as.

  -

  Drukschijf (K/4) en opnameschijf (K/5) eraf halen.

  Let op! Bij het opleggen van het zaagblad beslist
  op de draairichting letten (pijl op de metalen
  beschermkap en op het zaagblad wijzen dezelfde
  draairichting aan)!

  4

  Let op: De bevestigingsmoer (K/3) is met een
  kunststofveiligheid uitgerusten moet bij merkbaarlicht lopen onmiddellijk, uiterlijk echter nadat het
  gereedschap 10 keer vervangen is, omveiligheidsredenen door een nieuwe bevestigingsmoervervangen worden! (Bestelnummer 385 228 041)

  Opgelet: De bevestigingsmoer heeft linkse draad!

  3

  M

  10

  9

  -

  Bevestigingsmoer (M/3) met de hand op de asschroeven.

  -

  Op de vastzetknop (M/9) drukken en ingedrukt houden,
  de as met de combinatiesleutel tegen de richting van de
  wijzers van de klok in draaien tot de vastzetknop inklikt en
  de as blokkeert.

  -

  Met de combisleutel de bevestigingsmoer tegen de klok in
  vastdraaien (25-30 Nm).

  -

  Ontgrendelingsknop (M/10) indrukken, om de vergrendelde
  as weer vrij te geven. De vergrendelknop (M/9) springt weer
  uit (eventueel gereedschap iets draaien).

  -

  Vrije loop van het zaagblad controleren.

  Het konisch drijfwerk

  13
  14

  N

  15

  14

  Om het werk aan bijvoorbeeld taluds of greppels te vergemakkelijken kan het konische drijfwerk (N/13) vanuit de normale
  positie naar beide zijden 45° verdraaid worden.
  Verstellen:
  -

  De twee schroeven (N/14) losdraaien.

  -

  Schroef (N/15) bijna volledig uitdraaien en konis pijlrichting
  schuiven tot 3 boorgaten in de hoofdbuis zichtbaar worden.

  -

  Konisch drijfwerk in de gewenste richting draaien tot de
  positie van schroef (N/15) overeenkomt met het gat.

  -

  Konisch drijfwerk weer terugschuiven en vervolgens eerst
  schroef (N/15), en dan de beide schroeven (N/14) weer
  gelijkmatig vastzetten.

  13 • Page 14

  HUID- EN OOGCONTACT VERMIJDEN!

  Benzine / olie
  mengsel
  Brandstof

  40:1

  +

  A

  1000 cm3 (1 liter)
  5000 cm3 (5 liter)
  10000 cm3 (10 liter)

  50:1

  100:1

  OIL

  HP 100

  25 cm3
  125 cm3
  250 cm3

  20 cm3
  100 cm3
  200 cm3

  10 cm3
  50 cm3
  100 cm3

  De motor van de motorzeis is een tweetaktmotor met een groot
  vermogen die werkt op een mengsel van brandstof en tweetaktolie.
  De motor is ontworpen voor gebruik van normale benzine met
  een minimaal octaangetal van 91 ROZ. Is deze brandstof niet
  beschikbaar, dan kunnen ook brandstoffen met een hoger
  octaangetal gebruikt worden. Hierdoor ontstaat geen schade
  aan de motor, wel moet rekening gehouden worden met een
  vermindering van het vermogen.
  Dit is ook het geval bij gebruik van loodhoudende benzine.
  Gebruik daarom voor een optimale motorwerking en ter
  bescherming van gezondheid en leefmilieu alleen loodvrije brandstof!
  Voor de smering van de motor wordt tweetaktmotorolie
  (kwaliteitsklasse API-TC) gebruikt; deze wordt bij de benzine
  gemengd. De motor is ontworpen voor MAKITA HP 100
  tweetaktolie met een milieuvriendelijke mengverhouding van
  100:1. Hierdoor wordt een lange levensduur en een
  betrouwbare, rookarme werking van de motor gewaarborgd.
  MAKITA HP 100 kwaliteitstwee-takt olie is leverbaar in de
  volgende verpakkingen:
  0,5 l
  Bestelnummer 980 008 609
  MAKITA kwaliteitstwee-olie is afhankelijke van het verbruik
  leverbaar in de volgende verpakkingen:
  1 l
  Bestelnummer 980 008 607
  100 ml
  Bestelnummer 980 008 606
  Indien er geen MAKITA tweetaktolie beschikbaar is moet een
  mengverhouding van 40:1 bij gebruik van andere tweetaktoliën aangehouden worden, aar anders problemen kunnen
  optreden.

  Met brandstoffen dient voorzichtig en zorgvuldig te worden
  omgegaan. Brandstoffen kunnen stoffen bevatten die als
  oplosmiddel werken. Alleen in goed geventileerde ruimten of in
  de open lucht tanken. Brandstofdampen niet inademen,
  Brandstofdampen zijn giftig en kunnen lichamelijke schades
  veroorzaken. Huidcontact met brandstof en minerale oliën
  vermijden. Minerale olieprodukten, ook oliën, ontvetten de huid.
  Bij herhaaldelijk en langdurig contact droogt de huid uit. Diverse
  huidziekten kunnen hiervan het gevolg zijn. Bovendien zijn
  allergische reacties bekend. Contact van de ogen met olie
  veroorzaakt irritaties. Bij oogcontact direct het betreffende oog
  met schoon water uitspoelen.
  Bij aanhoudende irritatie direct een arts bezoeken!

  Brandstofopslag
  Brandstoffen zijn slechts in beperkte mate geschikt voor opslag.
  Brandstof en brandstofmengsels verouderen. Te lang
  opgeslagen brandstof en brandstofmengsels kunnen daardoor
  leiden tot startproblemen. Koop niet meer brandstof in dan in
  enkele maanden wordt verbruikt.
  Brandstof uitsluitend in toegelaten containers droog en
  veilig opslaan!

  Tanken

  STOP
  NEEM ALLE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN IN ACHT!
  De omgang met brandstoffen vereist een voorzichtige en
  zorgvuldige handelwijze.
  Uitsluitend bij uitgeschakelde motor!

  2

  1

  Attentie: geen kant en klaar mengsel van
  benzinestations gebruiken!
  Het verkrijgen van de juiste mengverhouding:
  50:1 Bij gebruik van MAKITA tweetaktolie, d.w.z. 50 delen
  brandstof mengen met 1 deel olie.
  100:1 Bij gebruik van MAKITA HP 100 tweetaktolie, d.w.z.
  100 delen brandstof mengen met 1 deel olie.
  40:1 Bij gebruik van andere tweetaktoliën, d.w.z. 40 delen
  brandstof mengen met 1 deel olie.
  Aanwijzing:
  Voor een juist brandstof/olie mengsel de olie voormengen in
  de helft van de totaal gewenste hoeveelheid brandstof, daarna
  de rest van de brandstof toevoegen. Voor het vullen van de
  tank van de motorzeis eerst het mengsel goed schudden.
  Het is niet zinvol uit overdreven veiligheidsbewustzijn het olieaandeel in het tweetaktmengsel te vergroten ten opzichte van
  de aangegeven mengverhouding. Hierdoor ontstaan meer
  verbrandingsresten, deze belasten het milieu en verstoppen
  het uitlaatkanaal in de cilinder evenals de geluidsdemper.
  Verder stijgt het brandstofverbruik en neemt het vermogen af.
  14

  B
  -

  Om de tankdop heen (B/1) goed schoonmaken, opdat geen
  vuil in de brandstoftank terecht komt.

  -

  Motorzeis vóór het bijtanken in een stabiele ligging brengen.

  -

  Tankdop (B/2) eraf schroeven en het brandstofmengsel
  voorzichtig tot aan de onderkant van de vulopening invullen.
  Voorzichtig vullen om geen brandstof te morsen.

  -

  Tankdop weer goed vastdraaien.

  Tankdop en omgeving na het tanken reinigen! • Page 15

  Aanleggen van de draagriem

  2

  A

  B

  1

  -

  Schoudergordel over beide schouders leggen, zodat de
  heupplaat (A/1) aan de rechterzijde hangt.

  -

  Schoudergordel zodanig afstellen dat de borstplaat (A/2)
  op de borstkas rust.

  -

  Met de borstriemen de hoogte van de heupplaat zoda nig
  afstellen dat de bevestigingshaak ongeveer een handbreedte boven het heupbot zit.

  -

  Voor het openen van de schoudergordel borstplaten v a n
  elkaar nemen. Schoudergordel en borstplaten kunnen dan
  snel afgelegd worden.

  Uitbalanceren van de motorzeis

  4

  3

  C
  -

  Motorzeis tanken.

  -

  Motorzeis aan de bevestigingshaak (C/3) van de heupplaat
  inhangen.

  -

  Voor het uitbalanceren van de motorzeis kunnen de
  5 boringen in het gatenprofiel gebruikt worden.

  D
  -

  Voor het afnemen van de motorzeis eerst de sper (D/4)
  indrukken, en dan de motorzeis afhaken.

  5

  E
  -

  De afstand tot de grond is afhankelijk van het gekozen
  snijgereedschap.

  -

  Bij gebruik van de snoersnijkop / struikgewasmes op vlak
  terrein moet de snoerkop resp. glijschotel licht op de grond
  rusten zonder dat de machine met de handen vastgehouden wordt.

  -

  Bij het werken met slagmes of wervelblad, evenals bij
  moeilijk terrein moet het snijgereedschap ca. 30 cm vrij
  van de grond blijven wanneer de machine niet met de
  handen wordt vastgehouden.

  F
  -

  Positie van de handgrepen afhankelijk van de werkomstandigheden eventueel corrigeren en daarna
  bevestigingsschroef (F/5) aandraaien.

  15 • Page 16

  Inbedrijfname
  Voorschriften voor ongevalpreventie in acht nemen!
  De motorzeis mag alleen na volledige montage en controle
  worden gestart!

  Starten
  -

  Op minstens 3 m afstand van de plek waar getankt wordt.

  -

  In een veilige positie gaan staan en de motorzeis zó
  neerleggen, dat het snijgereedschap de grond of andere
  voorwerpen niet aanraakt.

  Koude start

  6
  10

  9

  7
  8
  G
  -

  Schakelaar (G/6) in pijlrichting bedienen.

  -

  Halfgasvastzetter inklikken; hiertoe bij ingedrukte
  veiligheids-blokkeerknop (G/7) de gashendel (G/8) en
  daarna de vastzetter (G/10) indrukken. Dan de gashendel
  (G/8) en daarop de blokkeerknop (G/7) loslaten.

  H
  -

  Chokehefboom (H/9) naar beneden draaien.

  6

  8
  J

  I
  -

  Motorzeis met een hand, zoals afgebeeld, vasthouden.

  -

  Startergreep langzaam uitrekken totdat u weerstand voelt,
  dan snel en krachtig verder uittrekken.

  -

  -

  Nadat de motor begint te lopen de gashendel (J/8)
  doordrukken en onmiddellijk weer loslaten, de halfgasstand
  klikt uit.

  Starterkabel niet helemaal tot het einde uittrekken en de
  greep niet vrij terug laten schieten, maar langzaam
  terugbrengen.

  -

  Voor gebruik met vol gas de motor ca. 1 minuut met
  middelmatig toerental warm laten lopen.

  -

  Het starten herhalen totdat de eerste ontstekingen te horen
  zijn.

  Start bij warme motor

  -

  Chokehendel (H/9) weer naar boven draaien en opnieuw
  aan de starterkabel trekken tot de motor aanspringt.

  Starten zoals bij koude motor, echter zonder choke.

  Het uitzetten van de motor
  Schakelaar (J/6) naar de

  16

  STOP

  positie schuiven. • Page 17

  Vergasser afstellen

  2

  S
  L

  H

  1
  K
  Het instellen van de carburateur dient ter verkrijging van
  een optimaal functioneren, een zuinig verbruik en
  bedrijfsveiligheid. Dit moet bij warme motor, een schone
  luchtfilter en gemonteerd snijwerktuig geschieden. Laat
  de carburateur door een MAKITA vakwerkinrichting
  instellen.
  De carburateur is in de fabriek bij luchtdrukomstandigheden op
  zeewaterhoogte ingesteld. Bij andere hoogteverschillen,
  weergesteldheden, temperaturen of luchtvochtigheid, alsook
  in de inloopphase bij een nieuwe machine, kan het nodig zijn,
  de instelling gering te corrigeren.
  Voor een optimale instelling is een toerenteller (K/1, Bestelnr. 950 233 210) benodigd, daar een overschrijden van het
  hoogst toelaatbare toerental tot overhitting en tekort aan
  smeerolie leidt. Gevaar van motorschade!
  Bij instellen zonder toerenteller mag de aangegeven
  basisinstelling van de hoofdspoeier (H) niet worden
  onderschreden. Gevaar van motorschade door
  oververhitting en een tekort aan smeerstof!
  De afgebeelde schroevedraaier (K/2) heeft een aangegoten
  neus, die als afstellingshulp dienst doet (wordt mrdegeleverd).
  Vóór het instellen van de carburateur de motor 3-5 minuten
  warm laten lopen. Vermijdt hoge toerentallen!
  Voor een juiste instelling zijn de volgende arbeidsstappen
  nodig:
  1. Basisinstelling (bij uitgeschakelde motor)
  Motor starten en warm laten lopen
  2. Stationairgang instellen
  3. Het hoogst toelaatbaar toerental instellen
  4. Acceleratie controleren

  L
  2. Stationairgang instellen
  Het stationairgangstoerental overeenkomstig de technische
  gegevens instellen.
  Draaien naar rechts van de instelschroef (S): het stationairgangstoerental stijgt aan. Naar links draaien (tegen de
  wijzers van de klok in): het stationairgangstoerental neemt
  af. Het snijwerktuig mag niet meelopen.
  3. Instellen van het hoogste toerental
  Het hoogste toerental instellen door minimaal regelen van
  instelschroef (H) volgens de technische gegevens.
  Erin draaien van instelschroef (H) met de wijzers van de klok
  mee (rechtsom): het toerental neemt toe.
  Eruit draaien naar linksom: het toerental neemt af.
  4. Controleren van de acceleratie
  Bij bediening van de gashendel moet de motor zonder
  overgang van stationairgang op hoge toerentallen
  accelereren.
  Bij te trage acceleratie de instelschroef (L) in kleine stappen
  tegen de wijzers van de klok in (linksom) eruit draaien, maar
  hoogstens 1/8 toeren meer.
  5. Controleren van het stationairgangstoerental
  Na het instellen van het hoogst toelaatbare toerental het
  stationairgangstoerental controleren (het snijwerktuig mag
  niet meelopen).
  Het instelproces vanaf punt 2 herhalen totdat het
  stationairgangstoerental, goede acceleratie en het hoogst
  toelaatbare toerental bereikt zijn.

  5. Stationairgangstoerental controleren
  De stappen (vanaf punt 2) herhalen, tot het stationairgangstoerental, goede acceleratie en het hoogst toelaatbaar
  toerental bereikt zijn.
  1.Basisinstelling
  De instelschroef voor hoofdsproeier (H) en stationairgangsproeier (L) behoedzaam tot aan de voelbare aanslag rechtsom
  (met de wijzers van de klok mee) erin draaien.
  Instelschroeven (H) en (L) 1 toer linksom (tegen de wijzers
  van de klok in) uitdraaien.

  17 • Page 18

  REPARATIE EN ONDERHOUDSTAKEN
  ATTENTIE:

  Bij alle werkzaamheden aan de motorzeis te allen tijde de motor afzetten, de
  bougiestekker eraf trekken en beschermende handschoenen dragen!

  ATTENTIE

  De motorzeis mag alleen na volledige montage en controle worden gestart!

  STOP

  Snijgereedschap slijpen
  Na meerdere malen nascherpen moet het beiteltandzaagblad door een servicewerkplaats geslepen en uitgebalanceerd worden.

  2

  1

  D

  Opgelet:
  Een beschadigd blad mag uit veiligheidsoverwegingen
  niet rechtgebogen of gelast worden.

  20o-25o

  3

  Opgelet: De volgende snijgereedschappen mogen alleen
  door een servicewerk-plaats geslepen worden, omdat het
  met de hand slijpen onbalans in het snijge-reedschap en
  trillingen en schade aan de machine veroorzaakt.
  • struikgewasmes (D/1)

  5o

  F

  • 4-tands slagmes (D/2)
  • 8-tands wervelblad (D/3)
  Vakkundig slijpen en uitbalanceren wordt door iedere
  MAKITA service-werkplatts uitgevoerd.

  Een aanscherphoek van 20-25° moet aangehouden worden
  (afbeelding hierboven) (F).

  Opmerking: Het struikgewasmes en het 4-tands slagmes
  kunnen ter verlenging van de gebruiksduur eenmaal gekeerd
  worden, tot beide snijzijden stomp zijn.

  Hiervoor moet de markering op de vijlhouder parallel aan het
  zaagblad gehouden worden.

  Beiteltandzaagblad

  Zetten

  De hellingshoek is ongeveer 5° (F).

  Bij het nascherpen van het beiteltandzaagblad (E/4) met een
  rondvijl moet erop gelet worden dat alle sneden gelijkmatig
  nagescherpt worden.
  Is slechts één tand beschadigd, dan moeten ook alle andere
  tanden in dezelfde mate afgevijld worden.
  Zijn tanden afgebroken, dan moet het beiteltandzaagblad
  vervangen worden.

  A

  Ongelijkmatig geslepen snijgereedschap veroorzaakt door
  onbalans sterke trilling en daardoor schade aan de machine en
  uiteindelijk ook trilling in de handgrepen.
  Het beiteltandzaagblad moet met een speciale rondvijl voor
  zaagbladen ø 5,5 mm met een vijlhouder (bestelnummer 953
  009 000) bijgeslepen worden. Normale rondvijlen zijn ongeschikt.
  Bij het slijpen van het gemonteerde zaagblad met de hand,
  moet de motorzeis veilig neergelegd zijn.

  1mm

  B
  G
  Als het zaagblad in de snede klemt moet de zetting van de
  tanden gecontroleerd worden.
  De zetting moet ongeveer 1 mm bedragen.
  Voor het nazetten van de zaagtanden het zethulpstuk
  (Best.Nr. 953 385 010) gebruiken. Het zethulpstuk is als
  accessoire verkrijgbaar.

  4

  De bestaande zetrichting van de zaagtanden moet gehandhaafd blijven!
  Zethulpstuk naar beneden drukken (A).
  Ter controle het zaagblad langs het zethulpstuk houden. De
  zaagtand moet aanliggen aan de uitsparing van het zethulpstuk
  (B).

  E
  Alleen de tandborst vijlen. De vijlhouder moet daarbij steunen
  op de tandrug (zie pijl).
  18 • Page 19

  Snoersnijkop
  Nastellen van het snoer

  2

  Huis (A/1) vasthouden en het deksel van het huis (A/2)
  stevig tegen de veerdruk in, in de richting van de pijl trekken
  tot het deksel van het huis (A/2) tegen de richting van de
  wijzers van de klok in gedraaid kan worden.

  -

  Deksel van het huis (A/2) weer loslaten en nu zover tegen
  de richting van de wijzers van de klok verder draaien, tot
  het vanzelf weer inklikt.

  -

  Snoereinden (A/3) tot de aanslag eruit trekken. Handeling
  herhalen tot een snoerlengte van ongeveer 15 cm
  verkregen is.

  1

  3

  A

  -

  Schema afbeelding

  Een uitgebreide beschrijving voor het vervangen van het snoer
  wordt met de snoersnijkop meegeleverd.

  Starterkabel vernieuwen

  8

  STOP

  5

  7

  6
  B

  C

  4

  -

  Ventilatorhuis afschroeven.

  -

  Startergreep ongeveer 30 cm uittrekken.

  -

  Middelste bevestigingsschroef (B/4) uitdraaien.

  -

  -

  Geleideschijf (B/5) met de starterpal en de remveer
  verwijderen.

  Kabeltrommel met de hand vasthouden en de kabel met
  een schroevedraaier o.i.d. eruit trekken.

  -

  Met de kabel in de inkeping (C/7) trommel langzaam terug
  laten draaien (pijl) tot de veer ontspannen is.

  -

  Trommel (C/8) verwijderen.

  -

  Starterkabel, indien gebroken, verwijderen van de trommel
  en startergreep.

  -

  Vóór het weer inbouwen van de kabeltrommel de middenas
  licht invetten met universeel vet (Bestelnummer 944 360 000).

  -

  Palveer (B/6) verwijderen.

  9
  11

  12

  10
  D

  E

  -

  Kabel door de geleidebus (D/9) trekken en van buitenaf
  door het gat in de trommel voeren.

  -

  Trommel in de behuizing plaatsen en tegen de klok in
  controleren of de retourveer correct ingehaakt is.

  -

  Kabeleinde met knoop (D/10) in de trommel drukken.

  -

  -

  Het andere kabeleinde met een knoop (D/11) in de
  startergreep bevestigen.

  Palveer (E/12) in de trommel plaatsen zoals in de afbeelding getoond.

  -

  Kabel ongeveer 3 1/4 slagen op de trommel wikkelen.
  Op draairichting (in de inbouwpositie tegen de klok in)
  letten!
  19 • Page 20

  13
  4
  5

  5
  14

  6
  F
  -

  13

  G

  Geleideschijf (F/5) licht invetten met universeelvet en
  starterpal (F/13) en remveer (F/14) inbouwen zoals in de
  afbeelding getoond.

  -

  Geleideschijf (G/5) met starterpal en remveer zodanig in
  de trommel inbouwen dat de palveer (G/6) tegen de
  starterpal (G/13) aanligt.

  -

  Geleideschijf (G/5) zodanig verdraaien dat de geleidestift
  in de sleuf van de geleideschijf grijpt.

  -

  Schroef (G/4) weer indraaien.
  Kabel uit de trommel trekken, in de sleuf van de trommel
  leggen en samen met de trommel tegen de klok in 1 slag
  draaien, trommel loslaten en kabel door de veerspanning
  op laten wikkelen.

  -

  Handeling herhalen totdat de startergreep rechtop staat in
  het ventilatorhuis.

  -

  Ventilatorhuis weer monteren.

  H

  Onderhoudsaanwijzingen
  Gebruikers van motorzeisen mogen alleen de onderhouds- en reinigingswerkzaamheden uitvoeren die beschreven zijn in deze
  gebruiksaanwijzing. Alle overige werkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door een MAKITA service werkplaats.
  Iedere keer na 50 tankvullingen een grondige onderhouds- en een volledige nakijkbeurt van de motorzeis door een MAKITA service
  werkplaats laten uitvoeren.

  Dagelijks onderhoud
  De volgende onderhoudswerkzaamheden moeten dagelijks na het gebruik uitgevoerd worden:
  -

  -

  De motorzeis aan de buitenzijde reinigen en op beschadigingen controleren.
  Luchtfilter reinigen (zie onderstaand). Bij werken onder extreem stoffige omstandigheden vaker.
  Snijgereedschap controleren op beschadigingen en loszitten.
  Controleren of er tussen het stationair toerental (vrijloop) en met gekoppelde motor voldoende verschil is, zodat het
  snijgereedschap stil staat als de motor stationair draait (eventueel het stationair toerental reduceren, zie blz. 17). Als het
  snijgereedschap bij stationair toerental (vrijloop) blijft meedraaien, moet de motorzeis in een servicewerkplaats nagekeken
  worden.
  Functie van de veiligheidssperknop, kortsluitschakelaar en van de gashefboom controleren (zie blz. 16).

  Luchtfilter reinigen

  STOP

  -

  Filterdeksel (I/15) verwijderen. Chokehefboom (I/16)
  dichtzetten om te voorkomen dat er vuil of stof in de
  vergasser komt.
  - Luchtfilter (I/17) verwijderen en met een kwast of zachte
  borstel reinigen.
  Opgelet: Om verwondingen aan de ogen te vermijden,
  vuildeeltjes er niet uitblazen.
  - Sterk vervuilde luchtfilters in lauwwarm water met een
  gewoon afwasmiddel uitwassen.
  - Bij sterke vervuiling vaker reinigen (dagelijks meerdere
  malen), want alleen een schoon luchtfilter garandeert de
  maximale motorprestaties.
  - Vóór het aanbrengen van de luchtfilter: chokeklep op
  eventueel erin gevallen vuildeeltjes controleren. Deze met
  een kwast verwijderen.
  - Luchtfilter goed drogen en weer inbouwen.
  20

  17

  15
  16
  I
  Opgelet: Beschadigte luchtfilters onmiddelijk vervangen!
  Afgescheurde stukken weefsel en grof vuil kunnen de
  motor onherstelbaar beschadigen. • Page 21

  Wekelijks onderhoud
  Bougie vervangen /
  controleren

  STOP

  OPGELET: Bougie of bougiedop mogen niet bij lopende
  motor aangeraakt worden (hoogspanning!).
  Onderhoudswerkzaamheden uitsluitend bij uitgeschakelde
  motor uitvoeren.
  Bij hete motor gevaar van verbranding. Beschermhandschoenen dragen!

  18

  19

  0,5 - 0,8 mm

  15
  K
  Elektroden afstand

  J

  De elektrodenafstand moet 0,5 - 0,8 mm zijn.

  Bij beschadiging van de isolator, sterke verbranding van de
  elektroden, of sterk vervuilde electroden, moet de bougie
  vervangen worden.
  -

  Bougiestekker (J/18) van de bougie af trekken. De bougie
  uitsluitend met de meegeleverde combisleutel eruitnemen.

  OPGELET: Bij vervanging uitsluitend de bougies CHAMPION
  RCJ-6Y, BOSCH WSR 6F, NGK BPMR 7A gebruiken.

  Uitlaatdemperschroeven
  controleren

  Controle van de bougievonk
  -

  Houd de uitgeschroefde bougie stevig aangesloten op de
  bougiekabel met een geïsoleerde tang tegen de cilinderkop
  (niet in de buurt van het bougiegat!).

  -

  Start/Stop schakelaar in de stand „I“ zetten.

  -

  De starterkabel krachtig doortrekken.

  Bij een correct functioneren moet er een vonk zichtbaar zijn
  tussen de elektroden.

  STOP

  Opgelet:
  De schroeven van de geluiddemper mogen niet aangedraaid worden zolang de motor heet is.
  -

  Bougiedop (J/18) lostrekken en het filterdeksel (J/15)
  afschroeven en verwijderen.

  -

  De vier bevestigingsschroeven van de afdekkap (J/19)
  losdraaien en de afdekkap verwijderen.

  -

  Schroeven van de geluiddemper (L/20) met sleutel op
  loszitten controleren. Bij loszitten handvast aandraaien.
  (Opgelet: niet te strak aandraaien).

  20

  L

  Periodiek onderhoud
  Zuigkop in de brandstoftank

  STOP
  De door de vergasser aangezogen brandstof wordt via het vilt
  (M/21) van de zuigkop gefilterd.
  Het vilt moet regelmatig bekeken worden. Hiervoor moet de
  zuigkop met een draadhaak door de tankdopopening getrokken worden. Verhard, vervuild of verkleefd filtervilt vervangen
  door nieuw vilt (zie „Uittreksel uit de onderdeellijst“).
  Bij onvoldoende aanvoer van brandstof bestaat het gevaar dat
  het maximaal toegestane toerental van de motor overschreden wordt. Om een probleemloze brandstoftoevoer aan de
  vergasser te garanderen moet het filtervilt ongeveer eens per
  kwartaal vervangen worden.

  M

  21
  21 • Page 22

  Opmerking over het konische drijfwerk:
  Het konische drijfwerk (O/22) heeft een levensduur-vetvulling
  en heeft daarom geen onderhoud nodig.

  22

  Als grotere hoeveelheden vet uit het konisch drijfwerk komen,
  dan moet de motorzeis in een MAKITA servicewerkplaats
  nagekeken worden.
  Service en onderhoud
  Wij adviseren, in regelmatige afstand een grondige onderhoudsbeurt en grondige visuele inspectie uit te voeren.
  Alle niet in deze gebruiksaanwijzing omschreven onderhouds- en afstelwerkzaamheden moeten door een MAKITA servicewerkplaats uitgevoerd worden.

  O

  Periodieke onderhouds- en reingingsvoorschriften
  Voor een lange levensduur alsook ter voorkoming van schades en ter waarborging van het volledig functioneren van de
  veiligheidsvoorzieningen moeten de hierna beschreven onderhoudstaken regelmatig uitgevoerd worden. Garantieclaims worden
  alleen dan toegelaten, indien deze taken regelmatig en zoals voorgeschreven uitgevoerd zijn. Bij niet-inachtneming bestaat er
  gevaar voor ongelukken!
  Blz.
  Algemeen

  Komplete machine

  Visuele controle op beschadigingen, losse bevestigingen en
  dichtheid van de brandstoftank

  20-22

  Na iedere tankvulling

  gashefboom
  veiligheidssperknop
  STOP-schakelaar

  functiecontrole
  functiecontrole
  functiecontrole

  16
  16
  16

  Dagelijks

  luchtfilter
  snijgereedschap
  stationair toerental

  reinigen
  controleren op beschadiging en scherpte
  controleren (snijgereedschap mag niet meelopen)

  20
  18
  17

  Wekelijks

  bougie
  uitlaatdemper

  controleren, eventueel vervangen
  controleren, schroeven natrekken

  21
  21

  Per kwartaal

  zuigkop
  brandstoftank

  vernieuwen
  reinigen

  22

  Bij langere tijd
  buiten bedrijf stellen

  brandstoftank
  vergasser

  legen
  eegdraaien

  Uitbedrijfnemen en opbergen
  Als de motorzeis langer dan 6 weken niet gebruikt zal worden dienen de volgende adviezen opgevolgd te worden.


  Onderhoud volgens blz.18 tm 24 uitvoeren.  Brandstoftank geheel ledigen en de vergasser leegdraaien. Brandstoffen zijn slechts beperkt houdbaar en kunnen afzetting in
  de tank of in de vergasser vormen.  Brandstofresten in reservetanks moeten voor andere motoren gebruikt of afgevoerd worden.  Metalen snijgereedschappen schoonmaken en licht inoliën.  Motorzeis alleen in droge ruimten opslaan.  Bij opnieuw inbedrijfnemen verse brandstof kopen en het voorgeschreven tweetaktmengsel samenstellen.

  Werkplaatsservice, reservedelen en garantie
  Onderhoud en reparaties
  Onderhoud en reparatie van moderne motorzeisen evenals de veiligheidsgevoelige hoofdonderdelen vereisen een gekwalificeerde
  vakopleiding en een van speciaal gereedschap en testapparatuur voorziene gespecialiseerde werkplaats.
  MAKITA adviseert daarom alle niet in deze gebruiksaanwijzing omschreven werkzaamheden door een MAKITA service-werkplaats
  uit te laten voeren. De vakman beschikt over de noodzakelijke opleiding, ervaring en uitrusting om u steeds met zo weinig mogelijk
  kosten een oplossing te bieden en helpt u met raad en daad.
  In de bijgeleverde lijst vindt u de dichtstbijgelegen servicewerkplaats.
  22 • Page 23

  Reserveonderdelen
  Betrouwbaarheid, levensduur en veiligheid van uw machine is ook afhankelijk van de kwaliteit van de gebruikte reserveonderdelen.
  Alleen originele MAKITA -reserveonderdelen gebruiken, die door het teken
  zijn gekenmerkt.
  Alleen originele onderdelen stammen uit de productie van het apparaat en zijn derhalve de garantie voor de bestmogelijke kwaliteit
  van materiaal, maatvastheid, werking and veiligheid.
  Originele reserveonderdelen en accessoires zijn verkrijgbaar bij uw vakhandelaar. Deze beschikt over de noodzakelijke reserveonderdelenlijsten en wordt doorlopend op de hoogte gehouden van verbeteringen en veranderingen in het aanbod van reserveonderdelen.
  Houdt u ook rekening met het feit dat, bij gebruik van niet originele MAKITA onderdelen, het verlenen van garantie door de
  MAKITA -organisatie niet mogelijk is.

  Garantie
  MAKITA garandeert een uitstekende kwaliteit en vergoedt de kosten van verbeteringen door vervanging van de beschadigde
  onderdelen in geval van materiaal- of fabricagefouten die binnen de garantie na de datum van aankoop optreden.
  Houdt u er rekening mee dat in sommige landen specifieke garantievoorwaarden gelden. Vraagt u dit na bij de verkoper in geval
  van twijfel. Deze is als verkoper van het produkt verantwoordelijk voor de garantie.
  De volgende schadeoorzaken vallen buiten de garantie. Wij vragen hiervoor uw begrip:
  • Niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing.
  • Achterwege laten van noodzakelijke onderhouds- en reinigingswerkzaamheden.
  • Overschrijden van het maximale toegestane motortoerental als gevolg van foutieve vergasserafstelling.
  • Schade als gevolg van een onjuiste vergasserinstelling.
  • Normale slijtage.
  • Duidelijke overbelasting door aanhoudende overschrijding van de maximaal toegestane belasting.
  • Gebruik van geweld, onoordeelkundige behandeling, misbruik of ongevallen.
  • Schade door oververhitting door vervuilde koelluchttoevoer.
  • Ingrepen door ondeskundige personen of ondeskundige reparatiepogingen.
  • Gebruik van ongeschikte reserveonderdelen, resp. niet-originele MAKITA onderdelen, voorzover deze schade kunnen veroorzaken.
  • Gebruik van ongeschikte of te lang opgeslagen brandstoffen.
  • Schade die terug te voeren is tot voorwaarden bij verhuur.
  • Schade veroorzaakt door het niet tijdig aandraaien van uitwendige schroef-verbindingen.
  Reinigings-, onderhouds- en afstelwerkzaamheden vallen niet onder de garantie. Alle voorkomende garantiewerkzaamheden
  moeten worden uitgevoerd door een MAKITA vakhandelaar.

  Storingzoeken
  storing

  systeem

  constatering

  oorzaak

  motor start slecht
  of helemaal niet

  ontsteking

  vonk aanwezig

  fout in brandstof toevoer,
  compressie systeem, mechanische fout

  geen vonk

  STOP-schakelaar bediend, fout of kortsluiting
  in de bekabeling, bougiedop defect, bougie
  defect, ontstekingsmodule defect

  brandstoftoevoer

  brandstoftank is vol

  choke in verkeerde positie, vergasser defect,
  zuigkop vervuild, brandstofleiding geknikt of
  onderbroken

  compressiesysteem

  inwendige van de machine

  cilindervoet pakking defect, beschadigde radiale
  afdichtringen, cilinder of zuigerringen beschadigd

  uitwendige van de machine

  bougie dicht niet goed af

  starter grijpt niet aan

  veer in de starter gebroken, gebroken
  onderdelen in de motor

  Brandstof in tank
  vonk aanwezig

  vergasser instelling incorrect

  brandstof in de tank

  stationaire instelling niet correct, zuigkop of
  vergasser vervuild.

  mechanische
  fout
  problemen met warme
  start
  motor start, stopt echter
  dadelijk weer

  brandstof
  verzorging

  Tankbeluchting defect, brandstofleiding onderbroken, kabel beschadigd, STOP-schakelaar be
  schadigd
  verminderde prestaties

  meerdere
  systemen kunnen
  tegelijkertijd
  betrokken zijn

  Machine loopt stationair

  luchtfilter vervuild, vergasserafstelling fout,
  uitlaatdemper aangekoekt, uitlaatkanaal in de
  cilinder aangekoekt
  23 • Page 24

  Uittreksel uit de reserveonderdelenlijst.
  Alleen originele MAKITA -reserveonderdelen gebruiken. Voor reparaties en vervanging
  van andere onderdelen is uw MAKITA servicewerkplaats verantwoordelijk.

  DBC3310
  DBC4010
  DBC4510

  Pos. MAKITA -Nr.

  ;;
  ;;

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11

  9

  8

  7

  385 160 103
  387 164 010
  908 605 205
  385 173 100
  385 118 060
  908 605 145
  965 603 021
  010 114 045
  963 601 150
  385 228 041
  965 527 060

  Aantal.

  1
  1
  4
  1
  1
  2
  1
  1
  1
  1
  1

  Benaming

  Starterhuis kompleet
  Starterkabel ø 3 mm
  ✪ Cilinderkopschroef M5x20
  Luchtfilter kompleet
  Deksel
  ✪ Cilinderkopschroef M5x14
  Bougie
  Tankdop kompleet
  Zuigkop
  Bevestigingsmoer M12x1,5 L
  Luchtfilterdichting

  2

  11
  3

  4
  6

  5

  1

  10

  Aantekeninge

  24 • Page 25

  Aantekeninge

  25 • Page 26

  Makita Werkzeug GmbH
  Postfach 70 04 20
  D-22004 Hamburg
  Germany
  26

  Wijzigingen voorbehouden

  Form: 995 707 235 (9.03 NL)


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Makita DBC 4010 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Makita DBC 4010 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,1 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info