Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/22
Nächste Seite
1
Gebruiksaanwijzing
Let op:
Lees voor de eerste inbedrijfname deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en neem alle veiligheidsvoorschriften in acht.
Gebruiksaanwijzing zorgvuldig bewaren!
DBC250
DBC250S
DBC290
DBC290S
DBC251
DBC251S
DBC291
DBC291S
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Gebruiksaanwijzing

  DBC250
  DBC250S
  DBC290
  DBC290S

  DBC251
  DBC251S
  DBC291
  DBC291S

  Let op:
  Lees voor de eerste inbedrijfname deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en neem alle veiligheidsvoorschriften in acht.
  Gebruiksaanwijzing zorgvuldig bewaren!

  1 • Page 2

  Hartelijk dank voor uw vertrouwen!

  Inhoudsopgave

  Wij willen graag dat u een tevreden MAKITA-klant bent. U heeft
  u keuze laten vallen op een der modernste MAKITA
  motorzeisen.
  Dank zij hun tweetaktbenzinemotor zijn de motorzeismodellen
  onafhankelijk van een stroomaan-sluiting overal onmiddelijk
  klaar voor gebruik. De als starthulp ingebouwde
  motorbrandstofpomp (primer) maakt het starten bijzonder
  gemakkelijk. Ze snijden gras, onkruid, kreupelhout en alles,
  wat op de grond groeit en weg moet. Daardoor zijn ze de ideale
  helpers bij het onderhoud van groenvlaktes en bijzonder
  geschikt voor incidenteel gebruik. Modernste techniek,
  ergonomische vormgeving en uiterst gemakkelijke bediening
  gaan hier samen met een gunstige aanschaffingsprijs. De
  motorzeisen zijn niet bedoeld voor beroepsmatige inzet.
  De door MAKITA speciaal voor dit gereedschap ontwikkelde
  motor heeft een van een nikasil-laag voorziene 4kanaalcylinder met computerberekende regeltijden en
  elektronische ontsteking, die geen onderhoud nodig heeft.
  Hierdoor is voor optimale uitbuiting van de motorbrandstof en
  bijzonder geringe emissie van milieuverontreinigende stoffen
  in het uitlaatgas gezorgd. Zelfs de toekomstige strenge
  uitlaatgasvoorschriften van de USA zijn hiermede reeds
  vervuld. Een nieuw uitlaatconcept en de volledige omhulling
  van de motor zelf zorgen voor een optimale geluidsdemping.
  In het apparaat zijn de volgende octrooirechten in de prak-tijk
  gebracht: US 5, 155, 169, DE 4311257 A1.
  Om uw persoonlijke veiligheid te waarborgen en optimaal
  functioneren en optimale beschikbaarheid van de motorzeis te
  garanderen, verzoeken wij u het volgende:
  Leest u voor de eerste ingebruikname van de motorzeis
  deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en neem alle de
  veiligheidsvoorschriften in acht. Niet-inachtneming kan
  levensgevaarlijke verwondingen veroorzaken!

  EG-conformiteitsverklaring ................................................ 2

  bladzijde

  Verpakking ........................................................................... 2
  Omvang van de levering ..................................................... 3
  Verklaring van de symbolen .............................................. 3
  VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
  Algemene voorschriften ................................................... 4
  Persoonlijke beschermingsuitrusting ............................... 4
  De omgang met brandstoffen / tanken ........................ 4-5
  Inbedrijfname ................................................................... 5
  Terugslag (Kickback) ....................................................... 6
  Werkomstandigheden en -techniek ................................. 6
  Gebruiksgebied van de snijgereedschappen .................. 6
  Opslag ......................................................................... 6-7
  Onderhoud ...................................................................... 7
  Eerste hulp (E.H.B.O.) ..................................................... 7
  Technische specificaties .................................................... 8
  Benaming van de onderdelen ............................................ 8
  INBEDRIJFNAME
  Handvatmontage DBC250, DBC290 .............................. 9
  Handvatmontage DBC251, DBC291 .............................. 9
  Montage van de beschermkap ...................................... 10
  Montage van het 4-tands-slagmes ............................... 11
  Montage van de snoerkop (accessoires) ...................... 11
  Nastellen van het snoer ................................................. 11
  Maaisnoer vervangen ................................................... 12
  Brandstof / olie mengsel ................................................ 13
  Aanleggen van de draagriem ........................................ 14
  Uitbalanceren van de motorzeis .................................... 14
  Motor starten ........................................................... 14-15
  Instellen van de stationairloop ...................................... 15

  EU-conformiteitsverklaring
  De ondergetekenden Shigeharu Kominami en Rainer Bergfeld gemachtigd door DOLMAR GmbH, verklaren hiermede,
  dat de apparaten van het merk MAKITA,
  Type:(121) DBC250, DBC250S, DBC251, DBC251S
  (129) DBC290, DBC290S, DBC291, DBC291S
  vervaardigd door DOLMAR GmbH, Jenfelder Str. 38,
  D-22045 Hamburg, aan de fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen van de desbetreffende, EU-richtlijnen voldoen:
  EU-machinerichtlijn 98/37/ EG,
  EU-EMV-richtlijn 89/336/ EEG (gewijzigd door 91/263 EWG,
  92/31 EEG en 93/68 EEG),
  Geluidsemissie 2000/14/EG.
  Ter vakkundige realisering van de in deze EU-richtlijnen
  vervatte eisen zijn doorslaggevend de volgende normen als
  grondslag genomen: EN 11806, CISPR 12, EN 50082-1, DIN
  VDE 0879 T1.
  Het conformiteitsbeoordelingsprocédé 2000/14/EG is volgens
  appendix V doorgevoerd. De gemeten geluidsvermogenpeilschaal
  (Lwa) bedraagt 105 dB(A) bij DBC250, 250S, DBC251, 251S
  und 106 dB(A) bij DBC290, 290S, DBC291, 291S.
  De gegarandeerde geluidsvermogenpeilschaal (Lwa) bedraagt
  110 dB(A) bij DBC250, 250S, DBC251, 251S, DBC290, 290S,
  DBC291, 291S.
  Hamburg, 22.01.2003
  Voor DOLMAR GmbH

  IREPARATIE EN ONDERHOUDSTAKEN
  Onderhouds- en reinigingsvoorschriften ....................... 16
  Snijgereedschap slijpen ................................................ 16
  Luchtfilter schoonmaken ............................................... 17
  Bougie vervangen / controleren .................................... 17
  Smering van het hoekig drijfwerk ................................. 18
  Service en onderhoud ................................................... 18
  Storingzoeken ................................................................... 18
  Werkplaatsservice, reservedelen en garantie ................ 19
  Uittreksel uit de reserveonderdelenlijst .......................... 20
  Aantekeningen .................................................................. 21
  Lijst van service-adressen (zie bijlage)

  Verpakking
  Uw MAKITA motorzeis is afzonderlijk in een doos verpakt ter
  bescherming tegen transportschade.
  Karton is een grondstof en is als zodanig geschikt voor hergebruik, of kan in de grondstofkringloop teruggebracht worden
  (oudpapierverwerking).

  RE Y
  Shigeharu Kominami
  Directeur
  2

  Rainer Bergfeld
  Directeur • Page 3

  Omvang van de levering
  1
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.

  Motorzeis
  Handvat (uitvoering afhankelijk van zeismodel)
  Schouderriem
  Bescherminrichting (gereedschapsbeschermkap)
  Maaigereedschap
  Gereedschapbescherming
  Montagestift
  Sleutel SW 19 T25 voor gereedschapmontage
  Schroevendraaier voor vrijloopinstelling
  Gebruiksaanwijzing (niet afgebeeld)

  Afb.: DBC290

  2

  7

  3

  Indien een van de hier afgebeelde onderdelen bij de levering
  ontbreekt, wendt u zich dan tot uw leverancier!

  9

  8
  10

  4
  5

  6

  Verklaring van de symbolen
  Op de machine en bij het lezen van de gebruiksaanwijzing treft u de volgende symbolen aan:

  Gebruiksaanwijzing lezen en de waarschuwings- en veiligheidsaanwijzingen
  opvolgen!

  max.
  10000 / min

  Maximaal spiltoerental

  Choke

  Opgelet!

  Verboden!

  Motor starten

  Beschermende handschoenen dragen!

  STOP

  Motor afzetten!

  Veiligheidsschoenen dragen!
  Roken verboden!
  Ogen-, gezichts- en
  gehoorbeschermers dragen!
  Geen open vuur!
  Veiligheidsafstand van 15 meter
  aanhouden!
  Brandstofmengsel
  Gevaar:
  Let op wegvliegende delen!
  Eerste hulp

  Gebruik van zaagbladen verboden!

  RE Y

  Recycling

  Let op: Kickback! (terugslag)
  CE-Norm
  3 • Page 4

  VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
  Algemene voorschriften

  -

  -

  Om een veilig gebruik te garanderen moet degene die het
  apparaat bedient altijd deze gebruiksaanwijzing lezen, om
  zich met de werking ervan vertrouwd te maken (1). Onvoldoende geïnstrueerde gebruikers kunnen zichzelf en anderen
  door ondeskundig gebruik in gevaar brengen.
  De motorzeis alleen uitlenen aan personen met ervaring in het
  gebruik van een motorzeis. De gebruiksaanwijzing dient daarbij overhandigd te worden.
  Voor nieuwe gebruikers is het aan te bevelen, zich door de
  verkoper wegwijs te laten maken, om met de eigenschappen
  van het motormaaien vertrouwd te raken.
  Kinderen en jeugdige personen van beneden de 18 jaar
  mogen de motorzeis niet gebruiken. Voor jeugdigen boven 16
  jaar geldt dit verbod niet als zij in het kader van hun opleiding
  onder toezicht staan van een vakman.
  Het werken met de motorzeis vereist een hoge mate van
  concentratie.
  Alleen in goede lichamelijke konditie werken. Alle werkzaamheden rustig en precies uitvoeren. De gebruiker is verantwoordelijk ten opzichte van derden.
  Nooit onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen werken (2).

  1

  Persoonlijke beschermingsuitrusting
  -

  -

  -

  -

  -

  -

  De kleding moet doelmatig zijn, d.w.z. nauw aansluitend,
  maar mag niet hinderen. Geen sieraden of kleding dragen
  waarmee u in struikgewas verstrikt kunt raken. Bij lang haar
  een haarnet dragen.
  Om bij het maaien verwondingen aan hoofd, ogen, handen of voeten en schade aan het gehoor te vermijden,
  moet de hierna omschreven beschermende uitrusting
  gedragen worden.
  Het dragen van een veiligheidshelm wordt aangeraden; bij het
  werken in bosgebieden is dit beslist noodzakelijk. De veiligheidshelm (1) moet regelmatig op beschadigingen gecontroleerd worden en moet na maximaal 5 jaar vervangen worden.
  Alleen goedgekeurde helmen gebruiken.
  De gezichtsbeschermer (2) van de helm houdt opstuivend
  snijdsel of wegvliegende voorwerpen tegen. Om verwonding
  van de ogen te vermijden, moet bovendien een veiligheidsbril
  als gezichtsbeschermer worden gedragen.
  Om gehoorschade te voorkomen moet geschikte persoonlijke
  gehoorbescherming gedragen worden (Oorbeschermers (3),
  oorproppen, oorwatten etc.). Octaafbandanalyse op aanvraag.
  De bosbouw-veiligheidsjas (4) heeft signaalrode schouderpassen. De armen en de hals te allen tijde door kleding
  beschermen.
  De veiligheidsbroek (5) bestaat uit 22 lagen nylonweefsel en
  beschermt tegen snijwonden. Het gebruik ervan wordt dringend aanbevolen. In ieder geval een lange broek dragen van
  een stevige stof.
  Werkhandschoenen (6) van een zware kwaliteit leer behoren tot de voorgeschreven uitrusting en moeten bij het werken
  met de motorzeis altijd gedragen worden.
  Bij het werken met de motorzeis moeten veiligheidsschoenen of veiligheidslaarzen (7) met profielzool, stalen neus en
  beenbeschermers gedragen worden. Veiligheidsschoeisel
  met een beschermende inleg biedt bescherming tegen snijverwondingen en zorgen ervoor dat men stabiel staat.

  De omgang met brandstoffen / tanken
  -

  -

  4

  Bij het aftanken van de motorzeis moet de motor afgezet
  worden (10).
  Roken en open vuur niet toegestaan (5).
  Laat de motor afkoelen alvorens te tanken.
  Brandstoffen kunnen oplosmiddelachtige substanties
  bevatten. Huid- en oogcontact met mineraalolieprodukten
  vermijden. Draag bij het aftanken handschoenen. Vervang en
  reinig beschermende kleding regelmatig. Adem de
  brandstofdampen niet in. Het inademen van motorbrandstofdampen kan lichamelijk letsel veroorzaken.
  Voor het bijtanken de motorzeis in een stabiele stand brengen
  Mors geen brandstof of kettingolie. Als er toch brandstof of
  olie gemorst is moet de motorzeis direct schoongemaakt
  worden. Zorg dat er geen brandstof op uw kleding terechtkomt.
  Als dat toch gebeurt kleedt u dan direct om.

  2

  1
  3

  2
  3

  4
  7
  5
  4

  5

  6 • Page 5

  -

  -

  Let erop dat er geen brandstof of kettingolie in de grond
  wegloopt (bescherming van het milieu). Leg iets op de grond
  ter bescherming.
  Tank niet in afgesloten ruimten. Brandstofdampen verzamelen
  zich op de bodem (explosiegevaar).
  Sluit de tankdop van brandstoftank goed en controleer
  regelmatig op lekkage.
  Start de motorkettingzaag niet op dezelfde plek als waar u
  getankt heeft (tenminste 3 meter verwijderd van de tankplaats) (6).
  Brandstof is niet onbeperkt houdbaar. Koop niet meer dan u
  binnen een redelijke tijd zult gebruiken.
  Vervoer en bewaar brandstof alleen in goedgekeurde en
  gewaarmerkte jerrycans. Sla brandstof zo op dat kinderen er
  niet bij kunnen.

  3 meters

  6

  Inbedrijfname
  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  Werk niet alleen, in noodgevallen moet er iemand in de
  buurt zijn. (gehoorafstand).
  Verzeker u ervan dat er zich geen kinderen of andere personen
  binnen een straal van 15 meter van het apparaat bevinden.
  Let hierbij ook op dieren.
  Voor aanvang van de werkzaamheden de motorzeis
  controleren op de volgende punten. Controleer:
  stevig zitten van het snijgereedschap, de gashendel moet bij het
  loslaten vanzelf naar 0 teruggaan, functie van de
  gashendelblokkering, snijgereedschap mag niet onbelast draaien,
  schone en droge handvatten, functie van de start/stopschakelaar,
  bescherminrichtingen niet beschadigd en op de juiste plaats vast
  gemonteerd zijn. Anders bestaat er gevaar van letsel!
  Motorzeis alleen starten volgens gebruiksaanwijzing. Andere
  start-technieken zijn niet toegestaan!
  De motorzeis en de snijgereedschappen mogen alleen voor
  het beschreven gebruiksdoel ingezet worden.
  De motorzeis eerst na volledige montage en controle
  starten. De machine mag uitsluitend geheel gemonteerd
  gebruikt worden!
  Het maaigereedschap moet met de bijbehorende
  bescherminrichting uitgerust zijn. Gebruik het apparaat
  nooit zonder de bescherminrichting.
  Bij stationair draaien mag het snijgereedschap niet
  meedraaien; zo nodig op standgas zetten.
  Vóór het starten erop letten dat het snijgereedschap niet in
  contact komt met harde voorwerpen, b.v. takken, stenen etc.
  Bij merkbaar veranderd gedrag van het apparaat de motor
  onmiddellijk afzetten.
  Als het snijgereedschap met stenen of andere harde
  voorwerpen in aanraking gekomen is, direct de motor afzetten
  en het snijgereedschap inspecteren.
  Het snijgereedschap moet regelmatig op beschadigingen
  gecontroleerd worden (eventuele haarscheuren door kloppen
  -klanktest- vaststellen). Na langer gebruik kunnen
  haarscheurtjes in het bereik van de getande wortel
  optreden. Beschadigt snijgereedschap en
  snijgereedschap met haarscheurtjes mogen in
  geen geval meer worden gebruikt!
  De motorzeis alleen met schouderriem gebruiken, en deze
  vóór aanvang van de werkzaamheden aanbrengen. Een
  goede afstelling van de schouderriem is noodzakelijk, om
  onnodig vermoeid raken te voorkomen. De motorzeis nooit
  met één hand bedienen.
  Bij het werken met de motorzeis deze altijd met beide handen
  vasthouden (9). Let er voordurend op dat u stevig staat!
  De motorzeis moet zodanig gehanteerd worden dat er geen
  uitlaatgassen ingeademd kunnen worden. Met de motorzeis
  mag niet in gesloten ruimtes worden gewerkt; hij mag er ook
  niet in gestart worden. (vergiftigingsgevaar). Koolmonoxidegas
  is reukloos. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen werken.
  Gedurende pauzes tijdens het werk en vóór de motorzeis
  alleen gelaten wordt, moet hij uitgeschakeld (10) en zo
  neergezet worden, dat niemand gevaar kan lopen.
  De hete motorzeis niet in droog gras of bij brandbare
  voorwerpen leggen.
  Bij het veranderen van werkplek tijdens het maaien moet de
  motor afgezet (10).
  Machine niet gebruiken bij defecte uitlaatpot.

  Schema
  afbeelding

  360°

  15 meters

  7

  8

  DBC250
  DBC290

  DBC251
  DBC291

  9

  STOP

  STOP

  10

  • Werkonderbreking
  • Transport
  • Tanken
  • Onderhoud
  • Wisselen van gereedschap
  5 • Page 6

  Terugslag (kickback)
  Bij het werken met de motorzeis kan ongecontroleerde terugslag
  voorkomen.
  Dit gebeurt in het bijzonder dan, wanneer in de sector tussen 12
  en 2 wordt gemaaid (11).
  Bij vast materiaal, zoals onderhout, struiken enz., mag hier
  nooit met maaien worden begonnen.
  De motorzeis wordt daarbij ongecontroleerd met grote energie
  naar de zijkant weggeslingerd respectievelijk versneld (gevaar
  van letsels!).
  In de sector 12-2 (Afb. 11) nooit met het maaien beginnen!
  Terugslag vermijden (12):
  - Om terugslag te voorkomen, moet op het volgende gelet
  worden:
  - Het maaien altijd observeren. Wees voorzichtig als bij reeds
  begonnen sneden verder gewerkt wordt.
  - Het maaigereedschap moet het volle werktoerental bereikt
  hebben voordat met maaien mag worden begonnen.
  - In het bereik tussen 12 en 2 bestaat verhoogd gevaar voor
  terugslag, in het bijzonder bij gebruik van metalen snijwerktuigen!
  - Werkzaamheden in het bereik 11-12 en 2-5 mogen alleen
  door geschoolde personen op eigen risico uitgevoerd worden!
  - In het bereik 8-11 kan gemakkelijk en met weinig gevaar voor
  terugslag gemaaid worden.

  ATTENTIE:
  Terugslag

  11

  12
  9

  3

  ATTENTIE:
  Terugslag

  6
  12

  Werkomstandigheden en -techniek
  -

  -

  -

  Alleen bij goed zicht en goede verlichting werken. In de winter
  bijzonder letten op gladheid, nattigheid, ijs en sneeuw (uitglijgevaar). Zorg ervoor dat u stabiel staat.
  Nooit boven schouderhoogte maaien.
  Nooit staande op een ladder werken.
  Nooit met de motorzeis in een boom klimmen en werkzaamheden uitvoeren.
  Nooit werken op een onstabiele ondergrond.
  Het maaibereik van vreemde voorwerpen, zoals b.v. stenen,
  metaaldelen etc. ontdoen. Vreemde voorwerpen kunnen
  terugstuiten (gevaar van verwondingen, 13), zij beschadigen
  het snijgereedschap en kunnen tot gevaarlijke terugslag
  (kickback) leiden.
  Het maaigereedschap moet het volle werktoerental bereikt
  hebben voordat met maaien mag worden begonnen.

  13

  Maaischijf

  Gebruiksgebied van de snijgereedschappen
  De maaigereedschappen (14) alleen voor het aangegeven doel
  gebruiken! Andere gebruiksdoeleinden zijn niet toelaatbaar.
  4-tands slagmes
  Voor het snijden van stevig materiaal zoals: onkruid, hoog gras,
  hakhout, struiken, wildgroei e.d. met een maximale doorsnede
  van 2 cm, wordt de motorzeis van rechts naar links in een halve
  cirkel heen en weer bewogen (15, zoals bij een handzeis).
  Snoersnijkop met 2 snoeren (accessoires):
  Uitsluitend voor het maaien van gras aan muren, heiningen,
  gazonkanten, bomen, palen, enz.
  Maaischijf (accessoires): uitsluitend voor het maaien van gras.

  14

  Vervoer
  -

  -

  6

  Bij het vervoer en bij plaatsverandering tijdens het werk
  moet de motorzeis stil worden gezet om te voorkomen,
  dat het maaigereedschap ongewild begint te draaien.
  Draag of vervoer de motorzeis nooit bij lopend
  maaigereedschap!
  Bij vervoer over een grotere afstand moet in ieder geval de
  meegeleverde maaierbeschermkap worden aangebracht.
  Bij het transport in voertuigen op veilige ligging van de
  motorzeis letten. De benzinetank vóór het transport leegmaken.
  Bij verzending van de motorzeis moet de brandstoftank geheel
  leeg zijn.

  15

  Snoersnijkop
  met 2 snoeren

  4-tands slagmes • Page 7

  Opslag
  -

  -

  -

  -

  De motorzeis veilig in een droge ruimte opslaan en de
  beschermkap voor metalen snijwerktuigen aanbrengen. Berg
  de motorzeis ontoegankelijk voor kinderen op.
  Bij langere opslag de motorzeis door een MAKITA
  servicewerkplaats grondig laten nakijken en een
  onderhoudsbeurt laten ondergaan.
  Bij langere opslag van de motorzeis moet de brandstoftank
  geheel worden leeggemaakt en de vergasser leeggedraaid.
  Brandstoffen zijn slechts beperkt houdbaar en kunnen in de
  tank of in de vergasser afzetting vormen.
  Brandstofresten in reservetanks voor andere motoren
  gebruiken of ontzorgen.

  16

  Onderhoud
  -

  Iedere keer vóór werkbegin moet de bedrijfszekere toestand
  van het maaigereedschap, de bescherminrichting, de draagriem en de dichtheid van het brandstofsysteem worden gecontroleerd. In het bijzonder moet erop gelet worden dat het
  snijgereedschap volgens voorschrift is geslepen.
  ATTENTIE: Metalen maaigereedschappen mogen enkel en
  alleen door een servicewerkplaats worden nageslepen!
  Een niet vakkundig nageslepen snijwerktuig kan tot onbalans
  leiden en wordt daardoor tot een aanzienlijk verwondingsrisico. Bovendien kunnen door vibraties schade aan het
  apparaat ontstaan.
  - Bij het wisselen van maaigereedschap, het schoonmaken van
  het apparaat en van het maaigereedschap etc. moet de
  motor worden afgezet en de bougiestekker afgenomen.
  - Beschadigd maaigereedschap mag niet gericht of gelast
  worden.
  - De machine moet zo geluidsarm mogelijk en met zo min
  mogelijk schadelijke uitlaatgassen gebruikt worden. Hierbij is
  een correcte afstelling van de vergasser zeer belangrijk.
  - De motorzeis regelmatig reinigen en alle schroeven en moeren controleren op loszitten.
  - Onderhoud en opslag van de motorzeis moet niet in de
  nabijheid van open vuur geschieden (16)!
  - De motorzeis mag uitsluitend met lege tank en leeggedraaide
  vergasser in gesloten vertrekken worden opgeborgen.
  Veiligheidsvoorschriften van de Arbeidsinspektie en verzekeringsmaatschappijen in acht nemen.
  In geen geval veranderingen in de constructie van de
  motorzeis aanbrengen. Uw brengt daarmee uw veiligheid
  in gevaar.
  Onderhouds- en montagewerkzaamheden mogen alleen uitgevoerd worden voorzover deze in deze gebruiksaanwijzing beschreven zijn. Alle verdere werkzaamheden moeten door de
  MAKITA service uitgevoerd worden (17).
  Slechts originele MAKITA onderdelen en toebehoren gebruiken.
  Bij gebruik van nietoriginele MAKITA onderdelen, toebehoren of
  gereedschappen moet er met een groter gevaar van ongelukken
  rekening worden gehouden. Bij ongelukken of schade als gevolg
  van niet geautoriseerde maaigereedschappen, bevestigingen
  van maaigereedschappen of accessoires vervalt iedere aansprakelijkheid.

  SERVICE
  17

  18

  Eerste Hulp (E.H.B.O.)
  Voor eventuele ongevallen dient altijd een verbanddoos op de
  werkplek aanwezig te zijn. Gebruikt materiaal direct weer aanvullen. Als u om hulp vraagt, geeft u dan de volgende informatie:
  Waar gebeurde het, wat gebeurde er, hoeveel gewonden, aard
  van de verwondingen, noem uw naam!
  Aanwijzing: Bij personen met circulatiestoornissen kunnen vaak
  optredende vibraties tot beschadiging van do bloedvaten of van
  het zenuwstelsel leiden. Door vibraties aan vingers, handen of
  polsen kunnen de volgende symptomen optreden: inslapen van
  lichaamsdelen, prikkelen, pijn steken, verandering van de
  huidkleur of van de huid. Bij het waarnemen van zulke
  symptomen moet u een dokter opzoeken.

  19

  7 • Page 8

  Technische Daten

  DBC250

  DBC251

  DBC290

  DBC291

  Cilinderinhoud
  Boring
  Slag
  Nominaal vermogen vlgs. ISO 8893
  Nominaal toerental
  Max. motortoerental bij een ééndelig metalen snijwerktuig
  Max. as-toerental bij een ééndelig metalen snijwerktuig
  Stationair toerental
  Koppeltoerental
  Vergasser (membraanvergasser)
  Ontsteking (electronisch)
  Bougie
  Elektrodenafstand

  cm3
  mm
  mm
  kW
  1/min
  1/min
  1/min
  1/min
  1/min
  Type
  Type
  Type
  mm

  25
  33
  30
  0,75
  7.500
  8.500
  6.400
  2.800
  4.000
  WT-602 A
  PHELON
  BOSCH WSR-6F
  0,5

  25
  33
  30
  0,75
  7.500
  8.500
  6.400
  2.800
  4.000
  WT-602 A
  PHELON
  BOSCH WSR-6F
  0,5

  Geluidsniveau LWA av vlgs. ISO 10884 1) 3)
  Geluidsdruk LpA av op de werkplek vlgs. ISO 7917 1)

  dB (A)
  dB (A)

  102
  86,9

  102
  86,9

  105
  90

  105
  90

  3)

  29
  29
  35
  35
  30
  30
  1,1
  1,1
  8.000
  8.000
  9.000
  9.000
  7.200
  7.200
  2.800
  2.800
  4.000
  4.000
  WT-602 A WT-602 A
  PHELON PHELON
  BOSCH WSR-6F BOSCH WSR-6F
  0,5
  0,5

  Zwaaiversnelling ah,w vlgs. ISO 7916 1) 3)
  - rechter handvat (stationair / max. toerental)
  - llinker handvat (stationair / max. toerental)

  m/s2
  m/s2

  2,1 / 4,6
  2,2 / 5,4

  ...
  ...

  4,6 / 8,0
  4,2 / 8,0

  ...
  ...

  - Rondom-handvat (stationair / max. toerental)
  - Handvat aan de schacht (stationair / max. toerental)

  m/s2
  m/s2

  ...
  ...

  3,2 / 5,5
  2,2 / 7,2

  ...
  ...

  4,3 / 7,0
  3,2 / 8,3

  0,48
  600
  0,5

  0,48
  600
  0,5

  0,60
  680
  0,5

  0,60
  680
  0,5

  Brandstofverbruik vlgs. ISO 8893 2)
  kg/h
  Specifiek gebruik vlgs. ISO 8893 2)
  g/kWh
  Brandstoftankinhoud
  l
  Mengverhouding (brandstof/MAKITA 2-takt-olie)
  - bij gebruik van MAKITA-olie
  - bij gebruik van andere oliën
  Overbrengingsverhouding tandwielkast
  Maten: lengte / breedte / hoogte
  mm
  Gewicht (zonder bescherminrichting, maaigereedschap en benzine) kg

  50:1
  25:1
  1,25:1
  1800 / 670 / 510
  5,65

  50:1
  50:1
  50:1
  25:1
  25:1
  25:1
  1,25:1
  1,25:1
  1,25:1
  1800 / 380 / 220 1800 / 670 / 510 1800 / 380 / 220
  4,95
  5,65
  4,95

  Opgaves houden in gelijke delen rekening met de bedrijfstoestanden stationair en maximum toerental (vlgs. EN-ISO 11806)
  Bij maximaal vermogen
  3)
  Bij een ééndelig metalen snijwerktuig
  1)
  2)

  15

  14

  13

  7

  Benaming van de onderdelen
  DBC250

  11

  Typeplaatje (DBC250)

  16

  8 12

  2003 123456

  Serienummer
  Bouwjaar
  22045 Hamburg
  Germany

  17

  10
  6

  000.000.000

  Bij bestellen van eserveonderdelen opgeven!

  9
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  8

  Snijgereedschap
  Hoekig drijfwerk
  Bescherminrichting (beschermkap)
  Schachtbuis
  Handvat
  Gashefboom (Gashendel)
  Kortsluitschakelaar (Start/Stopschakelaar)
  Veiligheidssperknop (Gashendelblokkering)
  Bowdenkabelgeleiding
  Klem voor handvatbuis
  Halfgasvastzetter
  Riembevestiging (ophangpunt)
  Brandstoftankdop
  Bougiestekkerafdekking
  Startergreep
  Typeplaatje
  Choke
  Schouderriem

  5

  Afb.: DBC250

  4

  3
  2
  1

  18 • Page 9

  INBEDRIJFNAME

  STOP
  ATTENTIE:

  Bij alle werkzaamheden aan de motorzeis te allen tijde de motor afzetten, de bougiestekker eraf trekken en
  werkhandschoenen dragen!

  ATTENTIE:

  De motorzeis mag alleen na volledige montage en controle worden gestart!

  Handvatmontage
  DBC250, DBC290
  Optimale instelling

  Montage

  6
  8

  3

  4
  5
  7

  A

  2

  B

  1

  -

  De beide halfschalen (A/1) met twee schroeven (B/8) in
  de handgreep vooreerst maar losjes aanschroeven.

  -

  De handgreep op de greepsteun (A/2) zetten.

  -

  Vierkantmoer (A/3) in de greepsteun (A/2) leggen en
  middelschroef (A/4) met de sluit-ring (A/5) door
  greepsteun indraaien, maar slechts zo ver, dat
  spanknevel (A/6) nog geheel kan worden omgeklapt
  de handgreep vast zit.

  de
  de
  de
  en

  -

  De rechte zijde van de handgreep (B/7) moet zo dicht
  mogelijk aan de greepsteun aangebracht zijn. Voor een
  algemene instelling van de handgreep de spanknevel
  (A/6) naar boven klappen en zo nodig de schroeven (B/8)
  losdraaien.

  -

  De handgreep instellen en de spanknevel (A/6) weer
  omklappen; dan de schroeven (B/8) weer vast draaien.

  Vingerwijzing: De optimale instelling is bereikt, wanneer het
  midden van het arbeidswerk-tuig met het lichaamsmidden
  overeenstemt. De armbuigingen moeten in de werkpositie een
  lichte hoek vormen.

  Handvatmontage
  DBC251, DBC291
  Montage

  1

  2

  4

  3
  25 mm

  D

  C
  -

  De handgreep (C/1) in de aangegeven juiste positie draaien.

  -

  De veiligheidsaanslag (C/2) in de handgreep steken en met
  de afdekkram (C/3) borgen.

  -

  De handgreep kan met zijn achterste aanslag ca. 25 mm
  naar voren worden geschoven

  -

  5

  De gekartelde moer (D/4) vingervast aandraaien en het
  snelsluitstuk (D/5) door omleggen spannen.

  Vingerwijzing:
  Bij linkshandigen moet de veiligheidsaanslag (C/2) in de
  tegenoverliggende richting worden aangebracht.
  9 • Page 10

  Montage van de beschermkap

  STOP
  Let op: Op grond van de bestaande veiligheidsbepalingen
  uitsluitend de in de tabel staande gereedschaps/
  -beschermkapcombinaties gebruiken! Bij het vervangen
  van snijgereedschap moet absoluut de passende
  beschermkap gemonteerd worden!

  Waarschuwing: Uitsluitend de hier genoemde maaigereedschappen gebruiken! Het gebruik van andere snijgereedschappen kan tot verhoogd ongevalrisico en tot schade aan het apparaat leiden en is daarom niet toelaatbaar!

  Gereedschap / beschermkap-combinaties voor DBC250, DBC251, DBC290, DBC291
  Maaigereedschap

  Beschermkap

  Slagmes met 4 tanden Onderdeel-no 372 224 140
  Uitwendige diameter: 200 mm, boring 20,0 mm

  Onderdeel-no 306 073 618

  Slagmes met 4 tanden Onderdeel-no 306 224 140
  Uitwendige diameter: 230 mm, boring 20,0 mm

  Onderdeel-no 306 073 618

  2-Snoersnijkop Onderdeel-no 957 224 030
  Onderdeel-no 306 073 618

  Reservesnoeren uitsluitend met ø 2,4 mm gebruiken!

  15 m Onderdeel-no 369 224 670

  Tussenstuk aanbrengen

  120 m Onderdeel-no 369 224 672

  Snoermes aanbrengen!

  Maaischijf onderdeel-no. 369 224 080

  Onderdeel-no. 306 073 618
  Tussenstuk aanbrengen
  Snoermes verwijderen!

  Aanbrengen van de beschermkap bij inzet van het 4-tands
  slagmesser

  3

  2

  1

  *
  4

  -

  Beschermkap (A/1) met de twee schroeven (A/2) aan de
  zadelklem (A/3) bevestigen.

  -

  De schroeven (A/4) moeten in de boringen (zie *) van de
  beschermkap ingrijpen, om een juiste positie van de
  beschermkap te garanderen. Bovendien wordt hierdoor een
  mogelijk verdraaien van de beschermkap vermeden.

  -

  De schroeven (A/2) afwisselend en gelijkelijk vast
  aandraaien.

  Attentie: Andere aanbouwplaatsen van de beschermkap zijn
  niet toegelaten.

  A
  Aanbrengen van de beschermkap bij inzet van de snoerkop
  of maaischijf

  3

  2

  5

  -

  Het meegeleverde tussenstuk (B/5) onder de zadelklem
  (B/3) plaatsen en de bescherm-kap (B/1) met de twee
  schroeven (B/2) M5x55 aanbrengen.

  -

  De schroeven (A/4) steken daarbij in de beschermkap en
  zijn een extra beveiliging tegen een verdraaien van de
  beschermkap.

  -

  De schroeven (A/2) afwisselend en gelijkelijk vast
  aandraaien.

  -

  Het snoermes (B/6) met twee schroeven (B/7) aan de
  beschermkap (B/1) bevestigen. Opgelet: Bij gebruik van
  de maaischijf snoermes niet monteren!

  7
  1
  4
  6
  B
  10

  Vingerwijzing: Als er een opnieuw nastellen van de snoerlengte heeft plaats gehad (zie „Nastellen van de snoer“), snijdt
  het snoermes de snoereinden tijdens het werken automaties
  op gelijke lengtes af. • Page 11

  Montage van het 4-tands slagmes

  STOP
  Voor het monteren van metalen gereedschappen moet de
  motor uitgeschakeld, de bougiestekkers afgetrokken en
  veiligheidshandschoenen worden gedragen.
  Bij gebruik van metalen snijwerktuigen moet de beschermkap
  overeenkomstig blz. 10, afb. A gemonteerd worden.

  4
  3

  Aanbrengen en wisselen van de snijwerktuigen
  -

  Drukring (C/2) op de transmissieas (C/1) zetten.

  -

  Snijwerktuig op het recès van de kraagring (C/5) zetten en
  op de transmissieas (C/1) steken.

  -

  Draaischaal (C/6) aanbrengen, schaalveerring (C/7)
  opsteken en de borgmoer (C/8) vast-draaien. Attentie:
  linkse schroefdraad!

  -

  De transmissieas blokkeren, daartoe de montagestift
  (C/3) door de uitsparing van de wikkelbeschermer (C/4)
  steken.

  -

  De transmissieas iets draaien tot de montagestift (C/3) in
  de uitsparing van de drukring (C/2) grijpt

  -

  De moer (C/8) vastdraaien (25 Nm)

  -

  De montagestift (C/3) weer verwijderen en de vrijloop van
  het snijwerktuig controleren.

  2
  5

  1

  6
  7
  8

  C

  STOP
  Montage van de snoerkop
  Bij het monteren van de snoerkop onvoorwaardelijk de
  motor uitschakelen, de bougie stekker aftrekken en
  beschermhandschoenen dragen!

  5

  Bij gebruik van de snoerkop de beschermkap vlgs. Blz. 10,
  afb. B monteren.
  Attentie: Het tussenstuk (D/5) en het snoermes (D/6) moeten
  onvoorwaardelijk reeds gemonteerd zijn!

  1

  -

  De drukring (D/3) en de wikkelbeschermer (D/7, in de
  leveringsomvang van de snoerkop) op de as zetten.
  Attentie: Het in de wikkelbeschermer (D/7) ingestempeld
  nummer „985“ moet in richting van de winkeltransmissie
  wijzen!

  -

  De snoerkop (D/2) erop schroeven (Attentie: linkse
  schroefdraad)

  -

  De transmissieas blokkeren, daartoe de montagestift
  (D/4) door de boring van de wikkelbeschermer (D/1) steken.

  -

  De transmissieas iets draaien tot de montagestift (D/4) in
  de uitsparing van de drukring (D/3) grijpt.

  -

  De snoerkop (D/2) met de hand vast aantrekken.

  -

  De montagestift (D/4) weer verwijderen en de vrijloop van
  het snoerkop controleren.

  3
  4
  985

  7

  2
  D

  6

  Bijstellen van de draad
  -

  De snoerlengte kan tijdens het maaien door licht aantippen van de snoerkop op de grond te allen tijde optimaal
  worden ingesteld. De snoerverlenging bedraagt ca. 30 mm
  per ontgrendeling.
  Het snoermes snijdt automatisch overstaande snoereinden af.  E

  ATTENT|E: Het schoonmaken van de snoerkop en het vernieuwen van de snoer mag alleen bij uitgeschakelde motor en afgetrokken bougiestekker geschieden!
  11 • Page 12

  Vervangen van de draadspoel
  (voor snoerkop 957 224 030)

  STOP

  Vóór het vernieuwen van de snoer in ieder geval de motor
  afzetten en de bougiestekker eraf trekken!

  B

  A
  -

  De snoerkop openen door krachtig indrukken van de beide lippen. Zonodig een schroevendraaier als hulpmiddel
  inzetten.

  -

  De spoel uit de kast nemen en alle snoerresten verwijderen.

  1

  -

  Snoeren (ø 2,4 mm, bestelnr. 369 224 670 op 4 meter lengte
  snijden.

  -

  Maaisnoer in het midden knikken en in de spoel inrijgen.

  2

  1

  2
  D

  C
  -

  De snoer in de richting van de pijl op de spoel wikkelen.

  -

  -

  Beide einden van de maaisnoer in de gleuf (C/1) van de
  draadrol knellen, opdat bij het inzetten van de spoel in de
  kast de snoer zich niet weer ontspant.

  De spoel weer in de kast plaatsen en daarbij de
  snoereinden door de snoergeleidingen (D/2) steken.

  -

  De spoel en de kast vast tezamen houden en aan beide
  snoereinden trekken, opdat de snoer uit de gleuven (C/1)
  wordt getrokken.

  -

  De spoel in rechte lijn naar de kastuitsparingen uitrichten
  en krachtig drukken, tot een inklikken in de kast hoorbaar
  is.
  Vingerwijs: Ongelijke snoerlengtes worden door het
  snoermes aan de beschermkap afgesneden.

  STOP
  Montage van de maaischijf
  Bij de montage van de maaischijf steeds de motor
  uitschakelen,
  bougiestekker
  uittrekken
  en
  veiligheidshandschoenen dragen! Bij het gebruik van de
  maaischijf de beschermkap monteren volgens pagina 10,
  afbeelding B.
  Opgelet: Het snoermes moet absoluut worden verwijderd!

  1

  -

  8
  5

  -

  Drukstuk (A/2) op de tandwielas plaatsen.

  -

  Maaischijf (A/5) op de uitsparing van het drukstuk (A/4)
  plaatsen en samen op de tandwielas zetten en vasthouden.

  -

  Schotelveer (A/6) plaatsen en borgmoer (A/7) voorlopig met
  de hand vastschroeven. Opgelet: linkse schroefdraad!

  -

  Tandwielas blokkeren, hiervoor montagepen (A/8) door de
  uitsparing van de wikkelbescherming (A/1) steken.

  -

  Tandwielas lichtjes draaien, tot de montagepen (A/8) in de
  uitsparing van het drukstuk (A/2) grijpt.

  -

  Moer (A/7) vastdraaien (25 Nm).

  -

  Montagepen (A/8) weer verwijderen en vrije loop van het
  snijgereedschap controleren.

  2

  4
  A

  12

  7

  6

  Afgebeelde wikkelbescherming (A/1) monteren. • Page 13

  Brandstof / olie mengsel

  Kraftstoff

  50:1

  25:1

  +

  A

  1000 cm3 (1 Liter)
  5000 cm3 (5 Liter)
  10000 cm3 (10 Liter)

  20 cm3
  100 cm3
  200 cm3

  40 cm3
  200 cm3
  400 cm3

  HUID- EN OOGCONTACT VERMIJDEN!
  Met brandstoffen dient voorzichtig en zorgvuldig te worden
  omgegaan. Brandstoffen kunnen stoffen bevatten die als
  oplosmiddel werken. Alleen in goed geventileerde ruimten of in
  de open lucht tanken. Brandstofdampen niet inademen,
  Brandstofdampen zijn giftig en kunnen lichamelijke schades
  veroorzaken. Huidcontact met brandstof en minerale oliën
  vermijden. Minerale olieprodukten, ook oliën, ontvetten de huid.
  Bij herhaaldelijk en langdurig contact droogt de huid uit. Diverse
  huidziekten kunnen hiervan het gevolg zijn. Bovendien zijn
  allergische reacties bekend. Contact van de ogen met olie
  veroorzaakt irritaties. Bij oogcontact direct het betreffende oog
  met schoon water uitspoelen.
  Bij aanhoudende irritatie direct een arts bezoeken!

  De motor van de motorzeis is een tweetaktmotor met een groot
  vermogen die werkt op een mengsel van brandstof en tweetaktolie.
  De motor is ontworpen voor gebruik van normale benzine met
  een minimaal octaangetal van 91 ROZ. Is deze brandstof niet
  beschikbaar, dan kunnen ook brandstoffen met een hoger
  octaangetal gebruikt worden. Hierdoor ontstaat geen schade
  aan de motor, wel moet rekening gehouden worden met een
  vermindering van het vermogen.
  Dit is ook het geval bij gebruik van loodhoudende benzine.
  Gebruik daarom voor een optimale motorwerking en ter
  bescherming van gezondheid en leefmilieu alleen loodvrije brandstof!

  Brandstofopslag
  Brandstoffen zijn slechts in beperkte mate geschikt voor
  opslag. Brandstof en brandstofmengsels verouderen. Te lang
  opgeslagen brandstof en brandstofmengsels kunnen daardoor
  leiden tot startproblemen. Koop niet meer brandstof in dan in
  enkele maanden wordt verbruikt.
  Brandstof uitsluitend in toegelaten containers droog en
  veilig opslaan!

  Tanken

  Voor de smering van de motor wordt tweetaktmotorolie (kwaliteitsklasse JASO FC of ISO EGD) gebruikt; deze wordt
  bijgemengt bij de brandstof. De motor is ontworpen voor
  MAKITA tweetaktolie met een milieuvriendelijke mengverhouding van 50:1. Daardoor wordt een lange levensduur en een
  betrouwbare, rookarme werking van de motor gewaarborgd.
  MAKITA kwaliteits-tweetaktolie is afhankelijke van het verbruik
  leverbaar in de volgende verpakkingen:

  STOP
  NEEM ALLE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN IN ACHT!

  1

  l

  Bestelnummer

  980 008 607

  De omgang met brandstoffen vereist een voorzichtige en
  zorgvuldige handelwijze.

  100

  ml

  Bestelnummer

  980 008 606

  Uitsluitend bij uitgeschakelde motor!

  Indien er geen MAKITA tweetaktolie beschikbaar is moet een
  mengverhouding van 25:1 bij gebruik van andere tweetaktoliën aangehouden worden, aar anders problemen kunnen
  optreden.
  Attentie: geen kant en klaar mengsel van
  benzinestations gebruiken!

  1

  Het verkrijgen van de juiste mengverhouding:
  50:1 Bij gebruik van MAKITA tweetaktolie, d.w.z. 50 delen
  brandstof mengen met 1 deel olie.

  B

  2

  25:1 Bij gebruik van andere tweetaktoliën, d.w.z. 25 delen
  brandstof mengen met 1 deel olie.

  -

  Om de tankdop heen (B/1) goed schoonmaken, opdat geen
  vuil in de brandstoftank terecht komt.

  Aanwijzing:

  -

  Voor een juist brandstof/olie mengsel de olie voormengen in
  de helft van de totaal gewenste hoeveelheid brandstof, daarna
  de rest van de brandstof toevoegen. Voor het vullen van de
  tank van de motorzeis eerst het mengsel goed schudden.

  Voor het bijtanken de motorzeis in een stabiele stand
  brengen

  -

  Tankdop (B/2) eraf schroeven en het brandstofmengsel
  voorzichtig tot aan de onderkant van de vulopening invullen.
  Voorzichtig vullen om geen brandstof te morsen.

  Het is niet zinvol uit overdreven veiligheidsbewustzijn het olieaandeel in het tweetaktmengsel te vergroten ten opzichte van
  de aangegeven mengverhouding. Hierdoor ontstaan meer
  verbrandingsresten, deze belasten het milieu en verstoppen
  het uitlaatkanaal in de cilinder evenals de geluidsdemper.
  Verder stijgt het brandstofverbruik en neemt het vermogen af.

  -

  Tankdop weer goed vastdraaien.
  Tankdop en omgeving na het tanken reinigen!

  13 • Page 14

  Aanleggen van de draagriem /
  Uitbalanceren van de motorzeis
  -

  De draagriem over de linker schouder leggen.

  -

  Draagriem zo afstellen, dat de bevestigingshaak zich
  ongeveer een handbreedte boven het heupbeen (B/1)
  bevindt.

  -

  De afstand tot de grond is afhankelijk van het gekozen
  maaigereedschap.

  -

  Bij het gebruik van de snoersnijkop op vlak terrein moet de
  snoerkop lichtelijk op de grond staan, zonder daarbij het
  apparaat met de hand te bewegen.

  -

  Bij gebruik van slagmessen, alsook bij moeilijke terreinen,
  moet het snijwerktuig ca. 20 cm boven de grond liggen,
  zonder daarbij het apparaat met de handen aan te raken.

  -

  De motorzeis optanken en aan de bevestigingshaak (B/1)
  ophangen.

  -

  Om de motorzeis uit te balanceren, een van de gaten kiezen
  en de bevestigingshaak inhangen

  -

  Om de draagriem los te maken de sluiting (B/2)
  samendrukken. De haak met het riem-ondergedeelte kan
  zo aan de motorzeis verblijven.

  A

  1
  2
  B

  Motor starten

  Ongevallenpreventievoorschriften navolgen!
  De motorzeis mag alleen na volledige montage en controle
  worden gestart!
  Starten (Koude start )

  2

  2

  -

  Op minstens 3 m afstand van de plek waar getankt wordt.

  -

  In een veilige positie gaan staan en de motorzeis zó
  neerleggen, dat het snijgereedschap de grond of andere
  voorwerpen niet aanraakt.

  -

  Brandstofpomp (B/1) door meerrmaals drukken in werking
  stellen, tot de brandstof in de pomp te zien is.

  -

  DBC251, DBC291: Kortsluitschakelaar (A/2) in pijlrichting
  (Start) schuiven.

  -

  De handgreep omvatten (de veiligheidssperknop A/4) wordt
  door de handpalm in werking gezet. Gashendel (A/5)
  drukken en houden.

  -

  Halfgasvergrendeling (A/3) indrukken en in aansluiting de
  gashendel (A/5) en de halfgas vergrendeling (A/3) los laten
  (de gashendel wordt door de halfgasvergrendeling in
  halfgasstelling vastgezet).

  -

  DBC250, DBC290: De handgreep omvatten (de
  veiligheidssperknop (A/4)) wordt door de handpalm in
  werking gezet. Gashendel (A/5) drukken en houden.

  -

  Kortsluitschakelaar (A/2) in pijlrichting (Start) schuiven, in
  aansluiting de gashendel (A/5) Loslaten. De gashendel
  wordt door de kortsluitschakelaar in halfgasstelling
  vastgezet.

  -

  DBC250, 251, 290, 291: De chokehendel (B/6) naar
  beneden in de stand (
  gesloten) schuiven.

  5
  4
  4
  A

  B
  14

  3

  5

  6

  1 • Page 15

  -

  De motorzeis met één hand aan de steel vasthouden en
  stevig op de bodem drukken (C).

  -

  De startgreep langzaam tot de voelbare weerstand
  uittrekken (de zuiger staat vóór het bovenste dode punt).

  -

  Nu snel en met kracht verdertrekken tot de eerste
  ontsteking gehoord wordt.

  -

  Chokehendel (B/6, blz. 15) in de stand (
  open) draaien
  en opnieuw de startgreep trekken tot de motor loopt.

  -

  Starterkabel niet helemaal tot het einde uittrekken en de
  greep niet vrij terug laten schieten, maar langzaam terugbrengen.

  -

  Na het aanlopen van de motor de gashendel (D/3) een keer
  krachtig doordrukken en onmiddellijk weer loslaten;
  de halfgasstelling klikt uit en de motor loopt in vrijloop.

  -

  Vingerwijzing: Vóór vollastbedrijf de motor ca. 1 minuut
  bij middeltoerental warm laten lopen.

  C

  2
  2

  Start bij warme motor
  Bij bedrijfswarme motor, resp. na kortdurend uitschakelen:

  3

  -

  Bij een warme machine niet de brandstofpomp bedienen.
  De chokehendel niet in de stand (
  gesloten) draaien.

  Het uitzetten van de motor
  D

  3

  - Kortsluitschakelaar (D/2) in de stand „Stop“ schuiven.
  Attentie: Het werkgereedschap kan nog voor korte tijd
  nalopen!

  Informatie
  De modellen met de typebenaming ”S” zijn uitgerust met een
  „QuickStarter”. Deze modelle kunnen comfortabel, zonder
  krachtinspanning worden gestart, omdat een veercassette in
  het startmechanisme het startproces aanzienlijk helpt.
  Bij een MAKITA-werkplaats is het mogelijk ook andere modellen
  met een QuickStarter te laten uitrusten.
  E

  Stationairloop
  instellen
  De carburateur wordt in de fabriek optimaal ingesteld.
  Afhankelijk van het inzetgebied (bergland, platteland) en door
  het inloopproces bij een nieuwe machine kan een correctie
  aan de vrijloopsaanslagschroef »T« nodig worden.
  Vóór het instellen moet de machine met het te gebruiken
  snijwerktuig worden uitgerust en door 3 tot 5 minuten lopen
  bij middeltoerentallen warm lopen. Let op een schoon luchtfilter!
  Vrijlooptoerental controleren en instellen

  A

  -

  Als het sneiwerktuig in de vrijloop van de motor meedraait,
  moet de (T)-schroef worden ingesteld.

  -

  Daarbij voert een eruitdraaien (tegen de wijzers van de
  klok in) van de (T)-schroef tot een langzamer lopen van
  de motor en een erindraaien van de (T)-schroef tot een
  snellere loop van de motor.

  De reguleerschroeven voor vollast- en vrijloopmengsel
  (L en H) kunnen alleen in een begrenst bereik worden
  versteld. Deze instelschroeven zijn niet voor nainstellingen door de eigenaar bedoeld. Deze
  instelprocedures moeten door een MAKITA-servicewerkplaats worden uitgevoerd.
  15 • Page 16

  REPARATIE EN ONDERHOUDSTAKEN
  ATTENTIE:

  Bij alle werkzaamheden aan de motorzeis te allen
  tijde de motor afzetten, de bougiestekker eraf trekken
  en beschermende handschoenen dragen!

  ATTENTIE

  De motorzeis mag alleen na volledige montage en
  controle worden gestart!

  STOP

  Periodieke onderhouds- en reingingsvoorschriften
  Voor een lange levensduur alsook ter voorkoming van schades en ter waarborging van het volledig functioneren van de
  veiligheidsvoorzieningen moeten de hierna beschreven onderhoudstaken regelmatig uitgevoerd worden. Garantieclaims worden
  alleen dan toegelaten, indien deze taken regelmatig en zoals voorgeschreven uitgevoerd zijn. Bij niet-inachtneming bestaat er
  gevaar voor ongelukken!
  Gebruikers van motorzeisen mogen alleen de onderhouds- en reinigingswerkzaamheden uitvoeren die beschreven zijn in deze
  gebruiksaanwijzing. Alle overige werkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door een MAKITA service werkplaats.
  Iedere keer na 50 tankvullingen een grondige onderhouds- en een volledige nakijkbeurt van de motorzeis door een MAKITA service
  werkplaats laten uitvoeren.
  Bladzijde
  Algemeen

  Motorzeis in zijn geheel

  Van buiten schoonmaken en op beschadigingen controleren.
  Bij beschadigingen direct een vakkundige reparatie laten
  uitvoeren.

  Voor iedere
  inbedrijfname

  Maaigereedschap

  Op beschadigingen, scherpte en vastzitten controleren

  Bescherminrichtingen

  Op juiste positie, vaste stand en feilloze
  toestand controleren

  Schroeven en moeren

  Toestand en vastzitten controleren

  STOP-schakelaar,
  veiligheids sperschakelaar,
  gashendel

  Na iedere
  buitenbedrijfstelling
  Elk half jaar

  10

  14-15
  Werking controleren.

  14-15

  Brandstoftankdop
  en brandstofsysteem

  Controleren op goede afsluiting

  Stationairloop

  controleren, maaigereedschap mag niet meelopen

  15

  Luchtfilter

  Reinigen

  17

  Koelluchtsleuven

  Vaker schoonmaken; controleren op beschadigingen.

  Bougie

  Nakijken, eventueel vervangen

  Benzine filter

  Door vakkundige werkplaats laten controleren

  Brandstoftank

  Reinigen

  Starterkabel

  Controleren op beschadigingen

  Jaarlijks

  Motorzeis in zijn geheel

  Door een vakwerkplaats laten nakijken

  Vóór een langere

  Motorzeis in zijn geheel

  Onderhoud door een MAKITA servicewerkplaats laten

  buitenbedrijfstelling
  en opslag

  17

  uitvoeren. Veilig in een droge ruimte opbergen.
  Brandstoftank

  Leegmaken en reinigen

  Carburateur

  Leeg draaien

  Metalen maaigereed

  Schoonmaken en licht inoliÎn.

  schappen

  Beschermkap maaigereedschap aanbrengen.

  Snijgereedschap slijpen

  4-tands slagmes

  Opgelet: De volgende snijgereedschappen mogen alleen
  door een servicewerk-plaats geslepen worden, omdat het
  met de hand slijpen onbalans in het maaigereedschap en
  trillingen en schade aan de machine veroorzaakt.
  • 4-tands slagmes
  Vakkundig slijpen en uitbalanceren wordt door iedere MAKITA
  service-werkplatts uitgevoerd.

  E
  16

  Opmerking: het 4-tands slagmes kan ter verlenging van de
  gebruiksduur één keer worden omgedraaid, totdat de beide
  snijkanten bot zijn. • Page 17

  Luchtfilter
  schoonmaken

  Het luchtfilter houdt het met de verbrandingslucht aangezogen
  vuil terug en vermindert daar mee de slijtage van de motor.
  Regelmatig onderhoud verlengt de levensduur van uw
  apparaat. Vervuilde luchtfilters veroorzaken vermogensvermindering van de motor. Zij verhogen het brandstofverbruik
  en daarmede ook de schadelijke stoffen in het uitlaatgas.
  Bovendien wordt het starten bemoeilijkt.

  STOP

  Voor motorschades, die door ondeskundig onderhoud
  ontstaan, kunnen geen garantieclaims worden afgeleid.
  Na iedere buitenwerkstelling
  Het luchtfilter in lauwwarm zeepsop met een in de handel
  gebruikelijk afwasmiddel uitwassen en goed laten drogen.

  2

  -

  Bij grove vervuiling vaker schoonmaken, daar alleen een
  zuivere luchtfilter garandeert een optimale werking van de
  motor.

  Beschadigde luchtfilters onmiddellijk vervangen!
  Afgescheurde stukken weefsel en grof vuil kunnen de
  motor onherstelbaar beschadigen.

  3

  Luchtfilter controleren, resp. schoonmaken:

  1
  A

  Bougie vervangen /
  Bougie controleren

  -

  De chokehendel in de stand
  de carburateur geraakt.

  zetten, opdat geen vuil in

  -

  Het luchtfilterdeksel (A/1) met bajonetsluiting (A/2) openen
  (luchtfilterdeksel stevig rechtsom draaien) en afnemen.

  -

  Het luchtfilter (A/3) afnemen.

  STOP
  ATTENTIE:
  Bougie of bougiedop mogen niet bij lopende motor aangeraakt worden (hoogspanning!).

  4

  Onderhoudswerkzaamheden uitsluitend bij uitgeschakelde
  motor uitvoeren.
  Bij hete motor gevaar van verbranding. Beschermhandschoenen dragen!
  Controle halfjaarlijks of na iedere 50 uren doorvoeren. Bij beschadiging van de isolator, sterke verbranding van de elektroden, of sterk vervuilde electroden, moet de bougie vervangen
  worden.

  5

  -

  Bougiedeksel (B/4) wegnemen door samendrukken van
  de bougiedeksel en het in richting van de pijl eraf te trekken.

  -

  De bougiestekker van de bougie af trekken en de bougie
  (B/5) met een bougiesleutel eruit draaien.

  Vingerwijs:
  Bij weerinbouw klikt de bougiedeksel (B/4) hoorbaar in.
  ATTENTIE: Bij vervanging uitsluitend de bougies BOSCH
  WSR-6F of CHAMPION RCJ-6Y gebruiken.

  B

  0,5 mm

  Elektroden afstand
  De elektrodenafstand moet 0,5 mm zijn.

  17 • Page 18

  Hoekig drijfwerk smeren
  Na afloop van ca. 50 bedrijfsuren is het raadzaam, de
  winkeltransmissie (C/1) door een MAKITA Servicewerkplaats
  te laten controleren en zo nodig smeervet na te vullen.
  De smeervetvulling wordt door de werkplaats exact gedoseerd,
  omdat te grote vetquantums tot oververhitting in de
  winkeltransmissie leiden.

  C

  1

  Service en onderhoud
  Wij adviseren, in regelmatige afstand een grondige onderhoudsbeurt en grondige visuele inspectie uit te voeren.
  Alle niet in deze gebruiksaanwijzing beschreven onderhouds- en instelwerk moeten door een MAKITA-Servicewerkplaats worden uitgevoerd.

  Service

  Storingzoeken
  storing

  systeem

  constatering

  oorzaak

  motor start slecht
  of helemaal niet

  ontsteking

  vonk aanwezig

  fout in brandstof toevoer,
  compressie systeem, mechanische fout
  STOP-schakelaar bediend, fout of kortsluiting
  in de bekabeling, bougiedop defect, bougie
  defect, ontstekingsmodule defect
  choke in verkeerde positie, vergasser defect,
  zuigkop vervuild, brandstofleiding geknikt of
  onderbroken
  cilindervoet pakking defect, beschadigde radiale
  afdichtringen, cilinder of zuigerringen beschadigd

  geen vonk

  brandstoftoevoer

  brandstoftank is vol

  compressiesysteem

  inwendige van de machine

  mechanische
  fout

  uitwendige van de machine
  starter grijpt niet aan

  bougie dicht niet goed af
  veer in de starter gebroken, gebroken
  onderdelen in de motor

  problemen met warme
  start

  vergasser

  Brandstof in tank
  vonk aanwezig

  vergasser instelling incorrect

  motor start, stopt echter
  dadelijk weer

  brandstof
  verzorging

  brandstof in de tank

  stationaire instelling niet correct, zuigkop of
  vergasser vervuild.
  Tankbeluchting defect, brandstofleiding onderbroken, kabel beschadigd, STOP-schakelaar
  beschadigd

  verminderde prestaties

  18

  meerdere
  systemen kunnen
  tegelijkertijd
  betrokken zijn

  Machine loopt stationair

  luchtfilter vervuild, vergasserafstelling fout,
  uitlaatdemper aangekoekt, uitlaatkanaal in de
  cilinder aangekoekt • Page 19

  Werkplaatsservice, reservedelen en garantie
  Onderhoud en reparaties
  Onderhoud en reparatie van moderne motorzeisen evenals de veiligheidsgevoelige hoofdonderdelen vereisen een gekwalificeerde
  vakopleiding en een van speciaal gereedschap en testapparatuur voorziene gespecialiseerde werkplaats.
  Alle niet in deze gebruiksaanwijzing beschreven taken moeten door een MAKITA-Service-werkplaats worden uitgevoerd.
  De vakman beschikt over de noodzakelijke opleiding, ervaring en uitrusting om u steeds met zo weinig mogelijk kosten een oplossing
  te bieden en helpt u met raad en daad.
  Bij reparatiepogingen door derden, resp. door niet-geautoriseerde personen vervalt de garantieclaim.
  In de bijgeleverde lijst vindt u de dichtstbijgelegen servicewerkplaats.

  Reserveonderdelen
  Betrouwbaarheid, levensduur en veiligheid van uw machine is ook afhankelijk van de kwaliteit van de gebruikte reserveonderdelen.
  Alleen originele MAKITA-reserveonderdelen gebruiken, die door het teken

  zijn gekenmerkt.

  Alleen originele onderdelen stammen uit de productie van het apparaat en zijn derhalve de garantie voor de bestmogelijke kwaliteit
  van materiaal, maatvastheid, werking and veiligheid.
  Originele reserveonderdelen en accessoires zijn verkrijgbaar bij uw vakhandelaar. Deze beschikt over de noodzakelijke reserveonderdelenlijsten en wordt doorlopend op de hoogte gehouden van verbeteringen en veranderingen in het aanbod van
  reserveonderdelen.
  Houdt u ook rekening met het feit dat, bij gebruik van niet originele MAKITA onderdelen, het verlenen van garantie door de
  MAKITA-organisatie niet mogelijk is.

  Garantie
  MAKITA garandeert een uitstekende kwaliteit en vergoedt de kosten van verbeteringen door vervanging van de beschadigde
  onderdelen in geval van materiaal- of fabricagefouten die binnen de garantie na de datum van aankoop optreden.
  Houdt u er rekening mee dat in sommige landen specifieke garantievoorwaarden gelden. Vraagt u dit na bij de verkoper in geval van
  twijfel. Deze is als verkoper van het produkt verantwoordelijk voor de garantie.
  De volgende schadeoorzaken vallen buiten de garantie. Wij vragen hiervoor uw begrip:


  Niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing.  Achterwege laten van noodzakelijke onderhouds- en reinigingswerkzaamheden.  Overschrijden van het maximale toegestane motortoerental als gevolg van foutieve vergasserafstelling.  Schade als gevolg van een onjuiste vergasserinstelling.  Normale slijtage.  Duidelijke overbelasting door aanhoudende overschrijding van de maximaal toegestane belasting.  Gebruik van geweld, onoordeelkundige behandeling, misbruik of ongevallen.  Schade door oververhitting door vervuilde koelluchttoevoer.  Ingrepen door ondeskundige personen of ondeskundige reparatiepogingen.  Gebruik van ongeschikte reserveonderdelen, resp. niet-originele MAKITA onderdelen, voorzover deze schade kunnen veroorzaken.  Gebruik van ongeschikte of te lang opgeslagen brandstoffen.  Schade die terug te voeren is tot voorwaarden bij verhuur.  Schade veroorzaakt door het niet tijdig aandraaien van uitwendige schroef-verbindingen.

  Reinigings-, onderhouds- en afstelwerkzaamheden vallen niet onder de garantie. Alle voorkomende garantiewerkzaamheden moeten
  worden uitgevoerd door een MAKITA vakhandelaar.

  19 • Page 20

  Uittreksel uit de reserveonderdelenlijst.
  Alleen originele MAKITA-reserveonderdelen gebruiken. Voor reparaties en vervanging
  van andere onderdelen is uw MAKITA service-werkplaats verantwoordelijk.

  DBC250, 251
  DBC290, 291

  Pos.

  MAKITA-Nr.

  Aantal.

  Benaming

  1
  2
  3
  4
  5
  6

  302 700 187
  302 048 121
  300 072 169
  300 020 223
  965 603 014
  306 224 140

  1
  1
  1
  1
  1
  1

  Tankdop kompleet
  Luchtfilter
  Veerschijf
  Bevestigingsmoer M10x1,25
  Bougie
  4-tands slagmes
  (ø 230 mm)

  1

  5

  2

  3
  4

  6

  Accessoires (niet meegeleverd)

  1

  Pos.

  MAKITA-Nr.

  Aantal.

  Benaming

  1

  957 224 030

  1

  2-Snoersnijkop
  (semiautomatiek)

  2

  372 224 140

  1

  4-tands slagmes
  (ø 200 mm)

  3

  369 224 080

  1

  Maaischijf

  4

  384 260 100

  1

  Dubbele schouderriem

  2

  3

  20

  4 • Page 21

  Aantekeningen

  21 • Page 22

  MAKITA Werkzeug GmbH
  Postfach 70 04 20
  D-22004 Hamburg
  Germany
  22

  Wijzigingen voorbehouden

  Form: 995 704 192 (5.04 NL)


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Makita DBC250 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Makita DBC250 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,81 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info