453864
1
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/48
Nächste Seite
Aan de
slag
Standaardaansluitingen
Geavanceerde
aansluitingen
Standaardbediening
Geavanceerde
bediening
Andere
instellingen
Instellingen
Overige
informatie
Uitleg
termen
Probleemoplossing
Technische
gegevens
Index
NEDERLANDS
1
Aan de
slag
Accessoires ····················································································2
Informatie over deze gebruiksaanwijzing···································2
Voornaamste kenmerken ·····························································2
Voorzorgsmaatregelen bij werken met de eenheid ··················2
Over discs ······················································································3
Het laden of plaatsen van de cd-schijfjes ·····································3
Het hanteren van discs ·································································3
Plaatsen van discs ········································································3
Informatie over het hanteren van discs ········································3
Informatie over het bewaren van discs ········································3
Het reinigen van discs ··································································3
Over disks en bestanden ······························································4
Namen en functies van onderdelen·············································4
Voorpaneel ····················································································4
Beeldscherm·················································································5
Achterpaneel·················································································6
Afstandsbediening ········································································6
Inhoud
Aan de slag ···············································································1
Luidsprekers aansluiten ·······························································8
Een TV aansluiten ·········································································9
Een kastje met set-top box (Satelliettuner of kabel-TV)
aansiluiten ···················································································10
Een antenne aansluiten ······························································10
Een draadloze ontvanger aansluiten (RX101) ··························11
Aansluiting voor bediening op afstand ········································11
Het netsnoer aansluiten ·····························································11
Standaardaansluitingen ·····················································8
De ingangsbron selecteren ························································12
Voorbereidingen ·········································································12
Aanzetten····················································································12
Uitschakelen van de netspanning ···············································12
De ingangsbron selecteren ·························································12
Bedieningsmogelijkheden tijdens weergave····························13
Het hoofdvolume instellen··························································13
Het geluid tijdelijk onderbreken ··················································13
De helderheid van de weergave wijzigen ···································13
De toon aanpassen ·····································································13
Luisteren met een hoofdtelefoon ···············································13
Source direct mode ····································································13
Standaardbediening···························································12
Geavanceerde aansluitingen ·········································25
De huidige tijd instellen (24-uurs aanduiding) ·························14
Afspeelbare media ······································································14
Disks ···························································································14
Bestanden···················································································15
Over weergave-informatie ·························································15
Informatiebalkweergave ·····························································15
Blu-ray Disc, DVD-Video en CD afspelen ··································16
Bewerkingen met disc menu, top menu en pop-up menu ·········16
Geniet van BD-LIVE-functies ······················································17
BD-video geschikt voor bonusweergave afspelen ······················17
Weergave (Basis) ·········································································18
Afspelen stoppen········································································18
Afspelen pauzeren ······································································18
Stap-voor-stap afspelen ······························································18
Snel vooruit/snel achteruit weergeven ·······································19
Slow voorwaartse weergave ······················································19
Naar een hoofdstuk/nummer/bestand verspringen ····················19
Zoeken naar specifieke delen met de zoekmodi ························19
Herhaalde weergave ···································································20
Willekeurig afspelen ···································································20
De hoek wijzigen ········································································20
Audio omschakelen ····································································21
Ondertitels omschakelen ····························································21
Surround modus ·········································································21
Dolby Virtual Speaker-weergave ·················································21
Dolby Headphone-weergave ······················································21
Stereo weergave ········································································21
Afstemmen op radiozenders ······················································22
Luisteren naar FM/AM-uitzendingen ··········································22
Luisteren naar voorkeuzezenders ···············································23
RDS (Radio Data System) ···························································23
PTY (Program Type) ····································································24
TP (Traffic Program) ····································································24
RT (Radio Text) ···········································································24
CT (Clock Time)···········································································24
Geavanceerde bediening ·················································28
Een iPod of USB-geheugenapparaat aansluiten op de iPod/
USB1-poort ··················································································25
De iPod-voet gebruiken ······························································25
Een USB-geheugenapparaat aansluiten op de USB2-poort ···26
Een draagbare audiospeler aansluiten ······································26
Verbinding maken met een netwerk·········································27
Een iPod
®
afspelen ·····································································28
Een USB-geheugenapparaat afspelen·······································29
Bestanden afspelen ·····································································30
Weergave met een draagbare audiospeler ·······························32
Gedetailleerde instellingen·············································33
Menustructuur ·············································································33
OSD (on-screen display) menubediening ·································34
System ·························································································34
Network ·······················································································35
Display ··························································································36
Audio ····························································································36
Language ·····················································································37
Parental ························································································37
Andere instellingen ····························································38
Aan de slag
Hartelijk bedankt voor het aanschaffen van dit Marantz-product. Voor een correct gebruik is het aanbevolen deze handleiding aandachtig te lezen voordat u het product gebruikt.
Bewaar deze gebruiksaanwijzing na hem te hebben gelezen zodat u hem later nog eens kunt naslaan.
Timer setup ··················································································38
Audio delay ··················································································39
Auto standby ···············································································40
Vooringestelde codes vastleggen ·············································40
Andere functies ···········································································40
Övrig information ································································41
Uitleg termen ········································································42
Probleemoplossing ·····························································44
De microprocessor resetten ·······················································46
Technische gegevens ························································47
Index ··························································································47
Licentie ············································· einde van deze handleiding
Lijst van voorkeuzecodes ········ einde van deze handleiding
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Marantz Melody Movie MER803 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info