Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/5
Nächste Seite
2
English Dutch
HPF: HPF
FULL VOL
Min: Min:
Max: Max:
Gain: Extra
PRO: PRO:
POW: STROOM:
Red: Rood:
Green: Groen:
Problemen oplossen
De volgende lijst kan u helpen met het oplossen van de meeste problemen die u met uw produkt kan tegenkomen. Voordat u de
aansluiting en bedieningsprocedure uitvoert.
Probleem Oorzaak/Oplossing
z De stop zit te los of is gesprongen—maak de stop vaster of vervang het
door een nieuwe.
z De aardingsleiding is niet goed aangesloten..bevestig aan een metalen punt
van de auto.
De vermogensindicator licht niet op.
het voltage dat door de afstandsaansluiting gaat is te laag
z De hoofdprosseror staat niet aan,sluit de hoofdprosseror aan.
z Het systeem gebruikt te veel versterkers.Gebruik een relais
Controleer voltage van de batterij (10.5-15V)
De beschermingsindicator licht op
in rood
De uitgangen van de speaker zijn kortgesloten..Schakel de stroom uit,onderzoek
reden van kortsluiting en corrigeer.
Het apparaat warmt abnormaal op of gebruikstemperatuur te hoog
z Gebruik speakers met geschikte empedantie –2-8(stereo),4—8 (wanneer
het gebruikt wordt als een verbindende versterker)
z Plaats het produkt in een goed geventileerde lokatie.
De vermogens aardingsleidingen zijn te dicht aangesloten op de RCA pin
snoeren. Maak deze aardingsleidingen vaster en houdt de leidingen uit de buurt
van snoeren.
z De aardingsleiding is niet goed aangesloten..Maak de leiding stevig vast
aan een metalen punt van de auto.
Geluid van een generator wordt gehoord.
z Negatieve speaker leidingen raken het onderstel van de auto aan
Houd de leidingen uit de buurt van het onderstel van de auto.
Het geluid is gedempt De FILTER schakel is ingesteld op de “LPF” positie.
Het geluid is te zacht De instellingsniveau controle is ingesteld op de “MIN” positie.
Lokatie en functie van de controles
1. Vermogensindicator.Licht op in groen tijden gebruik.
2. BESCHERMER indicatorSTROOMPIEK:
licht rood op wanneer de uitvoer krachtig is of bij kortsluiting van
de versterker.OFFSET:
Licht rood op wanneer het voltage uitgaat naar de aansluiting van
de speaker of wanneer de invoer te hoog is.
THERMAL:
Licht rood op wanneer de temperatuur stijgt tot een onveilig
niveau.
3. FILTER selector schakelaarWanneer de schakelaar in de LPF
positie staat,is de filter gezet op laagdoorlatend. Wanneer het in de
HPF positie staat,is de filter gezet op hoogdoorlatend.
4. Stop frequentie instellingscontroleStelt de stopfrequentie (50-250Hz) voor de
laagdoorlaat filter
5. LAGE IMPULS niveau controleDraai deze controle voor verhoging van de frequenties
van ongeveer 40Hz tot een maximum van 12dB.
6. NIVEAU aanpassingscontrolehet ingevoerde niveau kan veranderd worden met deze
controle tijdens het gebruik van bronvoorzieningen gemaakt door andere
fabrikanten.Draai het naar MAX wanneer het uitgangsniveau van de audio van de auto
laag lijkt.
7. Stop frequentie instellingscontrole. Stelt de stopfrequentie (-50050Hz) voor de
laagdoorlaat filter
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Marquant amp v 2600 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Marquant amp v 2600 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,1 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info