Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/2
Nächste Seite

Boeiender dan commissie stiekem!

PLL KLOKRADIO
Model : CR-338
GEBRUIKSAANWIJZING
Note: Please read and follow these instructions before using your unit.
The lighting flash with
arrowhead symbol, with an
equilateral triangle is
intended to alert the user to
the presence of
uninsulated dangerous
voltage within the products
enclosure that may be of
sufficient magnitude to
constitute a risk of electric
shock to persons.
CAUTION
The exclamation point
within an equilateral triangle
is intended to alert the user
to the presence of important
operating and maintenance
(servicing) instruction in the
literature accompanying the
appliance.
RISK OF
ELECTRONICS SHOCK
DO NOT OPEN
CAUTION: TO REDUCE THE
RISK OF ELECTRIC SHOCK,
DO NOT REMOVE COVER
(OR BACK). NO USER
SERVICEABLE PARTS
INSIDE REFER SERVICING
TO QUALIFIED SERVICE
PERSONNEL.
LASER SAFETY
This unit uses a laser. Only a qualified
service person should remove the cover or
attempt to service this device to avoid
possible eye injure.
Caution: USE OF CONTROLS OR
ADJUSTMENT OF PERFORMANCE OF
PROCEDURE OTHER THAN SPECIFIED
HEREIN MAY RESULT IN HAZARDOUS
RADIATION EXPOSURE.
DANGER:
INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN
AND INTERLOCK FAILED OR DEFEATED.
AVOID DIRECT EXPOSURE TO LASER
BEAM.
HET APPARAAT VAN STROOM VOORZIEN
Steek het ene uiteinde van de AC adapter in de DC voedingsingang en sluit
vervolgens het andere uiteinde aan op een AC stopcontact. Controleer alvorens
het apparaat in te schakelen of uw locale netspanning overeenkomt met de
nominale spanningsindicatie op het apparaat.
RESERVEBATTERIJ
Steek twee type AAA batterijen in de batterijhouder van het apparaat. Let daarbij
op de correcte polariteit (de “+” en “-“ markeringen), zoals aangegeven binnenin
de batterijhouder.
In geval van een stroomuitval of onderbreking van de AC voeding, zullen de
huidige tijd- en alarminstellingen, samen met de opgeslagen radiostations, in het
geheugen van het apparaat bewaard blijven dankzij de reservebatterij.
DE KLOK INSTELLEN
1. Schakel het apparaat uit en houd de toets MEM/TIME ingedrukt. De tijd zal
vervolgens op de LCD display beginnen te knipperen.
2. Terwijl u MEM/TIME ingedrukt houdt, kunt u de toetsen HOUR en MIN
gebruiken om de uren en minuten voor de huidige tijd aan te passen.
3. Zodra de juiste tijd is geselecteerd, kunt u de toets MEM/TIME loslaten om
de klok in te stellen.
4. Door op de toets BAND te drukken, wisselt u tussen het 12-uurs en
24-uurs formaat.
ALARMTIJDEN INSTELLEN
1. Schakel het apparaat uit en houd de toets AL1 of AL2 ingedrukt. De
alarmtijd zal vervolgens op de LCD display beginnen te knipperen.
2. Terwijl u de toets AL1 of AL2 ingedrukt houdt, kunt u de toetsen HOUR en
MIN gebruiken om de uren en minuten voor de gewenste alarmtijd aan te
passen.
3. Zodra de gewenste tijd is geselecteerd, kunt u de toets AL1 of AL2 loslaten
om het alarm in te stellen.
4. Druk op de toets AL1 of AL2 om de geluidsmodus voor het ALARM te
selecteren – zoemer of het huidig ingestelde radiostation.
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  HET APPARAAT VAN STROOM VOORZIEN
  Steek het ene uiteinde van de AC adapter in de DC voedingsingang en sluit
  vervolgens het andere uiteinde aan op een AC stopcontact. Controleer alvorens
  het apparaat in te schakelen of uw locale netspanning overeenkomt met de
  nominale spanningsindicatie op het apparaat.

  PLL KLOKRADIO

  RESERVEBATTERIJ
  Steek twee type AAA batterijen in de batterijhouder van het apparaat. Let daarbij
  op de correcte polariteit (de “+” en “-“ markeringen), zoals aangegeven binnenin
  de batterijhouder.

  CAUTION

  Model : CR-338

  RISK OF
  ELECTRONICS SHOCK
  DO NOT OPEN
  The lighting flash with
  arrowhead symbol, with an
  equilateral
  triangle
  is
  intended to alert the user to
  the
  presence
  of
  uninsulated
  dangerous
  voltage within the products
  enclosure that may be of
  sufficient magnitude to
  constitute a risk of electric
  shock to persons.

  CAUTION: TO REDUCE THE
  RISK OF ELECTRIC SHOCK,
  DO NOT REMOVE COVER
  (OR BACK). NO USER
  SERVICEABLE
  PARTS
  INSIDE REFER SERVICING
  TO QUALIFIED SERVICE
  PERSONNEL.

  LASER SAFETY

  GEBRUIKSAANWIJZING

  Note: Please read and follow these instructions before using your unit.

  This unit uses a laser. Only a qualified
  service person should remove the cover or
  attempt to service this device to avoid
  possible eye injure.
  Caution: USE OF CONTROLS OR
  ADJUSTMENT OF PERFORMANCE OF
  PROCEDURE OTHER THAN SPECIFIED
  HEREIN MAY RESULT IN HAZARDOUS
  RADIATION EXPOSURE.

  The
  exclamation
  point
  within an equilateral triangle
  is intended to alert the user
  to the presence of important
  operating and maintenance
  (servicing) instruction in the
  literature accompanying the
  appliance.

  DANGER:

  INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN
  AND INTERLOCK FAILED OR DEFEATED.
  AVOID DIRECT EXPOSURE TO LASER
  BEAM.

  In geval van een stroomuitval of onderbreking van de AC voeding, zullen de
  huidige tijd- en alarminstellingen, samen met de opgeslagen radiostations, in het
  geheugen van het apparaat bewaard blijven dankzij de reservebatterij.
  DE KLOK INSTELLEN
  1.
  Schakel het apparaat uit en houd de toets MEM/TIME ingedrukt. De tijd zal
  vervolgens op de LCD display beginnen te knipperen.
  2.
  Terwijl u MEM/TIME ingedrukt houdt, kunt u de toetsen HOUR en MIN
  gebruiken om de uren en minuten voor de huidige tijd aan te passen.
  3.
  Zodra de juiste tijd is geselecteerd, kunt u de toets MEM/TIME loslaten om
  de klok in te stellen.
  4.
  Door op de toets BAND te drukken, wisselt u tussen het 12-uurs en
  24-uurs formaat.
  ALARMTIJDEN INSTELLEN
  1.
  Schakel het apparaat uit en houd de toets AL1 of AL2 ingedrukt. De
  alarmtijd zal vervolgens op de LCD display beginnen te knipperen.
  2.
  Terwijl u de toets AL1 of AL2 ingedrukt houdt, kunt u de toetsen HOUR en
  MIN gebruiken om de uren en minuten voor de gewenste alarmtijd aan te
  passen.
  3.
  Zodra de gewenste tijd is geselecteerd, kunt u de toets AL1 of AL2 loslaten
  om het alarm in te stellen.
  4.
  Druk op de toets AL1 of AL2 om de geluidsmodus voor het ALARM te
  selecteren – zoemer of het huidig ingestelde radiostation. • Page 2

  NAAR DE AM/FM RADIO LUISTEREN
  1.
  Druk op de toets STANDBY/AL OFF om het apparaat in te schakelen.
  2.
  Druk op de toets BAND om de AM of FM band te selecteren.
  3.
  Gebruik de toets TUN of TUN om stapsgewijs af te stemmen op het
  gewenste radiostation.
  4.
  Houd de toets TUN of TUN ca. 1 seconde ingedrukt om automatisch
  te zoeken naar het volgende station met oplopende of aflopende
  frequentie. Deze zoekfunctie vindt slechts stations met een goede
  signaalsterkte. U kunt alleen in handmatige modus op stations met een
  zwak signaal afstemmen.

  LOCATIE VAN BEDIENINGEN
  6.

  7.

  8.
  EEN RADIOSTATION IN HET GEHEUGEN OPSLAAN
  1.
  Stem de radio af op het gewenste station.
  2.
  Druk op de toets MEM/TIME en vervolgens op MEMof MEM om een
  geheugenlocatie voor het huidige station te selecteren. Druk op de toets
  MEM/TIME nadat u de gewenste geheugenlocatie hebt geselecteerd.
  3.
  Gebruik de toetsen MEMen MEM om een keuze te maken uit de
  radiostations, opgeslagen in het apparaat.
  4.
  Er kunnen tot op 20 radiostations in het geheugen opgeslagen worden.
  AUX-IN AANSLUITING
  1.
  Steek het ene uiteinde van de audiokabel in de Lijn-Uit of
  Hoofdtelefoonuitgang van uw MP3 Speler of audioapparatuur en het
  andere uiteinde in de AUX-IN ingang.
  2.
  Selecteer de AUX modus met de toets AUX/DIM.
  3.
  Schakel uw MP3 speler of audioapparatuur in en volg de instructies van
  dat toestel.
  4.
  Druk op de toets BAND om de radiomodus weer te selecteren.

  9.
  10.
  11.

  KORTE OMSCHRIJVING
  1.

  STANDBY / ALARM UIT TOETS
  y Gebruik deze toets om het apparaat in of uit te schakelen.
  y Gebruik deze toets om het ALARM uit te schakelen.

  2.

  BAND TOETS
  y Gebruik deze toets om de AM of FM band te selecteren.
  MEM / TIME
  y Gebruik deze toets om radiostations in het geheugen op te slaan.
  y Gebruik deze toets om de klok in te stellen.
  AUX / DIM
  y Gebruik deze toets om AUX mode te selecteren
  y Gebruik deze toets om de helderheid van de display aan te passen.

  3.
  Specifications
  Dimension :

  100 (W) x 100 (H) x 65 (D) mm

  Frequency Range:

  AM 535 - 1650 KHz
  FM 87.5 – 108.5 MHz

  Power Supply:

  DC12V Adaptor 400mA

  Specifications are subject to change without prior notice.

  4.

  5.

  AL 1/ MEM 
  y Gebruik deze toets om de alarmtijd in ALARM 1 in te stellen.

  12.
  13.
  14.

  15.
  16.
  17.

  y Gebruik deze toets om over te slaan naar het volgende station,
  opgeslagen in het geheugen.
  AL 2 / MEM
  y Gebruik deze toets om de alarmtijd in ALARM 2 in te stellen.
  y Gebruik deze toets om over te slaan naar het vorige station,
  opgeslagen in het geheugen.
  HOUR / TUN
  y Gebruik deze toets om de uren voor de KLOK of het ALARM in te
  stellen.
  y Gebruik deze toets om naar radiostations te zoeken met oplopende
  frequentie.
  MIN / TUN
  y Gebruik deze toets om de minuten voor de KLOK of het ALARM in te
  stellen.
  y Gebruik deze toets om naar radiostations te zoeken met aflopende
  frequentie.
  VOL
  y Gebruik deze toets om het volume te verhogen.
  VOL
  y Gebruik deze toets om het volume te verlagen.
  SNOOZE / SLEEP
  y Gebruik deze toets om het ALARM voor 10 extra minuten uit te stellen,
  nadat het ALARM is afgegaan.
  y Gebruik deze toets om met stappen van 10 minuten de SLAAP-timer
  tussen 10 en 90 minuten in te stellen.
  AUX-IN INGANG
  y Ingang voor aansluiting van een MP3 speler of andere audioapparatuur.
  HOOFDTELEFOONINGANG
  y Ingang voor aansluiting van een oor- of hoofdtelefoon.
  DC VOEDINGSINGANG
  y Ingang voor aansluiting van het apparaat op een standaard AC
  stopcontact (230V~50Hz) via de AC/DC adapter.
  BATTERIJHOUDER
  y Compartiment voor de batterijen.
  FM ANTENNE
  y Draadantenne voor FM ontvangst.
  RESET TOETS
  y Gebruik een paperclip of een dergelijk voorwerp om het apparaat terug
  te stellen op de standaard instellingen ervan.


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Marquant CR-338 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Marquant CR-338 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,06 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info