Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/3
Nächste Seite
4 Kanaals stereo auto vermogensversterker
Model:
MCA-500 MCA-600
GEBRUIKSAANWIJZING
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  4 Kanaals stereo auto vermogensversterker
  Model:

  MCA-500 MCA-600

  GEBRUIKSAANWIJZING • Page 2

  VOORDAT U BEGINT TE INSTALLEREN, LEES DAN UITVOERIG HETVOLGENDE:
  A)
  B)
  C)
  D)
  E)
  F)

  GEBRUIK DIT TOESTEL ALLEEN IN AUTO’S MET NEGATIEVE MASSA.
  VERMIJD BIJ HET PLAATSEN VAN DE BOOSTER WARME/ZONNIGE PLEKKEN.
  SLUIT DE + 12V AANSLUITING ALLEEN AAN, INDIEN ALLE DRADEN KORREKT ZIJN
  AANGESLOTEN.
  SLUIT NOOIT DE LUIDSPREKER UITGANGEN AAN DE - POOL (CHASSIS).
  DEFECTEN DOOR VERKEERDE AANSLUITINGEN VALLEN NIET ONDER DE GARANTIE.
  ZORG ALTIJD DAT DE LUIDSPREKER MANTELS INTACT ZIJN, EN GEEN KONTAKT MAKEN
  MET HET CHASSIS.

  INSTALLATIE
  SCHROEF DE BOOSTER STEVIG OP DE DOOR U GEKOZEN LOKATIE, EN ZORG VOOR VOLDOENDE
  KOELING.

  MONTAGE
  1. Plaats de versterker op een plaats in de auto met voldoende koeling, en een stevige ondergrond.
  2. Zorg dat de bereikbaarheid van de zekeringen en afregel potmeters optimaal zijn na montage.
  3. Om massa verschillen tegen te gaan, dienen de massa draden (-12v) aan dezelfde massa te liggen
  als die van de autoradio. Indien dit niet gebeurt, kunnen ruis en motor storingen in het geluid ontstaan.
  4. Indien mogelijk is het verstandig de versterker door een profesionele inbouw-station
  te laten inbouwen, vooral indien er meerdere speakers of brugschakelingen worden gebruikt.

  VOEDING
  1.
  Deze versterker beschikt over een electronische aan/uit schakelaar waardoor deze universeel is te gebruiken bij
  autoradio’s met en zonder electrische schakeldraad. Sluit de electrische antenne voeding van de autoradio aan
  op de “IGN” aansluiting van de versterker. (Meestal de gele draad van uw autoradio)
  2.
  Sluit de rode draad altijd aan op de plus leiding (+12V) , welke tesamen met uw autoradio wordt in en uitgeschakeld.
  De zwarte draad is massa (-12V) Let op dat u aansluit draden gebruikt met minimaal 0,75mm kern vanwege het hoge
  amperage bij hoog volume.
  AANSLUITSCHEMA VOEDING

  MASSA

  IGN

  B+(12v)
  AUTORADIO

  -

  +
  ACCU

  AANSLUITSCHEMA OVERZICHT • Page 3

  SUBWOOFER SCHAKELAAR
  De subwoofer schakelaar aan de rechterzijde van het apparaat dient voor het in en uitschakelen van de subwoofer
  funktie. Indien de schakelaar op “OFF” staat, zal de subwoofer schakeling uitgeschakeld zijn en de versterker
  op normaal gebruik zijn ingesteld.
  Indien u echter de schakelaar op “ON” zet, dan zullen de “REAR uitgangen” op 32Hz worden gefilterd, zoals
  gebruikelijk bij een subwoofer luidspreker.


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Marquant MCA600 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Marquant MCA600 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,08 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info