Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/5
Nächste Seite
FM-WEKKERRADIO MET PROJECTIE
MODEL MCKP- 4
GEBRUIKSAANWIJZING
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  FM-WEKKERRADIO MET PROJECTIE

  MODEL MCKP- 4

  GEBRUIKSAANWIJZING • Page 2

  Voordat u dit apparaat gebruikt, dient u de volgende instructies goed
  door te nemen.


  Dit apparaat is niet geschikt voor kinderen onder de 6 jaar.  Speel het apparaat niet af op hoog volume om gehoorbeschadiging te
  voorkomen.  Het apparaat niet beware of plaatsen in nabijheid van water.  Vermijd omgevingen met hoge temperaturen of  Het apparaat niet gebruiken indien deze niet goed functioneert of defect is.

  direct zonlicht.

  U dient het dan ter reparatie aan te bieden aan een erkend reparatie
  bedrijf.

  Bedienings elementen
  1.

  ALARM INDICATOR

  2.

  AFSTEMSCHAAL

  3.

  ALARM UIT TOETS

  4.

  UREN TOETS

  5.

  ALARM INSTEL TOETS

  6.

  MINUTEN TOETS

  7.

  INSLAAP TOETS

  8.

  SNOOZE TOETS

  9.

  LED DISPLAY • Page 3

  10. PROJECTIE FOCUS KNOP
  11. PROJECTION AAN/UIT KNOP
  12. AUTO/ OFF/ON SCHAKELAAR
  13. VOLUME KNOP
  14. AFSTEM KNOP
  15. PROJECTIE INSTEL TOETS
  16. PROJECTIE MODE TOETS

  VOEDING :
  Sluit de AC 230V 50Hz stekker aan op het lichtnet.
  Het display zal oplichten en de cijfers beginnen te knipperen, om aan te geven
  dat de tijd ingesteld kan worden.
  1. AUTO/OFF/ON KNOP
  Wanneer de schakelaar op "AUTO" staat, wordt de radio automatisch inen uitgeschakeld volgens de SLEEP- en alarminstellingen.
  In de on/off positie kunt u de radio mee aan of uit zetten
  2. TIJDINSTELKNOP
  Houd deze knop ingedrukt terwijl u op de URENKNOP of MINUTENKNOP
  drukt om de gewenste tijd in te stellen.
  3. ALARMINSTELKNOP
  Houd deze knop ingedrukt terwijl u op de URENKNOP of MINUTENKNOP
  drukt om de gewenste wektijd in te stellen.
  4. SLEEP-KNOP
  Druk op deze knop om het aantal minuten (59 of minder) weer te geven
  gedurende welke de radio zal spelen en waarna de radio automatisch
  wordt uitgeschakeld.
  5. URENKNOP en MINUTENKNOP
  Wanneer u de TIJDINSTELKNOP ingedrukt houdt, kunt u met deze
  knoppen de tijd instellen. Wanneer u op de ALARMINSTELKNOP of
  SLEEP-knop drukt, kunt u met deze knoppen de wektijd instellen.
  6. VOLUMEKNOP
  Als u op de ingestelde tijd wilt worden gewekt door de zoemer, draait u de
  volumeknop tegen de richting van de klok in totdat u een klik hoort.
  7. AFSTEMKNOP
  8. SNOOZE-KNOP
  Wanneer u wordt gewekt door muziek of de zoemer, maar u nog een paar • Page 4

  minuten langer wilt slapen, drukt u op de SNOOZE-knop. De muziek of
  zoemer wordt hiermee tijdelijk uitgeschakeld en na 5 tot 10 minuten weer
  ingeschakeld. Dit kunt u verschillende keren herhalen.
  DE TIJD INSTELLEN
  Druk op de URENKNOP of MINUTENKNOP om de juiste tijd in te stellen.
  ALARM INSTELLEN
  1. Druk op de ALARMINSTELKNOP om de wektijd te controleren.
  2. Houd de ALARMINSTELKNOP ingedrukt en druk dan op de URENKNOP
  of MINUTENKNOP om de wektijd aan te passen.
  DE RADIO GEBRUIKEN
  1. Schuif de AUTO/OFF/ON knop naar "ON".
  2. Kies het gewenste radiostation door aan de AFSTEMKNOP te draaien.
  GEWEKT WORDEN MET DE RADIO
  1. Stel het alarm in volgens de voorgaande aanwijzingen.
  2. Schakel de radio in.
  3. Schuif de AUTO/OFF/ON knop naar "AUTO".

  HET ALARM UITSCHAKELEN
  Schuif de AUTO/OFF/ON-knop naar "OFF" als u de radio of zoemer wilt
  uitschakelen nadat u door de radio of zoemer bent gewekt. De wekker gaat
  pas de volgende dag weer af tenzij u de knop instelt op "AUTO" of u de
  alarmknop gebruikt om het alarm uit te schakelen. In dat geval wordt de radio
  of de zoemer 24 uur later automatisch ingeschakeld volgens dezelfde
  alarminstellingen.
  SLEEP-FUNCTIE
  1. Schuif de AUTO/OFF/ON knop naar "AUTO" of "OFF".
  2. Druk op de SLEEP-knop om de ingestelde tijd weer te geven. Op het
  display wordt 59 minuten aangegeven. Als u wilt dat de radio korter dan
  59 minuten speelt, houdt u de SLEEP-knop ingedrukt en drukt u op de
  MINUTENKNOP om de gewenste tijd in te stellen. Als u meer dan
  59 minuten wilt instellen, houdt u de SLEEP-knop ingedrukt en drukt u op
  de URENKNOP. U kunt maximaal 1 uur en 59 minuten instellen. • Page 5

  3. Druk op de SLEEP-knop. De radio wordt automatisch ingeschakeld en
  nadat de ingestelde tijd is verstreken, wordt de radio automatisch weer
  uitgeschakeld.
  OPMERKING: De maximale tijd die u voor deze functie kunt instellen, is
  1 uur en 59 minuten. De radio wordt automatisch na afloop van de
  ingestelde tijd uitgeschakeld. Als u de radio voor die tijd wilt uitschakelen,
  drukt u op de SNOOZE-knop.

  PROJECTOR

  1. Zet de projectie knop op ON.
  2. Draai de projector naar een vlak op de muur, en stel de focus in.
  3. Gebruik de MODE en SET knop om de tijd en datum in te stellen.
  4. Om de maand/datum weer te geven drukt u 2x op MODE
  5. Om de maand in te stellen drukt u 2x op de SET toets waarna u met de
  mode toets de maand kunt kiezen.
  6. Doe hetzelfde met de SET toets om datum en tijd in te stellen tezamen
  me de mode toetsen.
  Maand = 2x op de SET toets drukken
  Datum = 3x op de SET toets drukken
  Uren = 4x op de SET toets drukken
  Minuten = 5x op de SET toets drukken

  NOODSTROOMVOORZIENING
  Deze klok is voorzien van een noodstroomvoorziening, waarvoor een 9-Volt
  batterij (niet inbegrepen) nodig is. Plaats de batterij in de wekkerradio zodat
  deze als voedingsbron kan fungeren wanneer zich een stroomstoring voordoet.
  Als de stroom uitvalt, wordt automatisch overgeschakeld op batterijvoeding
  zodat de klok kan blijven werken en de juiste tijd niet verloren gaat. Het display
  wordt hierbij echter niet verlicht. Wanneer de elektriciteit wordt hersteld, wordt
  het display weer verlicht.


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Marquant MCKP- 4 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Marquant MCKP- 4 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,19 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info