Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/3
Nächste Seite
Stoom kan gebruikt worden voor het opschuimen van melk voor cappuccino of het verwarmen van andere dranken.
Daar er een hogere temperatuur nodig is voor het maken van stoom dan voor het zetten van espresso is het
raadzaam altijd eerst de koffie te zetten voor u het apparaat stoom laat blazen. Dit om te voorkomen dat
de koffie in de filterhouder verbrandt. Het kan gebeuren dat er, vóórdat het stoompijpje stoom blaast, heet water uit
het stoompijpje lekt. U kunt dat in een aparte beker opvangen.
Het opschuimen van melk voor cappuccino
- Plaats een groter voorverwarmde kop dan voor espresso onder het filter.
- Druk op de knop Steam en vervolgens gaat het groene lampje uit en gaat het gele lampje aan.
- Na een verloop van tijd zal het gele lampje uitschakelen en het groene lampje inschakelen, waarmee wordt
aangegeven dat er voldoende stoom aanwezig is voor het opschuimen van de melk.
- Schenk ongeveer 100 ml melk in een smalle hoge beker die gemakkelijk onder het stoompijpje past
- Houd het melkkannetje onder het stoompijpje en steek het stoompijpje in de melk (let op: het uiteinde van
het stoompijpje mag de bodem van het melkkannetje niet raken).
- Draai nu de stoom knop Steam tegen de wijzers van de klok in om de stoom uit het stoompijpje te laten
komen. Het mondstuk mag de bodem van het melkkannetje niet raken. De stoom moet vrijelijk kunnen
circuleren.
- Houd een andere beker onder het stoompijpje en zet de draaiknop nogmaals op de stoomstand om
eventuele melkresten uit het stoompijpje te verwijderen.
Verwarmen van andere dranken.
U kunt uit dit apparaat heet water tappen voor het maken van instant dranken.
- Druk op de knop Steam en vervolgens gaat het groene lampje uit en gaat het gele lampje aan.
- Na een verloop van tijd zal het gele lampje uitschakelen en het groene lampje inschakelen.
- Houd het kopje onder het stoompijpje en steek het stoompijpje in het kopje (let op: het uiteinde van het
stoompijpje mag de bodem van het kopje niet raken).
- Draai nu de stoom knop Steam tegen de wijzers van de klok in om de stoom uit het stoompijpje te laten
komen. Het mondstuk mag de bodem van het melkkannetje niet raken. De stoom moet vrijelijk kunnen
circuleren.
Ontkalken
Afhankelijk van de hardheid van het drinkwater in uw leefomgeving dient het espresso-apparaat regelmatig ontkalkt
te worden. Ontkalk in ieder geval eens in de drie maanden.
Wanneer u het apparaat vaak gebruikt, ontkalk dan: eens per jaar indien het water in uw omgeving erg zacht is (<
dH); elke 3 maanden indien u water gebruikt met een hardheid van 7-14° dH; elke maand indien het wa ter in uw
omgeving erg hard is (> 14° dH). Bij twijfel kunt u bij het waterleidingbedrijf informatie inwinnen over de hardheid
van het water in uw omgeving.
Uit ecologisch oogpunt raden wij aan uitsluitend natuurlijke ontkalkingmiddelen te gebruiken (citroenzuur of
wijnsteenzuur - verkrijgbaar bij drogist en apotheek).
Los 2 eetlepels ontkalkingmiddel op in 0,5 liter water en schenk dit in het waterreservoir. Laat de oplossing door het
apparaat lopen (zonder koffie in het koffiefilter).
Herhaal dit evt. een tweede of derde keer. Laat vervolgens nog 1 of 2 waterreservoirs schoon water doorlopen.
3

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Marquant MCM7 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Marquant MCM7 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,03 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info