38680
3
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/29
Nächste Seite
RADIO LUISTEREN
HANDMATIG AFSTELLEN
DRUK DE FU
3. S
4. PA
UTOMATISCHE AFSTELLING
. DRUK DE FUNCTIEKNOP (5) IN OM DE “AFSTELLEN” MODUS TE SELECTEREN.
2. DRUK “BANDKNOP” (3) IN OM DE GEWENSTE BAND (AM/MW OF FM) TE SELECTEREN.
OP “” OF “”(8,9) IN EN HOU DIE VAST VOOR 1-2 SECONDEN EN LAAT DAN LOS.
MATISCH TE ZOEKEN EN STOPT TOT DE RADIOZENDER GEVONDEN WORDT.
GEWENSTE RADIOZENDER GEVONDEN WORDT.
IVEAU.
. PLAATS IN AFSTELMODUS.
ENDER DOOR DE “MANUELE” OF “AUTOMATISCHE” AFSTELMETHODE.
ATUS IN TE SCHAKELEN &
OP
DERS SELECTEREN OP VOLGORDE DOOR OP DE KNOP “REP-
NG) IN TE DRUKKEN.
S
z
1. NCTIEKNOP (5) IN OM DE “AFSTELLEN” MODUS TE SELECTEREN.
2. DRUK “BANDKNOP” (3) IN OM DE GEWENSTE BAND (AM/MW OF FM) TE SELECTEREN.
TEL AF OP DE GEWENSTE RADIOZENDER DOOR DE AFSTELKNOP “” OF”(8,9) IN TE DRUKKEN.
S DE VOLUMEBEDIENINGSKNOP (16) AAN VOOR HET GEWENSTE VOLUMENIVEAU.
A
1
3. DRUK DE AFSTELKN
4. HET TOESTEL BEGINT AUTO
5. HERHAAL STAP 3 & 4 TOT DE
6. PAS DE VOLUMEBEDIENINGSKNOP (16) AAN VOOR HET GEWENSTE VOLUMEN
ZENDERS REEDS INSTELLEN
JE KAN TOT 40 RADIOZENDERS OPSLAAN IN HET GEHEUGEN (30-FM/10-AM).
1
2. GA NAAR DE GEWENSTE RADIOZ
3. DRUK OP DE KNOP “GEH/KLK-AANP (MEM/CLK-ADJ)” (4) OM DE PROGRAMMAST
“GEHEUGEN” INDICATOR FLIKKERT.
4. DRUK OP DE KNOP “REP-OMHOOG” (7) OM HET GEWENSTE ZENDERGEHEUGEN TE SELECTEREN OM
TE SLAAN.
LLING TE BEVESTIGEN. 5. DRUK OPNIEUW OP DE KNOP “GEH/KLK-AANP (MEM/CLK-ADJ)” (4) OM DE INSTE
6. HERHAAL STAP 2 TOT 5 OM ANDERE ZENDERS OP TE SLAAN.
. OM TERUG TE KEREN NAAR NORMALE AFSTELMODUS, LAAT JE DE TOETSEN LOS. 7
8. NU KAN JE DE AL INGESTELDE ZEN
OMHOOG” (7) TE DRUKKEN OF DOOR DE KNOP PRE-DN (OP AFSTANDSBEDIENI
¾ DE AL INGESTELDE GEHEUGENS ZULLEN VOLLEDIG GEWIST WORDEN ALS DE
HOOFDSTROOMVOORZIENING UITGESCHAKELD WORDT. WE RADEN AAN
OM HET SYSTEEM IN
STANDBY MODUS TE HOUDEN VOOR GEMAKKELIJK GEBRUIK.
¾ DE PROGRAMMASTATUS DUURT 10 SECONDEN. DEZE STATUS KEERT AUTOMATISCH TERUG NAAR
NORMALE AFSTELMODUS.
¾ JE KAN EEN HUIDIGE ZENDER OVERSCHRIJVEN DOOR EEN ANDERE FREQUENTIE IN ZIJN PLAAT
EROP TE PLAATSEN.
FM & FM-STEREO ONTVANGST (MET AFSTANDSBEDIENING)
z DRUK EEN PAAR KEER DE KNOP “ MONO/ST. ” IN OP DE AFSTANDSBEDIENING. DE FM-PROGRAMMA’S
AFWISSELEND IN MONO EN STEREO MODUS ONTVANGEN; VOORAL ALS DE WORDEN
STEREOSIGNALEN ZWAK ZIJN. HET IS BETER OM HET PROGRAMMA IN MONO TE ONTVANGEN.
ALS HET STEREOSIGNAAL ONTVANGEN WORDT, DAN VERSCHIJNT DE INDICATOR “ST” “
” OP LCD
(1). DIT TOONT AAN DAT HET FM-STEREOPROGRAMMA NU ONTVANGEN WORDT.
IN S VOOR BESTE ONTVANGST: H T
EEN INGEBOUWDE DRAADANTENNE (20) DIE ACHTERAAN DE KAST HANGT.
OR DE BESTE ONTVANGST.
COM
z O
D
2. D
3. PLAATS EEN CD MET DE BEDRUKTE KANT NAAR VOOR IN DE SCHUIF EN SLUIT DAARNA DE CD-LADE.
D-SCHERM (1) TOONT HET TOTALE AANTAL LIEDJES EN DE TOTALE
S
S
- AM: DE ONTVANGER HEEFT EEN INGEBOUWDE AM STANGANTENNE. ALS DE ONTVANGST SLECHT IS,
DRAAI ZACHTJES OF HERPLAATS HET TOESTEL. DIT VERBETERT MEESTAL DE AM-ONTVANGST.
FM: DE ONTVANGER HEEFT-
DEZE DRAAD MOET VOLLEDIG AFGEROLD EN UITGETROKKEN WORDEN VO
PACT DISC SPELEN
PSTARTEN
1. RUK FUNCTIEKNOP (5) IN OM “ CD ” MODUS TE SELECTEREN.
RUK OP KNOP “OPEN/DICHT” (12) OM DE CD-LADE TE OPENEN.
4. FOCUSZOEKER IS BEZIG. HET LC
PEELDUUR.
z TART / PAUZE MODUS
RUK OP DE KNOP “START/PAUZE” (2) OM HET AFSPELEN TE STARTEN. HET EERSTE LIEDJE ZAL 1. D
GESPEELD WORDEN.
DRUK JE OP EEN KEER OP DE KNOP “START/PAUZE” (2) EN DE AFSPEELTIJD
ZAL FLIKKEREN OP HET LCD SCHERM (1). DRUK OPNIEUW OM NORMAAL
2. OM TE ONDERBREKEN,
ZEN ENWORDT BEVRO
AFSPELEN TE HERNEMEN.
z
STOP MODUS
1. ALS CD “STOP” KNOP (3) WORDT INGEDRUKT TIJDENS DE START- OF PAUZEMODUS, ZAL HET SYSTEEM
NAAR STOPMODUS GAAN.
DU-2
3

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Marquant MHA041 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info