473713
1
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/15
Nächste Seite
1
Indien u gebruik wilt maken van Dolby Prologic geluidsweergave, dan dient u een versterker te
gebruiken die een Dolby decoder aan boord heeft tezamen met een digitale ingang in vorm van
een coaxiale aansluiting of een glasvezel aansluiting.
Sluit de DVD speler dan met één van deze kabel typen aan op de versterker.
Zet de Digital Audio Output van deze DVD-speler niet op “Dolby Digital” tenzij u de digitale audio-
aansluiting van deze DVD-speler verbindt met een AV decoder met Dolby Digital (AC-3)
decodeerfunctie.
Overdreven hoog volume kan uw gehoor en de luidsprekers beschadigen.
Opmerkingen
• De werking van de afstandsbediening kan worden verstoord door een obstakel tussen
afstandsbediening en afstandsbedieningsensor.
• Bij fel licht zoals bijvoorbeeld een fluorescentielamp of direct zonnelicht kan de werking eveneens zijn
verstoord.
• Ook het gebruik van een TV met hetzelfde type infrarood afstandsbediening in dezelfde richting kan
problemen geven.
• Voor een efficiënte werking bedraagt de maximum afstand tussen afstandsbediening en
afstandsbedieningsensor 7 meter.
Gebruik de bijgeleverde kabels om de DVD speler aan te sluiten. Zorg ervoor dat de kleuren
van de kabels overeenkomen met de kleuren van de pluggen. Geel=Video .
Zorg bij montage van de Infrarood sensor, dat deze op een goede veilige plek op het dashboard
komt, zonder dat dit de bestuurder kan storen, of onnatuurlijke bewegingen kan veroorzaken.
De afstandbediening dient eenvoudig en gemakkelijk te richten zijn.
Aangezien de DVD speler de chauffeur niet in de weg mag zitten, en / of de DVD speler
bevind zich achter in de auto, wordt er een verlengde Infrarood sensor meegeleverd.
Plaats deze bij voorkeur op het dashboard, of een locatie waardoor makkelijke bediening
mogelijk wordt.
GEBRUIKSAANWIJZING
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Marquant MHT 2020 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info