Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/9
Nächste Seite
3
INHOUD
Inhoud...................................................................................................................................... 3
Veiligheid en onderhoud........................................................................................................... 4
Bedoeld gebruik .................................................................................................................... 4
Veiligheid............................................................................................................................... 4
Onderhoud............................................................................................................................ 5
Reinigen ................................................................................................................................ 6
Verwijdering.......................................................................................................................... 6
Inhoud pakket........................................................................................................................... 7
Technische gegevens ................................................................................................................ 7
Beschrijving en ingebruikname ................................................................................................. 8
Aansluitingen & bedieningselementen .................................................................................. 8
Batterijen plaatsen ................................................................................................................. 8
Batterijen plaatsen ................................................................................................................. 9
Aansluiten op een geluidskaart of een audioapparaat ............................................................ 9
Bediening ............................................................................................................................... 10
Eerste hulp bij storingen ...................................................................................................... 10
Hebt u nog verdere ondersteuning nodig?.......................................................................... 11
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  INHOUD
  Inhoud...................................................................................................................................... 3
  Veiligheid en onderhoud........................................................................................................... 4
  Bedoeld gebruik .................................................................................................................... 4
  Veiligheid............................................................................................................................... 4
  Onderhoud............................................................................................................................ 5
  Reinigen ................................................................................................................................ 6
  Verwijdering .......................................................................................................................... 6
  Inhoud pakket........................................................................................................................... 7
  Technische gegevens ................................................................................................................ 7
  Beschrijving en ingebruikname ................................................................................................. 8
  Aansluitingen & bedieningselementen .................................................................................. 8
  Batterijen plaatsen ................................................................................................................. 8
  Batterijen plaatsen ................................................................................................................. 9
  Aansluiten op een geluidskaart of een audioapparaat ............................................................ 9
  Bediening ............................................................................................................................... 10
  Eerste hulp bij storingen ...................................................................................................... 10
  Hebt u nog verdere ondersteuning nodig? .......................................................................... 11

  3 • Page 2

  VEILIGHEID EN ONDERHOUD
  Lees de bedieningshandleiding zorgvuldig door en volg alle vermelde aanwijzingen op. Zo bent u
  verzekerd van een betrouwbare werking en een lange levensduur van uw luidsprekers. Houd deze
  handleiding steeds binnen handbereik in de buurt van uw luidsprekers. Bewaar de handleiding goed,
  zodat u deze bij de verkoop van de luidsprekers kunt doorgeven aan de nieuwe eigenaar.

  Bedoeld gebruik
  De reisluidspreker is bedoeld voor het gebruik bij audioapparatuur of computers met een 3,5 mm
  stereo-audio-uitgang. De reisluidspreker is uitsluitend bedoeld voor particulier gebruik en niet voor
  commerciële doeleinden.

  Veiligheid


  Om gevaren te vermijden, nooit de behuizing van de luidspreker, openen!
  Deze bevat geen repareerbare onderdelen.  Dit apparaat is niet bedoeld om te worden gebruikt door personen (met inbegrip van kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met onvoldoende ervaring en/of kennis, tenzij deze personen onder toezicht staan van of zijn geïnstrueerd in het
  gebruik van het apparaat door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen
  moeten onder toezicht staan om er zeker van te zijn dat zij niet met het apparaat gaan spelen.  Houd verpakkingszakken en –folie uit de buurt van baby’s en kleine kinderen: gevaar voor
  verstikking!

  Voeding

  4  Gebruik alleen een netadapter waarvan het uitgangsvermogen overeenkomt met het ingangsvermogen dat vermeld staat in de technische gegevens en op het typeplaatje van het
  apparaat.  Plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op het apparaat of de netadapter, of in de onmiddellijke omgeving hiervan. Het voorwerp kan omvallen, waarbij de
  vloeistof de elektrische veiligheid nadelig kan beïnvloeden. • Page 3

  Veilig omgaan met batterijen


  Reinig indien nodig de contactpunten van de batterijen en het apparaat voordat u de
  batterijen aanbrengt.  Verwijder lege batterijen direct uit het apparaat! Deze kunnen gaan lekken.  Stel de batterijen nooit bloot aan overmatige hitte zoals zon, vuur enz.!  Vervang steeds alle batterijen tegelijk.  Gebruik geen verschillende typen batterijen door elkaar, en ook geen gebruikte samen met
  nieuwe batterijen.  Verwijder de batterijen als u het apparaat langere tijd niet gebruikt.

  Opstellingslocatie


  Nieuwe toestellen geven gedurende de eerste gebruiksuren soms een typische, onvermijdelijke maar volledig ongevaarlijke geur af, die na verloop van tijd steeds minder wordt. Teneinde de geurvorming zoveel mogelijk te beperken, adviseren wij u de ruimte regelmatig te
  luchten. Wij hebben bij de ontwikkeling van dit product ervoor gezorgd dat wij duidelijk
  binnen de geldende grenswaarden zijn gebleven.  Om gevaren te vermijden, dient u geen voorwerpen op de kabels te plaatsen, omdat deze
  anders beschadigd kunnen raken.  Houd uw luidsprekers en alle aangesloten apparatuur uit de buurt van vocht, lek- en
  spatwater. Vermijd stof, hitte en invallend zonlicht, om functiestoringen te vermijden.  Plaats en gebruik alle onderdelen op een stabiele, effen en trillingsvrije ondergrond om te
  voorkomen dat de luidsprekers omvallen.  Gebruik het apparaat uitsluitend in woonkamers of soortgelijke ruimten.

  Elektromagnetische compatibiliteit


  Bij het aansluiten van de reisluidspreker moet worden voldaan aan de richtlijnen voor elektromagnetische compatibiliteit (EMC).  Zorg voor een afstand van minimaal één meter tussen het toestel en hoogfrequente en
  magnetische storingsbronnen (televisietoestel, luidsprekerboxen, mobiele telefoon, enz.)
  om functiestoringen te vermijden.

  Onderhoud
  Neem contact op met ons Service Center wanneer u problemen hebt met uw reisluidspreker. Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door onze erkende servicepartners.
  5 • Page 4

  Neem contact op met uw klantenservice indien:


  vloeistof in de luidspreker is gedrongen.  de luidsprekers niet naar behoren functioneren.  het toestel gevallen of de behuizing beschadigd is

  Reinigen
  Maak de reisluidspreker schoon met een bevochtigde doek. Gebruik geen oplosmiddelen, bijtende of
  gasvormige schoonmaakmiddelen.

  Verwijdering
  Apparaat
  Gooi het apparaat aan het einde van de levensduur in geen geval weg als gewoon huisvuil.
  Informeer naar de mogelijkheden voor een milieuvriendelijke afvoer.
  Verpakking
  Het apparaat is verpakt ter bescherming tegen transportschade. De verpakking bestaat uit
  materialen die op milieuvriendelijke wijze kunnen worden afgevoerd en op vakkundige wijze
  kunnen worden gerecycled.
  Batterijen
  Lege batterijen horen niet bij het huisvuil! Ze moeten worden ingeleverd bij een verzamelpunt voor lege batterijen.

  6 • Page 5

  INHOUD PAKKET
  Controleer de verpakking op volledigheid en stel ons binnen 14 dagen na de aanschaf op de hoogte
  van eventuele ontbrekende onderdelen. Bij de door u gekochte actieve multimedialuidsprekers hebt u
  het volgende ontvangen:


  Reisluidspreker  Gebruiksaanwijzing  Garantiepapieren  2 rubberen voetjes

  TECHNISCHE GEGEVENS
  Luidsprekertype

  Multimedia, actief

  Uitgangsvermogen:

  2 x 2 watt

  Voeding:
  Batterijvoeding

  3 batterijen 1,5 V, type Micro AAA/R03/LR03

  Netvoeding:

  5V

  Audioaansluiting

  3,5 mm stereojack

  1A

  7 • Page 6

  BESCHRIJVING EN INGEBRUIKNAME
  Aansluitingen & bedieningselementen

  1

  8

  Aansluitkabel met 3,5 mm klinkstekker

  2

  Statusindicatie

  3

  Schakelaar ON/OFF

  4

  DC IN 5V-aansluiting

  5

  Batterijvak

  6

  Luidspreker • Page 7

  Batterijen plaatsen
  Plaats 3 batterijen van 1,5 V, type Micro/AAA/R03/LR03 (niet meegeleverd), in het batterijvak [5] aan
  de onderzijde van de luidspreker.


  Open het klepje van het batterijvak door de sluitclip van de luidspreker weg te drukken.  Plaats de batterijen in het batterijvak, waarbij u dient te letten op de juiste polariteit.  Schuif het klepje van het batterijvak weer dicht.

  Aansluiten op een geluidskaart of een audioapparaat
  1. Raadpleeg de aanwijzingen in het hoofdstuk "Veiligheid en onderhoud" (pagina's 4 e.v.).
  2. Plaats de computer/het audioapparaat en de luidspreker dusdanig dat u het apparaat
  comfortabel en veilig kunt bedienen.
  3. Schakel de computer/het audioapparaat in en wacht tot het besturingssysteem volledig is opgestart.
  4. Zoek vervolgens de luidsprekeruitgang op de geluidskaart van uw computer, resp. de audiouitgang van het audioapparaat. Die wordt meestal aangeduid met Line out of Speaker out en
  heeft bij computers gewoonlijk een groene kleuraanduiding.
  Bij twijfel raadpleegt u de bedieningshandleiding van uw computer/audioapparaat.
  5. Verbind de klinkstekker van de aansluitkabel [1] van uw luidspreker met de betreffende uitgang
  van uw computer/audioapparaat.
  6. Optioneel kunt u de aansluitkabel van de netadapter aansluiten op de DC IN 5V
  -aansluiting [4] van uw reisluidspreker en steekt u vervolgens de netadapter in een goed
  bereikbaar stopcontact.

  9 • Page 8

  BEDIENING


  Met de schakelaar ON/OFF [3] schakelt u de luidspreker in, resp. uit. Is de luidspreker ingeschakeld, wordt dat aangeduid met een aan/uit-lampje [2].  Voor een veilige stand bevestigt u de meegeleverde rubberen voetjes aan de binnenkant van de
  luidspreker, zoals op de omslagpagina van deze handleiding staat afgebeeld.

  Eerste hulp bij storingen
  Storingen kunnen soms banale oorzaken hebben, maar soms ook heel ingewikkeld zijn, waarvoor een
  uitgebreide analyse nodig is.


  Begin met een zorgvuldige visuele controle van alle kabelverbindingen. Als de lampjes niet
  branden, controleert u of de computer en de luidspreker correct van stroom worden voorzien.  Schakel het audioapparaat uit en controleer alle kabelverbindingen. Als u met zekerheid hebt
  vastgesteld dat de stroomvoorziening goed werkt en alle verbindingen intact zijn, schakelt u
  het audioapparaat weer in.  De aansluitkabel [1]van de luidspreker moet aangesloten worden op de uitgang van de
  geluidskaart (Line out of Speaker out).  Wanneer u geen geluid hoort, kan dit verschillende oorzaken hebben:
  ¾

  Geen voeding van de luidspreker

  ¾

  Volumeregeling niet opengedraaid

  ¾

  Geluidsweergave via de computer uitgeschakeld, gedempt of
  defect.

  U kunt de luidspreker controleren door de aansluitkabel [1] op de hoofdtelefoonuitgang van een cdromstation aan te sluiten en een muziek-cd af te spelen.

  10 • Page 9

  Hebt u nog verdere ondersteuning nodig?
  Als u uw probleem niet hebt kunnen oplossen aan de hand van de suggesties in de voorgaande secties, neemt u contact met ons op. Het zou bijzonder helpen als u de volgende informatie bij de hand
  kunt houden:


  Hoe ziet uw systeemconfiguratie eruit?  Welke randapparatuur gebruikt u?  Welke meldingen verschijnen op het beeldscherm?  Welke software gebruikte u toen het probleem zich voordeed?  Welke stappen hebt u reeds ondernomen om het probleem op te lossen?  Als u al een klantnummer hebt ontvangen, deelt u ons dit mee.

  De garantiebepalingen en het serviceadres vindt u op de omslagpagina van deze handleiding.

  Copyright © 2009, W 18/09
  Alle rechten voorbehouden.
  Deze handleiding wordt auteursrechtelijk beschermd.
  Het copyright berust bij het bedrijf Medion®.
  Handelsmerken:
  Andere handelsmerken zijn het eigendom van hun betreffende houders.
  Technische en optische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

  11


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Medion MD 82120 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Medion MD 82120 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,27 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info