Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/20
Nächste Seite
PROGRAMMEERBARE,
UNIVER
TANDSBEDIENING
~IEDION
°
Service Center
Postbus 7140
NL-5980 AC Panningen
Hot-Line: 0900 633 6330
°
Fax: 0900
665 5660
CE-infoNL@meclion.com
BEDIENINGSHANDLEIDING
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  PROGRAMMEERBARE,

  UNIVER
  TANDSBEDIENING

  ~IEDION°
  Service Center
  Postbus 7140
  NL-5980 AC Panningen
  Hot-Line: 0900 633 6330 ° Fax: 0900 665 5660
  CE-infoNL@meclion.com

  BEDIENINGSHANDLEIDING • Page 2

  Setup:
  Om de toestelcode in te
  voeren en functie als
  FUNCTIES ......................................................................................................................................................................................................................
  2
  shift-toets
  Modus-toetsen:
  Om het bijbehorende
  ALGEMEEN ...................................................................................................................................................................................................................
  3
  toestel te selecteren TV,
  VCR, DVD, SAT, DSAT,
  CD, CBL, AUX
  PLAATSEN VAN DE BATTERIJEN .......................................................................................................................................
  3
  Power:
  Prog:
  Om het geselecteerde toesProgramma naar boven/naar
  PROGRAMMEREN VAN DE TOESTELCODE ..................................................................................................4
  tel in-/uit te schakelen
  beneden

  CODE ZOEKEN (MANUEEL ZOEKEN) .........................................................................................................................5
  Teletekst aan

  Volume:
  Volume +/-

  Teletekst stoptoets

  Teletekst uit

  CODE ZOEKEN (AUTOMATISCH ZOEKEN) ...................................................................................................6
  CODE ZOEKEN OP HANDELSMERK ..........................................................................................................................7
  CODE-IDENTIFICATIE : ..............................................................................................................................................................................7

  Teletekst MiX-modus

  Beeldscherminlassingen

  Teletekst kleurentoetsen

  Programmakeuze

  PROGRAMMEERFUNCTIE ................................................................................................................................................ 8-9

  All Off

  ALL OFF-FUNCTIE ......................................................................................................................................................................................10
  Toetsen 0-9:
  Rechtstreekse programmakeuze via cijfertoetsen

  TOGGLE-FUNCTIE .....................................................................................................................................................................................
  11
  AUTOZAPPING ....................................................................................................................................................................................................
  11
  NORMALE WERKING ..............................................................................................................................................................................
  12

  AV toets

  UNIVERSELE FUNCTIE ........................................................................................................................................................................
  12

  LEARN-functie

  Showview
  Bovenaan
  Links
  Rechts
  Onderaan

  SHIFT-FUNCTIE .................................................................................................................................................................................................
  12
  Menu

  MOGELIJKE OORZAKEN VAN FOUTEN ...........................................................................................................
  13

  FF

  Play
  FF
  Stop
  Rew
  Pause
  Rec

  1

  Weergave
  Snel vooruit
  Stop
  Snel terugspoelen
  Pauze
  Opname

  ~IEDION"

  2

  Exit • Page 3

  Deze universele afstandsbediening vervangt tot acht normale afstandsbedieningen en is in staat de volgende types toestellen te bedienen:

  De codes van de verschillende toestellen kunnen worden afgeleid uit de lijst
  met codes, die bij deze handleiding is gevoegd.

  TV
  VCR
  DVD
  CD
  SAT
  DSAT
  CBL
  AUX

  Schakel het toestel in kwestie manueel in.
  1. "SETUP"-toets ca. 3 sec. lang ingedrukt houden tot de LED na kort knip
  peren constant blijft branden.
  (Wanneer u even op de "SETUP"~toets drukt, heeft u de SHIFT-functie
  geactiveerd)
  2. "SETUP"-toets Ioslaten.
  3. Even op de gewenste modus-toets (TV, VCR, DVD, SAT, DSAT, CD,
  CBL, AUX) drukken.
  4. Voer de code met drie cijfers uit de codetabel in, de LED bevestigt elke
  druk op de toets.
  5. Indien de ingevoerde code geldig was, gaat de LED uit na het invoeren
  van de laatste positie. Indien een ongeldige code werd ingevoerd,
  knippert de LED drie seconden lang alvorens hij uitgaat.
  6. Het rechtstreeks invoeren van de toestelcode is nu volledig.

  Televisietoestel met teletekst
  Videorecorder
  DVD-speler
  CD-speler
  Analbge satellietontvanger
  Digitale satellietontvanger
  Pay TV decoder
  Voor verdere toestellen (TV, VCR, SAT, CD, DVD,...)

  Alvorens u de afstandsbediening in gebruik neemt, deze handleiding grondig
  doornemen. Bewaar de handleiding goed om lets op te zoeken of om eventueel aan anderen door te geven.

  Plaatsen van de batterijen
  Om de afstandsbediening te gebruiken, heeft u 2 kleine batterijen LR03 nodig.
  Wij geven u de raad om gebruik te maken van alkalinebatterijen.
  1.
  2.
  3.
  4.

  Batterijdeksel aan de achterkant van de afstandsbediening afnemen.
  Houd rekening met de polariteit van de batterijen en de "+/-" marke
  ringen in het batterijvakje.
  Plaats de batterijen.
  Plaats het batterijdeksel er opnieuw op.

  het vervangen van de batterijen kan het nodig~
  ijn om opnieuw te programmeren. Het verdient
  venwel aanbeveling de codes te noteren die u)
  odig heeft voor uw toestellen.

  ~ij
  -

  ~

  Verbruikte batterijen horen niet thuis in het huisvuil!

  Zij moeten worden afgegeven bij een verzamelpunt voor
  gebruikte batterijen.
  3

  ~

  Indien het toestel niet reageert zoals verwacht, herhaal dan de
  ~
  programmeerprocedure eventueel met een andere code.
  \
  Probeer alle codes die vermeld worden bij uw merk.
  ~
  Selecteer de code waarop alle beschikbare commando’s van uw //
  afstandsbediening correct reageren!
  .~
  Indien het op die manier ook niet lukt, probeer het dan met de zoekmethode
  die beschreven wordt in het hoofdstuk "Code zoeken (automatisch
  zoeken)". • Page 4

  Indien uw toestel niet reageert op de afstandsbediening alhoewel u alle codes
  uitgeprobeerd heeft voor uw type toestel en voor het bijbehorende merk,
  probeer het dan met automatisch zoeken.
  Met de zogenaamde functie "code zoeken" vindt u bovendien de correcte
  code van uw toestel, ook indien uw merk niet vermeld staat in de lijst met
  toestelcodes.
  1. Schakel"het toestel dat u wilt bedienen (TV, VCR enz.) manueel in.
  2. "SETUP"-toets ca. 3 sec. lang ingedrukt houden, tot de LED eerst even
  gaat knipperen en daarna constant blijft branden.
  (Wanneer u even op de "SETUP"-toets drukt, heeft u de SHIFT-functie
  geactiveerd )
  3. "SETUP"-toets Ioslaten.
  4. Druk even op de toets voor de gewenste modus (TV, VCR, DVD, SAT,
  DSAT, CD, CBL, AUX).
  5. Druk verschillende keren na elkaar (tot 350 keer) op de toets "POWER"
  of " PROG+" (kanaal naar boven) of "PLAY" (enkel bij VCR), tot het toes
  tel dat moet worden bestuurd, uitgeschakeld is of als zodanig reageert.
  6. Druk even op de toets "OK" om de code op te slaan.

  Omwille van het grote aantal verschillende codenummers zijn er ~
  per type toestel tot 350 verschillende codes voorgeprogrammeerd. \
  In bepaalde gevallen is het mogelijk dat enkel de meest
  ~
  gebruikelijke hoofdfuncties beschikbaar zijn. Bij enkele speciale ~
  toestelmodellen kan het zijn dat de beschreven procedure
  ~
  niet werkt.

  Met deze functie kunt u het zoeken van de code ook automatisch uitvoeren.
  Ga als volgt te werk:
  1. Schakel het toestel dat u wilt bedienen (TV, VCR, etc.) manueel in.
  2. "SETUP"-toets ca. 3 sec. ingedrukt houden tot de LED na kort knipperen
  constant blijft branden.
  (Wanneer u even op de "SETUP"-toets drukt, heeft u de SHIFT-functie
  geactiveerd)
  3. "SETUP"-toets Ioslaten.
  4. Druk even op de toets voor de gewenste modus (TV, VCR, DVD, CD,
  SAT, AUX).
  5. Richt de afstandsbediening op het toestel en druk slechts 66n keer even
  op de toets CHAN+.
  Indien het toestel geen channel-functie heeft, druk dan in plaats van op
  CHAN+ op de toets PLAY of POWER.
  De afstandsbediening start het zoeken van de code en stuurt om de
  seconde na elkaar alle codes door. Telkens wanneer er gegevens worden
  doorgestuurd, licht de LED op.
  6. Zodra het toestel reageert op de afstandsbediening, drukt u op de
  toets OK.
  Indien u niet tijdig op de toets OK heeft kunnen drukken, kunt u met de
  toets CHAN- stapsgewijs terugspringen naar de code waarop het toestel
  gereageerd heeft.
  Indien de afstandsbediening in plaats van elke seconde slecht
  som de 3 seconden een nieuwe code moet doorsturen, drukt u
  onder punt 5 twee keer kort op de bijbehorende toets. Daardoor
  wint u weliswaar meer tijd, maar de procedure ook langer.

  Het zoeken van de code begint bij het nummer met drie cijfers dat op dit ogenblik opgeslagen is.

  5

  6 • Page 5

  Met deze functie kunt u op handelsmerk zoeken. De handelsmerken
  bevinden zich in de codetabel onder "Code zoeken op handelsmerk".
  Ga als volgt te werk:
  Schakel het toestel dat u wilt bedienen manueel in.
  1. "SETUP"-toets ca. 3 sec. ingedrukt houden tot de LED even knippert en
  dan blijft branden. (Wanneer u even op de "SETUP"-toets drukt, heeft u
  de SHIFT-functie geactiveerd)
  2. "SETUP"-toets Ioslaten
  3. Even op de gewenste modus-toets (TV, VCR, DVD, SAT, DSAT, CD,
  CBL, AUX) drukken.
  4. Voer de code uit de codetabel "Code zoeken op handelsmerk" in
  (~n cijfer).
  5. Druk verschillende keren op de toets "POWER" of "CHAN+" of "PLAY"
  tot het toestel daarop reageert. Doe dat snel, want anders begint het
  automatisch zoeken van de code.
  6. Sla de code op door op de toets "OK" te drukken.
  Wanneer alle codes doorzocht werden, knippert de LED gedurende ca. 3 seconden."~
  ~..

  Met de universele afstandsbediening kunt u bepaalde speciale functies die niet
  zijn opgeslagen of zelfs toestellen die niet in de codelijst staan, manueel
  opslaan. U heeft daarvoor in elk geval de originele afstandsbediening van uw
  toestel nodig. Houd evenwel vooraf rekening met de volgende tips om fouten
  uit te sluiten.
  Gebruik voor de beide afstandsbedieningen nieuwe batterijen.
  . Bij elke toestelkeuzetoets kan er een afstandsbediening opgeslagen
  worden.
  ¯ Leg de afstandsbedieningen met de infrarood-dioden naar elkaar toe
  ca. 5cm van elkaar verwijderd op tafel.
  U kunt tot 150 codes opslaan. Wanneer het geheugen vol is, knippert de
  LED gedurende 3 seconden.
  ¯ Om ~n toets te programmeren, kan dat ca. 3 seconden duren.
  ¯ Mocht u een bijkomende functie bij een bestaande code willen
  programmeren, dan moet u eerst nagaan aan welke toets nog geen functie
  werd toegewezen.
  ¯ Aan de volgende toetsen kunnen geen functies worden toegewezen:
  LEARN, SETUP, ALL OFF, P<P, SHOWVlEW en alle toestelkeuzetoetsen.
  ¯ Doe eerst een test en programmeer een of andere code en probeer dat dan
  uit. Wis daarna alle codes en start met het eigenlijke programmeren.

  Met de code-dentificatie kunt u reeds ingevoerde codes, die zijn opgeslagen
  in de afstandsbediening, vastleggen.
  1. "SETUP"-toets ca. 3 sec. lang ingedrukt houden tot de LED eerst even
  knippert en dan blijft branden. (Wanneer u even op de "SETUP"-toets
  drukt, heeft u de SHIFT-functie geactiveerd)
  2. "SETUP"-toets Ioslaten.
  3. Druk even op de toets voor de gewenste modus (TV, VCR, SAT).
  Wanneer de druk op de toets wordt aangenomen, gaat de LED even uit.
  4. Druk even op de "SETUP"-toets. De LED bevestigt dat de druk op de
  toets wordt aangenomen door even uit te gaan.
  5. Om het eerste cijfer te vinden, drukt u op de cijfertoetsen van 0 tot 9.
  Wanneer de LED even uitgaat, is dat het eerste opgeslagen cijfer. Om
  het tweede en derde cijfer vast te leggen, herhaalt u die procedure.
  7. De LED gaat uit zodra de toets voor het derde cijfer werd ingedrukt.
  8. Het identificeren van de code is nu afgesloten.

  7

  8 • Page 6

  Om

  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.

  te programmeren gaat u als volgt te werk:
  "SETUP"-toets ca. 3 sec. ingedrukt houden tot de LED even knippert en
  dan blijft branden. (Wanneer u even op de "SETUP"-toets drukt, heeft u
  de SHIFT-functie geactiveerd)
  "SETUP"-toets Ioslaten.
  Even op de gewenste modus-toets (TV, VCR, DVD, SAT, DSAT, CD, CBL,
  AUX) drukken.
  Druk op de toets LEARN
  Druk nu op de toets op de universele afstandsbediening waaraan die
  functie moet worden toegewezen (de LED blijft branden).
  Houd nu de toets van uw originele afstandsbediening zo lang ingedrukt tot
  de LED van de universele afstandsbediening 66n keer uitgaat (telkens
  wanneer u verkeerd programmeert, knippert de LED).
  Herhaal de stappen 5 en 6 tot alle gewenste functies opgeslagen zijn.
  Be6indig het programmeren door op de SETUP-toets te drukken.

  Om alle codes bij een toestelkeuzetoets te wissen, gaat u als volgt
  tewerk:
  1. "SETUP"-toets ca. 3 sec. ingedrukt houden tot de LED even knippert en
  dan blijft branden. (Wanneer u even op de "SETUP"-toets drukt, heeft u
  de SHIFT-functie geactiveerd)
  2. "SETUP"-toets Ioslaten.
  3. Even op de gewenste modus-toets (TV, VCR, DVD, CD, SAT, AUX) drukken.
  4. Twee keer op de toets LEARN drukken.
  5. Druk op de toets SETUP

  Druk even op de POWER-toets om het geselecteerde toestel (b.v. TV) uit te
  schakelen. De bijbehorende modus-toets licht gedurende ca. 1 seconde op.
  Om alle voorgeprogrammeerde toestellen uit te schakelen, gaat u als volgt te
  werk:
  Druk even op de toets ALL OFF.
  Het geselecteerde toestel wordt uitgeschakeld en de bijbehorende
  modus-toets licht op.
  2. Druk onmiddellijk nog eens op de ALL OFF-toets en houd die 3 sec.
  lang ingedrukt. Nu worden alle voorgeprogrammeerde toestellen na
  elkaar uitgeschakeld. Dat duurt ca. 3 seconden. Daarna gaat de
  modus-toets uit.
  De afstandsbediening moet op de te bedienen toestellen worden
  gericht tot de modus-toets uitgaat.
  Een paar toestellen kunnen met de POWER-toets worden in- en
  uitgeschakeld. Dergelijke uitgeschakelde toestellen worden
  ingeschakeld wanneer de ALL-OFF-functie geactiveerd werd.

  ~

  Alle codes bij de bijbehorende toestelkeuzetoets die met de programmeer "~
  functie geprogrammeerd waren, zijn nu gewist.
  Om

  ,

  alle codes te wissen, gaat u als volgt te werk:
  "SETUP"-toets ca. 3 sec. ingedrukt houden tot de LED even knippert en
  dan blijft branden. (Wanneer u event op de "SETUP"-toets drukt, heeft u
  de SHIFT-functie geactiveerd).
  "SETUP"-toets Ioslaten.
  Twee keer op de toets LEARN drukken.
  Druk op de toets SETUP

  ~

  Alle codes die met de programmeerfunctie geprogrammeerd werden, zijn ’~
  nu gewist.

  J

  9

  10 • Page 7

  Wanneer u op de P<P-toets drukt, kunt u tussen twee voorgeprogrammeerde
  programma’s heen en weer schakelen. Ga bij het programmeren als volgt te
  werk:
  1. Schakel het toestel dat u wilt bedienen (TV, VCR, etc.) manueel in.
  2. "SETUP"-toets ca. 3 sec. ingedrukt houden tot de LED even knippert en
  dan blijft branden.
  (Wanneer ~ even op de "SETUP"-toets drukt, heeft u de SHIFT-functie
  geactiveerd )
  3. "SETUP"-toets Ioslaten.
  4. Druk op de "P<P"-toets en op de bijbehorende toestelkeuzetoets.
  5. Voer nu het eerste programmanummer in (max. 3 cijfers).
  6. Druk opnieuw op de "P<P"-toets en op de bijbehorende
  toestelkeuzetoets.
  7. Voer nu het tweede programmanummer in (max. 3 cijfers).
  8. Druk opnieuw op de "P<P"-toets om het programmeren af te sluiten.
  Houd er rekening mee dat een paar TV-toestellen ook beschikken~.X
  over een toggle-functie (afhankelijk van de fabrikant; schakelt ~
  heen en weer tussen de huidige en de vorige programmaplaats). )
  Die functie kan bij uw universele afstandsbediening geactiveerd ,/
  worden door te drukken op de toets AV of -/--.

  In TV-modus worden alle opgeslagen zenders na elkaar doorgeschakeld
  wanneer men 66n keer op de toets SHOWVlEW drukt (de afstandsbediening
  moet daarvoor continu op het toestel worden gericht). Om de functie te
  desactiveren, drukt u 66n keer op de toets CHAN-.

  Wanneer u uw afstandsbediening heeft geprogrammeerd voor uw
  audio/video-toestellen, werkt de afstandsbediening voor de meest
  gebruikelijke hoofdfuncties net zoals de originele afstandsbediening van het
  bijbehorende toestel.
  Richt uw afstandsbediening op het toestel in kwestie en druk op de
  passende toestelkeuzetoets. Alle functies activeert u nu door te drukken op
  de bijbehorende toets van uw afstandsbediening.
  Het lampje licht op terwijl het signaal wordt overgedragen en bevestigt wat
  gebeurt.

  Enkele TV-functies zoals b.v. volume, mute kunnen geactiveerd worden
  ongeacht het feit in welke toestelmodus u zich bevindt.
  Voorbeeld:
  De door u gekozen toestelmodus is ’~, desondanks kunt u het volume van
  uw TV-toestel wijzigen.
  Om deze functie in- of uit te schakelen, gaat u als volgt te werk:
  1. Druk op de toets TV.
  2. "SETUP"-toets ca. 3 sec. ingedrukt houden tot de LED even knippert en
  dan blijft branden. (Wanneer u even op de "SETUP"-toets drukt, heeft u
  de SHIFT-functie geactiveerd )
  3. "SETUP"-toets Ioslaten.
  4. Op de "MUTE"-toets drukken en ca. 8 sec. ingedrukt houden tot de LED
  voor een tweede keer oplicht.

  Een paar toetsen op de universele afstandsbediening kunnen twee keer
  toegewezen zijn. Om die functies te gebruiken, drukt u even op de
  "SETUP"-toets (LED licht op) en daarna op een van de functie- of cijfer
  toetsen.

  11

  12 • Page 8

  Stel uw afstandsbediening niet bloot aan stof, sterke
  ~’~
  zonnestraling, vochtigheid, hoge temperaturen of sterke schokken. \
  Gebruik nooit oude en nieuwe batterijen tezamen.
  ~
  Gebruik geen bijtende of agressieve reinigingsmiddelen.
  ~
  Probeer de afstandsbediening niet zelf te repareren.
  J
  Waarschuwing: Niet met optische instrumenten bekijken.
  //
  Laser klasse 1M
  ~

  De afstandsbediening functioneert niet.
  ~
  ¯

  Controleer of uw toestellen correct aangesloten en ingeschakeld zijn.
  Controleer of de batterijen van de afstandsbediening correct geplaatst
  zijn en de polen + / - overeenstemmen.
  ° Indien de batterijen te zwak zijn, vervang ze dan door nieuwe.

  Er zijn verschillende toestelcodes onder de merknaam van mijn
  toestel vermeld.
  Hoe vind ik de juiste toestelcode?
  Om de juiste toestelcode voor uw toestel te bepalen, probeert u de
  codes na elkaar uit tot de meeste functies van het toestel correct
  functioneren.
  De toestellen reageren enkel op bepaalde commando’s van de
  afstandsbediening.
  °

  Test verdere codes tot de toestellen reageren op de commando’s.

  Indien het niet lukt met het manuele invoeren van de code en het
  automatisch zoeken van de code, kan het in een aantal gevallen gebeuren
  dat niet alle toestellen compatibel zijn met uw universele afstandsbediening.

  13 • Page 9

  PROGRAMMEERBARE,

  AUNI
  R BEDIENING
  FSTAND

  ~IEDION~
  Service Center
  Postbus 7140
  NL-5980 AC Panningen
  Hot-Line" 0900 633 6330 ¯ Fax: 0900 665 5660
  CE-infoNL@meclion.com

  CODETABEL • Page 10

  A
  ACME
  ADA
  ADC
  ACURA
  ADMIRAL
  ADYSON
  AGAZI
  AGB
  AIKO
  AIWA
  AKAI
  AKIBA
  AKITO
  AKURA
  ALBA
  ALBIRAL
  ALKOS
  ALLORGAN
  ALLSTAR
  AMPLIVlSION
  AMSTRAD
  ANAM
  ANGLO
  ANITEOH
  ANSONIC
  AROAM DELTA
  ARC EN CIEL
  ARISTONA
  ARTHUR MARTIN
  ASA
  ASBERG
  ASTRA
  ASUKA
  ATLANTIC
  ATORI
  AUDIOSONIO
  AUDIOTON
  AUSIND
  AUTOVOX

  0O3
  011
  004
  009
  000
  O03
  002
  123
  003
  087
  004
  068
  011
  025
  OO2
  OO3
  O68
  037
  164
  026
  051
  OO3
  OO2
  071
  OO9
  OO9
  O02
  OO9
  003
  O45
  051
  158
  000
  043
  OO9
  OO2
  OO3
  OO9
  OO3
  OO3
  043
  000

  040
  OO3
  O74
  001 002 019 021 053 108

  004 009
  184
  006 008 009 011 051 061
  069 070 086 133 141 169
  011 071
  009 011 027 028 053 062
  083 162 169 171
  157
  009 011 013 030 068 069
  074 108 123
  065 109
  009 043 109
  014
  126 139
  169
  016 017 018 021 110
  051
  003 011
  051 157 169
  009 011 051 139 157 169
  002 003 043 101 125 157

  B
  BAIRD
  BANG & OLUFSON
  BASIC LINE
  BASTIDE
  BAUR
  BEKO
  BEON
  BEST
  BESTAR
  BINATONE

  111
  000
  0O9
  003
  076
  007
  051
  113
  051
  003

  139
  199
  011 051
  118 132 141 169
  034 083
  169
  115

  BLACK STAR
  BLAUPUNKT
  BLUE SKY
  BLUE STAR
  BONDSTEC
  BOOTS
  BPL
  BRANDT
  BRION VEGA
  BRITANNIA
  BRUNS
  BSR
  BTC
  BUSH

  CAPSONIC
  CARREFOUR
  CASCADE
  CATHAY
  CENTURION
  CENTURY
  CGE
  ClMLINE
  CITY
  CLARIVOX
  CLATRONIC

  129
  OO8
  011
  120
  129
  003
  120
  022
  000
  O03
  000
  026
  011
  009
  051
  132

  022 100 112 117 135 202

  DAINICHI
  DANSAI
  DANTAX
  DATSURA
  DAYTON
  DE GRAAF

  004 025 030 051 123 169
  169

  GBC
  GEC

  051 169

  GELOSO
  GENERALTECHNIC
  GENEXXA
  GOLDSTAR

  DUAL-TEC
  DUMONT
  DUX
  DYNATRON

  003
  051
  203
  O09
  009
  002
  061
  107
  155
  177
  003
  000
  169
  051

  ELBE
  ELCIT
  ELECTRO TECH
  ELECTA
  ELIN
  ELITE
  ELMAN
  ELTA
  EMERSON
  ERRES
  ETRON
  EURO-FEEL
  EUROLINE
  EUROMANN
  EUROPHON
  EXPERT

  037
  000
  009
  120
  0O3
  011
  014
  009
  000
  051
  009
  002
  O88
  002
  OO3
  157

  108 157

  025
  036 045 046 126 127 139
  051 169
  O07
  131
  011 019 024 025 027 028
  062 068 107 115 120 131
  139 167 169 171

  002
  027
  009
  051 169
  051 169
  000
  043 053 129 131
  009 028
  OO9
  037 169
  002 003 009 011 030 043
  083 129
  CONCORDE "
  009
  CONDOR
  003 051 083 198
  CONTEC
  003 009 027 029 030
  CONTINENTAL EDISON 022 036 045 046 111 126
  COSMEL
  009
  CROSLEY
  000 043 129 131
  CROWN
  009 043 051 053 083 121
  CS ELECTRONICS
  003 011 129
  CTC
  129
  CTC CLATRONIC
  014
  CYBERCOM
  002 009 038 042 044 047
  063 067 068 087 103 107
  154 155 156 168 171 175
  177 181 205 228
  CYBERTRON
  011
  DAEWO0

  DECCA
  DESMET
  DIGIALITY
  DIXI
  DTS
  DUAL

  051

  003
  063
  115
  156
  181
  009
  003

  009 038 042 044 047
  067 068 087 089 103
  125 126 131 139 154
  160 168 171 175 176
  205 228
  131
  014 017 018

  169

  139

  FENNER
  FERGUSON

  169

  FIDELITY
  FINLANDIA
  FINLUX

  003 003 009 051 058 094 115
  191
  011
  002 051 169
  034 088 148 161 169 17i
  121
  OO9
  006 019 033

  GORENJE
  GPM
  GRAETZ
  GRANADA

  E
  GRANDIN
  GRUNDIG

  FIRST LINE
  FISHER
  FLINT
  FORGESTONE
  FORMENTI
  FORTRESS
  FRONTECH
  FUJITSU
  FUNAI

  009
  035
  111
  003
  006
  000
  043
  157
  003
  000
  O83
  051
  095
  000
  169
  000
  OO2
  129
  004
  OO2

  HAAZ
  HALIFAX
  HAMPTON
  HANSEATIC

  127 141
  169
  t49 169
  003 003 051
  014 025 051 123 131

  115
  036 037 050 052
  127 163 169
  019 068 074 095
  019 110 128
  003 004 0!4 016
  051 061 063 110
  167 169
  009 026 051 062
  003 006 018 027
  131
  148

  HANTAREX
  HARWOOD
  HAUPPAUGE
  HCM
  HIFIVOX
  HINARI
  HISAWA
  HITACHI

  081 095
  096
  017 018
  123 131
  129
  029 040

  001 003 043 125 131 133
  CO1
  009 019 021 068 118 129
  116 157
  026

  HOSHAI
  HORNYPHON
  HUANYU
  HYGASHI
  HYPER
  HYPSON

  053 083

  021
  009
  131
  004
  111

  051
  012 019 051 084 093
  169 171
  009 027 028 051 068
  115 127 153 169 171

  141 142
  004 006 019 027 031 040
  051 054 064 123 127 128
  138 169
  011 120 169
  017 043 091 101 117 135
  114

  228
  O02
  003
  0O3
  118
  009
  171
  193
  002
  139
  O06
  169
  011
  003
  033
  123
  141
  011
  051
  OO3
  OO3
  OO3
  0O2

  003
  007 009 026 027 051 073
  131 141 169
  123
  003 009 074 120
  009 011 027
  171
  120 148
  004 016 019
  041 045 046
  131 133 138
  142 144

  043 051 137
  021 023 027
  047 085 118
  138 139 140

  115
  009 129 131
  003 051 120 169
  I

  ICE
  IMPERIAL
  INDESIT
  INDIANA
  INGELEN
  INGERSOL
  INNO HIT
  INNOVATION

  GALAXI

  027 131
  004 021 041 051 123 132
  169
  019 131

  H

  016 018 051 169
  051
  131

  F

  061
  115
  176

  GOODMANS

  009
  003
  141
  009
  O09
  011
  O03
  129
  O02
  093
  083
  011
  021
  0O3
  043
  133
  OO9
  OO8
  136

  002
  021
  024
  051
  021
  009
  003
  169
  002
  107
  175

  003 009 011 051 068
  043 051 053 083 129 131
  101
  169
  004 009 011 051 093 123
  009 061 067 068 087 103
  111 115 154 156 168 171
  176 177 • Page 11

  INTERBUY
  INTERFUNK
  INTERVISION
  IRRADIO
  ISUKAI
  ITC
  ITS
  IT[
  ITV

  OO9 109 129
  000 021 051 129 139 141 169
  002 003 014 109
  009 011 051 068 169
  011
  003 131
  011 051 068 120
  009 021 031 061 132 133 141
  142 143
  009 088 169 171

  J
  JEC
  JVC
  KAISUI
  KAMOSONIC
  KAMP
  KAPSCH
  KARCHER
  KENDO
  KENNEDY
  KINGSLEY
  KNEISSEL
  KOLSTER
  KONKA
  KORPEL
  KORTING
  KOYODA
  KURO
  KYOTO
  LENCO
  LENOIR
  LESA
  LEYCO
  LG
  LIESENK
  LIFE
  LIFETEC

  LOEWE
  LOEWE OPTA
  LOGIK
  LUMA
  LUMATRON
  LUX MAY
  LUXOR

  4

  164
  027~ 051 068 081
  003 009 011 120
  O03
  OO3
  021 157
  003 009 016 037 169
  014 019 028 108
  131 157
  OO3
  174
  051
  011 047 229
  051 169
  000
  O09
  0O3
  121
  037
  009
  003 009
  129
  002 004 026 051 169
  003 009 012 019 051 084 088
  093 119 129 131 149 169 171
  169
  002 009 061 067 068 087 103
  107 111 115 154 156 168 171
  175 176 177
  002 009 038 042 044 047 061
  063 067 068 087 103 107 111
  115 154 155 156 168 171 175
  176 177 181 205 228
  097 098
  000 051 169
  030
  019 141 157 169
  019 051 074 141 157 169
  051
  003 019 047 077 093 101 132
  138 141 196

  NEW WORLD
  NICAMAGIC
  NIKKAI

  M
  M-ELECTRONIC
  MAGNADYNE
  MAGNAFON
  MAGNUM
  MANDOR
  MANESTH
  MARANTZ
  MARELLI
  MARK
  MATSUI
  MATSUSHITA
  MCMICHAEL
  MEDIATOR
  MEDION

  MEMOREX
  MEMPHIS
  METZ
  MICROMAXX

  MICROSTAR

  MINERVA
  MINOKA
  MITSUBISHI
  MIVAR
  MOTION
  MTC
  MULTI SYSTEM
  MULTITECH
  MURPHY

  003
  068
  000
  0O3
  002
  107
  175
  002
  002
  051
  000
  051
  003
  027
  123
  O65
  041
  051
  OO2
  063
  154
  177
  OO9
  OO4
  000
  OO2
  063
  115
  176
  OO2
  063
  115
  176
  017
  051
  000
  O98
  0O3
  043
  132
  169
  OO3
  129
  OO3

  009
  109
  014
  014
  009
  111
  176

  016
  110
  123
  043
  061
  115
  177

  018 021
  115 139
  129 131
  123
  067 068
  154 156

  036 051
  169
  169
  087 103
  168 171

  NORDMENDE

  003 028 051 169
  169

  NORDVISION

  169
  004 009 013 019 025 026
  028 030 051 062 068 091
  147 148 164 169 173 180

  OCEANIC
  OKANO
  ONCEAS
  ONWA
  ORBIT
  ORION

  169
  009 038
  067 068
  155 156
  181 205

  042 044 047 061
  087 103 107 115
  168 171 175 176
  228

  009 113
  075 135 151 152 201
  009 038 042 044 047 061
  067 068 087 103 107 111
  154 155 156 168 171 175
  177 181 205 228
  009 038 042 044 047 061
  067 068 087 103 107 111
  154 155 156 168 171 175
  177 181 205 228
  101 135
  027 030 051 054 055 060
  101 135 170
  043 073 093 123

  009 014 019 027 043 045
  131 169
  018 133

  N
  NAD
  NAIKO
  NAONIS
  NATIONAL
  NEC
  NECKERMANN
  NEI
  NESCO
  NEWTECH

  141
  099
  019
  064
  027
  000
  118
  051
  129
  009

  NOBLIKO
  NOGAMATIC
  NOKIA

  108
  101
  056 185
  003 008 019 022 051 083
  132 169
  068 113 169
  051

  ORMOND
  OSAKI
  OSO
  OSUME
  OTTO VERSAND

  011
  003
  002
  169
  003
  139
  021
  141
  000
  111
  169
  021
  083
  O03
  069
  051
  009
  075
  169
  171
  002
  011
  O04
  001
  118
  169

  003 004 011 051 113 164
  014 017 043
  031
  142
  021
  126

  061 063 077 132 133
  143
  024 036 045 046 051
  127 139

  141 !42

  013 026 028 030 051 062
  095 099 123 142 147 159
  171
  003 004 01t 074 165
  029
  003 008 027 051 076 111
  120 121 131 !32 139 141

  P

  ,
  i

  PROSONIC
  PROTECH

  PAEL
  PALLADIUM
  PANAMA
  PANASONIC
  PATHE CINEMA
  PATHE MARCONI
  PAUSA
  PERDIO
  PHILCO
  PHILHARMONIC
  PHILIPS
  PHOENIX
  PHONOLA
  PIONEER
  PLANTRON
  POPPY
  PRANDONI-PRINCE
  PRECISION
  PRIMA
  PRINZ
  PROFEX
  PROFILO
  PROFI-TRONIC
  PROLINE

  003
  003
  002
  021
  142
  003
  022
  009
  004
  000
  003
  000
  095
  200
  000
  000
  010
  OO2
  OO9
  019
  OO3
  OO9
  047
  OO9
  171
  051
  OO4

  012
  003
  064
  151
  037
  037

  083
  009 165
  065 067 101 124 141
  152 186 197
  073 131
  045 046 126 139

  PROVISION
  PYE
  PYMI
  QUASAR
  QUELLE

  042 088 107 161 169 !71
  003 009 014 051 113 129
  132 165 169
  171
  068 169

  QUESTA

  129
  002 003 016 017 018 022 026
  030 051 076 129 131 135 141
  169 171
  027

  RADIOLA
  RADIOTONE
  RADIOMARELLI
  RADIONETTE
  RANK
  RBM
  RCA
  REDIFFUSION
  REVOX
  REX
  RFT
  R-LINE
  ROADSTAR
  ROBOTRON
  RTF

  051 169
  007 051
  000 123 129
  016 018
  017 027
  017
  03t
  141
  051 169
  002 019 021 108 157
  000 007
  051 169
  002 009 011
  000
  000

  R

  SACCS
  SAISHO
  SALORA

  043 053 129 131
  165
  003 041 043 051 088 089
  111 115 131 141 155 169
  204
  051 169
  051 169
  021 036 051 139 145 169
  051

  003
  002
  131
  169
  051
  OO9

  SAMBERS
  SAMSUNG
  SANDRA
  SANSUI
  SANYO

  123 141
  165
  021

  SBR
  SCHAUB LORENZ
  SCHNEIDER

  043 141

  SEG

  051 062

  SEI-SYNUDYNE
  SELECO

  000
  123
  037
  002
  123
  019
  108
  141
  014
  002
  090
  172
  003
  051
  003
  03O
  160
  041
  021
  003
  139
  O02
  131
  000
  019

  021 036 045 046 058 111
  126 127 139 141 142
  003 009 013 028 030 095
  021 031 047 061 093 107
  118 121 128 131 132 138
  043 123
  003 004 009 030 051 083
  093 104 105 160 165 169
  192
  004 006 016 018 027 029
  031 040 043 073 127 131
  095 169
  141 142
  011 051 068 071
  160 169 177
  003 014 027 043
  169
  013 014 021 026
  021 027 108 131

  125 131
  088 129
  075 123
  157

  5 • Page 12

  SENCORA
  SENTRA
  SHARP
  SHORAI
  SIAREM
  SICATEL
  SIEMENS
  SIERRA
  SIESTA
  SILVER
  SINGER
  SINUDYNE
  SKANTIO
  SKYWORTH
  SOLAVOX
  SONITRON
  SONOKO
  SONOLOR
  SONTEC
  SONY
  SOUND & VISION
  SOUNDWAVE
  STANDARD
  STARLIGHT
  STENWAY
  STERN
  SUNKAI
  SUNWOOD
  SUPERLA
  SUPERTECH
  SUPRA
  SUSUMU
  SUTRON
  SYDNEY
  SYSLINE

  009
  164
  CO1
  O26
  000
  037
  008
  051
  160
  O27
  000
  000
  169
  021
  228
  021
  006
  002
  006
  051
  004
  127
  011
  051
  003
  169
  120
  019
  009
  009
  003
  118
  009
  011
  009
  003
  169

  005 027 029 059 187 188
  014 123 131
  022 029 135

  THORN
  014 129 131 228
  013 014 026 028 075 131
  138 196
  092
  031
  003 009 051
  021
  160 169
  009 027 029
  130 165 182
  014
  169
  009 011 051

  TEC
  TECHNICS
  TELEAVlA
  TELEFUNKEN
  TELETEOH
  TELETON
  TEVION

  026
  001
  003
  003
  0O2
  063
  115
  176
  003
  065
  022
  022
  079
  163
  009
  003
  002
  063

  030 076 106
  183

  UHER
  ULTRAVOX
  UNITED
  UNIVERSUM

  165

  UNIVOX

  021 157
  026 062
  051

  VESTEL
  VEXA
  VICTOR
  VIDEOLOGIQUE
  VIDEOSAT
  VIDEO SYSTEM
  VISIOLA
  VISION
  VISOREX
  VISTAR
  VORTEC
  VOXSON

  165

  157
  003 004 011
  019 027 041
  004 025 051
  009 038 042
  067 068 087
  154 155 156
  177 181 205
  009 129 131

  TOKAI
  TOKYO
  TOMASHI
  TOSHIBA
  TOWADA
  TRIDENT
  TRIUMPH

  169

  T
  TANDBERG
  TANDY
  TASHIKO
  TATUNG
  TCM

  TENSAI
  TESMET
  TEXET
  THOMSON

  115 154 155 156 168 171 175
  176 177 181 205 228
  168 011 018 026 051
  051
  003 165
  003 022 036 045 046 050 051
  052 058 101 102 111 126 127
  139 163 166 185
  004 018 035 037 054 081 095
  111 127 141 164 169
  004 051
  OO3
  120
  017 027 082 114 164 189
  021 131
  165
  013 082 123

  021 133 165,
  056 128 165
  123 165 169
  044 047 061
  103 107 111
  168 171 175
  228
  133 165

  036 045 111 126 139
  035 036 050 051 052
  101 108 111 126 127
  166 190
  088 113 129 169
  118 132 157 165
  009 038 042 044 047
  067 068 087 103 107

  078
  139

  061
  111

  021 043 051 157
  000 003 014 129 131 133
  088 169 171
  002 016 018 051 061 083 102
  110 122 129 131 169
  037
  019 021 051 083 092 103 129
  131 138 169 171 194 195 196
  009 169
  027 051 065
  003 011
  129
  051
  O03
  051
  096
  133
  051 169
  000 019 021 043 051 108

  w
  WALTHAM
  003 037 133 138 165
  WATSON
  051 169
  WATT RADIO
  003 014 037 131
  WEGA
  000 027
  WELTBLICK
  051 169
  WESTON
  131
  WHARFEDALE
  099
  WHITE WESTINGHOUSE O03 014 043 169

  Y
  YOKO
  YORX

  002 003 009 011 051 165 169
  011

  z
  ZANUSSI

  -019 108 157

  F
  AIWA
  AKAI
  AKIBA
  AKURA
  ALBA
  ALLORGAN
  AMBASSADOR
  AMSTRAD
  ANITECH
  ASA
  ASU .KA

  230
  232
  275
  232
  233
  311
  250
  231
  275
  256
  231

  231 232 233 248
  236 237 238 239 300 329
  244 275
  245 246 247 248 250 275
  253 254
  257
  256 257 275

  FERGUSON
  FIDELITY
  FINLANDIA
  FINLUX
  FIRST LINE
  FISHER
  FLINT
  FORMENTI-PHEONIX
  FRONTECH
  FUJITSU
  FUNAI

  232
  231
  257
  231
  233
  258
  233
  257
  250
  231
  231

  259 271 278 281 294 305

  GALAXY
  GBC
  GEC
  GELOSO
  GENERAL
  GENERAL TECHNIC
  GOLDHAND
  GOLDSTAR
  GOODMANS

  231
  250 275
  257
  275
  250
  233 248 262 311
  275
  231 256
  231 245 250 252 256 259 275
  282 283
  232 258 264
  240 257 258 266 271 285
  231 245 250 256 275
  243 257 260 263 270 271 272
  273 275 276 286 287 288 290

  258 266
  232 237 257 258 266 298
  256 265 266 275 298
  279

  B
  BAIRD
  231
  BASIC LINE
  233
  BAUR
  257
  BESTAR
  245
  BLACK PANTHER LINE 245
  BLAUPUNKT
  257
  BONDSTEC
  250
  BRANDT
  303
  BRtON VEGA
  264
  BROKSONIC
  277
  BUSH
  233

  232 237 245 258 259
  245 250 275
  263
  25O
  260 261 262 263 271 309
  305
  245 246 247 248 275 288

  CATRON
  CGE
  CIMLINE
  CLATRONIC
  COMBITECH
  CONDOR
  CROWN
  CYBERCOM
  CYBERMAXX

  25O
  231 232
  233 275
  25O
  248
  245 250
  245 250 275
  233 248 262 311 319
  319

  DAEWO0
  DANSAI
  DANTAX
  DAYTRON
  DE GRAAF
  DECCA
  DUAL
  DUMONT

  245 250 265 274 319
  275
  233
  245
  257 266
  231 232 257
  232 233 248 257 262 31i 319
  231 257 258 266

  ELIN
  ELTA
  EMERSON
  ESC
  ETZUKO

  252
  275 337
  301
  245
  275

  E

  GRAETZ
  GRANADA
  GRANDIN
  GRUNDIG

  HAAZ
  HANSEATIC
  HCM
  HINARI
  HISAWA
  HITACHI
  HYPSON

  233
  256 257
  275 288
  233 248 275 288 301
  233
  231 232 257 266 268
  233 275
  I

  IMPEGO
  IMPERIAL
  INNOVATION
  INNO HIT
  INTERBUY
  INTERFUNK
  INTERVISION
  IRRADIO
  ITT
  ITV

  25O
  231
  233 248 262 311
  245 250 252 257 275
  256
  257 258
  231
  256 275
  232 237 258 264 292 293
  245 256

  JVC

  232 293 294 295 296 297 • Page 13

  KAISUl
  KARCHER
  KENDO
  KENWOOD
  KORPEL

  275
  257
  233 237 236 245 250 265 300
  232
  275

  L
  LENCO
  LEYCO
  LIFETEC
  LG
  LOEWE
  LOEWE OPTA
  LOGIK
  LUMATRON
  LUXOR,

  245
  275
  233 248 262 311 319
  231 256
  262 267
  256 257 271
  252 275
  245 274
  237 258 282 298

  MAGNASONIC
  MANESTH
  MARANTZ
  MATSUI
  M ELECTRONIC
  MEDIATOR
  MEDION
  MEMOREX
  MEMPHIS
  METZ
  MICROMAXX
  MICROSTAR
  MIGROS
  MINERVA
  MITSUBISHI
  MULTITECH
  MURPHY

  258
  265 275
  257 271 282 299
  233 248 256 301
  231
  257
  233 248 262 3tl 319
  231 240 256 258 279
  275
  261 262 263 267 271 273 325
  233 248 262 311 319
  233 248 262 311 319
  231
  263 271 050
  231 257 289 294 298
  231 250 257 275
  231

  NATIONAL’
  NEC
  NECKERMANN
  NEI
  NESCO
  NIKKAI
  NOKIA

  260 262
  232 294 299
  232 257 264 301
  257
  275
  250 302
  232 237 240 252 258 264 292
  300
  232 293 294 303 305

  N

  NORDMENDE

  0
  OCEANIC
  OKANO
  ORION
  ORSON
  OSAKI
  OFrO VERSAND

  231 232 240
  233 300
  233 234 246 248 283 301
  231
  231 256 275
  257

  P
  8

  304

  PALLADIUM
  PANASONIC
  PATHE CINEMA
  PATHE MARCONI
  PENTAX
  PERDIO
  PHILCO
  PHILIPS
  PHONOLA
  PIONEER
  PORTLAND
  PRINZ
  PROFEX
  PROLINE
  PROSONIC
  PYE

  232 256 271 275 300
  260 261 262 267 314 321 325
  301
  232
  266
  231
  299
  235 242 257 271 290 293 315
  317 327
  257
  257 294
  245 250
  231
  275
  231 288
  233 245
  257

  QUARTZ
  QUELLE

  258
  231 257 258 263 264 271 301

  R
  RADIOLA
  REX
  RFT
  ROADSTAR

  257
  232 293
  250 257
  245 252 256 275

  SABA
  SAISHO
  SALORA
  SAMSUNG
  SAMURAI
  SANSUI
  SANYO
  SAVILLE
  SBR
  SCHAUB LORENZ
  SCHNEIDER

  232 281 293 303 305 324
  233 248 275 301
  237 258 292 298
  252 311 312
  250
  232 244 294
  258 279 284
  248
  257
  231 232 237 258 264
  231 233 245 250 256 257 265
  275
  252 275
  257
  232
  25O
  275
  240 241 282 328
  258 275
  256
  256 258 263 271
  256
  257
  25O
  245
  240
  256
  249 251 255 308 309 310 313
  316

  SEG
  SEI SINUDYNE
  SELECO
  SENTRA
  SENTRON
  SHARP
  SHINTOM
  SHIVAKI
  SIEMENS
  SILVA
  SINUDYNE
  SOLAVOX
  SONOKO
  SONOLOR
  SONTEC
  SONY

  STANDARD
  STRONG
  SUNKAI
  SUNSTAR
  SUNTRONIC
  SUNWOOD
  TAISHO
  TANDBERG
  TASHIKO
  TATUNG
  TCM
  TEC
  TECHNICS
  TELEAVIA
  TELEFUNKEN
  TENOSAL
  TENSAI
  TEVION
  THOMSON
  THORN
  TiVo HDD
  TOKAI
  TONSAI

  245
  244
  233
  231
  231
  275

  TOSHIBA
  TOWADA
  TOWlKA
  TRIUMPH
  TVA

  232 257 265 293 298 319 320
  275
  275
  301
  250

  U

  233
  263 301
  231 240
  231 232 257
  233 248 262 311 319
  250
  260 262
  232
  232 280 293 294 295 303 305
  306 307 323 324
  275
  231 256 275
  233 248 262 311 319
  232 242 293 294 295 305 323
  324
  232 258 301
  242 316
  256 275
  275

  ACCOUSTIC SOLUTIONS 383
  AIWA
  377
  AKAI
  369
  ALBA
  350 381 384
  AMSTRAD
  350
  APEX
  357 384 390
  A-TREND
  347

  UHER
  256 264
  ULTRAVOX
  264
  UNITECH
  252
  UNITED QUICK STAR 245
  UNIVERSUM
  231 237 239 253 256 257 263
  271 290
  VICTOR
  VIDEON

  294 295
  233 248 262 311

  w
  WELTBLICK 256
  WHITE WESTINGHOUSE 264
  YAMISHI
  YOKAN
  YOKO

  275
  275
  250 252 256 275

  DMTECH
  DUAL

  351
  269 330 334 335 338 340 341
  342 343 344 345 350 352 356
  358 371 372 373 383 392

  ELTA
  EMERSON

  337 365 382
  375

  FERGUSON
  FINLUX
  FISHER

  373
  375
  378

  GE
  GOLDEN SPHERE
  GOODMANS
  GOLDSTAR
  GO-VIDEO
  GRADIENTE
  GRUNDIG

  384
  341
  373 382
  375
  367
  373
  370 380 385

  E

  B
  BUSH
  BLACK DIAMOND
  BRANDT

  350 381 382 384
  350
  373

  CLASSIC
  CROWN
  CYBERCOM
  CYBERHOME
  CYTRON

  383
  373
  269 330 334 335 338 340 341
  342 343 344 345 352 356 358
  371 372 373
  347
  356

  DAEWO0
  DENON
  DENVER

  353 354 355
  364 389
  381

  H
  H&B
  HARMON/KARDON
  HAAZ
  HITACHI

  343
  395
  341 342
  367 387 • Page 14

  I
  INNOVATION
  INTEGRA
  JVC
  KENDO
  KENWOOD
  KLH
  KOSS
  LASONIC
  LECSON
  LIFE
  LIFETEC
  LIMIT
  LINN
  LG
  LOEWE
  MAGNAVOX
  MARANTZ
  MATSUI
  MBO
  MAXIM
  MEDION
  METZ
  MICROMAXX
  MICROSOFT
  MICROSTAR
  MINTEK
  MITSUBISHI
  MUSTEK

  356 371 372 373
  374
  361
  356
  364 393
  384
  373
  a41
  ~76
  371 372 373
  269 330 334 335 338 340 341
  342 343 344 345 352 356 358
  371 372 373
  341
  336
  375
  370
  362
  375 379
  373
  396
  331
  269 330 334 335 338 340 341
  342 343 344 345 352 356 358
  371 372 373
  368
  269 330 334 335 338 340 341
  342 343 344 345 352 356 358
  371 372 373
  399
  269 330 334 335 338 340 341
  342 343 344 345 352 356 358
  371 372 373
  384
  366
  383

  NAD
  NAKAMICHI

  375 394
  398

  ONKYO
  ORITRON

  374
  373

  10

  356
  364

  362 370 379
  362
  368
  373
  399
  332 349

  RCA
  REOC
  REX

  384 399
  341
  346

  R

  N

  PACIFIC
  PANASONIC

  PHILIPS
  PHILIPS MAGNAVOX
  PIONEER
  PROLINE
  PROSCAN
  PROSONIC

  SABA
  SALORA
  SAMPO
  SAMSUNG
  SANYO
  SCHNEIDER
  SCHWAIGER
  SEG
  SHARP
  SHERWOOD
  SHINCO
  SKYMASTER
  SM ELECTRONIC
  SONY
  SYLVANIA

  373
  375
  341 386
  311 338 367
  378
  350 351 352 356 373
  349
  341 350 392
  371 394
  391
  384
  382 383
  382 383
  363
  339

  T
  TCM
  TEAC
  TECHNICS
  TEVION
  THETA DIGITAL
  THOMSON
  TOSHIBA

  269
  342
  371
  341
  364
  269
  342
  371
  368
  359
  362

  330 334 335 338 340 341
  343 344 345 352 356 358
  372 373
  368 384
  399
  330 334 335 338 340 341
  343 344 345 352 356 358
  372 373
  360 399

  U
  UNITED
  UNIVERSUM

  333 348
  350

  WHARFEDALE

  376

  Y

  0

  YAMAHA
  YAMAKAWA

  364 388
  397

  P

  ZENITH

  375

  z

  A
  AKAI
  ALBA
  ALDES
  ALLSAT
  ALLSONIC
  AMPERE
  AMSTRAD
  ANKARO
  ANTTRON
  APOLLO
  ARCON
  ARMSTRONG
  ASAT
  AST
  ASTON
  ASTRA
  ASTRO
  AUDIOTON
  AXIS

  552
  401402 404 405 407 482 562
  405 408 409
  410 462 552
  408 428
  422
  415 416 417 419 421 541 555
  584
  408 428
  401 407
  401
  415 422 424 426 463
  419
  552
  435
  406 594
  419 429 431 432 502
  407 409 428 439 441
  407 462
  415 428 432 456

  BARCOM
  BEST
  BLAUPUNKT
  BOCA
  BRANDT
  BRAIN WAVE
  BROADCAST
  BT SATELLITE
  BUSH

  424
  424 428
  439
  419 502 635
  565 566 567 574
  444
  443
  420 574
  402 404 410 446 482 562

  CANAL+
  CHANNEL MASTER
  CHAPARRAL
  CHESS
  CITYCOM
  CLATRONIC
  CLEMENS KAMPHUS
  CNT
  COLUMBUS
  COMMLINK
  COMTECH
  CONDOR
  CONNEXIONS
  CONTEC
  COSAT
  CROWN
  CYBERCOM

  569
  4O5
  5O7
  547 586
  402 459
  444
  491
  4O9
  477
  4O8
  456
  428
  438 454
  456 459
  462
  419
  412 413 423 428 493 504 511
  566 583 586 587 618 619
  618

  CYBERMAXX

  DAERYUNG
  DANSAT
  DDC
  DECCA
  DELEGA
  DEW
  DIAMOND
  DISKXPRESS
  DITRISTRAD
  DNT
  DONG WOO
  DRAKE
  DUAL

  438
  410
  405
  460
  405
  456
  461
  424
  462
  438
  501
  463
  412
  566

  ECHOSTAR

  425
  579
  401
  409
  401
  401
  428
  402
  603
  419
  419
  468
  419
  401

  EINHELL
  ELEKTA
  ELTA
  EMANON
  EMME ESSE
  EP SAT
  EURODEC
  EUROSAT
  EUROSKY
  EUROSPACE
  EUROSTAR
  EXATOR

  454
  552
  557
  413 423 428 493 504 511
  583 586 587 618 619
  E
  438 464 465 467 481 578
  580 581 586
  408 417 419
  428 462 552
  446 491

  428
  407
  F

  FERGUSON
  402
  FIDELITY
  415
  FINLANDIA
  402
  FINLUX
  402
  FINNSAT
  456
  FORCE
  535
  FOXTEL
  602
  FRACARRO
  562
  FRANCESATELLITE/TV477
  FREECOM
  401
  FTE
  420
  FUBA
  401
  48O
  GALAXI
  GALAXIS
  GMI
  GOLDSTAR
  GOODING
  GOODMANS

  410 446 471 472 473 603
  417
  429 475 480 487 608
  6O3
  553 577

  489
  422 496
  424 428 431 438 439 477
  548 552

  424
  408 428 432 456 462 478 484
  535 582 583
  419
  489
  483
  402 482

  11 • Page 15

  GRANADA
  GROTHUSEN
  GRUNDIG

  429
  401 489
  402 407 436 439 446 483 495
  550 555 584 602

  H
  HANSEATIC
  HANTOR
  HANURI
  HELIOCOM
  HINARI
  HIRSCHMANN
  HISAWA
  HITACHI
  HOUSTON
  HUTH
  HUMAX
  HYUNDAI
  IMPERIAL
  INNOVATION
  INTERTRONIC
  INTERVISION
  ITT/NOKIA

  5O4
  401 444 501
  409
  422
  4O5
  439 487 488 491 547 548 558
  444 ~
  4O2 446 537
  462
  408 411 419 443 444 456 462
  491
  485 582
  486
  I
  482 562
  428 493 504 511 583 586 587
  618 619
  419
  462
  402 429 446 454 487 537 548

  J
  JOHANSSON
  JSR
  JVC
  KATHREIN
  KOSMOS
  KR
  KREISELMEYER
  KYOSTAR

  444
  462
  483
  439 441 459 496 498 499 507
  549 552 607 617
  489 491 496
  407
  439
  401

  L
  LASAT
  LENCO
  LENG
  LENNOX
  LENSON
  LIFE
  LIFESAT
  LI FETEC
  LION
  LG
  LORRAINE
  LUPUS

  12

  409
  567
  401
  444
  462
  479
  583
  412
  583
  412
  583
  468
  489
  489
  428

  428 500 501 502 565 566
  420 489 503

  413
  586
  413
  586

  423 428 493 504 511
  587 618 619
  423 428 493 504 511
  587 618 619

  LUXOR
  LYONNAISE

  P

  603

  PACE

  MACAB
  MANHATTAN
  MARANTZ
  MASCOM
  MASPRO
  MATSUI
  MB
  MEDIAMARKT
  MEDIASAT
  MEDION

  603
  402 403 409 446 462 633
  552
  409
  402 446 471 483 507 558
  483 574
  5O4
  419
  432
  412 413 423 428 493 504 511
  566 583 586 587 618 619
  MEGA
  552
  METRONIC
  401 407 408 409 424 601 612
  613 614 615 632
  METZ
  439
  MICROMAXX
  412 413 423 428 493 504 511
  583 586 587 618 619
  MICROSTAR
  412 413 423 428 493 504 511
  583 586 587 618 619
  MICRO TECHNOLOGY 468
  MINERVA
  439 483
  MITSUBISHI
  402 439 574
  MITSUMI
  502
  MORGANS
  419 502 552
  MORGAN SYDNEY 611
  MULTICHOICE
  6O2
  MULTISTAR
  496 501
  MULTITEC
  586 587
  MURATTO
  437 489

  N
  NAVEX
  NEC
  NEUHAUS
  NEXTWAVE
  NIKKO
  NOKIA
  NOMEX
  NORDEMENDE
  NOVIS

  444
  509
  432
  414
  419
  402
  544
  622
  401
  444

  OCEANIC
  OCTAGON
  OKANO
  OPTEX
  ORBIT
  ORBITECH
  ORIGO
  OSAT
  OTTO VERSAND

  461 468
  401 407 456
  419 491 496
  459 462
  435
  401
  468
  407
  439

  510
  462 479
  585
  429 446 454 487 530 531
  548 563 564
  402 405 409 472 549 603

  SCHWAIGER

  PHOENIX
  PHONOTREND
  PIONEER
  POLSAT
  POLYTRON
  PREDKI
  PREMIERE
  PRIESNER
  PROFI
  PROMAX
  PROSAT
  PROTEK
  PROVISION

  402 410 439 446 471 482 508
  527 555 559 584
  461
  405 431 477 479
  419 483
  431
  402 446 542 555 584
  402 410
  402 427 434 436 446 455 483
  493 495 508 515 550 552 561
  599 600 605
  456 482
  408 462 491
  620
  603
  459
  444
  462 544 564 569
  419
  5O3
  4O2
  404 405 408 482 562
  461
  409

  QUADRAL
  QUELLE
  QUIERO

  405 408 428
  417 439
  603

  RADIOLA
  RADIX
  RAINBOW
  REDIFFUSION
  REDPOINT
  REDSTAR
  RFT
  RUEFACH

  552
  438 630
  4O7
  510
  432
  428
  4O8 552
  5O3

  SABA

  404 409 446 468 471
  556 562 565 571 572
  402
  603 604
  456 482
  429 509 510 527
  401 426
  405 415 435 437
  443 504 523
  446
  443
  443
  401 407 409 444 489
  428 455 511 583 586
  635

  PACIFIC
  PALCOM
  PALLADIUM
  PALTEC
  PANASONIC
  PANDA
  PHILIPS

  R

  SABRE
  SAGEM
  SAKURA
  SALORA
  SAMSUNG
  SAT
  SATCOM
  SATEC
  SATFORD
  SATMASTER
  SATPARTNER
  SCHNEIDER

  472 543
  573 575

  491
  587 618

  SEEMANN
  SEG
  SELECO
  SIEMENS
  SILVA
  SKARDIN
  SKY DIGITAL
  SKYMASTER
  SKYMAX
  SKYVISION
  SONY
  SR
  STARLAND
  STARRING
  STAR TRAK
  STRONG
  SUMIDA
  SUNSTAR

  411
  504
  577
  631
  419
  401
  462
  439
  489
  432
  555
  408
  589
  552
  462
  418
  419
  586
  444
  401
  401
  419
  419

  412 430 433 440 459 498
  508 5t6 566 573 575 576
  582 583 585 587 598 616
  633 635
  432 438
  428 444 504 541 631 634

  584
  504 546 547 586 587 588
  590 591 592 621
  555 584
  472 502

  407 428 454 489 545 562
  502 527
  T

  TANDBERG
  TANDY
  TANTEC
  TATUNG
  TCM
  TECO
  TECHNILAND
  TECHNISAT
  TELANOR
  TELASAT
  TELEFUNKEN
  TELEKA
  TELEMASTER
  TELEMAX
  TELESAT
  TELESTAR
  TELEVES
  TELEWIRE
  TEVION
  THOMSON
  THORENS
  THORN
  TIOKO
  TONNA
  TPS
  TRIAD
  TRIASAT
  TRIAX
  TWINNER

  603
  407
  4O2
  460
  412
  583
  419
  443
  438
  4O5
  5O4
  401
  407
  409
  5OO
  5O4
  479
  402
  462
  412
  566
  402
  461
  402
  459
  402
  570
  435
  48O
  439
  610

  446 471 477 479
  413 423 428 493 504 511
  586 587 618 619
  502
  479 528 529 623
  446 560 565 566 567 574
  419 426 438

  610 611
  413 423 428 493 504 511
  583 586 587 618 619
  472 532 560 568 574 603
  410 446 471 473
  443 462
  437 489 533
  479 565 609
  611

  13 • Page 16

  g
  UNIDEN
  UNISAT
  UNITOR
  UNIVERSUM
  VARIOSTAT
  VECTOR
  VENTANA
  VIA DIGITAL
  VlSIOSAT
  VlVANO0
  VORTEC
  V-TECH

  534
  419 456
  424 444
  439 475 483 487
  439
  468
  552
  568
  444 462 586 593 594 595 596
  597
  536 624
  401 426
  435 437 515 537

  w
  WEWA
  WEVASAT
  WINERSAT
  WISI
  WITTENBERG
  WOORISAT

  402
  402
  444
  402 435 437 438 439 533 538
  539 540 597 625 626 627 628
  629
  415
  409

  z
  ZEHNDER
  ZODIAC

  409 424 428 437 496 498 541
  631 632
  407

  /1,
  ADCOM
  AIWA
  AKAI
  ALBA
  ARCAM

  648
  649 650 651 751
  653 654 655
  656
  732
  B

  BESTAR
  BSR
  BUSH

  659
  660
  661

  663
  691

  MAGNUM
  MARANTZ
  MATSUI
  MEDION

  MISSION

  730 742
  695 732
  696 732
  643 668
  744 745
  648 659
  732
  732
  643 668
  744 745
  643 668
  744 745
  732

  NAD
  NAIM
  NAKAMICHI

  671 733 735 736 737 800
  732
  699 700

  ONKYO

  640 701 702 703 785 792

  M

  MEMOREX
  MERIDIAN
  MICROMEGA
  MtCROMAXX

  C
  CARRERA
  CONDOR
  CYBERCOM

  LG
  LUXMAN

  663
  660
  643 668 675 694 730 742 743
  744 745 746 747 801 802 803

  MICROSTAR

  665
  643
  743
  8O2

  666
  648 668 675 694 730 742
  744 745 746 747 798 801
  8O3
  E

  EMERSON
  ELTA

  648 659
  667 668 693 694 745
  669

  GENEXXA
  GOLDSTAR
  GOODMANS
  GRUNDIG

  G
  659 671 672 673 675 676 677
  663
  678 679
  680 697 698 732

  HARMON KARDON
  HITACHI

  683
  648 685 686

  I
  730 742 743 744 745 746 747
  J

  JVC

  687

  KENWOOD

  K
  669 688 689 690 762

  LIFETEC
  LINN

  14

  15

  L
  643 668 675 694 730 742 743
  744 745 746 747 801 802 803
  732

  694
  747
  694
  747

  730
  801
  730
  801

  742
  802
  742
  802

  743
  803
  743
  803

  PANASONIC
  PHILIPS
  PHILIPS CD-V
  PIONEER
  PROTON

  661 705
  647 706 732
  640
  673 677 753
  732

  QUAD

  732
  R

  H

  INNOVATION

  675
  746
  675
  746

  P

  F
  FISHER

  675 694 730 742 743
  746 747 801 802 803
  677

  N

  B
  DENON
  DUAL

  743 744 745 746 747

  REALISTIC
  ROADSTAR
  ROTEL

  648 659 675
  706 708
  732

  SABA
  SAE
  SAMSUNG
  SANSUl
  SCHNEIDER
  SCOTT
  SHARP
  SHERWOOD
  SINGER
  SKYMASTER
  SONY

  648
  732
  768
  647 709 710 711 732
  627 660 732
  659
  672 712 713 714
  782
  803
  778
  671 716 717 718 741 748 749
  750

  S • Page 17

  u
  TANDBERG
  TCM

  732
  643 668 675 694 730 742 743
  744 745 746 747 801 802 803
  TEAC
  795
  TECHNICS
  705 721 763 787
  TELEFUNKEN
  648
  TEVION
  643 668 675 694 730 742 743
  744 745 746 747 801 802 803
  THEORIE & ANWENDING 804
  THOMSON
  642 648
  TOSHIBA
  722 723

  UNIVERSUM
  VECTOR RESEARCH
  VICTOR

  732
  663
  687

  W
  WELLTECH

  675 694 744

  YAMAHA
  YORX

  712 720 725 771
  708

  Y

  c
  CABLETIME
  448 449 450
  CABLE AND WIRELESS 606
  CLYDE CABLEVISION 452
  CRYPTOVISION
  458

  NTL
  OPTUS

  494

  FILMNET CABLECRYPT 474
  FILMNET COMCRYPT 474

  PACE
  PIONEER

  6O6
  415 518 521

  606

  G
  GEC
  GRUNDIG

  452
  415 483

  JERROLD

  494 554

  SClENTIFICATLANTA 524 525
  STS

  J

  MOVIE TIME

  474
  606

  VISIOPASS

  487

  NAD

  318

  PHILIPS
  PIONEER

  319
  291 318

  551

  ELTA

  252
  291
  337

  P
  R

  GRUNDIG

  318

  RADIOLA

  319

  HITACHI

  291

  SONY

  278

  MITSUBISHI

  318

  TELEFUNKEN
  THORN

  318
  322

  MINI Systems

  CYBERCOM
  641 775
  DENON
  779 781
  DUAL
  641 775 797
  ELTA
  667 668
  GRUNDIG
  697 698 727
  HARMON KARDON 682
  KENWOOD
  761
  LIFTEC
  641 775
  LINN
  657
  MARANTZ
  727
  MEDION
  641 775
  MICROSTAR
  641 775
  MICROMAXX
  641 775
  NAD
  735 736 737 738 799 800
  ONKYO
  785 792 793
  PHILIPS
  646 727
  SANSUI
  727
  SCHNEIDER
  791
  SHERWOOD
  782
  SONY
  739 740 755 757 758 759 760
  TCM
  641 775
  TEAC
  794 796
  TECHNICS
  764 777 788
  TEVION
  641 775
  THEORIE&ANWENDING 805
  THOMSON
  642 766
  YAMAHA
  724 752 770 771 772

  AIWA
  CYBERCOM
  DUAL
  ELTA
  LIFTEC
  MEDION
  MICROSTAR
  MICROMAXX
  PIONEER
  SAMSUNG
  SHARP
  SONY
  TCM
  TEVION
  WELLTECH

  773
  652
  652
  693
  652
  652
  652
  652
  753
  768
  789
  741
  652
  652
  652

  774
  658 704 745
  658 704 745 797
  745
  658 704 745
  658 704 745
  658 704 745
  658 704 745

  658 704 745
  658 704 745

  Misc.
  Video CD
  Audio Combi
  DBS
  CDR

  640
  644
  645
  647 675

  Audio Tape Players

  TELE+I
  TELEWEST

  N
  DENON
  DISCO VISION

  Audio Amplifiers/Tuners/Receivers

  AIWA
  DENON
  GRUNDIG
  HARMON KARDON
  KENWOOD
  MAGNAVOX
  MARANTZ
  NAD
  ONKYO
  PHILIPS
  SANSUI
  SHERWOOD
  SONY
  TEAC
  TECHNICS
  THOMSON
  YAMAHA

  790
  780
  729 698
  681
  761
  729
  729
  799
  784
  729
  729
  783
  754 755 756
  794
  764 777 786
  642
  724 772

  T

  16

  17 • Page 18

  Code Searching By Brand Name
  ,,

  1 MEDIONILIFETEOIMIOROMAXXIMIOROSTARITEVIONIVIDEONITOMI6ENERALTECHNIOIINNOVATION/
  MAGNUM
  2 PHILIPS / ERRES / PYE / PHILCO / RADIOLA
  3 SONY / AKAI / PANASONIC / SHARP / TOSHIBA / JVC / DAEWO0
  4 THOMSON/BRANDT
  5 TELEFUNKEN / SABA / NORMENDE / FER6USON / BAIRD
  6 GRUNDI6 / BLAUPUNKT
  7 NOKIA/FINLUX / ITT

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7

  MEDION/LIFETEO/MIOROMAXX/MICROSTAR/TEVION/TCM/GENERALTECHNIO/INNOVATION
  PHILIPS/PHILCO
  SONY/AKAI/PANASONIO/SHARP/TOSHIBA/JVO/DAEWO0
  THOMSON/BRANDT
  TELEFUNKEN / SABA / NORMENDE / FERGUSON
  GRUNDIG / BLAUPUNKT
  NOKIA/FINLUX / ITT

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7

  MEDION / LIFETEC / MICROMAXX / MIOROSTAR / INNOVATION / GALAXlS
  PHILIPS/PHILCO
  PACE/EOHOSTAR
  THOMSON / UNIVERSUM / BRANDT
  TELEFUNKEN / SABA / NORMENDE / FERGUSON
  6RUNDIG
  NOKIA/FINLUX/ITT/HIRSOHMANN

  m d 6461-74_h 12857_270603
  m d6461 (a)-74_h 12860
  m d 6461 (b)-74_h 12927_200803
  m d 6461 (c)-74_h 12932_200803
  c18e12ma
  18

  19 • Page 19

  AANWlJZIGING
  De garantievoorwaarden gelden alleen in geval van materiaalof fabricagefouten, niet bij beschadiging van breekbare onderdelen, b.v. van her omhuls.el. Bij~’verkeerd en ondeskundig
  gebruik, bij gebruik van geweld en bij wijzigingen die niet door
  onze daartoe erkende servicedienst zijn aangebracht, vervalt
  de garantie.

  BELANGRIJK! De garantie is alleen geldig met ingesloten
  garantiebewijs en KASSABON

  http’//www, medion.com • Page 20

  ~

  I~oom yon cle o~zender in hoo~dleflers o. u. ~.


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Medion MD6461 universele afstandsbediening wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Medion MD6461 universele afstandsbediening in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 4,21 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info