Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/20
Nächste Seite
Indien uw toestel niet reageert op de afstandsbediening alhoewel u alle codes
uitgeprobeerd heeft voor uw type toestel en voor het bijbehorende merk,
probeer het dan met automatisch zoeken.
Met de zogenaamde functie "code zoeken" vindt u bovendien de correcte
code van uw toestel, ook indien uw merk niet vermeld staat in de lijst met
toestelcodes.
1.
Schakel"het toestel dat u wilt bedienen (TV, VCR enz.) manueel in.
2.
"SETUP"-toets ca. 3 sec. lang ingedrukt houden, tot de LED eerst even
gaat knipperen en daarna constant blijft branden.
(Wanneer u even op de "SETUP"-toets drukt, heeft u de SHIFT-functie
geactiveerd )
3.
"SETUP"-toets Ioslaten.
4.
Druk even op de toets voor de gewenste modus (TV, VCR, DVD, SAT,
DSAT, CD, CBL, AUX).
5. Druk verschillende keren na elkaar (tot 350 keer) op de toets "POWER"
of " PROG+" (kanaal naar boven) of "PLAY" (enkel bij VCR), tot het toes
tel dat moet worden bestuurd, uitgeschakeld is of als zodanig reageert.
6. Druk even op de toets "OK" om de code op te slaan.
Omwille van het grote aantal verschillende codenummers zijn er ~
per type toestel tot 350 verschillende codes voorgeprogrammeerd. \
In bepaalde gevallen is het mogelijk dat enkel de meest
~
gebruikelijke hoofdfuncties beschikbaar zijn. Bij enkele speciale
~
toestelmodellen kan het zijn dat de beschreven procedure
~
niet werkt.
Het zoeken van de code begint bij het nummer met drie cijfers dat op dit ogen-
blik opgeslagen is.
Met deze functie kunt u het zoeken van de code ook automatisch uitvoeren.
Ga als volgt te werk:
1.
Schakel het toestel dat u wilt bedienen (TV, VCR, etc.) manueel in.
2.
"SETUP"-toets ca. 3 sec. ingedrukt houden tot de LED na kort knipperen
constant blijft branden.
(Wanneer u even op de "SETUP"-toets drukt, heeft u de SHIFT-functie
geactiveerd)
3.
"SETUP"-toets Ioslaten.
4.
Druk even op de toets voor de gewenste modus (TV, VCR, DVD, CD,
SAT, AUX).
5. Richt de afstandsbediening op het toestel en druk slechts 66n keer even
op de toets CHAN+.
Indien het toestel geen channel-functie heeft, druk dan in plaats van op
CHAN+ op de toets PLAY of POWER.
De afstandsbediening start het zoeken van de code en stuurt om de
seconde na elkaar alle codes door. Telkens wanneer er gegevens worden
doorgestuurd, licht de LED op.
6. Zodra het toestel reageert op de afstandsbediening, drukt u op de
toets OK.
Indien u niet tijdig op de toets OK heeft kunnen drukken, kunt u met de
toets CHAN- stapsgewijs terugspringen naar de code waarop het toestel
gereageerd heeft.
Indien de afstandsbediening in plaats van elke seconde slecht
som de 3 seconden een nieuwe code moet doorsturen, drukt u
onder punt 5 twee keer kort op de bijbehorende toets. Daardoor
wint u weliswaar meer tijd, maar de procedure ook langer.
5 6
4

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Medion MD6461 universele afstandsbediening wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Medion MD6461 universele afstandsbediening in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 4,21 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info