Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/20
Nächste Seite
Wanneer u op de P<P-toets drukt, kunt u tussen twee voorgeprogrammeerde
programma’s heen en weer schakelen. Ga bij het programmeren als volgt te
werk:
1.
Schakel het toestel dat u wilt bedienen (TV, VCR, etc.) manueel in.
2.
"SETUP"-toets ca. 3 sec. ingedrukt houden tot de LED even knippert en
dan blijft branden.
(Wanneer ~ even op de "SETUP"-toets drukt, heeft u de SHIFT-functie
geactiveerd )
3.
"SETUP"-toets Ioslaten.
4.
Druk op de "P<P"-toets en op de bijbehorende toestelkeuzetoets.
5.
Voer nu het eerste programmanummer in (max. 3 cijfers).
6.
Druk opnieuw op de "P<P"-toets en op de bijbehorende
toestelkeuzetoets.
7. Voer nu het tweede programmanummer in (max. 3 cijfers).
8. Druk opnieuw op de "P<P"-toets om het programmeren af te sluiten.
Houd er rekening mee dat een paar TV-toestellen ook beschikken~.
X
over een toggle-functie (afhankelijk van de fabrikant; schakelt ~
heen en weer tussen de huidige en de vorige programmaplaats). )
Die functie kan bij uw universele afstandsbediening geactiveerd ,/
worden door te drukken op de toets AV of -/--.
In TV-modus worden alle opgeslagen zenders na elkaar doorgeschakeld
wanneer men 66n keer op de toets SHOWVlEW drukt (de afstandsbediening
moet daarvoor continu op het toestel worden gericht). Om de functie te
desactiveren, drukt u 66n keer op de toets CHAN-.
Wanneer u uw afstandsbediening heeft geprogrammeerd voor uw
audio/video-toestellen, werkt de afstandsbediening voor de meest
gebruikelijke hoofdfuncties net zoals de originele afstandsbediening van het
bijbehorende toestel.
Richt uw afstandsbediening op het toestel in kwestie en druk op de
passende toestelkeuzetoets. Alle functies activeert u nu door te drukken op
de bijbehorende toets van uw afstandsbediening.
Het lampje licht op terwijl het signaal wordt overgedragen en bevestigt wat
gebeurt.
Enkele TV-functies zoals b.v. volume, mute kunnen geactiveerd worden
ongeacht het feit in welke toestelmodus u zich bevindt.
Voorbeeld:
De door u gekozen toestelmodus is ’~, desondanks kunt u het volume van
uw TV-toestel wijzigen.
Om deze functie in- of uit te schakelen, gaat u als volgt te werk:
1.
Druk op de toets TV.
2.
"SETUP"-toets ca. 3 sec. ingedrukt houden tot de LED even knippert en
dan blijft branden. (Wanneer u even op de "SETUP"-toets drukt, heeft u
de SHIFT-functie geactiveerd )
3.
"SETUP"-toets Ioslaten.
4.
Op de "MUTE"-toets drukken en ca. 8 sec. ingedrukt houden tot de LED
voor een tweede keer oplicht.
Een paar toetsen op de universele afstandsbediening kunnen twee keer
toegewezen zijn. Om die functies te gebruiken, drukt u even op de
"SETUP"-toets (LED licht op) en daarna op een van de functie- of cijfer
toetsen.
11
12
7

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Medion MD6461 universele afstandsbediening wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Medion MD6461 universele afstandsbediening in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 4,21 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info