Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/68
Nächste Seite
3.1 Het invullen van water
Controleer of er, voordat u water in het instrument giet, geen verbinding met een stroombron bestaat,
d.w.z het netsnoer mag niet op een wandcontactdoos aangesloten zijn! Sluit het netsnoer pas
aan op de wandcontactdoos nadat het voetenbruisbad met water is gevuld en nadat het op een
stabiele en vlakke ondergrond is geplaatst. Het MEDISANA voetenbruisbad FS 885 kan met maximaal
6 liter water gevuld worden. Het maximale waterpeil
is binnenin het voetbruisbad door een markering
aangegeven. U kunt naar behoefte koud of warm water ge-bruiken, met of zonder badextract.
OPGELET
Controleer of het MEDISANA voetbubbelbad kipveilig op een vochtwerend
ondergrond is geplaatst.
Gebruikt u geen schuimende badtoevoegingen en geen badzout.
3.2 Het instellen van de functies
Aan/Uit
Nadat u de voedingskabel in het stopcontact heeft gestoken, drukt u op toets
om het apparaat in
te schakelen. Het display
toont de uitgangstemperatuur.
Druk opnieuw op toets
om het apparaat uit te schakelen.
Temperatuur
Het MEDISANA voetbubbelbad FS 885 beschikt over een innovatieve warmtefunctie. Deze technische
verbetering maakt het mogelijk dat de watertemperatuur gedurende een behandeling constant wordt
gehouden, of dat het water wordt verwarmd.
Na inschakelen van het apparaat verschijnt op display
de uitgangstemperatuur. Door elke keer
drukken op de toets
wordt de vooringestelde temperatuur tot 39 °C verhoogd met steeds 3 °C, van
39 tot 48 °C wordt de temperatuur door elke keer drukken op toets
verhoogd met steeds 1 °C. Als
het apparaat is ingeschakeld, wordt steeds de actuele temperatuur op display
weergegeven.
Timer
Over het algemeen kunt u maximaal twee keer per dag ca. 20 minuten tijd besteden aan een voetbad
met massage. Vanaf inschakeling van het apparaat met de toets
is een gebruiksduur van 20 minuten
ingesteld. Door drukken op toets
kan de gebruiksduur met 10-minuten-stappen tot 60 minuten worden verlengd. Controleer of het
instrument volledig afgekoeld is voordat het opnieuw gebruikt wordt.
Bubbelbad / Trilling / Rode lamp
Bovendien biedt het apparaat de functie luchtbellen/trilling/rode lamp. Door drukken op de toets
wordt de functie ingeschakeld, en door opnieuw indrukken van de toets
weer uitgeschakeld.
WAARSCHUWING
Wanneer u gevoelig op warmte reageert of u problemen met uw bloedruk
heeft, of zwellingen, onstekingen, huidirritatie of huidwonden heeft, neem
dan eerst contact op met uw arts voordat u het instrument gebruikt.
4 Diversen
4.1 Reiniging en onderhoud
Koppel het netsnoer los van de wandcontactdoos en schakel het instrument uit (OFF) voordat
u het reinigt. Laat het water via een van de beide achterste hoeken uit het apparaat weglopen, en
reinig het afgekoelde apparaat met een doek.
3
Het Gebruik
/ 4 Diversen
NL
41
88378_FS885_West_Final_22082013.qxd:Fußsprudelbad 22.08.2013 17:13 Uhr Seite 41
47

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Forum

Suche zurücksetzen

  • Das FS 885 hat Massagerollen, welche sich nicht bewegen. Wozu sind sie da? Eingereicht am 9-5-2020 11:22

    Antworten Frage melden
  • Das FS 885 hat Massagerollen welche sich nicht bewegen. Wozu sind diese da ?? Eingereicht am 9-5-2020 11:21

    Antworten Frage melden

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Medisana 88378 - FS 885 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Medisana 88378 - FS 885 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Schwedisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,23 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info