Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/68
Nächste Seite
Gebruik geen aggressieve substanties zoals schuurmiddel of andere spoel-middelen voor de
reiniging, omdat anders het oppervlak krassen kan oplopen.
Bewaar het instrument op een droge en koele plek.
4.2 Afvalbeheer
Dit apparaat mag niet samen met het huishoudelijk afval worden aangeboden.
Iedere consument is verplicht, alle elektrische of elektronische apparaten, ongeacht of die
schadelijke stoffen bevatten of niet, bij een milieudepot in zijn stad of bij de handelaar af
te geven, zodat ze op een milieuvriendelijke manier kunnen worden verwijderd. Wendt u
zich betreffende het afvalbeheer tot uw gemeente of handelaar.
4.3 Technische specificaties
Productnaam en model : MEDISANA Voetbubbelbad Comfort FS 885
Netvoeding : 220-240 Volt~ / 50 Hz
Verwarmingsvermogen : ca. 390 Watt
Afmetingen L x B x H : ca. 45,9 x 38,6 x 24,3 cm
Gewicht : ca. 2,9 kg
Artikelnr. : 88378
EAN-Nr. : 40 15588 88378 1
In het kader van onze voortdurende inspanningen naar verbeteringen, behouden wij
ons het recht voor om qua vormgeving en op technisch gebied veranderingen aan
ons product door te voeren.
5 Garantie
Garantie en reparatie-voorwaarden
Wendt u zich voor garantiegevallen altijd tot uw leverancier of tot onze klantendienst. Moet u het
apparaat opsturen, stuur het dan samen met de klacht en een kopie van de aankoopbon naar onze
klantendienst. Voor garantie gelden de volgende voorwaarden:
1. Voor de producten van MEDISANA geldt een garantietermijn van drie jaar vanaf de datum van
aankoop. Deze kan door middel van de verkoopbon of factuur worden aangetoond.
2. Alle klachten, die het gevolg zijn van materiaal- en/of fabricagefouten worden binnen de garantie-
termijn kosteloos verholpen.
3. Een geval van garantie leidt niet tot automatische verlenging van de garantietermijn, noch voor het
apparaat zelf noch voor de vervangbare onderdelen.
4. Uitgesloten van garantie zijn:
a. Alle schade die ontstaan is door ondeskundige behandeling, b.v. het niet op de juiste wijze
volgen van de gebruiksaanwijzing
b. Beschadigingen, die zijn ontstaan door reparaties door de koper of een ander onbevoegd persoon.
c. Transportschade, die is ontstaan op weg van de verkoper naar de verbruiker of tijdens het
opsturen naar de klantendienst.
d. Toebehoren, die onderhevig zijn aan slijtage.
5. De fabrikant neemt geen verantwoording voor directe of indirecte vervolgschade die door het
apparaat veroorzaakt wordt. Ook niet als de schade aan het apparaat als garantiegeval erkend is.
MEDISANA AG
Jagenbergstraße 19 • 41468 NEUSS • DUITSLAND
eMail: info@medisana.de • Internet: www.medisana.de
Het serviceadres vindt u op het afzonderlijk bijgevoegde blad.
NL
4 Diversen / 5 Garantie
42
88378_FS885_West_Final_22082013.qxd:Fußsprudelbad 22.08.2013 17:13 Uhr Seite 42
48

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Forum

Suche zurücksetzen

  • Das FS 885 hat Massagerollen, welche sich nicht bewegen. Wozu sind sie da? Eingereicht am 9-5-2020 11:22

    Antworten Frage melden
  • Das FS 885 hat Massagerollen welche sich nicht bewegen. Wozu sind diese da ?? Eingereicht am 9-5-2020 11:21

    Antworten Frage melden

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Medisana 88378 - FS 885 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Medisana 88378 - FS 885 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Schwedisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,23 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info