Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/68
Nächste Seite
Laitetta saa käyttää vain vedellä täytettynä (täyttömäärä 6 l).
Täytä laite vain enimmäismäärän merkkiin “MAX” saakka
. Laite
on varustettu siten, että se kuumenee valittuun lämpötilaan ja
säilyttää valitun lämpötilan tätä lämpötilaa kuitenkaan ylittämättä.
Älä käytä laitetta ulkoilmassa
.
Älä käytä laitetta kosteissa tiloissa kuten kylpyhuoneissa
tai suihkujen, uima-altaiden ja muiden suojaamattomien
vedenlähteiden läheisyydessä.
Älä koskaan peitä laitteen alla olevia tuuletusrakoja.
Häiriöiden esiintyessä älä yritä korjata laitetta itse. Älä jatka
laitteen käyttöä. Kysy neuvoa alan liikkeestä ja anna korjaus
ainoastaan valtuutetun korjaamon tehtäväksi.
Älä käytä laitetta nukkuessasi tai ollessasi väsynyt.
Mikäli sinulla on käyttöä koskevia terveydellisiä kysymyksiä, lääkärisi
auttaa sinua varmasti lisää.
Mikäli tunnet selittämätöntä kipua tai turvotusta säärissäsi tai
jaloissasi tai olet loukannut lihaksesi, neuvottele lääkärisi kanssa
ennen käyttöä.
• Keskeytä hieronta, mikäli tunnet käytön aikana kipuja tai sen
jälkeen esiintyy turvotusta.
Mikäli olet raskaana, suosittelemme neuvottelemaan lääkärin
kanssa ennen käyttöä.
Jos sinulla on diabetes tai verisuoniston sairaus, jos olet herkkä
lämmölle, jos sinulla on verenkierto-ongelmia, turvotusta,
tulehdus, iho-oireita tai -haavoja, tulee sinun ottaa lääkäriisi
yhteyttä ennen laitteen käyttöä.
Henkilöiden, joilla on alentunut lämpöherkkyys, tulee käyttää
laitetta erittäin varovasti.
Älä käytä laitetta nukkuessasi tai ollessasi väsynyt.
1 Turvallisuusohjeita
FI
45
88378_FS885_West_Final_22082013.qxd:Fußsprudelbad 22.08.2013 17:13 Uhr Seite 45
51

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Forum

Suche zurücksetzen

  • Das FS 885 hat Massagerollen, welche sich nicht bewegen. Wozu sind sie da? Eingereicht am 9-5-2020 11:22

    Antworten Frage melden
  • Das FS 885 hat Massagerollen welche sich nicht bewegen. Wozu sind diese da ?? Eingereicht am 9-5-2020 11:21

    Antworten Frage melden

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Medisana 88378 - FS 885 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Medisana 88378 - FS 885 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Schwedisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,23 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info