Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/68
Nächste Seite
Sydämellinen kiitos
Kiitoksia luottamuksesta ja sydämelliset onnentoivotukset!
MEDISANA
FS 885
-porejalkakylvyn ostamalla olet hankkinut itsellesi laatutuot-teen, joka edistää
hyvinvointiasi pitkään, kun sitä käytetään ja hoidetaan oikein. Jotta porejalkakylpysi antaisi halutun
tuloksen ja sinulla olisi siitä pitkään iloa, suosittelemme, että luet seuraavat käyttö- ja hoito-ohjeet
huolellisesti.
2.1 Pakkauksen sisältö ja pakkaus
Tarkasta ensin, että laite on täydellinen eikä siinä ole mitään vaurioita.
Jos sinulla on kysymyksiä, älä ota
laitetta käyttöön, vaan käänny kauppiaasi tai huoltoliikkeen puoleen.
Pakkauksesta pitää löytyä:
• 1 MEDISANA FS 885 -porejalkakylpy
• 1 käyttöohje
Pakkauksia voidaan käyttää uudelleen tai ne voidaan kierrättää takaisin raakaainekiertoon.
Hävitä tarpeeton pakkausmateriaali asianmukaisella tavalla. Mikäli pakkausta avatessasi havaitset
kuljetusvaurion, ota heti yhteyttä tuotteen myyneeseen liikkeeseen.
VAROITUS
Huolehdi siitä, etteivät pakkausmuovit joudu lasten käsiin!
On olemassa tukehtumisvaara!
2.2 Jalkahoito FS 885 -jalkaporekylvyllä
Hyvin hoidetut jalat eivät ole ainoastaan kauniit, vaan yleensä myös terveet. Jo muutama minuutti
huomiota päivässä riittää, ja voimakkaasti rasittuneet jalat voivat hyvin ja kulkevat koko päivän kivuitta.
Tärkeä jalkahoidon osa on rentouttava jalkakylpy.
Parhaat edellytykset tähän tarjoaa MEDISANA
FS 885
-jalkaporekylpy. Se mahdollistaa jalkahieronnan,
intensiivisen vyöhykehieronnan ja punavalolla tapahtuvan lämpösäteilyn. Hierontatoiminnon päällekytkemisen
jälkeen porekylpy ja värinäliike ovat toiminnassa. Punavalotoiminto on myös aina samanaikaisesti
toiminnassa.Joka tapauksessa vaikutatte monipuolisilla käyttömahdollisuuksilla kehoon ja sieluun hyvää
tekevästi ja rentouttavasti.
Hieronta
Värinänystyröillä
, ilmasuuttimilla
, irrotettavilla hierontarullilla
ja keskusrullayksiköllä
varustettu MEDISANA-jalkaporekylpy FS 885 suoriutuu jalkaterän hieronnasta jalkapohjasta jalkapöytään
saakka. Hierontatoiminto (porekylpy/värinä ja punavalo) kytketään päälle ja pois päältä Start/Stop-
painikkeella
. Jalkahieronnan ansiosta kudoskerrosten verenkierto parantuu niin, että sekä laskimoihin
että imusuoniin kasaantuneita tukoksia puretaan. Jännittyneet lihakset voidaan rentouttaa. Solujen
aineenvaihduntaa kiihdytetään.
Lämpöhoito ja punavalosäteily
MEDISANA-jalkaporekylpy FS 885 sekä lämmittää veden valittuun lämpötilaan että säilyttää veden tässä
lämpötilassa. Laite huolehtii myös siitä, ettei asetettu lämpötila ylity käytön aikana. Säädä itsellesi
mieluisin lämpötila painikkeella
.
Punavalo
syttyy samalla, kun hierontatoiminto kytketään päälle. Punavalo sammuu, kun tämä
toiminto kytketään pois päältä. Punavalo voi auttaa tehostamaan verenkiertoa. Säteily läpäisee tällöin
jalkapohjan ja tuottaa miellyttävän lämmöntunteen.
FI
2
Tietämisen arvoista
46
88378_FS885_West_Final_22082013.qxd:Fußsprudelbad 22.08.2013 17:13 Uhr Seite 46
52

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Forum

Suche zurücksetzen

  • Das FS 885 hat Massagerollen, welche sich nicht bewegen. Wozu sind sie da? Eingereicht am 9-5-2020 11:22

    Antworten Frage melden
  • Das FS 885 hat Massagerollen welche sich nicht bewegen. Wozu sind diese da ?? Eingereicht am 9-5-2020 11:21

    Antworten Frage melden

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Medisana 88378 - FS 885 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Medisana 88378 - FS 885 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Schwedisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,23 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info