Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/68
Nächste Seite
3.1 Täyttäminen vedellä
Ennen laitteen täyttämistä vedellä tulee varmistaa, ettei laitetta ole kytketty virtalähteeseen, eli
sähköjohto ei saa olla liitettynä pistorasiaan! Kun porejalkakylpy on asetettu tukevasti lattialle
ja täytetty vedellä, liitä verkkopistoke pistorasiaan. MEDISANA FS 885-porejalkakylpyyn voidaan
täyttää korkeintaan 6 litraa vettä. Enimmäistäyttökorkeus
on merkitty laitteeseen. Voit käyttää
kylmää tai lämmintä vettä, kylpyaineiden kanssa tai ilman, aina toiveittesi mukaisesti.
HUOMIO
Varmista, että MEDISANA-jalkaporekylpy käytetään vain tasaisella ja
kallistumattomalla alustalla. Alustan pitää olla myös kosteudenkestävä.
Älä käytä vaahtoavia kylpyaineita äläkä kylpysuolaa.
3.2 Toiminnan asettaminen
On/Off
Yhdistä ensin verkkojohto verkkopistorasiaan ja kytke laite tämän jälkeen päälle painamalla painiketta
. Näyttö
ilmoittaa lähtölämpötilan.
Laite kytkeytyy pois päältä, mikäli painiketta
painetaan uudelleen.
Lämpötila
MEDISANA-jalkaporekylvyssä FS 885 on innovatiivinen lämpötoiminto. Tämä tekninen parannus
mahdollistaa sen, että vesi säilyy käytön aikana tasaisesti saman lämpöisenä, tai sen, että sitä
lämmitetään.
Kun laite on kytketty päälle, näytössä
on nähtävissä lähtölämpötila. Jokainen painikkeen
painallus
kasvattaa lämpötila-asetusta 3 °C:eella lämpötilaan 39 °C saakka. Lämpötila-alueella 39 - 48 °C jokainen
painikkeen
painallus kasvattaa lämpötilaa 1 °C:een verran. Kun laite on kytketty päälle, näytöstä
voi nähdä aina hetkellisen lämpötilan.
Ajastin
Yleisesti ottaen voit varata hierovaan jalkakylpyyn noin 20 minuuttia aikaa ja käyttää jalkakylpyä
päivittäin kerran tai kaksi kertaa. Kun laite kytketään päälle painikkeella
, laitteen toiminta-ajaksi on
asetettu 20 minuuttia. Painamalla painiketta
laitteen toiminta-aikaa voi kasvattaa 10 minuutin
portain 60 minuuttiin saakka. Huomaa kuitenkin, että laitteen tulee jäähtyä täysin jokaisen käytön
jälkeen, ennen kuin se otetaan jälleen käyttöön!
Porekylpy / värinä / punavalo
Tämän lisäksi laite on varustettu toiminnolla "porekylpy/värinä/punavalo". Toiminnon voi kytkeä
päälle painikkeella
ja pois päältä painamalla painiketta
uudelleen.
VAROITUS
Jos reagoit yliherkästi lämpöön, kärsit verenkiertohäiriöistä, turvotuksesta,
tulehduksista, ihoärsytyksestä tai ihohaavoista, tulisi sinun keskustella
lääkärisi kanssa ennen käyttöä.
4 Sekalaista
4.1 Puhdistus ja hoito
Varmista ennen laitteen puhdistamista, että laite on kytketty pois päältä ja verkkopistoke
on irrotettu pistorasiasta. Kaada tämän jälkeen vesi pois laitteesta laitteen jommastakummasta
takanurkasta ja puhdista jäähtynyt laite liinalla.
3 Käyttö / 4 Sekalaista
FI
47
88378_FS885_West_Final_22082013.qxd:Fußsprudelbad 22.08.2013 17:13 Uhr Seite 47
53

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Forum

Suche zurücksetzen

  • Das FS 885 hat Massagerollen, welche sich nicht bewegen. Wozu sind sie da? Eingereicht am 9-5-2020 11:22

    Antworten Frage melden
  • Das FS 885 hat Massagerollen welche sich nicht bewegen. Wozu sind diese da ?? Eingereicht am 9-5-2020 11:21

    Antworten Frage melden

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Medisana 88378 - FS 885 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Medisana 88378 - FS 885 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Schwedisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,23 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info