Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/68
Nächste Seite
Vi tackar
Tack för Ert förtroende och hjärtliga gratulationer!
Med MEDISANA fotbubbelbad FS 885 har du valt en kvalitetsprodukt, som vid riktig användning och
vård länge kommer att främja ditt välbefinnande. För att du ska uppnå rätt effekt med fotbubbel-
badet och länge ha glädje av det, rekommenderar vi att läsa de följande bruks- och skötselanvis-
ningarna noga.
2.1 Leveransomfång och förpackning
Kontrollera först om apparaten är komplett och att den inte uppvisar några skador.
I tveksamma fall ska
apparaten inte tas i bruk utan skickas in till åter-försäljaren eller ett serviceställe.
Följande delar skall medfölja vid leverans:
• 1 MEDISANA fotbubbelbad comfort FS 885
• 1 Bruksanvisning
Förpackningar kan återanvändas eller lämnas till återvinning. Se till att förpackningsmaterial som inte
längre behövs tas omhand på korrekt sätt. Upptäcks skador när produkten packas upp så kontakta
omgående inköpsstället.
VARNING
Se till att förpackningsmaterial i plast hanteras utom räckhåll för barn!
Kvävningsrisk!
2.2 Fotvård med fotbubbelbad FS 885
Välvårdade fötter är inte bara snyggt utan i regel också hälsosamt. Endast några minuters
uppmärksamhet per dag räcker för att få de kraftigt strapatserade fötterna att må bra och ta sig igenom
dagen utan smärtor. En viktig del i fotvården är ett avslappnande fotbad.
MEDISANA fotbubbelbad
FS 885
erbjuder de bästa förutsättningarna för detta. Det gör det möjligt att
få fotmassage, en intensiv reflexzonsmassage och värmebestrålning med röd ljus. När massagefunktionen
slås på aktiveras bubbel- och vibrationsfunktionerna. Det röda ljuset är då alltid aktiverat. Med de många
användningsmöjligheterna uppnås, oavsett val, välbefinnande för kropp och själ vilket många tycker är
välgörande och avslappnande.
Massage
MEDISANA fotbubbelbad FS 885 har vibrerande nabbar
, luftmunstycken
, uttagbara massagerullar
och en central rullenhet
, allt detta möjliggör massage av hela foten, från fotsulan till fotryggen.
Med start-/stoppknappen
aktiveras och avaktiveras massagefunktionen (bubblor/vibration och rött
ljus). Genom massagen förbättras blod-genomströmningen i vävnadsskikten så att både vener och
lymfkärl kan renas. Muskelspänningar kan lösas. Ämnesomsättningen i cellerna påbörjas.
Värmebehandling och röd ljus bestrålning
Fotbubbelbadet MEDISANA FS 885 värmer upp vattnet till vald temperatur och håller den temperaturen.
Det har en funktion som ser till temperaturen inte höjs under användningen. Ställ in önskad temperatur
med knappen
.
Det röda ljuset
aktiveras när massagefunktionen slås på och avaktiveras när den stängs av. Det röda
ljuset kan ha en stimulerande verkan på blodcirkulationen. Ljusstrålarna träffar fotsulorna och ger en
behaglig värmekänsla.
SE
2 Värt att veta
52
88378_FS885_West_Final_22082013.qxd:Fußsprudelbad 22.08.2013 17:13 Uhr Seite 52
58

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Forum

Suche zurücksetzen

  • Das FS 885 hat Massagerollen, welche sich nicht bewegen. Wozu sind sie da? Eingereicht am 9-5-2020 11:22

    Antworten Frage melden
  • Das FS 885 hat Massagerollen welche sich nicht bewegen. Wozu sind diese da ?? Eingereicht am 9-5-2020 11:21

    Antworten Frage melden

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Medisana 88378 - FS 885 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Medisana 88378 - FS 885 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Schwedisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,23 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info