Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/68
Nächste Seite
Η συσκευή επιτρέπεται να λειτουργεί μόνο όταν είναι γεμάτη
με νερό (περίπου 6 λίτρα).
Γεμίστε τη συσκευή μόνο μέχρι το σημάδι “MAX”
Η
συσκευή είναι έτσι εξοπλισμένη ώστε να θερμαίνει μέχρι
την επιλεγμένη θερμοκρασία ή να διατηρεί τη θερμοκρασία,
χωρίς όμως να την αυξάνει.
¡· ÌË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹Ù ÙË Û˘Û΢‹ ÛÙÔ ‡·ÈıÚÔ
.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε υγρούς χώρους όπως
λουτρά ή κοντά στο ντους, σε πισίνες ούτε και σε άλλες
ανοικτές πηγές νερού.
¡· ÌË Î·Ï‡ÙÂÙ ÔÙ¤ ÙȘ Û¯ÈṲ̂˜ ·ÂÚÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ Î¿Ùˆ
̤ÚÔ˜ Ù˘ Û˘Û΢‹˜.
™Â ÂÚ›ÙˆÛË ‚Ï·‚ÒÓ Ó· ÌËÓ ÂÈÛ΢¿˙ÂÙ ÌfiÓÔÈ Û·˜ ÙË
Û˘Û΢‹. ™Ù·Ì·Ù‹ÛÙ ÙË ¯Ú‹ÛË Ù˘ Û˘Û΢‹˜.
™˘Ì‚Ô˘Ï¢ı›Ù ÙÔÓ ÂȉÈÎfi ¤ÌÔÚfi Û·˜ Î·È ·Ó·ı¤ÛÙ ÙËÓ
ÂÈÛ΢‹ ÌfiÓÔ Û ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ӷ Û˘ÓÂÚÁ›· ÂÈÛ΢ÒÓ.
Αν η συσκευή πάψει να είναι στεγανή δεν επιτρέπεται
πλέον να την χρησιμοποιείτε.
™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ¤¯ÂÙ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ˘Á›·
Î·È ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ˘‰ÚfiÏÔ˘ÙÚˆÓ, ÌÔÚ›Ù ӷ ·¢ı˘Óı›ÙÂ
ÛÙÔÓ È·ÙÚfi Û·˜.
™Â ÂÚ›ÙˆÛË ·ÓÂÍ‹ÁËÙˆÓ fiÓˆÓ ‹ ÔȉËÌ¿ÙˆÓ ÛÙ· fi‰È· ‹
Û ÂÚ›ÙˆÛË ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ Ì˘ÒÓ ı· Ú¤ÂÈ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ
ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ó· ·¢ı˘Óı›Ù ÛÙÔÓ È·ÙÚfi Û·˜.
¢È·Îfi„Ù ÙÔ Ì·Û¿˙ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ηٿ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹
·ÈÛı·Óı›Ù fiÓÔ˘˜ ‹ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ηÙfiÈÓ
·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó Ôȉ‹Ì·Ù·.
™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÂÁ΢ÌÔÛ‡Ó˘ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ÚÈÓ ·fi ÙËÓ
ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ó· ·¢ı˘Óı›Ù ÛÙÔÓ È·ÙÚfi Û·˜.
Αν υποφέρετε από σακχαροδιαβήτη ή φλεβικές παθήσεις,
αν είσθε ευαίσθητοι στη θερμότητα, αν έχετε
κυκλοφοριακά προβλήματα, πριξίματα, φλεγμονές,
εξανθήματα ή πληγές στο δέρμα, θα πρέπει πριν από τη
χρήση της συσκευής να συμβουλευτείτε το γιατρό σας.
Τα άτομα που έχουν μειωμένη ευαισθησία απέναντι στη
θερμότητα θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά κατά
τη χρήση της συσκευής.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν κοιμάστε ούτε όταν
είστε κουρασμένοι.
1 √‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
GR
57
88378_FS885_West_Final_22082013.qxd:Fußsprudelbad 22.08.2013 17:13 Uhr Seite 57
63

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Forum

Suche zurücksetzen

  • Das FS 885 hat Massagerollen, welche sich nicht bewegen. Wozu sind sie da? Eingereicht am 9-5-2020 11:22

    Antworten Frage melden
  • Das FS 885 hat Massagerollen welche sich nicht bewegen. Wozu sind diese da ?? Eingereicht am 9-5-2020 11:21

    Antworten Frage melden

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Medisana 88378 - FS 885 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Medisana 88378 - FS 885 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Schwedisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,23 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info