Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/68
Nächste Seite
™·˜ ¢¯·ÚÈÛÙÔ‡ÌÂ
Ôχ ÁÈ· ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Û·˜ Î·È Û·˜ ¢¯fiÌ·ÛÙ ηϋ ÂÈÙ˘¯›·!
ªÂ ÙÔ ˘‰ÚÔÌ·ÛÛ¿˙ Ô‰ÈÒÓ MEDISANA FS 885 ·ÁÔÚ¿Û·Ù ¤Ó· ÔÈÔÙÈÎfi ÚÔ˚fiÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÛÂ
ÂÚ›ÙˆÛË Î·Ù¿ÏÏËÏ˘ ¯Ú‹Û˘ Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ı· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÁÈ· Ôχ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÛÙËÓ
¢ÂÍ›· Û·˜. °È· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÙ ӷ ÂÈÙ‡¯ÂÙ Ì ÙÔ ˘‰ÚÔÌ·ÛÛ¿˙ Ô‰ÈÒÓ ÙËÓ ÂÈı˘ÌËÙ‹ Â›‰Ú·ÛË
Î·È ÁÈ· Ó· ÙÔ ·ÔÏ·‡ÛÂÙ ÁÈ· Ôχ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·, Û·˜ Û˘ÓÈÛÙԇ̠ӷ ‰È·‚¿ÛÂÙ ÌÂ
ÚÔÛÔ¯‹ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Û˘ Î·È ÊÚÔÓÙ›‰·˜.
2.1
¶ÂÚȯfiÌÂÓÔ ·Ú¿‰ÔÛ˘ Î·È Û˘Û΢·Û›·
∂ϤÁÍÙ ·Ú¯Èο ÙËÓ ÏËÚfiÙËÙ· Ù˘ Û˘Û΢‹˜
και δεν παρουσιάζει καμία ζημιά.
Εάν έχετε
απορίες μη θέτετε τη συσκευή σε λειτουργία και απευθυνθείτε στο κατάστημα αγοράς ή στο
τμήμα σέρβις. ΔÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ·Ú¿‰ÔÛ˘ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ:
1 Λουτρό ποδιών FS 885 της MEDISANA 1 √‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Û˘
√È Û˘Û΢·Û›Â˜ Â›Ó·È Â·Ó·¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÈ̘ ‹ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·Î˘Î-ψıÔ‡Ó ÛÙÔÓ Î‡ÎÏÔ
ÚÒÙˆÓ ˘ÏÒÓ. ™·˜ ·Ú·Î·Ïԇ̠ӷ ·ÔÛ‡ÚÂÙ ÙÔ ˘ÏÈÎfi Û˘Û΢·Û›·˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ٷÈ
ϤÔÓ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ηٿ ÙËÓ ·Ê·›ÚÂÛË Ù˘ Û˘Û΢‹˜ ·fi
ÙË Û˘Û΢·Û›· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÙ οÔÈ· ‚Ï¿‚Ë ÔÊÂÈÏfiÌÂÓË ÛÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿, Û·˜ ·Ú·Î·Ïԇ̠ӷ
·¢ı˘Óı›Ù ·Ì¤Ûˆ˜ ÛÙÔÓ ¤ÌÔÚfi Û·˜.
¶ƒ√∂π¢√¶√π∏™∏
¶ÚÔÛ¤¯ÂÙ ÒÛÙ ٷ Ï·ÛÙÈο Û˘Û΢·Û›·˜ Ó· ÌËÓ ÂÚȤÏıÔ˘Ó Û ·È‰Èο
¯¤ÚÈ·! À¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ·ÛÊ˘Í›·˜!
2.2 ºÚÔÓÙ›‰· Ô‰ÈÒÓ Ì ÙÔ ˘‰ÚfiÏÔ˘ÙÚÔ FS 885
Δ· ÂÚÈÔÈË̤ӷ fi‰È· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ˆÚ·›·, ·ÏÏ¿ ηٿ ηÓfiÓ· Î·È ˘ÁÈ‹. ∞ÊÈÂÚÒÓÔÓÙ·˜ ÌfiÏȘ Ï›Á·
ÏÂÙ¿ ÙËÓ Ë̤ڷ ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÚÈÔÈËı›Ù ٷ fi‰È· Û·˜ ¤ÙÛÈ, ÒÛÙ ӷ ¤¯ÂÙ ÍÂÎÔ‡Ú·ÛÙÔ Î·È
¢¯¿ÚÈÛÙÔ ÂÚ¿ÙËÌ· fiÏË ÙËÓ Ë̤ڷ ¯ˆÚ›˜ fiÓÔ˘˜. ∂Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi Ù˘ ÂÚÈÔ›ËÛ˘
Ô‰ÈÒÓ Â›Ó·È Î·È ÙÔ ˘‰ÚfiÏÔ˘ÙÚÔ ¯·Ï¿ÚˆÛ˘.
ΔȘ ηχÙÂÚ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ›ËÛË ÙˆÓ Ô‰ÈÒÓ ÙȘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÙÔ ˘‰ÚfiÏÔ˘ÙÚÔ
FS 885
Ù˘ MEDISANA. ¶·Ú¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ì·Û¿˙ Ô‰ÈÒÓ, Ì·Û¿˙ ˙ˆÓÒÓ ·ÓÙ·Ó·ÎÏ·ÛÙÈÎÒÓ
Î·È ıÂÚ·›· Ì ıÂÚÌ‹
κόκκινο φως
·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·. Με την ενεργοποίηση της λειτουργίας μασάζ
ενεργοποιούνται η ανάβλυση αέρα και η δόνηση. Ταυτόχρονα ενεργοποιείται πάντα η
λειτουργία κόκκινου φωτός. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË Ì ÙȘ ÔÏϤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜
ÂËÚ¿˙ÔÓÙ·È ıÂÙÈο ÙÔ ÛÒÌ· Î·È Ë „˘¯‹, Ú¿ÁÌ· ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È ÔÏÏ¿ ¿ÙÔÌ· ÌÂÙ¿ ÙÔ
¯·Ï·Úfi Î·È Â˘ÂÚÁÂÙÈÎfi Ì·Û¿˙.
M·Û¿˙
Εξοπλισμένη με βεντούζες δόνησης
, ακροφύσια
, αποσπούμενα ρολό μασάζ
και με
μία κεντρική μονάδα ρολών
το λουτρό ποδιών FS 885 της MEDISANA προσφέρει μασάζ
ποδιών από την πατούσα μέχρι το πίσω μέρος. Πιέζοντας το πλήκτρο Start/Stop
ενεργοποιείτε
και απενεργοποιείται τη λειτουργία μασάζ (ανάβλυση αέρα/δόνηση και κόκκινο φως). ªÂ ÙÔ
Ì·Û¿˙ Ô‰ÈÔ‡ ÂÊԉȿ˙ÔÓÙ·È Î·Ï‡ÙÂÚ· Ì ·›Ì· Ù· ÛÙÚÒÌ·Ù· ÈÛÙÔ‡, ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È ÂÊÈÎÙ‹ Ë
·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË ÊÏ‚ÒÓ Î·È ÏÂÌÊ·ÁÁ›ˆÓ. ΔÂÓو̤ÓÔÈ Ì‡Â˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯·Ï·ÚÒÛÔ˘Ó. √
ÌÂÙ·‚ÔÏÈÛÌfi˜ ÛÙ· ·ÙÙ·Ú· ‚ÂÏÙÈÒÓÂÙ·È.
£ÂÚ·›· Ì ıÂÚÌfiÙËÙ·
Î·È κόκκινο φως
·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·
Το λουτρό ποδιών FS 885 της MEDISANA ζεσταίνει ή κρατάει ζεστό το νερό της συσκευής
στη θερμοκρασία που επιλέγετε και φροντίζει ώστε κατά τη χρήση η θερμοκρασία να μην
μεταβληθεί. Με το πλήκτρο
ρυθμίστε την πιο ευχάριστη θερμοκρασία για σας.
Το κόκκινο φως
ενεργοποιείται και απενεργοποιείται μαζί με την ενεργοποίηση και
απενεργοποίηση της λειτουργίας μασάζ. Το κόκκινο φως βοηθά στη διέγερση της κυκλοφορίας
του αίματος. Η ακτινοβολία διαπερνά τις πατούσες των ποδιών και προκαλεί μια ευχάριστη
ζεστή αίσθηση.
GR
2 ÃÚ‹ÛÈ̘ ÏËÚÔÊÔڛ˜
58
88378_FS885_West_Final_22082013.qxd:Fußsprudelbad 22.08.2013 17:14 Uhr Seite 58
64

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Forum

Suche zurücksetzen

  • Das FS 885 hat Massagerollen, welche sich nicht bewegen. Wozu sind sie da? Eingereicht am 9-5-2020 11:22

    Antworten Frage melden
  • Das FS 885 hat Massagerollen welche sich nicht bewegen. Wozu sind diese da ?? Eingereicht am 9-5-2020 11:21

    Antworten Frage melden

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Medisana 88378 - FS 885 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Medisana 88378 - FS 885 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Schwedisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,23 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info