Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/9
Nächste Seite
Storingen en oplossingen
Sommige storingen van de wasmachine zijn niet ernstig. U kunt ze zelf
verhelpen. Om een diagnose te stellen en een oplossing voor de storing te
vinden, raadpleeg onderstaand schema. Voor ieder ander probleem neemt u
contact op met de leverancier of een erkend vakman.
STORING MOGELIJKE OORZAAK OPLOSSING
Het apparaat begint af
en toe te werken.
Het aangesloten sanitair lekt. Controleer de installatie
stroomopwaarts van het
apparaat.
De motor draait op de juiste
manier maar het water loopt
langzaam weg.
Waterfi lter (H) is verstopt. Het fi lter reinigen en opnieuw
terugplaatsen.
De motor draait op de juiste
manier maar stopt niet meer
of draait heel erg lang.
De hoogte of lengte van de
afvoer is te groot, of teveel
bochtstukken gebruikt
(verlies van vermogen).
De installatie nalopen.
De motor slaat niet aan. Stroomtoevoer is niet
ingeschakeld.
Stroomtoevoer inschakelen
(nalopen).
Stekker is defect. Stekker repareren.
De motor maakt een
ratelend geluid.
Er zit een vreemd voorwerp
in de motor.
Deksel open en fi lter nakijken.
De motor bromt maar
draait niet.
Er zit een voorwerp
in de afvoer.
Afvoer nazien.
Garantie voorwaarden
De garantie is 2 jaar geldig vanaf de datum van aankoop op voorwaarde
dat de installatie conform de instructies is uitgevoerd en het apparaat
op een correcte manier wordt gebruikt. De garantie beperkt zich tot de
vervanging of de reparatie van defecte onderdelen uitgevoerd door de
fabrikant of leverancier. De garantie omvat in geen geval een vordering tot
schadevergoeding of schadeloosstelling.
De kosten voor verzending en verpakking worden niet gedekt door onze
garantie. De garantie dekt niet de vervanging of reparaties die voortkomen
uit een normale slijtage van het materiaal, schade of ongevallen veroorzaakt
door nalatigheid, gebrek aan toezicht of onderhoud, een foutieve installatie
en alle andere gebreken die vallen buiten onze verantwoordelijkheid.
Onze garantie vervalt onmiddellijk en geheel indien de klant zonder onze
toestemming iets wijzigt aan het geleverde materiaal. Reparatie, wijziging
of vervanging van onderdelen gedurende de garantieperiode, kunnen de
garantieperiode niet verlengen.
Indien de garantie valt onder onze verantwoordelijkheid, dan wordt onze
aansprakelijkheid beperkt tot een vergoeding van maximaal de waarde van
het door ons geleverde apparaat (niet zijnde B.T.W.). De garantie is geldig
vanaf de aankoopdatum zoals vermeld op de factuur van de leverancier.
Deze factuur moet worden getoond in geval een beroep wordt gedaan op de
garantie.
Mail uw leverancier bij twijfel.
8

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für MegaMove Move-Wasser1 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von MegaMove Move-Wasser1 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,11 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info