Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/44
Nächste Seite
www.adexi.eu
DK Håndmikser .................................................. 2
SE Handmixer .................................................... 8
NO Håndmikser .................................................. 14
FI Käsivatkain ................................................... 20
UK Hand mixer ................................................... 25
DE Handmixer .................................................... 31
PL Mikser ręczny .............................................. 38
16200031/ 16200032
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  16200031/ 16200032

  DK
  SE
  NO
  FI
  UK
  DE
  PL

  Håndmikser................................................... 2
  Handmixer..................................................... 8
  Håndmikser................................................... 14
  Käsivatkain.................................................... 20
  Hand mixer.................................................... 25
  Handmixer..................................................... 31
  Mikser ręczny............................................... 38

  www.adexi.eu • Page 2

  DK
  INTRODUKTION

  • Apparatet, ledningen og
  stikket må ikke nedsænkes
  For at du kan få mest mulig
  i vand, og der må ikke
  glæde af dit nye apparat,
  trænge vand ind i apparatet.
  beder vi dig gennemlæse

  Rør aldrig ved apparatet,
  denne brugsanvisning, før
  ledningen eller
  du tager apparatet i brug.
  stikkontakten med våde
  Vær særligt opmærksom på
  eller fugtige hænder.
  sikkerhedsforanstaltningerne.
  • Udsæt ikke apparatet
  Vi anbefaler dig desuden at
  for direkte sollys, høje
  gemme brugsanvisningen,
  temperaturer, fugt, støv
  hvis du senere skulle få brug
  eller ætsende stoffer.
  for at genopfriske din viden
  • Forlad ikke apparatet, når
  om apparatets funktioner.
  det er tændt.

  Når apparatet er i brug, bør
  SIKKERHEDSFORAN
  det
  holdes under konstant
  STALTNINGER
  opsyn. Børn bør altid
  Generelt
  holdes under opsyn, når
  • Forkert brug af apparatet
  apparatet anvendes, for at
  kan medføre personskade
  sikre, at de ikke leger med
  og beskadige apparatet.
  apparatet.
  • Anvend kun apparatet
  • Apparatet må ikke bruges
  til det, det er beregnet
  af personer med nedsat
  til. Producenten er ikke
  følsomhed, fysiske eller
  ansvarlig for skader,
  mentale handicap, eller
  der opstår som følge
  personer, som ikke er
  af forkert brug eller
  i stand til at betjene
  håndtering (se også under
  apparatet, medmindre de
  Reklamationsbestemmelser).
  overvåges eller instrueres
  • Apparatet er
  i brugen af en person,
  udelukkende beregnet
  som er ansvarlig for deres
  til husholdningsbrug.
  sikkerhed.
  Apparatet må ikke
  • Apparatet indeholder
  anvendes udendørs eller til
  skarpe dele og bør
  erhvervsbrug.
  opbevares utilgængeligt for
  • Apparatet må kun sluttes til
  børn.
  230 V, 50 Hz.
  2 • Page 3

  • Brug kun tilbehør, der følger • Sluk apparatet, og tag
  stikket ud af stikkontakten
  med apparatet eller er
  før rengøring, før udskiftning
  anbefalet af producenten.
  af piskere/dejkroge, og når
  apparatet ikke er i brug.
  Brug af apparatet

  Fjern piskerne/dejkrogene
  • Brug altid apparatet
  fra apparatet, før du rengør
  sammen med en skål.
  dem.
  • Tænd ikke apparatet, hvis

  Apparatets
  piskerne eller dejkrogene
  ventilationsåbninger må
  ikke er monteret.
  ikke tildækkes.
  • Lad ikke apparatet køre

  Stik aldrig genstande
  i mere end 5 minutter ad
  ind
  i apparatets
  gangen. Hvis apparatet har
  ventilationsåbninger.
  kørt i 5 minutter, skal du
  lade det køle af, inden du
  bruger det igen.
  • Fyld ikke for mange
  ingredienser i skålen, da det
  kan overbelaste motoren.
  • Berør aldrig piskerne
  eller dejkrogene, mens
  apparatet kører, da det
  kan medføre personskade.
  Sluk apparatet, og vent,
  indtil piskerne/dejkrogene
  er stoppet helt, før du rører
  ved dem.
  • Stik aldrig køkkenredskaber
  eller andre genstande ind i
  piskerne eller dejkrogene,
  mens apparatet kører,
  da det kan medføre
  personskade og skader på
  apparatet.
  • Frigør aldrig piskerne eller
  dejkrogene, mens apparatet
  kører.

  Ledning og stik
  • Lad ikke ledningen hænge
  ud over bordkanten.
  • Kontrollér, at det ikke er
  muligt at trække i eller
  snuble over apparatets
  ledning eller en eventuel
  forlængerledning.
  • Hold ledningen og
  apparatet væk fra
  varmekilder, varme
  genstande og åben ild.
  • Tag stikket ud af
  stikkontakten før rengøring,
  før du skifter tilbehør, og
  når apparatet ikke er i
  brug. Undlad at trække i
  ledningen, når du tager
  stikket ud af stikkontakten,
  men tag fat om selve
  stikket.

  3 • Page 4

  OVERSIGT OVER
  APPARATETS DELE

  • Sørg for, at ledningen til
  apparatet er rullet helt ud.
  • Ledningen må ikke bøjes
  eller vikles omkring
  apparatet.
  • Kontrollér jævnligt, om
  ledningen eller stikket er
  beskadiget, og brug ikke
  apparatet, hvis dette er
  tilfældet, eller hvis det har
  været tabt på gulvet eller er
  blevet beskadiget på anden
  måde.
  • Hvis apparatet, ledningen
  eller stikket er beskadiget,
  skal apparatet efterses
  og om nødvendigt
  repareres af en autoriseret
  reparatør. Forsøg aldrig
  at reparere apparatet
  selv. Kontakt købsstedet,
  hvis der er tale om en
  reparation, der falder ind
  under reklamationsretten.
  Hvis der foretages
  uautoriserede indgreb
  i apparatet, bortfalder
  reklamationsretten.

  1. Frigørelsesknap (EJECT)
  2. Hastighedsknap
  3. Turboknap (TURBO)
  4. Håndtag
  5. Motordel
  6. Dejkroge
  7. Piskere
  8. Monteringshuller

  FØR FØRSTE ANVENDELSE
  • Fjern al emballage og alle
  transportmaterialer fra
  apparatet indvendigt og
  udvendigt.
  • Kontroller, at apparatet
  ikke har synlige skader, og
  at der ikke mangler nogen
  dele.
  • Rengør alle dele, der
  kommer i kontakt med
  fødevarer, inden du
  anvender apparatet første
  gang (eller efter længere
  tids opbevaring uden brug).
  Se afsnittet Rengøring.

  4 • Page 5

  BRUG AF APPARATET

  o Fyld ikke for mange
  ingredienser i skålen,
  da det kan overbelaste
  motoren.
  6. Hvis du holder
  Turboknappen (3) nede ved
  en vilkårlig hastighed, øges
  apparatets hastighed. Brug
  kun Turboknappen i kortere
  tid ad gangen.
  7. Sluk apparatet ved at
  skubbe hastighedsknappen
  til positionen 0, når du er
  færdig med at røre eller
  piske.
  8. Tag stikket ud af
  stikkontakten, før du
  afmonterer piskerne
  eller dejkrogene. Dette
  gøres ved at trykke på
  frigørelsesknappen (1).

  1. Sæt piskerne (7)
  eller dejkrogene (6) i
  monteringshullerne (8); tryk
  dem ind, og drej dem let, til
  der lyder et klik.
  o De to piskere er ens
  og passer i begge
  monteringshuller.
  o De to dejkroge er
  forskellige: Den med
  den flade ring på
  overstykket må KUN
  sættes i det markerede
  monteringshul, mens
  den uden ring KUN
  må sættes i det andet
  monteringshul.
  2. Kontroller, at
  hastighedsknappen (2) er
  indstillet på 0 (= slukket).
  3. Tilslut apparatet.
  4. Sænk piskerne/dejkrogene
  ned i skålen med
  ingredienser, før du tænder
  apparatet, så du undgår
  stænk.
  5. Tænd apparatet ved at
  skubbe hastighedsknappen
  mod højre.
  o Apparatet har 5
  hastighedsindstillinger,
  hvor 1 er den laveste
  hastighed, og 5 er den
  højeste.
  o Start med en lav
  hastighed, og øg
  langsomt hastigheden.

  OPBEVARING

  5

  Sørg for, at apparatet er
  rent, tørt og helt afkølet,
  før du stiller det væk.
  Opbevar apparatet på et
  rent og tørt sted, evt. i
  æsken.
  Stil ikke tunge ting oven
  på apparatet.
  Ledningen må ikke bøjes
  eller vikles omkring
  apparatet. • Page 6

  RENGØRING
  Ved rengøring af apparatet
  bør du være opmærksom på
  følgende punkter:
  • Tag stikket ud af
  stikkontakten, og lad
  apparatet køle helt af, før
  du rengør det.
  • Apparatet må ikke
  nedsænkes i vand, og der
  må ikke trænge vand ind i det.
  • Rengør apparatet ved at
  tørre det af med en fugtig
  klud. Tilsæt eventuelt lidt
  opvaskemiddel til vandet,
  hvis apparatet er meget
  snavset.
  • Piskerne og dejkrogene
  kan rengøres i varmt vand
  tilsat opvaskemiddel eller i
  opvaskemaskine.
  • Brug ikke stålsvampe,
  skuresvampe eller
  nogen former for stærke,
  opløsende eller slibende
  rengøringsmidler til at
  rengøre apparatet med,
  da det kan ødelægge
  apparatets udvendige
  overflader.
  • VIGTIGT! Lad apparatet
  tørre helt efter rengøring,
  inden det bruges igen.
  Apparatet må ikke bruges,
  hvis det er fugtigt.
  • Rengør altid apparatet, før
  du stiller det væk, hvis det
  ikke skal bruges i længere
  tid.

  OPLYSNINGER OM
  BORTSKAFFELSE OG
  GENBRUG AF DETTE
  PRODUKT
  Bemærk, at dette Adexiprodukt er forsynet med dette
  symbol:
  Det betyder, at produktet
  ikke må kasseres
  sammen med almindeligt
  husholdningsaffald, da
  elektrisk og elektronisk affald
  skal bortskaffes særskilt.
  I henhold til WEEE-direktivet
  skal hver medlemsstat
  sikre korrekt indsamling,
  genvinding, håndtering og
  genbrug af elektrisk og
  elektronisk affald. Private
  husholdninger i EU kan gratis
  aflevere brugt udstyr på
  særlige genbrugsstationer.
  I visse medlemsstater kan
  du i visse tilfælde returnere
  det brugte udstyr til den
  forhandler, du købte det af på
  betingelse af, at du køber nyt
  udstyr. Kontakt forhandleren,
  distributøren eller de
  kommunale myndigheder for
  at få yderligere oplysninger
  om, hvordan du skal håndtere
  elektrisk og elektronisk affald.

  6 • Page 7

  SPØRGSMÅL & SVAR

  REKLAMATIONSBE
  STEMMELSER

  Har du spørgsmål omkring
  brugen af apparatet, som du
  ikke kan finde svar på i denne
  brugsanvisning, findes svaret
  muligvis på vores hjemmeside
  www.adexi.dk.
  Du finder svaret ved at klikke
  på ”Spørgsmål & svar” i
  menuen ”Forbrugerservice”,
  hvor de oftest stillede
  spørgsmål er vist.

  Reklamationsretten gælder
  ikke:
  • hvis ovennævnte ikke
  iagttages
  • hvis der har været foretaget
  uautoriserede indgreb i
  apparatet
  • hvis apparatet har været
  misligholdt, udsat for en
  voldsom behandling eller
  lidt anden form for overlast
  • hvis fejl i apparatet er
  opstået på grund af fejl på
  ledningsnettet.

  På vores hjemmeside finder
  du også kontaktinformation,
  hvis du har brug for at
  kontakte os vedrørende
  Da vi hele tiden udvikler vores teknik, reparation, tilbehør og
  reservedele.
  produkter på funktions- og
  designsiden, forbeholder vi os
  ret til at foretage ændringer i
  IMPORTØR
  produktet uden forudgående
  Adexi Group
  varsel.
  www.adexi.dk
  Vi tager forbehold for trykfejl.

  7 • Page 8

  SE
  INTRODUKTION

  • Sänk inte ner apparat,
  sladd eller kontakt i vatten
  och se till att inget vatten
  tränger in i apparaten.
  • Rör aldrig apparaten,
  sladden eller vägguttaget
  med våta eller fuktiga
  händer.
  • Utsätt inte apparaten
  för direkt solljus, höga
  temperaturer, fukt, damm
  eller frätande ämnen.
  • Lämna inte apparaten utan
  tillsyn när den är igång.
  • Lämna aldrig apparaten
  obevakad när den är
  påslagen och håll barn i
  närheten under uppsikt
  när apparaten används.
  Apparaten är inte en leksak.
  • Apparaten får inte användas
  av personer med nersatt
  känslighet, fysiska eller
  mentala funktionshinder eller
  personer som är oförmögna
  att använda apparaten,
  såvida de inte övervakas eller
  instrueras av en person som
  ansvarar för deras säkerhet.
  • Apparaten innehåller vassa
  delar – förvaras utom
  räckhåll för barn.
  • Använd endast medföljande
  tillbehör eller sådana
  som rekommenderas av
  tillverkaren.

  För att du skall få ut så
  mycket som möjligt av din
  nya apparat är det lämpligt
  att du läser igenom denna
  bruksanvisning innan
  du använder apparaten
  första gången. Var
  speciellt uppmärksam på
  säkerhetsföreskrifterna. Vi
  rekommenderar också att du
  sparar bruksanvisningen så
  att du kan använda den som
  referens senare.
  SÄKERHETSÅTGÄRDER
  Allmänt
  • Felaktig användning av den
  här apparaten kan orsaka
  personskador och skador
  på apparaten.
  • Använd endast apparaten
  för dess avsedda ändamål.
  Tillverkaren ansvarar inte
  för skador som uppstår till
  följd av felaktig användning
  eller hantering (se även
  Garantivillkor).
  • Endast för hemmabruk.
  Får ej användas för
  kommersiellt bruk eller
  utomhusbruk.
  • Får endast anslutas till 230
  V, 50 Hz.
  8 • Page 9

  Användning

  • Ta bort vispar/degkrokar
  från apparaten före
  rengöring.
  • Täck inte över
  ventilationshålen.
  • Stoppa aldrig in något i
  ventilationshålen.

  • Använd alltid apparaten
  tillsammans med en skål.
  • Sätt inte på apparaten utan
  att vispar eller degkrokar är
  monterade.
  • Kör inte apparaten i mer än
  5 minuter åt gången. Om
  apparaten har varit igång
  i mer än 5 minuter ska du
  låta den svalna innan den
  används igen.
  • Om du lägger i för många
  ingredienser i skålen kan
  motorn överbelastas.
  • Rör aldrig vid visparna eller
  degkrokarna medan de
  är igång. Risk för allvarlig
  personskada. Stäng av
  apparaten och vänta tills
  visparna eller degkrokarna
  har stannat innan du rör vid
  dem.
  • Stick aldrig in köksredskap
  eller andra föremål i
  visparna eller degkrokarna
  medan de är igång. Risk för
  allvarlig personskada och
  skada på apparaten.
  • Mata aldrig ut visparna
  eller degkrokarna medan
  apparaten är igång.
  • Stäng av apparaten och
  dra ut strömsladden från
  eluttaget före rengöring,
  byte av vispar/degkrokar
  och när apparaten inte ska
  användas.

  Sladd och kontakt
  • Låt inte sladden hänga
  ut över kanten på
  arbetsunderlaget.
  • Kontrollera att ingen
  riskerar att snubbla över
  sladden eller en eventuell
  förlängningssladd.
  • Undvik att ha sladden och
  apparaten i närheten av
  värmekällor, heta föremål
  och öppna lågor.
  • Koppla ur kontakten innan
  du byter tillbehör, rengör
  apparaten eller när den inte
  ska användas. Undvik att dra
  i sladden när stickkontakten
  skall dras ur vägguttaget.
  Håll i stickkontakten i stället.
  • Se till att sladden har
  vecklats ut helt.
  • Sladden får inte snurras
  eller viras runt apparaten.
  • Kontrollera regelbundet att
  varken sladd eller kontakt
  är skadade. Använd
  inte apparaten om så är
  fallet eller om apparaten
  har tappats i golvet eller
  skadats på annat sätt.
  9 • Page 10

  INNAN FÖRSTA
  ANVÄNDNING

  • Om apparaten, sladden
  eller kontakten har skadats
  ber du en auktoriserad
  reparationstekniker
  inspektera dem och
  vid behov reparera
  dem. Försök aldrig
  reparera apparaten själv.
  Kontakta inköpsstället för
  reparationer som täcks av
  garantin. Ej auktoriserade
  reparationer eller ändringar
  på apparaten gör garantin
  ogiltig.

  • Ta bort allt förpackningsoch transportmaterial från
  apparatens in- och utsida.
  • Kontrollera att apparaten
  inte har några synliga
  skador och att inga delar
  fattas.
  • Rengör alla delar som
  kommer i direkt kontakt
  med livsmedel innan du
  använder apparaten för
  första gången (eller efter
  långvarig förvaring). Se
  ”Rengöring”.

  BESKRIVNING AV
  APPARATENS DELAR

  ANVÄNDA APPARATEN

  1. Utmatningsknapp
  (EJECT)
  2. Hastighetsknapp
  3. Turbo-knapp (TURBO)
  4. Handtag
  5. Motordel
  6. Degkrokar
  7. Vispar
  8. Hål för sele

  1. Montera visparna (7) eller
  degkrokarna (6) i deras
  hål (8). Tryck in dem helt
  och vrid tills du hör att de
  klickar på plats.
  o De två visparna är exakt
  likadana och passar i
  endera hålet.
  o De två degkrokarna är
  annorlunda: Degkroken
  med en platt ring överst
  kan BARA sättas in i det
  markerade hålet, medan
  den andra degkroken
  BARA kan sättas in i det
  andra hålet.
  2. Kontrollera att
  hastighetsknappen (2) är
  inställd på 0 (= av).
  10 • Page 11

  • Förvara apparaten på en
  ren och torr plats, t.ex. i
  dess kartong.
  • Placera inga tunga föremål
  ovanpå apparaten.
  • Sladden får inte snurras
  eller viras runt apparaten.

  3. Anslut apparaten till
  eluttaget.
  4. Sänk ner visparna/
  degkrokarna i skålen med
  ingredienser innan du
  sätter på apparaten, för att
  undvika stänk.
  5. Sätt på apparaten genom
  att föra hastighetsknappen
  åt höger.
  o Apparaten har 5
  hastighetsinställningar:
  1 är den lägsta och 5 är
  den högsta.
  o Börja med låg hastighet
  och öka gradvis.
  o Om du lägger i för många
  ingredienser i skålen kan
  motorn överbelastas.
  6. Tryck på Turboknappen (3)
  i valfri inställning för att öka
  hastigheten. Använd endast
  Turboknappen en kort
  stund i taget.
  7. Stäng av apparaten genom
  att vrida hastighetsknappen
  till läget “0” när du inte ska
  använda apparaten mer.
  8. Koppla bort apparaten från
  eluttaget innan du tar av
  vispar eller degkrokar. Tryck
  på utmatningsknappen(1).

  RENGÖRING
  När du rengör apparaten bör
  du tänka på följande:
  • Dra ut stickproppen ur
  eluttaget och låt apparaten
  svalna helt innan du rengör
  den.
  • Sänk aldrig ner apparaten
  i vatten och se till att
  inget vatten tränger in i
  apparaten.
  • Du rengör apparaten
  genom att torka av den
  med en fuktig trasa. Lite
  diskmedel kan användas
  om apparaten är mycket
  smutsig.
  • Vispar och degkrokar kan
  diskas för hand eller i en
  diskmaskin.
  • Använd aldrig en
  skursvamp, stålull eller
  någon form av starka
  lösningsmedel eller slipande
  rengöringsmedel för att
  rengöra apparaten eftersom
  det kan skada apparatens
  utsida.

  FÖRVARING
  • Kontrollera att apparaten är
  ren, torr och helt avsvalnad
  innan du ställer undan den.
  11 • Page 12

  Direktivet om avfall som
  utgörs av eller innehåller
  elektriska eller elektroniska
  produkter kräver att varje
  medlemsstat vidtar åtgärder
  för korrekt insamling,
  återvinning, hantering och
  materialåtervinning av sådant
  avfall. Privata hushåll inom EU
  INFORMATION OM
  kan utan kostnad återlämna
  KASSERING OCH
  sin använda utrustning till
  ÅTERVINNING AV DENNA
  angivna insamlingsplatser.
  PRODUKT
  I vissa medlemsländer kan
  Lägg märke till att denna
  du i vissa fall returnera den
  Adexi-produkt är märkt med
  använda utrustningen till
  följande symbol:
  återförsäljaren, om du köper
  Det innebär att denna produkt ny utrustning. Kontakta din
  återförsäljare, distributör
  inte får kasseras ihop med
  vanligt hushållsavfall eftersom eller lokala myndighet för
  ytterligare information om
  avfall som utgörs av eller
  hantering av avfall som utgörs
  innehåller elektriska eller
  av eller innehåller elektriska
  elektroniska delar måste
  eller elektroniska delar.
  kasseras separat.
  • VIKTIGT! Låt torka helt
  efter rengöring. Använd inte
  apparaten om den är fuktig.
  • Se alltid till att apparaten är
  ren innan den ställs undan
  för att inte användas under
  en längre period.

  12 • Page 13

  VANLIGA FRÅGOR OCH
  SVAR

  GARANTIVILLKOR
  Garantin gäller inte om:
  • ovanstående instruktioner
  inte har följts
  • apparaten har modifierats
  • apparaten har blivit
  felhanterad, utsatts för
  vårdslös behandling eller
  fått någon form av skada
  • apparaten är trasig
  på grund av felaktig
  nätströmsförsörjning.

  Om du har några frågor
  angående användningen
  av apparaten och du inte
  kan hitta svaret i denna
  bruksanvisning kan du gå in
  på vår webbplats på
  www.adexi.se.
  Gå till menyn
  ”Konsumentservice” och
  klicka på ”Frågor och svar”
  för att läsa frågor som ställs
  ofta.

  Då vi ständigt utvecklar våra
  produkter i fråga om funktion
  och design förbehåller vi oss
  rätten till ändringar av våra
  produkter utan föregående
  meddelande.

  På webbplatsen hittar du
  också kontaktinformation om
  du behöver kontakta oss med
  frågor om tekniska problem,
  reparationer, tillbehör och
  reservdelar.
  IMPORTÖR
  Adexi Group
  www.adexi.se
  Adexi ansvarar inte för
  eventuella tryckfel.

  13 • Page 14

  NO
  INNLEDNING

  • Apparatet, ledningen
  eller støpselet må aldri
  legges i vann, og det må
  ikke komme vann inn i
  apparatet.
  • Ikke ta på apparatet,
  ledningen eller vegguttaket
  med våte eller fuktige
  hender.
  • Ikke utsett apparatet
  for direkte sollys, høye
  temperaturer, fuktighet, støv
  eller korroderende stoffer.
  • Gå aldri fra apparatet mens
  det står på.
  • Hold apparatet under
  konstant tilsyn mens det
  er i bruk, og hold øye med
  barn som oppholder seg i
  nærheten av apparatet når
  det er i bruk. Apparatet er
  ikke et leketøy.
  • Apparatet skal ikke
  brukes av personer med
  redusert sensitivitet,
  fysiske eller psykiske
  funksjonshemminger eller
  av personer som ikke kan
  bruke apparatet, med
  mindre de er under tilsyn av
  eller får anvisninger av en
  person som er ansvarlig for
  deres sikkerhet.
  • Apparatet inneholder
  skarpe deler – oppbevares
  utilgjengelig for barn.

  For å få mest mulig glede
  av det nye apparatet bør
  du lese nøye gjennom
  denne bruksanvisningen før
  bruk. Legg spesielt merke
  til sikkerhetsreglene. Vi
  anbefaler også at du tar vare
  på bruksanvisningen, slik
  at du kan slå opp i den ved
  senere anledninger.
  SIKKERHETSREGLER
  Generelt
  • Feilaktig bruk av dette
  apparatet kan forårsake
  personskade og materiell
  skade.
  • Apparatet må ikke brukes
  til andre formål enn det er
  beregnet for. Produsenten
  er ikke ansvarlig for
  eventuell personskade
  eller materiell skade som
  oppstår fra feilaktig bruk
  eller håndtering (se også
  Garantivilkår).
  • Apparatet er bare
  beregnet på bruk i private
  husholdninger. Apparatet er
  ikke egnet til utendørs eller
  kommersiell bruk.
  • Bare for tilkobling til 230 V,
  50 Hz.
  14 • Page 15

  • Bruk kun tilbehør som følger • Slå av apparatet og trekk
  ut kontakten før rengjøring,
  med apparatet eller som
  bytte av visper/eltekroker
  anbefales av produsenten.
  og når apparatet ikke er i
  bruk.
  Bruk:

  Fjern vispene/eltekrokene
  • Skal alltid brukes med
  fra apparatet før du rengjør
  bolle.
  dem.
  • Ikke slå på apparatet

  Luftehullene må ikke
  med mindre vispene eller
  tildekkes.
  eltekroken er montert.

  Stikk aldri gjenstander inn i
  • Ikke la apparatet stå på
  luftehullene.
  i mer enn 5 minutter om
  gangen. Hvis apparatet har
  gått i mer enn 5 minutter,
  skal det avkjøles før det
  brukes igjen.
  • Hvis det er for mange
  ingredienser i bollen, kan
  motoren overbelastes.
  • Ikke ta på vispene
  eller eltekrokene mens
  håndmikseren går. Fare
  for personskade. Slå
  av apparatet og vent til
  vispene eller eltekroken har
  sluttet å rotere, før du tar på
  dem.
  • Ikke stikk kjøkkenutstyr
  eller andre gjenstander inn
  i vispene eller eltekrokene
  når mikseren går. Fare for
  personskade og alvorlig
  skade på apparatet.
  • Ikke ta av vispene
  eller eltekrokene mens
  håndmikseren går.

  Ledning og støpsel
  • Sørg for at ledningen ikke
  henger over kanten av
  arbeidsbenken.
  • Kontroller at det ikke er
  mulig å dra eller snuble
  i ledningen eller en ev.
  skjøteledning.
  • Hold ledningen og
  apparatet unna varmekilder,
  varme gjenstander og åpen
  ild.
  • Trekk ut kontakten før du
  bytter tilbehør, gjør rent,
  og når apparatet ikke er i
  bruk. Ikke trekk i ledningen
  når du tar støpselet ut av
  stikkontakten. Ta i stedet
  tak i støpselet.
  • Kontroller at ledningen er
  trukket helt ut.
  • Ledningen må ikke tvinnes
  eller vikles rundt apparatet.

  15 • Page 16

  BESKRIVELSE AV
  APPARATETS DELER

  • Kontroller regelmessig at
  ledningen og støpselet
  ikke er skadet. Ikke bruk
  apparatet dersom dette
  skulle være tilfelle, eller
  dersom det har falt i gulvet
  eller er skadet på annen
  måte.
  • Hvis apparatet, ledningen
  eller støpselet er skadet, må
  du få apparatet undersøkt
  og eventuelt reparert av en
  autorisert reparatør. Ikke
  forsøk å reparere apparatet
  selv. Kontakt forretningen
  du kjøpte apparatet i,
  ved garantireparasjoner.
  Uautoriserte reparasjoner
  eller endringer på apparatet
  vil føre til at garantien
  opphører.

  1. Utløserknapp (EJECT)
  2. Hastighetsknapp
  3. Turbo-knapp (TURBO)
  4. Håndtak
  5. Motor
  6. Eltekroker
  7. Visper
  8. Monteringshull

  FØR APPARATET TAS I
  BRUK FØRSTE GANG
  • Fjern all innvendig og
  utvendig emballasje.
  • Kontroller at apparatet ikke
  har synlige skader eller
  manglende deler.
  • Rengjør alle deler som
  kommer i kontakt med mat,
  før du bruker apparatet
  for første gang (eller etter
  at det ikke har vært brukt
  på lengre tid). Se avsnittet
  Rengjøring.

  16 • Page 17

  BRUKE APPARATET

  6. Turbo-knappen (3) kan
  brukes uansett innstilling for
  å øke hastigheten. Turboknappen skal bare brukes i
  korte perioder.
  7. Slå av apparatet ved å
  skyve hastighetsknappen til
  ”0” når du er ferdig med å
  bruke det.
  8. Trekk ut kontakten før
  du fjerner vispene eller
  eltekrokene. Trykk på
  utløserknappen (1).

  1. Sett vispene (7) eller
  eltekrokene (6) i de
  tilhørende hullene (8), og
  trykk dem inn og vri til du
  hører at de klikker på plass.
  o De to vispene er helt
  like og passer i begge
  hullene.
  o De to krokene er
  forskjellige: Kroken med
  en flat ring på toppen
  kan BARE settes inn i det
  merkede hullet, og den
  andre kan BARE settes
  inn i det andre hullet.
  2. Sjekk at hastighetsknappen
  (2) er satt til 0 (= av).
  3. Koble apparatet til
  strømforsyningen.
  4. Senk vispene/eltekrokene
  ned i bollen med
  ingrediensene før du slå
  den på, slik at du unngår
  søl og sprut.
  5. Slå på apparatet ved å
  skyve hastighetsknappen til
  høyre.
  o Apparatet har 5
  hastighetstrinn: 1 er
  laveste og 5 er høyeste
  hastighet.
  o Start ved lav hastighet og
  øk gradvis.
  o Hvis det er for mange
  ingredienser i bollen, kan
  motoren overbelastes.

  OPPBEVARING
  • Sørg for at apparatet er
  rent, tørt og helt avkjølt
  før du setter det til
  oppbevaring.
  • Oppbevar apparatet på
  et rent og tørt sted, for
  eksempel i esken som du
  fikk det i.
  • Ikke legg tunge gjenstander
  oppå støvsugeren.
  • Ledningen må ikke tvinnes
  eller vikles rundt apparatet.
  RENGJØRING
  Vær oppmerksom på
  følgende ved rengjøring av
  apparatet:
  • Trekk støpselet ut av
  stikkontakten og la
  apparatet avkjøle helt før du
  rengjør det.

  17 • Page 18

  INFORMASJON OM
  KASSERING OG
  RESIRKULERING AV DETTE
  PRODUKTET

  • Ikke legg apparatet i vann,
  og forsikre deg om at det
  ikke kommer vann inn i
  apparatet.
  • Rengjør apparatet ved
  å tørke av det med
  en fuktig klut. Bruk litt
  rengjøringsmiddel hvis
  apparatet er svært skittent.
  • Vispene og eltekrokene kan
  vaskes i såpevann for hånd
  eller i oppvaskmaskin.
  • Ikke bruk skuresvamper,
  stålull, sterke løsemidler
  eller rengjøringsmidler med
  slipemidler til å rengjøre
  apparatet, da de kan skade
  apparatets utvendige flater.
  • VIKTIG! La apparatet tørke
  helt etter rengjøring. Ikke
  bruk apparatet hvis det er
  fuktig.
  • Apparatet må alltid
  rengjøres før det settes
  bort, hvis det ikke skal
  brukes over lengre tid.

  Vær oppmerksom på at dette
  Adexi-produktet er merket
  med følgende symbol:
  Det betyr at dette produktet
  ikke må kastes sammen med
  vanlig husholdningsavfall, da
  elektrisk og elektronisk avfall
  skal kasseres separat.
  I henhold til WEEEdirektivet skal det enkelte
  medlemslandet sørge for
  riktig innsamling, gjenvinning,
  håndtering og resirkulering
  av elektrisk og elektronisk
  avfall. Private husholdninger
  innen EU kan kostnadsfritt
  levere brukt utstyr til
  gjenvinningsstasjoner. I
  enkelte medlemsland kan
  du i visse tilfeller returnere
  brukt utstyr til forhandleren
  der det ble kjøpt, hvis du
  samtidig kjøper nytt utstyr.
  Ta kontakt med forhandleren,
  distributøren eller offentlige
  myndigheter hvis du ønsker
  ytterligere informasjon om hva
  du skal gjøre med elektrisk og
  elektronisk avfall.

  18 • Page 19

  GARANTIVILKÅR

  VANLIGE SPØRSMÅL

  Garantien gjelder ikke:
  • anvisningene ovenfor ikke
  er fulgt
  • noen har tuklet med
  apparatet
  • apparatet er brukt feil,
  har vært utsatt for hard
  håndtering eller på en eller
  annen måte er blitt skadet
  • apparatet er defekt
  på grunn av feil i
  strømtilførselen.

  Hvis du har spørsmål om
  bruk av apparatet som du
  ikke finner svar på i denne
  bruksanvisningen, kan du ta
  en titt på nettsidene våre på
  www.adexi.eu.
  Gå til menyen ”Consumer
  Services” og klikk på
  ”Frequently asked questions”
  for å se vanlige spørsmål.

  Se også
  kontaktinformasjonen på
  Da vi hele tiden utvikler
  nettstedet vårt hvis du trenger
  funksjonen og utformingen på å kontakte oss vedrørende
  produktene våre, forbeholder tekniske problemer,
  vi oss retten til å endre
  reparasjoner, tilbehør og
  reservedeler.
  produktet uten forvarsel.
  IMPORTØR
  Adexi Group
  www.adexi.eu
  Vi står ikke ansvarlig for
  eventuelle trykkfeil.

  19 • Page 20

  FI
  JOHDANTO

  • Älä koske laitteeseen,
  virtajohtoon tai
  Lue tämä käyttöopas
  pistokkeeseen märillä tai
  huolellisesti ennen laitteen
  kosteilla käsillä.
  ensimmäistä käyttökertaa,

  Älä jätä laitetta suoraan
  niin saat parhaan hyödyn
  auringonpaisteeseen tai
  uudesta laitteestasi. Lue
  altista sitä kuumuudelle,
  turvallisuusohjeet erittäin
  kosteudelle, pölylle tai
  huolellisesti. Suosittelemme
  syövyttäville aineille.
  myös, että säilytät nämä
  • Älä koskaan jätä laitetta
  ohjeet. Näin voit perehtyä
  valvomatta, kun sen virta
  laitteesi eri toimintoihin
  on kytkettynä.
  myöhemminkin.
  • Älä jätä laitetta valvomatta
  käytön aikana. Huolehdi,
  TURVALLISUUS
  etteivät lapset pääse laitteen
  Yleistä
  lähelle sen ollessa käytössä.
  • Laitteen virheellinen
  Laite ei ole leikkikalu.
  käyttö voi aiheuttaa
  • Fyysisesti ja henkisesti
  henkilövahinkoja ja laitteen
  heikot henkilöt eivät saa
  vaurioitumisen.
  käyttää laitetta ilman, että
  • Käytä laitetta
  paikalla on muita, jotka
  vain sen oikeaan
  pystyvät valvomaan ja
  käyttötarkoitukseen.
  opastamaan heitä laitteen
  Valmistaja ei ole vastuussa
  käytössä.
  virheellisestä käytöstä
  • Laite sisältää teräviä
  tai käsittelystä johtuvista
  osia – pidä lasten
  vahingoista (katso myös
  ulottumattomissa.
  kohta Takuuehdot).
  • Käytä vain laitteen mukana
  • Vain kotitalouskäyttöön.
  toimitettuja tai valmistajan
  Laite ei sovellu ulkokäyttöön
  suosittelemia lisävarusteita.
  eikä kaupalliseen käyttöön.
  • Laite voidaan kytkeä vain
  Käyttö
  230 V, 50 Hz verkkoon.
  • Käytä aina kulhoa.
  • Älä upota laitetta,
  • Älä kytke laitetta päälle, jos
  virtajohtoa tai pistoketta
  vispilöitä tai taikinakoukkua
  veteen ja varmista, ettei
  ei ole kiinnitetty.
  laitteen sisään pääse vettä.
  20 • Page 21

  • Anna laitteen käydä
  kerrallaan korkeintaan
  5 minuuttia. Jos laite on
  käynyt 5 minuuttia, anna
  sen jäähtyä, ennen kuin
  käytät sitä uudelleen.
  • Moottori voi ylikuumentua,
  jos kulho on liian täynnä.
  • Älä koske vispilöihin tai
  taikinakoukkuun laitteen
  ollessa käynnissä. Vakavan
  vamman vaara. Sammuta
  laite ja odota, että
  vispilät tai taikinakoukku
  pysähtyvät. Älä kosketa
  niitä sitä ennen.
  • Älä työnnä vispilöihin
  tai taikinakoukkuun
  keittiötyökaluja tai muilla
  esineitä, kun laite on
  käynnissä. Vakavien
  vammojen ja laitevaurioiden
  vaara.
  • Älä irrota vispilöitä tai
  taikinakoukkuja, kun laite
  on käynnissä.
  • Sammuta laite ja irrota
  pistoke pistorasiasta
  ennen puhdistamista
  tai vispilöiden ja
  taikinakoukkujen
  vaihtamista. Irrota pistoke
  myös, kun et käytä laitetta.
  • Irrota vispilät/taikinakoukku
  laitteesta ennen
  puhdistusta.
  • Älä peitä tuuletusaukkoja.
  • Älä laita esineitä
  tuuletusaukkoihin.

  Johto ja pistoke
  • Älä anna johdon roikkua
  työtason reunan yli.
  • Varmista, ettei virtajohtoon
  tai jatkojohtoon voi
  kompastua.
  • Suojaa virtajohto ja laite
  lämmönlähteiltä, kuumilta
  esineiltä ja avotulelta.
  • Irrota virtajohto
  pistorasiasta ennen
  varusteiden vaihtamista tai
  puhdistamista tai silloin,
  kun laitetta ei käytetä. Älä
  irrota johtoa pistorasiasta
  vetämällä johdosta. Ota sen
  sijaan kiinni pistokkeesta.
  • Varmista, että johto ei ole
  kierteellä.
  • Virtajohtoa ei saa vääntää
  tai kiertää laitteen ympärille.
  • Tarkista säännöllisesti, ettei
  virtajohto tai pistoke ole
  vaurioitunut, äläkä käytä
  laitetta, jos se on kaatunut
  tai muuten vahingoittunut.
  • Jos laite, johto tai pistoke
  on vaurioitunut, käytä laite
  huollossa ja korjauta se
  tarvittaessa ammattilaisella.
  Älä yritä koskaan itse
  korjata laitetta. Jos
  tarvitset takuuhuoltoa,
  ota yhteyttä liikkeeseen,
  josta ostit laitteen. Takuu
  ei ole voimassa, jos laitetta
  korjataan tai muunnellaan
  ilman valtuuksia.
  21 • Page 22

  LAITTEEN PÄÄOSAT

  o Vispilät ovat identtiset ja
  sopivat kumpaan tahansa
  1. Irrotuspainike (EJECT)
  aukkoon.
  2. Nopeudensäätöpainike
  o Taikinakoukut
  ovat
  3. Turbopainike (TURBO)
  erilaiset: Koukku,
  4. Kädensija
  5. Moottoriosa
  jossa on litteä rengas
  6. Taikinakoukut
  voidaan asentaa VAIN
  7. Vispilät
  merkinnällä varustettuun
  8. Aukot vispilöille/koukuille
  aukkoon. Toinen vispilä
  sopii VAIN toiseen
  aukkoon.
  2. Varmista, että
  nopeuspainike (2) on
  0-asennossa (= pois päältä).
  3. Kytke laitteeseen virta.
  4. Laske vispilät tai
  taikinakoukut kulhoon,
  jossa on ainekset.
  Käynnistä vasta sitten, että
  ENNEN ENSIMMÄISTÄ
  ainekset eivät roisku.
  KÄYTTÖKERTAA
  5. Kytke
  päälle painamalla
  • Poista kaikki pakkaus- ja
  virtakytkin oikealle.
  kuljetusmateriaalit laitteen
  o Laitteessa on viisi
  sisä- ja ulkopuolelta.
  nopeusasetusta. 1 on
  • Tarkista, että laitteessa ei ole
  vaurioita tai puuttuvia osia.
  hitain ja 5 nopein.
  • Puhdista kaikki ainesten
  o Aloita hitaalla ja lisää
  kanssa suoraan
  nopeutta vähitellen.
  kosketukseen joutuvat osat,
  o Moottori voi
  ennen kuin käytät laitetta
  ylikuumentua, jos kulho
  ensimmäisen kerran (tai
  on liian täynnä.
  pitkän säilytysajan jälkeen).
  6. Turbopainikkeen (3)
  Katso kohta Puhdistus.
  painaminen missä tahansa
  asetuksessa lisää nopeutta.
  LAITTEEN KÄYTTÖ
  Käytä turbotoimintoa vain
  1. Aseta vispilät (7) tai
  lyhyen aikaa kerrallaan.
  taikinakoukut (6) laitteessa
  7. Katkaise laitteen virta
  oleviin aukkoihin (8) niin,
  kääntämällä nopeuskytkin
  että ne naksahtavat
  0-asentoon.
  paikoilleen.
  22 • Page 23

  • Älä käytä puhdistamiseen
  teräsvillaa, hankaussientä,
  voimakkaita ja hankaavia
  puhdistusaineita, sillä ne
  saattavat vahingoittaa
  laitteen ulkopintaa.
  • TÄRKEÄÄ! Anna kuivua
  huolellisesti puhdistuksen
  jälkeen. Älä käytä laitetta
  sen ollessa kostea.
  • Puhdista laite aina ennen
  kuin laitat sen säilytykseen,
  varsinkin jos laitetta ei
  käytetä pitkään aikaan.

  8. Irrota pistoke pistorasiasta,
  ennen kuin irrotat vispilät
  tai taikinakoukut. Paina
  irrotuspainiketta (1).
  SÄILYTYS

  • Varmista, että laite on
  puhdas, kuiva ja täysin
  jäähtynyt, ennen kuin laitat
  sen säilytyspaikkaan.
  • Säilytä laitetta puhtaassa
  ja kuivassa paikassa,
  esimerkiksi sen omassa
  laatikossa.
  • Älä laita laitteen päälle
  TIETOJA TUOTTEEN
  painavia esineitä.
  HÄVITTÄMISESTÄ JA
  • Virtajohtoa ei saa vääntää
  tai kiertää laitteen ympärille. KIERRÄTTÄMISESTÄ
  Tämä Adexi-tuote on merkitty
  seuraavalla symbolilla:
  PUHDISTUS
  Laitteen puhdistus:
  • Irrota pistoke pistorasiasta
  ja anna laitteen jäähtyä
  täysin ennen puhdistusta.
  • Älä koskaan upota laitetta
  veteen äläkä anna veden
  päästä laitteen sisään.
  • Puhdista laite pyyhkimällä
  se kostealla liinalla. Jos laite
  on hyvin likainen, veteen voi
  lisätä hieman pesuainetta.
  • Vispilät ja taikinakoukut
  voi pestä käsin
  astianpesuainevedessä tai
  astianpesukoneessa.

  Tuotetta ei siis saa hävittää
  tavallisen kotitalousjätteen
  mukana, vaan sähköja elektroniikkajäte on
  hävitettävä erikseen.
  Sähkö- ja elektroniikkajätettä
  koskevan WEEEdirektiivin mukaan jokaisen
  jäsenvaltion on järjestettävä
  asianmukainen sähkö- ja
  elektroniikkajätteen keräys,
  talteenotto, käsittely ja
  kierrätys. EU-alueen yksityiset
  kotitaloudet voivat palauttaa
  käytetyt laitteet maksutta
  erityisiin kierrätyspisteisiin.
  23 • Page 24

  USEIN ESITETTYJÄ
  KYSYMYKSIÄ

  Joissakin jäsenvaltioissa ja
  tietyissä tapauksissa käytetty
  laite voidaan palauttaa sille
  jälleenmyyjälle, jolta se on
  ostettu, jos tilalle hankitaan
  uusi laite. Lisätietoja sähköja elektroniikkajätteen
  käsittelystä saat
  lähimmältä jälleenmyyjältä,
  tukkukauppiaalta tai
  paikallisilta viranomaisilta.

  Jos sinulla on laitteen käyttöä
  koskevia kysymyksiä etkä
  löydä vastauksia tästä
  käyttöohjeesta, käy Internetsivuillamme osoitteessa
  www.adexi.eu.
  Katso usein esitettyjen
  kysymysten vastaukset
  Consumer Services -valikon
  kohdasta Frequently Asked
  Questions.

  TAKUUEHDOT
  Takuu ei ole voimassa, jos
  • edellä olevia ohjeita ei ole
  noudatettu
  • laitteeseen on tehty
  muutoksia
  • laitetta on käsitelty väärin
  tai rajusti tai se on kärsinyt
  muita vaurioita
  • laitteen vika johtuu
  sähköverkon häiriöistä.

  Yhteystietomme ovat
  nähtävissä kotisivuillamme
  siltä varalta, että haluat ottaa
  meihin yhteyttä teknisiä
  kysymyksiä, korjauksia,
  lisävarusteita tai varaosia
  koskevissa asioissa.
  MAAHANTUOJA
  Adexi Group
  www.adexi.eu

  Kehitämme jatkuvasti
  tuotteidemme toimivuutta
  ja muotoilua, minkä vuoksi
  pidätämme oikeuden
  muuttaa tuotetta ilman
  etukäteisilmoitusta.

  Emme ole vastuussa
  mahdollisista painovirheistä.

  24 • Page 25

  UK
  INTRODUCTION

  • Never touch the appliance,
  cord or wall socket with wet
  To get the best out of your
  or damp hands.
  new appliance, please read
  • Do not expose the
  this user guide carefully
  appliance to direct sunlight,
  before using it for the first
  high temperatures,
  time. Take particular note of
  humidity, dust or corrosive
  the safety precautions. We
  substances.
  also recommend that you
  • Never leave the appliance
  keep the instructions for
  unattended when it is
  future reference, so that you
  switched on.
  can remind yourself of the

  Keep the appliance under
  functions of your appliance.
  constant supervision while
  in use. keep an eye on
  SAFETY MEASURES
  children in the vicinity of the
  General
  appliance when it is being
  • Incorrect use of this
  used. The appliance is not
  appliance may cause
  a toy.
  personal injury and
  • The appliance is not to
  damage.
  be used by persons with
  • Use for its intended
  reduced sensitivity, physical
  purpose only. The
  or mental disabilities or
  manufacturer is not
  persons who are unable to
  responsible for any injury
  use the appliance, unless
  or damage resulting from
  supervised or instructed by
  incorrect use or handling
  a person responsible for
  (see also Guarantee Terms).
  their safety.
  • For domestic use only. Not • The appliance contains
  for outdoor or commercial
  sharp parts - keep out of
  use.
  the reach of children.
  • For connection to 230 V, 50 • Use only accessories
  Hz only.
  supplied with the appliance
  • Do not immerse the
  or those recommended by
  appliance, cord or plug in
  the manufacturer.
  water and make sure no
  water enters the appliance.
  25 • Page 26

  Use

  • Remove whisks/dough
  hooks from the appliance
  • Always use with a bowl.
  before cleaning them.
  • Do not switch on unless the

  Do not cover the ventilation
  whisks or dough hook are
  holes.
  fitted.
  • Do not leave the appliance • Never insert anything into
  the ventilation holes.
  running for more than 5
  minutes at a time. If the
  appliance has been running Cord and plug
  for more than 5 minutes,
  • Do not let the cord hang
  leave it to cool down before
  out over the edge of the
  you use it again.
  work surface.
  • Putting too many
  • Check that it is not possible
  ingredients in the bowl can
  to pull or trip over the cord
  overload the motor.
  or any extension cord.
  • Never touch the whisks
  • Keep the cord and
  or dough hook while in
  appliance away from heat
  operation. Risk of serious
  sources, hot objects and
  injury. Switch off appliance
  naked flames.
  and wait until the whisks or • Unplug before changing
  dough hook have stopped
  accessories, cleaning, and
  revolving before touching
  when not in use. Avoid
  them.
  pulling the cord when
  • Never stick kitchen
  removing the plug from the
  implements or other objects
  socket. Instead, hold the
  into the whisks or dough
  plug.
  hooks while in operation.
  • Ensure that the cord is fully
  Risk of serious injury and
  extended.
  damage to the appliance.
  • The cord must not be
  • Never eject the whisks or
  twisted or wound around
  dough hooks while the
  the appliance.
  appliance is in operation.
  • Check regularly that neither
  • Switch appliance off and
  cord nor plug is damaged
  disconnect from the mains
  and do not use if they are,
  before cleaning, changing
  or if the appliance has been
  whisks/dough hooks and
  dropped or damaged in any
  when not in use.
  other way.
  26 • Page 27

  PRIOR TO FIRST USE

  • If the appliance, cord or
  plug have been damaged,
  have the appliance
  inspected and if necessary
  repaired by an authorised
  repairer. Never try to repair
  the appliance yourself.
  Please contact the store
  where you bought the
  appliance for repairs
  under the guarantee.
  Unauthorised repairs
  or modifications to the
  appliance will invalidate the
  guarantee.

  • Remove all packaging and
  transport materials from the
  inside and outside of the
  appliance.
  • Check that the appliance
  has no visible damage and
  that no parts are missing.
  • Clean all parts that come
  into contact with food
  before using the appliance
  for the first time (or after
  prolonged storage). See
  “Cleaning”.
  USING THE APPLIANCE

  KEY TO THE MAIN
  COMPONENTS OF THE
  APPLIANCE

  1. Fit the whisks (7) or dough
  hooks (6) in their holes (8);
  press them home and turn
  until you hear them click.
  o The two whisks are
  identical and fit in either
  hole.
  o The two hooks are
  different: The hook with
  a flat ring at the top can
  ONLY be inserted into
  the marked hole, whilst
  the other can ONLY be
  inserted in the other hole.
  2. Check that the speed
  button (2) is set to 0 (= off).
  3. Connect the appliance.
  4. Lower the whisks/dough
  hooks into the bowl with
  ingredients before switching
  on to avoid splashes.

  1. Eject button (EJECT)
  2. Speed button
  3. Turbo button (TURBO)
  4. Handle
  5. Motor section
  6. Dough hooks
  7. Whisks
  8. Harness holes

  27 • Page 28

  CLEANING

  5. Switch on by pushing the
  speed button to the right.
  o The appliance has 5
  speed settings: 1 is the
  lowest and 5 the highest.
  o Start at low speed and
  gradually increase.
  o Putting too many
  ingredients in the bowl
  can overload the motor.
  6. Press the Turbo button
  (3) at any setting to boost
  speed. Only use the Turbo
  button for a short period at
  a time.
  7. Turn off the appliance by
  pushing the speed button
  to position “0” when you
  have finished using it.
  8. Disconnect from the mains
  before removing whisks or
  dough hooks. Press the
  eject button (1).

  When cleaning the appliance,
  you should pay attention to
  the following:
  • Remove the plug from the
  mains socket, and allow
  the appliance to cool down
  completely before cleaning
  it.
  • Never immerse the
  appliance in water and
  make sure no water enters
  the appliance.
  • Clean the appliance by
  wiping it with a damp cloth.
  A little detergent can be
  added if the appliance is
  heavily soiled.
  • Whisks and dough hooks
  can be washed in soapy
  water by hand or in a
  dishwasher.
  • Do not use scouring pads,
  steel wool or any form of
  strong solvents or abrasive
  cleaning agents to clean
  the appliance, as they
  can damage the external
  surfaces of the appliance.
  • IMPORTANT! Allow to dry
  completely after cleaning.
  Do not use the appliance if
  it is damp.
  • Always clean the appliance
  before putting it away if
  it is not to be used for a
  prolonged period.

  STORAGE
  • Ensure that the appliance is
  clean, dry and completely
  cool before storing it.
  • Store the appliance in a
  clean and dry place, for
  instance in its box.
  • Do not place heavy objects
  on top of the appliance.
  • The cord must not be
  twisted or wound around
  the appliance.

  28 • Page 29

  INFORMATION ON
  DISPOSAL AND
  RECYCLING OF THIS
  PRODUCT

  FOR UNITED KINGDOM
  ONLY
  Plug wiring:
  This product is fitted with a
  BS 1363 5-amp plug. If you
  have to replace the fuse,
  only those that are ASTA or
  BSI approved to BS1362
  and with a rated current of 5
  amps should be used. If there
  is a fuse cover fitted, this
  cover must be refitted after
  changing the fuse. If the fuse
  cover is lost or damaged, the
  plug must not be used. You
  must also check if the socket
  outlets in your home fit with
  the plug of the appliance. If
  the socket outlet in your home
  does not fit with the plug, the
  plug must be removed and
  disposed of safely as insertion
  of the plug into the socket is
  likely to cause electric hazard.

  Please note that this Adexi
  product is marked with this
  symbol:
  This means that this product
  must not be disposed of
  along with ordinary household
  waste, as electrical and
  electronic waste must be
  disposed of separately.
  In accordance with the WEEE
  directive, every member
  state must ensure correct
  collection, recovery, handling
  and recycling of electrical
  and electronic waste. Private
  households in the EU can
  take used equipment to
  special recycling stations free
  of charge. In some member
  states you can in certain
  cases return used equipment
  to the retailer from whom
  you purchased it, if you are
  purchasing new equipment.
  Contact your retailer,
  distributor or the municipal
  authorities for further
  information on what to do
  with electrical and electronic
  waste.

  As this product is a class II
  appliance, the pin of BS plug
  for earth connection is false.

  29 • Page 30

  FREQUENTLY ASKED
  QUESTIONS

  GUARANTEE TERMS
  The guarantee does not
  apply:
  • if the above instructions
  have not been followed
  • if the appliance has been
  tampered with
  • if the appliance has been
  mishandled, subjected to
  rough treatment, or has
  suffered any other form of
  damage
  • if the appliance is faulty due
  to faults in the electricity
  supply.

  If you have any questions
  regarding the use of the
  appliance and cannot find
  the answer in this user guide,
  please try our website at
  www.adexi.eu.
  Go to the “Consumer
  Services” menu and click on
  “Frequently Asked Questions”
  to view the most frequently
  asked questions.
  You can also see contact
  details on our website if
  you need to contact us for
  technical questions, repairs,
  accessories or spare parts.

  Due to the constant
  development of our products
  in terms of function and
  design, we reserve the right to
  make changes to the product IMPORTER
  without prior warning.
  Adexi Group
  www.adexi.eu

  We cannot be held
  responsible for any printing
  errors.

  30 • Page 31

  DE
  EINLEITUNG

  • Nur für den Gebrauch im
  Haushalt. Dieses Gerät
  eignet sich nicht für den
  gewerblichen Gebrauch
  oder den Gebrauch im
  Freien.
  • Nur für den Anschluss an
  230 V, 50 Hz.
  • Gerät, Kabel und/oder
  Stecker nicht in Wasser
  eintauchen und dafür
  sorgen, dass auch keines
  eindringen kann.
  • Berühren Sie Gerät, Kabel
  oder Steckdose nicht mit
  nassen oder feuchten
  Händen.
  • Das Gerät weder direkter
  Sonneneinstrahlung, hohen
  Temperaturen, Feuchtigkeit,
  Staub noch ätzenden
  Stoffen aussetzen.
  • Lassen Sie das
  eingeschaltete Gerät
  niemals unbeaufsichtigt.
  • Keinesfalls das laufende
  Gerät aus den Augen
  lassen und stets auf Kinder
  achten, die sich in der Nähe
  des Geräts aufhalten, wenn
  es in Gebrauch ist. Das
  Gerät ist kein Spielzeug!

  Bevor Sie Ihr neues Gerät
  erstmals in Gebrauch
  nehmen, sollten Sie
  diese Anleitung sorgfältig
  durchlesen. Beachten
  Sie insbesondere die
  Sicherheitshinweise. Wir
  empfehlen Ihnen außerdem,
  die Bedienungsanleitung
  aufzuheben. So können Sie
  die Funktionen des Gerätes
  jederzeit nachlesen.
  SICHERHEITSHINWEISE
  Allgemein
  • Der unsachgemäße
  Gebrauch des Geräts
  kann Personen- oder
  Sachschäden verursachen.
  • Benutzen Sie das
  Gerät nur zu den in der
  Bedienungsanleitung
  genannten Zwecken. Der
  Hersteller haftet nicht
  für Schäden, die durch
  unsachgemäßen Gebrauch
  oder unsachgemäße
  Handhabung des
  Geräts verursacht
  werden (siehe auch die
  Garantiebedingungen).

  31 • Page 32

  • Das Gerät darf nicht
  von Personen mit
  eingeschränkten
  körperlichen und geistigen
  Fähigkeiten sowie
  Wahrnehmungsstörungen
  bedient werden. Dies gilt
  auch für Personen, die
  über keinerlei Erfahrung
  im Umgang mit dem Gerät
  verfügen, es sei denn,
  sie werden von einer
  für sie verantwortlichen
  Person beaufsichtigt oder
  angeleitet.
  • Das Gerät enthält scharfe
  Teile – halten Sie es daher
  von Kindern fern.
  • Verwenden Sie nur das mit
  dem Gerät gelieferte oder
  vom Hersteller empfohlene
  Zubehör.
  Verwendung
  • Benutzen Sie das Gerät
  stets mit einem passenden
  Behältnis.
  • Das Gerät nur einschalten,
  wenn Quirle und Knethaken
  befestigt sind.
  • Lassen Sie das Gerät
  nie länger als jeweils 5
  Minuten laufen. Wenn das
  Gerät länger als 5 Minuten
  gelaufen ist, sollten Sie es
  abkühlen lassen, bevor Sie
  es erneut verwenden.
  32

  • Zu viel Mischgut im
  Behältnis kann den Motor
  überlasten.
  • Die Quirle oder Knethaken
  niemals während des
  Gebrauchs berühren. Es
  besteht die Gefahr schwerer
  Verletzungen. Daher Gerät
  ausschalten und Quirle bzw.
  Knethaken erst berühren,
  wenn diese zum Stillstand
  gekommen sind.
  • Stecken Sie keine
  Küchenutensilien oder
  andere Gegenstände in
  die Quirle oder Knethaken,
  während Sie in Gebrauch
  sind. Es besteht die Gefahr
  schwerer Verletzungen
  und der Beschädigung des
  Geräts.
  • Die Quirle oder Knethaken
  niemals auswerfen,
  während das Gerät in
  Betrieb ist.
  • Schalten Sie das Gerät ab
  und trennen Sie es vom
  Netz, bevor Sie es reinigen
  oder Quirle/Knethaken
  wechseln und wenn es
  nicht in Gebrauch ist.
  • Quirle/Knethaken vor
  dem Reinigen vom Gerät
  entfernen.
  • Die Lüftungsöffnungen
  niemals zudecken.
  • Nichts in die
  Lüftungsöffnungen
  einführen. • Page 33

  Kabel und Stecker

  • Wenn Gerät, Kabel und/
  oder Stecker beschädigt
  sind, muss das Gerät
  überprüft und ggf. von
  einem Fachmann repariert
  werden. Versuchen Sie
  keinesfalls, das Gerät
  selbst zu reparieren! Bei
  Reparaturen, die unter
  die Garantiebedingungen
  fallen, wenden Sie sich bitte
  an Ihren Händler. Bei nicht
  autorisierten Reparaturen
  oder technischen
  Veränderungen am Gerät
  erlischt die Garantie.

  • Lassen Sie das Kabel
  nicht über die Kante der
  Arbeitsfläche hängen.
  • Achten Sie darauf,
  dass Personen nicht
  über das Kabel bzw.
  Verlängerungskabel
  stolpern können.
  • Das Gerät (inkl. Kabel)
  darf nicht in der Nähe von
  Wärmequellen, heißen
  Gegenständen oder
  offenem Feuer verwendet
  werden.
  • Ziehen Sie den Stecker,
  bevor Sie Zubehörteile
  austauschen, die Reinigung
  vornehmen oder wenn das
  Gerät nicht in Gebrauch
  ist. Dabei jedoch nicht am
  Kabel ziehen! Ziehen Sie
  stattdessen am Stecker.
  • Vergewissern Sie sich, dass
  das Kabel ganz ausgerollt
  ist.
  • Es darf nicht geknickt oder
  um das Gerät gewickelt
  werden.
  • Überprüfen Sie regelmäßig,
  ob Kabel oder Stecker
  beschädigt ist, und
  verwenden Sie das Gerät
  nicht, wenn dies der Fall
  ist, oder wenn es fallen
  gelassen oder auf andere
  Weise beschädigt wurde.

  DIE WICHTIGSTEN TEILE
  DES GERÄTES
  1. Auswurftaste (EJECT)
  2. Drehzahlschalter
  3. Turbotaste (TURBO)
  4. Griff
  5. Motoreinheit
  6. Knethaken
  7. Quirle
  8. Öffnungen

  33 • Page 34

  VOR DEM ERSTMALIGEN
  GEBRAUCH

  2. Vergewissern Sie sich, dass
  der Drehzahlschalter (2) auf
  „0“ (Aus) steht.
  3. Gerät ans Stromnetz
  anschließen.
  4. Vor dem Einschalten
  Quirle bzw. Knethaken ins
  Mischgut eintauchen, um
  Spritzer zu vermeiden.
  5. Durch Schieben des
  Betriebsschalters nach
  rechts Gerät einschalten.
  o Das Gerät verfügt über 5
  Geschwindigkeitsstufen:
  1 ist die niedrigste und 5
  die höchste Stufe.
  o Mit der niedrigsten
  Stufe beginnen und
  schrittweise erhöhen.
  o Zu viel Mischgut im
  Behältnis kann den Motor
  überlasten.
  6. Sie können bei jeder
  Einstellung die Turbotaste
  (3) drücken, um die
  Geschwindigkeit zu
  erhöhen. Verwenden Sie die
  Turbotaste immer nur für
  kurze Zeit.
  7. Nach dem Gebrauch ist der
  Schalter des Geräts auf „0“
  zu stellen.
  8. Trennen Sie das Gerät
  vom Netz, bevor Sie
  Quirle oder Knethaken
  entfernen. Drücken Sie die
  Auswurftaste (1).

  • Sämtliche
  Verpackungsmaterialien im
  Gerät und darum herum
  entfernen.
  • Das Gerät auf sichtbare
  Schäden und fehlende Teile
  überprüfen.
  • Reinigen Sie vor dem
  Erstgebrauch oder nach
  längerem Nichtgebrauch
  des Gerätes alle Teile, die
  mit den Zutaten in Kontakt
  kommen. Siehe Abschnitt
  „Reinigung“.
  GEBRAUCH DES GERÄTES
  1. Die Quirle (7) bzw. die
  Knethaken (6) in die
  Öffnungen (8) im Gerät
  schieben und drehen,
  bis sie mit einem Klicken
  einrasten.
  o Die beiden Quirle sind
  identisch und passen in
  beide Öffnungen.
  o Die beiden Knethaken
  sind unterschiedlich.
  Der mit einem flachen
  Ring gekennzeichnete
  Knethaken lässt sich
  NUR in die entsprechend
  markierte Öffnung
  einführen. Der andere
  Knethaken passt NUR in
  die andere Öffnung.
  34 • Page 35

  AUFBEWAHRUNG

  • Quirle und Knethaken
  können von Hand in
  • Sorgen Sie dafür, dass das
  Seifenwasser oder im
  Gerät vor der Lagerung
  Geschirrspüler gereinigt
  sauber, trocken und völlig
  werden.
  abgekühlt ist.
  • Verwenden Sie
  • Es ist an einem sauberen,
  zur Reinigung des
  trockenen Ort z. B. in einem
  Geräts niemals einen
  Karton aufzubewahren.
  Scheuerschwamm,
  • Keine schweren
  Stahlwolle, starke
  Gegenstände auf dem
  Lösungsmittel
  Gerät abstellen.
  oder scheuernde
  • Das Kabel darf nicht
  Reinigungsmittel, da die
  geknickt oder um das Gerät
  Oberflächen beschädigt
  gewickelt werden.
  werden könnten.

  ZU BEACHTEN! Nach
  REINIGUNG
  dem Reinigen vollständig
  Bei der Reinigung des
  trocknen lassen. Das Gerät
  Gerätes ist Folgendes zu
  darf nicht benutzt werden,
  beachten:
  wenn es feucht ist.
  • Vergewissern Sie sich
  • Reinigen Sie das Gerät
  zuvor, dass das Gerät
  stets, bevor Sie es
  ganz abgekühlt ist und der
  wegstellen oder für einen
  Stecker aus der Steckdose
  längeren Zeitraum nicht
  gezogen wurde.
  benutzen.
  • Tauchen Sie das Gerät nicht
  in Wasser ein und sorgen
  INFORMATION ÜBER
  Sie dafür, dass auch kein
  DIE ENTSORGUNG UND
  Wasser eindringen kann.
  DAS RECYCLING DIESES
  • Das Gerät mit einem
  PRODUKTS
  feuchten Tuch abwischen.
  Dieses Adexi-Produkt trägt
  Wenn das Gerät stark
  dieses Zeichen:
  verschmutzt ist, kann ein
  wenig Reinigungsmittel
  zugegeben werden.

  35 • Page 36

  GARANTIEBEDINGUNGEN

  Es zeigt an, dass das
  Produkt nicht zusammen
  mit normalem Haushaltsmüll
  entsorgt werden darf, da
  Elektro- und Elektronikschrott
  gesondert zu entsorgen ist.

  Diese Garantie gilt nicht, ...
  • … wenn die vorstehenden
  Hinweise nicht beachtet
  werden.
  • … wenn unbefugte Eingriffe
  am Gerät vorgenommen
  wurden.
  • … wenn das Gerät
  unsachgemäß behandelt,
  Gewalt ausgesetzt oder
  anderweitig beschädigt
  worden ist.
  • … wenn der Mangel auf
  Fehler im Leitungsnetz
  zurückzuführen ist.

  Gemäß der WEEE-Richtlinie
  muss jeder Mitgliedstaat
  für das ordnungsgemäße
  Sammeln, die Verwertung,
  die Handhabung und das
  Recycling von Elektround Elektronikmüll
  sorgen. Private Haushalte
  innerhalb der EU können
  ihre gebrauchten Geräte
  kostenfrei an speziellen
  Recyclingstationen abgeben.
  In einigen Mitgliedstaaten
  können gebrauchte Geräte in
  bestimmten Fällen bei dem
  Einzelhändler, bei dem sie
  gekauft wurden, kostenfrei
  wieder abgegeben werden,
  sofern man ein neues Gerät
  kauft Bitte nehmen Sie mit
  Ihrem Einzelhändler, Ihrem
  Großhändler oder den
  örtlichen Behörden Kontakt
  auf, um weitere Einzelheiten
  über den Umgang mit
  Elektro- und Elektronikmüll zu
  erfahren.

  Wegen der fortlaufenden
  Entwicklung unserer Produkte
  behalten wir uns das Recht
  auf Änderungen ohne
  vorherige Ankündigung vor.

  36 • Page 37

  HÄUFIG GESTELLTE
  FRAGEN
  Falls Sie Fragen zum
  Gebrauch dieses
  Gerätes haben und die
  Antworten nicht in dieser
  Gebrauchsanweisung finden
  können, besuchen Sie bitte
  unsere Website
  (www.adexi.eu).
  Gehen Sie zum Menü
  „Consumer Services“, und
  klicken Sie auf „Frequently
  Asked Questions“, um sich
  die am häufigsten gestellten
  Fragen anzeigen zu lassen.
  Sie finden dort auch
  Kontaktdaten für den Fall,
  dass Sie mit uns bezüglich
  technischer Fragen,
  Reparaturen, Zubehör
  oder Ersatzteile Kontakt
  aufnehmen möchten.
  IMPORTEUR
  Adexi Group
  www.adexi.eu
  Druckfehler vorbehalten.

  37 • Page 38

  PL
  WSTĘP

  • Można je podłączać tylko
  do napięcia 230 V, 50 Hz.
  Aby jak najlepiej wykorzystać
  • Nie zanurzać urządzenia,
  Państwa nowe urządzenie,
  przewodu ani wtyczki w
  prosimy przed pierwszym
  wodzie i upewnić się, że
  użyciem przeczytać niniejszą
  do środka urządzenia nie
  instrukcję obsługi. Szczególną
  dostaje się woda.
  uwagę należy zwrócić na

  Nigdy nie dotykać
  zasady bezpieczeństwa.
  urządzenia, przewodu
  Instrukcję obsługi warto
  zasilającego ani gniazdka
  również zachować na
  ściennego mokrymi, czy
  przyszłość, w razie potrzeby
  wilgotnymi rękami.
  przypomnienia sobie funkcji
  • Nie wystawiać go na
  urządzenia w przyszłości.
  bezpośrednie działanie
  promieni słonecznych,
  ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
  wysokiej temperatury,
  Informacje ogólne
  wilgoci, kurzu czy
  • Niewłaściwe użytkowanie
  substancji powodujących
  urządzenia może
  korozję.
  spowodować obrażenia
  • Włączonego urządzenia
  ciała oraz uszkodzenie
  nigdy nie należy
  samego urządzenia.
  pozostawiać bez nadzoru.
  • Można go używać tylko
  • Podczas użytkowania
  zgodnie z przeznaczeniem.
  urządzenia, należy
  Producent nie ponosi
  sprawować nad nim ciągły
  odpowiedzialności za
  nadzór. Podczas pracy
  jakiekolwiek obrażenia lub
  urządzenia należy zwrócić
  uszkodzenia powstałe na
  uwagę na znajdujące się w
  skutek niewłaściwego użycia
  pobliżu dzieci. Urządzenie
  lub manipulowania (patrz
  nie jest zabawką.
  także warunki gwarancji).
  • Wyłącznie do użytku
  domowego. Urządzenie
  nie jest przeznaczone
  do użytku na wolnym
  powietrzu ani do użytku w
  celach komercyjnych.
  38 • Page 39

  • Urządzenie nie może być
  używane przez osoby o
  obniżonej wrażliwości,
  osoby niepełnosprawne
  fizycznie lub umysłowo
  ani przez osoby, które
  nie potrafią korzystać
  z urządzenia, chyba że
  są one instruowane lub
  sprawuje nad nimi nadzór
  osoba odpowiedzialna za
  ich bezpieczeństwo.
  • Urządzenie wyposażone
  jest w ostre części - należy
  chronić je przed dziećmi.
  • Używać wyłącznie
  akcesoriów dostarczonych
  wraz z urządzeniem
  lub zalecanych przez
  producenta.
  Użycie
  • Używać zawsze z miską.
  • Nie włączać, o ile nie będą
  włożone trzepaczki albo
  mieszadła do ciasta.
  • Nie włączać urządzenia na
  dłużej niż 5 minut ciągłej
  pracy. Jeżeli urządzenie
  będzie pracowało dłużej niż
  5 minut, przed ponownym
  użyciem należy poczekać,
  aż temperatura urządzenia
  powróci do normy.
  • Włożenie do miski zbyt
  wielu składników może
  przeciążyć silnik.
  39

  • Nie wolno dotykać
  mieszadeł do ubijania
  lub wyrabiania ciasta
  podczas pracy urządzenia.
  Istnieje ryzyko doznania
  poważnych obrażeń. Po
  wyłączeniu urządzenia nie
  należy dotykać trzepaczek
  ani mieszadeł zanim nie
  przestaną się obracać.
  • Nie wolno wsuwać
  przyborów kuchennych
  ani innych przedmiotów w
  obracające się mieszadła
  do ubijania lub wyrabiania
  ciasta. Istnieje ryzyko
  doznania poważnych
  obrażeń i uszkodzenia
  urządzenia.
  • Nie wolno wyrzucać z
  otworów utrzymujących
  trzepaczek ani mieszadeł
  do wyrabiania ciasta
  podczas pracy urządzenia.
  • Przed czyszczeniem,
  wymianą trzepaczek/
  mieszadeł, oraz gdy
  urządzenie nie jest
  używane, należy je
  wyłączyć i odłączyć od
  gniazdka zasilania.
  • Trzepaczki/mieszadła
  należy wyjąć z urządzenia
  przed ich czyszczeniem.
  • Nie wolno zakrywać
  otworów wentylacyjnych.
  • Nie wolno wkładać żadnych
  przedmiotów w otworach
  wentylacyjnych. • Page 40

  Przewód zasilający i
  wtyczka

  • Należy regularnie
  sprawdzać, czy przewód
  i wtyczka są w dobrym
  stanie. Jeżeli są one
  uszkodzone lub jeśli
  urządzenie zostało
  upuszczone albo w
  jakikolwiek sposób
  uszkodzone, nie wolno go
  używać.
  • Jeżeli urządzenie,
  przewód lub wtyczka
  zostały uszkodzone, całe
  urządzenie należy oddać
  do kontroli i, w razie
  konieczności, do naprawy
  przez autoryzowanego
  technika. Jeżeli urządzenie,
  przewód lub wtyczka
  zostały uszkodzone,
  całe urządzenie należy
  oddać do kontroli i,
  w razie konieczności,
  do naprawy przez
  autoryzowanego technika.
  Informacje na temat
  napraw gwarancyjnych
  można uzyskać w sklepie,
  w którym urządzenie
  zostało zakupione.
  Nieautoryzowane naprawy
  lub modyfikacje urządzenia
  spowodują unieważnienie
  gwarancji.

  • Uważać, aby przewód
  nie zwisał poza krawędź
  powierzchni roboczej.
  • Należy się upewnić, że nie
  ma możliwości wyrwania
  lub potknięcia się o
  przewód zasilający albo
  przedłużacz.
  • Urządzenia i przewodu nie
  należy narażać na działanie
  źródeł ciepła, gorących
  przedmiotów lub ognia.
  • Przed wymianą akcesoriów,
  ich czyszczeniem, a
  także gdy urządzenie
  nie jest używane, jego
  wtyczkę należy wyjąć z
  gniazdka zasilającego.
  Przy wyciąganiu wtyczki
  z gniazdka, nie należy
  ciągnąć za przewód, lecz
  trzymać za wtyczkę.
  • Sprawdź, czy przewód nie
  jest pozwijany.
  • Nie wolno skręcać
  przewodu ani owijać wokół
  urządzenia.

  40 • Page 41

  PRZEGLĄD GŁÓWNYCH
  CZĘŚCI SKŁADOWYCH
  URZĄDZENIA
  1. Przycisk wyrzucający
  (EJECT)
  2. Przycisk regulacji
  prędkości
  3. Przycisk turbo (TURBO)
  4. Uchwyt
  5. Część silnikowa
  6. Mieszadła do wyrabiania
  ciasta
  7. Trzepaczki
  8. Otwory utrzymujące

  • Przed pierwszym użyciem
  urządzenie (lub po dłuższym
  jego przechowywaniu)
  należy dokładnie umyć
  wszystkie części, które
  mają kontakt z żywnością.
  Patrz punkt “Czyszczenie”.
  KORZYSTANIE Z
  URZĄDZENIA

  1. Włóż trzepaczki (7) lub
  mieszadła do ciasta (6) do
  ich otworów (8); wciśnij do
  oporu i obróć, aż usłyszysz
  kliknięcie.
  o Obie trzepaczki do
  ubijania są takie same
  i pasują do każdego
  otworu.
  o Mieszadła do wyrabiania
  ciasta różnią się od
  siebie: Mieszadło z
  płaskim pierścieniem u
  góry może być wsadzane
  PRZED PIERWSZYM
  TYLKO do oznaczonego
  UŻYCIEM
  otworu, a drugie z nich
  • Usunąć wszystkie elementy
  TYLKO do drugiego z
  opakowania oraz materiały
  otworów.
  związane z transportem z
  2. Sprawdź, czy przycisk
  zewnętrznej i wewnętrznej
  regulacji prędkości (2) jest
  strony urządzenia.
  ustawiony na 0 (= wył.).
  • Sprawdzić, czy urządzenie
  3. Podłącz
  zasilanie energią
  nie ma widocznych
  elektryczną.
  uszkodzeń i czy nie brakuje
  4. Aby uniknąć rozprysków,
  żadnych części.
  przed uruchomieniem
  urządzenia należy zanurzyć
  trzepaczki/mieszadła
  do ciasta w misce ze
  41 składnikami. • Page 42

  • Przechowywać urządzenie
  w czystym i suchym
  miejscu, na przykład w jego
  oryginalnym opakowaniu.
  • Nie kłaść na urządzeniu
  ciężkich przedmiotów.
  • Nie wolno skręcać
  przewodu ani owijać wokół
  urządzenia.

  5. Włącz mikser popychając
  przycisk regulacji prędkości
  w prawo.
  o Urządzenie ma 5
  ustawień prędkości:
  1 to najniższa a 5 to
  najwyższa prędkość.
  o Rozpocznij od małej
  prędkości i zwiększaj ją
  stopniowo.
  o Włożenie do miski zbyt
  wielu składników może
  przeciążyć silnik.
  6. Aby zwiększyć prędkość
  przy dowolnym ustawieniu,
  naciśnij przycisk Turbo (3).
  Przycisku Turbo można
  używać wyłącznie przez
  krótki okres czasu.
  7. Po zakończeniu
  użytkowania wyłączyć
  urządzenie, przesuwając
  przycisk regulacji prędkości
  do położenia “0”.
  8. Przed wyciągnięciem
  trzepaczek lub mieszadeł
  do wyrabiania ciasta odłącz
  urządzenie od gniazdka
  zasilania. Naciśnij przycisk
  wyrzucający (1).

  CZYSZCZENIE
  Podczas czyszczenia
  urządzenia należy uwzględnić
  następujące zalecenia:
  • Przed czyszczeniem
  wyjąć wtyczkę z gniazdka
  zasilania i pozostawić
  urządzenie do całkowitego
  ostygnięcia.
  • Nigdy nie zanurzać
  urządzenia w wodzie i nie
  dopuszczać, aby do jego
  środka dostała się woda.
  • Czyścić urządzenie,
  wycierając je wilgotną
  szmatką. Jeżeli urządzenie
  jest bardzo zabrudzone,
  można dodać niewielką
  ilość detergentu.
  • Trzepaczki i mieszadła
  do ubijania i wyrabiania
  ciasta można myć ręcznie
  w wodzie z mydłem lub w
  zmywarce.

  PRZECHOWYWANIE
  • Przed schowaniem należy
  sprawdzić, czy urządzenie
  jest czyste, suche i czy
  całkowicie ostygło.

  42 • Page 43

  • Do czyszczenia urządzenia
  nigdy nie stosować myjek
  do szorowania, myjek
  metalowych ani żadnych
  rozpuszczalników czy
  silnie działających środków
  czyszczących, gdyż
  mogą one spowodować
  uszkodzenie zewnętrznych
  powierzchni urządzenia.
  • WAŻNE! Po umyciu
  wszystkie elementy
  powinny dokładnie
  wyschnąć. Nie stosować
  urządzenia, gdy jest
  wilgotne.
  • Zawsze czyścić urządzenie
  przed jego odstawieniem,
  jeśli nie będzie używane
  przez dłuższy czas.

  Zgodnie z dyrektywą WEEE,
  każde państwo członkowskie
  Unii Europejskiej ma
  obowiązek zapewnić
  odpowiednią zbiórkę,
  odzysk, przetwarzanie
  i recykling zużytego
  sprzętu elektrycznego
  i elektronicznego.
  Gospodarstwa domowe
  na obszarze UE mogą
  nieodpłatnie oddawać
  zużyty sprzęt do specjalnych
  zakładów utylizacji odpadów.
  W niektórych państwach
  członkowskich UE można w
  określonych przypadkach
  zwrócić zużyty sprzęt
  sprzedawcy, u którego
  dokonano zakupu, pod
  warunkiem zakupienia
  nowego sprzętu. Aby uzyskać
  więcej informacji na temat
  postępowania ze zużytym
  sprzętem elektrycznym
  i elektronicznym, należy
  zwrócić się do sprzedawcy,
  dystrybutora lub władz
  miejskich.

  INFORMACJE O
  UTYLIZACJI I RECYKLINGU
  TEGO PRODUKTU
  Prosimy zauważyć, że
  ten produkt marki Adexi
  oznaczony jest następującym
  symbolem:
  Oznacza to, że produktu
  nie należy wyrzucać wraz
  z normalnymi odpadami
  gospodarstwa domowego,
  ponieważ zużyty sprzęt
  elektryczny i elektroniczny
  należy utylizować osobno.

  43 • Page 44

  CZĘSTO ZADAWANE
  PYTANIA

  WARUNKI GWARANCJI
  Gwarancja nie obowiązuje w
  następujących przypadkach:
  • jeżeli nie przestrzegano
  niniejszej instrukcji
  • jeżeli urządzenie
  naprawiano lub
  modyfikowano
  samodzielnie
  • jeżeli urządzenie było
  użytkowane w sposób
  niewłaściwy, nieostrożny
  lub zostało uszkodzone w
  inny sposób
  • jeżeli usterki powstały na
  skutek zakłóceń w działaniu
  sieci elektrycznej.

  W razie jakichkolwiek pytań
  dotyczących korzystania
  z urządzenia, na które
  odpowiedzi nie można
  odnaleźć w niniejszej
  instrukcji, zapraszamy na
  naszą stronę internetową o
  adresie www.adexi.eu.
  Wejdź do menu ”Consumer
  Services” i kliknij ”Frequently
  Asked Questions”, aby
  zobaczyć najczęściej
  zadawane pytania.
  Możesz także znaleźć tam
  dane kontaktowe w razie
  konieczności skonsultowania
  z nami kwestii technicznych,
  napraw, spraw związanych
  z akcesoriami i częściami
  zamiennymi.

  Z uwagi na ciągłe
  udoskonalanie naszych
  produktów pod względem
  funkcjonalności i wyglądu,
  zastrzegamy sobie
  prawo do wprowadzania
  zmian w produkcie
  bez wcześniejszego
  powiadomienia.

  IMPORTER
  Grupa Adexi
  www.adexi.eu
  Firma nie ponosi
  odpowiedzialności za błędy w
  druku.

  44


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Melissa 16200032 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Melissa 16200032 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Dänisch, Polnisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,42 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info