Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/22
Nächste Seite
SE Smörgåsgrill .............................................................2
DK Sandwichtoaster ......................................................5
NO
Smørbrødgrill ................................................................8
FI Voileipägrilli ............................................................11
UK Sandwich maker ....................................................14
DE Sandwichtoaster ....................................................17
PL Sandwich toaster .............................................
......20
www.adexi.eu
643-036/ 643-095/ 643-193/ 643-204/ 143-078/ 143-082/ 16240038
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  643-036/ 643-095/ 643-193/ 643-204/ 143-078/ 143-082/ 16240038

  SE
  DK
  NO
  FI
  UK
  DE
  PL

  Smörgåsgrill .............................................................2
  Sandwichtoaster ......................................................5
  Smørbrødgrill ................................................................8
  Voileipägrilli ............................................................11
  Sandwich maker ....................................................14
  Sandwichtoaster ....................................................17
  Sandwich toaster ...................................................20

  www.adexi.eu • Page 2

  SE
  INLEDNING

  • Smörgåsgrillen får endast anslutas till 230 V.
  • Smörgåsgrillen eller sladden får inte sänkas
  ned i vatten eller annan vätska. Om du råkar
  tappa smörgåsgrillen i vatten, eller om den
  blir blöt av någon annan anledning, måste du
  omedelbart dra ut kontakten ur vägguttaget
  och låta en auktoriserad reparatör undersöka
  smörgåsgrillen innan du använder den igen.
  Det är ytterst viktigt att du följer dessa föreskrifter, eftersom vatten i smörgåsgrillen kan
  ge upphov till dödliga elstötar.
  • Försök aldrig öppna höljet själv och pressa
  aldrig in föremål i det.
  • Använd inte smörgåsgrillen när du har våta
  händer, när golvet är vått eller när själva smörgåsgrillen är våt. Rör aldrig vid kontakten med
  våta eller fuktiga händer.
  • Kontrollera regelbundet att sladden inte är
  skadad och använd inte smörgåsgrillen om
  den är det, eller om smörgåsgrillen har tappats
  i golvet eller skadats på något annat sätt. Om
  smörgåsgrillen, sladden eller kontakten är skadade, måste smörgåsgrillen undersökas och
  om nödvändigt repareras av en auktoriserad
  reparatör. I annat fall finns risk för elektriska
  stötar. Försök aldrig reparera smörgåsgrillen
  själv.
  • Låt inte sladden hänga ned över bordskanten
  och håll den borta från varma föremål och
  öppna lågor. Se till att sladden aldrig kommer
  i kontakt med smörgåsgrillens varma delar
  under användning. Undvik att dra i sladden
  när kontakten skall dras ur vägguttaget. Håll
  istället i kontakten. Se till att ingen riskerar
  att snubbla över sladden eller en eventuell
  förlängningssladd. Lyft aldrig smörgåsgrillen i
  sladden.
  • Smörgåsgrillen lämpar sig inte för kommersiellt bruk eller utomhusbruk.
  • Låt aldrig smörgåsgrillen stå obevakad när den
  är igång och håll barn under uppsikt. Dra alltid
  ut kontakten ur vägguttaget efter användning
  och före rengöring.
  • Smörgåsgrillen blir snabbt mycket varm, men
  det tar lång tid innan den har svalnat igen.
  Rör endast smörgåsgrillens handtag. Placera
  aldrig smörgåsgrillen nära varma föremål (t.ex.
  spisar eller ugnar) eller i närheten av lättantändliga material (t.ex. gardiner).

  För att du skall få ut så mycket som möjligt av
  smörgåsgrillen är det lämpligt att du läser igenom
  denna bruksanvisning innan du börjar använda
  apparaten. Lägg extra stor vikt vid säkerhetsföreskrifterna. Vi rekommenderar även att du sparar
  bruksanvisningen för framtida behov, så att du
  längre fram kan friska upp minnet beträffande
  smörgåsgrillens funktioner.

  BESKRIVNING
  1
  2
  5

  6

  7

  4

  3

  1. Grön indikatorlampa
  2. Röd indikatorlampa
  3. Handtag
  4. Spärr
  5. Överdel
  6. Övre värmeplåt
  7. Undre värmeplåt

  SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
  • Felaktig användning av smörgåsgrillen kan
  leda till skador på personer eller på smörgåsgrillen.
  • Använd endast smörgåsgrillen till det som den
  är avsedd för. Tillverkaren har inget ansvar
  för skador som uppstår på grund av felaktig
  användning eller hantering (läs mer i Garantivillkor).

  2 • Page 3

  • Du kan stänga av smörgåsgrillen när som helst
  genom att dra ut sladden ur vägguttaget.
  • Öppna smörgåsgrillen försiktigt när smörgåsen är färdig.

  • Apparaten är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk eller
  psykisk funktionsförmåga eller av personer
  som saknar erfarenhet och kunskap såvida de
  inte får anvisningar av en person som ansvarar
  för deras säkerhet och användningen sker
  under uppsikt av denna person.
  • Barn bör övervakas för att undvika att de leker
  med apparaten.
  • Apparaten är inte avsedd att användas med
  hjälp av en extern timer eller ett separat fjärrstyrningssystem.
  • Håll apparaten under ständig uppsikt under
  användning. Barn som befinner sig i närheten
  av apparaten när den är i bruk bör hållas under
  uppsyn. Apparaten är inte en leksak.

  Varning! Metalldelarna blir mycket heta
  under användning. Rör endast handtaget
  (2). Se upp för stänkande olja, fett eller
  andra vätskor.


  Lossa smörgåsen försiktigt med en värmetålig stekspade i plast eller liknande. Använd
  aldrig metallredskap eller vassa redskap på
  värmeplåtarna, eftersom dessa har en speciell
  non-stickbeläggning. Använd istället redskap i
  plast, melamin eller trä.
  • Stäng alltid locket till smörgåsgrillen och dra ut
  FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNINGSTILLFÄLLET
  sladden ur vägguttaget efter användningen.
  • När smörgåsgrillen har packats upp måste du
  • Innan smörgåsgrillen kan rengöras och ställas
  se till att allt förpackningsmaterial inuti själva
  undan ska den vara fullständigt avsvalnad.
  apparaten har tagits bort.
  • Torka av smörgåsgrillens värmeplåtar med en
  FÖRSLAG PÅ GRILLADE SMÖRGÅSAR
  fuktig trasa innan du använder den för första
  • Vesuvio Mustard (tomat, ost, skinka, senap
  gången (se Rengöring). Olja därefter in värmeoch ev. rå lök)
  plåtarna med en liten mängd smör, margarin

  Salami (salami, rostad lök, ost, oliver)
  eller matolja.
  • Carni (stekt köttfärs, rå lök, inlagd gurka,
  ANVÄNDNING
  tomat, ost)
  • Ställ smörgåsgrillen på ett hårt, plant underlag. • Vegetario (äppelmos, banan i skivor, pudra
  med kanel)
  • Anslut kontakten till ett vägguttag. Den röda
  indikatorlampan (2) tänds, och värmeplåtarna
  • Hawaii Chicken (kyckling, ananas, paprika,
  (6, 7) värms upp.
  curry)
  • När den gröna indikatorlampan (1) tänds,
  • Capriciosa (champinjonstuvning, ost, tomat,
  har smörgåsgrillen uppnått rätt temperatur
  oregano)
  och är redo att användas. Lägg 1-2 dubbla
  • Hot Tuna (tonfisk, hårdkokt ägg i skivor, tomat,
  smörgåsar på den nedre värmeplåten (7).
  majonnäs)
  • Stäng överdelen (5) så att den vilar på ovansidan av smörgåsen. Spärra handtaget genom
  RENGÖRING
  att haka fast överdelens spärr (4) i handtagets
  • Följ alltid säkerhetsföreskrifterna.
  nederdel.
  • Dra ur kontakten ur vägguttaget.
  • Om smörgåsen är mycket tjock ska du inte
  • Låt smörgåsgrillen svalna helt innan den
  försöka pressa ihop värmeplåtarna helt och
  rengörs.
  låsa ihop dem med spärren. Vänta ett ögonb• Torka av värmeplåtarna med hushållspapper
  lick tills smörgåsen har sjunkit ihop något och
  eller en fuktig trasa. Vid behov kan du rengöra
  haka sedan ihop handtagen.
  grillen med en fuktig svamp.
  • Båda smörgåsgrillens värmeplåtar (6, 7) värms
  • Om det finns matrester på värmeplåtarna kan
  upp, vilket ger en kortare grillningstid.
  du få bort dem med en liten mängd matolja.
  • Under grillningen tänds och släcks den gröna
  Låt oljan sitta kvar i 5 minuter och torka sedan
  indikatorlampan flera gånger. Detta betyder
  av värmeplåtarna med hushållspapper.
  bara att termostaten slår till och från för att
  • Använd inte skurpulver eller någon form av
  reglera temperaturen.
  starkt eller slipande rengöringsmedel.
  • Smörgåsen är färdig efter ca 3-4 minuter, be• Använd inte stålborstar eller andra redskap av
  roende på tjocklek och innehåll. Om du vill att
  metall.
  brödet ska bli mörkare, låter du bara smörgåsen grillas lite längre.

  3 • Page 4

  Varning!

  • De elektriska delarna får inte komma i kontakt
  med vatten.
  • Smörgåsgrillen får inte sänkas ned i någon
  form av vätska.
  INFORMATION OM KASSERING OCH ÅTERVINNING
  AV DENNA PRODUKT

  Lägg märke till att denna Adexi-produkt är
  märkt med följande symbol:
  Det innebär att denna produkt inte får kasseras
  ihop med vanligt hushållsavfall eftersom avfall
  som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska delar måste kasseras separat.
  Direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller
  elektriska eller elektroniska delar kräver att varje
  medlemsstat vidtar åtgärder för korrekt insamling,
  återvinning, hantering och materialåtervinning av
  sådant avfall. Privata hushåll inom EU kan utan
  kostnad återlämna sin använda utrustning till
  angivna insamlingsplatser. I en del medlemsländer kan man i vissa fall returnera den använda
  utrustningen till återförsäljaren när man köper ny
  utrustning. Kontakta din återförsäljare, distributör
  eller lokala myndighet för ytterligare information
  om hantering av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska delar.

  GARANTIVILLKOR
  Garantin gäller inte:
  • om ovanstående instruktioner inte följs
  • om utrustningen har modifierats
  • om apparaten har använts på felaktigt sätt,
  utsatts för vårdslös behandling eller fått någon
  form av skada
  • om fel har uppstått till följd av fel på nätspänningen
  På grund av konstant utveckling av våra produkter både på funktions- och designsidan förbehåller vi oss rätten till ändringar av våra produkter
  utan föregående meddelande.

  IMPORTÖR
  Adexi Group
  Adexi A/S kan inte hållas ansvarigt för eventuella
  tryckfel.

  4 • Page 5

  DK
  INTRODUKTION

  • Sandwichtoasteren eller ledningen må ikke
  nedsænkes i vand eller lignende. Hvis du
  ved et uheld taber sandwichtoasteren i vand,
  eller den på anden måde bliver våd, skal du
  omgående tage stikket ud af stikkontakten og
  lade en autoriseret reparatør efterse sandwichtoasteren, før du bruger den igen. Det er
  meget vigtigt, at du følger disse anvisninger,
  da vand, der er trængt ind i sandwichtoasteren, kan forårsage livsfarlige elektriske stød.
  • Forsøg aldrig selv at åbne kabinettet, og stik
  aldrig genstande ind i det.
  • Brug ikke sandwichtoasteren, når dine hænder
  er våde, når gulvet er vådt, eller når selve
  sandwichtoasteren er våd. Rør aldrig ved stikkontakten med våde eller fugtige hænder.
  • Kontrollér jævnligt, om ledningen eller stikket
  er beskadiget, og brug ikke sandwichtoasteren
  hvis dette er tilfældet, eller hvis sandwichtoasteren har været tabt eller er blevet beskadiget
  på anden måde. Hvis sandwichtoasteren,
  ledningen eller stikket er beskadiget, skal
  sandwichtoasteren efterses og om nødvendigt
  repareres af en autoriseret reparatør, da der
  ellers er risiko for at få elektrisk stød. Forsøg
  aldrig at reparere sandwichtoasteren selv.
  • Lad ikke ledningen hænge ud over bordkanten, hold den væk fra varme genstande og
  åben ild, og sørg for, at den ikke kommer i
  kontakt med sandwichtoasterens varme dele
  under brug. Undlad at trække i ledningen,
  når du tager stikket ud af stikkontakten, men
  tag fat om selve stikket. Kontrollér, at det
  ikke er muligt at trække i eller snuble over
  sandwichtoasterens ledning eller en eventuel
  forlængerledning. Løft aldrig sandwichtoasteren i ledningen.
  • Sandwichtoasteren er ikke egnet til erhvervsbrug eller udendørs brug.
  • Når sandwichtoasteren er i brug, bør den
  holdes under konstant opsyn. Børn bør altid
  holdes under opsyn, når sandwichtoasteren
  anvendes. Stikket skal altid tages ud af stikkontakten efter endt brug eller ved rengøring.
  • Sandwichtoasteren bliver meget hurtigt varm
  og er lang tid om at køle af igen. Rør derfor
  kun ved sandwichtoasterens håndtag. Anbring
  aldrig sandwichtoasteren ved siden af varme
  genstande (f.eks. komfur eller ovn) eller i
  nærheden af brændbare materialer (f.eks.
  gardiner).

  For at du kan få mest mulig glæde af din nye
  sandwichtoaster, beder vi dig gennemlæse denne
  betjeningsvejledning, før du tager sandwichtoasteren i brug. Vær særligt opmærksom på sikkerhedsforanstaltningerne. Vi anbefaler dig desuden
  at gemme betjeningsvejledningen, hvis du senere
  skulle få brug for at genopfriske sandwichtoasterens funktioner.

  OVERSIGT
  1
  2
  5

  6

  7

  4

  3

  1. Grøn kontrollampe
  2. Rød kontrollampe
  3. Håndtag
  4. Lås
  5. Overdel
  6. Øverste varmeplade
  7. Nederste varmeplade

  SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
  • Forkert brug af sandwichtoasteren kan medføre personskade og skade på sandwichtoasteren.
  • Anvend kun sandwichtoasteren til det, den er
  beregnet til. Producenten er ikke ansvarlig for
  skader, der opstår som følge af forkert brug eller håndtering (se også under Garantibestemmelser).
  • Sandwichtoasteren må kun sluttes til
  230 V.

  5 • Page 6

  • Sandwichen er færdig efter ca. 3-4 minutter
  alt efter tykkelse og indhold. Hvis du ønsker,
  at brødet skal være mere gyldent, kan du blot
  riste sandwichen lidt længere.
  • Du kan altid afbryde sandwichtoasteren ved at
  tage stikket ud af stikkontakten.
  • Når sandwichen er færdigtilberedt, skal du
  åbne sandwichtoasteren forsigtigt.
  • Advarsel! Metaldelene bliver meget varme
  under brug. Rør kun ved håndtaget (3). Pas på
  udsprøjtende olie, fedt eller andre væsker.
  • Løsn forsigtigt sandwichen med en varmebestandig plastpalet eller lignende. Du må ikke
  bruge metalredskaber eller redskaber med en
  skarp kant på varmepladerne, da de er forsynet med en særlig slip-let-belægning. Brug i
  stedet plast-, melamin- eller træredskaber.
  • Luk låget, og tag altid stikket ud af stikkontakten, når maden er færdigtilberedt.
  • Før sandwichtoasteren rengøres og stilles
  væk, skal den være fuldstændigt afkølet.

  • Når apparatet er i brug, bør det holdes under
  konstant opsyn. Børn bør altid holdes under
  opsyn, når apparatet anvendes, for at sikre,
  at de ikke leger med apparatet. Apparatet er
  ikke legetøj.
  • Apparatet må ikke bruges på personer med
  nedsat følsomhed, fysiske eller mentale handicap, eller personer, som ikke er i stand til at
  betjene apparatet, med mindre de overvåges
  eller instrueres i brugen af en person, som er
  ansvarlig for deres sikkerhed.
  • Små børn skal være under opsyn for at sikre,
  at de ikke leger med apparatet.
  • Apparaterne er ikke beregnet til brug sammen
  med en ekstern timer eller et separat fjernbetjeningssystem.

  KLARGØRING AF SANDWICHTOASTEREN
  • Når sandwichtoasteren er pakket ud, skal du
  sikre dig, at evt. emballage inden i selve sandwichtoasteren også er fjernet.
  • Tør sandwichtoasterens varmeplader af
  med en let fugtig klud, før du bruger sandwichtoasteren for første gang (se Rengøring).
  Smør derefter varmepladerne med en lille
  smule smør, margarine eller madolie.

  SERVERINGSFORSLAG
  • Toast Vesuvio Mustard (tomat, ost, skinke,
  sennep og evt. rå løg)
  • Toast Salami (salami, smørstegte løg, ost,
  oliven)
  • Toast Carni (stegt kødfars, rå løg, syltede
  agurker, tomat, ost)
  • Toast Vegetario (æblemos, banan i skiver, drys
  med kanel)
  • Toast Hawaii Chicken (kylling, ananas, paprika, karry)
  • Toast Capriciosa (champignonstuvning, ost,
  tomater, oregano)
  • Toast Hot Tuna (tun, hårdkogt æg i skiver,
  tomat, mayonnaise)

  BRUG
  • Anbring sandwichtoasteren på en hård, vandret flade.
  • Sæt stikket stikkontakten. Den røde kontrollampe (2) tændes, og varmepladerne (6,7)
  opvarmes.
  • Når den grønne kontrollampe (1) tændes,
  betyder det, at sandwichtoasteren er varm nok
  og klar til brug. Anbring nu 1-2 sandwicher på
  den nederste varmeplade (7).
  • Luk overdelen (5) så den hviler på overfladen
  af maden. Lås håndtaget ved at clipse låsen
  (4) på den øverste del fast på den nederste del
  af håndtaget.
  • Hvis sandwichen er meget tyk, må du ikke forsøge at presse varmepladerne helt sammen,
  så de kan lukkes med låsen. Vent et øjeblik,
  til sandwichen er blevet lidt mindre, og lås nu
  håndtagene sammen.
  • Begge varmeplader (6,7) på sandwichtoasteren opvarmes, hvilket forkorter tilberedningstiden.
  • Under tilberedningen vil den grønne kontrollampe tænde og slukke flere gange. Dette
  betyder blot, at termostaten slukker og tænder
  fra tid til anden.

  RENGØRING
  • Overhold altid sikkerhedsforanstaltningerne.
  • Tag stikket ud af stikkontakten.
  • Lad sandwichtoasteren afkøle helt, før du gør
  den ren.
  • Brug et stykke køkkenrulle eller en let fugtig
  klud til at aftørre varmepladerne med. Brug
  evt. en let fugtig, blød svamp til rengøring!
  • Hvis der skulle sidde madrester tilbage på
  varmepladerne, kan de løsnes ved at komme
  en lille smule madolie på. Lad olien sidde i 5
  minutter, og aftør derefter varmepladerne med
  et stykke køkkenrulle.

  6 • Page 7

  GARANTIBESTEMMELSER

  • Du må ikke bruge skurepulver eller andre former for stærke opløsningsmidler eller slibende
  rengøringsmidler.
  • Du må ikke bruge stålbørster eller andre metalredskaber.

  Garantien gælder ikke:
  • hvis ovennævnte ikke iagttages
  • hvis der har været foretaget et uautoriseret
  indgreb i apparatet
  • hvis apparatet har været misligholdt, udsat for
  en voldsom behandling eller lidt anden form
  for overlast
  • hvis fejl i apparatet er opstået på grund af fejl
  på ledningsnettet.

  Advarsel!

  • De elektriske dele må ikke komme i kontakt
  med vand.
  • Sandwichtoasteren må ikke nedsænkes i
  nogen form for væske!
  OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE OG
  GENBRUG AF DETTE PRODUKT

  Da vi hele tiden udvikler vores produkter på funktions- og designsiden, forbeholder vi os ret til at
  foretage ændringer i produktet uden forudgående
  varsel.

  Bemærk, at dette Adexi-produkt er forsynet
  med dette symbol:
  Det betyder, at produktet ikke må kasseres
  sammen med almindeligt husholdningsaffald, da
  elektrisk og elektronisk affald skal bortskaffes
  særskilt.

  IMPORTØR
  Adexi Group
  Vi tager forbehold for trykfejl.

  I henhold til WEEE-direktivet skal hver medlemsstat sikre korrekt indsamling, genvinding,
  håndtering og genbrug af elektrisk og elektronisk
  affald. Private husholdninger i EU kan gratis
  aflevere brugt udstyr på særlige genbrugsstationer. I visse medlemsstater kan du i visse tilfælde
  returnere det brugte udstyr til den forhandler,
  du købte det af på betingelse af, at du køber nyt
  udstyr. Kontakt forhandleren, distributøren eller
  de kommunale myndigheder for at få yderligere
  oplysninger om, hvordan du skal håndtere elektrisk og elektronisk affald.

  7 • Page 8

  NO
  INNLEDNING

  • Ikke legg smørbrødgrillen eller ledningen i
  vann eller annen væske. Hvis du mister smørbrødgrillen i vann ved et uhell eller den blir våt
  av andre årsaker, må du straks fjerne støpselet
  fra kontakten og få grillen undersøkt av en
  autorisert servicemann før du tar den i bruk
  igjen. Det er svært viktig at du følger disse
  forskriftene, da vann i smørbrødgrillen kan føre
  til alvorlige skader som følge av elektrisk støt.
  • Forsøk aldri å åpne kabinettet selv, og ikke
  tving gjenstander inn i det.
  • Ikke bruk smørbrødgrillen dersom du har våte
  hender eller hvis gulvet eller selve grillen er
  våt. Ikke ta på støpselet med våte eller fuktige
  hender.
  • Kontroller regelmessig at ledningen ikke er
  ødelagt. Ikke bruk smørbrødgrillen dersom
  dette skulle være tilfelle, eller hvis grillen har
  falt i bakken eller er skadet på annen måte.
  Hvis smørbrødgrillen, ledningen eller støpselet
  er skadet, må grillen kontrolleres og om nødvendig repareres av en autorisert servicemann.
  Hvis ikke, foreligger det fare for elektrisk støt.
  Ikke forsøk å reparere smørbrødgrillen selv.
  •4 Ikke la ledningen henge over bordkanten. Hold
  ledningen unna varme gjenstander og åpen
  ild, og sørg for at den ikke kommer i kontakt
  med varme deler av smørbrødgrillen når den
  er i bruk. Ikke trekk i ledningen for å fjerne
  støpselet fra kontakten. Ta i stedet tak i selve
  støpselet. Kontroller at det ikke er mulig å dra
  eller snuble i ledningen til smørbrødgrillen eller
  en ev. skjøteledning. Løft aldri smørbrødgrillen
  etter selve ledningen.
  • Smørbrødgrillen er ikke egnet for kommersiell
  eller utendørs bruk.
  • Ikke forlat smørbrødgrillen mens den er på,
  og hold øye med barn. Etter bruk og ved
  rengjøring skal støpselet alltid trekkes ut av
  kontakten.
  • Smørbrødgrillen blir varm svært raskt og bruker lang tid på å avkjøle seg igjen. Berør kun
  håndtakene på smørbrødgrillen. Smørbrødgrillen må aldri plasseres i nærheten av varme
  gjenstander (f.eks. komfyrer) eller brennbare
  materialer (f.eks. gardiner).
  • Hold apparatet under oppsikt når det er i bruk.
  Hold et øye med barn som befinner seg i
  nærheten av apparatet mens det er i bruk.
  Apparatet er ikke et leketøy.

  For å få mest mulig glede av den nye smørbrødgrillen din ber vi deg lese nøye gjennom bruksanvisningen før bruk. Vær spesielt oppmerksom på
  sikkerhetsreglene. Vi anbefaler også at du tar vare
  på bruksanvisningen, slik at du kan slå opp i den
  ved senere anledninger.

  OVERSIKT
  1
  2
  5

  6

  7

  3

  1. Grønn kontrollampe
  2. Rød kontrollampe
  3. Håndtak
  4. Lås
  5. Øvre del
  6. Øvre varmeplate
  7. Nedre varmeplate

  SIKKERHETSREGLER
  • Feilaktig bruk av smørbrødgrillen kan føre til
  personskader og skader på grillen.
  • Ikke bruk smørbrødgrillen til andre formål
  enn den er beregnet til. Produsenten er ikke
  ansvarlig for skader som skyldes feilaktig bruk
  eller håndtering (se også garantibestemmelsene).
  • Smørbrødgrillen skal kun kobles til 230 V.

  8 • Page 9

  • Du kan når som helst slå av smørbrødgrillen
  ved å trekke ledningen ut av kontakten.
  • Når smørbrødet er ferdig, skal du åpne grillen
  forsiktig.
  • Advarsel! Metalldelene blir svært varme under
  bruk. Ta kun på håndtakene (2). Vær forsiktig
  så du ikke brenner deg på varm olje, fett og
  andre væsker som kan sprute.
  • Løsne smørbrødet forsiktig med en varmebestandig stekespade i plast e.l. Ikke bruk
  kjøkkenredskaper av metall eller med skarpe
  kanter, da dette vil ødelegge belegget på varmeplatene. Bruk i stedet redskaper av plast,
  melamin eller tre.
  • Etter bruk skal du alltid lukke grillen og trekke
  støpselet ut av stikkontakten.
  • Før grillen kan rengjøres og settes bort, må
  den være helt avkjølt.

  • Dette apparatet er ikke beregnet på bruk av
  personer (også barn) med reduserte fysiske, sansemessige eller mentale evner, eller
  manglende erfaring og kunnskap, med mindre
  de er under tilsyn eller har fått opplæring i bruk
  av apparatet av en person som er ansvarlig for
  deres sikkerhet.
  • Hold tilsyn med barn for å sikre at ikke de
  leker med apparatet.
  • Apparatet er ikke beregnet på betjening ved
  hjelp av ekstern timer eller egen fjernkontroll.

  KLARGJØRING AV SMØRBRØDGRILLEN
  • Når smørbrødgrillen er pakket ut, må du sjekke at også eventuell emballasje på innsiden av
  grillen er fjernet.
  • Tørk av varmeplatene med en fuktig klut før
  du bruker smørbrødgrillen for første gang (se
  “Rengjøring”). Smør deretter platene inn med
  litt smør, margarin eller matolje.

  FORSLAG TIL LEKRE SMØRBRØD
  • Vesuvio Mustard (tomat, ost, skinke, sennep,
  ev. rå løk)
  • Salami (salami, sprøstekt løk, ost, oliven)
  • Carni (stekt kjøttfarse, rå løk, sylteagurker,
  tomat, ost)
  • Vegetario (eplemos, bananskiver, kaneldryss)
  • Hawaii Chicken (kylling, ananas, paprika, karri)
  • Capriciosa (sjampinjongstuing, ost, tomat,
  oregano)
  • Hot Tuna (tunfisk, hardkokt egg i skiver, tomat,
  majones)

  BRUK
  • Plasser smørbrødgrillen på en hard, plan overflate.
  • Sett støpselet i kontakten. Den røde kontrollampen (2) lyser, og varmeplatene (6, 7)
  begynner å bli varme.
  • Når den grønne kontrollampen (1) lyser, har
  smørbrødgrillen nådd riktig temperatur og er
  klar til bruk. Legg 1–2 smørbrød på den nedre
  varmeplaten (7).
  • Lukk grillen så den øvre delen (5) hviler på
  maten. Lås håndtaket ved å klemme låseanordningen (4) fast på den nederste delen av
  håndtaket.
  • Hvis smørbrødet er svært tykt, må du ikke
  prøve å presse varmeplatene helt sammen for
  å låse håndtaket. Vent til smørbrødet er blitt litt
  tynnere før du bruker håndtakslåsen.
  • Begge varmeplatene (6, 7) på smørbrødgrillen
  varmes opp, noe som reduserer steketiden.
  • Mens smørbrødet grilles, tennes og slukner
  den grønne kontrollampen flere ganger. Dette
  viser bare at termostaten slår seg av og på fra
  tid til annen.
  • Smørbrødet er ferdig etter ca. 3–4 minutter, alt
  etter tykkelse og innhold. Hvis du vil at brødet
  skal være litt mer gyllent, steker du smørbrødet litt lenger.

  RENGJØRING
  • Følg alltid sikkerhetsforskriftene.
  • Trekk støpselet ut av stikkontakten.
  • La smørbrødgrillen avkjøles helt før den rengjøres.
  • Tørk av varmeplatene med et stykke kjøkkenpapir eller en fuktig klut. Bruk om nødvendig
  en fuktig svamp til rengjøring.
  • Hvis det sitter igjen matrester på varmeplatene, kan disse løsnes ved å smøre på litt
  matolje. La oljen sitte i 5 minutter og tørk av
  varmeplatene med et kjøkkenpapir.
  • Bruk aldri skurepulver eller noen form for
  sterke eller slipende rengjøringsmidler eller
  løsemidler.
  • Ikke bruk stålbørster eller andre metallredskaper.

  9 • Page 10

  Advarsel!

  • Elektriske komponenter må ikke komme i
  kontakt med vann.
  • Smørbrødgrillen må ikke legges i noen form
  for væske.
  MILJØINFORMASJON

  Vær oppmerksom på at dette Adexi-produktet
  er merket med følgende symbol:
  Det betyr at produktet ikke må kastes sammen
  med vanlig husholdningsavfall. Elektrisk og elektronisk avfall skal leveres inn separat.
  I henhold til WEEE-direktivet skal det enkelte
  medlemslandet sørge for riktig innsamling, gjenvinning, håndtering og resirkulering av elektrisk
  og elektronisk avfall. Private husholdninger i EU
  kan levere brukt utstyr til bestemte resirkuleringsstasjoner vederlagsfritt. I noen medlemsland kan
  det ved kjøp av nytt utstyr være mulig å levere
  brukt utstyr til forhandleren som solgte det.
  Kontakt forhandleren, distributøren eller offentlige
  myndigheter hvis du ønsker ytterligere informasjon om hva du skal gjøre med elektrisk og
  elektronisk avfall.

  GARANTIBESTEMMELSER
  Garantien gjelder ikke:
  • Dersom bruksanvisningen ikke er fulgt.
  • Dersom det er foretatt uautorisert inngrep i
  apparatet.
  • Dersom apparatet er blitt uheldig håndtert, utsatt for hard behandling eller skadet på annen
  måte.
  • Ved feil som måtte oppstå på grunn av feil på
  strømnettet.
  På grunn av den kontinuerlige utviklingen av produktene våre med hensyn til funksjon og design
  forbeholder vi oss retten til å endre produktet uten
  forvarsel.

  IMPORTØR
  Adexi Group
  Det tas forbehold om trykkfeil.

  10 • Page 11

  FI
  JOHDANTO

  • Älä avaa laitteen koteloa itse, äläkä työnnä
  mitään esineitä sen sisään.
  • Älä koske voileipägrilliin, kun kätesi ovat märät
  tai kun lattia tai voileipägrilli itse on märkä.
  Älä koske pistokkeeseen märillä tai kosteilla
  käsillä.
  • Tarkista virtajohto säännöllisesti, äläkä käytä
  voileipägrilliä, jos virtajohto on vaurioitunut
  tai jos voileipägrilli on pudonnut tai muuten
  vaurioitunut. Jos voileipägrilli, virtajohto tai
  pistoke on vaurioitunut, valtuutetun korjaajan
  on sähköiskuriskin välttämiseksi tarkistettava
  ja tarvittaessa korjattava voileipägrilli. Älä yritä
  itse korjata voileipägrilliä.
  • Älä anna virtajohdon roikkua pöydän tai tason
  reunan yli, pidä johto pois kuumien esineiden
  ja avotulen lähettyviltä ja varmista, ettei se
  kosketa voileipägrillin kuumia osia voileipägrilliä käytettäessä. Älä vedä johdosta, kun
  irrotat pistoketta pistorasiasta, vaan ota kiinni
  pistokkeesta. Varmista, ettei voileipägrillin
  virtajohtoon tai jatkojohtoon voi kompastua.
  Älä koskaan nosta voileipägrilliä virtajohdosta.
  •4 Tätä voileipägrilliä ei ole tarkoitettu kaupalliseen tai ulkokäyttöön.
  • Älä jätä voileipägrilliä valvomatta, kun se on
  käynnissä, ja huolehdi, etteivät lapset pääse
  voileipägrillin lähelle sen ollessa käytössä.
  Irrota pistoke pistorasiasta käytön jälkeen ja
  puhdistuksen ajaksi.
  • Voileipägrilli kuumenee nopeasti ja jäähtyy
  hitaasti. Koske ainoastaan voileipägrillin
  kahvaan. Älä sijoita voileipägrilliä kuumien
  esineiden (esim. liesi tai uuni) tai helposti syttyvien materiaalien (esim. verhot) läheisyyteen.
  • Laitetta ei ole tarkoitettu ilman valvontaa
  sellaisten ihmisten (lapset mukaan lukien) käyttöön, joiden fyysiset tai henkiset kyvyt tai aistit
  ovat heikentyneet tai joilla ei ole kokemusta tai
  tietoa laitteen käytöstä. Heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön tulee neuvoa heitä
  laitteen käytössä.
  • Valvo lapsia ja varmista, etteivät he leiki laitteella.
  • Laitteita ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkoisen ajastimen tai erillisen kauko-ohjainjärjestelmän avulla.
  • Valvo aina laitteen käyttöä. Pidä silmällä
  lapsia, jotka ovat laitteen lähellä sen ollessa
  käynnissä. Laite ei ole leikkikalu.

  Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen laitteen
  ensimmäistä käyttökertaa, niin saat parhaan
  hyödyn uudesta voileipägrillistäsi. Lue turvaohjeet
  huolellisesti. Suosittelemme myös, että säilytät
  nämä ohjeet. Näin voit perehtyä voileipägrillin eri
  toimintoihin myöhemminkin.

  SELITYS
  1
  2
  5

  6
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.

  7

  3

  Vihreä merkkivalo
  Punainen merkkivalo
  Kahva
  Lukko
  Yläosa
  Ylempi grillilevy
  Alempi grillilevy

  TURVAOHJEET
  • Voileipägrillin virheellinen käyttö voi aiheuttaa
  henkilövahinkoja ja voileipägrillin vaurioitumisen.
  • Käytä voileipägrilliä vain sen oikeaan käyttötarkoitukseen. Valmistaja ei ole vastuussa virheellisestä käytöstä johtuvista vahingoista (katso
  myös Takuuehdot).
  • Voileipägrilli voidaan kytkeä vain verkkoon,
  jonka jännite on 230 V.
  • Älä aseta voileipägrilliä tai johtoa veteen tai
  muuhun nesteeseen. Jos pudotat voileipägrillin vahingossa veteen tai jos se kastuu jollakin
  muulla tavalla, irrota pistoke välittömästi pistorasiasta, äläkä käytä voileipägrilliä, ennen kuin
  valtuutettu korjaaja on tarkistanut sen. Näiden
  ohjeiden noudattaminen on erittäin tärkeää
  sähköiskun välttämiseksi.

  11 • Page 12

  VALMISTELUT ENNEN KÄYTTÖÄ

  VOILEIPIEN TÄYTE-EHDOTUKSIA

  • Kun olet poistanut voileipägrillin pakkauksestaan, varmista, ettei voileipägrillin sisälle jää
  pakkausmateriaalia.
  • Pyyhi voileipägrillin grillilevyt kostealla liinalla
  ennen ensimmäistä käyttökertaa (katso kohta
  Puhdistaminen). Pyyhittyäsi grillilevyt voitele
  ne kevyesti voilla, margariinilla tai ruokaöljyllä.

  • Vesuvio Mustard (tomaattia, juustoa, kinkkua,
  sinappia ja raakaa sipulia maun mukaan)
  • Salami (salamia, paistettua sipulia, juustoa,
  oliiveja)
  • Carni (paistettua jauhelihaa, raakaa sipulia,
  suolakurkkua, tomaattia, juustoa)
  • Vegetario (omenasosetta, viipaloitua banaania,
  ripaus kanelia)
  • Hawaii Chicken (kanaa, ananasta, paprikaa,
  currya)
  • Capriciosa (sieniä valkokastikkeessa, juustoa,
  tomaatteja, oreganoa)

  KÄYTTÖ
  • Aseta voileipägrilli kovalle, tasaiselle pinnalle.
  • Aseta pistoke pistorasiaan. Punainen (2)
  merkkivalo syttyvät, ja grillilevyt (6 ja 7) alkavat
  kuumentua.
  • Kun vihreä merkkivalo (1) merkkivalo syttyvät,
  voileipä grillin lämpötila on sopiva käyttöä varten.
  Aseta alemmalle grillilevylle (7) 1–2 voileipää.
  • Laske yläosa (5) voileipien päälle. Lukitse
  kahva napsauttamalla yläosassa oleva lukko
  (4) kahvan alaosaan.
  • Jos voileipä on erittäin paksu, älä yritä painaa
  grillilevyjä yhteen siten, että voileipägrilli voidaan sulkea lukolla. Odota, kunnes voileipä on
  ohentunut ja lukitse kahvat yhteen.
  • Voileipägrillin molemmat grillilevyt (6 ja 7)
  kuumentuvat, joten grillausaika on lyhyempi.
  • Vihreä merkkivalo syttyy ja sammuu monta
  kertaa grillauksen aikana. Tämä on osoitus
  siitä, että termostaatti kytkeytyy ajoittain päälle
  ja pois päältä.
  • Voileipä on valmis noin 3–4 minuutin kuluttua
  voileivän paksuudesta ja täytteistä riippuen.
  Jos haluat leivän pinnan ruskistuvan enemmän, voit grillata voileipää hieman kauemmin.
  • Voit kytkeä voileipägrillin pois päältä milloin
  tahansa irrottamalla pistokkeen pistorasiasta.
  • Kun voileipä on valmis, avaa voileipägrillin
  kansi varovasti.
  • Varoitus! Metalliosat kuumenevat voimakkaasti
  grilliä käytettäessä. Koske ainoastaan kahvaan
  (2). Varo räiskyvää öljyä, rasvaa tai muita
  nesteitä.
  • Irrota voileipä varovasti lämmönkestävällä
  muovilastalla tai vastaavalla. Erityispinnoitettujen, tarttumattomien grillilevyjen kanssa ei
  saa käyttää teräviä eikä metallisia työvälineitä.
  Käytä sen sijaan muovisia, melamiinisia tai
  puisia työvälineitä.
  • Kun voileivät ovat valmiit, muista aina sulkea
  voileipägrilli ja irrottaa pistoke pistorasiasta.
  • Varmista ennen voileipägrillin puhdistusta ja
  varastointia, että se on täysin jäähtynyt.

  12

  • Hot Tuna (tonnikalaa, kovaksikeitettyä kananmunaa viipaleina, tomaattia, majoneesia)

  PUHDISTUS
  • Noudata aina turvaohjeita.
  • Irrota ensin pistoke pistorasiasta.
  • Anna voileipägrillin jäähtyä täysin ennen puhdistusta.
  • Pyyhi grillilevyt talouspaperilla tai kostealla
  liinalla. Tarvittaessa voit käyttää puhdistukseen
  kosteaa pesusientä.
  • Jos grillilevyille jää ruoantähteitä, voit irrottaa
  ne ruokaöljyllä. Anna öljyn vaikuttaa 5 minuuttia ja pyyhi sitten grillilevyt talouspaperilla.
  • Älä käytä puhdistukseen hankausjauhetta tai
  mitään vahvaa puhdistusainetta tai liuotinta.
  • Älä käytä puhdistukseen teräsharjaa tai metallisia työvälineitä.

  Varoitus!

  • Sähköosat eivät saa joutua kosketuksiin veden
  kanssa.
  • Älä upota voileipägrilliä mihinkään nesteeseen.
  TIETOJA TUOTTEEN HÄVITTÄMISESTÄ JA
  KIERRÄTTÄMISESTÄ

  Tämä Adexi-tuote on merkitty seuraavalla
  symbolilla:
  Tuotetta ei siis saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana, vaan sähkö- ja elektroniikkajäte
  on hävitettävä erikseen. • Page 13

  Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan
  direktiivin mukaan jokaisen jäsenvaltion on
  järjestettävä asianmukainen sähkö- ja elektroniikkajätteen keräys, talteenotto, käsittely ja kierrätys.
  EU-alueen yksityiset kotitaloudet voivat palauttaa
  käytetyt laitteet maksutta erityisiin kierrätyspisteisiin. Käytetty laite voidaan joissakin jäsenvaltioissa ja tietyissä tapauksissa palauttaa sille jälleenmyyjälle, jolta se on ostettu, jos tilalle hankitaan
  uusi laite. Lisätietoja sähkö- ja elektroniikkajätteen
  käsittelystä saat jälleenmyyjältäsi, tukkukauppiaaltasi tai paikallisilta viranomaisilta.

  TAKUUEHDOT
  Takuu ei ole voimassa, jos
  • edellä olevia ohjeita ei noudateta
  • laitteeseen on tehty muutoksia
  • laitetta on käsitelty väärin tai rajusti, tai se on
  kärsinyt muita vaurioita
  • syntyneet viat johtuvat häiriöistä sähköverkossa.
  Kehitämme jatkuvasti tuotteidemme toimivuutta
  ja muotoilua, minkä vuoksi pidätämme itsellämme
  oikeuden muuttaa tuotetta ilman etukäteisilmoitusta.

  MAAHANTUOJA
  Adexi Group
  Emme ole vastuussa mahdollisista painovirheistä.

  13 • Page 14

  UK
  INTRODUCTION

  It is extremely important that you follow these
  instructions, as water in the sandwich toaster
  could give rise to fatal electric shocks.
  • Never try to open the cabinet yourself and
  never force objects into it.
  • Do not use the sandwich toaster when your
  hands are wet, when the floor is wet or when
  the sandwich toaster itself is wet. Never touch
  the plug with wet or damp hands.
  • Check regularly that the cord is not damaged
  and do not use the sandwich toaster if this is
  the case, or if the sandwich toaster has been
  dropped or damaged in any other way. If the
  sandwich toaster, cord or plug is damaged,
  the sandwich toaster must be inspected and,
  if necessary, repaired by an authorised repair
  engineer, otherwise there is a risk of electric
  shock. Never try to repair the sandwich toaster
  yourself.
  • Do not let the cord hang over the edge of a
  table/counter; keep it away from hot objects
  and naked flames and make sure that it never
  comes into contact with the hot parts of the
  sandwich toaster during use. Avoid pulling the
  cord when removing the plug from the socket.
  Instead, hold the plug. Make sure that it is
  not possible to pull or trip over the sandwich
  toaster cable or any extension cord. Never lift
  the sandwich toaster by the cord.
  • This sandwich toaster is not suitable for commercial or outdoor use.
  • Never leave the sandwich toaster unattended
  when in use and keep an eye on children.
  The plug should always be removed from the
  socket after use or when cleaning.
  • The sandwich toaster gets hot very quickly
  and takes a long time to cool down again.
  Only touch the sandwich toaster at the handle.
  Never place the sandwich toaster next to
  hot objects (e.g. cookers or ovens) or in the
  vicinity of flammable materials (e.g. curtains).
  • This appliance is not intended for use by
  persons (including children) with reduced
  physical, sensory or mental capabilities, or
  lack of experience and knowledge,unless they
  have been given supervision or instruction
  concerning use of the appliance by a person
  responsible for their safety.
  • Children should be supervised to ensure that
  they do not play with the appliance.

  To get the best out of your new sandwich toaster,
  please read through these instructions carefully
  before using it for the first time. Pay particular
  attention to the safety measures. We also recommend that you keep the instructions for future
  reference, so that you can remind yourself of the
  functions of the sandwich toaster.

  KEY
  1
  2
  5

  6

  7

  4

  3

  1. Green indicator light
  2. Red indicator light
  3. Handle
  4. Lock
  5. Upper section
  6. Top hotplate
  7. Bottom hotplate

  SAFETY MEASURES
  • Incorrect use of the sandwich toaster may
  cause personal injury and damage to the
  sandwich toaster.
  • Use the sandwich toaster for its intended purpose only. The manufacturer is not responsible
  for any damage resulting from incorrect use or
  handling (see also Guarantee Terms).
  • The sandwich toaster may only be connected
  to 230 V.
  • The sandwich toaster or the cord must not be
  placed in water or any other liquid. If you drop
  the sandwich toaster in water by accident, or it
  gets wet in any other way, you must immediately remove the plug from the socket and
  get an authorised repair engineer to examine
  the sandwich toaster before you use it again.

  14 • Page 15

  • Carefully release the sandwich using a heatresistant plastic spatula or similar. You must
  not use metal utensils or utensils with a sharp
  edge on the hotplates, as these have a special
  non-stick coating. Instead use plastic, melamine or wooden utensils.
  • Always close and unplug the sandwich toaster
  once the food is ready.
  • Before cleaning and storing the sandwich
  toaster, make sure it has cooled completely.

  • Appliances are not inteded to be operated
  by means of an external timer or separate
  remote-control system.
  • Keep the appliance under constant
  supervision while in use. Keep an eye on
  children in the vicinity of the appliance when
  it is being used. The appliance is not a toy.

  PREPARING THE SANDWICH TOASTER
  • Once the sandwich toaster has been unpacked, you must ensure that any packaging inside
  the appliance itself is also removed.
  • Wipe the sandwich toaster’s hotplates with a
  damp cloth before using it for the first time (see
  Cleaning). Then oil the hotplates with a small
  amount of butter, margarine or cooking oil.

  SERVING SUGGESTIONS
  (for toasted sandwiches)
  • Vesuvio Mustard (tomato, cheese, ham, mustard and raw onion, as required)
  • Salami (salami, fried onion, cheese, olives)

  USE

  • Carni (fried mince, raw onion, pickled gherkins,
  tomato, cheese)
  • Vegetario (stewed apple, banana slices,
  sprinkle with cinnamon)
  • Hawaii Chicken (chicken, pineapple, pepper,
  curry)
  • Capriciosa (mushrooms in white sauce,
  cheese, tomatoes, oregano)
  • Hot Tuna (tuna, sliced hard-boiled eggs,
  tomato, mayonnaise)

  • Place the sandwich toaster on a hard, flat
  surface.
  • Place the plug in the socket. The red indicator
  light (2) lights up, and the hotplates (6, 7) begin
  to heat up.
  • When the green indicator light (1) lights up
  the sandwich toaster has reached the correct
  temperature and is ready for use. Now place
  1-2 sandwiches on the bottom hotplate (7).
  • Close the upper section (5) so that it rests on
  top of the food. Lock the handle by clipping
  the lock (4) on the top section to the bottom
  section of the handle.
  • If the sandwich is very thick, you must not try
  to press the hotplates together completely so
  they can be closed with the lock. Wait a moment until the sandwich has got a little thinner,
  and now lock the handles together.
  • Both hotplates (6, 7) on the sandwich toaster
  are heated, which reduces the cooking time.
  • During cooking, the green indicator light will
  come on and go off several times. This merely
  means that the thermostat is coming on and
  going off from time to time.
  • The sandwich is ready after approximately 3-4
  minutes, depending on its thickness and filling.
  If you want the bread to be more golden, you
  should toast the sandwich a little longer.
  • You can switch off the sandwich toaster at any
  time by removing the cord from the socket.
  • Once the sandwich is ready, you should open
  the sandwich toaster carefully.
  • Warning! The metal parts will get very hot during use. Touch the handle only (2). Be careful
  of spitting oil, fat or other liquids.

  CLEANING
  • Always follow the safety measures.
  • Remove the plug from the socket.
  • Allow the sandwich toaster to cool completely
  before cleaning it.
  • Use a piece of kitchen roll or a damp cloth to
  wipe the hotplates. If necessary, use a damp
  sponge for cleaning.
  • If any food residues remain on the hotplates,
  these can be loosened using a small amount
  of cooking oil. Leave the oil for 5 minutes, and
  then wipe the hotplates with a piece of kitchen
  roll.
  • You must not use scouring powder or any
  form of strong solvent or abrasive cleaning
  agent.
  • You must not use steel brushes or other metal
  utensils.

  Warning!

  • The electrical parts must not come into contact with water.
  • The sandwich toaster must not be submerged
  in any form of liquid.

  15 • Page 16

  FOR UNITED KINGDOM ONLY
  Plug wiring:
  This product is fitted with a BS 1363 13-amp
  plug. If you have to replace the fuse, only those
  that are ASTA or BSI approved to BS1362 and
  with a rated current of 13 amps should be used. If
  there is a fuse cover fitted, this cover must be
  refitted after changing the fuse. If the fuse cover is
  lost or damaged, the plug must not be used. You
  must also check if the socket outlets in your
  home fit with the plug of the appliance. If the
  socket outlet in your home does not fit with the
  plug, the plug must be removed and disposed of
  safely as insertion of the plug into the socket
  is likely to cause electric hazard. A replacement
  plug should be wired according to following
  description.

  INFORMATION ON DISPOSAL AND RECYCLING OF
  THIS PRODUCT

  Please note that this Adexi product is marked
  with this symbol:
  This means that this product must not be disposed of together with ordinary household waste, as
  electrical and electronic waste must be disposed
  of separately.
  In accordance with the WEEE directive, every
  member state must ensure correct collection,
  recovery, handling and recycling of electrical and
  electronic waste. Private households in the EU
  can take used equipment to special recycling stations free of charge. In some member states you
  can, in certain cases, return the used equipment
  to the retailer from whom you purchased it, if you
  are purchasing new equipment. Contact your
  retailer, distributor or the municipal authorities for
  further information on what you should do with
  electrical and electronic waste.

  Important
  This appliance must be earthed. The wires in the
  cord set are coloured thus:
  BLUE- Neutral, Brown-Live, Green& Yellowearth (For detachable plug only)
  As the colours of the wires in the mains lead of
  this appliance may not correspond with the
  coloured markings identifying the terminals in
  your plug, proceed as follows:

  GUARANTEE TERMS
  The guarantee does not apply:
  • if the above instructions are not followed
  • if the equipment has been interfered with
  • if the appliance has been mishandled, subjected to rough treatment, or has suffered any
  other form of damage
  • if faults have arisen as a result of faults in your
  electricity supply.

  The wire that is coloured Green& Yellow must be
  connected to the terminal in the plug that is mar
  ked with the letter E or by the earth symbol, or
  coloured green& yellow.
  The wire that is coloured blue must be connected
  to the terminal that is marked with the letter N or
  coloured black.

  Due to the constant development of our products
  in terms of function and design, we reserve the
  right to make changes to the product without
  prior warning.

  The wire that is couloured brown must be con
  nected to the terminal that is marked with the
  letter L or coloured red.

  IMPORTER
  Adexi Group
  We cannot be held responsible for any printing
  errors.

  16 • Page 17

  DE
  EINLEITUNG

  • Der Sandwichtoaster oder das Kabel dürfen
  nicht in Wasser oder sonstige Flüssigkeiten
  eingetaucht werden. Falls Sie den Sandwichtoaster versehentlich ins Wasser fallen
  lassen, oder er auf andere Weise nass wird,
  müssen Sie sofort den Stecker aus der Steckdose ziehen und den Sandwichtoaster vor
  seiner erneuten Inbetriebnahme durch einen
  autorisierten Reparaturfachmann untersuchen
  lassen. Es ist äußerst wichtig, dass Sie diese
  Anweisungen befolgen, da Wasser im Sandwichtoaster tödliche Stromschläge verursachen kann.
  • Versuchen Sie niemals, das Gehäuse selbst
  zu öffnen oder Gegenstände in es hinein zu
  schieben.
  • Benutzen Sie den Sandwichtoaster niemals
  mit nassen Händen, auf einem nassen Boden
  oder wenn der Sandwichtoaster selbst nass
  ist. Berühren Sie den Stecker niemals mit nassen oder feuchten Händen.
  • Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Kabel
  beschädigt ist, und verwenden Sie den
  Sandwichtoaster nicht, wenn dies der Fall
  ist, oder wenn der Sandwichtoaster fallen
  gelassen oder auf andere Weise beschädigt
  wurde. Wenn der Sandwichtoaster, das
  Kabel oder der Stecker beschädigt ist, muss
  der Sandwichtoaster untersucht und, falls
  notwendig, durch einen autorisierten Reparaturfachmann repariert werden, da sonst die
  Gefahr von Stromschlägen besteht. Versuchen
  Sie niemals, den Sandwichtoaster selbst zu
  reparieren.
  • Lassen Sie das Kabel nicht über eine Tischkante hängen, lassen Sie es nicht in die Nähe
  von heißen Gegenständen oder offenem Feuer
  kommen, und sorgen Sie dafür, dass es niemals mit heißen Teilen des Sandwichtoasters
  in Berührung kommt, wenn dieser in Gebrauch ist. Ziehen Sie nicht am Kabel, um den
  Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Ziehen
  Sie stattdessen am Stecker. Prüfen Sie, ob
  gewährleistet, dass niemand an dem Kabel
  des Sandwichtoasters oder an einem Verlängerungskabel ziehen oder darüber stolpern
  kann. Heben Sie den Sandwichtoaster niemals
  mit dem Kabel an.
  • Dieser Sandwichtoaster eignet sich nicht für
  den gewerblichen Gebrauch oder den Gebrauch im Freien.

  Bevor Sie Ihren neuen Sandwichtoaster erstmals
  in Gebrauch nehmen, sollten Sie diese Anleitung
  sorgfältig durchlesen. Beachten Sie insbesondere
  die Sicherheitsmaßnahmen. Bewahren Sie die
  Anleitung bitte auf, um sich jederzeit über die
  Funktionen des Sandwichtoasters informieren zu
  können.

  SCHLÜSSEL
  1
  2
  5

  6

  7

  4

  3

  1. Grüne Kontrolllampe
  2. Rote Kontrolllampe
  3. Handgriff
  4. Verriegelung
  5. Oberteil
  6. Obere Heizplatte
  7. Untere Heizplatte

  SICHERHEITSHINWEISE
  • Der unsachgemäße Gebrauch des Sandwichtoasters kann zu Verletzungen und zu Beschädigungen des Sandwichtoasters führen.
  • Der Sandwichtoaster darf nur zu dem ihm
  zugedachten Zweck eingesetzt werden. Der
  Hersteller ist nicht für Schäden verantwortlich,
  die durch den unsachgemäßen Gebrauch oder
  die unsachgemäße Handhabung des Sandwichtoasters verursacht werden (siehe auch
  die Garantiebedingungen).
  • Der Sandwichtoaster darf nur an 230 V angeschlossen werden.

  17 • Page 18

  • Halten Sie das Gerät während des Gebrauchs
  unter ständiger Überwachung. Beaufsichtigen
  Sie Kinder, die sich in der Nähe des Gerätes
  aufhalten, wenn es in Gebrauch ist. Das Gerät
  ist kein Spielzeug!
  • Lassen Sie den eingeschalteten Sandwichtoaster niemals unbeaufsichtigt und
  achten Sie auf Kinder. Der Stecker sollte nach
  dem Gebrauch oder beim Reinigen des Sandwichtoasters stets aus der Steckdose gezogen
  werden.
  • Der Sandwichtoaster erhitzt sich schnell und
  braucht sehr lange Zeit, um wieder abzukühlen. Fassen Sie den Sandwichtoaster nur am
  Handgriff an. Stellen Sie den Sandwichtoaster
  nie in die Nähe von heißen Gegenständen (z.
  B. Herde oder Öfen), oder von entzündbaren
  Materialien (z. B. Vorhänge).
  • Dieses Gerät ist nicht für Personen mit
  eingeschränkten körperlichen und geistigen
  Fähigkeiten sowie Wahrnehmungsstörungen bestimmt bzw. auch nicht für Personen,
  die über keinerlei Erfahrung oder Wissen im
  Umgang mit dem Gerät verfügen, es sei denn,
  sie werden beim Umgang von einer für sie
  verantwortlichen Person beaufsichtigt oder
  angeleitet. Auch für Kinder ist das Gerät nicht
  geeignet.
  • Kinder sollten beaufsichtigt werden, um zu
  gewährleisten, dass sie nicht mit dem Gerät
  spielen.
  • Die Geräte sind nicht für den Betrieb mit
  einem externen Timer oder einem separaten
  Fernbedienungssystem vorgesehen

  VORBEREITUNG DES SANDWICHTOASTERS
  • Nachdem der Sandwichtoaster ausgepackt
  wurde, müssen Sie dafür sorgen, dass auch
  Verpackungsmaterialien im Innern des Geräts
  entfernt werden.
  • Wischen Sie die Heizplatten des Sandwichtoasters mit einem feuchten Tuch ab,
  bevor sie ihn zum ersten Mal in Gebrauch
  nehmen (siehe Reinigung). Danach schmieren
  Sie die Platten mit einer kleinen Menge Butter,
  Margarine oder Speiseöl ein.

  ANWENDUNG
  • Stellen Sie den Sandwichtoaster auf eine
  harte, waagerechte Oberfläche.
  • Stecken Sie den Stecker in die Steckdose. Die
  rote Kontrolllampe (2) leuchten auf, und die
  Heizplatten (6, 7) erwärmen sich.

  18

  • Wenn die grüne Kontrollampe (1) leuchten auf,
  hat der Sandwichtoaster die richtige Temperatur
  erreicht und ist starbereit. Legen Sie 1-2 Sandwiches auf die untere Heizplatte (7).
  • Schließen Sie das Oberteil (5), sodass es oben
  auf den Sandwiches aufliegt. Verriegeln Sie
  den Handgriff, indem Sie die Verriegelung (4)
  in die untere Hälfte des Handgriffs einrasten
  lassen.
  • Falls das Sandwich sehr dick ist, dürfen Sie
  nicht versuchen, die Heizplatten vollständig
  zusammenzupressen, um die Verriegelung
  schließen zu können. Warten Sie einen Moment, bis das Sandwich etwas dünner geworden ist, und verriegeln Sie dann die Handgriffe.
  • Beide Heizplatten (6, 7) erhitzen sich, wodurch
  die Zubereitungszeit reduziert wird.

  • Während der Zubereitung leuchtet die grüne
  Kontrolllampe mehrmals auf und erlischt
  wieder. Dies bedeutet nur, dass sich der
  Thermostat von Zeit zu Zeit ein- und wieder
  ausschaltet.
  • Das Sandwich ist, abhängig von Dicke und
  Belegung, nach ungefähr 3-4 Minuten fertig.
  Falls das Brot stärker gebräunt werden
  soll, sollten Sie das Sandwich etwas länger
  toasten.
  • Sie können den Sandwichtoaster jederzeit
  abschalten, indem Sie das Kabel aus der
  Steckdose ziehen.
  • Wenn das Sandwich fertig ist, können Sie den
  Sandwichtoaster vorsichtig öffnen.
  • Achtung! Die Metallteile werden während des
  Gebrauchs sehr heiß. Fassen Sie nur den
  Handgriff (2) an. Nehmen Sie sich vor spritzendem Öl, Fett oder anderen Flüssigkeiten in
  Acht.
  • Lösen Sie das Sandwich vorsichtig mit einem
  hitzebeständigen Plastikspachtel o. ä. Sie
  dürfen keine Metallgegenstände oder Gegenstände mit scharfen Kanten auf den Heizplatten benutzen, da diese über eine spezielle
  Antihaftbeschichtung verfügen. Benutzen Sie
  stattdessen Kunststoff-, Melamin- oder Holzgerätschaften.
  • Schließen Sie den Sandwichtoaster nach der
  Essenszubereitung, und stecken Sie ihn aus.
  • Vergewissern Sie sich vor der Reinigung und
  dem Abstellen des Sandwichtoasters, dass er
  vollständig abgekühlt ist. • Page 19

  SERVIERTIPPS
  (für getoastete Sandwiches)
  • Vesuvio Mustard (Tomaten, Käse, Schinken,
  Senf und nach Bedarf frische Zwiebeln)
  • Salami (Salami, Röstzwiebeln, Käse, Oliven)
  • Carni (gebratenes Hackfleisch, frische Zwiebeln, Gewürzgurken, Tomaten, Käse)
  • Vegetario (geschmorte Äpfel, Bananenscheiben, mit Zimt bestreut)
  • Hawaii Chicken (Hühnchen, Ananas, Pfeffer,
  Curry)
  • Capriciosa (Pilze in weißer Soße, Käse, Tomaten, Oregano)
  • Hot Tuna (Thunfisch, hartgekochte Eier in
  Scheiben, Tomaten, Mayonnaise)

  Gemäß der WEEE-Richtlinie muss jeder Mitgliedstaat für das ordnungsgemäße Sammeln, die
  Verwertung, die Handhabung und das Recycling
  von Elektro- und Elektronikmüll sorgen. Private
  Haushalte im Bereich der EU können ihre gebrauchten Geräte kostenfrei an speziellen Recyclingstationen abgeben. In einigen Mitgliedstaaten
  können gebrauchte Geräte bei dem Einzelhändler,
  bei dem sie gekauft wurden, kostenfrei wieder abgegeben werden, sofern ein neues Gerät gekauft
  wird. Bitte nehmen Sie mit der Verkaufsstelle
  oder den örtlichen Behörden Kontakt auf, wenn
  Sie Näheres über den Umgang mit Elektro- und
  Elektronikmüll erfahren möchten.

  REINIGUNG

  GARANTIEBEDINGUNGEN

  • Befolgen Sie stets die Sicherheitsmaßregeln.
  • Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
  • Lassen Sie den Sandwichtoaster völlig abkühlen, bevor Sie ihn reinigen.
  • Verwenden Sie zum Abwischen der Heizplatten ein Stück Küchenpapier oder ein feuchtes
  Tuch. Falls erforderlich, kann auch ein feuchter
  Schwamm zur Hilfe genommen werden.
  • Sind an den Heizplatten Reste vom Grillgut
  hängen geblieben, können diese unter Einsatz
  von ein wenig Speiseöl entfernt werden.
  Lassen Sie dieses ggf. 5 Minuten einwirken,
  wonach Sie die Heizplatten mit einem Stück
  Küchenpapier abwischen.
  • Verwenden Sie niemals Scheuerpulver, starke
  Lösungsmittel oder schleifende Reinigungsmittel.
  • Verwenden Sie niemals Stahlbürsten oder
  andere Metallgegenstände.

  Diese Garantie gilt nicht,
  • falls die vorstehenden Hinweise nicht beachtet
  werden;
  • falls unbefugte Eingriffe ins Gerät vorgenommen werden,
  • falls das Gerät unsachgemäß behandelt, Gewalt ausgesetzt oder ihm anderweitig Schaden
  zugefügt worden ist;
  • bei Fehlern, die aufgrund von Fehlern im
  Leitungsnetz entstanden sind.
  Aufgrund der ständigen Entwicklung von Funktion
  und Design unserer Produkte behalten wir uns
  das Recht zur Änderung des Produkts ohne
  vorherige Ankündigung vor.

  IMPORTEUR
  Adexi Group
  Druckfehler vorbehalten.

  Achtung!
  • Die elektrischen Teile dürfen nicht mit Wasser
  in Kontakt kommen!
  • Der Sandwichtoaster darf nicht in Flüssigkeiten eingetaucht werden.
  INFORMATION ÜBER DIE ENTSORGUNG UND DAS
  RECYCLING DIESES PRODUKTS

  Dieses Adexi-Produkt trägt dieses Zeichen:
  Das heißt, dass es nicht zusammen mit normalem Haushaltsmüll sondern als Sondermüll zu
  entsorgen ist.

  19 • Page 20

  PL
  WPROWADZENIE  Aby jak najlepiej wykorzystaç nowy opiekacz
  do kanapek, przed pierwszym u˝yciem nale˝y
  uwa˝nie zapoznaç si´ z poni˝szymi instrukcjami.
  Szczególnà uwag´ zwróciç na zachowanie
  bezpieczeƒstwa. Zachowaç na przysz∏oÊç
  instrukcj´ obs∏ugi zawierajàcà przydatne
  informacje na temat funkcji opiekacza.

  OZNACZENIA
  1
  2
  5  6
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.

  7

  4

  3

  Zielony wskaênik Êwietlny
  Czerwony wskaênik Êwietlny
  Uchwyt
  Blokada
  Cz´Êç górna
  P∏yta grzejna górna
  P∏yta grzejna dolna
  Przewód zasilajàcy z wtyczkà  RODKI BEZPIECZE¡STWA


  Niew∏aÊciwe korzystanie z opiekacza do
  kanapek mo˝e byç przyczynà uszkodzenia
  cia∏a lub urzàdzenia.
  Z opiekacza do kanapek korzystaç zgodnie
  z jego przeznaczeniem. Producent nie
  jest odpowiedzialny za uszkodzenia
  wynikajàce z nieprawid∏owego u˝ytkowania
  lub przechowywania (patrz tak˝e Warunki
  gwarancji).
  Opiekacz do kanapek mo˝na pod∏àczyç do
  napi´cia 230 V.  20

  Opiekacza do kanapek lub przewodu
  zasilajàcego nie zanurzaç w wodzie lub
  innym p∏ynie. W razie przypadkowego
  upuszczenia opiekacza do kanapek
  do wody lub te˝ zamoczenia go w inny
  sposób, natychmiast wyciàgnàç wtyczk´ z
  gniazdka sieciowego i oddaç urzàdzenie do
  autoryzowanego serwisu w celu sprawdzenia
  stanu urzàdzenia przed ponownym u˝yciem.
  Przestrzeganie niniejszych zaleceƒ jest
  niezmiernie wa˝ne, poniewa˝ znajdujàca
  si´ w opiekaczu woda mo˝e spowodowaç
  Êmiertelne pora˝enie pràdem.
  Nigdy nie otwieraç obudowy ani wsuwaç do
  niej ˝adnych przedmiotów.
  Nie u˝ywaç opiekacza, gdy r´ce, pod∏oga
  bàdê samo urzàdzenie sà mokre. Nigdy nie
  dotykaç wtyczki mokrymi lub wilgotnymi
  r´koma.
  Regularnie sprawdzaç, czy przewód
  zasilajàcy nie jest uszkodzony. W razie
  uszkodzenia przewodu, upuszczenia lub
  uszkodzenia opiekacza nie korzystaç z
  urzàdzenia. Je˝eli opiekacz do kanapek,
  przewód zasilajàcy lub wtyczka sà
  uszkodzone, urzàdzenie musi byç oddane
  do przeglàdu, a w razie koniecznoÊci
  naprawione w autoryzowanym serwisie. W
  przeciwnym razie istnieje niebezpieczeƒstwo
  pora˝enia pràdem elektrycznym. Nigdy
  podejmowaç samodzielnych prób naprawy
  opiekacza do kanapek.
  Nie dopuszczaç do swobodnego zwisania
  przewodu zasilajàcego poza kraw´dê
  sto∏u/blatu; unikaç kontaktu z goràcymi
  przedmiotami i otwartym ogniem oraz
  upewniç si´, ˝e podczas u˝ytkowania
  przewód nie styka si´ z goràcymi cz´Êciami
  opiekacza do kanapek. Wyjmujàc wtyczk´
  z gniazdka sieciowego nie ciàgnàç za
  przewód. Przewód od∏àczaç trzymajàc za
  wtyczk´. Uwa˝aç, aby przypadkowo nie
  zahaczyç si´ o przewód zasilajàcy opiekacza
  lub przed∏u˝acz. Nigdy nie podnosiç
  opiekacza do kanapek, chwytajàc za
  przewód zasilajàcy.
  Opiekacz do kanapek nie jest przeznaczony
  do zastosowaƒ komercyjnych lub u˝ywania
  go na zewnàtrz pomieszczeƒ. • Page 21 • Page 22

  PROPOZYCJE PRZYRZÑDZANIA
  KANAPEK

  INFORMACJE O UTYLIZACJI I
  RECYKLINGU TEGO PRODUKTU  Prosimy zauwa˝yç, ˝e ten produkt Adexi
  oznaczony jest nast´pujàcym symbolem:

  Kanapka Vesuvio Mustard (pomidor, ser
  ˝ó∏ty, szynka, musztarda, surowa cebula, wg
  upodobania)
  Kanapka Salami (salami, sma˝ona cebula,
  ser ˝ó∏ty, oliwki)
  Kanapka Carni (sma˝one mi´so mielone,
  surowa cebula, ogórki konserwowe, pomidor,
  ser ˝ó∏ty)
  Kanapka Vegetario (mus jab∏kowy, plasterki
  banana, cynamon do posypania)
  Kanapka Hawaii Chicken (kurczak, ananas,
  pieprz, curry)
  Kanapka Capriciosa (sma˝one pieczarki w
  Êmietanie, ser ˝ó∏ty, pomidor, oregano)
  Kanapka Hot Tuna ( tuƒczyk, jajko na twardo
  w plasterkach, pomidor, majonez)

  Oznacza to, ˝e produktu tego nie nale˝y
  umieszczaç razem z normalnymi odpadami
  gospodarstwa domowego, poniewa˝
  gromadzeniem zu˝ytego sprz´tu elektrycznego i
  elektronicznego zajmujà si´ specjalne instytucje.
  Dyrektywa WEEE (w sprawie zu˝ytego sprz´tu
  elektrycznego i elektronicznego) zobowiàzuje
  wszystkie Paƒstwa Cz∏onkowskie do umo˝liwienia
  w∏aÊciwej zbiórki, odzysku, przetwarzania i
  recyklingu zu˝ytego sprz´tu elektrycznego
  i elektronicznego. Prywatne gospodarstwa
  domowe na obszarze UE mogà nieodp∏atnie
  zwracaç zu˝yty sprz´t do wyznaczonych
  sk∏adowisk. W niektórych Paƒstwach
  Cz∏onkowskich mo˝na bezp∏atnie zwróciç zu˝yty
  sprz´t sprzedawcy lub dystrybutorowi, u którego
  dokonano zakupu, pod warunkiem zakupienia
  nowego sprz´tu podobnego rodzaju. Aby uzyskaç
  wi´cej informacji na temat obchodzenia si´ z
  zu˝ytym sprz´tem elektrycznym i elektronicznym,
  nale˝y zwróciç si´ do sprzedawcy lub
  dystrybutora, u którego dokonano zakupu, bàdê
  do samorzàdu lokalnego.

  CZYSZCZENIE
  Przestrzegaç Êrodków bezpieczeƒstwa.
  Wyciàgnàç wtyczk´ przewodu zasilajàcego z
  gniazdka.
  Przed przystàpieniem do czyszczenia
  pozostawiç opiekacz do ca∏kowitego
  wystygni´cie.
  Do wycierania p∏yt grzewczych u˝ywaç
  papierowego r´cznika lub wilgotnej
  Êciereczki. W razie koniecznoÊci u˝ywaç do
  czyszczenia wilgotnej gàbki.
  Aby usunàç resztki jedzenia pozostawione
  na p∏ytach grzewczych, posmarowaç je
  niewielkà iloÊcià oleju. Nast´pnie odczekaç
  5 minut i przetrzeç powierzchnie grzejne
  papierowym r´cznikiem.
  Nie u˝ywaç proszku do szorowania,
  rozpuszczalników bàdê Êciernych Êrodków
  czyszczàcych.
  Nie u˝ywaç stalowych szczotek lub innych
  metalowych przyborów kuchennych.

  WARUNKI GWARANCJI
  Gwarancja nie dotyczy przypadków, w których:
  • powy˝sze instrukcje nie by∏y przestrzegane,
  • urzàdzenie poddano modyfikacji bez
  upowa˝nienia,
  • korzystano z urzàdzenia w sposób
  niezgodny z jego przeznaczeniem,
  nieostro˝nie lub uszkodzono je w jakikolwiek
  sposób,
  • uszkodzenia powsta∏y na skutek awarii sieci
  zasilajàcej.
  Z powodu sta∏ego udoskonalania naszych
  produktów w zakresie ich dzia∏ania i wzornictwa,
  zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania
  zmian w produktach bez uprzedzenia.

  Uwaga!
  • Elementy elektryczne nie mogà stykaç si´ z
  wodà.
  • Opiekacza do kanapek nie zanurzaç w
  p∏ynach.

  IMPORTER
  Adexi Group
  Firma nie ponosi odpowiedzialnoÊci za b∏´dy w
  druku.

  22


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Melissa 643-193 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Melissa 643-193 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Dänisch, Polnisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 10,55 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info