Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/26
Nächste Seite
31 32
 S E
Det är lättast att göra detta när bönbehållaren och
kvarnen är helt tomma.
Ta av bönbehållaren:
- Vrid bönbehållaren moturs tills de två trianglarna
är mitt emot varandra .
- Ta av bönbehållaren från apparaten och töm den
helt.
Sätta bönbehållaren på sin plats:
- Vrid så att trianglarna är mitt emot varandra.
- Tryck lätt på bönbehållaren och vrid den medurs
tills den klickar på plats.
Sätt in ett kaefilter i filterhållaren .
Tömma kvarnen helt:
- Ställ in apparaten på 2 koppar och en kae-
böna .
- Tryck på startknappen ON/OFF och låt appa-
raten malen tills det är tomt.
- Använd ON/OFF-knappen för att stänga av
apparaten efter malning.
Ta av bönbehållaren igen enligt beskrivningen
ovan.
Rengöra kvarnen:
- Vrid kvarnreglaget till ”Open” (öppet) .
- Lyft konsolen och dra ut kvarnhjulet ur kvarnen
.
- Rengör kvarnen med rengöringsborsten som
medföljer .
- Vi rekommenderar att du använder en dammsu-
gare för att kunna avlägsna rester av malet kae
helt.
Öppna den svängbara filterhållaren och släng kaefil-
tret .
Rengöra kafferännan:
- Håll apparaten med båda händerna och lägg den
försiktigt på rygg.
- Nu kan du först rengöra området ovanför den
svängbara filterhållaren med borsten och en
fuktig trasa.
- Håll nere knappen för malet kae i 5 sekun-
der för att öppna kaerännan
.
- Luckan till kaerännan öppnas och rännan kan
rengöras med borsten.
- Håll nere knappen för malet kae i 5 sekun-
der för att stänga kaerännan.
- Sätt tillbaka filterhållaren på sin plats och ställ
apparaten upp igen.
Sätt tillbaka kvarnhjulet på sin plats och stäng
konsolen igen.
Vrid tillbaka kvarnreglaget till malningsläget .
Sätt tillbaka bönbehållaren igen enligt beskrivningen
ovan.
Avkalkning:
Beroende på vilken vattenhårdhet du har ställt in
(se punkt 3) ska apparaten avkalkas strax efter att
CALC-lampan tänds.
Mät upp avkalkningsvätska enligt tillverkarens anvis-
ningar och häll vätskan i vattenbehållaren. Vi rekom-
menderar Melitta
®
Anti Calc Filter Café Machines.
Tryck kort på CALC-knappen . Den röda lysdio-
den börjar blinka .
Den aktuella tiden och ”CALC” visas växelvis på
displayen .
Avkalkningsprocessen körs automatiskt. För att även
avlägsna kraftiga kalkavlagringar tar avkalkningspro-
cessen cirka 25 minuter.
Obs: Kalkavlagringarna avlägsnas endast helt om
hela avkalkningsprocessen körs. Först då släcks
CALC-lysdioden . Man bör därför inte avbryta
avkalkningsprocessen.
När avkalkningsprocessen har slutförts släcks
lampan i CALC-knappen . Enheten stängs av
automatiskt.
För att helt avlägsna avlagringar efter att avkalkning-
en slutförts ska apparaten sköljas två gånger med
maximal vattenvolym utan kae. Fortsätt enligt
beskrivningen i punkt 2.
8. Avfallshantering
Maskiner som märkts med denna symbol
följer de europeiska riktlinjerna för WEEE
(Waste Electrical and Electronic Equipment).
Elektriska maskiner hör inte till hushållsavfallet.
Kassera maskinen på ett miljövänligt sätt på lämpliga
återvinningsstationer.
Förpackningen är av råmaterial och kan återvinnas.
Återlämna den till stationen för råmaterial.
 S E
5.1 Använda kaffebönor
När bönbehållaren är helt full kan du brygga till-
räckligt mycket kae för 10 koppar 2 eller 3 gånger.
Rostade kaebönor tappar sin smak. Fyll endast
bönbehållaren med så mycket bönor som går åt på
ett par dagar.
Öppna bönbehållarens lock och fyll den med kae-
bönor . Stäng därefter locket.
Obs: För att säkerställa att kvarnen fungerar
perfekt, använd inte karamelliserade kaebönor. Häll
inte malet kae i bönbehållaren.
Öppna filterhållaren åt vänster.
Vik ut ett Melitta
®
1x4
®
kaefilter vid den präglade
sömmen och placera det i filterhållaren . Använd
händerna för att pressa in filtret och säkerställa att
det passar.
Sväng tillbaka filterhållaren in i apparaten. Ett ljudligt
klick signalerar att filterhållaren sitter på plats.
Vrid på kvarnreglaget för att välja malningsnivå
(från fint till grovt). Med kvarnreglaget kan du välja
mellan 3 olika inställningar. Det är även möjligt
att ställa in det mellan symbolerna. Den ”fina”
inställningen är för standardkae. Denna inställning
kan ge kaet en något bitter karaktär. Om en grövre
inställning väljs får kaesmaken mindre beska.
Tryck på knappen för att välja kaestyrka .
Den valda kaestyrkan visas på displayen . En
kae böna betyder milt, två bönor betyder
medium och tre bönor betyder starkt.
Sätt på apparaten med startknappen ON/OFF .
Kaetillredning startar och den gröna lysdioden
blinkar.
Obs: Maskinen har en överbelastnings-säkerhets-
funktion för kvarnen, som skyddar kvarnen mot
skador av främmande föremål som kan finnas med
i kaebönorna. Om du hör ett högt smattrande,
okänd ljud under malningen, stänga av maskinen
och rengör kvarnen enligt beskrivning i punkt 7.
När kaet är klart lyser den gröna lysdioden ,
men den har slutat blinka. Värmeplattan håller ditt
kae varmt och stängs av efter den tid du har ställt
in (se punkt 4). På så vis undviker du onödig elför-
brukning och sparar energi. Du kan självklart stänga
av apparaten manuellt när som helst .
• Droppstoppet hindrar att kae droppar när du
tar bort kannan från apparaten.
Det använda kaefiltret kan enkelt kasseras tack
vare den avtagbara filterhållaren.
5.2 Använda malet kaffe
Välj inställningen för malet kae för att använda
malet kae.
Öppna den svängbara filterhållaren åt vänster .
Vik ut ett Melitta
®
1x4
®
kaefilter vid den präglade
sömmen och placera det i filterhållaren . Använd
händerna för att pressa in filtret och säkerställa att
det passar.
Häll det malda kaet i kaefiltret. Hur mycket kae
som används avgörs av din personliga smak. Vi re-
kommenderar att du använder 6–8 gram malet kae
per kopp.
Sväng tillbaka filterhållaren in i apparaten. Ett ljudligt
klick signalerar att filterhållaren sitter på plats.
Sätt på apparaten med startknappen ON/OFF .
Kaetillredning startar och den gröna lysdioden
blinkar.
När kaet är klart lyser den gröna lysdioden ,
men den har slutat blinka. Värmeplattan håller ditt
kae varmt och stängs av efter den tid du har ställt
in (se punkt 4). På så vis undviker du onödig elför-
brukning och sparar energi. Du kan självklart stänga
av apparaten manuellt när som helst .
• Droppstoppet hindrar att kae droppar när du
tar bort kannan från apparaten.
Det använda kaefiltret kan enkelt kasseras tack
vare den avtagbara filterhållaren.
6. Timerfunktion
Apparaten har utrustats med en TIMER. På så vis kan
du starta kaffetillredningen automatiskt vid inställd
tidpunkt.
Förbered apparaten så som i punkt 5. Välj ”kaetill-
redning”, men utan att trycka på startknappen ON/
OFF .
Håll inne TIMER-knappen för att ställa in önskad
tid. Första gången du ställer in tiden blinkar tidsin-
dikatorn och klocksymbolen på displayen . Ställ in
önskad starttid genom att trycka på H- och M-knap-
pen upprepade gånger. Det går snabbare att göra
detta om man håller in respektive knapp länge.
Två sekunder efter att du släppt TIMER-knappen
visas aktuell tid igen. Starttiden du har valt sparas
tills en ny tid har valts eller apparaten kopplas bort
från elnätet.
När TIMER-knappen trycks in snabbt aktiveras
timer-funktionen för automatisk kaetillredning.
Starttiden du ställer in visas snabbt på displayen .
Klocksymbolen på displayen och den vita lysdio-
den tänds.
Apparaten startar kaetillredningen automatiskt den
tid du ställt in.
Om du inte kopplar bort apparaten från elnätet
eller programmerar en ny starttid sparas tiden du
tidigare ställt in.
TIMER-funktionen kan avaktiveras när som helst
genom att man trycker på TIMER-knappen . Den
vita lysdioden och klocksymbolen släcks.
7. Rengöring och skötsel
Utvändig rengöring
Höljet och vattenbehållaren kan rengöras med en
mjuk, fuktig trasa.
Glaskannan, locket och filterhållaren är diskmaskins-
säkra.
Värmeplattan kan rengöras med en mjuk, fuktig
trasa när den är kall.
För bästa kaffesmak rekommenderar vi att bönbehål-
laren, kvarnen och kafferännan rengörs regelbundet.
18

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Forum

Suche zurücksetzen

 • Hallo ich möchte 10 Tassen Kaffee machen , aber es kommen nur zwei Tassen.
  Was kann ich da tun? Eingereicht am 6-8-2022 06:31

  Antworten Frage melden
 • Meine Melitta Aromafresh ,halbes Jahr alt ,mahlt normalaber die bbrüht nicht mehr. Eingereicht am 28-7-2022 17:03

  Antworten Frage melden
 • Meine Melitta Aroma fresh Therm entkalt nicht. Sie startet nicht das entkaltung sprogramm Eingereicht am 18-4-2022 12:31

  Antworten Frage melden
 • Guten Morgen, bei meiner Melitta Aroma Fresh geht die Entkalkung nicht wenn ich auf die Taste drücke kommt die Nummer 4 und es tut sich nichts????? Eingereicht am 8-4-2022 07:53

  Antworten Frage melden
 • Calc, Taste leuchtet rot, entkalken geht nicht, trotz Druck der Taste, und befüllen mit Wasser und Entkalker Eingereicht am 12-3-2022 15:24

  Antworten Frage melden
 • Melitta Aromafresh im Januar bei Otto gekauft
  Wird zwei Mal am Tag genutzt jetzt leuchtet seit kurzem die Entkalker Taste da ich keinen Entkalker im Haus ging es mit leuchtenden Taste das Kaffee brühen jetzt habe ich welchen
  Das Problem der Entkalker Vorgang lässt sich nicht starten Eingereicht am 5-3-2022 17:48

  Antworten Frage melden
 • bei der neuen maschine funktioniert das mahlwerk nicht Eingereicht am 3-3-2022 16:16

  Antworten Frage melden
 • Die Kaffeemaschine malt nicht mehr
  Melitta Aroma fresh Eingereicht am 10-2-2022 20:15

  Antworten Frage melden
 • Die Kaffeemaschine malt nicht mehr
  Meditation Aroma fresh Eingereicht am 10-2-2022 20:14

  Antworten Frage melden
 • Unsere Kaffeemaschine mahlt ganz normal, heizt aber nicht. Auch das Entkalken funktioniert nicht. Alle Lampen am Display leuchten, aber mehr passiert nicht. Eingereicht am 4-1-2022 17:51

  Antworten Frage melden
 • Hallo,
  unsere Kaffeemaschine mahlt ganz normal, scheint aber nicht zu heizen. Auch das Entkalkungsprogramm springt nicht an, obwohl das Display leuchtet.
  Was können wir tun? Eingereicht am 4-1-2022 17:48

  Antworten Frage melden
 • Maschine piepst beim Einschalten und läuft nicht
  Eingereicht am 23-12-2021 14:51

  Antworten Frage melden
 • Meine Melitta Aroma Fresh startet nicht mehr. Es klickt nur. Was kann ich tun? Eingereicht am 4-12-2021 05:56

  Antworten Frage melden
 • wie wird das mahlwerk bei gemahlenen kaffee abgestellt Eingereicht am 29-11-2021 14:27

  Antworten Frage melden
 • Meine Melita Aroma Fresh entkalkt nicht. Das CalZeichen leuchtet rot doch es fängt nicht an zu blinken, wenn ich darauf drücke um den Vorhang zu starten Eingereicht am 18-5-2021 16:37

  Antworten Frage melden
  • Das war bei mir auch so. Immer wenn ich CALC gedrückt habe hat eine 4 geblinkt. Danach ist die Maschine wieder auf normale Anzeige gegangen. Leider habe ich im Internet nichts über diese "Fehlermeldung" gefunden. Die Maschine habe ich wie folgt zum entkalken gebracht: Ich habe den Wasserbehälter ganz voll gemacht - vorher war er nur halb voll. Gleichzeitig habe ich die Maschine vom Strom genommen, die Uhr habe ich neu eingestellt und dann den CALC Button erneut gedrückt. Danach hat die CALC-Anzeige endlich geblinkt und der Entkalkungsvorgang ist ganz normal angelaufen. Beantwortet 5-6-2021 13:57

   Finden Sie diese Antwort hilfreich? (16) Antwort melden
 • warum entkalkt meine Kaffeemaschine (aroma fresh) nicht wenn, ich auf calk drücke?
  Natürlich ist Wasser mit Entkalker im Tank. :) Eingereicht am 18-3-2021 11:55

  Antworten Frage melden
 • Gemahlener Kaffee findet sich z.Teil statt im Filter auch im Gehäuse und sammelt sich nahe der
  Kabeleinführung. Gerät ist ca. 2jahre in Betrieb und hat bis auf den geschilderten Mangel gut gearbeitet
  Pflege sowie Entkalkung erfolgten regelmäßig
  Eingereicht am 19-1-2021 14:21

  Antworten Frage melden
 • Ich habe die Melitta Aroma Fresh geschenkt bekommen und komme auch gut zurecht.
  Leider kann ich jedoch den Wassertank nicht entfernen.
  Können Sie mir weiterhelfen? Eingereicht am 7-1-2021 11:14

  Antworten Frage melden
 • Neue Melitta Aroma Fresh Kaffeemaschine gekauft,alles nach Betriebsanleitung eingestellt, aber es passiert nichts.
  Der an und aus Knopf funktioniert nicht.
  Was kann man machen? Eingereicht am 18-10-2020 11:43

  Antworten Frage melden
 • Die Menge des gemahlenen Kaffeepulver beträgt bei eingestellten 10 Tassen 20 gehäufte Teelöffel
  Ungenießbar
  Gibt es weitere Einstellungsmöglichkeiten Eingereicht am 26-8-2020 18:35

  Antworten Frage melden
 • Die maschine dreht im display und beginnt nicht zu mahlen grund?
  Habe die Maschine mehrmals vom Netz genommen und habe auch den Mahlgrad verstellt ohne Erfolg. Eingereicht am 3-7-2020 12:38

  Antworten Frage melden
 • Maschine mahlt aber es kommt kein wasser. Was kann ich tun??? Eingereicht am 21-6-2020 14:00

  Antworten Frage melden
 • Aromafresh malt nicht. Laufwerk gereinigt, entkalkt, Strom ein und ausgeschaltet Eingereicht am 4-5-2020 11:22

  Antworten Frage melden
 • Die Maschine läuft nicht .sie lässt sich nicht einschalten Eingereicht am 16-4-2020 08:18

  Antworten Frage melden
 • habe maschine entkalkt. rotes licht leuchtet immer noch. wie kann ich es ausschalten? Eingereicht am 31-3-2020 10:21

  Antworten Frage melden
 • Mahlwerk läuft, die Maschine pumpt kein Wasser und geht aus. Eingereicht am 23-2-2020 09:38

  Antworten Frage melden
 • Meine Kaffeemaschine Pumpe keine Wasser mehr, bei den Display Blink grün aber Wasser laufen nicht! Eingereicht am 2-2-2020 12:45

  Antworten Frage melden
 • Die maschine drht im displey und beginnt nicht zu mahlen grund? Eingereicht am 21-11-2019 16:12

  Antworten Frage melden
 • habe festgestellt ist gib ein gummiverschluss für wassertank wozu ist der denn Eingereicht am 3-10-2019 11:04

  Antworten Frage melden
 • Das mahlwerk funktioniert nicht mehr.. Was kann ich tun Eingereicht am 30-7-2019 15:07

  Antworten Frage melden
 • Brühvorgang setzt nicht ein nachdem der mahlvorgang beendet ist Eingereicht am 27-7-2019 19:47

  Antworten Frage melden
 • Bohnen und Wasser sind eingefüllt, dasMahlwerk funktioniert, allerdings funktioniert der Brühvorgang nicht
  Eingereicht am 16-6-2019 16:43

  Antworten Frage melden
 • Wie entkalke ich meine Kaffeemaschine Melita Aroma Fresh Eingereicht am 13-6-2019 06:56

  Antworten Frage melden
 • Ich habe die Starttaste gedrückt und nichts tut sich. Habe ich etwas übersehen? Wasser ist drin. Ist auf 10 Tassen eingestellt. Eingereicht am 13-2-2019 20:06

  Antworten Frage melden
 • Das Wasser läuft nicht mehr durch, bleibt im Wasserbehälter stehen. Was tun? Eingereicht am 20-1-2019 11:54

  Antworten Frage melden
 • Hallo,
  Wir haben seit 3 Wochen eine gebrauchte Melitta Aroma Fresh über Amazon gekauft.
  Seit Heute mahlt diese Maschine keine Kaffeebohnen mehr.
  Was kann ich jetzt machen, hat jemand Erfahrung diesbezüglich? Eingereicht am 19-12-2018 19:26

  Antworten Frage melden
 • Bei der Taste CALC leuchtet das rote Licht wie kann ich es ausschalten. Habe die Maschine schon entkalkt Eingereicht am 27-11-2018 08:26

  Antworten Frage melden
 • Mahlwerk mahlt nicht, habe alles wie in der Anleitung gemacht Eingereicht am 25-8-2018 12:32

  Antworten Frage melden
 • Meine Melitta Aroma fresh tropft leider nach wenn die Kanne entfernt wird. Was kann ich da tun ? Eingereicht am 18-8-2018 18:23

  Antworten Frage melden
 • Warum blinkt bei der Kaffeemaschine das rote licht rechts unten
  Eingereicht am 14-5-2018 18:30

  Antworten Frage melden

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Melitta AROMA FRESH wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Melitta AROMA FRESH in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Dänisch, Französisch, Italienisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 3,07 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info