Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/26
Nächste Seite
Veden
kovuuden
asettaminen
I II III IV
°dH
<7°
dH
7-1
dH
14-21°
dH
>21°
dH
yttö
1
2 3 4
37 38
 F I  F I
tai heille on opastettu laitteen
turvallinen käyttö ja he ovat
ymmärtäneet siitä aiheutuvat
vaarat.
Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
Vain Melittan asiakaspalvelu tai
valtuutettu huoltopalvelu saavat
vaihtaa virtakaapelin ja suorittaa
korjaustyöt.
2. Ennen ensimmäistä kahvinkeitto-
kertaa
Varmista, että kotisi verkkojännite vastaa laitteen
pohjassa olevassa arvokilvessä osoitettua.
Kytke laite verkkovirtaan. Johtoa, jota ei tarvita,
voidaan säilyttää johtakelalla .
Aseta senhetkinen aika käyttämällä ’H’- ja ’M’-painik-
keita . Tätä on mahdollista nopeuttaa pitämällä
vastaavaa painiketta pohjassa. Näytön valo voidaan
kytkeä päälle tai pois pitämällä H- ja M-painikkeita
pohjassa yli 2 sekunnin ajan.
Kaikkia laitteita testataan virheettömän toiminnan
varalta valmistuksen aikana. Testauksesta voi jäädä
jäljelle vettä. Huuhtele laite kahteen kertaan suurim-
malla vesimäärällä ilman kahvinsuodatinta tai jauhet-
tua kahvia sen puhdistamiseksi. Tee tämä täyttämällä
vesisäiliö aina 10 kupin tasomerkkiin saakka, ja
paina sitten asetusta kahvijauheen yttämiseksi
ja kytke laite päälle .
Laitteella on useita ominaisuuksia parasta kahvinau-
tintoa ja helppoa käyttöä varten. Nämä ominaisuu-
det on kuvattu alla.
3. Veden kovuuden asettaminen
Laitteeseen voi kertyä kalkkia ajan myötä veen
kovuudesta riippuen. Näin kasvaa myös laitteen
energiankulutus, koska lämmityselementissä oleva
kalkkikerros estää lämmitysenergia siirtymisen veteen.
Laitteesta on poistettava kalkki säännöllisesti vikojen
välttämiseksi. Kalkkinäyttö auttaa sinua siinä. Jatkuvasti
punaisena palava CALC-painike c tarkoittaa sitä, että
laite on puhdistettava.
Laite on toimitustilassa asetettu kovaan veteen
(kovuusasetus 4). Voit tiedustella paikallisen
vedenkovuuden vesilaitokselta tai määrittää sen
kaupasta saatavilla veden kovuuden mittaukseen
tarkoitetulla pH-mittausliuskoilla.
Pehmeän veden yhteydessä kalkinpoistonäytön
voi sovittaa harvoin tapahtuvaan kalkinpoistoon:
Pidä CALC-painiketta painettuna ja aseta haluama-
si veden kovuus painamalla lyhyesti M-painiketta .
Ota huomioon:
Veden kovuutta ei voi ohjelmoida suodatuksen
aikana.
Viimeksi valittu veden kovuuden asetus on voimassa
myös verkkopistokkeen irrottamisen jälkeen.
4. Lämpimänä pitämisen ajan
asettaminen
Kahvin maku muuttuu, kun sitä pidetään kauan
lämpimänä lämpölevyllä. Sen välttämiseksi sinun tulisi
nauttia kahvisi heti suodatuksen jälkeen. Lisäksi kahvin
lämpimänä pitäminen kuluttaa turhaan energiaa.
Laitteen toimitustilassa kahvin lämpimänä pitämisen
asetus on 40 minuuttia. Sen jälkeen laite sammuu
automaattisesti. Tämän ajan voi muuttaa tarvittaessa:
Pidä START-painiketta painettuna ja aseta
haluamasi lämpimänä pidon aika (20, 40 tai 60
minuuttia) painamalla lyhyesti M-painiketta .
Valittu lämpimänä pidon aika näkyy näytössä .
Päästä painikkeet irti, kun olet asettanut haluamasi
lämpimänä pidon ajan. Asetus on tallennettu.
Viimeksi valittu lämpimänä pidon aika on voimassa
myös verkkopistokkeen irrottamisen jälkeen.
5. Kahvin valmistus
Jotta saisit aromaattisen kahvimaun ja suodatinpi-
dikkeeseesi parhaiten sopivan kahvinsuodattimen,
suosittelemme käyttämään Melitta
®
-kahvinsuodattimia
kokoa 1x4
®
.
Varmista, että virtajohto on kytketty pistorasiaan.
Avaa vesisäiliön kansi .
Kaada tarvittu määrä kylmää vettä vesisäiliöön
lasikannua käyttämällä. Säiliön tasomerkintöjen
avulla voit valita halutun kuppimäärän (2/4/6/8/10).
Sulje vesisäiliön kansi ja aseta lasikannu kansi suljet-
tuna paikalleen.
Aseta kuppien määrä vesisäiliössä olevan ve-
simäärän mukaan. Kuppien määrä näytetään näytöllä
.
Huomaa: Varmista, että valittu kuppien määrä
vastaa vesisäiliössä olevaa vesimäärää. Huomaa,
että kun keität kahvia, kaikki säiliössä oleva vesi
käytetään. Jos kuppien lukumäärä ja vesimäärä eivät
vastaa toisiaan, tämä voi aiheuttaa sen, ettet saa
haluamasi makuista kahvia.
Hyvä asiakas,
Kiitos, että valitsit Melitta
®
AromaFresh -suodatin-
kahvinkeittimen, jossa on kiinteä kahvimylly. Nämä
käyttöohjeet auttavat sinua tutustumaan laitteen
useisiin eri ominaisuuksiin ja kokemaan parhaan kah-
vinautinnon.
Jos tarvitset lisätietoja tai jos sinulla on kysyttävää,
ota yhteyttä Melitta
®
-yhtiöön tai vieraile kotisivuillam-
me osoitteessa www.melitta.de
Toivomme, että nautit uudesta suodatinkahvinkeitti-
mestämme, jossa on kiinteä kahvimylly.
Turvallisuutesi vuoksi
Laite noudattaa nykyisiä eurooppalaisia mää-
yksiä.
Laite on riippumattoman testilaitoksen testaama ja
sertifioima:
Lue kaikki turvallisuusmerkinnät ja käyttöohjeet. Vältä
vaarat noudattamalla turvallisuusmerkintöjä ja käyttö-
ohjeita. Melitta
®
ei hyväksy vastuuta vaurioista, jotka
ovat aiheutuneet niiden laiminlyönnistä.
1. Turvallisuusohjeet
Laite on tarkoitettu käyttöön
yksityisessä kotitaloudessa tai
kotitaloudessa normaalin kah-
vimäärän valmistukseen. Muun-
lainen käyttö ei ole tarkoituk-
senmukaista, ja se voi aiheuttaa
henkilövahinkoja ja aineellisia
vahinkoja. Melitta
®
ei vastaa
vahingoista, jotka aiheuttaa epä-
asianmukainen käyttö.
Laitetta ei saa käytön aikana
pitää kaapissa.
Liitä laite vain sääntöjenmukai-
sesti asennettuun maadoitet-
tuun pistorasiaan.
• Vedä pistotulppa pois pisto-
rasiasta ennen keittimen puh-
distusta tai jos keitin jätetään
ilman valvontaa.
Keittolevy kuumenee erittäin
kuumaksi käytön aikana ja pysyy
kuumana pitkään senkin jälkeen
kun suodatus on päättynyt.
Keittolevyn koskettaminen voi
johtaa palovammoihin, älä kos-
keta keittolevyä.
Laitteen osat, kuten lämpölevy
ja suodattimen höyrynpois-
toaukko, kuumenevat käytössä.
Vältä näiden osien kosketta-
mista sekä kontaktia kuumaan
yryyn.
Älä avaa suodatinta suodatuk-
sen aikana.
Huolehdi siitä, että virtajohto ei
kosketa kuumaa lämpölevyä.
Älä käytä laitetta, jos virtajohto
on viallinen.
Älä upota laitetta veteen.
Älä laita lasikannua mikroaalto-
uuniin.
Tätä laitetta voivat käyttää 8
vuotta täyttäneet lapset val-
vonnassa, kun he ovat saaneet
opastuksen laitteen turvallises-
ta käytöstä sekä sen käytössä
esiintyvistä vaaroista. Lapset
saavat suorittaa puhdistuksen ja
huollon vain siinä tapauksessa,
että he ovat 8 vuotta täyttänei-
tä ja ovat valvonnassa. Laite ja
virtajohto on pidettävä pois alle
8-vuotiaiden lasten ulottuvilta.
Laitetta voivat käyttää henkilöt,
joilla on rajoittuneet fyysiset,
aistilliset tai henkiset kyvyt tai
liian vähän kokemusta ja/tai
tietoa, jos he ovat valvonnassa
Veden kovuuden asetus näkyy näytössä.
Kun olet asettanut haluamasi veden kovuuden,
päästä CALC-painike irti. Asetus on tallennettu.
Asetukset ja näytöt löytyvät taulukosta.
21

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Forum

Suche zurücksetzen

 • Hallo ich möchte 10 Tassen Kaffee machen , aber es kommen nur zwei Tassen.
  Was kann ich da tun? Eingereicht am 6-8-2022 06:31

  Antworten Frage melden
 • Meine Melitta Aromafresh ,halbes Jahr alt ,mahlt normalaber die bbrüht nicht mehr. Eingereicht am 28-7-2022 17:03

  Antworten Frage melden
 • Meine Melitta Aroma fresh Therm entkalt nicht. Sie startet nicht das entkaltung sprogramm Eingereicht am 18-4-2022 12:31

  Antworten Frage melden
 • Guten Morgen, bei meiner Melitta Aroma Fresh geht die Entkalkung nicht wenn ich auf die Taste drücke kommt die Nummer 4 und es tut sich nichts????? Eingereicht am 8-4-2022 07:53

  Antworten Frage melden
 • Calc, Taste leuchtet rot, entkalken geht nicht, trotz Druck der Taste, und befüllen mit Wasser und Entkalker Eingereicht am 12-3-2022 15:24

  Antworten Frage melden
 • Melitta Aromafresh im Januar bei Otto gekauft
  Wird zwei Mal am Tag genutzt jetzt leuchtet seit kurzem die Entkalker Taste da ich keinen Entkalker im Haus ging es mit leuchtenden Taste das Kaffee brühen jetzt habe ich welchen
  Das Problem der Entkalker Vorgang lässt sich nicht starten Eingereicht am 5-3-2022 17:48

  Antworten Frage melden
 • bei der neuen maschine funktioniert das mahlwerk nicht Eingereicht am 3-3-2022 16:16

  Antworten Frage melden
 • Die Kaffeemaschine malt nicht mehr
  Melitta Aroma fresh Eingereicht am 10-2-2022 20:15

  Antworten Frage melden
 • Die Kaffeemaschine malt nicht mehr
  Meditation Aroma fresh Eingereicht am 10-2-2022 20:14

  Antworten Frage melden
 • Unsere Kaffeemaschine mahlt ganz normal, heizt aber nicht. Auch das Entkalken funktioniert nicht. Alle Lampen am Display leuchten, aber mehr passiert nicht. Eingereicht am 4-1-2022 17:51

  Antworten Frage melden
 • Hallo,
  unsere Kaffeemaschine mahlt ganz normal, scheint aber nicht zu heizen. Auch das Entkalkungsprogramm springt nicht an, obwohl das Display leuchtet.
  Was können wir tun? Eingereicht am 4-1-2022 17:48

  Antworten Frage melden
 • Maschine piepst beim Einschalten und läuft nicht
  Eingereicht am 23-12-2021 14:51

  Antworten Frage melden
 • Meine Melitta Aroma Fresh startet nicht mehr. Es klickt nur. Was kann ich tun? Eingereicht am 4-12-2021 05:56

  Antworten Frage melden
 • wie wird das mahlwerk bei gemahlenen kaffee abgestellt Eingereicht am 29-11-2021 14:27

  Antworten Frage melden
 • Meine Melita Aroma Fresh entkalkt nicht. Das CalZeichen leuchtet rot doch es fängt nicht an zu blinken, wenn ich darauf drücke um den Vorhang zu starten Eingereicht am 18-5-2021 16:37

  Antworten Frage melden
  • Das war bei mir auch so. Immer wenn ich CALC gedrückt habe hat eine 4 geblinkt. Danach ist die Maschine wieder auf normale Anzeige gegangen. Leider habe ich im Internet nichts über diese "Fehlermeldung" gefunden. Die Maschine habe ich wie folgt zum entkalken gebracht: Ich habe den Wasserbehälter ganz voll gemacht - vorher war er nur halb voll. Gleichzeitig habe ich die Maschine vom Strom genommen, die Uhr habe ich neu eingestellt und dann den CALC Button erneut gedrückt. Danach hat die CALC-Anzeige endlich geblinkt und der Entkalkungsvorgang ist ganz normal angelaufen. Beantwortet 5-6-2021 13:57

   Finden Sie diese Antwort hilfreich? (16) Antwort melden
 • warum entkalkt meine Kaffeemaschine (aroma fresh) nicht wenn, ich auf calk drücke?
  Natürlich ist Wasser mit Entkalker im Tank. :) Eingereicht am 18-3-2021 11:55

  Antworten Frage melden
 • Gemahlener Kaffee findet sich z.Teil statt im Filter auch im Gehäuse und sammelt sich nahe der
  Kabeleinführung. Gerät ist ca. 2jahre in Betrieb und hat bis auf den geschilderten Mangel gut gearbeitet
  Pflege sowie Entkalkung erfolgten regelmäßig
  Eingereicht am 19-1-2021 14:21

  Antworten Frage melden
 • Ich habe die Melitta Aroma Fresh geschenkt bekommen und komme auch gut zurecht.
  Leider kann ich jedoch den Wassertank nicht entfernen.
  Können Sie mir weiterhelfen? Eingereicht am 7-1-2021 11:14

  Antworten Frage melden
 • Neue Melitta Aroma Fresh Kaffeemaschine gekauft,alles nach Betriebsanleitung eingestellt, aber es passiert nichts.
  Der an und aus Knopf funktioniert nicht.
  Was kann man machen? Eingereicht am 18-10-2020 11:43

  Antworten Frage melden
 • Die Menge des gemahlenen Kaffeepulver beträgt bei eingestellten 10 Tassen 20 gehäufte Teelöffel
  Ungenießbar
  Gibt es weitere Einstellungsmöglichkeiten Eingereicht am 26-8-2020 18:35

  Antworten Frage melden
 • Die maschine dreht im display und beginnt nicht zu mahlen grund?
  Habe die Maschine mehrmals vom Netz genommen und habe auch den Mahlgrad verstellt ohne Erfolg. Eingereicht am 3-7-2020 12:38

  Antworten Frage melden
 • Maschine mahlt aber es kommt kein wasser. Was kann ich tun??? Eingereicht am 21-6-2020 14:00

  Antworten Frage melden
 • Aromafresh malt nicht. Laufwerk gereinigt, entkalkt, Strom ein und ausgeschaltet Eingereicht am 4-5-2020 11:22

  Antworten Frage melden
 • Die Maschine läuft nicht .sie lässt sich nicht einschalten Eingereicht am 16-4-2020 08:18

  Antworten Frage melden
 • habe maschine entkalkt. rotes licht leuchtet immer noch. wie kann ich es ausschalten? Eingereicht am 31-3-2020 10:21

  Antworten Frage melden
 • Mahlwerk läuft, die Maschine pumpt kein Wasser und geht aus. Eingereicht am 23-2-2020 09:38

  Antworten Frage melden
 • Meine Kaffeemaschine Pumpe keine Wasser mehr, bei den Display Blink grün aber Wasser laufen nicht! Eingereicht am 2-2-2020 12:45

  Antworten Frage melden
 • Die maschine drht im displey und beginnt nicht zu mahlen grund? Eingereicht am 21-11-2019 16:12

  Antworten Frage melden
 • habe festgestellt ist gib ein gummiverschluss für wassertank wozu ist der denn Eingereicht am 3-10-2019 11:04

  Antworten Frage melden
 • Das mahlwerk funktioniert nicht mehr.. Was kann ich tun Eingereicht am 30-7-2019 15:07

  Antworten Frage melden
 • Brühvorgang setzt nicht ein nachdem der mahlvorgang beendet ist Eingereicht am 27-7-2019 19:47

  Antworten Frage melden
 • Bohnen und Wasser sind eingefüllt, dasMahlwerk funktioniert, allerdings funktioniert der Brühvorgang nicht
  Eingereicht am 16-6-2019 16:43

  Antworten Frage melden
 • Wie entkalke ich meine Kaffeemaschine Melita Aroma Fresh Eingereicht am 13-6-2019 06:56

  Antworten Frage melden
 • Ich habe die Starttaste gedrückt und nichts tut sich. Habe ich etwas übersehen? Wasser ist drin. Ist auf 10 Tassen eingestellt. Eingereicht am 13-2-2019 20:06

  Antworten Frage melden
 • Das Wasser läuft nicht mehr durch, bleibt im Wasserbehälter stehen. Was tun? Eingereicht am 20-1-2019 11:54

  Antworten Frage melden
 • Hallo,
  Wir haben seit 3 Wochen eine gebrauchte Melitta Aroma Fresh über Amazon gekauft.
  Seit Heute mahlt diese Maschine keine Kaffeebohnen mehr.
  Was kann ich jetzt machen, hat jemand Erfahrung diesbezüglich? Eingereicht am 19-12-2018 19:26

  Antworten Frage melden
 • Bei der Taste CALC leuchtet das rote Licht wie kann ich es ausschalten. Habe die Maschine schon entkalkt Eingereicht am 27-11-2018 08:26

  Antworten Frage melden
 • Mahlwerk mahlt nicht, habe alles wie in der Anleitung gemacht Eingereicht am 25-8-2018 12:32

  Antworten Frage melden
 • Meine Melitta Aroma fresh tropft leider nach wenn die Kanne entfernt wird. Was kann ich da tun ? Eingereicht am 18-8-2018 18:23

  Antworten Frage melden
 • Warum blinkt bei der Kaffeemaschine das rote licht rechts unten
  Eingereicht am 14-5-2018 18:30

  Antworten Frage melden

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Melitta AROMA FRESH wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Melitta AROMA FRESH in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Dänisch, Französisch, Italienisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 3,07 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info