Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/25
Nächste Seite
3
1. Algemene Informatie
1.1 INTRODUCTIE
ATTENTIE: Gooi geen verpakkingsmateriaal of onderdelen daarvan weg voordat de installatie van de
airco geheel heeft plaatsgevonden.
Nadat u de verpakking heeft verwijderd, controleer dan de inhoud en of alle materialen en
onderdelen aanwezig zijn (zie de accessoire lijst). In het geval dat er onderdelen missen, neem dan
a.u.b. contact op met uw leverancier.
Deze airconditioner is ontwikkeld om de lucht in de ruimte waar deze geplaatst is te koelen of te
verwarmen en zal dus alleen voor deze doeleinden kunnen worden gebruikt.
De producent kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade aan personen, dieren of
eigendommen als gevolg van onjuiste installatie, het niet volgen van de instructies met betrekking
tot onderhoud of onjuist gebruik.
Deze airconditioner bevat R410A koelmiddel. Indien de airconditioner dient te worden opgeruimd
en afgevoerd om te worden vernietigd, dient dit in overeenstemming te gebeuren met de strikte
wet- en regelgeving die lokaal of landelijk geldt voor het recyclen dan wel vernietigen van dergelijke
overeenkomstige producten. Behandel het apparaat altijd met de nodige voorzichtigheid en vraag
desgewenst de (lokale) autoriteiten om advies.
Schakel de airconditioner niet in voordat het toestel volledig is gemonteerd en voordat de installatie
volledig is afgerond op de gekozen positie waar deze dient te werken.
Controleer, voordat u het toestel aanzet, of de elektrische aansluiting (waaronder de aardedraad)
correct en conform de nationaal gestelde eisen, wet- en regelgeving, kan plaatsvinden.
1.2 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Bij gebruik van elektrische apparaten, dienen de volgende veiligheidsvoorschriften te worden
gevolgd:
Plaats geen voorwerpen op het apparaat of laat geen voorwerpen de aanzuig- en/of
uitblaasopeningen geheel of gedeeltelijk blokkeren.
Het is raadzaam extra voorzichtigheid in acht te nemen wanneer het apparaat in werking is en er
kinderen of huisdieren zonder toezicht in de buurt van het apparaat kunnen komen.
Neem a.u.b notie van het volgende:
Verwijder het apparaat volledig uit de verpakking voordat u het apparaat aanzet en controleer of
het apparaat in goede conditie verkeert.
Laat zonder toezicht geen (kleine) kinderen spelen met de verpakkingsmaterialen, waaronder de
(grote) plastic hoes welke om het apparaat zit.
Zet het apparaat niet aan wanneer bij controle blijkt dat het aansluitsnoer of de stekker beschadigd
is.
Zet het apparaat niet aan als bij controle blijkt dat deze beschadigd is of nadat deze (bijvoorbeeld
bij het uitpakken) gevallen is. Stuur het apparaat naar een geautoriseerde dealer of service center
voor inspectie en eventuele reparatie, om risico’s te mijden.
Onderneem zelf geen pogingen reparaties te verrichten of om elektrische of mechanische
aanpassingen te doen en schakel altijd een Metropolis service monteur in, dit om de
fabrieksgarantie te waarborgen.
Let op dat de stroomvoorziening altijd overeenkomt met de voor het apparaat vereiste voltages,
frequentie en benodigde maximale belasting, zoals is aangegeven op het productidentificatieplaatje
welke op het apparaat is aangebracht.
3

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Metropolis 12HP wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Metropolis 12HP in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 3,53 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info