Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/44
Nächste Seite
Gebruiksaanwijzing
Stofzuigers
Deze gebruiksaanwijzing is voor de
basismodellen S 5211 - S 5781 alsmede
voor de daarop gebaseerde modellen
met eigen naam / modelaanduiding.
M.-Nr. 07 176 260
nl-NL
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Gebruiksaanwijzing

  Stofzuigers

  nl - NL
  Deze gebruiksaanwijzing is voor de
  basismodellen S 5211 - S 5781 alsmede
  voor de daarop gebaseerde modellen
  met eigen naam / modelaanduiding.

  M.-Nr. 07 176 260 • Page 2

  Inhoud
  Een bijdrage aan de bescherming van het milieu
  Algemeen
  Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
  Vóór gebruik
  Bijgeleverde accessoires
  Gebruik van de accessoires
  Gebruik
  Aansluitsnoer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
  In- en uitschakelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
  Zuigvermogen kiezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
  Mechanische zuigkrachtregelaar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
  Transporteren en opbergen
  Onderhoud
  Waar kunt u nieuwe stofcassettes en filters krijgen? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
  Welke stofcassettes en filters zijn de juiste? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
  Wanneer moet u de stofcassette vervangen? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
  Zo vervangt u stofcassettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
  Wanneer moet u het uitblaasfilter vervangen? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
  Controlelampje uitblaasfilter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
  Het vervangen van het air-clean-filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
  Het vervangen van het actief-air-clean- en het actief-HEPA-filter . . . . . . . . . . . . . 28
  Een ander uitblaasfilter plaatsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
  Wanneer moet u het motorfilter vervangen? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
  Het vervangen van het motorfilter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
  Wanneer moet de batterij in de handgreep worden vervangen? . . . . . . . . . . . . . 31
  Het vervangen van de batterij in de handgreep . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
  Wanneer moet u de korte draadopnemers vervangen? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
  Het vervangen van de korte draadopnemers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
  Onderhoud
  Storingen
  Klantcontacten
  Bij te bestellen accessoires

  2 • Page 3

  Een bijdrage aan de bescherming van het milieu
  Het verpakkingsmateriaal

  Het afdanken van het apparaat

  De verpakking beschermt het apparaat
  tegen transportschade. Het verpakkingsmateriaal is uitgekozen met het
  oog op een zo gering mogelijke belasting van het milieu en de mogelijkheden
  voor recycling.

  Verwijder de stofcassette en de geplaatste filters voordat u het apparaat
  afdankt. U kunt deze onderdelen bij het
  gewone huisvuil doen.

  Hergebruik van het verpakkingsmateriaal remt de afvalproductie en het gebruik van grondstoffen. Vaak neemt de
  leverancier de verpakking terug. Als u
  de verpakking zelf wegdoet, informeer
  dan bij de reinigingsdienst van uw gemeente waar u die kunt afgeven.

  Gebruikte stofcassettes en filters
  De stofcassettes en de filters zijn vervaardigd van milieuvriendelijke materialen. De filters kunnen met het gewone
  huisvuil worden weggegooid. Dit geldt
  ook voor de stofcassettes, mits er geen
  stoffen in zitten die niet bij het gewone
  huisvuil mogen.

  Oude elektrische en elektronische apparaten bevatten meestal nog waardevolle materialen.
  Ze bevatten echter ook schadelijke
  stoffen die nodig zijn geweest om de
  apparaten goed en veilig te laten functioneren. Wanneer u uw oude apparaat
  bij het gewone afval doet of er op een
  andere manier niet goed mee omgaat,
  kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor
  de gezondheid en het milieu.

  Verwijder uw oude apparaat dan ook
  nooit samen met het gewone afval,
  maar lever het in bij een gemeentelijk
  inzameldepot voor elektrische en elektronische apparatuur.
  Vraag uw handelaar indien nodig om
  inlichtingen.
  Het afgedankte apparaat moet tot die
  tijd buiten het bereik van kinderen worden opgeslagen.

  3 • Page 4

  Algemeen

  De afbeelding toont de stofzuiger met alle verkrijgbare accessoires.
  Enkele modellen worden standaard met een van de volgende accessoires geleverd (niet afgebeeld). Bij deze accessoires wordt een aparte gebruiksaanwijzing
  geleverd.

  4

  Elektrische borstel
  Elektrische borstel ACCU NOVA
  Turboborstel
  Zuigmond Classic Allergotec • Page 5

  Algemeen
  a Handgreep (afhankelijk van het model met zuigkrachtregelaar) *
  b Toetsen + / - voor het instellen van het zuigvermogen *
  c Stand-by-toets voor korte zuigpauzes *
  d LED *
  e Ontgrendelingstoets
  f Telescopische zuigbuis *
  g Verstelknoppen telescopische zuigbuis *
  h Aansluitstuk
  i Aansluitpunt voor de elektrische borstel *
  j Ontgrendeling bovenzijde
  k Motorfilter
  l Stofcassette HyClean
  m Zuigmond *
  n Draagbeugel
  o Houder afdekking aansluitpunt elektrische borstel
  p Zuigbuishouder (aan beide kanten van de stofzuiger)
  q Uitblaasfilter *
  r Schakelaar automatische snoerhaspel
  s Schakelaar zuigvermogen *
  t Aansluitsnoer
  u Controlelampje uitblaasfilter (reset-toets) *
  v Controlelampje veiligheidsvoorziening , *
  w Parkeerstand
  x Controlelampje stand-by *
  y Voetpedaal Aan / Uit s
  z Ontgrendeling accessoirevak
  { Stofstandindicator
  Afhankelijk van het model kunnen met * aangeduide onderdelen afwijken of ontbreken.
  5 • Page 6

  Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
  Kinderen
  Deze stofzuiger voldoet aan de veiligheidsvoorschriften. Bij ondeskundig gebruik echter kunnen personen
  letsel oplopen en kan er materiële
  schade ontstaan. Lees de gebruiksaanwijzing daarom aandachtig door
  voordat u het apparaat voor het
  eerst gebruikt. Dat is veiliger voor
  uzelf en anderen en u voorkomt
  schade aan het apparaat. Bewaar
  de gebruiksaanwijzing zorgvuldig en
  geef deze door aan een eventuele
  volgende eigenaar.

  Verantwoord gebruik

  ~ Deze stofzuiger is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik, dat
  wil zeggen voor het opzuigen van
  droog stof. Ieder ander gebruik is voor
  eigen risico en kan gevaarlijk zijn.
  De specificaties van het apparaat mogen niet worden gewijzigd.
  Kleding en de vacht van dieren mogen
  niet met de stofzuiger worden gezogen.
  De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die is ontstaan door foutieve bediening of door
  gebruik voor andere doeleinden dan
  hier aangegeven.
  ~ Dit apparaat mag alleen worden gebruikt door personen die in staat zijn
  het apparaat veilig te bedienen en die
  volledig op de hoogte zijn van de inhoud van de gebruiksaanwijzing!

  6

  ~ Houd kinderen in de gaten wanneer
  deze zich in de buurt van het apparaat
  bevinden. Laat kinderen nooit met het
  apparaat spelen.

  ~ Kinderen mogen het apparaat alleen
  zonder toezicht gebruiken als ze weten
  hoe ze het apparaat veilig moeten bedienen. De kinderen moeten zich bewust zijn van de gevaren van een foutieve bediening.

  ~ Bij modellen met bediening in de

  handgreep: Zorg dat kinderen niet met
  de batterijen in aanraking komen.

  Technische veiligheid

  ~ Voordat u de stofzuiger aansluit,

  dient u de aansluitgegevens (spanning
  en frequentie) op het typeplaatje te vergelijken met de waarden van het elektriciteitsnet. Deze gegevens moeten beslist overeenstemmen. Raadpleeg in geval van twijfel een elektricien.

  ~ De contactdoos moet met ten minste 16 A of 10 A traag beveiligd zijn.

  ~ Controleer het apparaat voor ge-

  bruik op zichtbare beschadigingen.
  Neem een beschadigde stofzuiger niet
  in gebruik. Een beschadigde stofzuiger
  kan gevaarlijk zijn.

  ~ Als dit apparaat binnen de

  garantieperiode defect raakt, mag het
  alleen door Miele Nederland worden
  gerepareerd, anders vervalt de garantie. • Page 7

  Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
  ~ De contactdoos op het apparaat (afhankelijk van het model) mag alleen
  worden gebruikt voor de in deze gebruiksaanwijzing genoemde elektrische
  borstels van Miele.

  ~ Laat een beschadigd aansluitsnoer

  ~ Aan de onderkant van de handgreep bevindt zich een metalen strip
  die het onaangename effect van een
  elektrostatische ontlading voorkomt.
  Zorg dat uw hand tijdens het zuigen in
  aanraking is met deze metalen strip. De
  elektrostatische lading wordt dan afgevoerd, zonder dat u het merkt.

  ~ Reparaties mogen alleen door

  ~ Gebruik het aansluitsnoer niet om
  de stofzuiger te dragen en trek de stekker niet aan het snoer uit de contactdoos.

  ~ Schakel na gebruik en vóór onder-

  – Het snoer mag niet over scherpe randen worden getrokken of onder deuren of iets dergelijks beklemd raken.
  – Vermijd zoveel mogelijk dat u met de
  stofzuiger over het snoer gaat.

  alleen compleet met kabeltrommel vervangen. Om veiligheidsredenen mag
  dit alleen door Miele Nederland worden
  gedaan.
  Miele-geautoriseerde vakmensen worden uitgevoerd. Ondeskundig uitgevoerde reparaties kunnen voor de gebruiker gevaar opleveren.

  ~ Schakel de stofzuiger uit als u toebehoren wisselt. Dit geldt met name
  voor turbo- en elektrische borstels.

  houdswerkzaamheden de stofzuiger
  uit. Trek de stekker uit de contactdoos.

  ~ Dompel de stofzuiger nooit in water

  en reinig het apparaat droog of met een
  niet al te vochtige doek. Als er vocht in
  de stofzuiger komt, kunt u een elektrische schok krijgen.

  Het aansluitsnoer, de stekker en de
  contactdoos kunnen beschadigd raken,
  met alle risico's van dien. U mag de
  stofzuiger dan beslist niet gebruiken.

  ~ Gebruik de stofzuiger niet als het
  aansluitsnoer beschadigd is. Een beschadigd snoer kan uw veiligheid in gevaar brengen.

  7 • Page 8

  Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
  Veilig gebruik

  ~ Gebruik de stofzuiger niet zonder

  stofcassette, motorfilter en uitblaasfilter.
  Het apparaat kan anders beschadigd
  raken.

  ~ U kunt het deksel niet sluiten als

  zich geen stofcassette in het apparaat
  bevindt. Druk het deksel niet met geweld dicht.

  ~ Zuig nooit zware, harde of scherpe

  voorwerpen op. De zuigopeningen kunnen daardoor geblokkeerd of beschadigd raken.

  ~ Houd zuigmonden en buizen niet te
  dicht bij het hoofd als de stofzuiger
  aanstaat. U kunt anders verwondingen
  oplopen, bijvoorbeeld aan ogen of
  oren.

  ~ Zuig nooit brandende of gloeiende

  ~ Let op de stofstandindicator en ver-

  ~ Zuig nooit vloeistoffen of vochtig vuil
  op, omdat dit storingen kan veroorzaken. Bovendien kunt u hierdoor een
  elektrische schok krijgen. Laat met water of sop gereinigde oppervlakken
  eerst helemaal opdrogen, voordat u
  gaat zuigen.

  ~ Belangrijk voor de omgang met de

  voorwerpen op (zoals sigarettenpeuken, as en kolen). De stofzuiger kan
  anders in brand vliegen.

  ~ Zuig geen toner-resten op. Toner
  van bijvoorbeeld printers of kopieerapparaten kan elektriciteit geleiden. Bovendien wordt het materiaal mogelijk
  niet door het filtersysteem tegengehouden, waardoor het weer in de ruimte
  wordt geblazen.
  ~ Zuig nooit licht ontvlambare of explosieve stoffen of gassen op in verband met explosiegevaar. Zuig ook
  nooit in een ruimte waar dergelijke stoffen opgeslagen liggen.

  8

  vang de stofcassette indien dat nodig
  is. Controleer dan ook het motor- en het
  uitblaasfilter en vervang deze indien
  nodig. Volle stofcassettes of verstopte
  filters verminderen de zuigkracht van
  de stofzuiger. Bovendien kan het apparaat zo heet worden dat de oververhittingsbeveiliging reageert. Zie ook het
  hoofdstuk "Storingen".
  batterij (bij modellen met bediening in
  de handgreep):

  – Gebruik geen oplaadbare batterijen.
  – Sluit batterijen niet kort, laad ze niet
  weer op en gooi ze niet in het vuur.
  Batterijen kunnen ontploffen!
  – Haal lege batterijen uit de greep en
  lever deze op de daarvoor bestemde
  plaats in. Doe de batterijen niet bij
  het gewone huisvuil. • Page 9

  Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
  Gebruik van toebehoren

  ~ De elektrische borstel is voorzien
  van een eigen motor en uitsluitend bedoeld voor Miele-stofzuigers. Om veiligheidsredenen mag u elektrische
  borstels van andere fabrikanten niet
  voor deze stofzuiger gebruiken.
  ~ Raak tijdens het stofzuigen met een
  Miele-turboborstel of elektrische borstel
  niet de draaiende borstelas aan. U kunt
  anders letsel oplopen.
  ~ Let er op dat de handgreep niet beschadigd is, als u voor het zuigen alleen de greep gebruikt. Als de greep
  beschadigd is, kunt u zich verwonden.
  ~ Stofcassettes zijn wegwerpartikelen
  en mogen niet nog eens worden gebruikt. Verstopte poriën leiden tot een
  aanzienlijke vermindering van de zuigkracht.
  ~ Gebruik uitsluitend stofcassettes, filters en accessoires met het "Original
  Miele"-logo. Alleen daarvan kan Miele
  de veiligheid waarborgen.
  Als de veiligheidsinstructies niet
  worden opgevolgd, kan de fabrikant
  niet verantwoordelijk worden gesteld
  voor schade die daar eventueel het
  gevolg van is.

  9 • Page 10

  Vóór gebruik
  Stofzuigerslang aansluiten
  ^ Steek het aansluitstuk in de zuigopening. Het aansluitstuk moet vastklikken. Zorg dat de uitsparingen en
  nokjes op elkaar aansluiten.

  Stofzuigerslang loshalen
  ^ Druk op de knoppen aan weerszijden
  van het aansluitstuk en trek het aansluitstuk uit de zuigopening.

  Greep en zuigbuis in elkaar
  schuiven
  ^ Steek de handgreep in de zuigbuis.
  Richt daarbij het puntje op de greep
  op het gaatje in de zuigbuis (zie afbeelding). De greep zit goed als u
  een klik hoort.
  ^ Om de delen weer uit elkaar te halen,
  drukt u op de ontgrendelingsknop
  (zie afbeelding).

  10 • Page 11

  Vóór gebruik
  Afhankelijk van het model heeft uw stofzuiger een van de volgende telescopische zuigbuizen.
  – Telescopische zuigbuis (2-delig)
  – Telescopische zuigbuis (3-delig)

  Telescopische zuigbuis instellen (2-delig)
  Deze telescopische zuigbuis bestaat uit
  twee in elkaar geschoven buizen waarmee u de zuigbuis op de gewenste
  lengte kunt instellen.
  ^ Druk op de verstelknop om de telescopische zuigbuis op de gewenste
  lengte in te stellen.

  Telescopische zuigbuis instellen (3-delig)
  Deze telescopische zuigbuis bestaat uit
  drie in elkaar geschoven buizen.
  ^ Druk op de ontgrendelingsknop van
  de onderste buis a en trek de buis
  zover uit dat deze vastklikt. Druk ook
  op de ontgrendelingstoets als u de
  buis weer wilt inschuiven. De vergrendeling moet hoorbaar vastklikken.
  ^ Druk op de verstelknop b om de telescopische zuigbuis op de gewenste lengte in te stellen.
  11 • Page 12

  Vóór gebruik
  Universele zuigmond aanbrengen
  ^ Zet de zuigmond links- en rechtsomdraaiend op de zuigbuis. De zuigmond zit goed als u een klik hoort.
  ^ Om de beide delen weer uit elkaar te
  halen, drukt u de ontgrendelingsknop
  in.
  De zuigmond is geschikt voor het dagelijks zuigen van tapijt, vaste vloerbedekking en robuuste harde vloeren.
  Voor andere vloerbedekkingen adviseren wij het gebruik van speciale
  Miele-borstels (zie "Bij te bestellen accessoires").
  Houdt u zich in de eerste plaats aan
  de reinigings- en onderhoudsinstructies van de fabrikant van de
  vloerbedekking.
  Zuig vloerkleden en vaste vloerbedekking met ingetrokken borstel:
  ^ Zet de zuigmond op het symbool
  ö.
  Zuig harde vloeren met uitgeschoven
  borstel:
  ^ Zet de zuigmond op het symbool
  ä.
  Zuigmond Classic Allergotec / turboborstel / accuborstel ACCU NOVA /
  elektrische borstel
  Sommige modellen worden standaard
  met een van deze accessoires geleverd (zie "Bij te bestellen accessoires").
  Bij deze onderdelen wordt een aparte
  gebruiksaanwijzing geleverd.

  12 • Page 13

  Bijgeleverde accessoires
  De volgende accessoires worden bij
  het apparaat geleverd:
  a Kierenzuiger
  b Reliëfborstel met natuurhaar
  c Meubelzuigmond

  Het uitnemen van de accessoires
  ^ Druk op de ontgrendelingstoets.
  Het accessoirevak gaat open.

  ^ Haal het gewenste hulpstuk eruit.
  ^ Sluit het deksel en druk het goed
  dicht.

  13 • Page 14

  Gebruik van de accessoires
  Kierenzuiger
  Voor het zuigen van naden, kieren, hoeken, etc.

  Reliëfborstel met natuurhaar
  Voor het zuigen van sierlijsten, houtsnijwerk, kwetsbare voorwerpen en dergelijke.
  De borstel kan in elke gewenste stand
  worden gedraaid.

  14 • Page 15

  Gebruik van de accessoires
  Meubelzuigmond
  Voor gestoffeerde meubels, matrassen,
  kussens, gordijnen, bekleding en dergelijke.

  Universele zuigmond
  Ook voor het zuigen van trappen.
  Zuig trappen voor de veiligheid van
  beneden naar boven.

  15 • Page 16

  Gebruik
  Aansluitsnoer
  Uitrollen
  ^ Trek aan het snoer totdat u de gewenste lengte heeft (max. ca. 6,5 m).

  ,Om oververhitting en beschadiging te voorkomen, moet u het
  snoer helemaal uitrollen als u de
  stofzuiger langer dan 30 minuten
  gebruikt.

  Oprollen
  ^ Trek de stekker uit de contactdoos.
  ^ Druk het pedaal voor de snoerhaspel
  in. Het snoer wordt nu automatisch
  opgerold.

  16 • Page 17

  Gebruik
  In- en uitschakelen
  ^ Druk met de voet op de Aan/Uit-toets
  s.

  Alleen bij modellen met bediening in
  de handgreep
  Tijdens korte zuigpauzes kunt u de stofzuiger op stand-by zetten.
  ^ Druk daartoe op de stand-by-toets
  op de handgreep.

  ,Laat de stofzuiger niet langdurig
  stand-by staan om oververhitting en
  beschadiging te voorkomen. Gebruik de stand-by-functie alleen voor
  korte pauzes.
  Telkens als u op een toets op de handgreep drukt, wordt dit door de LED
  aangegeven.
  Na de onderbreking heeft u de volgende mogelijkheden:
  ^ Als u opnieuw op de stand-by-toets
  drukt, wordt de stofzuiger op de
  laatst gebruikte stand ingeschakeld.
  ^ Als u op de toets + drukt, wordt de
  stofzuiger op de hoogste stand ingeschakeld.
  ^ Als u op de toets - drukt, wordt de
  stofzuiger op de laagste stand ingeschakeld.
  17 • Page 18

  Gebruik
  Tijdens het zuigen

  Zuigvermogen kiezen

  ^ Trek de stofzuiger tijdens het zuigen
  als een slede achter u aan en zet
  hem rechtop als u bijvoorbeeld trappen en gordijnen wilt zuigen.

  U kunt de zuigkracht van de stofzuiger
  aan de situatie aanpassen. Als u het
  zuigvermogen verlaagt, kunt u de zuigmond gemakkelijker heen en weer bewegen.

  ,Tijdens het zuigen (met name
  van fijn stof, zoals boorgruis, zand,
  gips, meel, etc.) wordt vaak een
  elektrostatische lading opgebouwd
  die zich onder bepaalde omstandigheden kan ontladen. Om de onaangename effecten van een dergelijke
  ontlading te voorkomen, bevindt
  zich aan de onderkant van de handgreep een metalen strip. Zorg dat u
  die strip tijdens het zuigen steeds
  aanraakt. De elektrostatische lading
  wordt dan afgevoerd zonder dat u
  het merkt.

  Op de stofzuiger geven de symbolen
  duidelijk aan waarvoor de betreffende
  stand is:
  a - voor gordijnen en textiel
  b - voor gestoffeerde meubels en
  kussens
  c - voor hoogwaardig tapijt, kleedjes
  en lopers
  ( - voor dagelijks zuigen,
  energiebesparend en stil
  e - voor licht verontreinigde tapijten
  en vloerbedekkingen
  f - voor harde vloeren en sterk
  verontreinigde tapijten en
  vloerbedekkingen
  Uitvoering en bediening van de schakelaar voor het zuigvermogen kunnen
  per model verschillen. De varianten
  worden hierna opgesomd.

  18 • Page 19

  Gebruik
  Keuzeschakelaar
  ^ Zet de keuzeschakelaar op het symbool van het gewenste zuigvermogen.

  Toetsen + / Houd uw voet op de betreffende toets
  totdat in het venster het gewenste vermogen groen oplicht.
  ^ Druk op de toets + voor een hoger
  vermogen.
  ^ Druk op de toets - voor een lager vermogen.

  Toetsen + / - met
  "AutoEco"-stand
  Als u de stofzuiger inschakelt, wordt automatisch de energiebesparende
  "AutoEco"-stand gekozen.
  ^ Druk op de toets + als u het maximale
  vermogen "Turbo" wilt inschakelen.
  ^ Druk op de toets - als u het minimale
  vermogen "Min." wilt inschakelen.
  Het ingestelde vermogen licht wit op.

  19 • Page 20

  Gebruik
  Toetsen + / - op de handgreep
  Houd de betreffende toets ingedrukt
  totdat in het venster het symbool van
  het gewenste vermogen verschijnt.
  ^ Druk op de toets + voor een hoger
  vermogen.
  ^ Druk op de toets - voor een lager vermogen.
  Telkens als u op een toets op de handgreep drukt, wordt dit door de LED aangegeven.

  Mechanische
  zuigkrachtregelaar
  (niet bij modellen met bediening in de
  handgreep)
  Met deze regelaar kunt u het vermogen
  van de stofzuiger kortstondig verlagen,
  bijvoorbeeld om te voorkomen dat het
  apparaat zich aan een kleed vastzuigt.
  ^ Zet de regelaar zo ver open dat u de
  zuigmond gemakkelijk kunt bewegen.
  Als de regelaar openstaat, hoeft u minder kracht te zetten om de zuigmond
  over de vloer te bewegen.

  20 • Page 21

  Transporteren en opbergen
  Parkeerstand
  (niet geschikt voor de elektrische
  borstel Electro Premium SEB 234 L)
  Als u tijdens het stofzuigen even pauzeert, kunt u de zuigbuis met de zuigmond op de stofzuiger "parkeren".
  ^ Steek de zuigmond met de parkeeraansluiting van bovenaf in de opening
  aan de achterkant van de stofzuiger.
  Aan/Uit-schakelaar parkeersysteem
  Bij sommige modellen is het
  parkeersysteem voorzien van een
  Aan/Uit-schakelaar.
  De stofzuiger wordt automatisch uitgeschakeld als u de zuigmond in de parkeerstand zet. Zodra u de zuigmond uit
  de parkeerstand haalt, gaat de stofzuiger weer aan.
  Als uw stofzuiger + / - toetsen of + / toetsen met "AutoEco"-stand heeft, kunt
  u de functie van de Aan/Uit-schakelaar
  in de parkeerstand opheffen of activeren.
  ^ Schakel de stofzuiger in beide gevallen uit met de Aan/Uit-schakelaar s.
  ^ Druk op de voetpedalen + en - en
  schakel (terwijl u de toetsen ingedrukt houdt) de stofzuiger in met de
  Aan/Uit-schakelaar s.
  Afhankelijk van de instelling wordt de
  functie nu geactiveerd of gedeactiveerd.

  21 • Page 22

  Transporteren en opbergen
  Transporteren en opbergen
  ^ Zet de stofzuiger rechtop.
  ^ Steek de zuigmond met de parkeeraansluiting van boven in een van de
  twee parkeeraansluitingen aan de zijkant van de stofzuiger (niet mogelijk
  bij de elektrische borstel Electro
  Premium SEB 234 L).
  U kunt de stofzuiger op deze manier
  gemakkelijk dragen of opbergen. Nog
  handiger is het als u de telescopische
  zuigbuis helemaal inschuift.

  22 • Page 23

  Onderhoud
  ,Schakel de stofzuiger voor alle

  onderhoudswerkzaamheden uit en
  trek de stekker uit de contactdoos.
  Schakel ook een eventuele
  accuborstel uit.

  Waar kunt u nieuwe
  stofcassettes en filters krijgen?
  Originele stofcassettes en filters van
  Miele zijn verkrijgbaar bij de vakhandel,
  bij Miele en via de Miele-onlineshop.

  Het Miele-filtersysteem bestaat uit 3 filters:
  – de stofcassette
  – het uitblaasfilter
  – het motorfilter
  Voor een optimale werking moet u deze
  filters van tijd tot tijd vervangen.
  Gebruik uitsluitend stofcassettes, filters en accessoires met het "Original
  Miele"-logo. Alleen met deze producten benut u de zuigkracht van
  de stofzuiger optimaal en bereikt u
  het beste reinigingsresultaat.

  ,Het gebruik van stofcassettes
  van papier of papierachtige materialen en van stofcassettes met een
  kartonnen greep kan ernstige schade aan de stofzuiger veroorzaken en
  het vervallen van de garantie tot gevolg hebben. Hetzelfde geldt voor
  het gebruik van stofcassettes zonder het "Original Miele"-logo.

  Welke stofcassettes en filters
  zijn de juiste?
  Originele Miele-stofcassettes van het
  type G/N en originele Miele-filters herkent u aan het "Original Miele"-logo op
  de verpakking of op de stofcassettes.

  In iedere verpakking Miele-stofcassettes vindt u ook een uitblaasfilter
  (air-clean-filter) en een motorfilter. Als u
  originele uitblaasfilters los wilt bestellen, geef dan aan de vakhandelaar of
  aan Miele het typenummer van uw stofzuiger door, zodat u de juiste filters ontvangt. U kunt deze onderdelen echter
  ook gemakkelijk via de Miele-onlineshop bestellen.
  Natuurlijk kunt u het standaard-uitblaasfilter ook vervangen door een ander origineel uitblaasfilter van Miele (zie het
  hoofdstuk "Bij te bestellen accessoires").
  23 • Page 24

  Onderhoud
  Wanneer moet u de
  stofcassette vervangen?
  De stofcassette is aan vervanging toe
  als de standindicator aangeeft dat de
  cassette vol is (het venster is helemaal
  rood).
  Stofcassettes zijn voor eenmalig gebruik en mogen niet nog eens worden gebruikt. Verstopte poriën leiden tot een aanzienlijke vermindering van de zuigkracht.
  Controle of de stofcassette vol is
  ^ Gebruik alleen de universele zuigmond. Alle andere zuigmonden beïnvloeden de werking van de stofstandindicator.
  ^ Schakel de stofzuiger in met de
  Aan/Uit-toets s en kies het hoogste
  vermogen.
  ^ Til de zuigmond van de vloer. Als de
  stofstandindicator aangeeft dat de
  stofcassette vol is, moet u de cassette vervangen.

  Wat u moet weten over de stofstandindicator
  Over het algemeen bestaat huisstof uit
  een mengsel van pluizen, haren, draadjes en zand, dus uit gemengd stof. Op
  die samenstelling is de stofstandindicator ingesteld.
  Als u veel fijn stof opzuigt (zoals boorgruis, zand, gips en meel), raken de
  poriën van de stofcassette snel verstopt. De indicator zal dan "vol" aangeven, ook al is de cassette nog niet helemaal vol. U moet de stofcassette dan
  toch vervangen, omdat de zuigkracht
  anders aanzienlijk afneemt.
  Als u veel tapijtpluizen en haren opzuigt, kan het voorkomen dat de indicator pas reageert als de stofcassette al
  overvol is.

  24 • Page 25

  Onderhoud
  Zo vervangt u stofcassettes
  ^ Trek de ontgrendeling van de bovenzijde omhoog en klap het deksel omhoog tot u een klik hoort.
  Daarbij wordt de stofafsluiting van de
  cassette automatisch gesloten, zodat er
  geen stof vrijkomt.

  ^ Pak de stofcassette bij het lipje vast
  en trek de cassette uit de houder.

  ^ Steek de nieuwe stofcassette tot de
  aanslag in de houder. Laat de cassette samengevouwen zoals deze in
  de verpakking zit.
  ^ Ontvouw de stofcassette vervolgens
  zover mogelijk.
  ^ Druk het deksel omlaag tot u de vergrendeling hoort klikken. De stofcassette mag niet klem zitten.

  ,U kunt het deksel niet sluiten als
  u geen stofcassette plaatst of als de
  cassette niet goed in de houder zit.
  Druk het deksel niet met geweld
  dicht.
  25 • Page 26

  Onderhoud
  Wanneer moet u het
  uitblaasfilter vervangen?
  Afhankelijk van het model heeft uw stofzuiger één van de volgende uitblaasfilters:
  a een air-clean-filter SF-AC 30
  Vervang dit filter steeds als u een nieuwe
  verpakking stofcassettes aanbreekt. In
  iedere verpakking Miele-stofcassettes zit
  een air-clean-filter.
  b een actief-air-clean-filter SF-AAC 50
  (zwart)
  c een actief-HEPA-filter SF-AH 50
  (blauw)
  Vervang deze filters na circa één jaar.
  Noteer de datum op het etiket van het
  filter.

  Controlelampje uitblaasfilter
  Sommige modellen zijn voorzien van
  een controlelampje voor het uitblaasfilter (reset-toets). Het lampje geeft aan,
  wanneer u het actief-air-clean-filter b of
  het actief-HEPA-filter c moet vervangen.
  Het controlelampje licht na circa 50 bedrijfsuren op, wat neerkomt op een gebruiksduur van gemiddeld een jaar. U
  kunt dan blijven zuigen, maar houdt u
  er wel rekening mee dat de zuigkracht
  en de filtercapaciteit afnemen.
  Gebruikt u een air-clean-filter a, dan
  heeft het controlelampje geen betekenis, omdat u dat filter al moet vervangen als u een nieuwe verpakking
  stofcassettes aanbreekt. Het lampje
  dooft, wanneer u erop drukt.
  26 • Page 27

  Onderhoud
  Het vervangen van het
  air-clean-filter
  Plaats nooit meer dan één filter.
  ^ Maak de stofzuiger open.
  ^ Open het filterrooster (het rooster
  moet vastklikken) en haal het oude filter er aan de schone kant uit (zie pijltje).

  ^ Leg het nieuwe air-clean-filter erin.
  Volg beslist de aanwijzingen uit het
  hoofdstuk "Onderhoud - Een ander
  uitblaasfilter plaatsen", als u een
  actief-air-clean- of een
  actief-HEPA-filter wilt plaatsen.
  ^ Sluit het filterrooster.
  ^ Druk het deksel omlaag tot de klik.

  27 • Page 28

  Onderhoud
  Het vervangen van het
  actief-air-clean- en het
  actief-HEPA-filter
  Plaats nooit meer dan één filter.
  ^ Maak de stofzuiger open.
  ^ Haal het uitblaasfilter omhoog en verwijder het.

  ^ Plaats het nieuwe actief-air-clean- of
  actief-HEPA-filter en druk het omlaag.
  Volg beslist de aanwijzingen uit het
  hoofdstuk "Onderhoud - Een ander
  uitblaasfilter plaatsen", als u een
  air-clean-filter wilt plaatsen.
  ^ Druk het deksel omlaag tot de klik.
  Controlelampje uitblaasfilter resetten
  (reset-toets)
  Als uw stofzuiger een controlelampje
  (reset-toets) voor het uitblaasfilter heeft,
  moet u het systeem op nul zetten als u
  het filter vervangt. De stofzuiger moet
  daarvoor ingeschakeld zijn.
  ^ Druk op de reset-toets.
  Het controlelampje dooft en het systeem staat weer op nul.
  Het systeem wordt alleen op nul gezet als u op de reset-toets drukt, nadat het controlelampje is gaan
  branden, niet als u tussendoor op
  de toets drukt.
  28 • Page 29

  Onderhoud
  Een ander uitblaasfilter
  plaatsen
  Afhankelijk van het model heeft uw stofzuiger één van de volgende uitblaasfilters:
  a een air-clean-filter SF-AC 30
  b een actief-air-clean-filter SF-AAC 50
  (zwart)
  c een actief-HEPA-filter SF-AH 50
  (blauw)

  Belangrijk!
  1. Als u het uitblaasfilter a door filter b
  of c wilt vervangen, moet u ook het filterrooster verwijderen. Voor het nieuwe
  filter is het rooster niet nodig.
  2. Als u uitblaasfilter b of c door filter a
  wilt vervangen, moet u het filter beslist
  in een filterrooster * plaatsen!
  * Filterrooster - zie "Bij te bestellen accessoires"
  Plaats nooit meer dan één filter.

  Sommige modellen hebben een
  controlelampje (reset-toets) voor het
  uitblaasfilter. Het lampje geeft aan,
  wanneer u een actief-air-clean- of
  actief-HEPA-filter moet vervangen.
  Gebruikt u een air-clean-filter, dan
  heeft het controlelampje geen betekenis, omdat u die filters al moet vervangen als u een nieuwe verpakking
  stofcassettes aanbreekt. Het lampje
  dooft, wanneer u erop drukt.
  29 • Page 30

  Onderhoud
  Wanneer moet u het motorfilter
  vervangen?
  Steeds als u een nieuwe verpakking
  met Miele-stofcassettes aanbreekt. In
  iedere verpakking zit ook een motorfilter.

  Het vervangen van het
  motorfilter
  ^ Maak de stofzuiger open.
  ^ Klap de filterhouder open en haal het
  oude motorfilter eruit (aan het schone
  hoekje).
  ^ Plaats het nieuwe filter.
  ^ Sluit de filterhouder.
  ^ Druk het deksel omlaag tot de klik.

  30 • Page 31

  Onderhoud
  Wanneer moet de batterij in de
  handgreep worden vervangen?
  Ongeveer eens per 18 maanden (bij
  modellen waarop dit van toepassing is).
  Zorg dat u op tijd een nieuwe batterij in
  huis heeft (3 V-batterij, knoopcel,
  CR 2032).
  Ook als de batterij leeg is of als u
  geen batterij plaatst, kunt u de stofzuiger blijven gebruiken.
  ^ Schakel de stofzuiger met de
  Aan/Uit-toets s in. Het apparaat is
  nu klaar voor gebruik (stand-by).
  ^ Druk op het controlelampje voor het
  uitblaasfilter (reset-toets).
  U kunt de stofzuiger nu gebruiken,
  maar alleen op maximaal vermogen.

  Het vervangen van de batterij
  in de handgreep
  a Haal het deksel van het batterijvakje
  los, bijvoorbeeld met een
  schroevendraaier.
  b Verwijder het deksel.
  ^ Druk de batterij er naar voren toe uit
  en plaats de nieuwe batterij. Let
  daarbij op de polariteit.
  ^ Sluit het batterijvakje weer.
  ^ Lever de oude batterij op het daarvoor bestemde inzamelpunt in.
  31 • Page 32

  Onderhoud
  Wanneer moet u de korte
  draadopnemers vervangen?
  U kunt de draadopnemers van de universele zuigmond en de meubelzuigmond vervangen.
  Vervang de draadopnemers als de pool
  versleten is.

  Het vervangen van de korte
  draadopnemers
  ^ Haal de draadopnemers met een
  mesje of iets dergelijks uit de
  insteekopeningen.
  ^ Vervang de draadopnemers.
  Meubelzuigmond, 190 mm
  ^ Ontgrendel het element met de
  draadopnemers aan beide kanten
  van de meubelzuigmond met een
  munt.
  ^ Vervang het element met de draadopnemers door een nieuw element
  en vergrendel het.
  Als er draden of haren om de as van
  het loopwieltje van de universele
  zuigmond zitten
  a Ontgrendel de as van het loopwieltje
  (bajonetsluiting) met een muntstuk.
  b Druk de as eruit en verwijder deze.
  c Verwijder het loopwieltje.
  Verwijder de draden en/of haren, zet
  het loopwieltje er weer in en vergrendel
  de as.
  Nieuwe onderdelen zijn verkrijgbaar bij
  de Miele-vakhandelaar of de afdeling
  Onderdelen van Miele Nederland.
  32 • Page 33

  Onderhoud
  ,Schakel de stofzuiger voor elke
  reiniging uit en trek de stekker uit de
  contactdoos. Schakel ook een eventuele accuborstel uit.
  Buitenkant en toebehoren
  De buitenkant van de stofzuiger en de
  kunststof toebehoren kunt u reinigen
  met een normaal reinigingsmiddel voor
  kunststof.

  ,Gebruik geen schuurmiddelen
  en geen glas- of allesreinigers! Deze
  kunnen door hun chemische samenstelling het kunststof oppervlak van
  de stofzuiger beschadigen.
  Stofruimte
  De ruimte voor de stofcassette kunt u
  met een eventuele tweede stofzuiger
  reinigen of met een droge stofdoek,
  een stoffer of een plumeau.

  ,Dompel de stofzuiger nooit in
  water! Als er vocht in de stofzuiger
  komt, kunt u een elektrische schok
  krijgen!

  33 • Page 34

  Storingen
  De stofzuiger wordt uitgeschakeld.
  Bij sommige modellen brandt dan
  ook het controlelampje ,.
  De stofzuiger heeft een veiligheidsvoorziening die het apparaat uitschakelt als
  het oververhit raakt. Bij een aantal modellen wordt dit door het controlelampje
  , aangegeven.
  Oververhitting kan ontstaan als de zuigopeningen verstopt zijn of als de stofcassette vol is, dan wel geen lucht
  meer doorlaat (door fijn stof). Ook het
  uitblaas- of motorfilter kan ernstig vervuild zijn. Schakel de stofzuiger uit
  (voetpedaal Aan/Uit s) en trek de stekker uit de contactdoos.
  Als u de storing heeft verholpen, wacht
  dan 20 - 30 minuten totdat de stofzuiger voldoende is afgekoeld. Daarna
  kunt u het apparaat weer inschakelen
  en gebruiken.

  34 • Page 35

  Klantcontacten
  Voor storingen die u niet zelf kunt verhelpen, waarschuwt u
  – uw Miele-vakhandelaar
  of
  – de afdeling Klantcontacten van Miele
  Nederland B.V.
  De gegevens van Miele vindt u op
  de achterkant van deze gebruiksaanwijzing.

  35 • Page 36

  Bij te bestellen accessoires
  Sommige modellen zijn standaard al
  voorzien van een of meer van de volgende accessoires.

  Elektrische borstels
  Houdt u zich in de eerste plaats aan
  de reinigings- en onderhoudsinstructies van de fabrikant van de
  vloerbedekking.
  Sluit deze borstels alleen aan op modellen met een aansluitpunt voor elektrische borstels. Deze modellen herkent
  u aan een drukpunt op de afdekkap.
  Heeft het apparaat geen aansluitpunt
  voor een elektrische borstel, dan kunt u
  de accuborstel ACCU NOVA aansluiten.
  Elektrische borstel Electro Comfort
  (SEB 216-3)
  Deze borstel is geschikt voor het intensief reinigen van robuuste, textiele
  vloerbedekkingen. De borstel verwijdert
  ingelopen verontreinigingen en voorkomt het ontstaan van looppaden.
  Elektrische borstel Electro Premium
  (SEB 234 L)
  Vergeleken met de SEB 216-3 is deze
  borstel 60 mm breder, krachtiger en
  daardoor ideaal voor het reinigen van
  grote oppervlakken.
  Naast de mogelijkheden van de SEB
  216-3 biedt deze borstel onder meer:
  – hoogte-instelling.
  – een tl-buis voor de verlichting van
  het te reinigen oppervlak.
  – een multifunctioneel controlelampje.
  36 • Page 37

  Bij te bestellen accessoires
  Elektrische borstel ACCU NOVA-3
  In tegenstelling tot de SEB 216-3 en de
  SEB 234 L heeft deze elektrische
  borstel een accu. De borstel kan dus
  ook worden gebruikt voor stofzuigermodellen zonder aansluiting voor elektrische borstels.

  Zuigmond Classic Allergotec-3
  Houdt u zich in de eerste plaats aan
  de reinigings- en onderhoudsinstructies van de fabrikant van de
  vloerbedekking.
  Tijdens het zuigen is het reinigingsresultaat op een kleurendisplay
  (stoplichtsysteem) te zien. Hiermee is
  deze zuigmond ideaal voor de dagelijkse hygiënische reiniging van alle
  vloerbedekkingen.
  Turboborstel Turbo Comfort-3
  Houdt u zich in de eerste plaats aan
  de reinigings- en onderhoudsinstructies van de fabrikant van de
  vloerbedekking.
  Met de turboborstel kunt u laagpolige
  tapijten of vloerbedekking zuigen of
  borstelen. De turboborstel wordt door
  de zuigkracht van de stofzuiger aangedreven. De borstel verwijdert naast stofdeeltjes ook vastzittende draadjes en
  haren.
  37 • Page 38

  Bij te bestellen accessoires
  Hand-turboborstel Turbo Mini
  De hand-turboborstel is ideaal voor het
  zuigen en borstelen van gestoffeerde
  meubels, matrassen, autostoelen, traplopers en dergelijke.

  Stofafsluiting (met actief koolstof)
  Deze afsluiting zorgt ervoor dat er minder stof en onaangename geurtjes vrijkomen als u de zuigslang verwijdert bij
  het transporteren of opbergen.
  U kunt de stofafsluiting tijdens het
  zuigen aan de zuigslang bevestigen.

  Universele borstel SUB 10
  Met de universele borstel kunt u boeken, boekenplanken, etc. schoonzuigen.

  38 • Page 39

  Bij te bestellen accessoires
  Universalbürste SUB 20
  Met deze universele borstel kunt u boeken, boekenplanken, etc. schoonzuigen.
  U kunt de borstel op de handgreep steken of op de zuigslang (zonder handgreep).
  De borstelkop kan in elke gewenste
  stand worden gedraaid.

  Radiatorborstel
  (alleen te gebruiken in combinatie met
  de kierenzuiger)
  Met de radiatorborstel kunt u radiatoren, voegen en lamellen schoonzuigen.

  Meubelzuigmond, 190 mm
  Een extra brede zuigmond voor het
  sneller zuigen van gestoffeerde meubels, matrassen en kussens.

  39 • Page 40

  Bij te bestellen accessoires
  Plavuizenborstel Hardfloor-3
  Met deze borstel kunt u robuuste, harde vloeren zuigen (plavuizen, steen,
  etc.).

  Parketborstel Parquet-3
  Met deze borstel met natuurhaar kunt u
  krasgevoelige, harde vloeren zuigen
  (parket, laminaat, etc.).
  Voor het reinigen van de borstelrand
  kunt u de kierenzuiger gebruiken.

  Parketborstel Parquet Twister met
  draaigewricht
  Met deze borstel kunt u alle harde vloeren zuigen, zoals parket en plavuizen.
  Ideaal voor het uitzuigen van nissen.
  Parketborstel Parquet Twister XL met
  draaigewricht
  Vergeleken met de Parquet Twister is
  deze borstel 90 mm breder en daardoor extra geschikt voor grote oppervlakken.
  40 • Page 41

  Bij te bestellen accessoires
  Matraszuigmond
  Voor het zuigen van matrassen en gestoffeerde meubels tot in de naden.

  Kierenzuiger, 300 mm
  Voor het zuigen van naden, kieren, hoeken, etc.

  Flexibele kierenzuiger SFD 20,
  560 mm
  Een extra lange flexibele kierenzuiger
  voor het zuigen van moeilijk toegankelijke plekken.

  41 • Page 42

  Bij te bestellen accessoires
  MicroSet
  Speciaal voor het reinigen van kleine
  voorwerpen en moeilijk toegankelijke
  plekken (stereo-installatie, toetsenbord,
  modelbouw, etc.)
  Accessoire-set bestaande uit:
  – micro-slang met combi-zuigmond.
  – micro-reliëfborstel.
  – micro-kierenzuiger.
  – verlengstuk.
  Micro-slang met combi-zuigmond
  Voor het reinigen van kleine voorwerpen en moeilijk toegankelijke plekken (modelbouw, stereo-installatie, ventilatie-openingen, etc.).
  CarClean Set Plus
  Speciaal voor het reinigen van
  auto-interieurs.
  Accessoire-set bestaande uit:
  – hand-turboborstel.
  – micro-slang met combi-zuigmond.
  – kierenzuiger, 300 mm.
  De accessoires worden in een koffer
  geleverd. In de verpakking bevindt zich
  tevens een zuigslang (3 m) met slanghouder.
  Slangadapters
  Voor het verlengen van de zuigslang
  (met ca. 1,5 m).
  De adapter wordt tussen de greep en
  de zuigslang geplaatst.

  42 • Page 43

  Bij te bestellen accessoires
  Actief-air-clean-filter SF-AAC 50
  Dit filter is een speciaal
  actief-koolstoffilter dat onaangename
  geuren absorbeert die het gevolg zijn
  van het vuil in de stofcassette.
  Reukoverlast wordt daarmee zo veel
  mogelijk voorkomen. Het
  actief-air-clean-filter wordt in plaats van
  het aanwezige uitblaasfilter gebruikt.
  Het actief-air-clean-filter en het
  air-clean-filter hebben dezelfde filtercapaciteit.
  Actief-HEPA-filter SF-AH 50
  Dit filter is een combinatiefilter. Enerzijds is het een filter dat voldoet aan de
  HEPA-classificatie 12 volgens EN 1822
  (zo worden bijvoorbeeld
  micro-organismes die de longen kunnen binnendringen weggefilterd). Anderzijds absorbeert het filter onaangename geuren die het gevolg zijn van
  het vuil in de stofcassette. Dankzij dit
  uitblaasfilter is de stofzuiger zeer geschikt voor mensen met een allergie of
  personen die hoge eisen aan de hygiëne stellen.
  Het actief-HEPA-filter wordt in plaats
  van het aanwezige uitblaasfilter gebruikt.
  Filterrooster
  Het filterrooster is nodig als u in plaats
  van het actief-air-clean- of het
  actief-HEPA-filter een air-clean-filter wilt
  gebruiken (zie het hoofdstuk "Onderhoud - Een ander uitblaasfilter plaatsen").

  43 • Page 44

  Wijzigingen voorbehouden / S 5000 / 2309

  M.-Nr. 07 176 260 / 03


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Miele Black Pearl 5000 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Miele Black Pearl 5000 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 3,12 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info