Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/2
Nächste Seite
Verkorte gebruiksaanwijzing
Koffieautomaat
Deze verkorte gebruiksaanwijzing vervangt niet de uitgebreide gebruiksaanwijzing.
Het is belangrijk dat u het apparaat goed kent. Lees de gebruiksaanwijzing daarom
grondig door en houdt u zich aan de veiligheidsinstructies en waarschuwingen.
nl - NL
M.-Nr. 11 059 230
SPECIALE AANWIJZINGEN
INSTELLINGEN
REINIGING EN ONDERHOUD
Reiniging en onderhoud Speciale aanwijzingen Instellingen
Instellingen wijzigen
ĺ Raak toets aan.
ĺ Kies Instellingen.
ĺ Kies het gewenste menupunt en wijzig
de betreffende instelling.
ĺ Raak OK aan, om de instelling op te
slaan.
Tip: raak toets aan, om naar het eerst-
volgende hogere menu terug te gaan.
Menupunt Mogelijke instellingen Opmerkingen
Taal Duits, Nederlands, andere talen
Land
Als u onbedoeld een verkeerde taal heeft gekozen, vindt u het menupunt Taal gemakkelijk terug via het
symbool.
Dagtijd Weergave (Uit / Aan / Nachtschakeling)
Tijdformaat (12h / 24h)
Afhankelijk van welke weergave-optie u kiest, verbruikt het apparaat meer of minder energie.
Datum
Timer Timer 1 (Inschakelen om, Uitschakelen om,
Uitschakelen na)
Timer 2 (Inschakelen om, Uitschakelen om)
TeaTimer (Aan / Uit)
Timer Ontkalken
Voor Inschakelen om en Uitschakelen om moet de timer zijn geactiveerd en moet er minstens een week-
dag zijn toegewezen.
Expert-stand Aan / Uit
Eco-stand Aan / Uit
Verlichting Lichtsterkte
(Apparaat ingeschakeld / Apparaat uitgescha-
keld)
Uitschakelen na
Bonensoorten Soort A, B en C (Naam wijzigen, Toewijzing wij-
zigen)
Info
Vergrendeling Aan / Uit
Als de vergrendeling ingeschakeld is, wordt de timer Inschakelen om uitgeschakeld.
Waterhardheid Zacht, gemiddeld, hard, zeer hard
Lichtsterkte
Volume Geluidssignalen / Toetssignalen
Kopjesverwarming Aan / Uit
Hoogteaanpassing
koffie-uitloop
Aan / Uit U kunt de koffie-uitloop niet handmatig verstellen.
Miele@home Instellen Als de koffieautomaat met een WiFi-netwerk verbonden en in de Miele@mobile app aangemeld is, kunt
u nog meer functies gebruiken (zie gebruiksaanwijzing).
Service Uitdampen
Demofunctie
Met de functie "Uitdampen" wordt het water uit het systeem verdampt als u de automaat lange tijd niet
gaat gebruiken of als u het apparaat wilt transporteren.
Alleen voor demonstratiedoeleinden bij handelaren. Voor particulier gebruik is deze functie niet relevant.
Fabrieksinstellingen Instellingen apparaat
Netwerkconfiguratie
De volgende instellingen worden niet gereset: taal, dagtijd, aantal bereidingen, profielen.
bonen
U kunt onder Instellingen|Bonensoorten
de namen van de bonensoorten wijzigen
en/of de bonensoorten opnieuw toewijzen.
Als u geen bonensoort toewijst, verschijnt
bij de bereiding de vraag, welke bonen-
soort u voor de koffiedrank wilt gebruiken.
De naam van de bonensoort wijzigen
De 3 bonenreservoirs verschijnen als volgt
in het display.
Als u 2 of alle bonenreservoirs dezelfde
naam geeft (omdat u slechts 1 soort bo-
nen gebruikt), zorg dan dat u de naam op
exact dezelfde wijze schrijft.
ĺ Kies Naam wijzigen.
ĺ Voer de gewenste naam in (max. 8te-
kens) en raak Opslaan aan.
Bonensoorten toewijzen
ĺ Kies Toewijzing wijzigen.
Als u een of meer profielen aangemaakt en
minstens 1 koffiedrank opgeslagen heeft,
kiest u eerst het profiel.
ĺ Verander de toewijzing volgens uw wen-
sen en raakOK aan.
Tip: als u alle aanraakt, zijn alle koffiedran-
ken gemarkeerd. U kunt nu de niet ge-
wenste dranken demarkeren.
Drankparameters
U kunt de koffiehoeveelheid, de berei-
dingstemperatuur en het bevochtigen voor
iedere koffiedrank afzonderlijk instellen.
ĺ Kies met de pijltoetsin het dranken-
menu Bewerken.
ĺ Raak Drankwijzigenaan en kies de be-
treffende drank.
ĺ Raak Drankparametersaan.
ĺ Kies Koffiehoeveelheid, Bereidingstempera-
tuur,BevochtigenofBonensoort.
ĺ Kies de gewenste instelling en raakOK
aan. Kies de gewenste instelling en
raakOK aan.
ĺ Raak opnieuw OK aan, om de gewijzig-
de instellingen op te slaan.
Hoeveelheid
U kunt de hoeveelheid voor alle koffiedran-
ken, voor heet water, voor alle theesoorten
en voor bereidingen met melk wijzigen.
ĺ Plaats het gewenste kopje onder de kof-
fie-uitloop of de heetwatertap.
ĺ Kies met de pijltoetsBewerken.
ĺ Raak Drankwijzigenaan en kies de be-
treffende drank.
ĺ Raak Hoeveelheid aan.
De drank wordt bereid en in het display
verschijnt Opslaan, zodra de minimale be-
reidingshoeveelheid is bereikt.
ĺ Raak Opslaan aan als het kopje vol ge-
noeg is
Als u de hoeveelheden voor koffiedranken
met melk of met heet water wilt wijzigen,
slaat u de bestanddelen van de drank een
voor een tijdens de bereiding op.
Profielen
U kunt profielen samenstellen en dranken
opslaan, passend bij de smaak en voor-
keuren van verschillende gebruikers.
Profiel samenstellen
ĺ Kies Profielen en vervolgens Profielsa-
menstellen.
ĺ Voer de gewenste naam in (max. 8te-
kens) en raak Opslaan aan.
Profiel bewerken
Als u al een profiel heeft samengesteld,
kunt u onder Bewerken uit de volgende
mogelijkheden kiezen:
Naam wijzigen
Profiel wissen
Profiel wisselen
Dranken in een profiel samenstellen en
bewerken
ĺ Raak Dranksamenstellenaan en kies de
betreffende drank.
ĺ Wijzig de drankparameters en de hoe-
veelheid naar wens.
ĺ Voer een naam in voor de nieuw samen-
gestelde drank (max.8tekens) en raak
Opslaan aan.
Als u al een drank heeft samengesteld,
kunt u onder Drankbewerken uit de volgen-
de mogelijkheden kiezen:
Drank wijzigen
(hoeveelheid, parameters en naam)
Drank wissen
Expert-stand
In de expert-stand kunt u tijdens een be-
reiding de hoeveelheid van de drank wijzi-
gen. Daarvoor moet de expert-stand inge-
schakeld zijn (Instellingen | Expert-stand).
U kunt de hoeveelheid alleen tijdens de
afzonderlijke bereidingsfasen wijzigen.
De instelling wordt niet opgeslagen en
geldt alleen voor de actuele bereiding.
ĺ Raak het balkje aan en verschuif de re-
gelaar (klein driehoekje) naar wens.
Koffie-uitloop reinigen
Als de koffie-uitloop in de bovenste stand
staat, kunt u de onderdelen niet verwijde-
ren. Daarvoor moet de koffie-uitloop de
onderhoudspositie innemen.
ĺ Raak gedurende 3 seconden de toets
aan.
ĺ Trek de roestvrijstalen afdekking naar
voren en verwijder deze. Trek de kof-
fie-uitloop eraf.
ĺ Draai het bovenste gedeelte (met de
aansluiting voor de melkslang) en
trek het onderdeel eraf. Trek ook het
Y-stuk eraf. Haal de schenktuitjes
los.
ĺ Reinig alle onderdelen grondig. Reinig
het oppervlak van de koffie-uitloop met
een vochtig sponsdoekje.
ĺ Zet de uitloop-unit weer in elkaar.
ĺ Schuif de uitloop-unit terug in de kof-
fie-uitloop en plaats de roestvrijstalen af-
dekking er weer op.
ĺ Raak OK aan.
Filtersysteem ontvetten
Gebruik voor het ontvetten van het filter-
systeem 1reinigingstablet van Miele. Het
proces duurt ca.12minuten.
In het display verschijnt de melding Filter-
systeem ontvetten.
ĺ Raak OK aan.
Het onderhoudsprogramma wordt gestart.
ĺ Volg de aanwijzingen in het display.
Reinig het filtersysteem uitsluitend
handmatig met warm water zonder
reinigingsmiddel.
ĺ Open de deur van het apparaat.
ĺ Ontgrendel het filtersysteem: houd de
toets onder aan de greep van het filter-
systeemingedrukt en draai de greep
daarbij naar links.
ĺ Trek het filtersysteem uit de koffieauto-
maat.
U mag de stand van de greep op het
filtersysteem niet meer veranderen als
u het filtersysteem uit het apparaat
heeft gehaald.
ĺ Reinig het filtersysteem handmatig on-
der stromend warm water.
ĺ Wrijf de koffieresten van de zeven (zie de
pijlen).
ĺ Droog de trechter van het filtersysteem.
ĺ Reinig de binnenkant van de koffieauto-
maat zorgvuldig.
In het display verschijnt: Plaatshetfiltersys-
teemmetingeworpentablet.
ĺ Schuif het filtersysteem in de koffieau-
tomaat.
ĺ Vergrendel het filtersysteem: houd de
toets onder aan de greep van het filter-
systeemingedrukt en draai de greep
daarbij naar rechts.
ĺ Sluit de deur van het apparaat.
ĺ Volg de overige aanwijzingen in het dis-
play.
Na het spoelen is het reinigingsprogram-
ma afgerond.
Onderhoudsprogramma “Appa-
raat ontkalken”
Gevaar voor beschadiging door spet-
ters ontkalkingsoplossing.
Kwetsbare oppervlakken en/of natuur-
vloeren kunnen beschadigd raken.
Verwijder spetters bij het ontkalken
meteen.
Gebruik 1ontkalkingstablet. Het proces
duurt ca.12minuten.
In het display verschijnt de melding Appa-
raatontkalken.
ĺ Raak OK aan.
Het onderhoudsprogramma wordt gestart.
ĺ Volg de aanwijzingen in het display.
ĺ Vul het waterreservoir tot aan de marke-
ring met lauw water.
ĺ Doe 1 ontkalkingstablet in het water.
ĺ Plaats het waterreservoir terug.
ĺ Volg de overige aanwijzingen in het dis-
play.
ĺ Als in het display de volgende melding
verschijnt:Spoelhetwaterreservoiromen
vulhettotdeontkalkingsmarkeringmet
verswater, gaat u als volgt te werk:
ĺ Spoel het waterreservoir grondig met
schoon water om. Vul het waterreser-
voir tot aan de markering met schoon
drinkwater.
Na het spoelen is het ontkalkingsprogram-
ma beëindigd.
Stop
Bereiding
Afbreken
Soort A
Soort B
Soort C
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Speciale aanwijzingen
  Filtersysteem ontvetten

  Als de koffie-uitloop in de bovenste stand
  staat, kunt u de onderdelen niet verwijderen. Daarvoor moet de koffie-uitloop de
  onderhoudspositie innemen.

  Gebruik voor het ontvetten van het filtersysteem 1 reinigingstablet van Miele. Het
  proces duurt ca. 12 minuten.

  teem met ingeworpen tablet.

  ĺĺ Ontgrendel het filtersysteem: houd de
  toets onder aan de greep van het filtersysteem ingedrukt en draai de greep
  daarbij naar links.
  ĺĺ Trek het filtersysteem uit de koffieautomaat.
  U mag de stand van de greep op het
  filtersysteem niet meer veranderen als
  u het filtersysteem uit het apparaat
  heeft gehaald.

  ĺĺ Reinig het filtersysteem handmatig onder stromend warm water.

  ĺĺ Vul het waterreservoir tot aan de markering  met lauw water.

  ĺĺ Raak OK aan.

  U kunt onder Instellingen  | Bonensoorten
  de namen van de bonensoorten wijzigen
  en/of de bonensoorten opnieuw toewijzen.

  U kunt de koffiehoeveelheid, de bereidingstemperatuur en het bevochtigen voor
  iedere koffiedrank afzonderlijk instellen.

  U kunt profielen samenstellen en dranken
  opslaan, passend bij de smaak en voorkeuren van verschillende gebruikers.

  In de expert-stand kunt u tijdens een bereiding de hoeveelheid van de drank wijzigen. Daarvoor moet de expert-stand ingeschakeld zijn (Instellingen  | Expert-stand).

  ĺĺ Schuif het filtersysteem in de koffieautomaat.

  ĺĺ Vergrendel het filtersysteem: houd de
  toets onder aan de greep van het filtersysteem ingedrukt en draai de greep
  daarbij naar rechts.
  ĺĺ Sluit de deur van het apparaat.

  ĺĺ Volg de overige aanwijzingen in het display.
  Na het spoelen is het reinigingsprogramma afgerond.

  Onderhoudsprogramma “Apparaat ontkalken”

  De 3 bonenreservoirs verschijnen als volgt
  in het display.

  ĺĺ Doe 1 ontkalkingstablet in het water.
  ĺĺ Plaats het waterreservoir terug.

  ĺĺ Volg de overige aanwijzingen in het display.
  ĺĺ Als in het display de volgende melding
  verschijnt: Spoel het waterreservoir om en
  vul het tot de ontkalkingsmarkering  met
  vers water,

  Soort A

  gaat u als volgt te werk:

  ĺĺ Spoel het waterreservoir grondig met
  schoon water om. Vul het waterreservoir tot aan de markering  met schoon
  drinkwater.

  Soort C

  Gebruik 1 ontkalkingstablet. Het proces
  duurt ca. 12 minuten.
  ĺĺ Wrijf de koffieresten van de zeven (zie de
  pijlen).
  ĺĺ Droog de trechter van het filtersysteem.

  ĺĺ Reinig de binnenkant van de koffieautomaat zorgvuldig.

  In het display verschijnt de melding Apparaat ontkalken.
  ĺĺ Raak OK aan.

  Het onderhoudsprogramma wordt gestart.
  ĺĺ Volg de aanwijzingen in het display.

  Soort B

  Als u 2 of alle bonenreservoirs dezelfde
  naam geeft (omdat u slechts 1 soort bonen gebruikt), zorg dan dat u de naam op
  exact dezelfde wijze schrijft.

  Na het spoelen is het ontkalkingsprogramma beëindigd.

  Gevaar voor beschadiging door spetters ontkalkingsoplossing.

  Verwijder spetters bij het ontkalken
  meteen.

  ĺĺ Kies met de pijltoets  in het drankenmenu Bewerken.
  ĺĺ Raak Drank wijzigen aan en kies de betreffende drank.
  ĺĺ Raak Drankparameters aan.

  ĺĺ Kies Koffiehoeveelheid, Bereidingstemperatuur, Bevochtigen of Bonensoort.

  ĺĺ Kies de gewenste instelling en raak OK
  aan. Kies de gewenste instelling en
  raak OK aan.

  ĺĺ Raak opnieuw OK aan, om de gewijzigde instellingen op te slaan.

  Hoeveelheid
  U kunt de hoeveelheid voor alle koffiedranken, voor heet water, voor alle theesoorten
  en voor bereidingen met melk wijzigen.
  ĺĺ Plaats het gewenste kopje onder de koffie-uitloop of de heetwatertap.
  ĺĺ Kies met de pijltoets  Bewerken.

  ĺĺ Kies Naam wijzigen.

  ĺĺ Raak Drank wijzigen aan en kies de betreffende drank.

  Bonensoorten toewijzen

  De drank wordt bereid en in het display
  verschijnt Opslaan, zodra de minimale bereidingshoeveelheid is bereikt.

  ĺĺ Voer de gewenste naam in (max. 8 tekens) en raak Opslaan aan.

  Kwetsbare oppervlakken en/of natuurvloeren kunnen beschadigd raken.

  ĺĺ Draai het bovenste gedeelte (met de
  aansluiting voor de melkslang)  en
  trek het onderdeel eraf. Trek ook het
  Y-stuk  eraf. Haal de schenktuitjes 
  los.

  ĺĺ Schuif de uitloop-unit terug in de koffie-uitloop en plaats de roestvrijstalen afdekking er weer op.

  Expert-stand

  De naam van de bonensoort wijzigen

  ĺĺ Open de deur van het apparaat.

  ĺĺ Zet de uitloop-unit weer in elkaar.

  Profielen

  Het onderhoudsprogramma wordt gestart.

  ĺĺ Raak OK aan.

  Reinig het filtersysteem uitsluitend
  handmatig met warm water zonder
  reinigingsmiddel.

  ĺĺ Reinig alle onderdelen grondig. Reinig
  het oppervlak van de koffie-uitloop met
  een vochtig sponsdoekje.

  Drankparameters

  Als u geen bonensoort toewijst, verschijnt
  bij de bereiding de vraag, welke bonensoort u voor de koffiedrank wilt gebruiken.

  ĺĺ Volg de aanwijzingen in het display.

  ĺĺ Trek de roestvrijstalen afdekking naar
  voren en verwijder deze. Trek de koffie-uitloop eraf.

  bonen

  In het display verschijnt de melding Filtersysteem ontvetten.

  REINIGING EN ONDERHOUD

  ĺĺ Raak gedurende 3 seconden de toets 
  aan.

  In het display verschijnt: Plaats het filtersys-

  ĺĺ Kies Toewijzing wijzigen.

  Als u een of meer profielen aangemaakt en
  minstens 1 koffiedrank opgeslagen heeft,
  kiest u eerst het profiel.
  ĺĺ Verander de toewijzing volgens uw wensen en raak OK aan.
  Tip: als u alle aanraakt, zijn alle koffiedranken gemarkeerd. U kunt nu de niet gewenste dranken demarkeren.

  ĺĺ Raak Hoeveelheid aan.

  ĺĺ Raak Opslaan aan als het kopje vol genoeg is

  Als u de hoeveelheden voor koffiedranken
  met melk of met heet water wilt wijzigen,
  slaat u de bestanddelen van de drank een
  voor een tijdens de bereiding op.

  Profiel samenstellen

  ĺĺ Kies Profielen en vervolgens Profiel samenstellen.

  ĺĺ Voer de gewenste naam in (max. 8 tekens) en raak Opslaan aan.

  Instellingen wijzigen

  ĺĺ Raak OK aan, om de instelling op te
  slaan.

  ĺĺ Kies het gewenste menupunt en wijzig
  de betreffende instelling.

  Tip: raak toets  aan, om naar het eerstvolgende hogere menu terug te gaan.

  ĺĺ Kies Instellingen .

  U kunt de hoeveelheid alleen tijdens de
  afzonderlijke bereidingsfasen wijzigen.
  De instelling wordt niet opgeslagen en
  geldt alleen voor de actuele bereiding.

  Profiel bewerken
  Als u al een profiel heeft samengesteld,
  kunt u onder Bewerken uit de volgende
  mogelijkheden kiezen:

  ĺĺ Raak toets  aan.

  Menupunt

  Mogelijke instellingen

  Opmerkingen

  Taal

  Duits, Nederlands, andere talen
  Land

  Als u onbedoeld een verkeerde taal heeft gekozen, vindt u het menupunt Taal gemakkelijk terug via het
  symbool .

  Dagtijd

  Weergave (Uit / Aan / Nachtschakeling)
  Tijdformaat (12 h / 24 h)

  Afhankelijk van welke weergave-optie u kiest, verbruikt het apparaat meer of minder energie.

  Timer

  Timer 1 (Inschakelen om, Uitschakelen om,
  Uitschakelen na)
  Timer 2 (Inschakelen om, Uitschakelen om)
  TeaTimer (Aan / Uit)
  Timer Ontkalken

  Voor Inschakelen om en Uitschakelen om moet de timer zijn geactiveerd en moet er minstens een weekdag zijn toegewezen.

  Expert-stand

  Aan / Uit

  Eco-stand

  Aan / Uit

  Verlichting

  Lichtsterkte
  (Apparaat ingeschakeld / Apparaat uitgeschakeld)
  Uitschakelen na

  Bonensoorten

  Soort A, B en C (Naam wijzigen, Toewijzing wijzigen)

  Datum
  Bereiding

  –– Naam wijzigen
  –– Profiel wissen
  –– Profiel wisselen
  Dranken in een profiel samenstellen en
  bewerken
  ĺĺ Raak Drank samenstellen aan en kies de
  betreffende drank.

  Stop
  Afbreken

  ĺĺ Raak het balkje aan en verschuif de regelaar (klein driehoekje) naar wens.

  ĺĺ Wijzig de drankparameters en de hoeveelheid naar wens.

  ĺĺ Voer een naam in voor de nieuw samengestelde drank (max. 8 tekens) en raak
  Opslaan aan.
  Als u al een drank heeft samengesteld,
  kunt u onder Drank bewerken uit de volgende mogelijkheden kiezen:
  –– Drank wijzigen
  (hoeveelheid, parameters en naam)
  –– Drank wissen

  Verkorte gebruiksaanwijzing
  Koffieautomaat

  Info
  Vergrendeling

  Aan / Uit

  Waterhardheid

  Zacht, gemiddeld, hard, zeer hard

  Als de vergrendeling ingeschakeld is, wordt de timer Inschakelen om uitgeschakeld.

  Lichtsterkte
  Volume

  Geluidssignalen / Toetssignalen

  Kopjesverwarming

  Aan / Uit

  Hoogteaanpassing
  koffie-uitloop

  Aan / Uit

  U kunt de koffie-uitloop niet handmatig verstellen.

  Miele@home

  Instellen

  Als de koffieautomaat met een WiFi-netwerk verbonden en in de Miele@mobile app aangemeld is, kunt
  u nog meer functies gebruiken (zie gebruiksaanwijzing).

  Service

  Uitdampen

  Met de functie "Uitdampen" wordt het water uit het systeem verdampt als u de automaat lange tijd niet
  gaat gebruiken of als u het apparaat wilt transporteren.
  Alleen voor demonstratiedoeleinden bij handelaren. Voor particulier gebruik is deze functie niet relevant.

  Demofunctie
  Fabrieksinstellingen

  Instellingen apparaat
  Netwerkconfiguratie

  De volgende instellingen worden niet gereset: taal, dagtijd, aantal bereidingen, profielen.

  INSTELLINGEN

  Koffie-uitloop reinigen

  Instellingen

  SPECIALE AANWIJZINGEN

  Reiniging en onderhoud

  Deze verkorte gebruiksaanwijzing vervangt niet de uitgebreide gebruiksaanwijzing.
  Het is belangrijk dat u het apparaat goed kent. Lees de gebruiksaanwijzing daarom
  grondig door en houdt u zich aan de veiligheidsinstructies en waarschuwingen.

  nl - NL

  M.-Nr. 11 059 230 • Page 2

  Koffiedranken met melk

  –– Ristretto is een geconcentreerde, krachtige espresso. Dezelfde hoeveelheid koffie als bij een espresso wordt met heel
  weinig water bereid.

  –– Cappuccino  bestaat voor circa twee
  derde uit melkschuim en voor een derde
  uit espresso.

  –– Espresso  is een sterke, aromatische koffie met een dik, hazelnootbruin
  schuimlaagje - de crema.
  –– Koffie  onderscheidt zich van espresso door de grotere waterhoeveelheid en
  de anders gebrande koffiebonen.

  Profielen
  Functie / Instelling kiezen /
  Menu oproepen
  Bladeren
  Menu-niveau
  verlaten
  Cijfers
  invoeren

  ĺĺ Raak met uw vinger een keer het gewenste veld aan.

  ĺĺ Raak de pijltoetsen  en  aan om naar links of rechts te bladeren.
  ĺĺ Raak toets  aan.
  Alle instellingen die u tot dat moment heeft uitgevoerd en niet met
  OK heeft bevestigd, worden niet opgeslagen.

  –– Long black wordt met heet water en
  twee porties espresso bereid.
  –– Caffè americano bestaat uit een even
  grote hoeveelheid espresso als heet water. Eerst wordt de espresso bereid,
  daarna wordt het hete water in het kopje gedoseerd.

  –– Groene thee
  –– Kruidenthee

  Als u een geldige waarde heeft ingevoerd, wordt de toets OK
  groen.

  –– Zwarte thee

  ĺĺ Raak OK aan.

  –– Hete melk

  Namen kunt u via een toetsenbord invoeren. Kies korte namen.

  –– Heet water

  ĺĺ Raak de betreffende cijfers aan.

  ĺĺ Raak de gewenste letters en tekens aan.
  ĺĺ Raak Opslaan aan.

  –– Vruchtenthee

  Overige dranken
  –– Melkschuim

  Een drank bereiden

  Ververs dagelijks het water in het
  waterreservoir.

  Twee kopjes bereiden

  De melkkan gebruiken

  Thee bereiden

  Twee kopjes tegelijk bereiden:

  De roestvrijstalen melkkan houdt de melk
  langer koel. Alleen koude melk (< 10 °C)
  kan goed worden opgeschuimd.

  Het hete water heeft de optimale temperatuur voor de theesoorten groene thee,
  kruidenthee, vruchtenthee en zwarte
  thee.

   Bewaarplek melkslang

   Opvangschaal met deksel en afvalbakje
   Onderste paneel met opvangrooster
   Roestvrijstalen melkkan

  ĺĺ Zet een kopje onder de koffie-uitloop.
  ĺĺ Kies een drank.

  ĺĺ Vul het reservoir met koud, vers
  drinkwater tot aan de markering
  "max.".

  De symbolen in het drankenmenu betekenen:


  Bonenreservoir vullen

  Espresso

   Koffie
   Cappuccino

  Vul de bonenreservoirs alleen met
  gebrande koffiebonen.

  ĺĺ Vul het bonenreservoir met koffiebonen.

   Houder ontkalkingspatroon
   Adapter

   Miele-ontkalkingspatroon

  Informatie over de automatische
  ontkalking vindt u in hoofdstuk
  "Automatisch ontkalken" in de gebruiksaanwijzing.

  Dagelijks
  (aan het einde van de dag)

  –– Waterreservoir
  –– Roestvrijstalen melkkan  –– Kopjessensor
  ĺĺ Zet een kopje onder elk van de schenktuitjes van de koffie-uitloop.
  ĺĺ Raak  aan.

  ĺĺ Kies de gewenste drank.

  1 x per week
  (vaker bij ernstige verontreiniging)
  Het schuine uiteinde van de roestvrijstalen buis moet naar beneden wijzen.

  ĺĺ Vul de melkkan tot max. 2 cm onder de
  rand met melk.

  Tip: open telkens slechts 1 deksel
  om te voorkomen, dat de bonensoorten vermengd worden.

  –– Koffie-uitloop
  –– Filtersysteem
  –– Binnenruimte onder het filtersysteem en de opvangschaal
  –– Behuizing

  ĺĺ Zet het kopje onder de heetwatertap.
  ĺĺ Kies de theesoort in het display.

  1 x per maand

  –– Bonenreservoir
  –– Koffietrechter en koffielade

  Het hete water stroomt in het kopje.

  Latte macchiato

  ĺĺ Neem het theefilter of het zakje uit het
  kopje als de thee heeft getrokken.

  Bereiding afbreken

   Afdekking

  Wat moet ik reinigen / onderhouden?

  –– Opvangschaal en opvangrooster

   Koffielade met koffieschep
   In hoogte verstelbare koffie-uitloop met verlichting en heetwatertap

  Aanbevolen
  reinigingsinterval

  –– Afvalbakje

   Schuifknop maling
   Filtersysteem

  Houdt u zich aan de reinigings- en onderhoudsinstructies uit de gebruiksaanwijzing.
  Reinig de koffieautomaat dagelijks na gebruik.

  ĺĺ Plaats het gevulde theefilter of het theezakje in het kopje.

   Bonensysteem met 3 bonenreservoirs

  –– Espresso macchiato is een espresso
  met een klein beetje melkschuim.

  Thee
  (heet water met steeds de optimale temperatuur)

  Waterreservoir vullen

  Reiniging en onderhoud

   Waterreservoir

  –– Cappuccino italiano bestaat uit evenveel melkschuim en espresso als gewone cappuccino. Maar nu wordt eerst de
  espresso en pas daarna het melkschuim
  bereid.

  –– Café au lait is een espresso met een
  beetje hete melk.

   Aan/Uit-toets 
   Toets "Terug" 
   Kopjesverwarming

  –– Caffè latte bestaat uit koffie en hete
  melk.

  –– Flat white is een grote cappuccino: veel
  espresso met heel veel melkschuim.

  Dranken bereiden

   Touchscreen

  –– Latte macchiato  bestaat voor een
  derde uit hete melk, voor een derde uit
  melkschuim en voor een derde uit espresso.

  Cijfers kunt u via het cijferblok invoeren.

  ĺĺ Met de pijl  wist u het laatst ingevoerde cijfer.
  Letters
  invoeren

  –– Caffè lungo is een koffie met duidelijk
  meer water.

  Voorbereiding

  –– Zeef waterreservoir (of indien nodig)
  Nadat een melding verschijnt

  –– Melkleiding

  ĺĺ Raak Stop of Afbreken aan.

  Tip: de teatimer is een kookwekker voor
  de trektijd.

  –– Filtersysteem ontvetten
  (met reinigingstabletten)

  DoubleShot

  TeaTimer

  –– Apparaat ontkalken, als de desbetreffende melding in het display verschijnt

  Voor een zeer krachtig, aromatisch kopje
  koffie kunt u de functie DoubleShot kiezen.
  Daarbij worden na de helft van het koffiezetproces opnieuw koffiebonen gemalen
  en bevochtigd.
  DoubleShot

  ĺĺ Raak DoubleShot aan tijdens de bereiding van een koffiedrank.

  ĺĺ Plaats de melkkan naast de koffieautomaat. Steek de melkslang in de aansluiting op de koffie-uitloop.
  Tip: om de melkslang gemakkelijker in te
  steken, kunt u de koffie-uitloop in de onderhoudspositie zetten.

  ĺĺ Raak gedurende 3 seconden de toets 
  aan.

  Handmatig reinigen of in de afwasautomaat

  Raak TeaTimer aan en kies de gewenste trektijd. Bevestig met OK. (De teatimer
  moet onder Instellingen  | Timer | TeaTimer
  ingeschakeld zijn.)

  DRANKEN BEREIDEN

  Dranken

  Koffiedranken

  Beschrijving

  ALGEMEEN / VOORBEREIDING

  Touchscreen

  Drankenoverzicht

  PRINCIPE VAN DE BEDIENING / DRANKENOVERZICHT

  Principe van de bediening

  Uitsluitend handmatig:

  Vaatwasmachinebestendig:

  –– Roestvrijstalen afdekking van de koffie-uitloop

  –– Opvangschaal en deksel

  –– Kopjessensor

  –– Afvalbakje

  –– Filtersysteem

  –– Waterreservoir

  –– Deksels van de bonenreservoirs

  –– Koffie-uitloop
  (zonder roestvrijstalen afdekking)

  –– Roestvrijstalen melkkan
  –– Onderste paneel

  CM 7750 CoffeeSelect 

  nl – NL  4618

  –– Opvangrooster

  –– Koffielade

  M.-Nr. 11 059 230 / 01


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Miele CM 7750 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Miele CM 7750 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,36 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Miele CM 7750

Miele CM 7750 Kurzanleitung - Deutsch - 2 seiten

Miele CM 7750 Bedienungsanleitung - Deutsch - 116 seiten

Miele CM 7750 Bedienungsanleitung - Holländisch - 116 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info