Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/80
Nächste Seite
Elektrische aansluiting
73
Vergelijk voordat u het apparaat aansluit
de aansluitgegevens (spanning en fre-
quentie) op het typeplaatje met de
waarden van het elektriciteitsnet.
Deze gegevens moeten beslist overeen-
komen om schade aan het apparaat te
voorkomen. Raadpleeg bij twijfel een
elektricien.
De aansluitwaarden vindt u op het type-
plaatje. Als u de opvangschaal verwij-
dert, ziet u het typeplaatje links op het
apparaat.
Het apparaat wordt aansluitklaar gele-
verd voor wisselstroom van 220 –
240V, 50Hz.
Sluit het apparaat alleen op een correct
geïnstalleerde, geaarde contactdoos
aan. De elektrische installatie moet vol-
gens de daarvoor geldende normen
(zoals NEN1010) zijn geïnstalleerd.
De zekering moet minstens 10A bedra-
gen.
De contactdoos dient zich bij voorkeur
naast het apparaat te bevinden en moet
goed toegankelijk zijn.
Het apparaat mag niet via een stekker-
doos of verlengsnoer op het elektrici-
teitsnet worden aangesloten. Hiermee
kan een veilig gebruik van het apparaat
niet worden gewaarborgd. Brandge-
vaar!
Het apparaat mag niet op wisselrich-
ters worden aangesloten. Wisselrich-
ters worden bij autonome stroomvoor-
zieningen toegepast (zoals bij zonne-
energie). Bij spanningspieken kan het
apparaat om veiligheidsredenen worden
uitgeschakeld. De elektronica kan daar-
bij beschadigd raken!
Ook mag het apparaat niet met zoge-
naamde spaarstekkers worden ge-
bruikt. Dergelijke stekkers verminderen
de energietoevoer, waardoor het appa-
raat te warm wordt.
Als de aansluitkabel defect is, mag deze
uitsluitend door een erkend vakman
worden vervangen.
73

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Miele CM5400 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Miele CM5400 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,37 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Miele CM5400

Miele CM5400 Bedienungsanleitung - Deutsch - 80 seiten

Miele CM5400 Kurzanleitung - Deutsch - 2 seiten

Miele CM5400 Kurzanleitung - Englisch - 2 seiten

Miele CM5400 Kurzanleitung - Holländisch, Französisch - 2 seiten

Miele CM5400 Kurzanleitung - Italienisch - 2 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.



Info