Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/160
Nächste Seite
nl
138
Als u de omschakelbare zuigmond
slechts met moeite kunt verplaatsen,
verlaagt u het zuigvermogen, totdat u
de zuigmond wel gemakkelijk kunt
verplaatsen (zie “Gebruik - Zuigver-
mogen kiezen”).
Het gebruik van de intensieve zuig-
mond SID
(afhankelijk van het model)
Houdt u zich in de eerste plaats aan
de reinigings- en onderhoudsinstruc-
ties van de fabrikant van de vloerbe-
dekking.
Deze zuigmond is bijzonder geschikt
voor het kort zuigen van tapijt en vloe-
ren met diepe voegen en kieren.
Voor langdurig gebruik adviseren wij,
de omschakelbare zuigmond te ge-
bruiken.
Batterijen in de greep plaatsen
(afb. 10 + 11)
(afhankelijk van het model)
Draai de schroef van de afdekking
los.
Druk de beide ontgrendelingsvlakken
aan de zijkant van de afdekking in en
verwijder de afdekking.
Verwijder de batterijhouder en plaats
de drie bijgevoegde batterijen. Let
daarbij op de polariteit.
Plaats de batterijhouder terug. In het
batterijvakje en op de batterijhouder
staan pijlen, die de richting wijzen,
waarin de batterijen moeten liggen.
Plaats de afdekking weer terug en
draai de schroef vast.
Activering indicator uitblaasfilter
(timestrip®)
Afhankelijk van het model heeft uw stof-
zuiger één van de volgende uitblaasfil-
ters (afb. 12):
a AirClean
b AirClean Plus 50 (lichtblauw)
c Silence AirClean 50 (grijs)
d Active AirClean 50 (zwart)
e HEPA AirClean 50 (wit)
Gebruikt u filter c, d of e, dan moet u de
indicator (timestrip®) op het uitblaasfil-
ter activeren.
Druk de ontgrendelingsknop bij de
draagbeugel in en klap het deksel
omhoog tot u een klik hoort (afb. 13).
Verwijder de strip van het uitblaasfil-
ter (afb. 14).
Druk op de indicator (timestrip®) van
het filter(afb. 15).
Na ca. 10 - 15 seconden verschijnt links
op de indicator een smalle, rode streep
(afb. 16).
Druk het deksel dicht tot u de ver-
grendeling hoort klikken. De stofcas-
sette mag niet klem zitten.
Functie indicator uitblaasfilter
(timestrip®)
De indicator geeft de gebruiksduur van
het uitblaasfilter aan. Na een gebruiks-
duur van ca. 50 uur is het venster hele-
maal rood (afb. 17). Een gebruiksduur
van 50 uur komt ongeveer overeen met
een gemiddeld gebruik van een jaar.
138

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Miele Complete C3 - SGDP3 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Miele Complete C3 - SGDP3 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Französisch, Italienisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 4,24 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info